Moving/settling abroad with children

Avoid becoming an "abducting" parent by knowing how to move across borders with your children in a lawful way

Experience shows that in many cases, the wrongful removal or failure to return (retention of) a child results from lack of knowledge on the part of the so-called abducting parent. Usually parents do not know the conditions in which they can move across borders with their children or the steps they should take when travelling abroad with their child in a lawful way.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tneħħija legali tal-minuri - Belġju

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Skont il-liġi Belġjana, id-dritt li jitbiddel il-post ta’ residenza ta’ minuri jaqa’ taħt l-awtorità tal-ġenituri. Konsegwentement, huwa biss id-detentur(i) tal-awtorità tal-ġenituri fir-rigward tal-minuri li huwa (huma) awtorizzat(i) li jbiddlu l-post tar-residenza tal-minuri.

Fil-prinċipju, irrispettivament mill-istatus tal-ġenituri, kemm jekk jgħixu flimkien u kemm jekk le, huma jeżerċitaw l-awtorità tal-ġenituri b’mod konġunt fl-interess tal-minuri (ara l-Artikoli 373 u 374 tal-Kodiċi Ċivili).

Madankollu, fil-każ ta’ separazzjoni tal-ġenituri, tista’ tintalab ġudizzjarjament deroga mill-prinċipju tal-eżerċizzju konġunt tal-awtorità tal-ġenituri. Konsegwentement, l-eżerċizzju tal-awtorità tal-ġenituri mogħti lil wieħed minnhom abbażi ta’ deċiżjoni ġudizzjarja, għandu jitqies bħala esklużiv. Fil-każ tal-eżerċizzju esklużiv tal-awtorità tal-ġenituri, dan jista’ jwassal biex il-ġenitur li għandu t-tutela jiġi fdat bil-prerogattivi kollha tal-awtorità tal-ġenituri inkluż l-għażla tal-post tar-residenza tal-minuri; b’hekk il-minuri jista’ jiġi ttrasferit fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. F’dan il-każ, il-ġenitur privat li ma jgawdix mill-awtorità tal-ġenituri konġunta jista’ madankollu jingħata dritt għar-relazzjonijiet personali. Madankollu, l-imħallef jista’ jbiddel l-eżerċizzju esklużiv tal-awtorità tal-ġenituri billi jistabbilixxi, għal ċerti deċiżjonijiet relatati mal-minuri, xi eċċezzjonijiet li jeħtieġu l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. L-għażla tar-residenza tal-minuri tista’ tkun waħda minn dawn id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu b’mod konġunt fil-kuntest ta’ eżerċizzju esklużiv tal-awtorità tal-ġenituri minn wieħed miż-żewġ ġenituri.

Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li fil-każ fejn il-minuri jkun is-suġġett ta’ deċiżjoni ta’ protezzjoni li timplika bidla tal-modalitajiet tal-eżerċizzju tal-awtorità tal-ġenituri, din tal-aħħar għandha tipprevali. B’hekk, jista’ jkun li l-ebda wieħed miż-żewġ ġenituri ma jkun awtorizzat li jittrasferixxi l-minuri fi Stat ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta l-awtorità tal-ġenituri għandha tiġi eżerċitata b’mod konġunt miż-żewġ ġenituri, il-kunsens taż-żewġ ġenituri huwa meħtieġ biex jinbidel il-post tar-residenza tal-minuri tagħhom.

Meta l-awtorità tal-ġenituri hija eżerċitata b’mod esklużiv minn wieħed mill-ġenituri b’eċċezzjoni madankollu għal ċerti deċiżjonijiet bħal l-għażla tar-residenza tal-minuri, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ. Madankollu, fir-rigward ta’ partijiet terzi in bona fide, teżisti preżunzjoni favur il-ftehim tal-ġenituri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Fin-nuqqas ta’ ftehim bejn dawk li għandhom it-tutela tal-awtorità tal-ġenituri dwar il-post tar-residenza tal-minuri tagħhom, se jkun f’idejn il-qorti li hija territorjalment kompetenti sabiex tawtorizza jew le t-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor.

Il-qorti kompetenti tista’ tiġi invokata a priori minn ġenitur li jeżerċita l-awtorità tal-ġenituri b’mod konġunt b’antiċipazzjoni ta’ deċiżjoni li ma tiksibx l-approvazzjoni tiegħu. Rikors a posteriori huwa miftuħ ukoll għal ġenitur li jeżerċita konġuntament l-awtorità tal-ġenituri sabiex jikkontesta deċiżjoni li diġà ttieħdet mill-ġenitur l-ieħor.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Meta l-awtorità tal-ġenituri hija fdata lil ġenitur wieħed, il-ġenitur li għandu t-tutela taħt l-awtorità tal-ġenituri biss jista’ jittrasferixxi temporanjament il-minuri fi Stat ieħor għall-vaganzi.

Il-ġenitur li ma jeżerċitax l-awtorità tal-ġenituri fir-rigward tal-minuri, iżda li għandu dritt għar-relazzjonijiet personali jista’ jittrasferixxi lill-minuri barra mill-pajjiż biss bil-kunsens bil-miktub minn qabel ta’ min għandu t-tutela tal-awtorità tal-ġenituri jew b’awtorizzazzjoni espressa tal-qorti kompetenti.

Meta l-awtorità tal-ġenituri hija konġunta u l-ebda deċiżjoni ma tirregola l-kwistjoni tal-akkomodazzjoni tal-wild, kull wieħed mill-ġenituri huwa intitolat li jivvjaġġa barra mill-pajjiż mal-minuri. Il-post ta’ residenza ta’ dan tal-aħħar ma jistax madankollu jinbidel.

Fl-aħħar nett, meta deċiżjoni ġudizzjarja tirregola l-modalitajiet tal-akkomodazzjoni tal-minuri, kull wieħed mill-ġenituri huwa awtorizzat li jivvjaġġa mal-minuri biss matul il-perjodu ta’ akkomodazzjoni tiegħu salv projbizzjoni espressa tal-qorti.

F’dawn l-aħħar żewġ każijiet, jista’ madankollu jkun xieraq għall-ġenitur li jivvjaġġa mal-minuri li jkollu awtorizzazzjoni ta’ vjaġġar, iffirmata mill-ġenitur l-ieħor, sabiex jiġu evitati kwalunkwe diffikultajiet.

L-aħħar aġġornament: 10/01/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Bulgarija

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 123(2) tal-Kodiċi tal-Familja jistipulaw proċedura f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-ġenituri. F’dawn il-każijiet, huma jistgħu jfittxu medjatur jew iressqu talba quddiem il-qorti distrettwali fil-post fejn il-minuri huwa attwalment domiċiljat, li tiddeċiedi l-kawża, wara li tisma’ l-partijiet, sabiex tiddeċiedi jekk id-dritt tal-minuri li jivvjaġġa barra mill-pajjiż għandux jiġi eżerċitat bl-għan ta’ bżonn speċifiku. Skont il-ġurisprudenza stabbilita, meta l-qorti tagħti kunsens ta’ sostituzzjoni għal ħruġ ta’ passaport jew għal vjaġġ mill-minuri, il-permess jista’ jingħata meta dan ikun fl-interessi tal-minuri, u l-permess għat-tluq mill-pajjiż jingħata għal perjodu fiss u għal pajjiż partikolari jew għal firxa identifikabbli ta’ pajjiżi. Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni, ebda permess għal vjaġġ illimitat minn minuri barra mir-Repubblika tal-Bulgarija ma jista’ jingħata lil ebda mill-ġenituri.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Dikjarazzjoni notarili għal ivvjaġġar mill-minuri barra mill-pajjiż jew kunsens ta’ sostituzzjoni mill-qorti skont l-Artikolu 123(2) tal-Kodiċi tal-Familja huma prerekwiżiti meħtieġa sabiex il-minuri jitħalla jħalli temporanjament it-territorju tal-Bulgarija akkumpanjat minn wieħed mill-ġenituri biss. Dawn il-prerekwiżiti ma jistgħux jiġu interpretati bħala kunsens għal rilokazzjoni tal-minuri lejn pajjiż ieħor.

Sabiex il-ġenitur l-ieħor jagħti l-kunsens tiegħu għal bidla tal-post tar-residenza abitwali tal-minuri, għandu jkun hemm ftehim bejn il-ġenituri, ikkonfermat mill-qorti, jew deċiżjoni li tagħti d-drittijiet ta' kustodja lill-ġenitur li jibda r-rilokazzjoni tal-minuri, b’mod li dan il-ftehim / din id-deċiżjoni j/tispeċifika fejn se jkun il-post tar-residenza tal-ġenitur u l-minuri, u j/tindika l-pajjiż u j/tiddefinixxi pattern ta’ relazzjonijiet personali mal-ġenitur l-ieħor, peress li l-ġenitur u l-minuri se jgħixu f’pajjiżi differenti. L-eżistenza ta’ ftehim approvat mill-qorti jew deċiżjoni tiżġura li l-aħjar interessi tal-minuri jkunu protetti u li r-rilokazzjoni ma timpedixxix lill-minuri milli jżomm kuntatt mal-ġenitur l-ieħor.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Ara r-risposta għall-ewwel domanda.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fl-ewwel każ, tenħtieġ dikjarazzjoni b’test liberu ta’ kunsens għall-ivvjaġġar barra mill-pajjiż. Fit-tieni każ, għandu jkun hemm ftehim bejn il-ġenituri, ikkonfermat mill-qorti, jew deċiżjoni li tagħti d-drittijiet ta' kustodja lill-ġenitur li jibda r-rilokazzjoni tal-minuri, b’mod li dan il-ftehim / din id-deċiżjoni j/tispeċifika fejn se jkun il-post tar-residenza tal-ġenitur u l-minuri, u j/tindika l-pajjiż u j/tiddefinixxi pattern ta’ relazzjonijiet personali mal-ġenitur l-ieħor, peress li l-ġenitur u l-minuri se jgħixu f’pajjiżi differenti.

L-aħħar aġġornament: 13/06/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Repubblika Ċeka

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jenħtieġ li ġenitur li ma għandux il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri jkollu l-kunsens tal-qorti.

Jekk, fl-eżerċizzju tar-responsabbiltà tal-ġenituri, il-ġenituri jonqsu mill-jaqblu dwar kwistjoni ta’ importanza għall-minuri, speċjalment fid-dawl tal-interessi tal-minuri, tittieħed deċiżjoni mill-qorti dwar rikors minn wieħed mill-ġenituri (Artikolu 877 tal-Att Nru 89/2012, il-Kodiċi Ċivili, kif emendat). It-trasferiment ta’ minuri lejn pajjiż ieħor huwa meqjus ukoll bħala kwistjoni importanti.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

It-trasferiment fit-tul tal-minuri (jiġifieri mhux għal okkażjonijiet bħall-vaganzi) jirrikjedi dejjem il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, sakemm dak il-ġenitur ma jiġix imċaħħad parzjalment jew totalment mir-responsabbiltà tal-ġenituri. Il-kunsens tal-ġenituri huwa meħtieġ irrispettivament minn jekk il-qorti tkun diġà iddeċidiet dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri (l-arranġamenti ta' indukrar ta’ minuri) jew jekk għadha trid tittieħed deċiżjoni dwar l-arranġamenti ta' indukrar ta’ minuri. Ma ssir ebda distinzjoni bejn ġenituri miżżewġin u mhux miżżewġin.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment, trid tittieħed deċiżjoni mill-qorti dwar it-tali kunsens tal-ġenituri (Artikolu 877 tal-Att Nru 89/2012, il-Kodiċi Ċivili, kif emendat).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Le, it-trasferiment temporanju, pereż. sabiex il-minuri jkun jista’ iqatta’ il-vaganzi ma’ wieħed mill-ġenituri, mhuwiex ġeneralment meqjus bħala kwistjoni importanti kif deskritta mill-Artikolu 877 tal-Att Nru 89/2012, il-Kodiċi Ċivili, kif emendat.

L-aħħar aġġornament: 21/08/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Estonja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

B’mod ġenerali, il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, li jfisser li ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġuntament u b’mod unanimu, b’mod li jqisu l-benesseri ġenerali tal-minuri. Prinċipju importanti huwa li l-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri b’mod ugwali, jiġifieri li huma għandhom drittijiet u obbligi ugwali fir-rigward tat-tfal tagħhom. Ir-responsabbiltà tal-ġenituri tinkludi d-dritt li jiddeċiedu fejn il-minuri għandu jistabbilixxi r-residenza tiegħu, inkluż jekk il-minuri jistax jivvjaġġa barra mill-pajjiż.

Għalhekk, jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, iż-żewġ ġenituri għandhom dritt ugwali biex jiddeċiedu jekk il-minuri jistax jittieħed f’pajjiż ieħor. Għalhekk, bħala regola ġenerali, minuri ma jistax jittieħed barra mill-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, huwa prinċipju ġenerali li l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa dejjem meħtieġ.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk, fl-eżerċizzju ta’ responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, il-ġenituri jonqsu milli jilħqu ftehim dwar kwistjoni sinifikanti għall-minuri - li jista’ jinkludi wkoll it-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor jekk dan ikun meħtieġ - il-qorti tista’ tagħti d-dritt lil ġenitur wieħed biex jiddeċiedi dwar din il-kwistjoni.

Għalhekk, jekk ġenitur wieħed ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor, għalkemm dan huwa meħtieġ, il-ġenitur l-ieħor jista’ jitlob lill-qorti għal permess, f’każ speċifiku, biex tieħu deċiżjoni indipendenti dwar it-teħid tal-minuri fi stat ieħor. B’hekk, il-qorti tista’ timponi obbligi addizzjonali fuq il-ġenitur li ngħata d-dritt li jiddeċiedi f’każ speċifiku.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta tal-ġenituri, l-istess regoli japplikaw, irrispettivament mid-durata jew mir-raġuni għad-deċiżjoni tal-post tar-residenza ta’ minuri. Sakemm ir-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri ma tiġix terminata jew il-qorti pereżempju ma tagħtix id-dritt lil ġenitur wieħed biex jiddeċiedi fejn il-minuri għandu jirrisjedi, iż-żewġ ġenituri jkomplu jkollhom dritt ugwali biex jiddeċiedu dwar it-trasferiment temporanju jew permanenti tal-minuri fi stat ieħor.

L-aħħar aġġornament: 15/04/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Irlanda

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Meta l-ġenitur l-ieħor ma għandux it-tutela tal-minuri u meta ma jkunx hemm ordnijiet tal-qorti li jipprojbixxu t-trasferiment tal-minuri mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Meta ebda rikors għal tutela, kustodja jew aċċess ma jkun sar quddiem il-qrati qabel it-trasferiment ta’ minur / minuri mill-ġurisdizzjoni.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta l-ġenitur l-ieħor għandu t-tutela tal-minuri

u / jew

Meta t-trasferiment tal-minuri taffettwa d-drittijiet ta’ kustodja u / jew aċċess

u / jew

Meta l-ordni tal-qorti jkun speċifika li l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor jew xi parti msemmija oħra huwa meħtieġ qabel it-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jista’ isir rikors lill-qorti biex jiġi permess it-trasferiment legali tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Iva.

L-aħħar aġġornament: 16/06/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Greċja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur jista' jittrasferixxi minorenni b'mod leċitu fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, meta l-ġenitur li jkun se jieħu lill-minorenni jkollu r-responsabbiltà esklussiva tal-ġenituri, dejjem sakemm dan ma jiksirx id-dritt tal-minorenni li jikkuntattja lill-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta l-ġenituri jkollhom, it-tnejn li huma, ir-responabbiltà tal-ġenituri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk it-trasferiment tal-minorenni jkun meħtieġ iżda l-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għalih, ikollha tidħol il-qorti biex tikkunsidra s-sitwazzjoni fl-interess tal-minorenni, u tiddeċiedi jekk it-trasferiment iridx iseħħ jew le.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ir-regoli li jirrikjedu l-kunsens tal-konjuġi l-ieħor, deskritti b'mod ġenerali hawn fuq, iridu japplikaw, irrispettivament minn jekk it-trasferiment għal Stat ieħor ikunx wieħed temporanju għal skop ta' vaganza jew ikunx wieħed permanenti.

L-aħħar aġġornament: 06/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Spanja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk huma jkollhom ir-responsabbiltà unika tal-ġenituri esklużiva, ir-responsabbiltà tal-ġenituri għandha tinkludi d-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri f’relazzjoni mal-minuri mhux emanċipati tagħhom. Fil-każ ta’ tifrik tar-relazzjoni, dan huwa interament indipendenti minn drittijiet ta’ kustodja u aċċess.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri jkollhom responsabbiltà kondiviża tal-ġenituri, irrispettivament minn liema ġenitur għandu d-drittijiet ta’ aċċess u min liema ġenitur għandu d-drittijiet ta’ kustodja.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ iżda mhemmx qbil u dak il-ġenitur jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu, it-trasferiment irid jiġi awtorizzat mill-awtorità ġudizzjarja.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ir-regoli għat-trasferimenti temporanji mhumiex l-istess bħal dawk għat-trasferimenti permanenti. Rigward it-teħid tal-minuri għal kura tas-saħħa normali, fuq vaganza, jew simili, il-ġenitur li miegħu jinsab il-minuri f’dak il-ħin jieħu d-deċiżjonijiet, kemm jekk ikollu l-kustodja jew drittijiet ta’ aċċess, filwaqt li jirrispetta l-ħin ta’ kuntatt jew żjarat li l-minuri jrid ikollu ma’ kull ġenitur. Id-deċiżjonijiet importanti biss dwar ħajjet il-minuri, bħal pereżempju, trasferiment permanenti, għandhom ikunu awtorizzati mid-detenturi ta’ responsabbiltà tal-ġenituri.

L-aħħar aġġornament: 04/04/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Franza

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk il-ġenituri flimkien jeżerċitaw l-awtorità tal-ġenituri, kull wieħed minnhom jista’ jivvjaġġa mal-minuri mingħajr il-kunsens espliċitu tal-ieħor.

Jekk ġenitur wieħed biss għandu l-awtorità tal-ġenituri, il-kunsens, preżunt jew espress, tal-ġenitur l-ieħor mhuwiex meħtieġ.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Ivvjaġġar għall-btala:

Biex wieħed mill-ġenituri joġġezzjona għat-trasferiment tal-minuri barra mill-pajjiż, il-parti l-oħra tista’ tagħmel oġġezzjoni mal-prefetturi għal ħruġ mit-territorju li tkun valida għal 15-il jum u / jew tagħmel talba lill-qorti tal-familja għal projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju mingħajr il-kunsens taż-żewġ ġenituri (Artikolu 373–2-6 tal-Kodiċi Ċivili) li tkun valida sakemm il-minuri jsir adult jew tittieħed deċiżjoni ġdida. Il-miżura ta’ projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju mingħajr il-kunsens taż-żewġ ġenituri timpedixxi lill-minuri milli jitlaq mit-territorju. Il-ġenituri jistgħu madankollu jagħtu l-kunsens speċifiku tagħhom għal vjaġġ partikolari tal-minuri, waħdu jew ma’ ġenitur wieħed, billi jagħmlu dikjarazzjoni quddiem l-uffiċjal tal-pulizija ġudizzjarja (magħmula fi prinċipju ħamest (5) ijiem qabel il-vjaġġ). Jekk wieħed mill-ġenituri jirrifjuta li jagħti dikjarazzjoni ta’ awtorizzazzjoni, il-ġenitur l-ieħor jista’ jressaq rikors quddiem il-qorti sabiex tinkiseb it-tneħħija tal-projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju jew l-awtorizzazzjoni speċifika sabiex il-minuri jkun jista’ jħalli t-territorju.

Vjaġġar bl-għan ta’ bidla tar-residenza:

Anki fin-nuqqas ta’ oppożizzjoni għall-ħruġ mit-territorju jew ta’ projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju, jekk it-trasferiment tal-minuri fi Stat ieħor għandu l-għan li jbiddel ir-residenza tal-minuri, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ.

Jekk il-ġenitur ma tax kas tan-nuqqas ta’ kunsens tal-ġenitur l-ieħor, huwa possibbli li ssir talba għar-ritorn ibbażata fuq l-illegalità tat-trasferiment.

Irrispettivament min-natura tal-vjaġġ u ħlief f’każijiet speċifiċi ta’ projbizzjoni u ta’ oġġezzjoni għal ħruġ mit-territorju, ta’ min jinnota li mhuwiex mitlub mingħand il-ġenitur li jħalli t-territorju mal-minuri li jipprova b’mod espliċitu l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, billi dan tal-aħħar huwa preżunt fil-konfront ta’ partijiet terzi.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Fil-każ ta’ rifjut tal-ġenitur li jagħti l-kunsens tiegħu għall-vjaġġ, filwaqt li teżisti projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju mingħajr il-kunsens taż-żewġ ġenituri, huwa l-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi l-minuri li għandu jressaq każ quddiem il-qorti biex tkun tista’ tawtorizza l-minuri sabiex iħalli t-territorju.

Bl-istess mod, jekk it-trasferiment tal-minuri jikkonsisti fir-realtà f’bidla ta’ residenza, il-ġenitur li jittrażloka mal-minuri, għandu f’każ ta’ rifjut tal-ġenitur l-ieħor, iressaq każ quddiem il-qorti tal-familja tal-post tar-residenza tal-minuri qabel kwalunkwe trasferiment.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ma jeżistux regoli speċifiċi skont ir-raġuni jew id-dewmien tal-vjaġġ. Madankollu, fil-każ ta’ trasferiment bl-għan ta’ bidla ta’ residenza, in-nuqqas ta’ kunsens tal-ġenitur l-ieħor ikollu bħala konsegwenza li jippermetti l-implimentazzjoni tal-proċeduri speċifiċi ta’ ritorn.

L-aħħar aġġornament: 20/06/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - il-Kroazja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Is-sitwazzjonijiet li ġejjin iridu jiġu differenzjati f’termini taċ-ċirkostanzi li taħthom ġenitur jista’ legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor;

a) meta l-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild ikun irid li legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor, u

b) meta l-ġenitur li miegħu ma jkunx qed jgħix il-wild iżda li miegħu l-wild ikollu relazzjoni personali, ikun irid li legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor.

a) Il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix wild jista’, wara d-divorzju, bħala parti mill-kura ta’ kuljum tal-wild fir-responsabbiltà tiegħu ta’ ġenitur, legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor (eż. fuq eskursjoni ta’ ġurnata), bil-kundizzjoni li dan ma jipperikolax id-dritt tal-ġenitur l-ieħor li jistabbilixxi relazzjoni personali mal-wild, kif previst fl-Artikoli 95 u 119 tal-Att dwar il-Proċeduri tal-Familja (Obiteljski zakon) (Narodne Novine (NN; Il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja), Nru 103/15, minn hawn ’il quddiem: ObZ 2015). Dan ifisser li, irrispettivament minn jekk il-ġenituri humiex responsabbli b’mod individwali jew konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal, it-tnejn li huma għandhom id-dritt li, b’mod indipendenti minn xulxin, jieħdu deċiżjonijiet relatati mal-ħajja ta’ kuljum tat-tfal meta dawn ikunu fil-kura tagħhom (l-Artikolu 110 tal-ObZ 2015). Jekk, wara d-divorzju, il-ġenituri jkunu responsabbli b’mod konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal (l-Artikolu 104 tal-ObZ 2015), mela d-deċiżjonijiet li huma importanti għat-tfal iridu jittieħdu b’mod kunsenswali (l-Artikolu 108 tal-ObZ 2015). Meta wieħed iqis li vjaġġ okkażjonali lejn pajjiż ieħor (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata) ma jinvolvix intenzjoni li tinbidel ir-residenza temporanja jew permanenti tat-tfal u, għalhekk, mhuwiex fost il-lista eżawrjenti ta’ drittijiet individwali sinifikanti tat-tfal kif imsemmi fl-Artikolu 100 tal-ObZ 2015, għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 99(2) tal-ObZ 2015, kif xieraq. L-istess japplika għal każ fejn il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu responsabbiltà individwali parzjali għall-kura tal-wild bħala ġenitur (l-Artikolu 105 tal-ObZ 2015). Madankollu, jekk il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu, abbażi ta’ ordni tal-qorti, responsabbiltà individwali unika għall-kura tal-wild bħala ġenitur, mela tali ġenitur ma jkunx jeħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex jieħu l-wild temporanjament fi Stat ieħor (l-Artikolu 105(5) tal-ObZ 2015).

b) Jekk il-ġenitur li miegħu ma jkunx qed jgħix il-wild wara d-divorzju, iżda li miegħu l-wild ikollu relazzjoni personali, jiddeċiedi li legalment jieħu l-wild fi Stat ieħor, mela tali ġenitur ikun jista’ jagħmel dan bil-kundizzjoni li dan ikun soġġorn temporanju f’pajjiż ieħor (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata), li jseħħ matul iż-żmien li l-ġenitur ikollu d-dritt li jżomm relazzjoni personali diretta mal-wild (l-Artikolu 121 tal-ObZ 2015) u bil-kundizzjoni li dan id-dritt ma jkunx ġie pprojbit jew ristrett minn ordni tal-qorti (l-Artikoli 123-126 tal-ObZ 2015). Dan ifisser li, irrispettivament mill-fatt jekk il-ġenituri humiex responsabbli b’mod individwali jew konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal, it-tnejn li huma għandhom id-dritt li, b’mod indipendenti minn xulxin, jieħdu deċiżjonijiet relatati mal-ħajja ta’ kuljum tat-tfal meta dawn ikunu fil-kura tagħhom (l-Artikolu 110 tal-ObZ 2015). Jekk, wara d-divorzju, il-ġenituri jkunu responsabbli b’mod konġunt għall-kura u t-trobbija tat-tfal (l-Artikolu 104 tal-ObZ 2015), mela d-deċiżjonijiet li huma importanti għat-tfal iridu jittieħdu b’mod kunsenswali (l-Artikolu 108 tal-ObZ 2015). Meta wieħed iqis li soġġorn temporanju fi Stat ieħor matul iż-żmien li l-ġenitur ikollu d-dritt li jżomm relazzjoni personali diretta mat-tfal (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata) ma jinvolvix intenzjoni li tinbidel ir-residenza temporanja jew permanenti tat-tfal u, għalhekk, mhuwiex fost il-lista eżawrjenti ta’ drittijiet individwali sinifikanti tat-tfal kif imsemmi fl-Artikolu 100 tal-ObZ 2015, għandhom jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 99(2) tal-ObZ 2015, kif xieraq. L-istess japplika għal każ fejn il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu responsabbiltà individwali parzjali għall-kura tal-wild bħala ġenitur (l-Artikolu 105 tal-ObZ 2015), minħabba li l-ġenitur li jistabbilixxi relazzjoni personali diretta mal-wild għandu l-libertà u d-dritt li jirrappreżenta lill-wild f’materji ta’ kuljum matul iż-żmien li l-wild ikun fil-kura tiegħu jew tagħha (skont l-Artikoli 110 u 112 u flimkien mal-Artikolu 105(1) tal-ObZ 2015).

F’dawn is-sitwazzjonijiet, għandha ssir enfasi fuq l-importanza tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 111 tal-ObZ 2015. Dan ifisser li, iż-żewġ ġenituri, irrispettivament minn jekk humiex responsabbli b’mod individwali jew konġunt għall-kura tal-wild bħala ġenituri, huma obbligati li jiskambjaw b’mod reċiproku informazzjoni dwar il-wild, li tinkludi informazzjoni dwar it-teħid possibbli tal-wild barra l-pajjiż. Minbarra li dan huwa obbligu ġuridiku tal-ġenituri, il-qsim ta’ fruntiera ta’ Stat jirrikjedi dokumenti personali u oħrajn li l-wild, jew kull wieħed mill-ġenituri, għandhom iġibu magħhom.

F’każ li wieħed mill-ġenituri jħoss li l-ġenitur l-ieħor jista’ jabbuża minn tali teħid temporanju tal-wild, tali ġenitur huwa permess li jitlob lill-qorti timponi waħda mill-azzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 418 tal-ObZ 2015 fi proċedura barra l-qorti sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjoni dwar l-istabbiliment ta’ relazzjoni personali bejn il-ġenitur u l-wild tiġi infurzata, jew inkella timponi waħda mill-azzjonijiet tal-Artikolu 419 tal-ObZ 2015, li tiżgura r-ritorn sikur ta’ wild.

L-aktar soluzzjoni mixtieqa hija li l-ġenituri jilħqu ftehim kunsenswali dwar dawn il-kwistjonijiet u oħrajn simili, li mbagħad huma jkunu jistgħu jirregolaw fil-ftehim tagħhom dwar ir-responsabbiltà konġunta tal-ġenituri (l-Artikolu 106(3) tal-ObZ 15).

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Kwalunkwe teħid (permanenti) tal-wild fi Stat ieħor, li jservi sabiex tinbidel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild, jeħtieġ il-kunsens taż-żewġ ġenituri. Irrispettivament minn jekk il-ġenituri humiex responsabbli b’mod konġunt għall-kura u t-trobbija tal-wild, jew jekk wieħed minnhom għandux responsabbiltà individwali parzjali, il-ġenitur li jieħu l-wild fi Stat ieħor u li, b’hekk, ibiddel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild irid jikseb il-kunsens bil-miktub tal-ġenitur l-ieħor sabiex ikun jista’ jagħmel dan (l-Artikoli 100 u 108 tal-ObZ 2015). Madankollu, jekk il-ġenitur li miegħu jkun qed jgħix il-wild wara d-divorzju jkollu responsabbiltà individwali unika għall-kura tal-wild bħala ġenitur, mela tali ġenitur ma jkunx jeħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex jieħu l-wild fi Stat ieħor bl-iskop li jbiddel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild (l-Artikolu 105(5) tal-ObZ 15).

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk ġenitur, billi jieħu l-wild fi Stat ieħor, ikun irid ibiddel ir-residenza temporanja jew permanenti ta’ wild, u ma jkunx jista’ jikseb il-kunsens bil-miktub tal-ġenitur l-ieħor, il-qorti trid tiddetermina, fi proċeduri barra l-qorti, min mill-ġenituri jirrappreżenta l-aħjar interessi tal-wild f’din il-kwistjoni (l-Artikoli 100(5) u 478(1) tal-ObZ 2015). Qabel jinbdew dawn il-proċeduri barra l-qorti, trid isseħħ proċedura obbligatorja ta’ counselling barra l-qorti, bl-iskop li esperti mid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali jipprovaw jgħinu lill-ġenituri jilħqu ftehim dwar il-kwistjoni (l-Artikolu 481 tal-ObZ 2015 - proċeduri barra l-qorti ta’ counselling obbligatorju bħala rekwiżit proċedurali sabiex jinbdew il-proċedimenti tal-Artikolu 100(5) tal-ObZ 2015). Jekk matul il-counselling obbligatorju l-ġenituri ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim, il-kwistjoni tiġi deċiża minn qorti tal-ġustizzja fi proċedura barra l-qorti li tiffoka, b’mod partikolari, fuq: l-età u l-opinjoni tal-wild, id-dritt tal-wild li jistabbilixxi relazzjoni personali mal-ġenitur l-ieħor, ir-rieda u d-dispożizzjoni tal-ġenituri li jikkooperaw fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom bħala ġenituri, iċ-ċirkostanzi personali tal-ġenituri, id-distanza bejn il-postijiet tar-residenza temporanja jew permanenti tal-ġenituri u l-post fejn jista’ jiġi rilokat il-wild, kif ukoll il-konnessjonijiet tat-traffiku bejn dawn il-postijiet u d-dritt tal-ġenitur għal-libertà tal-moviment (l-Artikolu 484 tal-ObZ 2015).

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li jekk wieħed mill-ġenituri jkollu responsabbiltà individwali unika għall-kura tal-wild bħala ġenitur, mela tali ġenitur ma jkunx jeħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex jieħu l-wild fi Stat ieħor bl-iskop li jbiddel ir-residenza temporanja jew permanenti tal-wild, jiġifieri f’każ bħal dan, l-oppożizzjoni tal-ġenitur l-ieħor ma jkollha ebda effett legali (l-Artikolu 105(5) tal-ObZ 2015).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif ġie ddikjarat fir-risposti għall-mistoqsijiet 1-3, l-ObZ 2015 jirregola d-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri b’mod differenti, skont jekk it-teħid tal-wild fi Stat ieħor ikunx b’mod temporanju (pereżempju, eskursjoni ta’ ġurnata li ma tipperikolax id-drittijiet tal-ġenitur l-ieħor) jew inkella b’mod permanenti bl-iskop li jinbidel il-post tar-residenza temporanja jew permanenti tal-wild.

L-aħħar aġġornament: 23/08/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Ċipru

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur b'kustodja waħdu jista' legalment jieħu lit-tifel tiegħu fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta ż-żewġ ġenituri jkollhom kustodja konġunta ta' minuri, hemm bżonn tal-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biex dak il-minuri jkun jista' jittieħed lejn Stat ieħor. Skont il-Kapitolu 154 tal-Kodiċi Kriminali, huwa reat kriminali li ġenitur jieħu minuri lejn Stat ieħor mingħajr dak il-kunsens.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Minuri jista' jinħareġ mill-pajjiż mingħajr il-kunsens ta' wieħed mill-ġenituri b'kustodja konġunta fuq il-bażi ta' sentenza rilevanti mill-qorti tal-familja.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fin-nuqqas ta' kunsens għal teħid ta' minuri temporanju jew permanenti lejn Stat ieħor, hemm bżonn ta' sentenza tal-qorti. Fil-każ ta' kunsens, ma hemm l-ebda dokument speċifiku użat biex jagħti dak il-kunsens.

L-aħħar aġġornament: 17/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Latvja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk qorti ddeċidiet li l-post tar-residenza tal-minuri huwa fi stat ieħor, il-ġenitur li jittrasferixxi l-minuri għar-residenza permanenti f’dak l-istat ma jeħtieġx il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Ġenitur jista’ legalment jittrasferixxi minuri għal residenza permanenti fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor meta l-ġenitur li jittrasferixxi l-minuri għandu drittijiet ta’ kustodja uniċi stabbiliti abbażi ta’ ftehim bejn il-ġenituri jew deċiżjoni mill-qorti.

Ġenitur jista’ legalment jittrasferixxi minuri għal residenza permanenti fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor meta d-drittijiet ta’ kustodja tal-ġenitur l-ieħor ikunu ġew sospiżi permezz ta’ deċiżjoni tal-qorti tal-familja (bāriņtiesa) jew ikunu ġew irtirati permezz ta’ deċiżjoni mill-qorti.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Ġenitur li d-drittijiet ta’ kustodja tiegħu ma jkunux ġew sospiżi jew irtirati jista’ legalment jittrasferixxi minuri għar-residenza permanenti fi Stat ieħor bil-kunsens tal-ġenitur l-ieħor li għandu drittijiet ta’ kustodja (konġunti jew uniċi).

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi l-minuri għar-residenza permanenti fi stat ieħor jista’ jitlob lill-qorti sabiex tistabbilixxi li l-post tar-residenza tal-minuri jkun fl-istat li fih dak il-ġenitur irid jittrasferixxi l-minuri.

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi l-minuri f’residenza permanenti fi stat ieħor jista’ jitlob lill-qorti sabiex tistabbilixxi drittijiet ta’ kustodja uniċi għalih.

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi l-minuri f’residenza permanenti fi stat ieħor jista’ jitlob lill-qorti tal-familja sabiex tissospendi d-drittijiet ta’ kustodja tal-ġenitur l-ieħor (fejn ikun hemm raġunijiet oġġettivi) jew jista’ jitlob lill-qorti sabiex tirtira d-drittijiet ta’ kustodja tal-ġenitur l-ieħor (meta jkun hemm raġunijiet oġġettivi).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Għal trasferiment permanenti ara r-risposti għad-domandi preċedenti.

Fil-każ ta’ trasferiment temporanju l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhuwiex rikjest.

L-aħħar aġġornament: 06/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Litwanja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

It-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa possibbli biss fuq bażi temporanja (pereż. għal vaganza). It-tibdil tal-istat ta’ residenza jirrikjedi l-kunsens mill-ġenitur l-ieħor jew deċiżjoni mill-qorti li tkun stabbiliet il-post tar-residenza tal-minuri fl-istat barrani.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri huma miżżewġin, u mhux divorzjati, kemm jekk jgħixu flimkien jew separatament, il-kunsens tat-tnejn li huma huwa meħtieġ sabiex jinbidel il-pajjiż tar-residenza tal-minuri.

Jekk il-ġenituri huma divorzjati u l-post tar-residenza tal-minuri jkun ġie stabbilit ma’ wieħed mill-ġenituri, il-fatt ta’ trażlok mal-minuri biex igħix b’mod permanenti fi stat barrani b’mod permanenti jirrikjedi wkoll il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor ukoll, għaliex l-istabbiliment ta’ residenza ma’ wieħed mill-ġenituri ma jagħtix lil dak il-ġenitur aktar drittijiet fir-rigward tal-minuri, salv jekk il-qorti ma tkunx determinat mod ieħor.

Jekk il-ġenituri mhumiex miżżewġin u l-post tar-residenza tal-minuri ma jkunx ġie stabbilit ma’ wieħed minnhom, huwa preżunt li d-drittijiet tal-ġenituri huma ugwali u l-kunsens taż-żewġ ġenituri huwa rikjest sabiex jinbidel l-istat ta’ residenza tal-minuri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk huwa impossibbli li jinkiseb il-kunsens mill-ġenitur l-ieħor, il-ġenitur li qiegħed jittrażloka lejn stat ieħor irid jitlob lill-qorti sabiex tistabbilixxi l-post ta’ residenza tal-minuri u l-arranġamenti għal aċċess tal-minuri. Fejn jiġi stabbilit il-post ta’ residenza, il-ġenitur irid japplika għal tibdil tal-arranġamenti għal aċċess tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Il-leġiżlazzjoni Litwana ma tirrikjedix kunsens addizzjonali minn ġenitur għat-trasferiment temporanju ta’ minuri lejn Stat ieħor.

L-aħħar aġġornament: 21/06/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Lussemburgu

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Fil-prinċipju, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ sabiex il-minuri jittieħed temporanjament fi Stat Membru ieħor. Jekk iż-żewġ ġenituri jeżerċitaw flimkien is-setgħa tal-ġenitur, kull wieħed minnhom jista' jivvjaġġa mal-minuri mingħajr il-kunsens espliċitu tal-ieħor. Jekk, b'mod eċċezzjonali, ġenitur jeżerċità s-setgħa tal-ġenitur waħdu, il-kunsens, preżunt jew espliċitu, tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-ġenitur li ma għandux is-setgħa tal-ġenitur, huwa jista', matul l-eżerċizzju tad-dritt ta' aċċess u ta' akkomodazzjoni tiegħu, jieħu lill-minuri għal żjarat temporanji fi Stat Membru ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ għal żjarat temporanji għal perjodu qasir (pereżempju biex jaqsmu l-fruntiera biex immorru jixtru fil-ħwienet) jew żjarat temporanji għal perjodi itwal (pereżempju għal vaganzi) sakemm dawn iż-żjarat isiru fil-qafas tad-dritt ta' aċċess u akkomodazzjoni.

Il-karta tal-identità jew dokumenti oħra meħtieġa f'każ ta' żjarat temporanji jvarjaw skont ir-rekwiżiti ġuridiċi fis-seħħ fil-pajjiż fejn se jittieħed il-minuri.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Ċaqliq permanenti jew temporanju tal-minuri għal raġunijiet serji ħafna (pereż. trattament mediku serju) jeħtieġ b'mod obbligatorju il-kunsens taż-żewġ ġenituri, jekk is-setgħa tal-ġenitur tkun konġunta.

Trasferiment ta' domiċilju jew residenza lejn pajjiż barrani jitqies bħala ċaqliq permanenti u jeħtieġ il-kunsens taż-żewġ ġenituri. F'każ ta' setgħa tal-ġenitur esklussiva, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor mhux meħtieġ. Madankollu, fuq talba tal-ġenitur l-ieħor, id-dritt ta' aċċess jista' jiġi adattat.

Għal raġunijiet ta' provi, il-kunsens tal-ġenituri jrid ikun bil-miktub. Id-dokument jista' jiġi mfassal mill-ġenituri. Il-ġenituri jistgħu jistaqsu qorti sabiex tirreġistra l-kunsens tagħhom, jekk ikun meħtieġ hekk mill-Istat ospitanti.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk ġenitur minnhom jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, huwa l-imħallef tal-qorti tal-familja li jrid jiddeċiedi dwar talba għat-trasferiment tal-minuri lejn pajjiż ieħor.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif imsemmi fit-Taqsimiet minn 1 sa 3, id-dispożizzjonijiet ivarjaw skont jekk it-trasferiment tal-minuri hux se jkun temporanju jew permanenti.

Għal kull ċaqliq temporanju lejn pajjiż ieħor, li jsir mill-minuri mhux akkumpanjat mill-ġenituri tiegħu, il-minuri jrid ikun awtorizzat li joħroġ mit-territorju tal-pajjiż (permezz ta' dokument li fih ġenitur jawtorizza lill-minuri jħalli l-Lussemburgu).

Il-ġenituri jistgħu jiksbu formola ta' awtorizzazzjoni mill-uffiċċji muniċipali. Bosta muniċipalitajiet jitolbu l-ħlas ta' taxxa biex ikopru l-ispejjeż amministrattivi għall-ħruġ ta' dawn il-formoli. L-ammont tat-tariffa jvarja minn muniċipalità għall-oħra.

Għalkemm din il-formola mhix obbligatorja, ħafna awtoritajiet barranin jeħtieġuhom biex jaċċettaw lill-minuri jidħol fit-territorju tagħhom.

Jekk il-minuri jkun akkumpanjat minn ġenitur wieħed biss, madankollu tajjeb li wieħed ikollu prova li ngħata l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, għaliex huwa meħtieġ minn ċerti pajjiżi.

Ħoloq

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.legilux.lu/
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justice.public.lu/fr.html

L-aħħar aġġornament: 14/05/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Ungerija

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

A) B’mod ġenerali, ġenitur jista’ jittrasferixxi l-minuri tiegħu lejn stat ieħor fuq perjodu qasir u mingħajr l-intenzjoni li jibqa’ hemm mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. It-tali każijiet jistgħu jinkludu li:

  • il-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġuntament;
  • wieħed mill-ġenituri jeżerċita r-responsabbiltà tal-ġenituri bbażata fuq ftehim bejn il-ġenituri jew deċiżjoni mill-qorti, iżda r-responsabbiltà tal-ġenituri ta’ parti waħda minnhom ma tkunx ġiet ristretta jew revokata mill-qorti;
  • il-minuri huwa trasferit lejn stat ieħor mill-ġenitur taħt id-dritt ta’ aċċess tiegħu matul iż-żmien speċifikat għall-kuntatt dirett mal-minuri, sakemm ma jkunx jenħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor skont deċiżjoni tal-qorti jew awtorità pubblika għat-tutela.

B) Ġenitur jista’ jittrasferixxi l-minuri lejn stat ieħor anki għal perjodu twil jew bl-intenzjoni li jibqa’ hemm mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, jekk ir-responsabbiltà tal-ġenituri tal-ġenitur l-ieħor tkun ġiet ristretta jew revokata mill-qorti.

C) Fil-każijiet li ġejjin it-tutur jista’ ukoll jittrasferixxi minuri legalment lejn stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur, sakemm l-awtorità pubblika għat-tutela ma tkunx irrestrinġiet id-dritt tiegħu biex jagħmel dan:

  • għal perjodu qasir u mingħajr l-intenzjoni li jibqa’ hemm, jekk il-minuri jitpoġġa f’familja tar-rispett;
  • jekk il-minuri jitpoġġa ma’ persuna terza u r-responsabbiltà tal-ġenituri tal-ġenitur tkun għalhekk ġiet sospiża.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

A) Jekk ġenitur jittrasferixxi l-minuri lejn stat ieħor għal perjodu twil jew bl-intenzjoni li jibqa’ hemm, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ. It-tali każijiet jistgħu jinkludu li:

  • il-ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà tal-ġenituri konġuntament;
  • wieħed mill-ġenituri jeżerċita r-responsabbiltà tal-ġenituri bbażata fuq ftehim bejn il-ġenituri jew deċiżjoni mill-qorti, iżda r-responsabbiltà tal-ġenituri ta’ parti waħda minnhom ma tkunx ġiet ristretta jew revokata mill-qorti;

B) Jekk il-minuri jitpoġġa ma’ familja tar-rispett, it-tutur jista’ biss jittrasferixxi l-minuri fi stat ieħor għal perjodu twil jew bl-intenzjoni li jibqa’ hemm bil-kunsens tal-ġenitur.

It-tluq lejn stat ieħor għal studji, xogħol jew skop simili ieħor jista’ jitqies għal perjodu twil.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor, il-ġenitur jista’ jitlob għal deċiżjoni mill-awtorità pubblika għat-tutela f’din il-kwistjoni. Fit-tali każijiet, deċiżjoni mill-awtorità pubblika għat-tutela li tippermetti t-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor tissostitwixxi l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Ġenitur li jitlob il-post ta’ residenza fi stat ieħor irid jehmeż mat-talba tiegħu d-dokumenti li jipprovaw li l-edukazzjoni, il-manteniment, il-kura u t-tkomplija tal-istudji tiegħu / tagħha jkunu żgurati fl-istat l-ieħor (għalhekk, b’mod partikolari, valutazzjoni ambjentali maħruġa mill-awtorità għall-affarijiet barranin, ċertifikat tal-attendenza tal-iskola, ċertifikat tad-dħul tal-ġenitur, dikjarazzjoni ta’ aċċettazzjoni). Fuq it-talba ta’ ġenitur, l-awtorità pubblika għat-tutela tirranġa għall-kisba ta’ valutazzjoni ambjentali. Jekk il-ġenitur ma jkunx għadu beda xogħol fl-istat l-ieħor, l-awtorità pubblika għat-tutela tista’ taċċetta dikjarazzjoni mill-ġenitur dwar id-dħul mistenni tiegħu minflok ċertifikat tad-dħul.

Meta tkun qed tiddeċiedi l-każ, l-awtorità pubblika għat-tutela tikkunsidra jekk hux possibbli li tiġi eżegwita deċiżjoni tal-qorti jew tal-awtorità pubblika għat-tutela li tordna ż-żamma ta’ kuntatt dirett bejn il-minuri u l-ġenitur li jgħix separatament fin-nuqqas ta’ trattat internazzjonali jew reċiproċità.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif indikat taħt il-punt 1., jekk il-vjaġġ barra mhuwiex għal perjodu twil, il-ġenitur jista’ jittrasferixxi lill-minuri lejn stat ieħor anki mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. Fit-tali każijiet, jenħtieġ li l-kundizzjonijiet ġenerali għall-qsim tal-fruntiera jiġu sodisfatti biex il-minuri ikun jista’ jivvjaġġa barra mill-pajjiż (pereżempju, il-minuri jrid ikollu passaport validu).

L-aħħar aġġornament: 22/02/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Malta

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Iċ-ċirkostanzi ivarjaw skont is-sitwazzjoni iżda l-aktar komuni insibu li wieħed m'għandux jitlob kunsens minn għand il-ġenituri l-ieħor meta l-post li dan ta' l-aħħar jgħix ma jkunx magħruf. L-Artikolu 56 (5) tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi illi l-Qorti tista' ċċaħħad il-jeddijiet tal-awtorita lil xi ġenitur u għalhekk f'dak il-każ il-ġenitur li għandu l-kura u kustodja tal-minuri m'għandux għalfejn jitlob il-kunsens ta' dak il-ġenitur li ġie mċaħħad mill-jeddijiet tiegħu jew tagħha.

Iżda ġenitur għandu dejjem jaċċerta ruħhu illi jista’ jitrasferixxi minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor billi jitlob l-awtorizzjoni tal-Qorti kompetenti u ċioe Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja).

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Taħt il-liġi nazzjonali sabiex ġenitur jagħmel transferiment tal-minuri ikun dejjem meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor aktar u aktar jekk il-ġenitur l-ieħor għandu xi dritt illi ser jiġi leż meta isir it-transferiment tal-minuri. Fost id-drittijiet illi għandu ġenitur wieħed isib id-dritt ta’ aċċess u d-dritt illi jipparteċipa fid-deċiżjonijiet dwar ħajjet il-minuri (u dan jinkludi il-post, l-ambjent u l-kultura fejn ser jitrabba il-minuri). F’din is-sitwazzjoni l-ġenitur li ma jgħatix l-kunsens jista’ jopponi  għat-transferiment għal ħafna raġunijiet, per eżempju li bit-trasferiment huwa sejjer jiġi miċħud mill-aċċess.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Il-minuri ikunu jistgħu jiġu trasferiti lejn Stat ieħor, minkejja nnuqqas ta' kunsens tal-ġenitur l-ieħor, jekk ikun hemm awtorizzazzjoni ta’ dan minn Qorti kompetenti.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Iva, l-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju. Il-kunsens ta’ ġenitur jista’ jingħata b’dan il-mod:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(name, surname, date of birth, identity card number of minor) authorise that my son/daughter (choose applicable) leaves the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (reason to leave island) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(time period)(choose applicable).

_________________________________

Signature followed by the name, surname, i.d.card number of parent

L-aħħar aġġornament: 17/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Olanda

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur jista’ legalment jittrasferixxi l-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biss jekk il-ġenitur għandu l-kustodja unika tal-minuri.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk it-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor huwa meħtieġ, iżda l-ġenitur l-ieħor bil-kustodja konġunta tal-minuri ma jagħtix il-kunsens tiegħu, jista’ isir rikors lill-qorti għal kunsens alternattiv (l-Artikolu 253A, il-Ktieb I tal-Kodiċi Ċivili Netherlandiż (Nederlands Burgerlijk Wetboek)).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Iva, fin-Netherlands l-istess regoli japplikaw għal trasferiment temporanju u trasferiment permanenti ta’ minuri. Ikklikkja hawnhekk għall-formularju relevanti: ‘toestemming om te reizen’ (bin-Netherlandiż)PDF(288 Kb)nl. “ittra ta’ kunsens għal minuri li jivvjaġġaw barra mill-pajjiż” (bl-Ingliż)PDF(298 Kb)en

L-aħħar aġġornament: 12/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Awstrija

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

1.1 Għandha l-ewwel issir referenza għall-emenda komprensiva tal-liġi li tirregola r-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-minuri permezz tal-Att tal-2013 dwar il-liġi li tirregola r-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-minuri u l-liġi dwar l-ismijiet (Kindschafts- und Namensrecht-Änderungsgesetz 2013) (BGBl I 2013/15), li daħlet fis-seħħ fl-Awstrija fl-1 ta’ Frar 2013. Minn dak iż-żmien, ir-regoli dwar ir-residenza jistgħu jinsabu fl-Artikolu 162 tal-Kodiċi Ċivili Ġenerali (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), għalkemm dawn ir-regoli ma għandhomx jinqraw waħedhom, iżda fil-kuntest usa’ ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-liġi li jirregolaw ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-minuri.

1.2 Ġenitur jista’ f’kull każ jittrasferixxi lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor jekk il-ġenitur li qed jittrasferixxi lill-minuri ikun l-ewwel nett ingħata l-kustodja esklużiva; it-tieni nett, ikun innotifika bil-quddiem lill-ġenitur l-ieħor; u, it-tielet nett, il-ġenitur rimanenti ma jkunx qajjem oppożizzjoni fi żmien raġonevoli u ma kienx talab lill-qorti għall-irtirar jew ir-restrizzjoni ta’ kustodja. Jekk il-ġenitur l-ieħor jagħmel talba lill-qorti, il-qorti trid tiddeċiedi jekk it-trasferiment huwiex legali. Biex tiġi mħarsa d-deċiżjoni dwar it-tibdil ta’ residenza, il-qorti tista’ timponi wkoll projbizzjoni fuq it-tluq mal-minuri (ir-raba’ sentenza tal-Artikolu 107(3) tal-Att dwar ir-Riżoluzzjoni ta’ Kunflitti (Außerstreitgesetz – AußStrG)).

Dikjarazzjoni magħmula mill-ġenitur li ma ngħatax il-kustodja għat-trasferiment barra mill-pajjiż trid tittieħed inkunsiderazzjoni mill-ġenitur l-ieħor jekk ix-xewqa expressa f’dik id-dikjarazzjoni hija iktar konformi mal-aħjar interessi tal-minuri.

Jekk il-ġenitur li jkun ingħata l-kustodja unika tal-minuri ma jkunx innotifika lill-ġenitur l-ieħor tat-trasferiment ippjanat - huwa obbligat li jinnotifika fi kwistjonijiet essenzjali (l-ewwel sentenza tal-Artikolu 189(1) tal-ABGB li f’kull każ tinkludi li tmur tgħix barra) - jew jekk huwa jmur igħix barra minkejja l-oġġezzjoni sinifikanti espressa mill-ġenitur l-ieħor, dan ma jkunx madankollu (fin-nuqqas tal-kustodja legali tal-ġenitur l-ieħor) ksur tal-liġi dwar il-kustodja fl-ambitu tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar Ħtif ta’ Minuri, iżda biss ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi Awstrijaka tal-familja dwar ir-relazzjoni interna bejn il-ġenituri, li jista’ iwassal għal konsegwenzi taħt il-liġi tal-familja (minn kawtela sempliċi għal trasferiment ta’ kustodja).

1.3 Jekk il-ġenituri t-tnejn li huma kienu ngħataw il-kustodja, huma jridu, sakemm ikun vijabbli u possibbli, jeżerċitaw il-kustodja bi ftehim reċiproku (l-aħħar sentenza tal-Artikolu 137(2) tal-ABGB).

Trid issir distinzjoni bejn sitwazzjonijiet li fihom il-minuri jiġi trasferit barra mill-pajjiż (a) mill-ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri jiġi mħares l-aktar jew (b) mill-ġenitur l-ieħor li fid-dar tiegħu l-minuri ma jiġix għalhekk imħares l-aktar. Ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri ma jiġix għalhekk imħares l-aktar f’kull każ jaġixxi b’mod illegali fl-ambitu tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar Ħtif ta’ Minuri. Għall-ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri jiġi mħares l-aktar, is-sitwazzjoni legali hija aktar kumplessa:

l-ewwel sentenza tal-Artikolu 189(1) tal-ABGB, iċċitata iktar ’il fuq, dwar l-obbligu ta’ notifika tal-ġenitur l-ieħor fi kwistjonijiet essenzjali, tapplika wkoll meta ż-żewġ ġenituri jkunu ngħataw il-kustodja (l-Artikolu 189(5) tal-ABGB). Jekk in-nuqqas ta’ notifika skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 189(1) tal-ABGB huwa waħdu biżżejjed sabiex jikkostitwixxi ksur tal-liġi dwar il-kustodja fl-ambitu tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar Ħtif ta’ Minuri għadu ma ġiex iċċarat bis-sħiħ abbażi tas-sitwazzjoni ġuridika ġdida, billi minkejja li jeżistu fehmiet differenti dwar is-suġġett, sal-lum għadu mhemm ebda ġurisprudenza.

Id-dikjarazzjoni tal-ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri ma jiġix imħares trid ukoll tiġi kkunsidrata hawnhekk, jekk ix-xewqa espressa fiha hijiex aktar konformi mal-aħjar interessi tal-minuri. Irrispettivament milli jiġi msejjaħ ksur illegali tad-dritt ta’ kustodja fl-ambitu tal-Konvenzjoni tal-Aja dwar Ħtif ta’ Minuri, in-nuqqas ta’ notifika jista’ tikkostitwixxi attività fir-relazzjoni interna li tkun bi ksur tal-liġi Awstrijaka tal-familja u twassal għall-konsegwenzi msemmija hawn fuq.

1.4 Jekk iż-żewġ ġenituri jkunu ngħataw kustodja, mingħajr ma jiġi stabbilit f'liema dar il-minuri għandu jiġi mħares l-aktar, irid jinkiseb il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. Fin-nuqqas tal-kunsens tal-ġenitur ieħor, jista’ isir rikors għal deċiżjoni quddiem il-qorti tat-tutela (Pflegschaftsgericht) li jkollha ġuriżdizzjoni. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti għandha tqis kemm l-aħjar interessi tal-minuri u d-drittijiet tal-ġenituri għall-protezzjoni mill-vjolenza u għal-libertà ta’ moviment u l-libertà li tiġi eżerċitata attività professjonali (Artikolu 162(3) tal-ABGB). F’dan il-każ ukoll, madankollu, fil-konfront ta’ partijiet terzi, kull ġenitur għandu setgħat ta’ rappreżentazzjoni sakemm il-kustodja (fil-qasam tad-dritt li jiddetermina r-residenza tal-minuri) ma tkunx ġiex definittivament jew proviżorjament revokata.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

F’kull każ, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor hija meħtieġa jekk il-ġenitur li jittrasferixxi l-minuri jew (a) ma jkunx ingħata l-kustodja jew (b) ikun ingħata l-kustodja tal-minuri, iżda l-minuri ma jkunx qed jiġi mħares l-aktar fid-dar tiegħu.

F’każijiet fejn (a) il-ġenitur li fid-dar tiegħu l-minuri jiġi mħares l-aktar jew (b) il-ġenitur bil-kustodja unika jixtieq jittrasferixxi ruħu lejn Stat ieħor mal-minuri, huwa jrid jissodisfa, fir-relazzjoni interna, l-obbligu ta’ notifika skont l-Artikolu 189 tal-ABGB (ara r-risposta għad-domanda 1) u jikkunsidra l-opinjoni tal-ġenitur innotifikat, jekk din hija aktar konformi mal-aħjar interessi tal-minuri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

3.1. Jekk il-ġenituri t-tnejn li huma jkunu ngħataw il-kustodja, mingħajr ma jkun ġie stabbilit f’liema dar il-minuri għandu jiġi mħares l-aktar, il-ġenitur li jixtieq jittrasferixxi r-residenza tiegħu barra mill-pajjiż, mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor, irid jagħmel rikors lill-qorti tat-tutela li għandha ġuriżdizzjoni. Fid-deċiżjoni tagħha dwar l-awtorizzazzjoni, il-qorti għandha tqis kemm l-aħjar interessi tal-minuri u d-drittijiet tal-ġenituri għall-protezzjoni mill-vjolenza u għal-libertà ta’ moviment u l-libertà li tiġi eżerċitata attività professjonali (l-Artikolu 162(3) tal-ABGB).

3.2. Jekk il-ġenitur li jixtieq imur igħix barra mill-pajjiż mal-minuri ma jkunx ingħata l-kustodja jew jekk il-minuri ma jkunx imħares l-aktar fid-dar tiegħu, huwa jrid jitlob lill-qorti għall-irtirar jew għar-restrizzjoni tal-kustodja tal-ġenitur l-ieħor (u - possibbilment anki biss parzjali - għat-trasferiment tal-kustodja lilu). Speċjalment bħala rimedju inqas sever meta mqabbel mar-revoka ta’ kustodja, il-qorti tista’ ukoll tirtira d-drittijiet legalment meħtieġa tal-kunsens u l-approvazzjoni jew tissostitwixxi kunsens jew approvazzjoni legalment meħtieġa, jekk mhemm ebda raġunijiet ġustifikati għar-rifjut (l-Artikolu 181(1) tal-ABGB).

3.3. Il-ġenitur li jkun ingħata l-kustodja, u f’liema dar il-minuri jiġi mħares l-aktar, irid jinnotifika lill-ġenitur l-ieħor u jagħtih iċ-ċans jesprimi l-opinjoni tiegħu (l-Artikolu 189 tal-ABGB), iżda n-notifika lil parti l-oħra jew il-kunsens ma jikkostitwixxux prerekwiżit għat-tluq.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fir-rigward ukoll ta’ trasferiment temporanju fil-każ ta’ kustodja konġunta, il-ġenituri jridu, sakemm ikun vijabbli u possibbli, jeżerċitaw il-kustodja bi ftehim reċiproku (l-aħħar sentenza tal-Artikolu 137(2) tal-ABGB). Madankollu, l-evidenza ta’ dan il-ftehim reċiproku mhuwiex prerekwiżit għat-tluq.

Madankollu, ir-rekwiżit għal ftehim reċiproku jista’ legalment ma japplikax, pereżempju jekk kellha ssir żjara spontanja fi tmiem il-ġimgħa lin-nanniet barra mill-pajjiż u l-ġenitur l-ieħor f’kull każ ma kellux l-intenzjoni li jkollu xi kuntatt mal-minuri matul dan iż-żmien (f’dan il-każ mhuwa fattibbli xejn li jintlaħaq ftehim reċiproku).

L-istess jgħodd f’każijiet fejn il-ġenitur l-ieħor għandu biss jiġi informat (l-Artikolu 189(1) tal-ABGB), iżda jiddependi miċ-ċirkustanzi tal-każ individwali (pereżempju d-durata, id-destinazzjoni u l-għan tal-vjaġġ) jekk it-trasferiment temporanju għandux jitqies bħala kwistjoni essenzjali.

L-aħħar aġġornament: 22/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Tneħħija legali tal-minuri - Polonja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Is-setgħa tal-ġenituri hija min-natura tagħha eżerċitata konġuntament miż-żewġ ġenituri. Dan jirriżulta mill-Artikolu 97(2) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja tal-Polonja (kodeks rodzinny i opiekuńczy), skont liema l-ġenituri jiddeċiedu konġuntament dwar kwistjonijiet essenzjali li jikkonċernaw wild u, jekk ma jirnexxilhomx jaslu għal ftehim, tkun il-qorti tal-kustodja li tieħu deċiżjoni dwarhom (sąd opiekuńczy). Huwa biss fi kwistjonijiet inqas importanti li jikkonċernaw wild li kull wieħed mill-ġenituri jiddeċiedi indipendentement, mingħajr ma jkollu għalfejn jikkonsulta lill-ġenitur l-ieħor u jġib il-kunsens tiegħu jew tagħha. Fil-ġurisprudenza tal-Polonja, il-ħruġ ta’ wild barra l-pajjiż, kemm permanentement kif ukoll temporanjament, anki għal btala, huwa kkunsidrat kwistjoni essenzjali.

Fid-dawl tal-Artikolu 97(2) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja, ġenitur jista’ joħroġ wild barra l-pajjiż mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biss jekk:

(a) il-ġenitur l-ieħor ikun ġie mċaħħad mis-setgħa tal-ġenituri fuq il-wild permezz ta’ deċiżjoni ta’ qorti Pollakka (l-Artikolu 111 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja);

(b) is-setgħa tal-ġenituri tal-ġenitur l-ieħor tkun ġiet sospiża minn deċiżjoni ta’ qorti Pollakka (l-Artikolu 110 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja);

(c) il-ġenitur l-ieħor ikollu setgħa tal-ġenituri limitata fuq il-wild għaliex jirrappreżenta theddida għall-benesseri tal-wild (l-Artikolu 109 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja). Il-qorti tiddeċiedi dwar kif is-setgħa tal-ġenituri għandha tkun limitata billi tapplika l-miżura li tipproteġi bl-aqwa mod il-benesseri tal-wild. B’mod partikolari, il-ġenitur li s-setgħa tal-ġenituri tiegħu tkun ġiet limitata jista’ jiġi mċaħħad mid-dritt li jiddeċiedi dwar kwistjonijiet essenzjali li jikkonċernaw il-wild jew fi wħud minn dawn il-kwistjonijiet. Jekk il-ġenitur l-ieħor ikun ġie mċaħħad mid-dritt li jiddeċiedi dwar ir-residenza abitwali tal-wild permezz ta’ sentenza ta’ din ix-xorta, f’dak il-każ, il-ġenitur ma jkunx jista’ jopponi bidla fir-residenza abitwali tal-wild fil-Polonja għal residenza abitwali barra l-pajjiż.

(d) id-drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri lejn il-wild inbidlu wara sentenza mogħtija fil-proċedimenti għad-divorzju (l-Artikolu 58(1) u (1a) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja), għall-annullament taż-żwieġ (l-Artikolu 51(1) u (1a), moqri flimkien mal-Artikolu 21 tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja) u għas-separazzjoni (l-Artikolu 58(1) u (1a), moqri flimkien mal-Artikolu 613(1) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja). Dan japplika wkoll għal deċiżjonijiet mogħtija taħt tal-Artikolu 93(2) (fi proċedimenti għall-paternità), l-Artikolu 106 (fi proċedimenti għall-emendar ta’ sentenza dwar is-setgħa tal-ġenituri u l-mod ta’ kif din is-setgħa tiġi eżerċitata, mogħtija fi proċedimenti għad-divorzju, għas-separazzjoni jew għall-annullament taż-żwieġ) u l-Artikolu 107(1) u (2) tal-Kodiċi tal-Familja u tal-Kustodja (fi proċedimenti għall-affidament tal-eżerċitar tas-setgħa tal-ġenituri lil wieħed mill-ġenituri f’każijiet li fihom dawn ma jgħixux flimkien). B’mod partikolari, il-qorti tista’, f’każijiet ta’ din ix-xorti, tafda l-eżerċitar tas-setgħa tal-ġenituri lil wieħed mill-ġenituri, u tillimita d-drittijiet tal-ġenitur l-ieħor għal drittijiet u obbligi speċifiċi fil-konfront tal-wild. Jekk qorti tad-divorzju tafda l-eżerċitar tas-setgħa tal-ġenituri lil wieħed mill-ġenituri u tillimita s-setgħa tal-ġenituri tal-ġenitur l-ieħor, imbagħad, minkejja li sentenza ta’ din ix-xorta ma ċċaħħadx lill-ġenitur l-ieħor mis-setgħa tal-ġenituri fuq il-wild, dak il-ġenitur jista’ jeżerċita d-drittijiet u l-obbligi tiegħu biss sa fejn il-qorti tippermettilu jagħmel dan. Jekk il-qorti ma tagħtix id-dritt tad-deċiżjoni dwar ir-residenza tal-wild lill-ġenitur l-ieħor, allura, fil-prinċipju, il-ġenitur li jkun ġie fdat bis-setgħa tal-ġenituri jiddeċiedi dwar din ir-residenza waħdu (ara, madanakollu, il-punt 2).

(e) il-ġenitur l-ieħor ikun ġie mċaħħad mid-dritt ta’ deċiżjoni b’mod konġunt dwar il-bidliet fir-residenza tal-wild permezz ta’ sentenza ta’ qorti barranija rikonoxxuta bħala effettiva fil-Polonja.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor huwa meħtieġ fil-każijiet kollha li mhumiex elenkati fil-punt preċedenti, jiġifieri fis-sitwazzjonijiet li fihom ġenitur ikollu s-setgħa sħiħa tal-ġenituri, jew is-setgħa tal-ġenituri tiegħu tkun ġiet limitata iżda ma jkunx ġie mċaħħad mid-dritt ta’ deċiżjoni dwar ir-residenza tal-wild. Il-ġurisprudenza Pollakka tmur pass lil hinn minn hekk f’dan ir-rigward. Kif spjegat mill-Qorti Suprema (Sąd Najwyższy) fid-deċiżjoni tagħha tal-10 ta’ Novembru 1971 fil-kawża III CZP 69/71, ġenitur li huwa intitolat li jżomm wild fil-post ta’ residenza tiegħu għandu jkollu d-dritt li jieħu deċiżjoni b’mod konġunt dwar il-bidliet fir-residenza abitwali tal-wild jekk tali bidliet jagħmluha fil-fatt impossibbli li dak il-ġenitur jkollu kuntatt mal-wild. Għaldaqstant, fid-dawl ta’ din is-sentenza, anki jekk il-qorti ma tkun tat lill-ġenitur l-ieħor, pereżempju fil-proċedimenti għad-divorzju, id-dritt ta’ deċiżjoni b’mod konġunt dwar ir-residenza abitwali tal-wild, dak il-ġenitur jista’ jitlob li l-wild jirritorna jekk ma jkunx jista’ jeżerċita d-dritt tiegħu li jkollu kuntatt mal-wild.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

F’każijiet ta’ din ix-xorta, għandu jiġi preżentat rikors lill-qorti tal-kustodja fil-Polonja għal kunsens sostitwit sabiex wild ikun jista’ jinħareġ barra l-pajjiż.
Rikorsi għal kunsens ta’ din ix-xorta jista’ jiġi preżentat mill-ġenituri li ma ġewx imċaħħda mis-setgħa tal-ġenituri jew li s-setgħa tal-ġenituri tagħhom ma ġietx sospiża. Ir-rikorsi jistgħu jiġu preżentati mir-rikorrenti nfushom: f’każijiet bħal dawn, il-liġi Pollakka ma tesiġix li l-partijiet ikunu rappreżentati quddiem il-qorti minn avukat. Il-qorti b’ġurisdizzjoni ratione materiae li tikkunsidra dawn ir-rikorsi hija l-Qorti Distrettwali (sąd rejonowy) (it-taqsima tal-familja u tal-minorenni) bħala l-Qorti tal-Prim’Istanza, filwaqt li l-qorti b’ġurisdizzjoni territorjali hija l-qorti tal-post li fih il-wild ikun jirrisjedi jew qiegħed joqgħod.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Kif indikat aktar ’il fuq, il-ħruġ ta’ wild barra l-pajjiż għal perjodu qasir ta’ żmien jirrikjedi l-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Il-formoli tal-kunsens sabiex wild jinħareġ barra l-pajjiż (permanentement jew temporanjament) ma jintużawx fil-Polonja. Għaldaqstant, il-kunsens jista’ jingħata fi kwalunkwe għamla. Madankollu, jidher li jkun aħjar jekk jinkiseb kunsens bil-miktub, li jista’ jservi ta’ evidenza fi kwalunkwe proċediment għar-ritorn ta’ wild abbażi tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. L-assistenza ta’ avukat, konsulent legali jew nutar Pollakk tista’ tkun ta’ siwi fit-tħejjija ta’ tali kunsens.

L-aħħar aġġornament: 27/06/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Portugall

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Iż-żewġ ġenituri huma responsabbli mit-trattament ta’ kwistjonijiet ta’ importanza partikolari (l-Artikoli 1901, 1902, 1911 u 1912 tal-Kodiċi Ċivili).

Meta l-ġenituri jinfirdu (divorzju jew separazzjoni), it-tnejn li huma jibqgħu responsabbli għal kwistjonijiet ta’ importanza partikolari (l-Artikolu 1906(1) tal-Kodiċi Ċivili), sakemm il-qorti ma tiddeċidix, abbażi ta’ deċiżjoni motivata, li r-responsabbiltà għandha tkun eżerċitata minn ġenitur wieħed biss, jew meta l-eżerċitar konġunt tar-responsabbiltà jkun meqjus li mhuwiex fl-aħjar interess tal-wild (l-Artikolu 1906(2) tal-Kodiċi Ċivili).

Ma hemm l-ebda definizzjoni speċifika ta’ “kwistjonijiet ta’ importanza speċifika”. Dawn jirreferu għal firxa limitata ta’ aspetti fil-ħajja ta’ wild jew għal kwistjonijiet eżistenzjali serji u mhux tas-soltu relatati mad-drittijiet ewlenin tal-wild.

Il-lok jew l-għażla ta’ fejn se tkun iċċentrata l-ħajja ta’ wild, jiġifieri, l-għażla ta’ fejn it-tifla jew it-tifel se jgħixu hija kwistjoni ta’ importanza partikolari. Iż-żewġ ġenituri huma responsabbli minn din id-deċiżjoni; F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-ġenituri dwar din il-materja, il-post ta’ residenza tal-wild jiġi determinat mill-qorti (l-Artikolu 1906(5) tal-Kodiċi Ċivili).

Għaldaqstant, ġenitur wieħed jista’ jittrasferixxi wild lejn stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biss meta jkollu s-setgħa esklużiva tal-ġenituri jew il-post ta’ residenza tal-wild ikun ġie determinat jew mibdul minn qorti, b’tali mod li jippermetti trasferiment lejn stat ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens huwa meħtieġ kull meta ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà, kif tinsab ir-regola ġenerali fil-preżent skont l-Artikolu 1906(1) tal-Kodiċi Ċivili.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk wieħed mill-ġenituri ma jagħtix il-kunsens tiegħu għat-trasferiment ta’ wild lejn stat ieħor u ż-żewġ ġenituri jeżerċitaw ir-responsabbiltà, tali trasferiment ta’ wild lejn stat ieħor jista’ jseħħ biss permezz ta’ deċiżjoni ġudizzjarja (l-Artikolu 1906(5) tal-Kodiċi Ċivili).

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Fil-ġurisprudenza u t-teorija ġuridika, it-trasferiment temporanju għall-btajjel jew divertiment ma tqisx bħala kwistjoni ta’ importanza partikolari fil-każijiet li fihom it-trasferiment ma jirrikjedix bidliet fil-post li fih hija ċċentrata l-ħajja tal-wild. Eċċezzjonijiet jinkludu t-trasferiment lejn pajjiżi f’kunflitt armat, pajjiżi li notevolment mhumiex sikuri jew pajjiżi milquta minn pandemiji, u b’hekk li fihom is-saħħa u s-sikurezza tal-wild titqiegħed f’riskju.

Madankollu, trasferiment temporanju għall-kura tas-saħħa għandu jitqies bħala kwistjoni ta’ importanza partikolari, li tirrikjedi l-qbil taż-żewġ ġenituri, skont il-kura tas-saħħa speċifika inkwistjoni u r-riperkussjonijiet li tali kura jista’ jkollha fuq id-drittijiet ewlenin tal-wild. Tista’ tinvolvi trattament mediku sinifikanti (kimoterapija, terapiji esperimentali) jew il-ħtieġa li l-wild ikun akkumpanjat għaliex ma jkunx jifhem il-lingwa użata mill-persunal mediku jew ikun hemm il-possibbiltà li l-persunal mediku jsibha diffiċli jew impossibbli li jikseb l-informazzjoni preċiża mill-wild dwar is-sintomi, u b’hekk ikun jeħtieġ it-traduzzjoni.

Formoli

Is-Servizz għall-Barranin u tal-Fruntieri (SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) għandu mudelli ta’ formoli għat-trasferiment ta’ minorenni. Jinsabu fis-siti web segwenti:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73

Mudell ta’ formola (trasferiment ta’ minorenni ta’ ċittadinanza Portugiża):

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

Mudell ta’ formola (trasferiment ta’ minorenni barrani):

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%20NACIONAL.doc

L-aħħar aġġornament: 24/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Rumanija

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Skont l-Artikolu 30 tal-Liġi Nru 248/2005 dwar ir-reġim tal-moviment liberu taċ-ċittadini Rumeni barra minn pajjiżhom, wild (li jkun minorenni u) li jkun detentur ta’ dokument tal-ivvjaġġar jew karta tal-identità individwali u li jkun qiegħed jivvjaġġa barra minn pajjiżu flimkien ma’ wieħed mill-ġenituri jista’ joħroġ barra mit-territorju tar-Rumanija mingħajr ma tkun meħtieġa d-dikjarazzjoni tal-ġenitur l-ieħor, dment li l-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanja lill-wild jagħti prova li l-wild ġie fdat lilu b’sentenza tal-qorti finali u irrevokabbli (definitivă şi irevocabilă) jew li l-ġenitur jeżerċita waħdu s-setgħa tal-ġenituri b’sentenza tal-qorti finali u irrevokabbli (jew b’sentenza tal-qorti finali għall-proċedimenti li nbdew mill-15 ta’ Frar 2013 ’il quddiem).

Mhuwiex meħtieġ li tkun provduta dikjarazzjoni minn ġenitur li d-drittijiet tiegħu ta’ ġenitur ikunu ġew itterminati jew minn ġenitur li legalment ikun ġie ddikjarat bil-liġi bħala persuna nieqsa, jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanja lill-wild jagħti prova ta’ dan il-fatt.

Il-pulizija tal-fruntieri jippermettu lill-minorenni akkumpanjati li joħorġu mir-Rumanija jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanjahom jiġġustifika l-bżonn ta’ vjaġġar barra l-pajjiż bil-fatt li l-wild minorenni se jirċievi trattament mediku li mhuwiex disponibbli fit-territorju tar-Rumanija, li fin-nuqqas tiegħu, ħajjet jew saħħet il-minorenni tkun ipperikolata serjament, jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanja lill-wild juri dokumenti ta’ prova f’dan ir-rigward, li jkunu nħarġu jew ġew approvati mill-awtoritajiet tas-saħħa Rumeni u li fihom ikun iddikjarat il-perjodu ta’ żmien li matulu jkun se jingħata dak it-trattament mediku kif ukoll l-istat(i) li fih se jsir, anki jekk il-kunsens ma jkunx ingħata miż-żewġ ġenituri, mill-ġenitur l-ieħor, mill-ġenitur li jkun għadu ħaj jew mir-rappreżentant legali. Bl-istess mod, il-pulizija tal-fruntieri jippermettu lill-minorenni akkumpanjati li joħorġu mir-Rumanija jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jakkumpanjahom jagħti prova li l-wild minorenni qiegħed jivvjaġġa għal studji jew kompetizzjonijiet uffiċjali billi juri d-dokumenti xierqa li jindikaw il-perjodu ta’ żmien li matulu se jsiru dawk l-istudji jew kompetizzjonijiet kif ukoll l-istat(i) li fih(om) se jsiru, anki jekk ġenitur wieħed biss ikun ta l-kunsens tiegħu.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Huwa meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor sabiex wild ikun trasferit lejn Stat Membru ieħor, fil-każijiet li fihom is-setgħa tal-ġenituri tkun eżerċitata miż-żewġ ġenituri b’mod konġunt.

Għaldaqstant, il-ġenituri jeżerċitaw is-setgħa tal-ġenituri b’mod konġunt u ugwali, irrispettivament minn jekk il-wild ikunx twieled fiż-żwieġ jew barra ż-żwieġ.

F’każ ta’ divorzju, il-ġenituri jkollhom setgħa tal-ġenituri konġunta, sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor. Jekk ikun hemm raġunijiet validi u b’kunsiderazzjoni tal-aħjar interessi tal-minorenni, il-qorti tista’ tiddeċiedi li s-setgħa tal-ġenituri għandha tkun eżerċitata biss minn wieħed mill-ġenituri.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Kull meta jfeġġ xi nuqqas ta’ ftehim bejn il-ġenituri fir-rigward tal-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom jew il-qadi ta’ dmirijiethom bħala ġenituri, qorti superviżorja tieħu deċiżjoni fl-aħjar interessi tal-minorenni, wara li tkun semgħet lill-ġenituri u kkunsidrat rapport psikoloġiku-soċjali. Għaldaqstant, il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għall-ivvjaġġar barra l-pajjiż ta’ wild jista’ jiġi sostitwit bis-sentenza tal-qorti.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Il-Liġi Nru 248/2005 dwar ir-reġim tal-moviment liberu taċ-ċittadini Rumeni barra minn pajjiżhom ma jagħmilx distinzjoni bejn it-trasferiment temporanju u finali. Ma hemm l-ebda formola standard għall-kunsens tal-ġenituri għat-trasferiment tal-wild minorenni akkumpanjat mill-ġenitur l-ieħor. Il-liġi tipprevedi li d-dikjarazzjoni trid tindika l-kunsens tal-ġenitur għall-vjaġġ inkwistjoni lejn il-pajjiż(i) ta’ destinazzjoni u għall-perjodu ta’ żmien tal-ivvjaġġar.

Jekk wild joħroġ barra mit-territorju tar-Rumanija flimkien ma’ persuna li mhijiex ġenitur tiegħu, trid issir dikjarazzjoni u din trid tinkludi l-kunsens taż-żewġ ġenituri għal dak il-vjaġġ li jkun se jagħmel il-wild lejn il-pajjiż(i) ta’ destinazzjoni, għall-perjodu ta’ żmien tal-ivvjaġġar, kif ukoll trid tagħti d-dettalji ta’ dik il-persuna li tkun qiegħda takkumpanja lill-wild. Id-dikjarazzjoni trid tinkludi wkoll, flimkien mal-iskop tal-ivvjaġġar, ir-rotta li se tiġi segwita lejn il-pajjiż ta’ destinazzjoni, dikjarazzjoni dwar jekk il-wild minorenni huwiex se jibqa’ fil-pajjiż ta’ destinazzjoni, u jekk dan ikun il-każ, fid-dikjarazzjoni tkun indikata l-persuna li se tiġi fdata bil-wild minorenni, u jekk il-wild huwiex se jirritorna flimkien ma’ persuna li tkun qiegħda takkumpanjah, li d-dettalji tagħha wkoll iridu jiġu provduti jekk dik il-persuna ma tkunx l-istess waħda li magħha l-wild ikun ħareġ barra mir-Rumanija. Il-formola standard ta’ dikjarazzjoni għall-kunsens tal-ġenituri għall-ħruġ barra mill-pajjiż ta’ wild minorenni akkumpanjat minn adult ieħor tinsab inkluża hawn taħt.

Id-dikjarazzjonijiet indikati hawn fuq iridu jitfasslu f’żewġ oriġinali u trid issir awtentikazzjoni tagħhom minn nutar pubbliku jekk fir-Rumanija u mir-rappreżentanzi diplomatiċi u l-uffiċċji konsulari jekk barra r-Rumanija jew, jekk dikjarazzjonijiet bħal dawk ikunu saru quddiem awtoritajiet barranin, iridu jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti għal-legalizzazzjoni skont il-liġi jew ikollhom fuqhom l-apostille f’konformità mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru 1961 dwar it-Tneħħija tal-Ħtieġa ta’ Legalizzazzjoni fuq Dokumenti Pubbliċi Barranin. Il-persuna li tkun qiegħda takkumpanja lill-wild għandha żżomm oriġinali tad-dikjarazzjoni u t-tieni oriġinali tinhemeż mal-passaport tal-minorenni.

Fajls rilevanti

Formola ta’ Dikjarazzjoni għall-Kunsens tal-Ġenituri għall-Ħruġ Barra mill-Pajjiż ta’ Wild Minorenni Akkumpanjat minn Adult Ieħor.PDF(23 Kb)ro

L-aħħar aġġornament: 03/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Slovenja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Ġenitur jista' legalment iġorr bi wliedu miegħu lejn pajjiż ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor meta dak il-ġenitur ikun itteħidlu d-dritt tal-ġenituri jew il-kapaċità kuntrattwali tiegħu. Meta ġenitur jitteħidlu d-dritt tal-ġenituri jew il-kapaċità kuntrattwali tiegħu, id-dritt tal-ġenituri jkun b'hekk esklussivament tal-ġenitur l-ieħor (l-Artikolu 115 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari/Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor biex tfal iġorru minn pajjiż għall-ieħor huwa dejjem meħtieġ. ħlief f'każijiet fejn id-dritt tal-ġenituri jkun esklussivament tal-ġenitur l-ieħor.

Skont l-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari, id-dritt tal-ġenituri jappartjeni lill-missier u lill-omm flimkien (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 4).

Il-ġenituri jeżerċitaw id-dritt tal-ġenituri b'kunsens komuni skont l-interessi tat-tfal (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 113 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari). L-eżerċizzju tad-dritt tal-ġenituri jinkludi deċiżjoni dwar f'liema pajjiż jirrisjedu t-tfal.

Meta l-ġenituri ma jkunux joqogħdu flimkien u mhumiex inkarigati t-tnejn mill-kura u t-trobbija tat-tfal, huma jiddeċiedu b'kunsens komuni, skont l-interessi ta' wliedhom (it-tieni paragrafu tal-Artikolu 113 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari), dwar kwistjonijiet li jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-iżvilupp tat-tfal; dawn il-kwistjonijiet jinkludu l-ġarr tat-tfal minn pajjiż għall-ieħor.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk il-ġenituri ma jilħqux ftehim dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-ġenituri, Ċentru għall-Ħidma Soċjali jgħinhom biex jilħqu dan il-ftehim. Ċentru għall-Ħidma Soċjali jgħin ukoll lill-ġenituri biex jilħqu ftehim meta ma jkunux jistgħu jiftiehmu dwar kwistjonijiet li jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-iżvilupp tat-tfal, u meta ma jkunux jgħixu flimkien u ma jkunux it-tnejn li huma inkarigati mill-kura u t-trobbija tat-tfal.

Jekk, lanqas bl-għajnuna taċ-Ċentru għall-Ħidma Soċjali ma jirnexxilhom jaqblu fuq kwistjonijiet li jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-iżvilupp tat-tfal, il-qorti tiddeċiedi l-kwistjoni fi proċedura mhux litiġjuża fuq talba ta' ġenitur minnhom jew tat-tnejn li huma. Il-proposta trid tkun akkumpanjata bi prova minn Ċentru għall-Ħidma Soċjali kompetenti li tistqarr li l-ġenituri ppruvaw jilħqu ftehim dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-ġenituri bl-għajnuna tiegħu. Qabel ma l-qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha, hija obbligata titlob l-opinjoni ta' Ċentru għall-Ħidma Soċjali dwar l-interessi tat-tfal. Il-qorti tqis ukoll l-opinjoni tat-tifel jekk tingħad mit-tifel stess, jew minn ġenitur li t-tifel jafda u li jintgħażel mit-tifel stess, u bil-kundizzjoni li t-tifel ikun kapaċi jifhem s-sinifikat u l-konsegwenzi tagħha.

Dan jinsab spjegat fl-Artikolu 113 tal-Att dwar iż-Żwieġ u r-Relazzjonijiet Familjari.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Meta l-kwistjoni ta' influwenza sinifikanti fuq l-iżvilupp tat-tfal tqum fir-rigward tal-ġarr temporanju ta' tifel, jgħoddu l-istess regoli għall-ġarr temporanju bħal ta' għall-ġarr għal perjodu itwal.

L-aħħar aġġornament: 05/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Slovakkja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Meta dan jikkonċerna biss soġġorn qasir bl-għan ta’ studju qasir, żjara lill-qraba, kamp jew vaganza, eċċ. Li hu importanti huwa li la l-minuri u lanqas il-ġenitur ma għandu l-intenzjoni li l-minuri jistabbilixxi ruħu b’mod permanenti fl-istat l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Meta dan jikkonċerna trasferiment permanenti barra mill-pajjiż.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Huwa essenzjali li ssir talba lill-qorti tat-tutela (poručenský súd), li tiddeċiedi dwar din il-kwistjoni importanti ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. B’mod speċifiku, il-qorti tista’ tagħti l-kunsens tagħha għat-trasferiment permanenti barra mill-pajjiż tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Ara iktar ’il fuq. Mhemm ebda formularju bħal dan.

L-aħħar aġġornament: 14/01/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Finlandja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

It-tuturi tal-minuri u t-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-minuri huma rregolati bl-Att dwar il-Kustodja tal-Minuri u d-Dritt ta' Aċċess (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).

Jekk ġenitur wieħed biss għandu l-kustodja, dak il-ġenitur jiddeċiedi dwar kwistjonijiet relatati mal-minuri, inkluż fejn igħix dak il-minuri, u jista’ għalhekk essenzjalment jieħu lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri, huma responsabbli konġuntament għall-obbligi inerenti tal-kustodja u għat-teħid flimkien ta’ deċiżjonijiet dwar il-minuri.

Jekk il-ġenituri għandhom il-kustodja konġunta tal-minuri, il-qorti tista’ tiddeċiedi dwar id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet bejniethom. Fi kliem ieħor, hija tista’ tagħti deċiżjoni dwar l-għoti tas-setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet f’relazzjoni mal-obbligi speċifiċi tal-kustodja lil ġenitur wieħed biss. Il-qorti tista’ tordna fid-deċiżjoni ta’ kustodja li wieħed mill-ġenituri biss jista’ jiddeċiedi fejn imur igħix il-minuri.

Jekk il-qorti tkun ordnat fid-deċiżjoni tagħha li tutur wieħed biss jista’ jeżerċita s-setgħa fejn imur igħix il-minuri, dak it-tutur jista’ jieħu dak il-minuri fi Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Jekk il-ġenituri għandhom kustodja konġunta tal-minuri, ebda ġenitur ma jista’ essenzjalment jieħu l-minuri f’dak l-Istat mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor.

Ara r-risposta għad-domanda preċedenti.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Jekk ġenitur wieħed ma jagħtix il-kunsens tiegħu sabiex il-minuri jittieħed fi Stat ieħor, il-kwistjoni tista’ tinġieb quddiem il-qorti għal deċiżjoni.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

Mhemm ebda regola speċjali fil-Finlandja dwar trasferiment temporanju, pereż. għal vaganzi, u mhemm ebda formularju li jiġi użat biex jingħata l-kunsens.

Deċiżjoni mill-qorti dwar id-dritt ta' aċċess lill-minuri tista’ ikollha fiha provvedimenti dwar jekk ġenitur jistax jivvjaġġa barra mill-pajjiż matul it-tali aċċess.

L-aħħar aġġornament: 23/05/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Tneħħija legali tal-minuri - Svezja

1 Taħt liema ċirkostanzi jista' ġenitur jitrasferixxi legalment lill-minuri lejn Stat ieħor mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor?

Jekk il-minuri qiegħed fil-kustodja konġunta tal-ġenituri, hija meħtieġa deċiżjoni konġunta fuq kwistjonijiet marbuta mal-affarijiet personali tal-minuri, inklużi kemm żjarat temporanji barra l-pajjiż u kull trasferiment permanenti. Jekk il-minuri jgħix ma wieħed mill-ġenituri, madankollu, il-ġenitur ma' min jgħix il-minuri jitqies li għandu d-dritt jiddeċiedi fejn se jgħix il-minuri fil-ħin liberu tiegħu, inklużi żjarat qosra barra l-pajjiż, sakemm dan ma jiksirx xi drittijiet li jista' jkollu l-minuri biex jikkuntattja lit-tutur l-ieħor.

Ġenitur li għandu l-kustodja esklussiva għandu d-dritt jieħu lill-minuri miegħu barra l-pajjiż, jew li jieħdu l-barra mill-pajjiż b'mod permanenti, mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor. Jekk il-minuri għandu dritt jikkuntattja lill-ġenitur l-ieħor, madankollu, dan għandu jitqies mill-ġenitur li għandu l-kustodja tal-minuri. Il-ġenitur l-ieħor, li miegħu l-minuri għandu dritt għal kuntatt, jista' japplika għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta' kuntatt fil-pajjiż ta' residenza l-ġdid tal-minuri, fejn huwa possibbli skont ir-regoli l-ġodda tal-pajjiż ta' residenza l-ġdid. Il-ġenitur l-ieħor jista' japplika wkoll għall-aċċess skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, jekk il-Konvenzjoni tapplika fil-pajjiż fejn jgħix il-minuri. Jekk il-ġenitur bil-kustodja esklussiva ma jħarisx id-deċiżjoni ta' aċċess, u b'hekk ma jissodisfax il-bżonn tal-minuri għal kuntatt tajjeb u mill-viċin maż-żewġ ġenituri, dan normalment għandu impatt fuq kif tevalwa l-kwistjoni tal-kustodja l-Qorti Svediża f'każ ta' xi tilwima sussegwenti. Il-ġenituri b'hekk għandhom responsabbiltà konġunta biex jaraw li l-aċċess jaħdem sew.

2 Taħt liema ċirkostanzi hu meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor għat-trasferiment tal-minuri lejn stat ieħor?

Kif huwa muri mit-tweġiba għall-mistoqsija Nru 1, il-ġenituri b'kustodja konġunta jistgħu jieħdu deċiżjonijiet konġunti fuq kwistjonijiet dwar il-minuri, inkluż kull żjara barra l-pajjiż. Isegwi wkoll mit-tweġiba għall-mistoqsija Nru 1 li, anki jekk ġenitur wieħed biss għandu l-kustodja, hemm ċerti sitwazzjonijiet fejn dak il-ġenitur irid jadatta ż-żjarat qosra jew permanenti barra l-pajjiż skont il-minuri kif deċiż skont id-dritt tal-minuri għal kuntratt mal-ġenitur l-ieħor. It-trasferiment illegali ta' minuri jista' jikkostitwixxi reat skont il-liġi Svediża.

3 Jekk il-ġenitur l-ieħor ma jagħtix kunsens għat-trasferiment tal-minuri lejn Stat ieħor, minkejja li jkun meħtieġ, il-minuri kif jistgħu jiġu ttrasferiti b’mod legali lejn Stat ieħor?

Meta ġenitur għandu l-kustodja konġunta tal-minuri mal-ġenitur l-ieħor, l-ewwel ġenitur jista' jieħu deċiżjoni waħdu f'ċerti sitwazzjonijiet fir-rigward tal-kustodja tal-minuri. Din l-opportunità hija kundizzjonali jekk il-ġenitur l-ieħor, minħabba raġunijiet ta' assenza, mard jew oħrajn ma kienx involut fit-teħid tad-deċiżjonijiet li ma setgħux jiġu posposti mingħajr xkiel kbir. L-anqas ma jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet ta' importanza kruċjali dwar il-futur tal-minuri b'dan il-mod, sakemm mhux meħtieġa fl-aħjar interessi tal-minuri. Il-kumitat tas-servizzi soċjali tal-awtorità lokali jista' jiddeċiedi dwar trattament psikjatriku jew psikoloġiku, anki jekk wieħed mill-ġenituri biss jagħti l-kunsens, jekk ikun meħtieġ fl-aħjar interessi tal-minuri.

4 L-istess regoli japplikaw għat-trasferiment temporanju (eż. vaganza, il-kura tas-saħħa eċċ.) u t-trasferiment permanenti? Jekk applikabbli, jekk jogħġbok ipprovdi l-formoli ta’ kunsens rilevanti.

L-istess dispożizzjonijiet japplikaw għall-ġenitur li għandu l-kustodja esklussiva. Jekk il-minuri jgħix biss ma wieħed mill-ġenituri, madankollu, il-ġenitur ma min jgħix il-minuri jitqies li għandu d-dritt jiddeċiedi fejn se jgħix il-minuri fil-ħin liberu tiegħu, inklużi żjarat qosra barra l-pajjiż (ara t-tweġiba għall-mistoqsija Nru 1). Ġenitur bil-kustodja konġunta mal-ġenitur l-ieħor jista' wkoll, wara deċiżjoni mill-kumitat tas-servizzi soċjali tal-awtorità lokali, isiefer lill-minuri għal trattament psikjatriku jew psikoloġiku mingħajr il-kunsens tal-ġenitur l-ieħor (ara t-tweġiba għall-mistoqsija Nru 3).

L-aħħar aġġornament: 05/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.