Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Likumīga pārcelšanās uz ārzemēm ar bērniem

Francija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādos apstākļos viens vecāks var likumīgi aizvest bērnu uz citu valsti bez otra vecāka piekrišanas?

Ja vecāki īsteno kopīgas aizgādības tiesības, abi vecāki drīkst ceļot kopā ar bērnu bez otra vecāka skaidri izteiktas piekrišanas.

Ja viens no vecākiem īsteno atsevišķas aizgādības tiesības, otra vecāka klusējot vai skaidri dota atļauja nav nepieciešama.

2 Kādos apstākļos bērna aizvešanai uz citu valsti ir nepieciešama otra vecāka piekrišana?

Atpūtas ceļojumi

Lai iebilstu pret to, ka viens no vecākiem aizved bērnu uz ārvalstīm, otrs var iesniegt protestu prefektūrām attiecībā uz izbraukšanu no teritorijas, kas ir spēkā 15 dienas, un/vai iesniegt pieteikumu bāriņtiesā par aizliegumu aizvest bērnu no valsts bez abu vecāku atļaujas (Civilkodeksa 373. panta 2. punkta 6. apakšpunkts), kas ir spēkā līdz bērna pilngadībai vai līdz jauna lēmuma pieņemšanai. Aizliegums pamest teritoriju bez abu vecāku atļaujas neļauj bērnam izceļot no valsts. Tomēr vecāki var dot atļauju doties konkrētā braucienā bērnam vienam pašam vai kopā ar vienu no vecākiem, iesniedzot paziņojumu policijas darbiniekam ar izmeklēšanas pilnvarām (parasti piecas dienas pirms ceļojuma). Ja viens no vecākiem atsakās sniegt paziņojumu par atļauju, otrs no vecākiem var iesniegt pieteikumu tiesā par aizlieguma pamest teritoriju atcelšanu vai izņēmuma atļaujas piešķiršanu bērnam pamest teritoriju.

Ceļošana ar mērķi mainīt dzīvesvietu

Pat ja pret ceļošanu kopā ar bērnu uz ārvalstīm nav nekādu iebildumu un nav aizlieguma pamest valsti, otra no vecākiem piekrišana ir vajadzīga, ja mērķis šādai izceļošanai uz ārvalstīm ir bērna dzīvesvietas maiņa.

Ja viens no vecākiem neņem vērā to, ka otrs no vecākiem nav sniedzis piekrišanu, iespējams iesniegt prasību par bērna atgriešanu, pamatojoties uz nelikumīgu aizvešanu.

Neatkarīgi no aizvešanas veida un izņemot īpašus gadījumus, kad pastāv aizliegums pamest teritoriju vai izteikts iebildums pret teritorijas pamešanu, jāatzīmē, ka tam no vecākiem, kurš pamet teritoriju kopā ar bērnu, nav jāpierāda otra no vecākiem piekrišanas esamība, kuru attiecībā uz trešajām personām uzskata par sniegtu.

3 Kā bērnu var likumīgi aizvest uz citu valsti, ja otrs vecāks nepiekrīt bērna aizvešanai uz citu valsti gadījumos, kad šāda piekrišana ir nepieciešama?

Ja viens no vecākiem atsakās sniegt piekrišanu ceļojumam, kamēr pastāv aizliegums pamest teritoriju bez abu vecāku atļaujas, otram no vecākiem, kurš vēlas ceļot kopā ar bērnu, ir tiesības celt prasību tiesā, kura var izdot atļauju bērnam pamest teritoriju.

Tāpat, ja bērna aizvešana būtībā ir dzīvesvietas maiņa un otrs no vecākiem atsakās dot savu piekrišanu, tam no vecākiem, kurš vēlas ceļot kopā ar bērnu, pirms ceļošanas ir jāiesniedz pieteikums bērna dzīvesvietas bāriņtiesā.

4 Vai tos pašus noteikumus piemēro gan pagaidu aizvešanai (piemēram, atvaļinājuma, veselības aprūpes u.c. gadījumos), gan pastāvīgai aizvešanai? Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet, kādā formā ir jāsniedz attiecīgās piekrišanas.

Nav nekādu konkrētu noteikumu attiecībā uz aizvešanas iemeslu vai ilgumu. Tomēr, ja aizvešanas mērķis ir dzīvesvietas maiņa un ja otrs no vecākiem nav sniedzis savu piekrišanu, tiks uzsāktas īpašas atgriešanas procedūras.

Lapa atjaunināta: 20/06/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu