Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Likumīga pārcelšanās uz ārzemēm ar bērniem

Bulgārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Kādos apstākļos viens vecāks var likumīgi aizvest bērnu uz citu valsti bez otra vecāka piekrišanas?

Ģimenes kodeksa 123. panta 2. punktā ir noteikta procedūra gadījumiem, kad vecāku starpā rodas nesaskaņas. Šādos gadījumos vecāki var vērsties pie mediatora vai iesniegt prasību rajona tiesā tajā vietā, kur šobrīd bērns dzīvo; mediators vai tiesa izšķirs strīdu pēc vecāku uzklausīšanas, lai nolemtu, vai bērna tiesības ceļot uz ārvalstīm ir jāīsteno, ņemot vērā konkrētas vajadzības. Saskaņā ar iedibināto tiesu praksi, ja tiesa sniedz aizvietotājam piekrišanu izdot pasi vai piekrīt bērna ceļošanai, atļauju var piešķirt tad, ja tas ir bērna interesēs; atļauja atstāt valsti tiek piešķirta uz noteiktu laika periodu un uz konkrētu valsti vai uz vairākām konkrētām valstīm. Saskaņā ar Kasācijas augstākās tiesas iedibināto tiesu praksi nevienam no vecākiem nevar piešķirt atļauju bērna neierobežotai ceļošanai ārpus Bulgārijas Republikas.

2 Kādos apstākļos bērna aizvešanai uz citu valsti ir nepieciešama otra vecāka piekrišana?

Saskaņā ar Ģimenes kodeksa 123. panta 2. punktu notariāli apliecināta deklarācija bērna ceļošanai ārpus valsts vai tiesas piekrišana aizvietotājam ir priekšnoteikumi, kas nepieciešami, lai bērns īslaicīgi varētu atstāt Bulgārijas teritoriju tikai viena vecāka pavadībā. Šos priekšnoteikumus nevar interpretēt kā piekrišanu bērna pārcelšanai uz citu valsti.

Lai otrs vecāks piekristu bērna ierastās dzīvesvietas maiņai, vecāku starpā ir jāpanāk vienošanās, ko apstiprina tiesa, vai arī ir jābūt spriedumam, ar ko piešķir aizgādības tiesības vecākam, kurš ierosina bērna pārcelšanu; šajā vienošanās/spriedumā tiks norādīts, kas būs vecāka un bērna dzīvesvieta, tiks norādīta valsts un definēts atbilstošs modelis saskarsmes tiesībām ar otru vecāku, ņemot vērā faktu, ka vecāks un bērns dzīvos dažādās valstīs. Tiesas apstiprinātas vienošanās vai sprieduma esamība nodrošina, ka tiek aizsargātas bērna intereses un ka pārcelšana nekavēs bērnu uzturēt kontaktu ar otru vecāku.

3 Kā bērnu var likumīgi aizvest uz citu valsti, ja otrs vecāks nepiekrīt bērna aizvešanai uz citu valsti gadījumos, kad šāda piekrišana ir nepieciešama?

Lūdzu, skatiet atbildi uz pirmo jautājumu.

4 Vai tos pašus noteikumus piemēro gan pagaidu aizvešanai (piemēram, atvaļinājuma, veselības aprūpes u.c. gadījumos), gan pastāvīgai aizvešanai? Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet, kādā formā ir jāsniedz attiecīgās piekrišanas.

Pirmajā gadījumā ir nepieciešams brīvā tekstā rakstīts apliecinājums, kurā pausta piekrišana ceļošanai uz ārzemēm. Otrajā gadījumā vecāku starpā ir jāpanāk vienošanās, ko apstiprina tiesa, vai arī ir jābūt spriedumam, ar ko piešķir aizgādības tiesības vecākam, kurš ierosina bērna pārcelšanu; šajā vienošanās/spriedumā tiks norādīts, kas būs vecāka un bērna dzīvesvieta, tiks norādīta valsts un definēts atbilstošs modelis saskarsmes tiesībām ar otru vecāku, ņemot vērā faktu, ka vecāks un bērns dzīvos dažādās valstīs.

Lapa atjaunināta: 13/06/2017

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu