Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisėtas persikėlimas gyventi į užsienį su vaikais

Bulgarija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Kokiomis aplinkybėmis vienas iš tėvų be kito iš tėvų sutikimo gali teisėtai išsivežti vaiką į užsienį?

Šeimos kodekso 123 straipsnio 2 dalies nuostatose reglamentuota procedūra, taikoma, kai tėvai nesutaria tarpusavyje. Tokiais atvejais jie gali kreiptis į tarpininką arba pareikšti ieškinį vaiko esamos nuolatinės gyvenamosios vietos apylinkės teisme, kuris, išklausęs tėvus, išnagrinės ginčą ir priims sprendimą dėl to, ar vaiko teisė vykti į užsienį turėtų būti įgyvendinta dėl specialaus poreikio. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, kai teismas duoda pakaitinį sutikimą dėl vaiko paso išdavimo ar vaiko kelionės, leidimas gali būti suteiktas, jei tai atitinka vaiko interesus, leidimas išvykti iš šalies suteikiamas nustatytam laikotarpiui ir į konkrečią šalį arba tam tikras šalis, kurias galima nustatyti. Pagal nusistovėjusią Aukščiausiojo Kasacinio Teismo praktiką nė vienam iš tėvų negali būti išduotas leidimas neribotą laiką keliauti su vaiku už Bulgarijos Respublikos ribų.

2 Kokiais atvejais, norint išsivežti vaiką į užsienį, reikia turėti kito iš tėvų sutikimą?

Notaro patvirtintas pareiškimas dėl vaiko kelionės į užsienį arba pakaitinis teismo sutikimas pagal Šeimos kodekso 123 straipsnio 2 dalį yra būtini, kad vaikas galėtų laikinai išvykti iš Bulgarijos teritorijos lydimas tik vieno iš tėvų. Šių būtinųjų sąlygų negalima aiškinti kaip sutikimo dėl vaiko persikėlimo į kitą šalį.

Tam, kad kitas iš tėvų sutiktų su vaiko įprastinės gyvenamosios vietos pakeitimu, tėvai turėtų susitarti tarpusavyje ir šį susitarimą turėtų patvirtinti teismas arba turėtų būti priimtas teismo sprendimas, kuriuo globos teisės suteikiamos tam iš tėvų, kuris inicijuoja vaiko persikėlimą, taip pat šiame susitarime ar teismo sprendime turi būti nurodyta, kur bus vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta, šalis ir atitinkamas asmeninių santykių su kitu iš tėvų modelis, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš tėvų ir vaikas gyvens skirtingose šalyse. Teismo patvirtinto susitarimo ar teismo sprendimo buvimas užtikrina, kad būtų apsaugoti vaiko interesai ir kad persikėlimas nekliudys vaikui išlaikyti ryšių su kitu iš tėvų.

3 Kaip būtų galima teisėtai išsivežti vaiką į užsienį, jei kitas iš tėvų su tuo nesutinka, nors tai yra reikalinga?

Žr. atsakymą į pirmąjį klausimą.

4 Ar laikino vaiko išsivežimo atveju (pvz., atostogoms, dėl sveikatos priežiūros ir pan.) taikomos tokios pačios taisyklės kaip ir nuolatinio vaiko išsivežimo atveju? Jei yra atitinkamos sutikimo formos, pateikite jas.

Pirmiausia būtinas laisvos formos sutikimas dėl kelionės į užsienį. Paskui tėvai turėtų susitarti tarpusavyje ir šį susitarimą turi patvirtinti teismas arba jis turi būti patvirtintas teismo sprendimu, kuriuo globos teisės suteikiamos tam iš tėvų, kuris inicijuoja vaiko persikėlimą, taip pat šiame susitarime ar teismo sprendime turi būti nurodyta, kur bus vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta, šalis ir atitinkamas asmeninių santykių su kitu iš tėvų modelis, atsižvelgiant į tai, kad vienas iš tėvų ir vaikas gyvens skirtingose šalyse.

Paskutinis naujinimas: 13/06/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma