Zakonito preseljenje u inozemstvo s djecom

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 U kojim okolnostima roditelj može zakonito odvesti dijete u drugu državu bez suglasnosti drugog roditelja?

U skladu s člankom 30. Zakona br. 248/2005 o režimu slobodnog kretanja rumunjskih građana u inozemstvu, dijete koje je maloljetnik i nositelj vlastite putne isprave ili osobne iskaznice te koje putuje u inozemstvo zajedno s bilo kojim roditeljem može napustiti državno područje Rumunjske bez potrebe za dobivanjem suglasnosti drugog roditelja, pod uvjetom da roditelj koji je u pratnji predoči dokaz da mu je dijete povjereno na temelju pravomoćne i neopozive sudske presude (definitivă şi irevocabilă) ili da on sam izvršava roditeljska prava na temelju pravomoćne i neopozive sudske presude (ili na temelju pravomoćne sudske presude u postupku koji je pokrenut od 15. veljače 2013. nadalje).

Nije potrebno predočiti izjavu roditelja čija su roditeljska prava prestala ili je u skladu sa zakonom roditelj zakonski proglašen nestalim ako roditelj koji je u pratnji predoči dokaz o toj činjenici.

Granična policija dopušta izlazak iz Rumunjske maloljetnicima koji imaju pratnju ako roditelj koji je u pratnji opravda potrebu za putovanjem u inozemstvo činjenicom da maloljetno dijete treba ići na liječenje koje nije dostupno na državnom području Rumunjske, a bez kojeg je život ili zdravlje tog maloljetnika ozbiljno ugroženo te ako predoči popratne dokumente u tom pogledu, koje su izdala ili ovjerila rumunjska zdravstvena tijela i u kojima je navedeno razdoblje i jedna država ili više njih u kojima će se liječenje obaviti, čak i ako suglasnost nisu dala oba roditelja, drugi roditelj, preživjeli roditelj ili pravni zastupnik. Slično tome, granična policija dopušta izlazak iz Rumunjske maloljetnicima koji imaju pratnju ako roditelj koji je u pratnji dokaže da dijete putuje radi školovanja ili službenih natjecanja predočenjem odgovarajućih dokumenata u kojima je navedeno razdoblje i jedna država ili više njih u kojima će se odvijati školovanje ili održati natjecanja, čak i ako je suglasnost dao samo jedan od roditelja.

2 U kojim je okolnostima potrebna suglasnost drugog roditelja za odvođenje djeteta u drugu državu?

Suglasnost drugog roditelja potrebna je za odvođenje djeteta u drugu državu članicu ako roditeljska prava zajednički izvršavaju oba roditelja.

Stoga roditelji izvršavaju roditeljska prava zajednički i jednako, bez obzira na to jesu li bili u braku kad je dijete rođeno.

U slučaju razvoda braka, roditelji imaju zajednička roditeljska prava, osim ako sud odluči drukčije. Ako postoje opravdani razlozi te uzimajući u obzir najbolje interese djeteta, sud može odlučiti da bi roditeljska prava trebao izvršavati samo jedan od roditelja.

3 Ako drugi roditelj nije suglasan s odvođenjem djeteta u drugu državu, iako je ono nužno, kako se dijete može na zakonit način odvesti u drugu državu?

Kad god među roditeljima nastanu nesporazumi u pogledu ostvarivanja njihovih prava ili izvršavanja njihovih roditeljskih dužnosti, sud nadležan za skrbništvo presuđuje u najboljem interesu djeteta, nakon što je saslušao roditelje i uzeo u obzir izvješće o psihološkom i socijalnom stanju. Stoga se suglasnost drugog roditelja za putovanje djeteta u inozemstvo može zamijeniti presudom suda.

4 Primjenjuju li se ista pravila i na privremeno (npr. praznici, zdravstvena skrb itd.) i na trajno odvođenje? Ako je potrebno, priložite odgovarajuće obrasce suglasnosti.

U Zakonu br. 248/2005 o režimu slobodnog kretanja rumunjskih građana u inozemstvu ne razlikuje se privremeno i trajno odvođenje. Ne postoji standardni obrazac suglasnosti roditelja za odvođenje maloljetnog djeteta u pratnji drugog roditelja. Zakonom se propisuje da u izjavi mora biti navedena suglasnost roditelja za predmetno putovanje u jednu državu odredišta ili više njih te za razdoblje putovanja.

Ako dijete napusti državno područje Rumunjske zajedno s osobom koje nije njegov roditelj, mora se predočiti izjava koja mora uključivati suglasnost obaju roditelja za putovanje na koje dijete ide u jednu državu odredišta ili više njih, za razdoblje putovanja te podatke o pratitelju. Osim svrhe putovanja, izjava mora uključivati i rutu do države odredišta, izjavu o tome hoće li maloljetno dijete ostati u državi odredišta, u kojem se slučaju isto tako navodi osoba kojoj će maloljetno dijete biti povjereno, te hoće li se dijete vratiti zajedno s pratiteljem, čiji se podaci isto tako moraju navesti ako se ne radi o osobi s kojom je dijete napustilo Rumunjsku. Standardni obrazac izjave o roditeljskoj suglasnosti kojom se maloljetnom djetetu dopušta da napusti državu u pratnji druge odrasle osobe nalazi se u nastavku.

Izjave navedene u nastavku moraju biti sastavljene u dva izvornika te ih mora ovjeriti javni bilježnik u Rumunjskoj, a u inozemstvu diplomatske misije ili konzularni uredi Rumunjske ili, ako su takve izjave dane pred stranim tijelima, one moraju ispunjivati zahtjeve za legalizaciju u skladu sa zakonom ili imati pričvršćen apostil u skladu s Haškom konvencijom od 5. listopada 1961. o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Izvornik izjave treba čuvati pratitelj, a drugi se izvornik prilaže putovnici maloljetnika.

Relevantne datoteke

Obrazac izjave o roditeljskoj suglasnosti kojom se maloljetnom djetetu dopušta da napusti državu u pratnji druge odrasle osobe PDF (23 Kb) ro

Posljednji put ažurirano: 03/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici