Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Seaduslik lastega välismaale suundumine või sinna elama asumine

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millistel asjaoludel võib üks lapsevanem viia lapse seaduslikult teise riiki, ilma et tal oleks selleks teise lapsevanema nõusolek?

Kui vanematel on lapse ühine hooldusõigus, võivad mõlemad vanemad lapsega reisida ilma teise vanema sõnaselge nõusolekuta.

Kui lapse hooldusõigus kuulub ainult ühele vanemale, pole teise vanema vaikiv ega sõnaselge nõusolek vajalik.

2 Millistel asjaoludel on teise lapsevanema nõusolek vajalik, et viia laps teise riiki?

Reisimine puhkuse eesmärgil

Et takistada lapse välisriiki viimist teise vanema poolt, võib teine vanem esitada seoses territooriumilt lahkumisega politseiprefektuurile vastuväite, mis kehtib 15 päeva, ja/või taotleda perekonnakohtult lapse ilma mõlema vanema loata riigist väljaviimise keelamist (tsiviilseadustiku artikli 373 lõike 2 punkt 6), mis kehtib kuni lapse täisealiseks saamiseni või kuni uue otsuse tegemiseni. Ilma mõlema vanema loata riigi territooriumilt lahkumise keeld takistab lapsel riigist lahkuda. Vanemad võivad siiski anda nõusoleku konkreetseks reisiks, kuhu laps läheb üksi või ühe vanemaga, esitades avalduse politseiametnikule, kellele on antud volitused asja uurida (seda tehakse tavaliselt 5 päeva enne reisi). Kui üks vanem keeldub kirjaliku nõusoleku vormistamisest, võib teine vanem taotleda kohtult territooriumilt lahkumise keelu tühistamist või lapsele erandkorras territooriumilt lahkumise loa andmist.

Reisimine elukoha muutmise eesmärgil

Isegi kui lapsega välisriiki reisimisele ei ole väljendatud vastuseisu ja lapse riigist lahkumine ei ole keelatud, on vajalik teise vanema nõusolek, kui lapsega välisriiki reisimise eesmärk on muuta lapse elukohta.

Kui vanem eirab teise vanema nõusoleku puudumist, on võimalik nõuda lapse tagasitoomist, viidates tema ebaseaduslikule äraviimisele.

Olenemata lapse äraviimise iseloomust ning arvestamata territooriumilt lahkumise keelamise ja sellele vastuseisu konkreetseid juhtumeid, tuleb märkida, et vanem, kes lahkub koos lapsega riigi territooriumilt, ei pea tõendama teise vanema nõusolekut, mis arvatakse antuks seoses kolmandate isikutega.

3 Kuidas saab lapse viia seaduslikult teise riiki siis, kui teine lapsevanem selleks oma nõusolekut ei anna, kuid lapse teise riiki viimine on vajalik?

Kui üks vanem keeldub reisimiseks nõusolekut andmast ja samal ajal kehtib ilma mõlema vanema loata territooriumilt lahkumise keeld, on lapsega koos reisida soovival vanemal õigus pöörduda kohtusse, kes võib väljastada lapsele territooriumilt lahkumise loa.

Ka siis, kui laps viiakse tegelikult ära elukoha muutmise eesmärgil, peab lapsega koos reisida sooviv vanem esitama enne reisi algust taotluse lapse elukoha järgsele perekonnakohtule, kui teine vanem keeldub nõusolekut andmast.

4 Kas ajutise äraviimise (nt puhkus, ravi) ja püsiva äraviimise korral kohaldatakse samu eeskirju? Võimaluse korral esitage asjaomased nõusoleku vormid.

Spetsiaalsed lapse äraviimise põhjusi või kestust puudutavad eeskirjad puuduvad. Kui aga laps viiakse ära elukoha muutmise eesmärgil, järgneb sellele teise vanema nõusoleku puudumise korral spetsiaalne tagasitoomise menetlus.

Viimati uuendatud: 20/06/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta