Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Νόμιμη μετακίνηση/εγκατάσταση στο εξωτερικό με παιδιά

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Κάτω υπό ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα;

Όταν έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα, η οποία νοείται ως το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των γονέων έναντι των ανήλικων παιδιών, και η οποία, σε περίπτωση ρήξης της έγγαμης σχέσης, είναι εντελώς ανεξάρτητη από τα δικαιώματα επιμέλειας και προσωπικής επικοινωνίας.

2 Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;

Όταν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, ανεξαρτήτως από το ποιος γονέας έχει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας και από το ποιος γονέας έχει το δικαίωμα επιμέλειας.

3 Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρόλο που είναι απαραίτητο, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;

Σε περίπτωση διαφωνίας, όταν είναι αναγκαία η συναίνεση του άλλου γονέα και ο γονέας δεν συναινεί, αρμόδια να επιτρέψει τη μετακίνηση είναι η δικαστική αρχή.

4 Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή μετακίνηση (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συναίνεσης.

Οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης είναι διαφορετικοί από τους κανόνες που διέπουν τη μόνιμη μετακίνηση. Όταν η μετακίνηση του ανηλίκου γίνεται για συνήθη υγειονομική περίθαλψη, διακοπές ή παρόμοιες περιστάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τον γονέα με τον οποίο βρίσκεται ο ανήλικος τη συγκεκριμένη στιγμή, είτε είναι ο γονέας που έχει την επιμέλεια, είτε ο γονέας που έχει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι περίοδοι και τα διαστήματα διαμονής του ανηλίκου με τον κάθε γονέα. Η έγκριση του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα απαιτείται μόνο όταν πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του ανηλίκου όπως, για παράδειγμα, η μόνιμη μετακίνηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο