Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?

Bestemmelserne i artikel 123, stk. 2, i familieloven fastlægger proceduren i tilfælde af uenighed mellem forældrene. I disse tilfælde kan de henvende sig til en mægler eller anlægge sag ved distriktsdomstolen på det sted, hvor barnet i øjeblikket har bopæl, og denne vil så afgøre tvisten efter at have hørt forældrene med henblik på at afgøre, hvorvidt barnets ret til at rejse til udlandet bør udøves i forbindelse med et særligt behov. Ifølge retspraksis gælder det, at når retten giver tilladelse til udstedelse af et pas eller til at rejse med barnet, kan tilladelsen gives, når det er i barnets tarv, idet tilladelsen til at forlade landet gives for en bestemt periode og for et bestemt land eller en bestemt række af lande. Ifølge retspraksis ved den øverste kassationsdomstol kan der ikke gives tilladelse til ubegrænsede rejser med børn uden for Bulgarien til den ene af forældrene.

2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?

En notarielt bekræftet erklæring vedrørende rejser med barnet i udlandet eller rettens godkendelse i medfør af artikel 123, stk. 2, i familieloven er nødvendige forudsætninger for, at barnet midlertidigt kan forlade Bulgarien kun ledsaget den ene forælder. Disse forudsætninger kan ikke fortolkes som samtykke til at flytte barnet til et andet land.

For at den anden forælder skal kunne give sit samtykke til en ændring af barnets sædvanlige bopæl, skal der foreligge en aftale mellem forældrene, som er bekræftet ved en domstol, eller en retsafgørelse, der giver forældremyndigheden til den af forældrene, der tager initiativet til at flytte barnet, og denne aftale/dom skal specificere den nye bopæl for den pågældende forælder og barnet med angivelse af landet og fastlæggelse af en passende ordning for samvær med den anden forælder, idet der tages hensyn til, at den pågældende forælder og barnet kommer til at bo i forskellige lande. Når der foreligger en aftale eller en dom, sikres det, at barnets tarv varetages, og at flytningen ikke vil forhindre barnet i at opretholde kontakten med den anden forælder.

3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt tages med til et andet land?

Se svaret på det første spørgsmål.

4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.

I det første tilfælde er det nødvendigt med en erklæring om samtykke til rejser til udlandet. I det andet tilfælde bør der foreligge en aftale mellem forældrene, som er bekræftet af retten, eller en dom, der tilkender forældremyndigheden til den af forældrene, der tager initiativ til at flytte barnet, og i denne aftale/dom specificeres bopælen for forælderen og barnet med angivelse af landet og fastlæggelse af en passende ordning for samvær med den anden forælder, idet der tages hensyn til, at den pågældende forælder og barnet kommer til at bo i forskellige lande.

Sidste opdatering: 13/06/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website