Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Pokud rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně, může každý z nich vycestovat s dítětem bez výslovného souhlasu druhého rodiče.

Pokud rodičovskou odpovědnost vykonává pouze jeden z rodičů, souhlas – domnělý či výslovný – druhého rodiče není nutný.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Přemístění za účelem prázdninového pobytu:

Nesouhlasí-li jeden z rodičů s tím, aby druhý rodič přemístil dítě do zahraničí, může podat námitku proti opuštění území na prefekturu, přičemž tato námitka je platná po dobu 15 dnů, a/nebo se u soudu pro rodinné záležitosti domáhat zákazu opuštění území bez svolení obou rodičů (článek 373-2-6 občanského zákoníku), který je platný až do doby, kdy dítě dosáhne plnoletosti, nebo do vydání nového rozhodnutí. Uložení zákazu vycestování z území bez svolení obou rodičů brání tomu, aby dítě opustilo dotčené území. Rodiče mohou nicméně vyjádřit souhlas ad hoc, pokud jde o konkrétní případ vycestování dítěte, samotného nebo s jedním z rodičů, učiněním prohlášení u soudní policie (obvykle 5 dnů před vycestováním). Pokud jeden z rodičů odmítne dát svolení, druhý rodič se může domáhat u soudu zrušení zákazu týkajícího se opuštění území nebo svolení ad hoc umožňující dítěti opustit území.

Přemístění za účelem změny bydliště:

I v případě neexistence námitky proti opuštění území nebo zákazu opuštění území je nutný souhlas druhého rodiče, pokud je cílem přemístění dítěte do jiného státu změna jeho bydliště.

Jestliže rodič nerespektoval neudělení souhlasu druhým rodičem, je možné podat žádost o navrácení dítěte založenou na protiprávnosti přemístění.

Je třeba uvést, že bez ohledu na povahu přemístění a s výjimkou specifických případů zákazu a námitky proti opuštění území se od rodiče, který s dítětem opouští dané území, nevyžaduje, aby prokázal výslovný souhlas druhého rodiče, neboť se ve vztahu ke třetím osobám předpokládá, že tímto souhlasem disponují.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

V případě, že rodič odmítne udělit souhlas s vycestováním v situaci, kdy existuje zákaz opuštění území bez svolení obou rodičů, je na rodiči, který usiluje o přemístění dítěte, aby zahájil řízení u soudu, který může povolit, aby dítě dané území opustilo.

Stejně tak pokud přemístění dítěte ve skutečnosti představuje změnu bydliště, rodič, který si přeje se s dítětem přestěhovat, musí v případě odmítnutí druhého rodiče zahájit řízení u soudu pro rodinné záležitosti v místě bydliště dítěte ještě předtím, než dojde k jakémukoli přemístění.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Nejsou stanovena zvláštní pravidla v závislosti na důvodu či době trvání přemístění. Avšak v případě přemístění dítěte za účelem změny jeho bydliště může mít neudělení souhlasu druhého rodiče za následek použití zvláštních řízení o navracení.

Poslední aktualizace: 19/06/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.