Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Legální přestěhování s dětmi do zahraničí / Legální usazení s dětmi v zahraničí

Bulharsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Postup v případě neshody mezi rodiči je stanoven v § 123 odst. 2 zákona o rodině. Rodiče se mohou v těchto případech obrátit na mediátora nebo podat žalobu u oblastního soudu, v jehož obvodu má dítě v současnosti bydliště; tento soud spor urovná poté, co rodiče vyslechne, aby rozhodl, zda by s ohledem na zvláštní potřebu mělo být uplatněno právo dítěte vycestovat do zahraničí. Podle ustálené judikatury lze v případě, že soud vydává náhradní souhlas s vydáním cestovního dokladu nebo s vycestováním dítěte, povolení udělit tehdy, je-li to v zájmu dítěte, přičemž povolení opustit zemi je uděleno na stanovenou dobu a pro konkrétní zemi nebo identifikovatelný okruh zemí. Podle ustálené judikatury Nejvyššího kasačního soudu nelze žádnému z rodičů udělit povolení k neomezenému vycestování dítěte mimo Bulharskou republiku.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohlo dítě dočasně opustit území Bulharska v doprovodu pouze jednoho z rodičů, je notářsky ověřené prohlášení o cestě dítěte do zahraničí nebo náhradní souhlas vydaný soudem podle § 123 odst. 2 zákona o rodině. Tento předpoklad nelze vykládat jako souhlas s přemístěním dítěte do jiné země.

Za účelem získání souhlasu druhého rodiče se změnou obvyklého bydliště dítěte by měla existovat dohoda mezi rodiči, kterou potvrdí soud, nebo soudní rozhodnutí, kterým je dítě svěřeno do péče rodiči, jenž přemístění dítěte iniciuje, přičemž tato dohoda/rozhodnutí upřesňuje budoucí místo bydliště rodiče a dítěte, udává zemi a stanoví příslušnou úpravu osobních vztahů s druhým rodičem, a to vzhledem ke skutečnosti, že rodič a dítě budou žít v různých zemích. Existence soudem schválené dohody nebo soudního rozhodnutí zajišťuje ochranu nejlepšího zájmu dítěte a to, že přemístění nenaruší další styk dítěte s druhým rodičem.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

Viz odpověď na první otázku.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

V prvním případě je nutné prohlášení o souhlasu s cestou do zahraničí v libovolném znění. Ve druhém případě by měla existovat dohoda mezi rodiči, kterou potvrdí soud, nebo soudní rozhodnutí, kterým je dítě svěřeno do péče rodiči, jenž přemístění dítěte iniciuje, přičemž tato dohoda/rozhodnutí upřesňuje budoucí místo bydliště rodiče a dítěte, udává zemi a stanoví příslušnou úpravu osobních vztahů s druhým rodičem, a to vzhledem ke skutečnosti, že rodič a dítě budou žít v různých zemích.

Poslední aktualizace: 13/06/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.