Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Родител може да прехвърли дете в друга държава без съгласието на другия родител или против неговата воля, когато родителят, който прехвърля детето, има изключителни родителски права върху него или когато такова прехвърляне е допуснато от съда.

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Когато и двамата родители носят отговорност за детето и упражняват съвместно родителските права върху него, за прехвърлянето му в друга държава е необходимо съгласието и на двамата родители.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава или се противопостави на това прехвърляне, родителят, който желае да прехвърли детето, трябва да поиска разрешение от компетентния съдебен орган, който може да бъде съдът по настойничеството/попечителството по място на пребиваване на детето или съдът, пред който е висящо производството, свързано с родителските права.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

За временното прехвърляне на детето в чужбина е необходимо да се провери причината за него. Ако става въпрос за кратка ваканция, може да се смята, че това е въпрос на обичайно управление, който може да бъде решен без разрешението и на двамата родители.

Ако временното прехвърляне е продиктувано от по-важни причини, като например медицинско лечение на детето, се изисква разрешението и на двамата родители, упражняващи родителските права. В случай на несъгласие въпросът се решава от съда.

Последна актуализация: 17/07/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт