Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Законно преместване/установяване в чужбина с деца

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

Ако родителите упражняват съвместно родителските права, всеки от тях може да пътува с детето без изричното съгласие на другия.

Ако единият родител упражнява сам родителските права, изричното или предполагаемото съгласие на другия родител не е необходимо.

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Пътуване с цел почивка:

За да се противопостави на пътуване на детето в чужбина с единия от родителите, другият родител може да внесе в префектурата възражение срещу напускането на територията, което е валидно за срок от 15 дни, и/или да поиска от съдия по семейно право забрана за напускане на територията без разрешението на двамата родители (член 373-2-6 от Гражданския кодекс), която е валидна до навършване на пълнолетие от детето или до ново решение. Забраната за напускане на територията без разрешението на родителите не позволява детето да излезе от страната. Даден родител обаче може да даде съгласието си за конкретно пътуване на детето, самостоятелно или придружено от другия родител, като подпише пълномощно пред служител на съдебна полиция (по принцип това се прави пет дни преди пътуването). Ако единият родител откаже да подпише пълномощното, другият родител може да поиска от съдията отмяна на забраната за напускане на територията или еднократно разрешение детето да напусне страната.

Пътуване с цел промяна на местопребиваването:

Ако пътуването на детето в друга държава има за цел промяна на неговото местопребиваване, съгласието на другия родител е необходимо дори когато няма възражение за напускане на територията или забрана за напускане на територията.

Ако родителят не поиска съгласието на другия родител, възможно е да се подаде иск за връщане въз основа на незаконността на пътуването.

Без значение какъв е характерът на пътуването и като се изключат специфичните случаи на забрана и възражение за напускане на територията, трябва да се отбележи, че от родителя, който напуска страната с детето, не се изисква да доказва изричното съгласие на другия родител, тъй като съществуването на такова съгласие се предполага по презумпция.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

В случай че родител откаже да даде съгласието си за пътуването и при положение че е в сила забрана за напускане на територията без разрешението на двамата родители, родителят, който иска да пътува с детето, трябва да се обърне към съдия, който може да разреши детето да напусне страната.

По същия начин, ако пътуването на детето всъщност представлява промяна на неговото местопребиваване, родителят, който желае да се премести с детето, в случай на отказ на другия родител, трябва да се обърне към съдията по семейно право по местопребиваване на детето, преди да предприеме каквото и да било пътуване.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

Не се прилагат специфични правила в зависимост от причината или продължителността на пътуването. Въпреки това когато целта на пътуването е промяна на местопребиваването, липса на съгласие от другия родител е повод за прилагане на специфична процедура за връщане.

Последна актуализация: 19/06/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт