Законно преместване/установяване в чужбина с деца

България
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия родител?

В разпоредбата на чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс е предвидена процедура при разногласие между родителите. В тези случаи те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на децата, който решава спора след изслушване на родителите, за да постанови да бъде ли упражнено правото за пътуване на детето в чужбина с оглед конкретна необходимост. Съгласно установената съдебна практика при даване на заместващо съгласие от съда за издаване на задграничен паспорт или за пътуване на детето, разрешение може да бъде дадено, когато това е в интерес на детето, като разрешението за извеждане е за определен период в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем. Върховният касационен съд в своята практика е приел, че разрешение за неограничено извеждане на дете от територията на Република България на един от родителите, не може да бъде дадено

2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава

Нотариално заверена декларация за пътуване на детето в чужбина или  заместващо съгласие, дадено от съда по реда на чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс, са необходими предпоставки, за да бъде разрешено на детето да напусне временно територията на България само с единия родител. Те не могат да се тълкуват като съгласие за преместване на детето в друга държава с цел установяване там.

За да е налице съгласие от страна на другия родител детето да смени своето обичайно местопребиваване е необходимо наличието на споразумение между родителите, потвърдено от съда, или съдебно решение, с което родителските права са предоставени на родителя, който желае преместването на детето, като в споразумението/решението е посочено къде ще бъде местоживеенето на родителя и детето, посочена е държавата и е определен подходящ режим на лични отношения с другия родител, отчитащ обстоятелството, че родителят и детето ще живеят на територията на различни държави. Наличието на съдебно споразумение или решение е гаранция, че то съответства на най-добрия интерес на детето и преместването му няма да е пречка детето да поддържа отношения и с другия си родител.

3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?

Виж отговора на първи въпрос.

4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

В първия случай е необходима декларация съгласие за пътуване в чужбина в свободен текст. Във втория случай е необходимо наличието на споразумение между родителите, потвърдено от съда, или съдебно решение, с което родителските права са предоставени на родителя, който желае преместването на детето, като в споразумението/решението е посочено къде ще бъде местоживеенето на родителя и детето, посочена е държавата и са определен е подходящ режим на лични отношения с другия родител, отчитащ обстоятелството, че родителят и детето ще живеят на територията на различни държави

Последна актуализация: 25/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт