Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Automatiserad behandling av mål - Belgien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Denna fråga täcks av de så kallade Phenixlagarna, och särskilt av följande lagar:

 • Lagen av den 10 juli 2006 om elektronisk handläggning av ärenden (loi relative à la procédure par voie électronique) (Belgiens officiella kungörelseorgan av den 7 september 2006).
 • Lagen av den 5 augusti 2006 om ändring av vissa bestämmelser i processlagen för att möjliggöra elektronisk handläggning av ärenden (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Belgiens officiella kungörelseorgan av den 7 september 2006).

Phenixlagarna har fått sitt namn efter ett it-projekt med samma namn. Syftet med det projektet är att ge datoråtkomst till alla domstolar i Belgien så att hela rättsprocessen så småningom kan hanteras på elektronisk väg.

Utöver de ovannämnda Phenixlagarna har sedan den 31 december 2012 två lagar gradvist börjat träda i kraft. Det rör sig om följande lagar:

 • Lagen av den 31 december 2012 om fastställandet av olika bestämmelser, särskilt på rättsområdet (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice).
 • Lagen av den 31 december 2012 om fastställandet av olika bestämmelser på rättsområdet (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

På grund av det gradvisa ikraftträdandet går det inte att handlägga ärenden elektroniskt än, eftersom dessa bestämmelser även skulle kunna tillämpas på skriftliga rättsliga förfaranden. ”Konventionella” rättsliga förfaranden, som inte handläggs på elektronisk väg, är därför fortfarande regeln.

Under tiden har domstolskanslier och åklagarsekretariat fått tillgång till en it-applikation för handläggning av ärenden som gör det möjligt för dem att behandla alla handlingar och all information på elektronisk väg. Flera olika alternativ studeras dessutom för att göra det möjligt att inge inlagor och bevisning till domstolen på elektronisk väg.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I artikel 32 b i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijke Wetboek) anges att alla meddelanden till eller all kommunikation med eller ingivning av handlingar till domstolar, åklagarmyndigheter eller rättsliga myndigheter (inklusive domstolskanslier och åklagarsekretariat), eller alla meddelanden och all kommunikation från domstolar, åklagarmyndigheter eller rättsliga myndigheter (inklusive domstolskanslier och åklagarsekretariat) till en advokat, domstolstjänsteman eller notarie, eller alla meddelanden och all kommunikation från en advokat, domstolstjänsteman eller notarie, kan genomföras med hjälp av rättsväsendets it-system.

På grundval av denna bestämmelse har nätverket e-Box inrättats för meddelanden och kommunikation och för ingivning av handlingar och nätverket e-Deposit för ingivning av framför allt förslag till avgöranden, inlagor och bevisning i civil- och straffrättsliga ärenden.

Dessa verktyg kan endast användas i de domstolar som anges i en ministerförordning.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ej tillämpligt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ej tillämpligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ej tillämpligt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ej tillämpligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 04/09/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Bulgarien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Detta är inte möjligt enligt bulgarisk rätt. Ansökningar ska inges skriftligen till ett domstolskansli och vara avfattade på bulgariska. Ansökningar får skickas per post men inte per fax eller e-post.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Se svaret på fråga 1.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Se svaret på fråga 1.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Se svaret på fråga 1.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Se svaret på fråga 1.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Se svaret på fråga 1.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Se svaret på fråga 1.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Se svaret på fråga 1.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Se svaret på fråga 1.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Se svaret på fråga 1.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Se svaret på fråga 1.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Enligt bulgarisk rätt anses processuella åtgärder som parter vidtar i civil- och handelsrättsliga ärenden vara ogiltiga om de genomförs på elektronisk väg och förses med elektronisk underskrift. Parter kan väcka talan vid domstol genom att inge en skriftlig ansökan på bulgariska som parterna undertecknat. En ansökan får inges till behörigt domstolskansli eller adresseras och skickas till domstolen per post.

Enligt artikel 184 i civilprocesslagen (GPK) får elektroniska handlingar och pappersdokument inges som bevisning i civil- och handelsrättsliga ärenden. Elektroniska handlingar får inges till domstolen i pappersformat. Om motparten gör ett bestridande bör handlingen inges elektroniskt. Om det saknas nödvändig utrustning och personal för att framställa den elektroniska handlingen vid en domstolsförhandling, kan den part som ingav den elektroniska handlingen bli ombedd av domstolen att förse övriga parter med en elektronisk kopia.

Förfarandet för att bestrida en elektronisk handling, och särskilt en elektronisk underskrift som måste finnas med i en sådan, fastställs i lagen om elektroniska handlingar och underskrifter.

Den enda bestämmelse som finns i civilprocesslagen när det gäller processuella åtgärder på internet avser utmätning av en gäldenärs fordringar i verkställighetsförfaranden. Denna rättsliga ram utgör en del av verkställighetsprocessen, och åtgärden vidtas av en utmätningsman.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Enligt artikel 42.4 i civilprocesslagen får handlingar delges en part i ett civil- eller handelsrättsligt ärende per e-post. Handlingar anses ha delgetts när de har tagits med i angivet informationssystem, och delgivning styrks genom en kopia från det elektroniska registret, i enlighet med artikel 44.3 i nämnda lag.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Se svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Detta är inte möjligt enligt bulgarisk rätt. Se sista stycket i svaret på fråga 12.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Allmän tillgång till domstolsavgöranden ges (utan krav på registrering) via webbplatsen för Bulgariens kassationsdomstol: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://legalacts.justice.bg/. Man kan söka efter domstolsavgöranden utifrån olika sökkriterier som domstol, ärendetyp, år, ärendenummer och sökord. Det är också möjligt att göra mer avancerade sökningar med hjälp av mer specifika sökkriterier. Efter att ha gjort en sökning kan en part i målet, eller hans/hennes ombud, ladda ner domstolsavgörandet i doc-format. Avgöranden offentliggörs genast, med respekt för kraven i lagen om skydd av personuppgifter och lagen om sekretessbelagd information. Avgöranden offentliggörs på ett sådant sätt att de fysiska och juridiska personer som omnämns i dessa inte kan identifieras. Avgöranden i ärenden som rör enskilda personers civilstånd eller hälsotillstånd offentliggörs utan domskäl.

Dessutom kan utvecklingen i ärenden och tillhörande domstolsavgöranden övervakas på webbplatsen för respektive domstol. Domstolsavgöranden och information om utvecklingen i ärenden kan fås fram med hjälp av de sökkriterier som anges ovan, och avgörandena offentliggörs på angivet sätt. Efter att ha gjort en sökning kan en part i målet, eller hans/hennes ombud, ladda ner domstolsavgörandet i doc-format.

Senaste uppdatering: 25/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Automatiserad behandling av mål - Tjeckien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, alla typer av talan kan väckas på elektronisk väg i Tjeckien.

En talan kan väckas på elektronisk väg a) via e-post med en certifierad elektronisk signatur, eller b) via en databox, dvs. en elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot en offentlig myndighet. Dessa förfaranden motsvarar det sedvanliga skriftliga formatet. En talan kan även väckas via vanlig e-post, utan en elektronisk signatur. I så fall måste dock samma text inges i pappersform senast tre dagar senare, eller med hjälp av de metoder som beskrivs i a) och b) ovan. Alla dessa förfaranden beskrivs närmare i svaret på fråga 6.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En talan kan väckas på elektronisk väg i alla typer av mål. Ett elektroniskt betalningsföreläggande kan bara utfärdas på elektronisk väg.

För betalningsförelägganden används ett särskilt snabbförfarande. Käranden anmäler sin fordran genom att använda ett elektroniskt formulär som fylls i på ePodatelnas webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/ och undertecknar formuläret med hjälp av en certifierad elektronisk signatur. Käranden kan anmäla fordringar på upp till 1 miljon tjeckiska kronor (CZK), och i villkoren för att utfärda ett elektroniskt betalningsföreläggande ingår att formuläret ska vara korrekt ifyllt och att en domstolsavgift betalas. Om alla villkor är uppfyllda kan domstolen utfärda ett elektroniskt betalningsföreläggande. I föreläggandet kan domstolen ålägga svaranden att betala fordran och rättegångskostnaderna senast 15 dagar efter mottagandet, eller inge ett överklagande till den domstol som utfärdade föreläggandet. Ett elektroniskt betalningsföreläggande som inte har överklagats har samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Om någon av svarandena överklagar föreläggandet inom den tillåtna tidsfristen återkallas hela det elektroniska betalningsföreläggandet, och domstolen fattar beslut om att en förhandling ska hållas.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

En elektronisk talan kan väckas när som helst.

Om en talan väckts via e-post med en certifierad elektronisk signatur kan webbplatsen ePodatelna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/ användas (även om denna endast är tillgänglig på tjeckiska). En talan kan även väckas genom att inge en stämningsansökan till lämpligt domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Om en stämningsansökan inges till en domstols databox går det att hitta identifikatorerna för relevanta domstolars databoxar på den offentliga förvaltningens portal, i förteckningen över innehavare av databoxar (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://seznam.gov.cz/) – i avsnittet ”Statliga förvaltningsmyndigheter”, eller på justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Huvudregeln är att transaktioner kan utföras i valfritt format, om inte ett särskilt lagstadgat format föreskrivs för vissa handlingar. Att de inlagor som ges in är begripliga och tydliga är viktigare än själva formatet.

Vid användning av vissa elektroniska förfaranden kan käranden begränsas av olika kommunikationsmedels tekniska begränsningar. Vid användning av portalen ePodatelna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/ (se frågorna 2, 3 och 6) är maximistorleken för alla bilagor exempelvis 10 MB, och de dokumentformat som godtas är pdf, rtf, xls, doc och txt. På samma sätt begränsas storleken på meddelanden till databoxar till 10 MB, och de format som godtas för datameddelanden som skickas till databoxar är pdf, PDF/A, xml (om xml-filen överensstämmer med de offentligt tillgängliga XML-schemadefinitionerna (XSD) som publicerats av mottagaren av datameddelandet), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn och gml/gfs/xsd. Vid inlagor som skickas till en e-postadress bör man använda formatet HTML, PLAIN TEXT med kodad text – ISO-8559-2, ISO - 8559-1 (LATIN-1), Unicode eller UTF-8. Storleken på e-postmeddelandet, inklusive bilagor, är begränsat till 5 MB. Följande operativsystem stöds: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP och Windows Vista (när det gäller Windows Vista har ett problem identifierats i samband med viss hårddisklagring av elektroniska kvalificerade certifikat (t.ex. smartkortläsare SCR3320), och inga elektronisk filer kan för närvarande undertecknas eller skickas med denna läsare – en fil kan undertecknas och skickas om pfx-filen (s. 12) har specificerats i Java-miniprogrammet och ett lösenord för en privat nyckel har angetts). För kärande som väljer att använda portalen ePodatelna eller en databox hänvisas till instruktionerna och användarmanualen på relevanta webbplatser för mer information.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Domstolar och exekutionstjänstemän följer lagstiftningen om skydd av personuppgifter (särskilt lag 101/2000 Coll., om skydd av personuppgifter) och andra relevanta bestämmelser.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Tre olika elektroniska förfaranden kan användas för att väcka talan i tvistemål:

För det första kan en stämningsansökan inges via e-post med en elektronisk signatur. Vad som avses med certifierad elektronisk signatur definieras i lag nr 227/2000 Coll. om elektroniska signaturer. Det är a) en godkänd signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en tjeckisk ackrediterad leverantör av certifieringstjänster och innehåller uppgifter med vars hjälp undertecknaren entydigt kan identifieras (förteckningen över ackrediterade leverantörer i Tjeckien finns på det tjeckiska inrikesministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) eller b) en godkänd signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en leverantör av certifieringstjänster som är baserad utanför Tjeckien, där det kvalificerade certifikatet utfärdas som en del av de tjänster som i förteckningen över betrodda certifieringstjänster förts upp som en tjänst som leverantören av certifierade tjänster är ackrediterad att tillhandahålla, eller som en tjänst vars tillhandahållande omfattas av tillsyn i enlighet med relevant EU-lagstiftning. Att inge en sådan inlaga kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga i pappersform. En kärande som vill inge en inlaga på detta sätt bör konsultera webbplatsen ePodatelna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/. Stämningsansökan kan även skickas till lämpligt domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx under de enskilda domstolarnas kontaktuppgifter.

För det andra kan en databox användas. En databox är en särskild elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot offentliga myndigheter i Tjeckien. Databoxar regleras i första hand av lag nr 300/2008 Coll. om elektroniska handlingar och godkänd dokumentkonvertering. Att inge en sådan inlaga kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga i pappersform. Detaljer om databoxsystemet finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.datoveschranky.info/, och användare får åtkomst till kontot via webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Alla domstolar är utrustade med databoxar. Identifikatorer för enskilda domstolar finns på den offentliga förvaltningens portal, i företeckningen över databoxinnehavare (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://seznam.gov.cz/) – i avsnittet ”Statliga förvaltningsmyndigheter”, eller på justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

För det tredje kan en talan väckas genom att stämningsansökan skickas via vanlig e-post utan en verifierad signatur. I så fall måste emellertid samma text inges i pappersform senast tre dagar senare eller med hjälp av de metoder som beskrivs ovan, annars avvisar domstolen ansökan (§ 42 i civilprocesslagen).

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja. Ett domstolsförfarande medför att en avgift ska erläggas. Käranden kan antingen betala avgiften, som grundas på en fastställd taxa, genom att sätta in beloppet på den aktuella domstolens konto i den tjeckiska riksbanken eller – förutsatt att beloppet är lägre än 500 tjeckiska kronor (CZK) – genom att betala en stämpelavgift. Om avgiften inte har betalats när fordran anmäls uppmanar domstolen käranden att betala avgiften, fastställer en frist för när betalningen måste ha gjorts och underrättar käranden om följderna av att inte betala avgiften. När fristen löper ut avbryts förfarandet.

Avgifterna och betalningsmetoderna i förfaranden som inletts med en elektronisk ansökan skiljer sig inte från betalningsmetoderna i samband med förfaranden som inletts på sedvanligt sätt. Undantaget är förfarandet för betalningsförelägganden, där domstolsavgiften är något lägre än i vanliga tvistemål.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja. En talan som väckts via internet kan dras tillbaka på samma sätt som en talan som väckts på sedvanligt sätt. Tillbakadragandet kan göras på elektronisk väg eller på sedvanligt sätt.

En kärande kan helt eller delvis dra tillbaka en talan ända fram tills domstolens avgörande har vunnit laga kraft. Om stämningsansökan dras tillbaka avbryter domstolen förfarandet, antingen helt och hållet eller i den del som avses i den tillbakadragna ansökan. Om stämningsansökan dras tillbaka efter att domstolen har avgjort målet, men innan avgörandet har vunnit laga kraft, beslutar domstolen inom ramen för den tillbakadragna ansökan även om själva avgörandet ska återkallas. Om de övriga parterna på goda grunder motsätter sig tillbakadragandet av stämningsansökan, beslutar domstolen att tillbakadragandet av ansökan inte ska verkställas, med undantag av i vissa förfaranden (§ 96 i civilprocesslagen).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

En svarande kan inkomma med svaromål via internet, men det är inte obligatoriskt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen inkommer med svaromål angående ett elektroniskt betalningsföreläggande återkallas det elektroniska betalningsföreläggandet i dess helhet. Domstolen fattar beslut om att en förhandling ska hållas, och domstolsförfarandet fortskrider på sedvanligt sätt, dvs. enligt standardförfarandet för tvistemål i första instans.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen inte inkommer med svaromål angående ett elektroniskt betalningsföreläggande får det elektroniska betalningsföreläggandet samma verkan som en lagakraftvunnen dom.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Handlingar kan delges domstolen i elektronisk form i alla typer av förfaranden. De tekniska detaljerna anges i svaret på fråga 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domstolen delger rättegångshandlingar till databoxar tillhörande de enheter som har inrättat dem. För mer om databoxar, se svaret på fråga 6.

Domstolen kan även delge handlingar och domar via e-post med en elektronisk signatur till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen översänder material på detta sätt och förutsatt att denna har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat sin kvalificerade certifiering och har bokfört denna, eller har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För närmare detaljer om kvalificerade certifikat, se svaret på fråga 6. För att delgivningen av en handling ska få denna verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till relevant domstols e-postadress) med en garanterad elektronisk signatur.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolen meddelar domstolsavgöranden till databoxar tillhörande de enheter som har inrättat dem. För mer om databoxar, se svaret på fråga 6.

Domstolsavgöranden kan även meddelas via e-post med en certifierad signatur till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen översänder material på detta sätt och förutsatt att denna har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat sin kvalificerade certifiering och har bokfört denna, eller har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För närmare detaljer om kvalificerade certifikat, se svaret på fråga 6. För att ett meddelande av ett avgörande ska få denna verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till relevant domstols e-postadress) med en garanterad elektronisk signatur.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, ett överklagande kan inges på elektronisk väg. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan. Se svaret på fråga 6.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, ett verkställighetsförfarande kan inledas på elektronisk väg på samma sätt. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan.

Om en kärande väljer att driva in en fordran med hjälp av en exekutionstjänsteman gäller svaret på fråga 6 i tillämpliga delar. En förteckning över exekutionstjänstemän och deras e-postadresser och databoxidentifikatorer finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ekcr.cz/.

För verkställighet av domstolsavgöranden hänvisas till svaret på fråga 6.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Tjeckiska domstolskontor kommunicerar vanligtvis med parterna och deras ombud via e-post eller telefon för att behandla frågor beträffande målets status.

Grundläggande information om frågor som har behandlats under förfarandet (utan personuppgifter), finns även att tillgå på InfoSouds webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (endast tillgänglig på tjeckiska). Information om kommande förfaranden är tillgänglig på InfoJednánís webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. För att få åtkomst till systemet måste domstolens namn och målnumret anges.

Senaste uppdatering: 25/03/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Tyskland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, lagen ger i princip utrymme för detta. I praktiken är dock förutsättningarna olika i olika medlemsstater, och de förfaranden som kan komma i fråga skiljer sig delvis åt. Möjligheterna att väcka talan via internet är beroende av om och i vilken utsträckning delstaterna har infört regler om detta. Mer information finns hos domstolsförvaltningen i respektive delstat.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Möjligheterna att väcka talan via internet är beroende av om och i vilken utsträckning delstaterna har infört regler om detta. Mer information finns hos domstolsförvaltningen i respektive delstat. Det finns även förfaranden som kan fullgöras helt och hållet på elektronisk väg, exempelvis förfaranden som rör registrering och betalningsförelägganden samt i vissa fall även förfaranden i samband med mindre allvarliga brott (Ordnungswidrigkeiten).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Förutsatt att delstaten har infört regler om att rättsliga förfaranden ska vara tillgängliga via internet (se fråga 1) kan elektroniska handlingar lämnas in alla tider på dygnet.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

De tekniska ramvillkoren framgår av delstaternas respektive förordningar (se fråga 1).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

De tekniska ramvillkoren framgår av delstaternas respektive förordningar (se fråga 1). För överföring gäller i regel att OSCI-format (Online Services Computer Interface) ska användas. OSCI är en del av programvarulösningen EGVP (elektroniskt domstols- och förvaltningspostfack), en Java-baserad applikation som används för säker informationsöverföring inom det tyska domstols- och förvaltningsväsendet.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Själva meddelandet behöver inte signeras, men enskilda ansökningar ska vara försedda med den typ av signatur som föreskrivs för det relevanta förfarandet, vanligtvis en kvalificerad elektronisk signatur.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Beroende på typen av förfarande kan avgifter uttas. Dessa kan betalas på olika sätt: faktura, debetnota och elektronisk betalning.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, det är möjligt. Här gäller allmänna bestämmelser.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Någon skyldighet att använda internet finns inte. Här gäller allmänna bestämmelser.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Här gäller allmänna bestämmelser.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Här gäller allmänna bestämmelser.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, lagen ger i princip utrymme för detta. I praktiken är dock förutsättningarna olika i olika medlemsstater, och de förfaranden som kan komma i fråga skiljer sig delvis åt. Möjligheterna att väcka talan via internet är beroende av om och i vilken utsträckning delstaterna har infört regler om detta. Mer information finns hos domstolsförvaltningen i respektive delstat.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Enligt § 174.3, första meningen i civilprocesslagen (ZPO) får domstolsavgöranden delges advokater, notarius publicus, exekutionsmyndigheter och skatterådgivare på elektronisk väg. Andra parter får endast delges domstolsavgöranden på elektronisk väg om de uttryckligen har samtyckt till att handlingar i ärendet överförs elektroniskt.

I praktiken sker detta främst i registreringsärenden.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja, domstolsavgöranden får i princip meddelas på elektronisk väg. I praktiken sker detta främst i registreringsärenden.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det är möjligt att överklaga via internet, förutsatt att den berörda delstaten har infört regler om att rättsliga förfaranden vid den aktuella domstolen ska vara tillgängliga via internet. Enligt § 174.3, första meningen i civilprocesslagen (ZPO) får domstolsavgöranden delges advokater, notarius publicus, exekutionsmyndigheter och skatterådgivare på elektronisk väg. Andra parter får endast delges domstolsavgöranden på elektronisk väg om de uttryckligen har samtyckt till att handlingar i ärendet överförs elektroniskt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Någon generell möjlighet till detta finns inte. Vissa delstater ger dock utrymme för en sådan lösning, åtminstone i förfaranden vid förvaltnings- och skattedomstolar. Därutöver har somliga delstater infört en sådan möjlighet i ärenden som rör fastighetsregistret eller annan registrering. Datum för civilrättsliga domstolsförhandlingar kan i vissa fall konsulteras på elektronisk väg.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Estland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det går att väcka talan med hjälp av rättsinformationssystemet e-toimik (nedan kallat e‑filsystemet).

Systemet kan nås på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www-e-toimik.ee/.

En video som förklarar hur man använder e-filsystemet finns online på: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

E-filsystemet kan användas av parterna i tvistemål, förvaltningsmål, brottmål och mål som rör ringa förseelser. När det gäller förfaranden i tvistemål och förvaltningsmål kan talan väckas och handlingar och överklaganden lämnas in via systemet. När det gäller brottmål och mål som rör ringa förseelser kan ett begränsat antal handlingar lämnas in i samband med ett pågående domstolsförfarande.

Ansökningar om betalningsförelägganden för skyndsam indrivning av skulder eller underhållsbidrag får endast göras via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ja, denna tjänst är alltid tillgänglig.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För att väcka talan måste du fylla i närmare uppgifter om ärendet i de formulär som tillhandahålls, både i form av text och i form av data. Uppgifterna varierar beroende på vilken typ av förfarande och ansökan det rör sig om men har samtliga ungefär samma format: Du ska lämna allmän information om ärendet, närmare uppgifter om parterna, uppgift om eventuella bilagor till ansökan och eventuellt närmare uppgifter om betalningen av den statliga avgiften.

Formuläret för skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande är mer detaljerat, och hela ansökan ska överföras i form av metadata.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

För att systemet ska kunna känna igen en person som loggar in måste inloggningen ske med hjälp av användarens id-kort eller mobil-id. Portalen är säker. När en användare loggar in på portalen (med id-kort eller mobil-id) får han eller hon endast tillgång till förfaranden och information som gäller honom eller henne. Personer som saknar anknytning till förfarandet ges inte tillgång till domstolsförfaranden som rör andra personer. Data överförs med hjälp av det nationella datautbyteslagret för informationssystem, X-Road. Detta är en teknisk och organisatorisk miljö som möjliggör ett säkert internetbaserat utbyte av information mellan de statliga informationssystemen.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Om lagen kräver att vissa typer av handlingar ska undertecknas så undertecknas de elektroniskt med hjälp av ett id-kort. Rättegångshandlingar kan lämnas in via e-filsystemet med hjälp av en digital signatur. Om ärendet går vidare till domstol sparas automatiskt det datum då talan väcktes i e-filsystemet. En person som till domstolen vidarebefordrar en handling som innebär att talan väcks eller en annan rättegångshandling via e-filsystemet får automatiskt ett bekräftelsemeddelande via e-post där det datum och den tidpunkt då domstolen mottog handlingarna anges.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Den statliga avgiften ska betalas för utförandet av alla handlingar som enligt lag omfattas av en statlig avgift. I allmänhet ska den statliga avgiften betalas innan ansökan om att handlingen ska utföras inges. Avgiften kan betalas via en banklänk i e-filsystemet eller utanför systemet via en internetbank eller på ett bankkontor.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Fram till dess att det förberedande förfarandet inför rättegång har avslutats kan käranden dra tillbaka sin talan genom att ansöka om detta hos domstolen. Med svarandens samtycke kan en talan dras tillbaka fram till dess att domstolens avgörande i ärendet vinner laga kraft. Domstolen ska skriftligen underrättas om att talan har dragits tillbaka, eller så ska en anteckning om detta föras till protokollet. Ansökan kan också inges via e-filsystemet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det är inte obligatoriskt att svara via internet. Svaranden kan inge sitt svaromål via internet, elektroniskt eller skriftligen.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det är ingen skillnad mellan förfaranden där talan väckts via internet och förfaranden där talan väckts på annat sätt. Hur förfarandet handläggs beror på vilken åtgärd som i nästa steg vidtas av det organ som handhar ärendet och kan variera beroende på typen av förfarande och typen av krav eller anspråk.

Om det rör sig om en skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande och en gäldenär inkommer med en invändning kommer domstolen antingen att fortsätta sin prövning av målet eller att avsluta förfarandet. Det beror på vad käranden önskar.

Tvistemål kan lösas genom ett skriftligt förfarande om parterna ansöker om detta, men domstolen kan också besluta att ärendet ska lösas genom domstolsförhandling. Vilket förfarande som tillämpas beror på typen av mål och de invändningar som svaranden har gjort.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om det rör sig om skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande och gäldenären inte bestrider betalningskravet, dvs. inte gör någon invändning, utfärdar domstolen ett betalningsföreläggande för det aktuella beloppet. Betalningsföreläggandet är omedelbart verkställbart, och domstolen måste därför försäkra sig om att svaranden delgetts ansökan om betalningsföreläggande.

I andra tvistemål, där svaranden underlåtit att inkomma med svaromål inom den frist som domstolen fastställt, kan domstolen på kärandens begäran i vissa fall meddela en tredskodom. Om domstolen inte anser detta vara möjligt kan den fastställa en ny frist för att inkomma med svaromål eller för en domstolsförhandling. En ansökan om tredskodom kan inges tillsammans med stämningsansökan. Domstolen meddelar inga tredskodomar i de fall som anges i lagen.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Det går att inge ansökningar och handlingar till domstolen elektroniskt via e-post eller via det informationssystem (e-filsystemet) som inrättats för just detta ändamål.

Alla handlingar i tvistemål och förvaltningsmål kan inges via e-filsystemet, och i begränsad utsträckning även i brottmål och mål som rör ringa förseelser. Rättegångshandlingar kan lämnas in via e-filsystemet med hjälp av en digital signatur.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domar, domstolsavgöranden och kallelser kan delges den som deltar i ett förfarande elektroniskt, antingen via e-filsystemet eller via deltagarens huvudsakliga e-postadress eller vilken annan e-postadress som helst som uppgetts till domstolen. Om en handling delges mottagaren via e-post måste denne meddela domstolen att han eller hon har mottagit handlingen, medan det datum då mottagaren tar emot och öppnar handlingen registreras automatiskt om delgivningen sker via e-filsystemet.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

I tvistemål och förvaltningsmål kan domstolen meddela sitt avgörande elektroniskt, skydda det med domarens digitala signatur eller på något annat liknande tekniskt säkert sätt.

Vid skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande skapas alla domstolshandlingar, även avgöranden, automatiskt i informationssystemet.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

E-filsystemet kan användas både för att överklaga och för delge den högre instansens beslut i tvistemål och förvaltningsmål.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Domstolsförfaranden kan inledas via e-filsystemet. Det går att söka efter de kompletterande handlingar som avses i § 2.1.1–2.1.4 i verkställighetslagen i e-filsystemet, och sedan fylla i en ansökan om verkställighet och vid behov lägga till filer i systemet. Käranden måste underteckna den ifyllda verkställighetsansökan med en digital signatur. Ansökan skickas sedan till exekutionstjänstemannens e-postadress tillsammans med de kompletterande handlingar som valts ut och eventuella kompletterande filer.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Det går att följa förfaranden online via e-filsystemet. Användaren måste vara inloggad in med sitt id-kort eller mobil-id-app så att hans eller hennes identitet kan kontrolleras. I tvistemål och förvaltningsmål kan parterna se alla rättegångshandlingar som inte har sekretessbelagts av personuppgiftsskäl och som gjorts tillgängliga i systemet.

Förfarandet för skyndsam handläggning av en ansökan om betalningsföreläggande kan följas i sin helhet via e-filsystemet.

I brottmål och mål som rör mindre förseelser visas endast en begränsad mängd information i e-filsystemet.

Länkar

E-filsystemet

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.e-toimik.ee/

Portalen Jurist Aitab – väcka talan i domstol

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Det estniska rättssystemet

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.kohus.ee/2434

Riigi Teataja [Estlands officiella kungörelseorgan]

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.riigiteataja.ee/

Senaste uppdatering: 19/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Irland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja. Det är möjligt att väcka visa typer av talan via internet, t.ex. en talan i ett småmålsförfarande.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En kärande som har en mindre fordran (dvs. på högst 2 000 euro) kan välja att använda sig av ett elektroniskt förfarande. Länken öppnas i ett nytt fönsterSmåmålsförfarandet är en alternativ metod för att inleda och handlägga ett civilrättsligt förfarande för indrivning av mindre fordringar. Tjänsten tillhandahålls av distriktsdomstolarna och är utformad för att till en låg kostnad handlägga konsumenttvister som rör mindre fordringar utan att behöva anlita en solicitor.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna möjlighet är alltid tillgänglig.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Nej. Det enda kravet är att den närmare redogörelsen av fordran inte överstiger 1 500 ord.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Uppgifterna skyddas genom användning av brandväggar, SSL (Secure Socket Layer) för kommunikationer, ett system för att upptäcka intrång på värdtjänstens webbplats och säkerhetsmekanismer för användarkonton etc.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Nej.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifterna i ett småmålsförfarande betalas med kredit- eller bankkort, och samma avgift (25 euro 2012) tas ut oavsett om småmålsförfarandet sker elektroniskt eller inte.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja. Om en talan ännu inte har registrerats av domstolen kan den dras tillbaka. För att dra tillbaka talan ska ett e-postmeddelande skickas till registratorn för småmål med en begäran om att talan ska dras tillbaka.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, svaranden kan inkomma med svaromål via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Registratorn för småmål måste göra sitt bästa för att reglera fordran innan den registreras för att tas upp till domstolsprövning.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Fordran betraktas som obestridd, och käranden kan ansöka om tredskodom.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Nej. Det är inte möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parter i en tvist kan följa ärendets gång online.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Senaste uppdatering: 17/12/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Grekland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I Grekland har man tagit fram ett tillämpningsprogram som nu används för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg till det Statsrådet (dvs. högsta förvaltningsdomstolen) och förstainstansdomstolen i Aten. Följande tillhandahålls fortfarande: a) övervakning av information om rättsliga handlingar som ingetts på elektronisk och konventionell väg till förstainstansdomstolen i Aten, b) valmöjligheten att följa handläggningen av en rättslig handling på elektronisk väg, även om den har ingetts med konventionella metoder, på webbplatserna för förstainstansdomstolarna i Pireus och Thessaloniki. Dessutom har man tagit fram ett tillämpningsprogram för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg till förvaltningsdomstolar (dioikitika dikastiria), och ett liknande program är på gång för revisionsrätten (Elenktiko Synedrio).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Rättsliga handlingar kan inges på elektronisk väg i alla civilrättsliga förfaranden, som gradvis kan genomföras online. I alla förfaranden kan handläggningen av handlingarna följas på elektronisk väg. För närvarande finns det inga förfaranden som endast är tillgängliga via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Handläggningen av rättsliga handlingar kan följas på elektronisk väg dygnet runt. Rättsliga handlingar kan för närvarande inges till förstainstansdomstolen i Aten under arbetsdagar och på kontorstid. Detta kommer dock snart att vara möjligt dygnet runt, sju dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För att inge en rättslig handling på elektronisk väg fyller en användare av systemet (advokat) i ett elektroniskt formulär och översänder det till domstolen tillsammans med käromålets fullständiga text i en Word-fil. När ingivningsprocessen har slutförts skickas handlingen tillbaka till avsändaren i samma ”låsta” format, med markeringen ”inkommen”.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Särskilda lösenord eller elektroniska signaturer används för att få åtkomst till systemet, både för tillfället och när systemet är helt driftklart.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Systemet inbegriper användning av elektroniska signaturer.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter betalas vanligtvis på elektronisk väg. Detta är ett av stegen som ingår i tillämpningsprogrammet för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg. Samma avgifter tas ut som för handlingar som inges på konventionell väg.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Nej. En rättslig handling kan endast dras tillbaka i enlighet med de bestämmelser som gäller för rättsliga handlingar som inges på konventionell väg, vilka grundas på bestämmelserna i civilprocesslagen.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Genom presidentdekret 142/2013 har det införts en möjlighet att inkomma med svaromål och tillhörande handlingar till tvistemålsdomstolar på elektronisk väg. Denna valmöjlighet är ännu inte tekniskt tillgänglig. En arbetsgrupp håller för närvarande på att utarbeta ett lämpligt tekniskt ramverk för detta. Det är inte obligatoriskt för svarande att enbart använda internet för att inkomma med svaromål.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Alla rättsliga och övriga handlingar i ett mål tillhandahålls domstolen under förhandlingen.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden helt och hållet underlåter att inkomma med svaromål döms vederbörande i sin utevaro.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Genom presidentdekret 142/2013 har det (utöver möjligheten att inkomma med svaromål på elektronisk väg) införts en möjlighet att inge anknytande handlingar på elektronisk väg till tvistemålsdomstolar.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Inte ännu. Frågan utreds.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Inte ännu. Frågan utreds.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Inte ännu. Frågan utreds.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Se svaret på fråga 1.

Senaste uppdatering: 03/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Automatiserad behandling av mål - Spanien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, delvis.

För domstolsombud (procuradores) och andra juridiska ombud är detta obligatoriskt, med undantag för i de domkretsar där detta ännu inte kan användas av juridiska ombud.

I vissa domkretsar är det även obligatoriskt för fysiska och juridiska personer. I andra domkretsar är systemet fortfarande under utveckling och det går fortfarande inte att väcka alla former av talan via internet, men det kan vara möjligt eller obligatoriskt att väcka vissa former av talan på detta sätt.

Även om det sedan den 1 januari 2017 har varit frivilligt för privatpersoner är det ännu inte möjligt i domkretsar där systemet fortfarande är under utveckling.

Justitieministeriet för ett register, som är tillgängligt på elektronisk väg, med detaljer om tillgängliga resurser och adresser.

En registrerad elektronisk signatur krävs för att garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det är tillgängligt i alla civilrättsliga förfaranden, även om begränsningar finns i vissa domkretsar och förfaranden.

Det dokument som utlöser det europeiska betalningsföreläggandet och småmålsförfarandet kan i en del domkretsar inlämnas via internet, medan systemet fortfarande håller på att uppdateras i andra domkretsar.

Åtkomst för enskilda personer är fortfarande under genomförande och kan i vissa domkretsar preliminärt begränsas till förfaranden på nationell nivå, till exempel betalningsförelägganden, muntliga förfaranden eller talan enligt sociallagstiftningen. Detta omfattar inte ingivande av inlagor.

Det är obligatoriskt för domstolsombud och andra juridiska ombud att inleda alla förfaranden online och i allmänhet håller detta system på att genomföras i hela landet, med några få undantag.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Eftersom vissa dagar inte är arbetsdagar kommer ett förfarande som inleds en helgdag dock att slutföras först nästkommande arbetsdag.

Utanför arbetsdagar kan det ibland förekomma att systemet tas ur drift för tekniska åtgärder eller underhåll, framför allt under augusti månad.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Följande format rekommenderas: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Komprimerade .zip-filer får endast innehålla följande dokumentformat: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. Via LexNET går det under inga omständigheter att lämna in ljud-, video- eller komprimerade zip-filer som innehåller dokument i andra format än de som anges ovan.

Om det elektroniska dokumentet är för stort för systemet att hantera måste det inges i på papper. Det är inte tillåtet att på artificiell väg slå samman flera dokument till ett enda digitalt dokument.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

De behöriga myndigheterna ansvarar för att av lämpliga elektroniska system inrättas. Säkerheten ombesörjs genom ett system med förhandsautentisering av juridiska ombuds och privatpersoners elektroniska signaturer, medan bemyndigade tjänstemäns åtkomst sker via krypteringskort och digitala certifikat. Systemet måste garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagit.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, genom ett system med förhandsautentisering.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter ska erläggas för ansökningar som inges av juridiska personer men inte för ansökningar från fysiska personer.

Betalningen måste ske på elektronisk väg och ansökan ska åtföljas av ett bevis på betalning (underlåtelse att följa detta krav kan rättas till i ett senare skede).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

När en ansökan väl har ingetts kan den inte dras tillbaka.

Däremot kan den återkallas genom ett officiellt återkallande i elektroniskt format.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ingenting. Det elektroniska förfarandet gäller endast inlämning av handlingar och meddelanden som delges parternas juridiska ombud. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling.

Domstolen tillhandahåller den aktuella handlingen i elektronisk form och/eller i pappersform, beroende på vilka regler som gäller och vad parterna har valt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ingenting. Det elektroniska förfarandet gäller endast inlämning av handlingar och meddelanden som delges parternas juridiska ombud. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling.

Domstolen tillhandahåller den aktuella handlingen i elektronisk form och/eller i pappersform, beroende på vilka regler som gäller och vad parterna har valt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling. Domstolen tillhandahåller handlingen i elektroniskt format och/eller papperskopia och informerar antingen elektroniskt eller i pappersform, beroende på vilka regler som gäller och vilket alternativt parterna har valt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, på samma sätt som när ansökan och handlingar lämnas in enligt ovan. De enda begränsningarna gäller dokumenttyp och -storlek.

Systemet kan brukas i alla förfaranden, även om åtkomst för enskilda personers ännu är under införande, och åtkomsten i vissa domkretsar preliminärt kan vara begränsad, medan den i andra domkretsar eventuellt ännu inte är tillgänglig om systemet fortfarande är under utveckling.

Förhandsautentisering krävs med det juridiska ombudets elektroniska signatur.

Originalhandlingen måste tillhandahållas om domstolen begär detta. Denna får i så fall skickas per post.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både fysiska och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För fysiska personer är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

Om parterna har lämnat sin ansökan och handlingar på elektronisk väg kommer de att underrättas om domstolens beslut på samma sätt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både fysiska och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För fysiska personer är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

Om parterna har ingett sina ansökningar och handlingar online underrättas de om domstolsbeslut via samma medium.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både fysiska och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För fysiska personer är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt.

I vissa domkretsar är det också obligatoriskt för både fysiska och juridiska personer. I andra domkretsar, där systemet fortfarande är under utveckling, är det kanske ännu inte möjligt.

För fysiska personer är detta valfritt i de domkretsar där systemet har införts. I sådana fall krävs förhandsautentisering.

Justitieministeriet för ett register, som är tillgängligt på elektronisk väg, med detaljer om tillgängliga resurser och adresser.

En registrerad elektronisk signatur krävs för att garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Endast i vissa domkretsar.

I Aragonien, Navarra, Kantabrien och Valencia kan parternas juridiska ombud ta del av ärenden via internet.

I Andalusien har parterna och deras juridiska ombud tillgång till viss information, t.ex. parter, skede förfarandet befinner sig i och domstolarnas ärendediarium.

I andra domkretsar, t.ex. Balearerna eller Katalonien, håller systemet på att införas och kommer inom en snar framtid att vara tillgängligt för juridiska ombud.

I andra domkretsar finns däremot inga planer på att erbjuda denna möjlighet, inte heller för rättstillämpare.

I nuläget har privatpersoner ingen åtkomst till domstolsregistret.

Senaste uppdatering: 01/09/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Kroatien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

Stämningsansökningar, svaromål, rättsmedel och andra förklaringar, förslag och tillkännagivanden utanför förhandlingen inges skriftligen (i form av inlagor). Parten, dvs. dennes juridiska ombud, undertecknar inlagorna.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Enligt civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 och 70/19) kan handlingar inges på elektronisk väg via ett it-system. Elektroniskt ingivna handlingar måste undertecknas medkvalificerad elektronisk underskrift i enlighet med särskild lagstiftning. Statliga organ, åklagarmyndigheter, advokater, notarier, sakkunniga vid domstolar och värderingsmän, domstolstolkar, konkursförvaltare, domarbiträden och juridiska personer måste dock alltid inge handlingar elektroniskt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

En tjänst har tagits fram och införts som inbegriper en elektronisk anslagstavla (e-Oglasna ploča). Parter i domstolsförfaranden fack vare denna tjänst delges handlingar via anslagstavlan med hjälp av olika it-lösningar.

På e-anslagstavlan offentliggörs domar i enlighet med villkoren i artikel 335 i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 och 70/19) och alla handlingar enligt artikel 8 i lagen om verkställighet av domar (Ovršni zakon) NN) nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17).

På e-anslagstavlan offentliggörs dessutom alla handlingar som enligt rättegångsreglerna ska offentliggöras på domstolens anslagstavla.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, det är inte möjligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej, det är inte möjligt att överklaga via internet, och parten kan underrättas om domstolens beslut via e-anslagstavlan om de lagstadgade kraven är uppfyllda.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 03/09/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Italien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det är möjligt att inleda ett civilrättsligt förfarande vid alla domstolar och appellationsdomstolar. Vid förelägganden före rättegång är det obligatoriskt vid alla domstolar.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

I tvistemål och ärenden där det inte föreligger någon tvist i egentlig mening (rättsvårdsärenden) och verkställighetsförfaranden inför domstolar och appellationsdomstolar får ombud för tidigare parter endast inge inlagor och handlingar på elektronisk väg. Detsamma gäller för ingivandet av inlagor och handlingar av personer som de rättsliga myndigheterna har utsett eller delegerat. För alla övriga handlingar är ingivande på elektronisk väg alltid tillåten.

Förelägganden före rättegång handhas uteslutande på elektronisk väg.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten för inlämning av handlingar via internet är tillgänglig dygnet runt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja, de tekniska specifikationer som måste vara uppfyllda anges i en åtgärd från den 16 april 2014, som är tillgängliga via följande länk:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det ”it-kuvert” (busta telematica) som innehåller den juridiska handlingen med eventuella bilagor krypteras så att innehållet endast kan läsas av den mottagande domstolen.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektronisk signatur krävs, men inte tidsregistrering.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Den ”enhetliga avgift” (contributo unificato) som föreskrivs i lagen kan betalas på elektronisk väg genom ett internetbaserat förfarande som kräver autentisering med hjälp av ett italienskt smartkort. Beloppen att betala är desamma som vid ett icke-elektroniskt förfarande.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, med hjälp av en elektronisk handling motsvarande pappersversionen.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden är fri att bemöta en stämningsansökan på valfritt sätt. Det är emellertid obligatoriskt att inge inlagor på elektronisk väg under förfarandet inför domstolarna och appellationsdomstolarna.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Samma bestämmelser som vid pappersbaserade förfaranden tillämpas. Svaranden kan endast inkomma med svaromål på elektronisk väg om domstolen har behörighet för elektronisk hantering av den typ av ärende och handling det gäller.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Samma bestämmelser som vid pappersbaserade förfaranden tillämpas.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaren på frågorna 1 och 2.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Tillkännagivanden och delgivningar till parternas advokater skickas enbart via internet (via säkerhetsgodkänd e-post, i enlighet med de italienska reglerna).

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. Förelägganden före rättegång utfärdas endast i elektronisk form (från och med den 30 juni 2014).

Tvistemålsdomstolarna utfärdar omkring 300 000 beslut i elektronisk form varje månad.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det går att överklaga via internet. Beslutet angående överklagandet meddelas enbart via internet (via säkerhetsgodkänd e-post, i enlighet med de italienska reglerna).

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, genom autentisering (med hjälp av ett italienskt smartkort) vid en godkänd åtkomstpunkt eller på justitieministeriets portal för it-tjänster.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://pst.giustizia.it/PST/

Senaste uppdatering: 29/01/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Cypern

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ej tillämpligt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ej tillämpligt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ej tillämpligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ej tillämpligt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ej tillämpligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 31/08/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Lettland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I Lettland finns inget särskilt regelverk för att inleda ett förfarande och väcka en civilrättslig talan via internet. Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

Elektroniska handlingar kan skickas in via internet.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Det är möjligt att skicka in elektroniska dokument i Lettland.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer är domstolar skyldiga att godta elektroniskt undertecknade dokument.

I den nationella lettiska lagstiftningen om elektroniska dokument (lagen om elektroniska dokument) anges att elektroniska dokument av autentiseringsskäl måste innehålla uppgifter som autentiserar dokumentet samt undertecknarens identitet. För att ett dokument ska anses ha undertecknats av relevant person ska det dessutom vara undertecknat med en säker elektronisk signatur. När elektroniska dokument används garanteras datasäkerheten av leverantörerna av säkra elektroniska signaturtjänster i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektroniska dokument och de lettiska bestämmelserna om skydd för personuppgifter. En person måste uttryckligen lämna sitt medgivande till korrespondens med en domstol med hjälp av en elektronisk signatur. I så fall skickar domstolen sina handlingar i elektronisk form.

Det bör påpekas att alla former av krav kan framställas med hjälp av dokument som är certifierade med en elektronisk signatur, förutom om det i lagen anges att ett särskilt förfarande ska tillämpas för att inleda en rättsprocess. Förfarandet för att utbyta elektroniska dokument gäller inte vissa typer av avtal som rör fastighets-, familje- och arvsrätt, och vissa typer av garantiavtal.

I lagstiftningen specificeras det ibland att ett visst dokument förutom de övriga villkor som måste uppfyllas endast får rättsverkan om det är försett med ett sigill. För elektroniska dokument uppfylls detta villkor om det elektroniska dokumentet har en säker elektronisk signatur och en tidsstämpel, eller enbart en elektronisk signatur om parterna skriftligen har enats om att elektroniska dokument får undertecknas med en elektronisk signatur i enlighet med det förfarande som anges i lagen om elektroniska dokument.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

Domstolshandlingar får delges i elektronisk form om sökanden i ansökan har uppgett att han eller hon kan tänka sig att förutom via vanlig post även använda e-post i sin korrespondens med domstolen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolshandlingar, inklusive domar, får delges i elektronisk form om sökanden i ansökan har uppgett att han eller hon kan tänka sig att förutom via vanlig post även använda e-post i sin korrespondens med domstolen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

En person måste uttryckligen lämna sitt medgivande till korrespondens med en domstol med hjälp av en elektronisk signatur. I så fall skickar domstolen sina handlingar i elektronisk form.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

En person får använda elektroniskt signerade handlingar för korrespondens med en förrättningsman.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet. Det går att följa handläggningen av ett mål med hjälp av domstolarnas portal på internet, som tillhandahåller de uppgifter som är offentliga.

Parterna i ett mål kan lyssna till en ljudupptagning av domstolsförhandlingen via domstolarnas portal Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tiesas.lv/, under avdelningen Manas lietas (Mina mål), om domstolen har lagt in ljudfilen i domstolens informationssystem. När ljudfilerna har lagts in i domstolens informationssystem och alla data har synkroniserats överförs de till portalens datadistributionsmekanism Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tiesas.lv/ en gång per dygn. Användare som har registrerat sig på portalen kan endast få åtkomst till uppgifter om de mål som de är registrerade som parter i. I så fall kan de öppna och lyssna till de ljudfiler som har bifogats handlingarna i målet. En part i ett mål kan få åtkomst till avdelningen Manas lietas (Mina mål) i portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tiesas.lv/ med hjälp av en elektronisk signatur eller en e‑legitimation, eller genom att skicka en ansökan om att beviljas åtkomst till domstolens kansli (Tiesu administrācija).

Senaste uppdatering: 16/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Litauen

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Sedan den 1 juli 2013 har det varit möjligt att väcka talan på elektronisk väg i tvistemål via de litauiska domstolarnas informationssystem (LITEKO). Detta system nås via systemet för offentliga e-tjänster på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.teismai.lt/ och Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.epaslaugos.lt/ genom att välja länken till det litauiska domstolsverkets portal för e-tjänster.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Olika former av talan i civilrättsliga förfaranden eller klagomål mot enskilda handlingar och ansökningar i administrativa förfaranden kan inges på elektronisk väg. Elektroniska handlingar kan inges till domstolen beträffande både nya och befintliga pappersakter. När de elektroniska handlingar som inges rör en befintlig pappersakt bör sökanden även inge det antal papperskopior som krävs (en kopia ska bifogas pappersakten och en kopia ska skickas av domstolen till varje part i förfarandet).

Sedan den 1 januari 2014 har distriktsdomstolarna uteslutande använt sig av det elektroniska formatet i tvistemål som rör utfärdandet av domstolsförelägganden, om stämningsansökan ingavs på elektronisk väg efter den 1 juli 2013 med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik. Det elektroniska formatet används även i följande fall:

1.2 I tvistemål som prövas av distriktsdomstolar, om de inlagor som ligger till grund för domstolsförfarandet ingavs på elektronisk väg den 1 januari 2014 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

1.3 I tvistemål som prövas av regionala domstolar i deras egenskap av underrätter, förvaltningsmål som prövas av förvaltningsdomstolar i deras egenskap av underrätter, om de inlagor som ligger till grund för domstolsförfarandet ingavs på elektronisk väg den 1 juli 2013 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

1.4 I alla förfaranden vid allmänna domstolar och specialdomstolar som prövar överklaganden eller kassationsmål som grundas på överklaganden som ingetts på elektronisk väg den 1 januari 2014 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna tjänst är alltid tillgänglig

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inlagor kan inges genom att fylla i mallarna i det system för offentliga e-tjänster som ingår i LITEKO-systemet. Det går även att ladda upp befintliga handlingar i de format som stöds av systemet: textdokumentformat som doc, docx, odt, rtf, txt, kalkylbladsformat som xls, xlsx, ods, presentationsformat som ppt, pptx, ppsx, odp, vektorgrafik- och textformat som pdf, application/pdf, ADOC, punktmatrisformat som tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp, videoformat som avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm och audioformat som wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Elektroniska uppgifter som rör domstolsförfaranden behandlas, redovisas och lagras med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik i enlighet med de arrangemang som har fastställts av Domstolsrådet (Teisėjų taryba) och avtalats med Litauens riksarkivarie (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det går att få åtkomst till portalen för e-tjänster med hjälp av de verktyg som finns på e‑förvaltningsportalen: elektroniska banktjänster, ett personligt id-kort eller en elektronisk signatur. Systemet har även en tidsregistreringsfunktion.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Personer bosatta i Litauen som inger e-handlingar får 25 procents rabatt på domstolsavgiften. De behöver inte skriva ut några inlagor och posta dem till domstolen, gå till banken och betala avgiften eller uppvisa kvitto på att betalningen är gjord.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

En talan som väcks via internet omfattas av samma civilprocessrättsliga regler som en vanlig talan. I artikel 139.1 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas) föreskrivs att en kärande kan dra tillbaka sin talan så länge domstolen inte har översänt en kopia av talan till svaranden. I ett senare skede kan talan endast dras tillbaka om svaranden går med på detta och talan dras tillbaka innan underrätten meddelar sitt avgörande. Så länge en talan inte har registrerats kan den dras tillbaka den genom att man helt enkelt raderar den. Efter att en talan har registrerats kan den endast tas bort ur systemet genom en ansökan om tillbakadragande.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Både pappershandlingar och elektroniska handlingar kan inges till domstolen.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Användningen av elektronisk kommunikation under ett tvistemålsförfarande påverkar inte de civilprocessrättsliga reglerna.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Användningen av elektronisk kommunikation under ett tvistemålsförfarande påverkar inte de civilprocessrättsliga reglerna.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Elektroniska handlingar kan inges beträffande både befintliga pappersakter och elektroniska filer.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Mål som rör meddelanden om domstolsförelägganden, andra mål som angetts av Högsta rättsrådet och information beträffande domstolsförfaranden kan behandlas på elektronisk väg. Om en elektronisk fil har skapats digitaliseras all skriftlig information som har sänts eller tagits emot av domstolen, medan skriftliga handlingar behandlas, lagras eller förstörs i enlighet med de arrangemang som fastställts av Högsta rättsrådet och avtalats med Litauens chefsarkivarie.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, ett överklagande kan göras via internet i både tvistemål och förvaltningsmål. Domstolsavgöranden kan delges både på elektronisk väg och på de andra sätt som anges i särskild lagstiftning.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

En ändring av civilprocesslagen som reglerar användningen av modern informations- och kommunikationsteknik i samband med exekutionstjänstemäns verksamhet trädde i kraft den 1 juli 2013. Möjligheten att inleda ett verkställighetsförfarande via internet har emellertid ännu inte genomförts. Det elektroniska informationssystemet för exekutionstjänstemän bör vara redo att tas i bruk från och med april 2015.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Från och med den 1 juli 2013 får advokater och advokaters assistenter ta emot inlagor med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Luxemburg

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej, enligt luxemburgsk lag ska alla handlingar i en stämningsansökan lämnas in i pappersform.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Nej.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej, beroende på ärendet ska rättsliga handlingar delges av stämningsman (direkt till mottagaren eller per post) eller av domstolens kansli (per post).

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, domstolens kansli ska överlämna domstolsbesluten till parterna via deras respektive advokater. I regel sker detta när kanslipersonalen lägger beslutet i den berörda advokatens ”fack”. Alla advokatkontor har nämligen ett ”fack” i form av en låst brevlåda i Cité judiciaire. Beslutet skickas direkt till parterna per post.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.legilux.lu/

Senaste uppdatering: 09/01/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Ungern

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det är möjligt att väcka talan via internet. Närmare bestämmelser om kommunikation med domstolarna på elektronisk väg finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato och relaterade länkar.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En viktig förändring jämfört med tidigare bestämmelser om vilka förfaranden som kan inledas via internet är att vid vissa tvistiga och otvistiga mål (rättsvårdsärenden) som inletts den 1 januari 2018 eller senare har parterna inte bara möjlighet att väcka talan på elektronisk väg, utan är skyldiga att göra detta. Varje ekonomisk aktör, stat, kommun, budgetorgan, allmän åklagare, notarie, offentligt organ, annat förvaltningsorgan som uppträder som klient och dess juridiska ombud är således i princip skyldig att väcka talan på elektronisk väg.

Vissa typer av mål kan dessutom endast handläggas på elektronisk väg, oavsett om parterna tillhör någon av ovannämnda kategorier. Ett förfarande för att registrera ett företag (eller ändra företagets uppgifter) får endast inledas på elektronisk väg och en ansökan beträffande registrering i folkbokföringsregistret får endast inges på elektronisk väg, exempelvis om sökanden begär ett förenklat registreringsförfarande (ändring av uppgifter) eller en organisation ansöker om att klassificeras som ett allmännyttigt företag. Organ som redan är allmännyttiga företag får endast inge sina ansökningar på elektronisk väg efter detta datum.

Även om en sökande inte är skyldig att använda sig av elektroniska kommunikationsmedel kan han eller hon fortfarande välja att inge sin ansökan på elektronisk väg.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ja, internettjänsten är alltid tillgänglig, förutom under planerat underhållsarbete och vid oförutsedda funktionsstörningar i driften av systemet. Tidsfrister i dagar eller arbetsdagar som fastställts i lagstiftningen eller av domstolen inbegriper inte de dagar en funktionsstörning eller ett avbrott i tjänsten, enligt definitionen i lagstiftningen, pågick i mer än fyra timmar. Detta gäller även sista dagen för tidsfrister som anges i månader och år. Om en tidsfrist i timmar skulle löpa ut under en funktionsstörning eller ett avbrott i tjänsten löper tidsfristen ut i slutet av den första timmen efter kontorstidens början följande arbetsdag. Om internettjänsten ligger nere i mer än en arbetsdag måste det organ som tillhandahåller elektroniska förvaltningstjänster ta emot och handlägga klienters ansökningar på ett sätt som inte kräver elektronisk behandling, även i ärenden där det enligt lagstiftningen är obligatoriskt med elektronisk behandling.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Om det finns ett standardformulär för att inge en ansökan eller dess bilagor kan detta inte ändras, och således inte heller dataformatet. Formulären finns tillgängliga på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://birosag.hu/ och kan fyllas i med hjälp av programmet Általános Nyomtatványkitöltő (ramprogram för att fylla i formulär). I enlighet med regeringsdekret nr 451/2016 av den 19 december 2016 om detaljerade bestämmelser för elektronisk förvaltning och beslutet från det nationella domstolsverket kan följande filformat infogas i domstolens elektroniska akter: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3 och .wav. Bilagor i formaten .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic eller .asice kan fogas till formulären. Storleken på varje enskild fil som bifogas formulären får inte överskrida 150 MB, och den totala storleken på samtliga bilagor får inte överskrida 300 MB. Om den totala storleken på bilagorna till formuläret eller ansökan ändå överskrider 300 MB kan de bifogade filerna inges på ett lagringsmedium, som en bilaga till ett särskilt formulär (formulär nr 28). Antalet kopior ska vara en fler än antalet berörda parter i målet. Domstolen godtar endast CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R-, DVD R+ och USB-minnen som lagringsmedier.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

I samband med förfaranden som handläggs på elektronisk väg skyddas uppgifterna vid överföring och lagring med hjälp av it-verktyg som skyddar kommunikations- och meddelandesystem och interna administrativa system. Förfaranden kan endast genomföras online via en ”klientgateway” (ügyfélkapu), ”företagsgateway” (cégkapu) eller ”officiell gateway” (hivatali kapu), och efter förhandsregistrering. Överföring och lagring av uppgifter skyddas exempelvis av elektroniska identifikationstjänster, säkra leveranstjänster och tjänster för elektroniska signaturer, samt de strikta bestämmelser som anges i lag L från 2013 om statens och lokala myndigheters it-säkerhet och annan närliggande lagstiftning.

Personer som kommunicerar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel har exempelvis möjlighet att skicka sina inlagor till domstolen krypterade med sin egen krypteringsnyckel, utöver den krypteringsnyckel som domstolen har släppt. Krypteringsnyckeln skickas till domstolen i samband med att den person som kommunicerar med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel inger sina inlagor, och i så fall delger domstolen den personen domstolshandlingarna krypterade med den personens krypteringsnyckel.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En inlaga som inges till domstolen på elektronisk väg måste inges på ett sådant sätt att

 • den elektroniska handlingen har undertecknats med en kvalificerad elektronisk signatur eller en avancerad elektronisk signatur eller stämpel baserad på ett kvalificerat certifikat och försetts med en tidsstämpel, om detta är ett lagkrav,
 • den elektroniska handlingen har autentiserats med hjälp av en identifikationsbaserad dokumentautentiseringstjänst, eller
 • den elektroniska handlingen har skapats inom ramen för en tjänst där tjänsteleverantören tilldelade handlingen till den utfärdande personen genom att identifiera utfärdaren och tilldelningen till en sådan person autentiserades med hjälp av information som tydligt kan spåras tillbaka till utfärdarens egenhändiga underskrift, eller grundat på sådan information, och tjänsteleverantören utfärdade ett certifikat om att denne tydligt tilldelat den personen handlingen i en klausul som är knuten till och oskiljaktig från den elektroniska handlingen och tjänsteleverantören har fogat klausulen, tillsammans med handlingen, med åtminstone en avancerad elektronisk stämpel och åtminstone en avancerad tidsstämpel.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter och avgifter för förfaranden är desamma oavsett om förfarandena handläggs elektroniskt eller på papper.

Om det är obligatoriskt att betala en avgift ska, förutom att detta anges i ansökan, fältet ”Avgift som ska betalas” (på det formulär som ska inges) fyllas i med lämpligt belopp och avgiften kan betalas i enlighet med det mottagningsbevis som automatiskt erhålls efter att formuläret har skickats in. Avgiften kan betalas via systemet för elektronisk betalning och avveckling (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), som gör det möjligt att fullgöra en betalningsförpliktelse på portalen för betalning av domstolsavgifter (Igazságügyi Fizetési Portál) från ett virtuellt försäljningsställe/gränssnitt för banktjänster från hemmet. En annan betalningsmetod är att överföra avgifterna till det konto som regiondomstolen har hos det ungerska statsgäldskontoret i detta syfte.

När det gäller företagsregistrering (eller ändringar i registrerad information) måste avgifterna för förfarandet och publiceringskostnaderna betalas på elektronisk väg innan ansökan om registrering (eller ändring av uppgifter) lämnas in. I ansökan ska ärendenumret för betalningen av avgifterna och kostnaderna uppges. Numret kan laddas ned från företagsinformationstjänstens webbplats. Avgifterna ska betalas via banköverföring till handelsdomstolens konto för mottagande av rättsliga avgifter hos statsgäldskontoret, medan publiceringskostnaderna ska betalas till det konto hos statsgäldskontoret som tillhör det ministerium som leds av justitieministern.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det är inte tekniskt möjligt att på elektronisk väg dra tillbaka en ingiven handling. Det är endast i enlighet med gällande civilprocessrättsliga regler som en talan, ett överklagande eller en annan ansökan kan återkallas. Parterna har samma rättigheter och skyldigheter när ett förfarande inleds på elektronisk väg som när det sker i pappersform.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Elektronisk handläggning är inte beroende av på vilket sätt käranden har valt att sköta sina angelägenheter, utan på huruvida svaranden är skyldig att sköta sina angelägenheter på elektronisk väg. Om svaranden är en person som enligt fråga 2 är skyldig att sköta sina angelägenheter på elektronisk väg är huvudregeln att han eller hon endast får inge sitt svaromål via internet och i enlighet med de villkor som fastställts i lagstiftningen. I annat fall är handlingen ogiltig. I andra fall kan svaranden själv välja om han eller hon vill svara på elektronisk väg eller på papper. Om svaranden väljer att kommunicera på elektronisk väg (det vill säga om han eller hon inger sitt svaromål i elektronisk form), måste kommunikationen med domstolen ske på elektronisk väg under hela förfarandet. Domstolen kommer i sin tur att översända alla rättegångshandlingar på elektronisk väg. Om en part som inte företräds av ett juridiskt ombud eller om partens rättegångsbiträde, om detta inte uppfyller villkoren för att klassificeras som juridiskt ombud, har åtagit sig att kommunicera med domstolen på elektronisk väg, kan domstolen i efterhand ombes att tillåta ett byte till ett pappersbaserat förfarande. En sådan ansökan ska i så fall inges samtidigt som pappershandlingen inges. I ansökan måste det göras gällande att partens eller hans eller hennes företrädare på grund av ändringar i deras situation skulle åläggas en oproportionerligt stor börda om det elektroniska förfarandet fortsätter.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

De processrättsliga reglerna är desamma oavsett om ärendet handläggs elektroniskt eller på papper.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Se svaren på frågorna 9 och 10.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Om det i ett visst mål är obligatoriskt för en part att använda sig av elektronisk handläggning, eller om parten har valt denna form av handläggning, måste handlingen och dess bilagor inges med hjälp av ett standardformulär – om ett sådant finns – och detta får inte kunna redigeras. I de fall då det inte finns något formulär för ingivande av handlingar och bilagor ska parterna inge dessa i något av de format som godkänts av ordföranden för det nationella domstolsverket och som förtecknas i svar 4, i enlighet med de regler som anges där. (Undantag från skyldigheten att lämna in handlingar på elektronisk väg anges i lagstiftningen. Ett undantag från skyldigheten att inge handlingar på elektronisk väg görs således för närvarande om en handling måste läggas fram och granskas i pappersform under förfarandet, vilket framför allt kan inträffa om en pappershandlings autenticitet bestrids.)

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja, det är möjligt. Domstolen delger parter rättegångshandlingar på elektronisk väg om parterna har ingett sina inlagor på elektronisk väg, i enlighet med de regler som beskrivs i frågorna 2 och 9. Domstolshandlingar som delges elektroniskt skickas till mottagarens dokumentlagringsenhet online inom klientens gateway, den officiella gatewayen eller företagets gateway, där handlingen kan tas emot genom att öppna den internetlänk som leder till handlingen. Handlingen anses delgiven när den öppnas och systemet skapar ett elektroniskt mottagningsbevis som automatiskt skickas till domstolen.

E-post som delges till den officiella delgivningsadressen anses delgiven vid den tidpunkt som anges på meddelandet om att e-postmeddelandet inte har levererats, även om den officiella delgivningsadressens tjänsteleverantör bekräftar att adressaten har vägrat ta emot e-postmeddelandet eller på den femte arbetsdagen efter den tidpunkt som anges på det andra meddelandet, om den officiella delgivningsadressens tjänsteleverantör bekräftar att adressaten trots två påstötningar inte har hämtat e-postmeddelandet.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. Se svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

En part som är skyldig att kommunicera på elektronisk väg eller som tidigare har valt att använda sig av elektronisk kommunikation måste även inge ett överklagande på elektronisk väg. En part som fram till ingivandet av överklagandet har använt sig av pappersbaserade handlingar får byta till elektronisk kommunikation i samband med att överklagandet inges. Även domstolens avgörande angående överklagandet delges på elektronisk väg till en part som är skyldig att kommunicera på elektronisk väg, eller som har valt denna kommunikationsmetod, i enlighet med de regler som beskrivs i fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, det är möjligt. Om elektronisk handläggning enligt lag är obligatorisk är det naturligtvis även obligatoriskt att inleda förfarandet på detta sätt. Även en part som inte omfattas av en sådan skyldighet har rätt att inleda ett förfarande på elektronisk väg. Han eller hon måste dock först skriftligen godta villkoren för att använda det system för elektroniska tjänster som det ungerska exekutionstjänstemannaförbundet använder.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, i vissa förfaranden, t.ex. i förfaranden som rör företag.

Senaste uppdatering: 03/09/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Malta

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, men det beror på vid vilken domstol talan ska väckas.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Följande förfaranden kan inledas genom att inge en ansökan via internet:

 • Förfaranden vid småmålsdomstolen (Small Claims Tribunal).
 • Förfaranden vid förvaltningsnämnden (Administrative Review Tribunal).
 • Förfaranden vid Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans.

Inga förfaranden är tillgängliga endast via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna tjänst är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Fordran/ansökan behandlas dock under domstolens öppettider, dvs. kl. 9–15 (1 oktober–15 juni) och kl. 8–12 (16 juni–30 september). Om fordran/ansökan inges utanför dessa tider anses den ha ingetts följande arbetsdag på de tider som anges ovan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För att framställa en fordran i småmålsdomstolen måste alla uppgifter som behövs för att behandla ärendet anges i lämpligt formulär. Formuläret är tillgängligt online.

Vid en ansökan till förvaltningsnämnden och Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans, måste först de obligatoriska uppgifterna i e‑formuläret fyllas i. En skannad kopia av ansökan ska sedan bifogas i det format som föreskrivs i lag, tillsammans med eventuella handlingar.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Överföringen av uppgifter sker med hjälp av kryptering och lagringen av uppgifterna regleras av bestämmelser som fastställts av regeringen.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

För att framställa en fordran vid en småmålsdomstol behövs ingen elektronisk signatur. Svaromål, svarsinlagor till genkäromål och överklaganden till denna domstol undertecknas emellertid elektroniskt, eftersom dessa kräver inloggning med e-legitimation.

Om en talan väcks vid förvaltningsnämnden, Court of Magistrates (Malta) eller Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans, förses talan automatiskt med en elektronisk signatur. Denna tjänst är nämligen endast tillgänglig för advokater och åklagare efter att de har registrerat sig med hjälp av en e-legitimation.

Tid och datum genereras automatiskt när fordran/ansökan inges.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, avgifter för handlingar som inges online ska även betalas online. Samma avgifter tas ut som för handlingar som inte inges på elektronisk väg.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det går inte att dra tillbaka en talan online. Den som vill dra tillbaka en talan måste göra ett personligt besök på domstolens kansli.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

När det gäller förfaranden vid småmålsdomstolen, förvaltningsnämnden, Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo), i dess roll som lägre instans, är det bara möjligt att inleda förfaranden via internet. Än så länge går det inte att inge svarsinlagor via internet.

I förfaranden vid småmålsdomstolen går det däremot även att inge svaromål, svarsinlagor till genkäromål och överklaganden via internet.

Svaranden är inte skyldig att svara via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

En dag för förhandling fastställs oavsett om svaranden inkommer med ett svaromål eller inte.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

En dag för förhandling fastställs oavsett om svaranden inkommer med ett svaromål eller inte. Dagen för förhandlingen fastställs så snart tidsfristen för att inkomma med svaromål har löpt ut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, det är möjligt att inge handlingar på elektronisk väg när de inges tillsammans med den ursprungliga ansökan, om denna också inges på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Delgivning av domar är inte obligatoriskt enligt maltesisk lag.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Alla preliminära och slutliga domar avkunnas vid ett offentligt sammanträde i domstolen, och parterna eller det juridiska ombud som närvarar vid förhandlingen får en kopia av domen. Som förklaras nedan går det dock att få en elektronisk kopia av domen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det är endast småmålsdomstolens avgöranden som kan överklagas via internet. Den efterföljande domen i överklagandet får dock inte meddelas via internet.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

På den maltesiska Länken öppnas i ett nytt fönsterrättstjänstens webbplats kan juridiska ombud och allmänheten kostnadsfritt få tillgång till beslut online.

Utöver denna webbplats kan rättstillämpare använda sin e-legitimation för att prenumerera på Länken öppnas i ett nytt fönstere-domstolstjänsten. Där får de tillgång till mål, rättegångshandlingar och domstolsbeslut.

Senaste uppdatering: 06/03/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Nederländerna

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Från och med den 1 september 2017 måste tvistemål med krav på juridiskt biträde (fordringar på över 25 000 euro) vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland handläggas genom elektroniskt förfarande (se webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterDe Rechtspraak).

Sedan den 1 oktober 2019 är elektroniska förfaranden bara möjliga i mål som väckts elektroniskt vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland efter den 1 september 2017. Nya mål kan från och med den 1 oktober 2019 inte längre väckas elektroniskt vid dessa domstolar.

Förvaltare (bewindvoerders/curatoren) kan ge in redovisningar elektroniskt via den lokala digitala tjänsten (Digitaal loket kanton). En årsredovisning (översikt över inkomster, utgifter, tillgångar, fordringar och skulder för det föregående året) kan fyllas i med hjälp av ett elektroniskt formulär och elektroniskt sändas till underdistriktsinstansen (kanton), såvida den inte har beslutat något annat. Digital identifiering (DigID-inloggningskod) krävs för att lämna in formuläret.

Sedan november 2017 uppmanas yrkesmässigt verksamma förvaltare (professionele bewindvoerders) att kommunicera med domstolarna elektroniskt i ärendefrågor. Detta elektroniska tillvägagångssätt håller gradvis på att införas hos förvaltarna (se webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterDe Rechtspraak)

Till högsta domstolen (Hoge Raad) måste kassationsbesvär som avser stämningar i tvistemål alltid ges in elektroniskt (se webbplatsen för Nederländernas högsta domstol Länken öppnas i ett nytt fönsterHoge Raad der Nederlanden).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Mellan 1 september 2017 och 1 oktober 2019 var elektroniska förfaranden obligatoriska vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland i tvistemål med krav på juridiskt biträde. Det går inte att väcka talan elektroniskt i andra domstolar. Mål som under ovan nämnda period väckts vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland kommer i princip att avslutas elektroniskt (se även punkterna 3–16).

Det nederländska rättsväsendet arbetar (via De Rechtspraak) med att skapa ny digital tillgång i tvistemål. Lägesrapporter kommer att läggas ut på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterDe Rechtspraak.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

För tvistemål med krav på juridiskt biträde som väckts vid distriktsdomstolar i Midden-Nederland och Gelderland under den i punkt 2 angivna perioden är elektroniska förfaranden tillgängliga dygnet runt. Rättstjänstcentrumets (rechtsspraakservicecentrum) hjälpcentral kan nås elektroniskt och på telefon kl. 8–20.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja, talan väcks genom att en stämningsansökan (procesinleiding) ges in via rättsväsendets webbportal.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Se procedurreglerna på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterDe Rechtspraak.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, elektronisk identifiering krävs för att ge in handlingar. Advokater använder sitt advokatpass för detta ändamål. Medborgare kan bl.a. använda sin DigID-inloggningskod eller en elektronisk id-handling (företag). I lagstiftningen anges vilka identifieringsmetoder som är tillåtna.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter ska betalas vid alla förfaranden. Advokater använder sig av löpande räkning hos domstolarna. Vid elektroniska förfaranden betalas domstolsavgifterna elektroniskt. Vid utebliven betalning avbryts förfarandet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, i lagstiftningen och i rättsväsendets processregler anges hur man gör för att dra tillbaka en talan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, om lagstiftningen om elektroniska förfaranden är tillämplig kan svaranden ge in sitt svaromål elektroniskt. Om svaranden har en advokat måste svaromålet ges in elektroniskt. Om svaranden har rätt att själv föra sin talan är det även tillåtet att ge in svaromålet i pappersformat.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Elektroniska förfaranden genomförs helt och hållet online. Svaranden får ett e-postmeddelande varje gång en ny handling förs in i den elektroniska ärendeakten. Svaranden kan lägga till egna handlingar och konsultera ärendet på elektronisk väg. Domstolsavgörandet meddelas på elektronisk väg.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om målet har delgetts motparten på ett korrekt sätt kan tredskodom meddelas vid utevaro. Motparten meddelas skriftligen hur förfarandet fortskrider.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaret på fråga 1. Det är inte tillåtet att lämna in meddelanden och handlingar per e-post eftersom tillräcklig säkerhet inte kan garanteras.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej, rättsliga handlingar får inte delges eller översändas via internet. Många domar offentliggörs emellertid på Länken öppnas i ett nytt fönsterDe Rechtspraak och tilldelas ett ECLI-nummer, vilket gör att det vid behov är lätt att hitta dem. Domstolens ordförande beslutar vanligtvis huruvida domen ska offentliggöras på ovannämnda webbplats. Alla domar offentliggörs inte på internet, utan endast de som är rättsligt relevanta eller om stort (medie)intresse finns.

Namnen på de personer som förekommer i en dom anonymiseras för att skydda deras personliga integritet. Företag och personer som deltar i målet på yrkets vägnar anonymiseras inte.

I mål där förfarandet kan eller måste ske på elektronisk väg förs domen in i den elektroniska ärendeakten. På detta sätt underrättas parterna om domen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, offentliggörandet på internet sker efter det att parterna underrättats och därför efter datumet för domen. Se även svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej, det är inte möjligt att överklaga elektroniskt. Endast i utevaromål som handlagts elektroniskt kan en ansökan om återvinning ges in med elektroniska medel.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej, i mål som handläggs elektroniskt är det bara advokater som när som helst kan läsa handlingarna i målet.

Vissa formulär kan laddas ned i pdf-format från webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterDe Rechtspraak. Även dessa handlingar måste emellertid sedan sändas med vanlig post till domstolarna för att ingå i förfarandet. De handlingar det rör sig om är formulär för boskillnad och uppdelning av pension, formulär för ändring av föräldraansvar, förmyndarskap beträffande en vuxen, förvaltning av egendom och mentorskap, deklarationsblanketter för sakkunniga och tolkar, formulär om obestånd, formulär för förfarandet med europeiskt betalningsföreläggande, formulär för det europeiska småmålsförfarandet och formulär för att ge in överklaganden.

Information som kan vara relevant i ett rättsligt förfarande och information för att garantera domarnas oberoende registreras centralt och är tillgänglig för allmänheten online via webbplatsen De Rechtspraak. Följande register kan konsulteras på nätet: Centrala förmyndarregistret (Centraal Curateleregister), centrala insolvensregistret (Centraal Insolventieregister), registret över giftorättsgods (huwelijksgoederenregister) och registret över domstolsväsendets sidofunktioner (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Senaste uppdatering: 02/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Österrike

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, talan kan väckas på internet genom det slutna kommunikationssystemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV). Först måste man dock registrera sig vid ett av de förmedlingsställen (clearing houses) som finns. De sköter sedan inlämningen till rättsväsendet. Registreringen är avgiftsbelagd. Grundavgiften är cirka 20,00 euro per månad och dessutom tas en avgift om ungefär 30 cent per förmedling ut.

Kostnaden för ett rekommenderat brev är i Österrike cirka 3,00 euro. Det finns även en kostnadsfri uppladdningstjänst för elektronisk förmedling där man använder sig av det österrikiska medborgarkortet (Bürgerkarte). I motsats till ERV är detta dock en envägstjänst.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

ERV möjliggör elektronisk kommunikation mellan å ena sidan domstolarna och åklagarmyndigheterna och å andra sidan parterna, på ett sätt som kan likställas med kommunikation på papper. Tjänsten kan användas i samband med alla typer av förfaranden. Det finns inte några förfaranden som måste inledas via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inte bara grunderna för talan, utan all dokumentation som hör till en stämningsansökan, måste förmedlas enligt en viss XML-struktur (eller som pdf-bilaga till denna struktur).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Dataöverföring via ERV skyddas genom ett https-protokoll. Certifikat används för att autentisera alla deltagare. Kommunikationen mellan servrarna är också baserad på certifikat. Kravet på registrering vid ett förmedlingsställe (se punkt 1 ovan) ökar också säkerheten.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Se punkt 5 ovan (certifikat). Elektroniska signaturer krävs inte. Tidsstämplar tillämpas endast vid inskrivning i fastighetsregistret. Genom en tidsstämpel bekräftas då att inskrivningen är giltig.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter för förfaranden som inleds på elektronisk väg betalas genom ett särskilt betalningsförfarande (Abbuchungs- und Einziehungsverfahren). Vanligtvis är avgifterna desamma som för förfaranden som inte inleds på elektronisk väg. I särskilda fall kan dock rabatter ges för förfaranden som inleds via internet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Även här gäller samma bestämmelser som för talan som inte väcks via internet. Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden. Talan kan dras tillbaka via internet, även om den inte väcktes där.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, internet kan även användas för svaromål avseende talan, överklagande osv. I allmänhet är det inte obligatoriskt att använda ERV. Advokater, notarier, banker, försäkringsbolag, lagstadgade socialförsäkringsorgan, finansfinansministeriets juridiska avdelning (Finanzprokuratur) samt advokatsamfunden är dock skyldiga att använda ERV.

Sakkunniga och tolkar är under vissa förutsättningar skyldiga att använda ERV.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, alla typer av handlingar kan förmedlas till domstolen via ERV. Även i förfaranden avseende fastighets- och företagsregister kan handlingarna förmedlas elektroniskt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja, via ERV.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja, via ERV.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, via ERV.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, via ERV.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, parterna och deras juridiska ombud kan genom clearingorganisationerna konsultera ärenderegister via nätet i alla tvistemålsförfaranden och verkställighetsförfaranden, men endast vad gäller egna ärenden. Behörighet att få tillgång till dessa uppgifter kontrolleras via en adresskod som tilldelas alla som har rätt till tillgång.

Senaste uppdatering: 11/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Polen

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Det är möjligt att väcka talan via internet genom att inleda ett s.k. elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). I det första skedet av detta förfarande deltar inte gäldenären. Gäldenärer får inte inleda sitt försvar förrän betalningsföreläggandet har utfärdats och delgetts dem.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan inledas i mål som rör penningfordringar, oavsett värdet på föremålet för tvisten.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ett käromål i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan inges till e‑domstolen (e-sąd) när som helst.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Särskild programvara som skapats för e‑domstolen omvandlar automatiskt den textfil som innehåller käromålet till det format och datastruktur som e‑domstolen kräver.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Uppgifterna säkras av ett antal avancerade it-lösningar, däribland systemet captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Captcha är en webbplatssäkerhetsteknik som endast tillåter överföring av data som har förts in av människor. I detta fall skyddar captcha webbportalen så att inga konton skapas av maskiner. Systemet verifierar detta genom att be användaren skriva in den text som visas i en bild. Texten är medvetet snedvriden så att den inte kan läsas med hjälp av OCR-teknik (Optical Character Recognition) (ett antal tekniker eller Länken öppnas i ett nytt fönsterprogramvara som används för att känna igen bokstäver och kompletta texter i en Länken öppnas i ett nytt fönstergrafisk Länken öppnas i ett nytt fönsterfil i Länken öppnas i ett nytt fönsterraster-format), men är fortfarande tillräckligt läsbar för människor. Koden i bilden ska skrivas in i fältet med hjälp av gemener eller versaler.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En elektronisk signatur ska användas för att underteckna käromål och yrkanden i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande. Följande typer av signaturer får användas:

a) En vanlig elektronisk signatur som kostnadsfritt kan erhållas från EPU:s webbplats. Innan du gör detta måste du först skapa ett konto. Så snart kontot har aktiverats måste du ansöka hos EPU:s certifieringscentrum om ett certifikat och sedan vänta tills utfärdandet av certifikatet har bekräftats (vilket tar ungefär två timmar). Sedan måste du ladda ned certifikatet. För att certifikat ska installeras korrekt i operativsystemet behöver du ett giltigt lösenord. Lösenordet skickas via e-‑post. Om du förlorar certifikatet efter att du har laddat ned det måste du göra en ny ansökan om certifikat. En vanlig elektronisk signatur får endast användas i e‑förfaranden. Certifikatet för en vanlig elektronisk signatur är giltigt i ett år.

b) En kvalificerad elektronisk signatur. Efter att du har registrerat ett användarkonto ges du automatiskt möjlighet att använda en kvalificerad elektronisk signatur. Du måste emellertid först själv skaffa en kvalificerad elektronisk signatur.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgiften i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan endast betalas på elektronisk väg, via en betaltjänstleverantör. Avgiften är en fjärdedel av den avgift som betalas i ett traditionellt förfarande för betalningsföreläggande.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan käranden dra tillbaka sin talan fram till dess att ett lagakraftvunnet avgörande har meddelats. Ett särskilt yrkande måste framställas i detta syfte. Ett sådant yrkande bör innehålla kärandens förklaring om att denne drar tillbaka sin talan och ett bankkontonummer. Käranden får dra tillbaka hela talan – i så fall avsäger sig käranden det rättsliga skyddet avseende alla fordringar som framställts i talan (hela beloppen). En talan kan dessutom dras tillbaka i vissa delar, vilket kallas delvis tillbakadragande av talan. När en talan dras tillbaka kan käranden samtidigt förklara att han eller hon avstår från (inte tänker driva in) sin fordran. I yrkandet om tillbakadragande av talan måste det anges till vilket bankkontonummer domstolsavgiften ska återbetalas. Domstolsavgiften återbetalas om talan dras tillbaka innan betalningsföreläggandet utfärdas.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan svaranden inte inge sitt svaromål via internet. Den första handling som ska delges svaranden i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande är ett betalningsföreläggande. Svaranden kan motsätta sig utfärdandet av betalningsföreläggandet genom att inge ett genkäromål (i pappersformat eller på elektronisk väg).

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan svarandet inte inge ett svaromål. Enda sättet att motsätta sig ett betalningsföreläggande är att inge ett genkäromål till domstolen (i pappersformat eller på elektronisk väg). I så fall förlorar betalningsföreläggandet sin rättskraft och saknar rättsverkan. Ärendet hänskjuts från e‑domstolen till domstolen i den domkrets där svaranden har hemvist och prövas i ett annat förfarande.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande vinner laga kraft två veckor efter att det har delgetts svaranden. Ett lagakraftvunnet betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande och som har förts in i it-systemet är en exekutionstitel. Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande förklaras verkställbart av domstolen med hjälp av ett elektroniskt verkställighetsbeslut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande får handlingar inte bifogas yrkanden som inges på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande delges käranden information om ärendets gång på elektronisk väg. När käranden inleder förfarandet genom att väcka talan via e‑domstolens webbplats får käranden tillgång till en särskild plats på e‑domstolens webbplats, som gör att käranden kan ta emot korrespondens från domstolen. Käranden delges information om ärendets gång via det dataöverföringssystem som stöder det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande (elektronisk delgivning av information om ärendets gång). Svaranden delges information om ärendets gång på elektronisk väg endast om svaranden har gått med på att delges information om ärendets gång på detta sätt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande meddelas avgöranden på elektronisk väg.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, endast i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Om verkställighetsbeslutet avser ett domstolsavgörande som meddelats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan en ansökan om verkställighet inges på elektronisk väg. Ansökan måste inges via det dataöverföringssystem som stöder det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Under det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande har parterna full tillgång till akterna i deras ärende. Tillgången sker via det dataöverföringssystem som stöder förfarandet. Det går även att skriva ut de tillgängliga handlingarna. Detta är inte möjligt i andra förfaranden än det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande.

Senaste uppdatering: 01/09/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Portugal

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, i Portugal är det möjligt att väcka talan i domstol via internet. Särskilda applikationer har införts för detta ändamål, nämligen Citius och plattformen för hantering av bouppteckningar (nedan kallad bouppteckningsplattformen).

Citius

I civilrättsliga förfaranden är det i princip möjligt att inge inlagor och handlingar elektroniskt via Citiusplattformen på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/, i enlighet med de förfaranden och anvisningar som anges där.

Citiusplattformen innehåller särskilda moduler för domare, åklagare och domstolstjänstemän som gör det möjligt för dem att handlägga förfaranden och inge formella handlingar, och för juridiska ombud att inge formella handlingar och konsultera förfarandet (artikel 3 i ministerförordning (Portaria) nr 280/2013).

För att få åtkomst till systemet måste advokater, jurister och juridiska ombud registrera sig hos enheten med ansvar för åtkomst till systemet. Åtkomsten grundas på de uppgifter som relevant yrkesorganisation har lämnat beträffande giltigheten av medlemmens registrering.

Efter registreringen tilldelas användarna en hemlig, personlig kod som inte kan överlåtas och som gör det möjligt för dem att få åtkomst till de sekretessbelagda delarna av plattformen.

Bouppteckningsplattformen

När det gäller arv får berörda parter sedan den 2 september 2013 välja vid vilket notariekontor de önskar inleda ett rättsligt förfarande arvsrättsliga tvister rörande uppdelningen av egendom. Detta förutsatt att det finns ett relevant samband med uppdelningen av egendom som grundas på den plats där arvsförfarandet inleddes, den plats där merparten av den egendom eller de affärsmässiga verksamheter som ingår i arvet är belägna, eller den plats där merparten av de direkt berörda parterna i uppdelningen av egendom är bosatta. I vissa stadier av förfarandet hänskjuts ärendet till domstolen så att denna kan fatta ett beslut, däribland beslut som bekräftar fördelningen av tillgångarna.

Bouppteckningar hanteras helst elektroniskt, av notarier på elektronisk väg, enligt ministerförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013 (artikel 2 i lag nr 117/2019).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Citius

Alla rättsliga förfaranden, dvs. en talan, säkerhetsåtgärder, en anslutningstalan, personlig delgivning och andra förfaranden, oavsett om de har förenats eller är automatiska, inklusive överklaganden, handläggs numera vanligtvis elektroniskt i systemet Citius (artikel 3 i ministerförordning nr 280/2013).

För mål som inletts vid domstolarna gör Citiusplattformen det möjligt att inleda och handlägga

a) en fastställelsetalan i tvistemål, säkerhetsåtgärder och delgivning av enskilda, med undantag av förfaranden för att skydda barn och skadeståndskrav eller civilrättsliga verkställighetsåtgärder inom ramen för brottmål,

b) civilrättsliga verkställighetsåtgärder och alla förhandlingar som hör till verkställigheten (i detta fall bör registreringen av verkställighetsåtgärderna, tillsammans med en utskrift av viktiga dokument, ske först efter det att domstolen har mottagit en ansökan eller uppgifter som kräver ett domstolsingripande).

Detsamma gäller vid en ansökan om ett betalningsföreläggande. Se relevant faktablad.

Bouppteckningsplattformen

Om en ansökan om bouppteckning inges till notarien måste alla bestridanden och senare åtgärder så långt det är möjligt utföras via bouppteckningsplattformen (artikel 6 i lag nr 23/2013).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

De tjänster som beskrivs är i regel tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Citius

Inlagor ges in genom att fylla i de formulär som finns på den webbplats som nämndes i svaret på fråga 1. Till dessa ska bifogas

a) filer med övrig information som krävs enligt lag, inlagans materiella innehåll och annan information som det juridiska ombudet bedömer som relevant men som inte passar in någon annanstans i formuläret, och

b) de dokument som måste åtfölja inlagan.

Inlagor och handlingar som inges på detta sätt måste undertecknas på Citiusplattformen med hjälp av en elektronisk signatur för att permanent styrka undertecknarens yrkesstatus.

Filerna och dokumenten måste inges som pdf-filer (.pdf), helst som pdf/A-dokument med sökbart innehåll (artikel 8 i ministerförordning nr 280/2013).

Ansökningar om betalningsföreläggande måste inges som xml-filer (.xml), vars specifikationer har publicerats på: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Bouppteckningsplattformen

En ansökan om bouppteckning kan inges
a) av den berörda parten eller det juridiska ombudet, genom att fylla i det elektroniska formuläret för att inleda en bouppteckning som finns på plattformen, och bifoga relevanta handlingar i enlighet med de angivna förfarandena och instruktionerna,
b) av den berörda parten på notariekontoret, på ett fysiskt medium, genom att överlämna den mall för ansökan om bouppteckning som anges i föregående artikel, tillsammans med relevanta handlingar (artikel 4 i ministerförordning nr 278/2013).

Åtkomst till ovannämnda webbplats sker med hjälp av ett elektroniskt certifikat. Följande gäller:
a) Medborgare får åtkomst via det inbyggda digitala certifikatet i deras id-kort.
b) Advokater och juridiska ombud får åtkomst via det digitala certifikat som styrker deras yrkesstatus.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Personuppgifter som samlas in av domstolar i utövandet av rättsliga funktioner behandlas i it-plattformen Citius, inrättad och förvaltad av institutet för ekonomisk förvaltning och infrastruktur i rättssystemet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (nedan kallat IGFEJ, I.P.), inom justitieministeriets ansvarsområde, som agerar underleverantör till rättsväsendets högsta organ (enligt artiklarna 4.8 och 28 i den allmänna dataskyddsförordningen), dvs. Högsta domarrådet.

IGFEJ, I.P. är skyldigt att garantera att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder införs i syfte att säkerställa att uppgifterna behandlas i enlighet med förordningen och att de registrerades rättigheter skyddas. I enlighet med artikel 37 i den allmänna dataskyddsförordningen har justitieministeriet utsett ett enda dataskyddsombud för de organ som står under dess överinseende, däribland IGFEJ, I.P.

Domaren i målet ansvarar för beslut om tillgång till och överföring av personuppgifter i rättsärenden. Sådana beslut ska fattas av domaren i målet i enlighet med den processrätt som är tillämplig i det specifika målet och enligt följande föreskrifter i den allmänna dataskyddsförordningen: när personuppgifter behandlas av domstolar får tillämpningen av förordningen begränsas till specifika åtgärder och till förfaranden som ska följas (artikel 23.1 d och 23.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen); tillsynsmyndigheten får inte utöva tillsyn över behandling av personuppgifter som utförs av domstolar i utövandet av rättsliga skyldigheter (en begränsning som fastställs i artikel 55.3 i den allmänna dataskyddsförordningen). De förfaranden för överklaganden som föreskrivs i den nationella processrätten ska gälla för rättsliga beslut på detta område.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Citius

Inlagor och handlingar som inges av juridiska ombud måste undertecknas med hjälp av en elektronisk signatur som permanent styrker undertecknarens yrkesstatus.

Citiusplattformen säkerställer följande:

a) Certifiering av datum och tidpunkt för ingivandet.

b) Att användaren får en kopia av de inlagor och handlingar som ingetts, med angivelse av vilket datum och vilken tid ingivandet skedde.

c) Om mottagningsbevis inte kan ges skickas ett meddelande till sändaren med upplysning om att det inte gick att inge inlagan eller handlingen till plattformen.

Domare och allmänna åklagare inger alltid formella handlingar elektroniskt via it-systemet Citius. Handlingarna förses med en kvalificerad eller avancerad elektronisk signatur.

I mål som inte kräver ett juridiskt ombud, och där parten inte har en advokat, kan inlagor även inges till domstolen på ett av följande sätt (artikel 144.7 i civilprocesslagen):

a) För hand till domstolens kansli. Den dag handlingarna överlämnas räknas i så fall som ingivningsdag.

b) Som rekommenderat brev. Den dag brevet stämplas räknas i så fall som ingivningsdag.

c) Via fax. Den dag handlingarna faxas räknas i så fall som ingivningsdag.

Om parten har ett juridiskt ombud och det finns ett legitimt hinder som hindrar honom eller henne från att inge handlingarna elektroniskt kan handlingarna inges med hjälp av en av ovannämnda metoder.

Bouppteckningsplattformen

Så snart en korrekt ansökan har ingetts får sökanden en bekräftelse från plattformen eller notarien. I bekräftelsen anges 
a) vilken dag och tid ansökan ingavs,
b) koden och instruktioner för att konsultera målet på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.inventarios.pt/,

c) en bankomatreferens för att kunna göra den första delbetalningen av notarieavgiften och vilket belopp som ska betalas,
d) det nummer som ärendet kommer att tilldelas efter den första delbetalningen av notarieavgiften.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Citius

Ja, domstolsavgifter måste betalas.

Ett samlingsdokument (Documento Único de Cobrança – DUC) måste utfärdas före betalningen. Det är tillgängligt på IGFEJ:s webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC kan betalas

 • på en bankomat eller via din internetbank (under rubriken ”Betalningar till staten” (Pagamentos ao Estado)),
 • på domstolens kansli eller med ett bankkort,
 • på ditt bankkontor.

För mer information, se:

Tjänster – Kostnader för förfaranden: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

I förfaranden där det inte är obligatoriskt att använda elektroniska medel minskas domstolsavgifterna till 90 % av det ursprungliga värdet om parten inger samtliga inlagor på elektronisk väg (artikel 6 i förordningen om förfarandekostnader).

För betalningsförelägganden, se respektive faktablad.

Portugal godtar även betalning av domstolsavgifter via utländsk banköverföring.

En domstolsavgiftssimulator är tillgänglig på: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Bouppteckningsplattformen

Bouppteckningskostnader omfattar notariens arvode och utlägg. Betalningen sker via en bankomatreferens som skapas när ansökan inges.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, det är möjligt att avbryta förfarandet eller att dra tillbaka ansökan på de villkor som anges i de nationella processregler som är tillämpliga på det enskilda målet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

I rättsliga förfaranden inges svarandens inlagor till domstolen i regel på elektronisk väg, och den dag handlingarna inges räknas som ingivningsdag (artikel 144 i civilprocesslagen).

I mål där det inte råder advokattvång, och parten inte har en advokat, kan inlagor även överlämnas för hand till domstolens kansli, skickas som rekommenderat brev eller faxas.

För bouppteckningsförrättningar, se svaren på frågorna 4 och 6.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Citius

Även om svaranden vill inkomma med svaromål handläggs fordran på elektronisk väg. Vissa handlingar skrivs dock ut. Pappersdokument behövs fortfarande (domare saknar t.ex. de materiella resurser som krävs för att analysera ett mål och upprätta ett beslut på separata bildskärmar eller för att konsultera den digitala processen i domstolslokalen samtidigt som målet pågår; i vissa fall ankommer det på domstolen att avgöra om vissa dokument måste skrivas ut för att de ska kunna analyseras ordentligt).

Den fysiska ärendeakten får endast innehålla inlagor och handlingar som är relevanta för beslutet i sakfrågan enligt ett motiverat beslut av domstolen i varje enskilt fall. Följande anses inte vara relevant (artikel 28 i ministerförordning nr 280/2013):

a) En begäran om ändring av dagen för en förhandling.

b) Administrativa meddelanden och meddelanden om verkställighet som enbart rör hur förfarandet har organiserats, och svaren på dessa, exempelvis

i) meddelanden om stämning eller delgivning av parterna,

ii) meddelanden om planerade förhandlingar,

iii) meddelanden om hänskjutande av ett mål till den allmänna åklagaren,

iv) meddelanden om utredningar som gjorts av olika avdelningar, såsom polismyndigheter, registreringskontor, det portugisiska institutet för rättsmedicin och kriminalteknik (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), direktoratet för kriminalvård och social rehabilitering (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) eller generaldirektoratet för social trygghet (Direcção-Geral da Segurança Social),

v) valideringsstämplar från den allmänna åklagaren och domaren.

c) Godtagande av utnämningen som exekutionstjänsteman med uppgift att delge stämningar och kallelser.

d) Intern kommunikation.

e) Negativa certifikat till följd av konsultationer av databaser på avdelningar inom offentlig förvaltning.

f) Specifika åtgärder, meddelanden eller underrättelser från exekutionstjänstemannen.

Bouppteckningsplattformen

Notarien måste registrera alla steg i förfarandet i plattformen så att varje steg kan identifieras och en kopia av tillhörande dokument och eventuella åtföljande dokument kan hittas.

Varje talan som väcks av en person i förfarandet som inte inges elektroniskt måste skannas in av notarien och registreras i ärendeakten för den aktuella bouppteckningsförrättningen.

Skulle ovannämnda inskanning inte gå att genomföra på grund av vilken typ av inlaga eller annat dokument som den berörda parten har ingett måste notarien registrera åtgärden i bouppteckningsplattformen och ange att det aktuella dokumentet kan konsulteras på notariekontoret.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inte inkommer med svaromål sker prövningen av målet enligt tillämpligt förfarande och behandlas digitalt ända fram till det slutliga avgörandet. Som förklarades i svaret på föregående fråga skrivs vissa dokument ut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaren på frågorna 2 och 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Citius

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge handlingar via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Om elektronisk delgivning är tillåten sker denna via Citiusplattformen, som automatiskt ser till att handlingar är tillgängliga och kan läsas på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Bouppteckningsplattformen

En notaries delgivning av handlingar till juridiska ombud för parter som redan deltar i förfarandet sker via bouppteckningsplattformen på den plats i systemet som har reserverats för det juridiska ombudet. Delgivning anses ha skett den tredje dagen efter det att handlingen har gjorts tillgänglig på det juridiska ombudets reserverade plats i systemet, eller nästa arbetsdag om den dagen inte är en arbetsdag.

När handlingen görs tillgänglig i det juridiska ombudets begränsade utrymme på plattformen skickas samtidigt ett e-postmeddelande till den e-postadress som ombudet tidigare har uppgett med information om att handlingen finns tillgänglig på plattformen.

När delgivningen sker direkt till parterna delges handlingarna i pappersform enligt villkoren i civilprocesslagen. De registreras i bouppteckningsplattformen och förses med respektive domstolstjänstemans elektroniska signatur.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

För att ta reda på när det enligt lag är tillåtet att delge domstolsavgöranden via internet, se faktabladet ”Delgivning av handlingar – Portugal”, särskilt svaren på frågorna 5 och 6.

Domstolsavgöranden meddelas i systemet Citius-Magistrados Judiciais och görs tillgängliga på Citiusplattformen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, det är möjligt att via internet inge överklaganden, grunder för överklaganden och svarsskrivelser samt invändningar mot ogillande eller bifall av överklaganden.

Beträffande delgivning av avgöranden av överklaganden, se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, det är möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via internet.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Citius

Med undantag av verkställighetsförfaranden, som parterna själva får följa, får alla övriga rättsliga förfaranden endast följas online av juridiska ombud (advokater och juridiska biträden), exekutionstjänstemän och, i insolvensförfaranden, konkursförvaltarna.

Borgenären eller gäldenären kan följa verkställighetsförfaranden på https://processoexecutivo.justica.gov.pt efter tidigare autentisering med hjälp av det digitala autentiseringscertifikat som är integrerat i id-korten eller via den mobila digitala nyckeln. Mål kan följas i enlighet med de förfaranden och instruktioner som anges på webbplatsen.

Bouppteckningsplattformen

Parter och deras juridiska ombud kan följa bouppteckningar på bouppteckningsplattformen.

Parter kan få åtkomst till detta system enbart i konsultationssyfte med hjälp av en kod som tillhandahålls av notarien när denne delger den berörda parten handlingar för första gången.

Tillämplig lagstiftning

Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 41/2013 av den 26 juni 2013 – civilprocesslagen

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisterförordning nr 280/2013 av den 26 augusti 2013 – elektronisk handläggning av mål

Länken öppnas i ett nytt fönsterLag nr 117/2019 av den 13 september 2019 – systemet för bouppteckningar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisterförordning nr 278/2013 av den 26 augusti 2013 – om handläggning av handlingar och villkoren för bouppteckningar

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterCitiusportalen

Länken öppnas i ett nytt fönsterJuridikportalen

Länken öppnas i ett nytt fönsterGeneraldirektoratet för rättsväsendet

Länken öppnas i ett nytt fönsterGeneraldirektoratet för rättspolitiska frågor

Länken öppnas i ett nytt fönsterInstitutet för rättslig ekonomisk förvaltning och infrastruktur

ANM.:

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad. Det är fortfarande nödvändigt att läsa gällande lagtexter. De uppdateras regelbundet och är föremål för utveckling i rättspraxis.

Senaste uppdatering: 15/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Automatiserad behandling av mål - Rumänien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Enligt artikel 199.1 i civilprocesslagen kan en ansökan inges personligen eller via ett ombud, med post, kurir eller fax, eller skannas och skickas som e-post eller som ett elektroniskt dokument.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

I tvistemål kan stämningsansökningar inges genom att ansökningarna skannas in och sedan skickas med e-post eller som ett elektroniskt dokument. Det finns inga förfaranden som enbart är tillgängliga via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna möjlighet är alltid tillgänglig.

Enligt artikel 199.1 i civilprocesslagen registreras varje ansökan som inges personligen eller via ett ombud, med post, kurir eller fax, eller som skannas och skickas som e-post eller som ett elektroniskt dokument. Dessutom tilldelas varje ansökan en särskild inlämningsdag genom att ansökan förses med en stämpel som anger vilken dag ansökan inkom. Efter registreringen ska ansökan och tillhörande handlingar, i förekommande fall tillsammans med bevis för hur de har översänts till domstolen, överlämnas till domstolens ordförande eller till den som denne har utsett. Denna ska omedelbart vidta åtgärder för att sammankalla en slumpvist utvald domarpanel, i enlighet med lagen.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Civilprocesslagen innehåller inget krav på att standardiserade formulär ska användas för att framställa rättsliga krav. I de sedvanliga civilprocessrättsliga reglerna fastställs vad några av de civilrättsliga kraven (t.ex. ansökan, svaromål, genkäromål) ska innehålla.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Säker dataöverföring och lagring genomförs med hjälp av it-verktyg som är inbyggda i e‑postsystemet, som t.ex. brandväggar, certifikat, antivirusskydd, rollbaserad åtkomstkontroll etc., tillsammans med tillämpning av god praxis på området.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Enligt artikel 148.2 och 148.5 i civilprocesslagen kan ansökningar som sänts till domstolarna inges som elektroniska dokument, förutsatt att de rättsliga villkoren är uppfyllda. Ansökan bör även vara undertecknad. Den undertecknade ansökan kan skannas och skickas via e-post. En elektronisk signatur kan användas om ansökan är ett elektroniskt dokument som skickas via e-post.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter betalas i enlighet med brådskande regeringsbeslut nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter, men beloppen varierar. Den betalningsskyldige erlägger stämpelavgiften antingen genom kontant betalning, banköverföring eller betalning online till ett särskilt lokalt budgetintäktskonto för ”domstolars stämpelavgifter och andra stämpelavgifter” som tillhör den territoriella administrativa enhet där den berörda fysiska personen har hemvist eller är bosatt eller, i förekommande fall, där den berörda juridiska personen har sitt säte. Om den betalningsskyldige varken har hemvist i eller är bosatt i Rumänien, eller i förekommande fall inte har sitt säte i Rumänien, ska stämpelavgiften gå in i budgeten för den lokala administrativa enhet där den domstol som prövar talan eller ansökan är belägen.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, på samma villkor som käranden kan dra tillbaka en vanlig talan. Enligt artikel 406 i civilprocesslagen kan käranden när som helst dra tillbaka en talan, antingen muntligen under en domstolsförhandling eller genom en skriftlig ansökan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det är inte obligatoriskt för svaranden att använda internet.

Enligt artikel 149.4 och artikel 154.6 i civilprocesslagen ska domstolens tjänstemän, eller någon annan av domstolens anställda, eller ombud eller anställda vid andra domstolar i det distrikt där den person till vilken handlingen översänds befinner sig, på eget initiativ (ex officio) översända förelägganden och alla inlagor i målet. En domstolstjänsteman kan även översända förelägganden och andra inlagor med fax, e-post eller något annat kommunikationsmedel som bekräftar att handlingen sänts och mottagits, förutsatt att den berörda parten lämnat de uppgifter till domstolen som krävs för detta. För att bekräfta mottagandet ska domstolen, tillsammans med inlagan, översända ett formulär som innehåller namnet på domstolen, översändningsdatum, namnet på den domstolstjänsteman som är ansvarig för översändandet och information om de handlingar som översänts. Formuläret ska fyllas i av mottagaren – som ska ange det datum den översända handlingen mottogs, namnet på den person som ansvarar för mottagandet och dennes namnunderskrift – och skickas tillbaka till domstolen via fax, e-post eller något annat kommunikationsmedel. Om ansökan, i enlighet med lagen, har skickats in via fax eller e-post är domstolstjänstemannen skyldig att på eget initiativ (ex officio) göra kopior av ansökan. Kostnaderna för detta ska bäras av den part som är skyldig att tillhandahålla kopiorna.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Svaromålet ska översändas med hjälp av samma kommunikationsmedel som används för delgivning av en inlaga. Se svaret på fråga 9.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

I enlighet med artikel 208 i civilprocesslagen är påföljden för underlåtelse att inge ett svaromål inom den lagstadgade fristen densamma oavsett ingivningsmetod. Underlåtelse att inge ett svaromål resulterar i att svaranden förlorar sin rätt att lägga fram ytterligare bevisning eller göra andra invändningar än sådana som avser den allmänna ordningen, om inte annat föreskrivs i lag.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaret på fråga 9.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Se svaret på fråga 9.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Se svaret på fråga 9.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Se svaret på frågorna 1 och 9.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Rättsliga handlingar som utfärdas i verkställighetsförfaranden omfattas av samma allmänt tillämpliga bestämmelser som översändandet av inlagor. Se svaret på fråga 1.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Inte tillämpligt.

På domstolarnas webbplatser ( Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) eller på de informationscentraler som finns i vissa domstolar kan man få tillgång till sammanfattningar av avgöranden, grundat på målnummer, föremålet för målet och parternas namn. Det finns även planer på att det i framtiden ska gå att konsultera domstolsakter hemifrån, mot betalning av en avgift.

Senaste uppdatering: 04/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Slovenien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, enligt civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) är det tillåtet att ge in ansökningar i civilrättsliga förfaranden i elektronisk form och rättsliga förfaranden kan inledas via internet.

I artikel 105b i civilprocesslagen anges närmare bestämt att ansökningar i civilrättsliga förfaranden ska inges skriftligen. Med skriftlig ansökan avses en handskriven eller tryckt ansökan som undertecknats för hand (fysisk ansökan) eller en ansökan i elektronisk form som undertecknats med en elektronisk underskrift som är likvärdig med en handskriven underskrift. En fysisk ansökan inges per post, med användning av kommunikationsteknik eller lämnas direkt till organet i fråga av sökanden eller av ett auktoriserat ombud (poslovni ponudnik). Elektroniska ansökningar skickas till rättsinformationssystemet. Informationssystemet skickar sedan en automatisk mottagningsbekräftelse till sökanden.

Trots de lagbestämmelser (lagar och genomförandeförordningar) som gäller för alla civil- och handelsrättsliga förfaranden är det för närvarande endast möjligt att inleda de förfaranden som finns på den slovenska e-juridikportalen (e-Sodstvo) via internet eller på elektronisk väg. I verkställighetsförfaranden går det att inge ansökningar om verkställighet och andra ansökningar i elektronisk form, och att utfärda och delge juridiska handlingar, om elektronisk delgivning är obligatorisk för vissa adressater (notarier, advokater). Dessutom är det möjligt att inge ansökningar och utfärda beslut i insolvensförfaranden och inge ansökningar om registrering i fastighetsregistret och att utfärda beslut om fastighetsregistreringar.

Den slovenska e-juridikportalen har skapats i just detta syfte. Den gör det möjligt att lämna in skriftliga handlingar i elektronisk form: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ingivande av elektroniska ansökningar och elektronisk delgivning av handlingar är möjligt i tvistemål och andra civilrättsliga förfaranden som omfattas av bestämmelserna i civilprocesslagen.

Ett fastighetsregistreringsförfarande får enligt artikel 125a i lagen om fastighetsregistrering (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) endast inledas via internet, eftersom det är obligatoriskt att lämna in handlingar på elektronisk väg. En sökande kan emellertid även personligen lämna in en begäran om registrering av äganderätt. Sökanden måste då personligen och under arbetstid infinna sig vid en domstol som är behörig för fastighetsregistreringar i det område där fastigheten är belägen och till fastighetsregistret och domstolen lämna alla handlingar som ligger till grund för begäran om registrering enligt artikel 142.1 i denna lag samt betala tillämpliga domstolsavgifter. En sökande som själv lämnat in en elektronisk ansökan om fastighetsregistrering samt notarier, advokater, fastighetsbolag och allmänna åklagare som företräder en part i ett fastighetsregistreringsförfarande måste lämna in alla ansökningar från den parten elektroniskt (artikel 125a.4 i lagen om fastighetsregistrering).

När det gäller andra förfaranden som kan inledas elektroniskt är det enligt lagstiftningen fortfarande tillåtet att lämna in ansökningar i fysisk form (dvs. i pappersform).

Verkställighet: I artikel 29.2 i lagen om verkställighet och säkerhetsåtgärder i fråga om fordringar (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) anges att det är justitieministeriet som ska föreskriva vid vilka typer av verkställighetsförfaranden som verkställighetsansökningar och andra ansökningar får inges på elektronisk väg och behandlas automatiskt i informationssystemet samt hur sådana förfaranden ska genomföras. I ovanstående artikel och i bilaga 5 i reglerna om blanketter, typer av verkställighetsförfaranden och det automatiska verkställighetsförfarandet anges vilka elektroniska ansökningar som får lämnas in av sökanden via den slovenska e-juridikportalen (e-verkställighet/e-Izvršba, en av webbsidorna på den slovenska e-juridikportalen). Parterna får inge alla ansökningar i elektronisk form via webbsidan e-verkställighet på den slovenska e-juridikportalen.

Insolvensförfaranden: En konkursförvaltare är skyldig att lämna in sina rapporter, förteckningar över kontrollerade krav och andra handlingar till domstolen i elektronisk form, undertecknade med en säker elektronisk underskrift som kontrollerats genom ett kvalificerat certifikat (artikel 98 i lagen om finansiella transaktioner, insolvens och obligatorisk upplösning – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Advokater som företräder en part i ett insolvensförfarande är skyldiga att lämna meddelanden om krav och andra ansökningar från parten i elektronisk form, med en säker elektronisk underskrift som kontrollerats genom ett kvalificerat certifikat (artikel 123a i ZFPPIPP). Om de inte gör detta avvisar domstolen ansökan. Alla handlingar skickas till den advokat som företräder parten i insolvensförfarandet och till konkursförvaltaren i elektronisk form till en säker e-postadress.

Domstolen utfärdar likaså ett ursprungligt beslut i elektronisk form i insolvensförfaranden, undertecknat med domarens säkra elektroniska underskrift som kontrollerats genom ett kvalificerat certifikat (artikel 124 i ZFPPIPP).

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Den slovenska e-juridikportalens informationssystem måste tillåta elektroniska transaktioner varje vardag kl. 8–20. I princip kan användarna av informationssystemet utföra sina elektroniska transaktioner dygnet runt, eftersom ovannämnda begränsningar gäller perioder när systemet genomgår tekniska uppgraderingar.

Enligt artikel 112 i civilprocesslagen ska den tidpunkt då en ansökan som skickas på elektronisk väg anses ha mottagits av informationssystemet vara den tidpunkt då ansökan inkommer till den domstol som den är adresserad till. I genomförandeförordningen om regler för elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden anges att om en tidsfrist gäller för en elektronisk ansökan ska ansökan anses vara inlämnad vid den tidpunkt då den mottas av den server som driver e-registreringsmodulen för den typ av förfarande som ansökan lämnas in för via den slovenska e-juridikportalens informationssystem (artikel 18 i reglerna).

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Om den icke-standardiserade delen av en text i en elektronisk ansökan ursprungligen har utformats som en elektronisk handling måste den bifogas den elektroniska transaktionen i PDF/A-format. Användaren måste konvertera den icke-standardiserade delen av texten i en elektronisk ansökan som ursprungligen har utformats som en skriftlig handling samt eventuella skriftliga bilagor till elektronisk form genom att skanna handlingarna och bifoga dem till den elektroniska transaktionen. En elektronisk handling som framställts på detta sätt måste uppfylla följande krav:

 • Handlingen ska vara i PDF/A-format och i svartvitt.
 • Upplösningen ska vara 240–300 dpi.
 • Om den skriftliga handlingen består av flera sidor måste alla sidor samlas i en enda PDF-fil så att det inte finns några tomma mellansidor.
 • Om två eller flera handlingar bifogas ska varje handling finnas i en separat PDF-fil.

Om en elektronisk handling som bifogas en elektronisk transaktion inte uppfyller dessa krav anses den elektroniska ansökan vara ofullständig (artikel 19 i reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Den slovenska e-juridikportalens informationssystem finns i ett säkert regeringsnätverk (HKOM) och uppgifterna lagras på HKOM-nätverkets centrala server.

Rätten till tillgång till uppgifter regleras inom ramen för ett system för rättigheter som handhas av it-centrumet vid Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) i enlighet med reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden. Alla användare av den slovenska e-juridikportalens informationssystem och portalens tre andra webbsidor måste registrera sig i säkerhetssystemet innan de kan utföra elektroniska transaktioner. Användargrupperna särskiljs genom presentationsnivån inom informationssystemet (vanliga användare, registrerade användare och kvalificerade användare). Det antal användarrättigheter (elektroniska transaktioner) som får användas på webbplatsen och dess webbsidor beror på vilken typ av användargrupp användaren tillhör.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Alla elektroniska ansökningar måste undertecknas med sökandens elektroniska underskrift (kvalificerat digitalt certifikat). Den slovenska e-juridikportalens informationssystem förser varje elektronisk ansökan som mottas med en tidsstämpel, och sökanden mottar ett automatiserat elektroniskt certifikat med en tidsangivelse om när ansökan registrerades i informationssystemet.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter regleras av lagen om betalning av domstolsavgifter (Zakon o sodnih taksah, ZST-1). Domstolsavgifter till Sloveniens domstolar ska betalas enligt bestämmelserna i den lagen. I princip görs ingen åtskillnad mellan elektroniska och icke elektroniska förfaranden i lagen, men elektronisk inlämning av ansökningar i verkställighetsförfaranden uppmuntras eftersom avgiften för elektronisk inlämning är 20 % lägre än avgiften för ansökningar som inges i fysisk form (dvs. i pappersform).

Verkställighetsförfaranden:

Ett betalningsföreläggande utfärdas när en ansökan har ingetts på elektronisk väg. I föreläggandet åläggs sökanden att betala domstolsavgiften inom åtta dagar från mottagandet av föreläggandet genom att överföra summan till relevant bankkonto och med det referensnummer som anges i föreläggandet. Betalningsföreläggandet om betalning av domstolsavgiften anses mottaget när sökanden eller dennes ombud har ingett ansökan på elektronisk väg.

Om sökanden underlåter att betala domstolsavgiften i enlighet med betalningsföreläggandet inom åtta dagar från mottagandet av föreläggandet och villkoren för undantag från, uppskov med eller betalning av domstolsavgifterna inte är uppfyllda anses ansökan ha dragits tillbaka. Det enda undantaget är elektroniska ansökningar om verkställighet som grundas på en officiell handling, då avgiften ska betalas när ansökan registreras i informationssystemet. I så fall får sökanden inget betalningsföreläggande, men får i stället nödvändig information för att kunna betala domstolsavgiften. Ansökan anses inte ha skickats in om sökanden inte inom åtta dagar från det att ansökan skickats betalar den föreskrivna domstolsavgiften för en elektronisk ansökan om verkställighet som grundas på en officiell handling som den centrala avdelningen för dokumentautentisering (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL) ansvarar för.

Det görs ingen åtskillnad mellan betalning av allmänna domstolsavgifter och betalning av domstolsavgifter för elektroniska ansökningar som inte utgör ansökningar om verkställighet som grundas på en officiell handling. Om en ansökan om verkställighet som grundas på en officiell handling görs i fysisk form (papper) och sökanden inte betalar domstolsavgifterna enligt hänvisningen på ansökningsblanketten utfärdar domstolen ett betalningsföreläggande.

Fastighetsregistreringsförfaranden: Om domstolsavgifter ska betalas för ansökningar till fastighetsregistret eller andra elektroniska ansökningar, skickas ett meddelande när sökanden lämnar in ansökan elektroniskt om att denne inom åtta dagar från mottagandet av meddelandet ska betala domstolsavgiften genom att sätta in beloppet på relevant konto med det hänvisningsnummer som anges i meddelandet. Betalningsföreläggandet om betalning av domstolsavgiften anses mottaget när sökanden eller dennes ombud har ingett ansökan på elektronisk väg. Om sökanden underlåter att betala domstolsavgiften i enlighet med betalningsföreläggandet inom åtta dagar från mottagandet av föreläggandet anses ansökan ha dragits tillbaka.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

För tillbakadragande av ansökningar gäller samma regler för elektroniska ansökningar som för skriftliga ansökningar. Vid datoriserade förfaranden för verkställighet, insolvens och fastighetsregistrering kan en inlämnad ansökan även dras tillbaka på elektronisk väg.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Som nämns i punkt 1 är detta ännu inte möjligt i alla civilrättsliga förfaranden trots att det finns bestämmelser om inlämnande av elektroniska ansökningar.

Reglerna om blanketter, typer av verkställighetsförfaranden och det automatiserade verkställighetsförfarandet innehåller en förteckning över ansökningar och andra handlingar som kan skickas på elektronisk väg i verkställighetsförfaranden. Om borgenärer vill lämna in ett svar eller en elektronisk ansökan via den slovenska e-juridikportalen (webbsidan för e‑verkställighet) i ett verkställighetsförfarande måste de uppfylla villkoren för externa kvalificerade användare av e-juridikportalens informationssystem (öppen säker e-postlåda, kvalificerat digitalt certifikat från ett slovenskt certifieringsorgan kopplat till ett skattenummer), och även andra villkor beroende på vilken användargrupp de tillhör (artikel 12 i reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden).

Se svaret på punkt 2 i fråga om de krav på inlämnande av handlingar i elektronisk form som gäller för vissa deltagare samt gällande krav för parter i insolvensförfaranden.

Invändningar eller andra rättsmedel kan också lämnas in elektroniskt i fastighetsregistreringsförfaranden och vissa typer av verkställighetsförfaranden. I fastighetsregistreringsförfaranden är det obligatoriskt för vissa deltagare (advokater, notarier, statliga organ, fastighetsbolag) att lämna in alla handlingar elektroniskt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det elektroniska förfarandet vid uteblivet svar från motparten är detsamma som det skriftliga förfarandet i sådana ärenden. Domstolen utfärdar ett beslut när svarsfristen för svaranden eller gäldenären har löpt ut.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Se punkt 10 – samma fråga.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I artikel 16a i civilprocesslagen anges att elektroniska blanketter är likställda skriftliga blanketter om uppgifterna i den elektroniska blanketten kan behandlas vid domstolen. Blanketten måste även finnas tillgänglig och kunna användas för vidare bruk, och elektroniska uppgifter får inte sakna bevisvärde på grund av att de är i elektronisk form. Samma bestämmelse finns i lagen om elektroniska transaktioner och underskrifter (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, artikel 13.1).

Handlingar och bevisning får lämnas in i elektronisk form i verkställighetsförfaranden och förfaranden för säkring av fordringar. När det gäller efterlevnaden av de tekniska kraven för elektroniska handlingar (bilagor), men inte elektroniska ansökningar, tillämpas bestämmelserna i artikel 19.1 och 19.2 i reglerna om elektroniska handlingar på motsvarande sätt. Se även svaret på fråga 4.

Handlingar kan även lämnas in i elektronisk form. En elektronisk ansökan är en elektronisk handling som innehåller en ansökan från en part i ett civilrättsligt förfarande (reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden). I samma regler definieras också vad som aves med ”elektronisk bilaga”, det vill säga en skriftlig handling som konverterats till elektronisk form och bifogas en elektronisk ansökan.

Användaren väljer lämplig elektronisk transaktion för att lämna in en elektronisk ansökan på den slovenska e-juridikportalen. Uppgifterna från den standardiserade delen av texten i ansökan ska skrivas in i rätt fält på online-blanketten på dataskärmen. När en elektronisk ansökan även innehåller en motivering som är obligatorisk eller som sökanden själv kan välja att fylla i skapar användaren en separat elektronisk handling från motiveringens text (den icke-standardiserade texten i den elektroniska ansökan) som uppfyller kraven i artikel 19 i reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden, och bifogar denna elektroniska handling till e-verkställighetstransaktionen. Användaren ska underteckna den med sin egen säkra elektroniska underskrift. Detsamma gäller elektroniska bilagor till elektroniska ansökningar. Se även svaren ovan.

För att garantera rättssäkerhet gäller en särskild regel för fastighetsregistreringsförfaranden. Detta beror på att en handling som konverteras till ett elektroniskt format likställs med en originalhandling (och får därmed bevisvärde). Endast notarier, i egenskap av personer som har allmänhetens förtroende, kan konvertera privata handlingar (avtal) till ett elektroniskt format. Enligt förvarsreglerna är notarien också skyldig att behålla handlingen i förvar tills registreringen blir slutgiltig. Parten/sökanden kan själva konvertera andra handlingar som registreringen grundas på (domstolsbeslut och andra beslut från statliga organ) till ett elektroniskt format.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Enligt reglerna om elektroniska transaktioner i civilrättsliga förfaranden betraktas ett elektroniskt domstolsbeslut som ett ursprungligt domstolsbeslut. Vid elektronisk delgivning av domstolsbeslut skickas en kopia av det elektroniska domstolsbeslutet som en elektronisk handling. Om domstolsbeslutet delges per post skickas en utskrift av det elektroniska domstolsbeslutet.

*Det bör påpekas att det i praktiken och trots gällande lagbestämmelser för närvarande ännu inte är möjligt att skicka handlingar i civil- och handelsrättsliga förfaranden på elektronisk väg, med undantag för insolvens- och fastighetsregistreringsförfaranden. Sedan den 10 april 2014 har domstolshandlingar även skickats till advokater och testamentsexekutorer i elektronisk form, det vill säga på elektronisk väg.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. Domstolens ordförande undertecknar domar eller beslut som utfärdas i elektronisk form med sin egen och domstolens säkra elektroniska underskrifter, som kontrolleras genom ett kvalificerat certifikat. Om domstolsordförandens säkra elektroniska underskrift certifieras genom ett kvalificerat certifikat som även anger domstolens namn behövs inte domstolens säkra elektroniska underskrift. Domar som behandlas automatiskt i informationssystemet kan vara försedda med ett faksimil i stället för underskrift och stämpel.

Beslut som utfärdas i fysisk eller elektronisk form kan delges parterna i form av en bestyrkt kopia, som elektronisk (skannad) kopia eller i elektronisk form. Se även svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Som angetts ovan är det trots gällande lagbestämmelser ännu inte möjligt att skicka in elektroniska ansökningar i alla förfaranden, däribland överklaganden. Elektronisk inlämning är möjlig i verkställighets-, insolvens- och fastighetsregistreringsförfaranden om sökanden uppfyller användarkraven för den slovenska e-juridikportalens informationssystem. Se även svaren ovan.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, elektronisk verkställighet (e-verkställighet) är även möjlig via den slovenska e-juridikportalen. Sökanden kan lämna in en verkställighetsansökan som grundas på en officiell handling via den slovenska e-juridikportalen (webbsidan e-verkställighet) som en registrerad extern kvalificerad användare. Sökande får endast lämna in verkställighetsansökningar på grundval av verkställande av en exekutionstitel och ansökningar om säkring av fordringar via webbplatsen e-verkställighet som externa kvalificerade användare. Det är viktigt att påpeka att det rör sig om verkställighetsförfaranden och förfaranden för säkring av fordringar som genomförs i enlighet med nationella bestämmelser (ZIZ).

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parterna har rätt att kontrollera och kopiera filer i elektronisk form i informationssystemet. De identifierar sig genom ett kvalificerat certifikat för elektronisk underskrift.

Vid förfaranden för verkställighet och säkring av fordringar inför lokala domstolar (okrajna sodišča) kan användare som har lämnat in en elektronisk ansökan via webbplatsen e‑verkställighet kontrollera sina egna handlingar och processhandlingar i det ärende som den elektroniska ansökan gäller och där de anges som deltagare. I reglerna om blanketter, typer av verkställighetsförfaranden och det automatiska verkställighetsförfarandet anges vilka handlingar som användare från olika användargrupper får kontrollera.

Kontroll av filer är även tillåtet i fastighetsregistreringsförfaranden. En skillnad mellan ett fastighetsregistreringsförfarande och ett verkställighetsförfarande är att alla registrerade användare (dvs. inte bara sökande och andra deltagare) har rätt att kontrollera filerna till dess att registreringen i fastighetsregistret blir slutgiltig. Det är endast processhandlingar (ansökan, domstolsbeslut osv.) som alla användare har möjlighet att kontrollera. Med hänsyn till skyddet av deltagarnas personuppgifter är det inte möjligt att kontrollera bilagor, dvs. bifogade handlingar.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.uradni-list.si/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.sodisce.si/

Senaste uppdatering: 10/02/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Slovakien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Domstolsförfaranden kan inledas via internet genom att stämningsansökningar och andra inlagor kan inges på elektronisk väg, förutsatt att de är försedda med en certifierad elektronisk signatur.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Alla typer av ansökningar och inlagor kan inges på elektronisk väg. Om en inlaga i ett mål inges på elektronisk väg utan godkännande (i form av en certifierad elektronisk signatur), måste samma inlaga senast tio dagar senare inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. I annat fall bortser domstolen från inlagan. Domstolen uppmanar inte uttryckligen avsändaren att inge en ny inlaga.

I andra ärenden än tvistemål kan en inlaga inges till valfri distriktsdomstol, som i så fall är skyldig att registrera inlagan i sitt register och utan dröjsmål vidarebefordra den till behörig domstol. En sådan inlaga har samma verkan som om den direkt hade ingetts till den behöriga domstolen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Alltid.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inget specifikt format krävs. Stämningsansökningar bedöms utifrån sitt innehåll. Om en viss uppgift saknas i en ansökan uppmanar domstolen i ett beslut den berörda parten att korrigera eller komplettera ansökan inom en frist som inte får vara kortare än tio dagar.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Villkoren för lagring och överföring av uppgifter anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (nedan kallad PaOR).

a) Förfarandet för att godta inlagor via internet med en certifierad elektronisk signatur regleras i lag nr 215/2002 om elektroniska signaturer och om ändring av vissa lagar, i dess lydelse enligt lag 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z.z.) och NBU-förordning nr 542/2002 om metoder och förfaranden för användning av elektroniska signaturer vid affärstransaktioner och administrativa kontakter (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). En inlaga som mottagits på detta sätt vidarebefordras till posthanteringsavdelningen, och behandlas i enlighet med § 129 i PaOR. Posthanteringsavdelningen vid en domstol använder ett datorprogram för att föra ett register över inlagor.

b) Inlagor som mottas utan en certifierad elektronisk signatur vidarebefordras omgående till posthanteringsavdelningen, och behandlas i enlighet med § 129 i PaOR.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En inlaga som ingetts via internet utan en certifierad elektronisk signatur måste senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur, annars bortser domstolen från den. Om inlagan är försedd med en certifierad elektronisk signatur behöver den inte kompletteras. Den exakta tidpunkten för mottagandet av inlagan noteras och registreras.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter ska betalas. Avgifter ska betalas för att göra en kopia av stämningsansökan och dess bilagor, som utgör ärendeakten, och för att göra en kopia av stämningsansökan och dess bilagor som skickas till parterna om ansökan ingavs på elektronisk väg och undertecknades med en certifierad elektronisk signatur i enlighet med lag nr 215/2002, om elektroniska signaturer och ändring av vissa lagar, i dess lydelse enligt lag nr 679/2004 och NBU-förordning nr 542/2002 om metoder och förfaranden för användning av elektroniska signaturer vid affärstransaktioner och administrativa kontakter. Avgiften ligger för närvarande på 0,1 euro per sida, dock minst 10 euro per stämningsansökan eller ansökan om att inleda ett förfarande och dess bilagor, och minst 3 euro för alla andra handlingar och deras bilagor (punkt 20a i bilagan till lag nr 71/1992 om domstolsavgifter, i dess ändrade lydelse (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, varje talan som väckts kan – helt eller delvis – dras tillbaka oavsett hur den ingavs (återkallat käromål).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden har denna valmöjlighet, men måste inte använda den.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det förfarande som ska tillämpas vid elektroniska inlagor anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det förfarande som ska tillämpas vid elektroniska inlagor anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Allt som kan hjälpa till att fastställa de faktiska omständigheterna är bevismedel. Bevismedel kan således vara allt med vars hjälp de faktiska omständigheterna kan fastställas. Användningen av bevismedel är tillåtet i alla typer av förfaranden Handlingar kan inges till en domstol i enlighet med de villkor som anges i § 125 i civilprocesslagen (Civilný sporový poriadok).

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

I enlighet med § 105 i civilprocesslagen kan skriftliga handlingar delges via internet. En domstolshandling anses ha delgetts fem dagar efter att den sändes iväg, även om adressaten inte har läst den.

Delgivning via internet får dock inte användas för att delge domar, andra domstolsavgöranden, rättegångskallelser och andra skriftliga handlingar som enligt lag ska delges personligen. En dom kan endast delges personligen. Delgivning via internet är inte tillåtet.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej. En dom meddelas med hjälp av datorteknik, och en mall med ett förtryckt slovakiskt statsvapen samt följande text: ”Dom i Republiken Slovakiens namn”. En skriftlig dom undertecknas av domarpanelens ordförande eller av en ensam domare.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ett överklagande kan inges via internet. Om ett överklagande inges på elektronisk väg i form av ett elektroniskt dokument utan en certifierad elektronisk signatur måste överklagandet senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. Om klaganden inte gör detta avvisas överklagandet. Ett avgörande angående ett överklagande kan inte meddelas via internet. Det kan endast meddelas i pappersform.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

En ansökan om verkställighet av ett avgörande kan inges via internet. Om ansökan inges på elektronisk väg i form av ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur måste samma ansökan senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. Om den berörda parten underlåter att göra detta avvisas ansökan.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parterna och deras ombud kan endas konsultera handlingarna i målet genom att personligen inställa sig hos domstolen, och endast i närvaro av någon ur domstolens personal.

Med hjälp av det slovakiska justitieministeriets (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) webbplats är det lätt att göra sökningar i en databas över domstolsavgöranden. Vem som helst kan göra sökningar och konsultera domstolsavgöranden, söka efter ett avgörande med hjälp av det datum avgörandet meddelades, den domstol som meddelade avgörandet, ärendenummer, typ av avgörande, avgörandets art, rättsområde, tillämpad lagstiftning, och för- och efternamn på den domare eller domstolstjänsteman som utfärdade avgörandet, eller genom att söka på de ord som används i avgörandet (s. k. fulltextsökning).

Senaste uppdatering: 16/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Finland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Automatiserad behandling finns för stämningsansökningar vid obestridda fordringar, ansökan om rättshjälp (och ansökan om försvarsadvokat eller om juridiskt ombud som bekostas med statens medel samt för juridiska ombud som ansöker om ersättning för avgifter och kostnader från staten) och för verkställighetsansökningar (när det gäller privaträttsliga ansökningar om utsökning som grundas på ett avgörande eller en dom från tingsrätten.

Det finns inga förfaranden som kan slutföras endast via internet i Finland.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns en xml-mall för företag och organisationer som ofta lämnar in stämningsansökningar. Det finns dessutom ett separat elektroniskt online-formulär för medborgare och företag.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finska domstolsväsendets automatiska behandlingssystem är säkrat genom ett krypterat https-filöverföringsprotokoll. Uppgifter som överförs från domstolarna lagras på en säker server, varifrån berörda parter kan ladda ned sina dokument.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Användarna måste logga in och ladda ned filer från den säkra servern.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Avgifterna för elektroniska och icke-elektroniska förfaranden är desamma. Tingsrätterna tar ut avgifter av sökanden och käranden i slutet av varje förfarande. Avgiftsbeloppet beror på målets art och hur komplicerat förfarandet är.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Samma principer gäller för elektroniska förfaranden som för talan som inges via konventionella, icke-elektroniska medel.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden kan inkomma med svaromål via internet, men det är inte obligatoriskt att använda sig av internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns inga skillnader mellan elektroniska och icke-elektroniska förfaranden i tvistemål.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns inga skillnader mellan elektroniska och icke-elektroniska förfaranden i tvistemål.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja. Stämningsansökningar, svaromål och andra domstolshandlingar kan även inges till domstolarna via e-post.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Handlingar som inte kräver mottagningsbevis (till exempel svaromål, kallelser till förberedande förhör, huvudförhandlingar och domstolens sammanfattning) kan skickas till berörda parter via e-post.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolsavgöranden kan skickas till berörda parter på elektronisk väg på begäran. Mottagaren eller dennes ombud måste logga in för att ladda ned domstolsbeslut från online‑systemet.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

För närvarande är det inte möjligt att överklaga på elektronisk väg.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ansökningar om verkställighetsförfaranden gällande utsökning kan lämnas in elektroniskt. Automatiserad behandling finns för privaträttsliga ansökningar om utsökning som grundas på ett avgörande eller en dom från tingsrätten.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja. Käranden kan följa förfarandet genom att logga in i online-systemet om förfarandet inleddes via internet.

Senaste uppdatering: 14/03/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Sverige

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Det är för närvarande inte möjligt att ansöka om stämning i tvistemål via internet. En stämningsansökan ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av käranden eller kärandens ombud. Kravet på undertecknande utgör ett hinder mot att stämningsansökningen ges in elektroniskt.

I den summariska tvistemålsprocessen kan en ansökan om betalningsföreläggande till Länken öppnas i ett nytt fönsterKronofogdemyndigheten göras via internet.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Som framgår av svaret på fråga 1 är detta endast möjligt i den summariska tvistemålsprocessen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

En elektronisk ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten ska skrivas under med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Kronofogdemyndigheten får medge undantag från kravet på underskrift till någon som kan antas komma att på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Om ett mål om betalningsföreläggande lämnas över till domstol för att handläggas som ett vanligt tvistemål, behöver en elektronisk ansökan inte kompletteras med en underskrift med penna på papper.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol. Som framgår av svaret på fråga 12 är det dock som regel möjligt att via internet ge in svaromål och andra rättegångshandlingar som inte måste vara egenhändigt undertecknade.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns ingen internettjänst för att väcka talan i domstol.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Sådana handlingar som inte måste vara egenhändigt undertecknade får ges in på elektronisk väg. Det innebär att det i princip är möjligt att ge in alla handlingar utom stämningsansökningen på elektronisk väg. Domstolen kan dock i ett enskilt fall bestämma att en elektroniskt ingiven handling ska bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Det finns inget som hindrar att en domstol skickar en handling elektroniskt och att mottagande av handlingen bekräftas via t.ex. e-post, om det bedöms lämpligt med hänsyn till bl.a. gällande personuppgiftsbestämmelser.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ett domstolsavgörande skickas med post, om inte något annat har begärts av parten. Om det är lämpligt, bl.a. med beaktande av tillämpliga personuppgiftsbestämmelser, får handlingen i stället skickas med telefax eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i elektronisk form.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det är möjligt att sända ett överklagande med e-post. Om det behövs får domstolen begära att ett sådant överklagande bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling.

Beträffande delgivning, se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ansökan om verkställighet kan göras av den berättigade själv eller genom ombud och sker muntligen eller skriftligen. Muntlig ansökan förutsätter att sökanden (den som begär verkställighet) inställer sig hos Kronofogdemyndigheten. En skriftlig ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud. Kronofogdemyndigheten får dock medge att den som lämnar många ansökningar får göra det på elektronisk väg.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej.

Senaste uppdatering: 06/12/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - England och Wales

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det är möjligt att väcka talan via internet, antingen via systemet för penningfordringar (Länken öppnas i ett nytt fönsterMoney Claim Online (MCOL)) eller systemet för krav på besittningsövergång (Länken öppnas i ett nytt fönsterPossession Claim Online (PCOL)). I båda systemen kan man få hjälp från en hjälpcentral (dock inte juridiska råd). Hjälpcentralen kan kontaktas på telefonnummer 0845 601 5935 (för samtal inom Förenade kungariket) och +44 1604 619 402 (för samtal utanför Förenade kungariket).

Via systemet CE Filing kan dessutom stämningar utfärdas och handläggas elektroniskt vid de olika domstolar som huserar i Rolls-byggnaden i London (Chancery Division vid High Court, handelsdomstolen (Commercial Court), teknik- och byggdomstolen (Technology and Construction Court), marknadsdomstolen (Mercantile Court) och amiralitetsdomstolen (Admiralty Court).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

MCOL kan användas för fordringar i grevskapsdomstolen som uppgår till högst 100 000 pund (ungefär 125 000 euro), inklusive domstolsavgifter och advokatarvoden. Fordran bör riktas mot högst två personer och den eller de personer som stäms måste ha en adress i England och Wales. Käranden måste också ha en delgivningsadress i England och Wales.

PCOL kan användas för en talan om återtagande av mark (inklusive byggnader och delar av byggnader). Detta omfattar en hyresvärds krav mot en hyresgäst om övergång av besittningsrätten till ett bostadshus enbart på grund av utestående hyresbetalningar (men inte ett krav som avser förverkande av arrenderätten), eller en hypoteksgäldenär krav mot en hypoteksinnehavare, enbart på grund av utebliven betalning av inteckningsbelopp. Det omfattar inte något annat rättsmedel än krav på betalning av utestående hyra, betalning av hypotekslån, ränta eller kostnader. Precis som för MCOL måste samtliga svarande ha en delgivningsadress i England och Wales, och borgenären måste ha en adress i England eller Wales dit handlingarna kan skickas. Käranden måste även kunna ange postnumret till den egendom som ska återtas och bör ha en e-postadress.

För både MCOL och PCOL gäller att borgenärer måste var minst 18 år, inte får ha en intellektuell funktionsnedsättning, inte får erhålla juridiskt bistånd i den mening som avses i 1988 års rättshjälpslag (Legal Aid Act 1988) samt att det inte rör sig om en okynnestalan (dvs. en talan från en person som High Court har förbjudit att väcka talan i en grevskapsdomstol i England och Wales utan tillstånd). En talan kan inte väckas mot regeringen eller monarken.

De typer av talan som anges ovan måste inte inges via internet.

CE Filing-systemet är tillgängligt för alla stämningar (förutom sådana som rör en ansökan om avgiftsbefrielse) som annars skulle ha utfärdats i Rolls-byggnaden. Vid mål som inte inleds via CE Filing-systemet kan valfritt system användas.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Både MCOL och PCOL är tillgängliga hela tiden. Om stämningsansökan inkommer före kl. 9.00 en dag som domstolen har öppet handläggs den samma dag. Om stämningsansökan inkommer efter kl. 9.00 handläggs den nästa dag domstolen har öppet. Stämningsansökan skrivs i regel ut och skickas till svaranden samma dag som den handläggs.

CE Filing-system är också tillgängligt 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, med undantag av under rutinunderhåll.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För både MCOL och PCOL ombeds svaranden att fylla i uppgifter i olika fält på skärmen. I varje fält ska viss obligatorisk information fyllas i, t.ex. borgenärens fullständiga namn och adress, svarandens eller svarandenas namn och adress, det belopp fordran avser och närmare detaljer om fordran.

MCOL- och PCOL-systemen sparar automatisk information i takt med att fälten fylls i. Om endast delar av fälten på en sida fylls i kan borgenären spara den informationen genom att välja alternativet ”spara” som visas högst upp och längs ned på varje sida. I MCOL sparas dessa uppgifter i 28 dagar så att borgenären får tillräckligt med tid på sig att samla in kompletterande information. I PCOL sparas ett utkast ända till dess att fordran inges eller raderas av användaren.

Grunduppgifterna om parterna och deras advokater inges på ett online-formulär. Via CE Filing-systemet kan en part ladda upp en handling på samma sätt som om den lämnas in personligen. Det finns endast en storleksbegränsning. Om handlingen är för stor måste den inges i delar.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Säkerheten är oerhört viktig i både MCOL- och PCOL-systemet. Eftersom vissa av de uppgifter som en borgenär lämnar kan vara känsliga används unika användar-ID och lösenord för att garantera säkerheten. Webbplatsen är också säkerhetsskyddad och krypterar de data som skickas över internet. Parterna bör dock tänka på att inga e-postmeddelanden som skickas eller tas emot är helt säkra.

Borgenärer måste registrera sig som användare av MCOL och PCOL innan de kan väcka talan online. Efter att de har registrerat sig ombeds de att välja ett användar-ID och ett lösenord. Både användar-ID och lösenord måste bestå av minst 8 och högst 12 tecken och vara en kombination av bokstäver och siffror.

Vid registreringen som användare av MCOL och PCOL ombeds borgenären även att välja en säkerhetsfråga och lämna ett svar på denna. Säkerhetsfrågan kan användas i den händelse borgenären glömmer sitt lösenord. Om rätt svar ges på säkerhetsfrågan skickar systemet ett e-postmeddelande med lösenordet. Användar-ID som glöms kan inte återskapas.

CE Filing-systemet är en säker metod för att överföra information mellan domstolar och parterna och deras bankkontakter.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektroniska signaturer krävs inte, även om det inloggningsförfarande som beskrivs i svaret på fråga 5 ska tillämpas. Som förklarades i svaret på fråga 3 är tidpunkten för ingivandet av en ansökan avgörande för vilken dag den handläggs.

Eftersom CE Filing-systemet är ett elektroniskt system för att inge handlingar behövs ingen elektronisk signatur. Ingivningstidpunkten anses antingen vara tidpunkten för betalningen av den relevanta avgiften eller den dag och tid som fastställs i de relevanta reglerna.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

En lägre avgift tas ut för en talan som väcks online än för en talan som väcks i pappersform, eftersom en talan som väcks via internet är mindre resurskrävande i personalhänseende. Domstolsavgiften för både MCOL och PCOL ska betalas med kredit- eller bankkort, och för PCOL kan organisationer och advokater låta avgiften dras direkt från deras konton. Personer som har rätt till avgiftsbefrielse kan inte använda sig av MCOL eller PCOL. Vid en begäran om avgiftsbefrielse måste detta styrkas i ansökan och kontrolleras av en person ur domstolens personal. Ansökningar om avgiftsbefrielse är därför inte tillgängliga online. Kärande som anser att de har rätt till avgiftsbefrielse måste kontakta sin lokala domstol.

Samma avgifter betalas som om talan inte hade väckts elektroniskt. Avgifterna ska betalas med antingen kreditkort eller bankgirering.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Även om det går att radera fordringar och framställningar som gjorts via MCOL och PCOL innan de har ingetts kan fordringar inte raderas efter att de har ingetts. Det går att avsluta rättsprocesser som inletts via MCOL eller PCOL på samma sätt som icke-elektroniska förfaranden. Domstolsavgifter återbetalas inte om en begäran om att återkalla en talan görs efter det att rättsprocessen har inletts.

I CE Filing-systemet kan en talan återkallas på samma sätt som om talan inte hade väckts elektroniskt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Om talan har väckts via MCOL eller PCOL kan svaranden inge sitt svaromål elektroniskt genom att logga in med det lösenord som anges på framsidan av ansökningsformuläret. Det är inte obligatoriskt att inge sitt svaromål via internet.

Ett mål som väckts med hjälp av CE Filing-systemet fortsätter som ett CE Filing-mål, om inte annat uttryckligen föreskrivs.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

En svarande kan svara online på en talan som väckts via MCOL på något av följande sätt: Man kan

 • betala hela fordran
 • godta hela fordran
 • godta delar av fordran
 • inge ett mottagningsbevis
 • inge ett svaromål
 • inge ett genkäromål mot käranden.

Om svaranden inger ett svaromål överförs målet till svarandens lokala domstol. Om ett genkäromål inges överförs målet till lämplig domstol. I båda fallen handläggs målet på samma sätt som om talan inte hade väckts via ett elektroniskt förfarande.

Om svaranden godtar delar av fordran tillfrågas käranden om han eller hon är villig att godta detta. I så fall kan käranden be domstolen meddela en dom mot svaranden och utfärda ett betalningsföreläggande. I annat fall fortsätter målet.

Om svaranden svarar på en PCOL-talan delges käranden en kopia och en kopia förs till handlingarna i målet för den första förhandlingen. Vid en PCOL-talan kan svaranden fylla i svarsformuläret, som är en förklaring om vilka medel svaranden förfogar över och som krävs innan förhandlingen i målet kan hållas.

En svarande i ett CE Filing-mål har samma valmöjligheter som en svarande i ett mål som inte är ett CE Filing-mål.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inte inkommer med svaromål kan borgenären begära en tredskodom online via MCOL. Begäran görs genom att välja alternativet ”Judgement Start”. Borgenären får frågan om han eller hon vill att svaranden ska betala fordran genom delbetalningar eller som en klumpsumma. Om ränta ingår i borgenärens ursprungliga fordran har han eller hon rätt till ränta från och med den dag fordran ingavs till och med den dag begäran om tredskodom inges. Precis som vid stämningsansökningar handläggs en begäran om dom som inkommer via MCOL före kl. 9.00 en dag då domstolen är öppen före dagens slut. Om begäran inkommer efter kl. 9.00 handläggs den nästa dag som domstolen är öppen och visas eventuellt inte i MCOL-systemet förrän nästa dag.

PCOL kan användas för att ansöka om att domstolen ska fastställa ett datum för besittningsövergången om svaranden har underlåtit att följa ett beslut om besittningsövergång. De styrkande handlingarna måste dock inges direkt till domstolen och kan inte bifogas online-ansökan.

Om svaranden underlåter att delta i processen i ett CE Filing-mål får detta samma resultat som i ett vanligt mål.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

PCOL gör det möjligt för kärande att inge följande handlingar elektroniskt:

 • Allmän korrespondens
 • Allmän ansökan
 • Begäran om att skjuta upp förhandlingen
 • Begäran om återkallande.

I MCOL kan kärande även göra följande elektroniskt:

 • Ansöka om dom efter godtagen fordran, dom efter delvis godtagen fordran eller en tredskodom
 • Utfärda ett verkställighetsbeslut.

Kärande och svarande kan skicka e-postmeddelanden och frågor via MCOL och PCOL. De kan dock inte skicka allmän korrespondens eller ansökningar elektroniskt.

CE Filing-systemet gör det möjligt att inge alla handlingar elektroniskt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domar kan meddelas via både MCOL och PCOL. De måste dock delges på det sätt som anges i civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules).

I CE Filing-mål ansvarar den part som inledde förfarandet för delgivningen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domare har inte rätt att skicka avgöranden till parter på elektronisk väg.

CE Filing-systemet påverkar inte meddelandet av domar.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

En överklagande kan göras via PCOL efter en allmän ansökan. Utöver det kan överklaganden inte inges elektroniskt via PCOL eller MCOL. Avgöranden kan inte delges via internet.

CE-Filing kan inte tillämpas i mål om överklagande.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Om en borgenär begär tredskodom med omedelbar betalning via MCOL kan han eller hon begära en exekutionstitel så snart statusindikeringen i MCOL visar att domen har registrerats, och om svaranden har underlåtit att följa villkoren i domen (detta gäller vid tredskodom eller dom efter godtagen fordran). En avgift tas ut för utfärdandet av en exekutionstitel. Käranden uppmanas att betala avgiften med bank- eller kreditkort. Domstolsavgiften läggs på skulden. För att ansöka om en exekutionstitel online måste borgenären logga in på systemet med hjälp av sitt användar-ID och lösenord, välja fordran och välja alternativet ”Warrant of execution” (exekutionstitel).

Exekutionstiteln ska utfärdas för

antingen det belopp som ska betalas enligt domen

eller, om detta belopp ska betalas genom delbetalningar, en minimisumma på 50 pund eller en månadsdelbetalning, beroende på vilket av dessa belopp som är högst.

Så snart exekutionstiteln har utfärdats skickas den elektroniskt till exekutionstjänstemännen vid svarandens lokala domstol. Exekutionstjänstemännen kommer att göra flera försök att driva in kärandens penningfordran.

Andra betalningssätt (se faktabladet om förfarande för verkställande av en dom i England och Wales för fullständiga detaljer) är inte tillgängliga via MCOL.

PCOL kan användas för att begära att domstolen ska utfärda ett beslut om besittningsövergång. Det gör det möjligt att verkställa en dom eller ett beslut om övergång av besittningsrätt till fastighet (där ”fastighet” avser både byggnader och mark). Om besittningsinnehavarna inte lämnar fastigheten frivilligt har en exekutionstjänsteman med stöd av exekutionstiteln rätt att vräka dem. En avgift tas ut för detta.

PCOL kan även användas för att inge en ansökan till domstolen om tillstånd att utfärda ett restitutionsbeslut. Restitutionsbeslut gäller endast i de fall då exekutionstjänstemannen med framgång har verkställt ett beslut om besittningsövergång och de tidigare besittningsinnehavarna har återtagit besittningen av fastigheten. Om man i ansökan planerar att åberopa en separat vittnesutsaga eller dokumentation är det inte möjligt att inge en ansökan online. Inga andra verkställighetsmetoder kan begäras via PCOL.

CE Filing-systemet innehåller inte några verkställighetsmöjligheter.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parter kan se sin status online och se en historik över ärenden som har inletts av dem eller mot dem.

Med förbehåll för bestämmelserna i civilprocessreglerna kan handlingar i CE Filing sökas via den terminal som har iordningställts för detta syfte.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMoney Claim Online

Länken öppnas i ett nytt fönsterPossession Claim Online

Länken öppnas i ett nytt fönsterCivilprocessreglerna

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet

Senaste uppdatering: 20/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Nordirland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, det går att väcka talan via internet via småmålsförfarandet online (Small Claims Online, SCOL). För mer information se Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Småmålsförfarandet online kan användas för penningfordringar upp till 3 000 pund, exklusive domstolsavgifter, om fordringarna inte rör personskador, trafikolyckor, ärekränkning eller förtal, äganderätt till mark, legat eller livränta, eller makars förmögenhetsförhållanden.

Den eller de personer som stäms kan vara bosatta i Förenade kungariket så länge som ett erkänt postnummer anges, så att man kan identifiera en korrekt delgivningsadress. Om svaranden har en adress i England, Skottland eller Wales måste sökanden bekräfta att en talan om samma sak inte har väckts vid en annan domstol. Om svaranden har en adress utanför Förenade kungariket kan småmålsförfarandet online emellertid inte användas.

Vid en talan enligt småmålsförfarandet online måste sökanden vara minst 18 år, får inte ha en intellektuell funktionsnedsättning, får inte erhålla juridiskt bistånd i den mening som avses i 1988 års rättshjälpslag (Legal Aid Act 1988) och det får inte röra sig om en okynnestalan (dvs. en talan från en person som High Court har förbjudit att väcka talan i en grevskapsdomstol i Nordirland utan tillstånd). En talan kan inte väckas mot regeringen eller monarken.

En småmålstalan kan väckas vid ett domstolskansli eller via småmålsförfarandet online.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Småmålsförfarandet online är för närvarande tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Om småmålsförfarandet online används ombeds sökanden att fylla i uppgifter i olika fält på skärmen. I varje fält ska viss obligatorisk information fyllas i, t.ex. sökandens fullständiga namn och adress, svarandens eller svarandenas namn och adress det belopp fordran avser, och närmare detaljer om fordran.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Säkerheten är oerhört viktig. Eftersom vissa av de uppgifter som en sökande lämnar kan vara känsliga används unika användar-ID och lösenord för att garantera säkerheten. Webbplatsen är också säkerhetsskyddad och krypterar de data som skickas över internet.

Sökande måste registrera sig på webbplatsen innan de kan väcka en småmålstalan online. Under registreringen ombeds de att välja ett användar-ID och ett lösenord. Lösenordet måste bestå av minst 7 tecken och vara en kombination av versaler, gemener och siffror.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektroniska signaturer krävs inte. Sökanden måste fylla i en sanningsförsäkran.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ingen skillnad görs mellan domstolsavgifterna för en talan som väcks via internet och en talan som inte väcks på elektronisk väg. Domstolsavgifterna kan betalas med kredit- eller bankkort eller ett förbetalt kontantkonto. Personer som är berättigade till undantag eller befrielse från avgifter kan inte använda småmålsförfarandet online.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Sökanden kan meddela att talan dras tillbaka. Meddelandet kan inges online eller via kansliet och gör att målets status ändras till ”har handlagts”.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Om en talan har väckts via småmålsförfarandet online kan svaranden inge sitt svaromål elektroniskt med hjälp av de uppgifter som anges på framsidan av ansökningsformuläret. Svaromålet kan även inges till relevant domstolskansli. Det är inte obligatoriskt att inge sitt svaromål via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

En svarande kan svara på en talan som väckts via småmålsförfarandet online på tre sätt, genom att fylla i någon av följande handlingar:

Ett medgivande av ansvar (Acceptance of Liability) – om han eller hon godtar fordran och vill reglera den.

En svarande bör fylla i och inge denna handling om svaranden medger att han eller hon har en skuld och kommer att betala det utestående beloppet. Om svaranden behöver extra tid för att kunna betala, meddelas detta antingen genom en försäkran om att ett visst belopp kan betalas per veckan/månaden eller att hela beloppet ska betalas före ett visst datum.

Meddelande om bestridande (Notice of Dispute) – om svaranden vill bestrida fordran.

Bestrider svaranden fordran bör denne fylla i och inge ett meddelande ombestridande, tillsammans med skälen till detta. Så snart handlingen har kontrollerats överförs målet sedan till det domstolskansli som anges på den ursprungliga ansökan (vanligtvis det lokala domstolskansliet) för registrering i förteckningen över mål och planerade förhandlingar. Svaranden måste inge kopior på handlingar till stöd för sin sak till relevant domstolskansli senast tio dagar före domstolsförhandlingen.

Meddelande om bestridande och genkäromål (Notice of Dispute and Counterclaim) – om svaranden vill bestrida fordran och inge ett genkäromål mot sökanden. En avgift tas ut för denna handling. Avgifter beräknas utifrån det belopp som svarandens motfordran avser. Svaranden måste betala för ansökan via kredit- eller bankkort online. Om svaranden inte har ett kredit- eller bankkort måste handlingen sändas till det särskilda centrumet för tvistemålsprocesser (Civil Processing Centre) och talning ske kontant, med postväxel eller med check. Checkar ska ställas ut till Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Så snart handlingen har kontrollerats av centrumet för tvistemålsprocesser överförs målet till det domstolskansli som anges på den ursprungliga ansökan (vanligtvis det lokala domstolskansliet) för registrering i förteckningen över mål och förhandlingar. Svaranden måste inge kopior på handlingar till stöd för sin sak till relevant domstolskansli senast tio dagar före domstolsförhandlingen.

Om svaranden inger ett svaromål överförs målet till svarandens lokala domstol. Om ett genkäromål inges överförs målet till lämplig domstol. I båda fallen handläggs målet på samma sätt som om talan inte hade väckts via internet.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om fristen för att inkomma med svaromål har löpt ut utan att något svaromål inkommit från svaranden kan sökanden ansöka om tredskodom avseende en bestämd eller obestämd fordran. Ansökan om tredskodom kan fyllas i och inges online.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Det finns inget allmänt system för att inge handlingar till en domstol på elektronisk väg. I vissa fall kan domstolen dock själv meddela att den godtar att vissa handlingar inges på elektronisk väg. Handlingar godtas om de överförs mellan olika konton i systemet för säker e-post i brottmål (Criminal Justice Secure eMail (CJSM)), dvs. från en av CJSM:s e-postadresser till en annan. I ett protokoll för elektroniskt utbyte av information mellan Nordirlands domstolsverk och andra organisationer, i mål enligt Children (Northern Ireland) Order 1995, ges närmare detaljer om parametrarna för utbyte av information.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej.

Länkar

Nordirlands domstolsverk (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Senaste uppdatering: 19/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Skottland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, men endast i det enkla förfarandet (Simple Procedure). Det enkla förfarandet har tagits fram som ett snabbt, billigt och informellt sätt att lösa tvister vars ekonomiska värde inte överstiger 5 000 pund.

Mer information om att väcka talan via internet finns i onlinetjänsten Länken öppnas i ett nytt fönsterCivil Online på webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsterskotska domstolsverket (Scottish Courts and Tribunals).

Det skotska domstolsverket har som långsiktigt mål att tillhandahålla fler tjänster elektroniskt. För närvarande erbjuds dock endast ovannämnda funktion. Inledandet av andra domstolsförfaranden via internet kommer att vara ett viktigt mål när interna system och processer ses över.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det är endast möjligt att väcka talan via internet i mål som prövas enligt det enkla förfarandet. Dessa mål handläggs inte helt och hållet via internet och en talan kan fortfarande väckas genom att inge en pappershandling till domstolen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Onlinetjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Bekräftelse på att en fordran har tagits emot av domstolen kan dock bara ges under kontorstid, då personalen kan kontrollera behörighet och handlägga fordringar.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja, det finns standardformulär som uppfyller domstolens regler och som kan fyllas i och inges elektroniskt.

Reglerna för det enkla förfarandet och tillhörande formulär finns på det skotska domstolsverkets webbplats under Länken öppnas i ett nytt fönstercourt rules.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Användare måste autentiseras innan de ges åtkomst till data. Data krypteras när de överförs och sparas. Applikationen har konstruerats för att motsvara OWASP ASVS 3.0 nivå 2.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Elektroniska signaturer krävs inte.

Vilket klockslag och vilken dag fordringar och andra handlingar inges registreras i ärendehanteringssystemet.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter tas ut och föreskrivs i lagstiftningen.

Avgifterna kan betalas elektroniskt via kredit- eller bankkort när en talan i det enkla förfarandet väcks med hjälp av onlinetjänsten Civil Online.

Om man inte använder sig av det elektroniska förfarandet kan avgiften betalas såväl med bank- eller kreditkort som kontant eller med check.

Mer information finns på det skotska domstolsverkets webbplats under Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsavgifter (court fees).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Nej, men en fordran som har ingetts inom ramen för det enkla förfarandet kan avvisas eller regleras i enlighet med domstolens villkor eller rättegångsregler Länken öppnas i ett nytt fönster(rules of court).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaromålet kan, men måste inte, inges via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Om ett svaromål inges på elektronisk väg översänder domstolen även mottagningsbeviset på elektronisk väg samt informerar om ytterligare åtgärder via elektroniska meddelanden.

Mer information finns på det skotska domstolsverkets webbplats under Länken öppnas i ett nytt fönsteratt inkomma med svaromål (responding to a claim).

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om inget svaromål inkommer skickar domstolen inte ut något meddelande. Käranden kontaktar så småningom svaranden för att diskutera hur tvisten ska lösas.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Om en talan har väckts enligt det enkla förfarandet med hjälp av onlinetjänsten Civil Online läggs all bevisning som har ingetts till domstolen på elektronisk väg även fram på elektronisk väg i domstolen. Detta gäller dock endast Civil Online-mål.

I övriga mål är detta endast möjligt om båda parterna och den domstol som prövar målet är överens om formatet.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej. Om ett mål har varit föremål för en fullständig förhandling och domstolsprövning kan en kopia av domstolens utlåtande dock vid en senare tidpunkt publiceras på det Länken öppnas i ett nytt fönsterskotska domstolsverkets webbplats och/eller webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterSkottlands domstolsväsende (Judiciary of Scotland).

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej. Vissa domstolsutlåtanden är dock tillgängliga online. Mer information kan fås från det Länken öppnas i ett nytt fönsterskotska domstolsverket och Länken öppnas i ett nytt fönsterSkottlands domstolsväsende.

Senaste uppdatering: 19/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Gibraltar

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

För närvarande går det inte att inleda domstols- eller verkställighetsförfaranden via internet i Gibraltar. Det går heller inte att lämna in handlingar till domstol, delge domar, meddela domstolsbeslut eller överklaga på elektronisk väg i Gibraltar.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ej tillämpligt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ej tillämpligt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ej tillämpligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ej tillämpligt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ej tillämpligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 20/04/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.