Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Automatiserad behandling av mål - Belgien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Denna fråga täcks av de så kallade Phenixlagarna, och särskilt av följande lagar:

  • Lagen av den 10 juli 2006 om elektronisk handläggning av ärenden (loi relative à la procédure par voie électronique) (Belgiens officiella kungörelseorgan av den 7 september 2006).
  • Lagen av den 5 augusti 2006 om ändring av vissa bestämmelser i processlagen för att möjliggöra elektronisk handläggning av ärenden (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Belgiens officiella kungörelseorgan av den 7 september 2006).

Phenixlagarna har fått sitt namn efter ett it-projekt med samma namn. Syftet med det projektet är att ge datoråtkomst till alla domstolar i Belgien så att hela rättsprocessen så småningom kan hanteras på elektronisk väg.

Utöver de ovannämnda Phenixlagarna har sedan den 31 december 2012 två lagar gradvist börjat träda i kraft. Det rör sig om följande lagar:

  • Lagen av den 31 december 2012 om fastställandet av olika bestämmelser, särskilt på rättsområdet (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice).
  • Lagen av den 31 december 2012 om fastställandet av olika bestämmelser på rättsområdet (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

På grund av det gradvisa ikraftträdandet går det inte att handlägga ärenden elektroniskt än, eftersom dessa bestämmelser även skulle kunna tillämpas på skriftliga rättsliga förfaranden. ”Konventionella” rättsliga förfaranden, som inte handläggs på elektronisk väg, är därför fortfarande regeln.

Under tiden har domstolskanslier och åklagarsekretariat fått tillgång till en it-applikation för handläggning av ärenden som gör det möjligt för dem att behandla alla handlingar och all information på elektronisk väg. Flera olika alternativ studeras dessutom för att göra det möjligt att inge inlagor och bevisning till domstolen på elektronisk väg.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I artikel 32 b i processlagen (Code judiciaire/Gerechtelijke Wetboek) anges att alla meddelanden till eller all kommunikation med eller ingivning av handlingar till domstolar, åklagarmyndigheter eller rättsliga myndigheter (inklusive domstolskanslier och åklagarsekretariat), eller alla meddelanden och all kommunikation från domstolar, åklagarmyndigheter eller rättsliga myndigheter (inklusive domstolskanslier och åklagarsekretariat) till en advokat, domstolstjänsteman eller notarie, eller alla meddelanden och all kommunikation från en advokat, domstolstjänsteman eller notarie, kan genomföras med hjälp av rättsväsendets it-system.

På grundval av denna bestämmelse har nätverket e-Box inrättats för meddelanden och kommunikation och för ingivning av handlingar och nätverket e-Deposit för ingivning av framför allt förslag till avgöranden, inlagor och bevisning i civil- och straffrättsliga ärenden.

Dessa verktyg kan endast användas i de domstolar som anges i en ministerförordning.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ej tillämpligt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ej tillämpligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ej tillämpligt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ej tillämpligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 04/09/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Bulgarien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Detta är inte möjligt enligt bulgarisk rätt. Ansökningar ska inges skriftligen till ett domstolskansli och vara avfattade på bulgariska. Ansökningar får skickas per post men inte per fax eller e-post.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Se svaret på fråga 1.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Se svaret på fråga 1.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Se svaret på fråga 1.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Se svaret på fråga 1.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Se svaret på fråga 1.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Se svaret på fråga 1.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Se svaret på fråga 1.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Se svaret på fråga 1.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Se svaret på fråga 1.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Se svaret på fråga 1.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Enligt bulgarisk rätt anses processuella åtgärder som parter vidtar i civil- och handelsrättsliga ärenden vara ogiltiga om de genomförs på elektronisk väg och förses med elektronisk underskrift. Parter kan väcka talan vid domstol genom att inge en skriftlig ansökan på bulgariska som parterna undertecknat. En ansökan får inges till behörigt domstolskansli eller adresseras och skickas till domstolen per post.

Enligt artikel 184 i civilprocesslagen (GPK) får elektroniska handlingar och pappersdokument inges som bevisning i civil- och handelsrättsliga ärenden. Elektroniska handlingar får inges till domstolen i pappersformat. Om motparten gör ett bestridande bör handlingen inges elektroniskt. Om det saknas nödvändig utrustning och personal för att framställa den elektroniska handlingen vid en domstolsförhandling, kan den part som ingav den elektroniska handlingen bli ombedd av domstolen att förse övriga parter med en elektronisk kopia.

Förfarandet för att bestrida en elektronisk handling, och särskilt en elektronisk underskrift som måste finnas med i en sådan, fastställs i lagen om elektroniska handlingar och underskrifter.

Den enda bestämmelse som finns i civilprocesslagen när det gäller processuella åtgärder på internet avser utmätning av en gäldenärs fordringar i verkställighetsförfaranden. Denna rättsliga ram utgör en del av verkställighetsprocessen, och åtgärden vidtas av en utmätningsman.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Enligt artikel 42.4 i civilprocesslagen får handlingar delges en part i ett civil- eller handelsrättsligt ärende per e-post. Handlingar anses ha delgetts när de har tagits med i angivet informationssystem, och delgivning styrks genom en kopia från det elektroniska registret, i enlighet med artikel 44.3 i nämnda lag.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Se svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Detta är inte möjligt enligt bulgarisk rätt. Se sista stycket i svaret på fråga 12.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Allmän tillgång till domstolsavgöranden ges (utan krav på registrering) via webbplatsen för Bulgariens kassationsdomstol: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://legalacts.justice.bg/. Man kan söka efter domstolsavgöranden utifrån olika sökkriterier som domstol, ärendetyp, år, ärendenummer och sökord. Det är också möjligt att göra mer avancerade sökningar med hjälp av mer specifika sökkriterier. Efter att ha gjort en sökning kan en part i målet, eller hans/hennes ombud, ladda ner domstolsavgörandet i doc-format. Avgöranden offentliggörs genast, med respekt för kraven i lagen om skydd av personuppgifter och lagen om sekretessbelagd information. Avgöranden offentliggörs på ett sådant sätt att de fysiska och juridiska personer som omnämns i dessa inte kan identifieras. Avgöranden i ärenden som rör enskilda personers civilstånd eller hälsotillstånd offentliggörs utan domskäl.

Dessutom kan utvecklingen i ärenden och tillhörande domstolsavgöranden övervakas på webbplatsen för respektive domstol. Domstolsavgöranden och information om utvecklingen i ärenden kan fås fram med hjälp av de sökkriterier som anges ovan, och avgörandena offentliggörs på angivet sätt. Efter att ha gjort en sökning kan en part i målet, eller hans/hennes ombud, ladda ner domstolsavgörandet i doc-format.

Senaste uppdatering: 25/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Tjeckien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, alla typer av talan kan väckas på elektronisk väg i Tjeckien.

En talan kan väckas på elektronisk väg a) via e-post med en certifierad elektronisk signatur, eller b) via en databox, dvs. en elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot en offentlig myndighet. Dessa förfaranden motsvarar det sedvanliga skriftliga formatet. En talan kan även väckas via vanlig e-post, utan en elektronisk signatur. I så fall måste dock samma text inges i pappersform senast tre dagar senare, eller med hjälp av de metoder som beskrivs i a) och b) ovan. Alla dessa förfaranden beskrivs närmare i svaret på fråga 6.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En talan kan väckas på elektronisk väg i alla typer av mål. Ett elektroniskt betalningsföreläggande kan bara utfärdas på elektronisk väg.

För betalningsförelägganden används ett särskilt snabbförfarande. Käranden anmäler sin fordran genom att använda ett elektroniskt formulär som fylls i på ePodatelnas webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/ och undertecknar formuläret med hjälp av en certifierad elektronisk signatur. Käranden kan anmäla fordringar på upp till 1 miljon tjeckiska kronor (CZK), och i villkoren för att utfärda ett elektroniskt betalningsföreläggande ingår att formuläret ska vara korrekt ifyllt och att en domstolsavgift betalas. Om alla villkor är uppfyllda kan domstolen utfärda ett elektroniskt betalningsföreläggande. I föreläggandet kan domstolen ålägga svaranden att betala fordran och rättegångskostnaderna senast 15 dagar efter mottagandet, eller inge ett överklagande till den domstol som utfärdade föreläggandet. Ett elektroniskt betalningsföreläggande som inte har överklagats har samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Om någon av svarandena överklagar föreläggandet inom den tillåtna tidsfristen återkallas hela det elektroniska betalningsföreläggandet, och domstolen fattar beslut om att en förhandling ska hållas.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

En elektronisk talan kan väckas när som helst.

Om en talan väckts via e-post med en certifierad elektronisk signatur kan webbplatsen ePodatelna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/ användas (även om denna endast är tillgänglig på tjeckiska). En talan kan även väckas genom att inge en stämningsansökan till lämpligt domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Om en stämningsansökan inges till en domstols databox går det att hitta identifikatorerna för relevanta domstolars databoxar på den offentliga förvaltningens portal, i förteckningen över innehavare av databoxar (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://seznam.gov.cz/) – i avsnittet ”Statliga förvaltningsmyndigheter”, eller på justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Huvudregeln är att transaktioner kan utföras i valfritt format, om inte ett särskilt lagstadgat format föreskrivs för vissa handlingar. Att de inlagor som ges in är begripliga och tydliga är viktigare än själva formatet.

Vid användning av vissa elektroniska förfaranden kan käranden begränsas av olika kommunikationsmedels tekniska begränsningar. Vid användning av portalen ePodatelna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/ (se frågorna 2, 3 och 6) är maximistorleken för alla bilagor exempelvis 10 MB, och de dokumentformat som godtas är pdf, rtf, xls, doc och txt. På samma sätt begränsas storleken på meddelanden till databoxar till 10 MB, och de format som godtas för datameddelanden som skickas till databoxar är pdf, PDF/A, xml (om xml-filen överensstämmer med de offentligt tillgängliga XML-schemadefinitionerna (XSD) som publicerats av mottagaren av datameddelandet), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn och gml/gfs/xsd. Vid inlagor som skickas till en e-postadress bör man använda formatet HTML, PLAIN TEXT med kodad text – ISO-8559-2, ISO - 8559-1 (LATIN-1), Unicode eller UTF-8. Storleken på e-postmeddelandet, inklusive bilagor, är begränsat till 5 MB. Följande operativsystem stöds: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP och Windows Vista (när det gäller Windows Vista har ett problem identifierats i samband med viss hårddisklagring av elektroniska kvalificerade certifikat (t.ex. smartkortläsare SCR3320), och inga elektronisk filer kan för närvarande undertecknas eller skickas med denna läsare – en fil kan undertecknas och skickas om pfx-filen (s. 12) har specificerats i Java-miniprogrammet och ett lösenord för en privat nyckel har angetts). För kärande som väljer att använda portalen ePodatelna eller en databox hänvisas till instruktionerna och användarmanualen på relevanta webbplatser för mer information.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Domstolar och exekutionstjänstemän följer lagstiftningen om skydd av personuppgifter (särskilt lag 101/2000 Coll., om skydd av personuppgifter) och andra relevanta bestämmelser.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Tre olika elektroniska förfaranden kan användas för att väcka talan i tvistemål:

För det första kan en stämningsansökan inges via e-post med en elektronisk signatur. Vad som avses med certifierad elektronisk signatur definieras i lag nr 227/2000 Coll. om elektroniska signaturer. Det är a) en godkänd signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en tjeckisk ackrediterad leverantör av certifieringstjänster och innehåller uppgifter med vars hjälp undertecknaren entydigt kan identifieras (förteckningen över ackrediterade leverantörer i Tjeckien finns på det tjeckiska inrikesministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) eller b) en godkänd signatur som grundas på ett kvalificerat certifikat som utfärdats av en leverantör av certifieringstjänster som är baserad utanför Tjeckien, där det kvalificerade certifikatet utfärdas som en del av de tjänster som i förteckningen över betrodda certifieringstjänster förts upp som en tjänst som leverantören av certifierade tjänster är ackrediterad att tillhandahålla, eller som en tjänst vars tillhandahållande omfattas av tillsyn i enlighet med relevant EU-lagstiftning. Att inge en sådan inlaga kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga i pappersform. En kärande som vill inge en inlaga på detta sätt bör konsultera webbplatsen ePodatelna Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://epodatelna.justice.cz/. Stämningsansökan kan även skickas till lämpligt domstolskanslis e-postadress. Domstolskansliernas e-postadresser finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx under de enskilda domstolarnas kontaktuppgifter.

För det andra kan en databox användas. En databox är en särskild elektronisk lagringsplats för att leverera och utföra handlingar gentemot offentliga myndigheter i Tjeckien. Databoxar regleras i första hand av lag nr 300/2008 Coll. om elektroniska handlingar och godkänd dokumentkonvertering. Att inge en sådan inlaga kan likställas med att inge en vanlig skriftlig inlaga i pappersform. Detaljer om databoxsystemet finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.datoveschranky.info/, och användare får åtkomst till kontot via webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Alla domstolar är utrustade med databoxar. Identifikatorer för enskilda domstolar finns på den offentliga förvaltningens portal, i företeckningen över databoxinnehavare (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://seznam.gov.cz/) – i avsnittet ”Statliga förvaltningsmyndigheter”, eller på justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.cz/ under kontaktuppgifterna för de enskilda domstolarna.

För det tredje kan en talan väckas genom att stämningsansökan skickas via vanlig e-post utan en verifierad signatur. I så fall måste emellertid samma text inges i pappersform senast tre dagar senare eller med hjälp av de metoder som beskrivs ovan, annars avvisar domstolen ansökan (§ 42 i civilprocesslagen).

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja. Ett domstolsförfarande medför att en avgift ska erläggas. Käranden kan antingen betala avgiften, som grundas på en fastställd taxa, genom att sätta in beloppet på den aktuella domstolens konto i den tjeckiska riksbanken eller – förutsatt att beloppet är lägre än 500 tjeckiska kronor (CZK) – genom att betala en stämpelavgift. Om avgiften inte har betalats när fordran anmäls uppmanar domstolen käranden att betala avgiften, fastställer en frist för när betalningen måste ha gjorts och underrättar käranden om följderna av att inte betala avgiften. När fristen löper ut avbryts förfarandet.

Avgifterna och betalningsmetoderna i förfaranden som inletts med en elektronisk ansökan skiljer sig inte från betalningsmetoderna i samband med förfaranden som inletts på sedvanligt sätt. Undantaget är förfarandet för betalningsförelägganden, där domstolsavgiften är något lägre än i vanliga tvistemål.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja. En talan som väckts via internet kan dras tillbaka på samma sätt som en talan som väckts på sedvanligt sätt. Tillbakadragandet kan göras på elektronisk väg eller på sedvanligt sätt.

En kärande kan helt eller delvis dra tillbaka en talan ända fram tills domstolens avgörande har vunnit laga kraft. Om stämningsansökan dras tillbaka avbryter domstolen förfarandet, antingen helt och hållet eller i den del som avses i den tillbakadragna ansökan. Om stämningsansökan dras tillbaka efter att domstolen har avgjort målet, men innan avgörandet har vunnit laga kraft, beslutar domstolen inom ramen för den tillbakadragna ansökan även om själva avgörandet ska återkallas. Om de övriga parterna på goda grunder motsätter sig tillbakadragandet av stämningsansökan, beslutar domstolen att tillbakadragandet av ansökan inte ska verkställas, med undantag av i vissa förfaranden (§ 96 i civilprocesslagen).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

En svarande kan inkomma med svaromål via internet, men det är inte obligatoriskt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen inkommer med svaromål angående ett elektroniskt betalningsföreläggande återkallas det elektroniska betalningsföreläggandet i dess helhet. Domstolen fattar beslut om att en förhandling ska hållas, och domstolsförfarandet fortskrider på sedvanligt sätt, dvs. enligt standardförfarandet för tvistemål i första instans.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden inom den lagstadgade tidsfristen inte inkommer med svaromål angående ett elektroniskt betalningsföreläggande får det elektroniska betalningsföreläggandet samma verkan som en lagakraftvunnen dom.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Handlingar kan delges domstolen i elektronisk form i alla typer av förfaranden. De tekniska detaljerna anges i svaret på fråga 4.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Domstolen delger rättegångshandlingar till databoxar tillhörande de enheter som har inrättat dem. För mer om databoxar, se svaret på fråga 6.

Domstolen kan även delge handlingar och domar via e-post med en elektronisk signatur till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen översänder material på detta sätt och förutsatt att denna har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat sin kvalificerade certifiering och har bokfört denna, eller har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För närmare detaljer om kvalificerade certifikat, se svaret på fråga 6. För att delgivningen av en handling ska få denna verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till relevant domstols e-postadress) med en garanterad elektronisk signatur.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolen meddelar domstolsavgöranden till databoxar tillhörande de enheter som har inrättat dem. För mer om databoxar, se svaret på fråga 6.

Domstolsavgöranden kan även meddelas via e-post med en certifierad signatur till en e-postadress som adressaten har uppgett för domstolen, förutsatt att adressaten har begärt eller samtyckt till att domstolen översänder material på detta sätt och förutsatt att denna har identifierat en ackrediterad leverantör av certifieringstjänster, som har utfärdat sin kvalificerade certifiering och har bokfört denna, eller har ingett sin egen giltiga kvalificerade certifiering. För närmare detaljer om kvalificerade certifikat, se svaret på fråga 6. För att ett meddelande av ett avgörande ska få denna verkan måste adressaten bekräfta mottagandet av datameddelandet inom tre dagar från det att meddelandet skickades (t.ex. till relevant domstols e-postadress) med en garanterad elektronisk signatur.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, ett överklagande kan inges på elektronisk väg. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan. Se svaret på fråga 6.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, ett verkställighetsförfarande kan inledas på elektronisk väg på samma sätt. Förfarandet är detsamma som vid väckandet av en talan.

Om en kärande väljer att driva in en fordran med hjälp av en exekutionstjänsteman gäller svaret på fråga 6 i tillämpliga delar. En förteckning över exekutionstjänstemän och deras e-postadresser och databoxidentifikatorer finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ekcr.cz/.

För verkställighet av domstolsavgöranden hänvisas till svaret på fråga 6.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Tjeckiska domstolskontor kommunicerar vanligtvis med parterna och deras ombud via e-post eller telefon för att behandla frågor beträffande målets status.

Grundläggande information om frågor som har behandlats under förfarandet (utan personuppgifter), finns även att tillgå på InfoSouds webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (endast tillgänglig på tjeckiska). Information om kommande förfaranden är tillgänglig på InfoJednánís webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. För att få åtkomst till systemet måste domstolens namn och målnumret anges.

Senaste uppdatering: 06/03/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Irland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja. Det är möjligt att väcka visa typer av talan via internet, t.ex. en talan i ett småmålsförfarande.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

En kärande som har en mindre fordran (dvs. på högst 2 000 euro) kan välja att använda sig av ett elektroniskt förfarande. Länken öppnas i ett nytt fönsterSmåmålsförfarandet är en alternativ metod för att inleda och handlägga ett civilrättsligt förfarande för indrivning av mindre fordringar. Tjänsten tillhandahålls av distriktsdomstolarna och är utformad för att till en låg kostnad handlägga konsumenttvister som rör mindre fordringar utan att behöva anlita en solicitor.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna möjlighet är alltid tillgänglig.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Nej. Det enda kravet är att den närmare redogörelsen av fordran inte överstiger 1 500 ord.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Uppgifterna skyddas genom användning av brandväggar, SSL (Secure Socket Layer) för kommunikationer, ett system för att upptäcka intrång på värdtjänstens webbplats och säkerhetsmekanismer för användarkonton etc.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Nej.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifterna i ett småmålsförfarande betalas med kredit- eller bankkort, och samma avgift (25 euro 2012) tas ut oavsett om småmålsförfarandet sker elektroniskt eller inte.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja. Om en talan ännu inte har registrerats av domstolen kan den dras tillbaka. För att dra tillbaka talan ska ett e-postmeddelande skickas till registratorn för småmål med en begäran om att talan ska dras tillbaka.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, svaranden kan inkomma med svaromål via internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Registratorn för småmål måste göra sitt bästa för att reglera fordran innan den registreras för att tas upp till domstolsprövning.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Fordran betraktas som obestridd, och käranden kan ansöka om tredskodom.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Nej. Det är inte möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parter i en tvist kan följa ärendets gång online.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Senaste uppdatering: 06/11/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Grekland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I Grekland har man tagit fram ett tillämpningsprogram som nu används för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg till det Statsrådet (dvs. högsta förvaltningsdomstolen) och förstainstansdomstolen i Aten. Följande tillhandahålls fortfarande: a) övervakning av information om rättsliga handlingar som ingetts på elektronisk och konventionell väg till förstainstansdomstolen i Aten, b) valmöjligheten att följa handläggningen av en rättslig handling på elektronisk väg, även om den har ingetts med konventionella metoder, på webbplatserna för förstainstansdomstolarna i Pireus och Thessaloniki. Dessutom har man tagit fram ett tillämpningsprogram för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg till förvaltningsdomstolar (dioikitika dikastiria), och ett liknande program är på gång för revisionsrätten (Elenktiko Synedrio).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Rättsliga handlingar kan inges på elektronisk väg i alla civilrättsliga förfaranden, som gradvis kan genomföras online. I alla förfaranden kan handläggningen av handlingarna följas på elektronisk väg. För närvarande finns det inga förfaranden som endast är tillgängliga via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Handläggningen av rättsliga handlingar kan följas på elektronisk väg dygnet runt. Rättsliga handlingar kan för närvarande inges till förstainstansdomstolen i Aten under arbetsdagar och på kontorstid. Detta kommer dock snart att vara möjligt dygnet runt, sju dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

För att inge en rättslig handling på elektronisk väg fyller en användare av systemet (advokat) i ett elektroniskt formulär och översänder det till domstolen tillsammans med käromålets fullständiga text i en Word-fil. När ingivningsprocessen har slutförts skickas handlingen tillbaka till avsändaren i samma ”låsta” format, med markeringen ”inkommen”.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Särskilda lösenord eller elektroniska signaturer används för att få åtkomst till systemet, både för tillfället och när systemet är helt driftklart.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Systemet inbegriper användning av elektroniska signaturer.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter betalas vanligtvis på elektronisk väg. Detta är ett av stegen som ingår i tillämpningsprogrammet för att inge rättsliga handlingar på elektronisk väg. Samma avgifter tas ut som för handlingar som inges på konventionell väg.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Nej. En rättslig handling kan endast dras tillbaka i enlighet med de bestämmelser som gäller för rättsliga handlingar som inges på konventionell väg, vilka grundas på bestämmelserna i civilprocesslagen.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Genom presidentdekret 142/2013 har det införts en möjlighet att inkomma med svaromål och tillhörande handlingar till tvistemålsdomstolar på elektronisk väg. Denna valmöjlighet är ännu inte tekniskt tillgänglig. En arbetsgrupp håller för närvarande på att utarbeta ett lämpligt tekniskt ramverk för detta. Det är inte obligatoriskt för svarande att enbart använda internet för att inkomma med svaromål.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Alla rättsliga och övriga handlingar i ett mål tillhandahålls domstolen under förhandlingen.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om svaranden helt och hållet underlåter att inkomma med svaromål döms vederbörande i sin utevaro.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Genom presidentdekret 142/2013 har det (utöver möjligheten att inkomma med svaromål på elektronisk väg) införts en möjlighet att inge anknytande handlingar på elektronisk väg till tvistemålsdomstolar.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Inte ännu. Frågan utreds.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Inte ännu. Frågan utreds.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Inte ännu. Frågan utreds.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Se svaret på fråga 1.

Senaste uppdatering: 03/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Automatiserad behandling av mål - Spanien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja.

För domstolsombud (procuradores) och andra juridiska ombud är detta obligatoriskt.

För privata parter (fysiska och juridiska personer) har detta funnits som en valmöjlighet sedan den 1 januari 2017 och kommer till fullo att tillämpas under 2017. Justitieministeriet för ett register, som är tillgängligt på elektronisk väg, med detaljer om tillgängliga resurser och adresser.

En elektronisk signatur krävs för att garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det är möjligt i alla tvistemål.

Privata parters tillgång till denna möjlighet håller på att införas. I vissa delar av landet begränsas den emellertid till förfaranden som rör betalningsförelägganden.

Domstolsombud och andra juridiska ombud måste väcka talan via internet. För privata parter är detta valfritt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Eftersom vissa dagar inte är arbetsdagar kommer ett förfarande som inleds på en dag som inte är en arbetsdag att slutföras först nästa arbetsdag.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns inget obligatoriskt format. Om den elektroniska handlingen är för stor och blockerar systemet måste den inges i pappersform.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

De behöriga offentliga förvaltningsmyndigheterna ansvarar för att lämpliga elektroniska system införs. Säkerheten garanteras genom ett system med förhandsautentisering av elektroniska signaturer för rättstillämpare, medan bemyndigade tjänstemän får åtkomst genom krypteringskort och digitala certifikat. Systemet måste garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, genom ett system med förhandsautentisering.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Avgifter ska erläggas för ansökningar som inges av juridiska personer men inte för ansökningar från fysiska personer. För alla ansökningar, oavsett om de har ingetts på elektronisk väg eller på annat sätt, måste betalningen ske på elektronisk väg via internet och åtföljas av ett bevis på betalning. (Underlåtelse att följa detta krav kan rättas till i ett senare skede.)

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Elektroniska stämningsansökningar kan officiellt dras tillbaka, på samma villkor som stämningsansökningar som inges i pappersform. När en ansökan väl har ingetts kan den inte återkallas.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Nej. Var och en av parterna kan inkomma med inlagor genom att använda sig av lämpligt förfarande, vilket beror på om de är rättstillämpare eller inte. För privata parter är det valfritt att inge handlingar på elektronisk väg.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ingenting. Det elektroniska förfarandet gäller endast för ingivandet av handlingar och underrättelser som delges parternas ombud. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling. Domstolen tillhandahåller den aktuella handlingen i elektronisk form och/eller i pappersform, och handlingen delges på elektronisk väg eller genom personlig delgivning, beroende på vilka regler som gäller och vad parterna har valt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ingenting. Det elektroniska förfarandet gäller endast för ingivandet av handlingar och underrättelser som delges parternas ombud. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling. Domstolen tillhandahåller den aktuella handlingen i elektronisk form och/eller i pappersform, och handlingen delges på elektronisk väg eller genom personlig delgivning, beroende på vilka regler som gäller och vad parterna har valt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja. Domstolarna är utrustade för att kunna ta emot handlingar på elektronisk väg. Handlingar kan inges på elektronisk väg via parternas juridiska ombud.

Ingivning av handlingar på elektronisk väg kan användas i alla förfaranden.

Förhandsautentisering av rättstillämparens elektroniska signatur krävs.

Privata parter kan också inge handlingar på elektronisk väg.

Originalhandlingen måste tillhandahållas om domstolen begär detta. Denna får i så fall skickas per post.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej, varken rättstillämpare eller parterna kan konsultera mål online eftersom möjligheten att se mål online i tvistemål inte är tillgänglig i hela landet. Möjligheten håller på att införas i vissa delar av landet.

Senaste uppdatering: 04/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Kroatien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

Stämningsansökningar, svaromål, rättsmedel och andra förklaringar, förslag och tillkännagivanden utanför förhandlingen inges skriftligen (i form av inlagor). Parten, dvs. dennes juridiska ombud, undertecknar inlagorna.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Inte tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Inte tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inte tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Inte tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Inte tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Inte tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Inte tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Inte tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Inte tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Inte tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Genom lagen om ändring av civilprocesslagen (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 25/13), som trädde i kraft den 1 april 2013 infördes möjligheten att inge handlingar på elektronisk väg i förfaranden vid handelsdomstolar. Eftersom ett enhetligt it-system ännu inte har införts har dessa bestämmelser inte omsatts i praktiken.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Man har tagit fram och infört en tjänst som inbegriper en elektronisk anslagstavla (e-Oglasna ploča). Tack vare denna tjänst kan parter i domstolsförfaranden delges rättsliga handlingar via anslagstavlan med hjälp av olika it-lösningar.

På e-anslagstavlan offentliggörs domar i enlighet med villkoren i artikel 335 i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 och 89/14) och alla handlingar enligt artikel 8 i lagen om verkställighet av domar (Ovršni zakon) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 112/12, 25/13, 93/14 och 55/16).

På e-anslagstavlan offentliggörs dessutom alla handlingar som enligt rättegångsreglerna ska offentliggöras på domstolens anslagstavla.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, det är inte möjligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej, det är inte möjligt att överklaga via internet, och parten kan underrättas om domstolens beslut via e-anslagstavlan om de lagstadgade kraven är uppfyllda.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Inte tillämpligt.

Senaste uppdatering: 23/08/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Cypern

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ej tillämpligt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ej tillämpligt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ej tillämpligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ej tillämpligt.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ej tillämpligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 12/03/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Lettland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I Lettland finns inget särskilt regelverk för att inleda ett förfarande och väcka en civilrättslig talan via internet. Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

Elektroniska handlingar kan skickas in via internet.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns inget särskilt automatiserat förfarande eller någon särskild webbplats för att tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Det är möjligt att skicka in elektroniska dokument i Lettland.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer är domstolar skyldiga att godta elektroniskt undertecknade dokument.

I den nationella lettiska lagstiftningen om elektroniska dokument (lagen om elektroniska dokument) anges att elektroniska dokument av autentiseringsskäl måste innehålla uppgifter som autentiserar dokumentet samt undertecknarens identitet. För att ett dokument ska anses ha undertecknats av relevant person ska det dessutom vara undertecknat med en säker elektronisk signatur. När elektroniska dokument används garanteras datasäkerheten av leverantörerna av säkra elektroniska signaturtjänster i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektroniska dokument och de lettiska bestämmelserna om skydd för personuppgifter. En person måste uttryckligen lämna sitt medgivande till korrespondens med en domstol med hjälp av en elektronisk signatur. I så fall skickar domstolen sina handlingar i elektronisk form.

Det bör påpekas att alla former av krav kan framställas med hjälp av dokument som är certifierade med en elektronisk signatur, förutom om det i lagen anges att ett särskilt förfarande ska tillämpas för att inleda en rättsprocess. Förfarandet för att utbyta elektroniska dokument gäller inte vissa typer av avtal som rör fastighets-, familje- och arvsrätt, och vissa typer av garantiavtal.

I lagstiftningen specificeras det ibland att ett visst dokument förutom de övriga villkor som måste uppfyllas endast får rättsverkan om det är försett med ett sigill. För elektroniska dokument uppfylls detta villkor om det elektroniska dokumentet har en säker elektronisk signatur och en tidsstämpel, eller enbart en elektronisk signatur om parterna skriftligen har enats om att elektroniska dokument får undertecknas med en elektronisk signatur i enlighet med det förfarande som anges i lagen om elektroniska dokument.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

Domstolshandlingar får delges i elektronisk form om sökanden i ansökan har uppgett att han eller hon kan tänka sig att förutom via vanlig post även använda e-post i sin korrespondens med domstolen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolshandlingar, inklusive domar, får delges i elektronisk form om sökanden i ansökan har uppgett att han eller hon kan tänka sig att förutom via vanlig post även använda e-post i sin korrespondens med domstolen.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

En person måste uttryckligen lämna sitt medgivande till korrespondens med en domstol med hjälp av en elektronisk signatur. I så fall skickar domstolen sina handlingar i elektronisk form.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet.

En person får använda elektroniskt signerade handlingar för korrespondens med en förrättningsman.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Det finns inte någon särskild webbplats för att enhetligt tillämpa elektroniska förfaranden på nätet. Det går att följa handläggningen av ett mål med hjälp av domstolarnas portal på internet, som tillhandahåller de uppgifter som är offentliga.

Parterna i ett mål kan lyssna till en ljudupptagning av domstolsförhandlingen via domstolarnas portal Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tiesas.lv/, under avdelningen Manas lietas (Mina mål), om domstolen har lagt in ljudfilen i domstolens informationssystem. När ljudfilerna har lagts in i domstolens informationssystem och alla data har synkroniserats överförs de till portalens datadistributionsmekanism Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tiesas.lv/ en gång per dygn. Användare som har registrerat sig på portalen kan endast få åtkomst till uppgifter om de mål som de är registrerade som parter i. I så fall kan de öppna och lyssna till de ljudfiler som har bifogats handlingarna i målet. En part i ett mål kan få åtkomst till avdelningen Manas lietas (Mina mål) i portalen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.tiesas.lv/ med hjälp av en elektronisk signatur eller en e‑legitimation, eller genom att skicka en ansökan om att beviljas åtkomst till domstolens kansli (Tiesu administrācija).

Senaste uppdatering: 07/02/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Litauen

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Sedan den 1 juli 2013 har det varit möjligt att väcka talan på elektronisk väg i tvistemål via de litauiska domstolarnas informationssystem (LITEKO). Detta system nås via systemet för offentliga e-tjänster på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.teismai.lt/ och Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.epaslaugos.lt/ genom att välja länken till det litauiska domstolsverkets portal för e-tjänster.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Olika former av talan i civilrättsliga förfaranden eller klagomål mot enskilda handlingar och ansökningar i administrativa förfaranden kan inges på elektronisk väg. Elektroniska handlingar kan inges till domstolen beträffande både nya och befintliga pappersakter. När de elektroniska handlingar som inges rör en befintlig pappersakt bör sökanden även inge det antal papperskopior som krävs (en kopia ska bifogas pappersakten och en kopia ska skickas av domstolen till varje part i förfarandet).

Sedan den 1 januari 2014 har distriktsdomstolarna uteslutande använt sig av det elektroniska formatet i tvistemål som rör utfärdandet av domstolsförelägganden, om stämningsansökan ingavs på elektronisk väg efter den 1 juli 2013 med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik. Det elektroniska formatet används även i följande fall:

1.2 I tvistemål som prövas av distriktsdomstolar, om de inlagor som ligger till grund för domstolsförfarandet ingavs på elektronisk väg den 1 januari 2014 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

1.3 I tvistemål som prövas av regionala domstolar i deras egenskap av underrätter, förvaltningsmål som prövas av förvaltningsdomstolar i deras egenskap av underrätter, om de inlagor som ligger till grund för domstolsförfarandet ingavs på elektronisk väg den 1 juli 2013 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

1.4 I alla förfaranden vid allmänna domstolar och specialdomstolar som prövar överklaganden eller kassationsmål som grundas på överklaganden som ingetts på elektronisk väg den 1 januari 2014 eller därefter med hjälp av informations- eller kommunikationsteknik.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna tjänst är alltid tillgänglig

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inlagor kan inges genom att fylla i mallarna i det system för offentliga e-tjänster som ingår i LITEKO-systemet. Det går även att ladda upp befintliga handlingar i de format som stöds av systemet: textdokumentformat som doc, docx, odt, rtf, txt, kalkylbladsformat som xls, xlsx, ods, presentationsformat som ppt, pptx, ppsx, odp, vektorgrafik- och textformat som pdf, application/pdf, ADOC, punktmatrisformat som tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp, videoformat som avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm och audioformat som wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Elektroniska uppgifter som rör domstolsförfaranden behandlas, redovisas och lagras med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknik i enlighet med de arrangemang som har fastställts av Domstolsrådet (Teisėjų taryba) och avtalats med Litauens riksarkivarie (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det går att få åtkomst till portalen för e-tjänster med hjälp av de verktyg som finns på e‑förvaltningsportalen: elektroniska banktjänster, ett personligt id-kort eller en elektronisk signatur. Systemet har även en tidsregistreringsfunktion.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Personer bosatta i Litauen som inger e-handlingar får 25 procents rabatt på domstolsavgiften. De behöver inte skriva ut några inlagor och posta dem till domstolen, gå till banken och betala avgiften eller uppvisa kvitto på att betalningen är gjord.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

En talan som väcks via internet omfattas av samma civilprocessrättsliga regler som en vanlig talan. I artikel 139.1 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas) föreskrivs att en kärande kan dra tillbaka sin talan så länge domstolen inte har översänt en kopia av talan till svaranden. I ett senare skede kan talan endast dras tillbaka om svaranden går med på detta och talan dras tillbaka innan underrätten meddelar sitt avgörande. Så länge en talan inte har registrerats kan den dras tillbaka den genom att man helt enkelt raderar den. Efter att en talan har registrerats kan den endast tas bort ur systemet genom en ansökan om tillbakadragande.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Både pappershandlingar och elektroniska handlingar kan inges till domstolen.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Användningen av elektronisk kommunikation under ett tvistemålsförfarande påverkar inte de civilprocessrättsliga reglerna.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Användningen av elektronisk kommunikation under ett tvistemålsförfarande påverkar inte de civilprocessrättsliga reglerna.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Elektroniska handlingar kan inges beträffande både befintliga pappersakter och elektroniska filer.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Mål som rör meddelanden om domstolsförelägganden, andra mål som angetts av Högsta rättsrådet och information beträffande domstolsförfaranden kan behandlas på elektronisk väg. Om en elektronisk fil har skapats digitaliseras all skriftlig information som har sänts eller tagits emot av domstolen, medan skriftliga handlingar behandlas, lagras eller förstörs i enlighet med de arrangemang som fastställts av Högsta rättsrådet och avtalats med Litauens chefsarkivarie.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, ett överklagande kan göras via internet i både tvistemål och förvaltningsmål. Domstolsavgöranden kan delges både på elektronisk väg och på de andra sätt som anges i särskild lagstiftning.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

En ändring av civilprocesslagen som reglerar användningen av modern informations- och kommunikationsteknik i samband med exekutionstjänstemäns verksamhet trädde i kraft den 1 juli 2013. Möjligheten att inleda ett verkställighetsförfarande via internet har emellertid ännu inte genomförts. Det elektroniska informationssystemet för exekutionstjänstemän bör vara redo att tas i bruk från och med april 2015.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Från och med den 1 juli 2013 får advokater och advokaters assistenter ta emot inlagor med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel.

Senaste uppdatering: 15/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Luxemburg

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej, enligt luxemburgsk lag ska alla handlingar i en stämningsansökan lämnas in i pappersform.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ej tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ej tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ej tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Ej tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ej tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ej tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ej tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ej tillämpligt

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ej tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Nej.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej, beroende på ärendet ska rättsliga handlingar delges av stämningsman (direkt till mottagaren eller per post) eller av domstolens kansli (per post).

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, domstolens kansli ska överlämna domstolsbesluten till parterna via deras respektive advokater. I regel sker detta när kanslipersonalen lägger beslutet i den berörda advokatens ”fack”. Alla advokatkontor har nämligen ett ”fack” i form av en låst brevlåda i Cité judiciaire. Beslutet skickas direkt till parterna per post.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.legilux.lu/

Senaste uppdatering: 21/01/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Automatiserad behandling av mål - Nederländerna

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Det nederländska parlamentet har antagit lagstiftning som gör det möjligt, och i vissa fall obligatoriskt, att genomföra civil- och förvaltningsrättsliga förfaranden på elektronisk väg. Denna lagstiftning ska fasas in mellan 2017 och 2021. Under 2017 kan elektroniska förfaranden användas i asyl- och vårdnadsmål, samt i tvistemål där det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud, om en talan i ett sådant mål har väckts vid domstolarna i den regionala enheten Midden-Nederland och provinsen Gelderland.

Förfaranden i förvaltningsdomstolar kan genomföras på elektronisk väg via den digitala tjänsten för förvaltningsrättsliga ärenden (Digitaal loket bestuursrecht), och administratörer/konkursförvaltare kan inge redovisnings- och ansvarsfrihetshandlingar på elektronisk väg via den lokala digitala tjänsten (Digitaal loket kanton) (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Från och med september 2017 är det obligatoriskt att använda elektroniska förfaranden vid domstolarna i den regionala enheten Midden-Nederland och provinsen Gelderland i tvistemål där det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud. Under våren 2018 är det tänkt att detta ska gälla i hela Nederländerna för denna typ av mål. För alla andra förfaranden kommer den lagstiftning som gör det möjligt att tillämpa elektroniska förfaranden att fasas in fram till 2021.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Elektroniska förfaranden är tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan. Rättstjänstcentrumets (rechtsspraakservicecentrum) hjälpcentral kan nås elektroniskt och på telefon kl. 8–20.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja. En talan väcks genom att inge en stämningsansökan (procesinleiding) via rättsväsendets webbportal.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, elektronisk identifiering krävs för att inge handlingar. Advokater använder sitt advokatpass för detta ändamål, medan vanliga medborgare använder sin digitala inloggningskod eller sin elektroniska id-handling (företag). I lagstiftningen anges vilka identifieringsmetoder som är tillåtna.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter ska betalas vid alla förfaranden. Advokater använder sig av löpande räkning hos domstolarna. Vid elektroniska förfaranden betalas domstolsavgifterna elektroniskt. Vid utebliven betalning avbryts förfarandet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, i lagstiftningen och i domstolarnas rättegångsregler anges hur man gör för att dra tillbaka en talan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja. Om lagstiftningen om elektroniska förfaranden är tillämplig kan svaranden inge sitt svaromål online. Om svaranden har en advokat måste svaromålet inges online. Om svaranden har rätt att själv föra sin talan är det även tillåtet att inge svaromålet i pappersformat.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Elektroniska förfaranden genomförs helt och hållet online. Svaranden får ett e-postmeddelande varje gång en ny handling förs in i den elektroniska ärendeakten. Svarande kan lägga till egna handlingar och konsultera ärendet på elektronisk väg. Domstolsavgörandet meddelas på elektronisk väg.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om målet har delgetts den andra parten på ett korrekt sätt kan tredskodom meddelas vid utevaro. Den andra parten meddelas skriftligen hur förfarandet fortskrider.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaret på fråga 1. Det är inte tillåtet att inge meddelanden och handlingar med hjälp av e‑post eftersom tillräcklig säkerhet inte kan garanteras.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej, rättsliga handlingar får inte delges eller översändas via internet. Många domar offentliggörs emellertid på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtspraak.nl/ och tilldelas ett LJN-nummer, vilket gör att det vid behov är lätt att hitta dem. Domstolens ordförande beslutar vanligtvis huruvida domen ska offentliggöras på ovannämnda webbplats. Alla domar offentliggörs inte på internet. Endast de domar som är rättsligt relevanta eller där det finns ett stort (medie)intresse offentliggörs.

Namnen på de personer som förekommer i en dom anonymiseras för att skydda deras personliga integritet. Företag och personer som deltar i målet på yrkets vägnar anonymiseras inte.

I mål där förfarandet kan eller måste ske på elektronisk väg förs domen in i den elektroniska ärendeakten. På detta sätt underrättas parterna om domen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, offentliggörandet på internet sker efter att parterna underrättats och därför efter dagen för domen. Se även svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Detta är endast möjligt i de mål där förfarandet kan eller måste genomföras på elektronisk väg.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, i mål där förfarandet kan eller måste genomföras på elektronisk väg kan parterna när som helst konsultera handlingarna i målet. Parterna måste ha bemyndigats att göra detta och fått en godkänd inloggningskod.

Vissa formulär kan laddas ned i pdf-format från webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtspraak.nl/. Även dessa handlingar måste emellertid sedan sändas med vanlig post till domstolarna för att ingå i förfarandet. De handlingar det rör sig om är formulär för boskillnad och uppdelning av pension, formulär för ändring av föräldraansvar, förmyndarskap beträffande en vuxen, förvaltning av egendom och mentorskap, deklarationsblanketter för sakkunniga och tolkar, formulär för förfarandet med europeiskt betalningsföreläggande, formulär för det europeiska småmålsförfarandet och formulär för att inge överklaganden.

Information som kan vara relevant i ett rättsligt förfarande och information för att garantera domarnas oberoende registreras centralt och är tillgänglig för allmänheten online via webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rechtspraak.nl/. Med detta avses det centrala registret över förmyndare (Centraal Curateleregister), det centrala insolvensregistret (Centraal Insolventieregister), registret över giftorättsgods (huwelijksgoederenregister) och registret över domstolsväsendets sidofunktioner (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht). Alla dessa register kan konsulteras online.

Senaste uppdatering: 11/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Österrike

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja, talan kan väckas på internet genom det slutna kommunikationssystemet Elektronischer Rechtsverkehr (ERV). Först måste man dock registrera sig vid ett av de förmedlingsställen (clearing houses) som finns. De sköter sedan inlämningen till rättsväsendet. Registreringen är avgiftsbelagd. Grundavgiften är cirka 20,00 euro per månad och dessutom tas en avgift om ungefär 30 cent per förmedling ut. Kostnaden för ett rekommenderat brev är i Österrike cirka 3,00 euro.

Det finns även en kostnadsfri uppladdningstjänst för elektronisk förmedling där man använder sig av det österrikiska medborgarkortet (Bürgerkarte). I motsats till ERV är detta dock en envägstjänst.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

ERV möjliggör elektronisk kommunikation mellan å ena sidan domstolarna och åklagarmyndigheterna och å andra sidan parterna, på ett sätt som kan likställas med kommunikation på papper. Tjänsten kan användas i samband med alla typer av förfaranden. Det finns inte några förfaranden som måste inledas via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inte bara grunderna för talan, utan all dokumentation som hör till en stämningsansökan, måste förmedlas enligt en viss XML-struktur (eller som pdf-bilaga till denna struktur).

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Dataöverföring via ERV skyddas genom ett https-protokoll. Certifikat används för att autentisera alla deltagare. Kommunikationen mellan servrarna är också baserad på certifikat. Kravet på registrering vid ett förmedlingsställe (se punkt 1 ovan) ökar också säkerheten.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Se punkt 5 ovan (certifikat). Elektroniska signaturer krävs inte. Tidsstämplar tillämpas endast vid inskrivning i fastighetsregistret. Genom en tidsstämpel bekräftas då att inskrivningen är giltig.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgifter för förfaranden som inleds på elektronisk väg betalas genom ett särskilt betalningsförfarande (Abbuchungs- und Einziehungsverfahren). Vanligtvis är avgifterna desamma som för förfaranden som inte inleds på elektronisk väg. I särskilda fall kan dock rabatter ges för förfaranden som inleds via internet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Även här gäller samma bestämmelser som för talan som inte väcks via internet. Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden. Talan kan dras tillbaka via internet, även om den inte väcktes där.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja, internet kan även användas för svaromål avseende talan, överklagande osv. Det är i allmänhet inte obligatoriskt att använda ERV. Dock är advokater, notarier, banker, försäkringsbolag, statliga socialförsäkringsorgan, den federala finansbyrån (Finanzprokuratur) och advokatsamfund förpliktigade att använda ERV.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Bestämmelserna för civilmål gäller på samma sätt för ERV-inledda förfaranden.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja, alla typer av handlingar kan förmedlas till domstolen via ERV. Även i förfaranden avseende fastighets- och företagsregister kan handlingarna förmedlas elektroniskt.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja, via ERV.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja, via ERV.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, via ERV.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja, via ERV.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, parterna och deras juridiska ombud kan via förmedlingsställen få tillgång till registren för samtliga civilmål och exekutiva förfaranden via internet, dock enbart till de egna förfarandena. Behörighet att få tillgång till dessa uppgifter kontrolleras via en adresskod som tilldelas alla som har rätt till tillgång.

Senaste uppdatering: 21/09/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Automatiserad behandling av mål - Polen

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Det är möjligt att väcka talan via internet genom att inleda ett s.k. elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). I det första skedet av detta förfarande deltar inte gäldenären. Gäldenärer får inte inleda sitt försvar förrän betalningsföreläggandet har utfärdats och delgetts dem.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan inledas i mål som rör penningfordringar, oavsett värdet på föremålet för tvisten.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Ett käromål i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan inges till e‑domstolen (e-sąd) när som helst.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Särskild programvara som skapats för e‑domstolen omvandlar automatiskt den textfil som innehåller käromålet till det format och datastruktur som e‑domstolen kräver.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Uppgifterna säkras av ett antal avancerade it-lösningar, däribland systemet captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Captcha är en webbplatssäkerhetsteknik som endast tillåter överföring av data som har förts in av människor. I detta fall skyddar captcha webbportalen så att inga konton skapas av maskiner. Systemet verifierar detta genom att be användaren skriva in den text som visas i en bild. Texten är medvetet snedvriden så att den inte kan läsas med hjälp av OCR-teknik (Optical Character Recognition) (ett antal tekniker eller Länken öppnas i ett nytt fönsterprogramvara som används för att känna igen bokstäver och kompletta texter i en Länken öppnas i ett nytt fönstergrafisk Länken öppnas i ett nytt fönsterfil i Länken öppnas i ett nytt fönsterraster-format), men är fortfarande tillräckligt läsbar för människor. Koden i bilden ska skrivas in i fältet med hjälp av gemener eller versaler.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En elektronisk signatur ska användas för att underteckna käromål och yrkanden i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande. Följande typer av signaturer får användas:

a) En vanlig elektronisk signatur som kostnadsfritt kan erhållas från EPU:s webbplats. Innan du gör detta måste du först skapa ett konto. Så snart kontot har aktiverats måste du ansöka hos EPU:s certifieringscentrum om ett certifikat och sedan vänta tills utfärdandet av certifikatet har bekräftats (vilket tar ungefär två timmar). Sedan måste du ladda ned certifikatet. För att certifikat ska installeras korrekt i operativsystemet behöver du ett giltigt lösenord. Lösenordet skickas via e-‑post. Om du förlorar certifikatet efter att du har laddat ned det måste du göra en ny ansökan om certifikat. En vanlig elektronisk signatur får endast användas i e‑förfaranden. Certifikatet för en vanlig elektronisk signatur är giltigt i ett år.

b) En kvalificerad elektronisk signatur, som valideras med hjälp av ett giltigt kvalificerat certifikat. Efter att du har registrerat ett användarkonto ges du automatiskt möjlighet att använda en kvalificerad elektronisk signatur. Du måste emellertid först själv skaffa en kvalificerad elektronisk signatur.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Domstolsavgiften i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan endast betalas på elektronisk väg, via en betaltjänstleverantör. Avgiften är en fjärdedel av den avgift som betalas i ett traditionellt förfarande för betalningsföreläggande.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan käranden dra tillbaka sin talan fram till dess att ett lagakraftvunnet avgörande har meddelats. Ett särskilt yrkande måste framställas i detta syfte. Ett sådant yrkande bör innehålla kärandens förklaring om att denne drar tillbaka sin talan och ett bankkontonummer. Käranden får dra tillbaka hela talan – i så fall avsäger sig käranden det rättsliga skyddet avseende alla fordringar som framställts i talan (hela beloppen). En talan kan dessutom dras tillbaka i vissa delar, vilket kallas delvis tillbakadragande av talan. När en talan dras tillbaka kan käranden samtidigt förklara att han eller hon avstår från (inte tänker driva in) sin fordran. I yrkandet om tillbakadragande av talan måste det anges till vilket bankkontonummer domstolsavgiften ska återbetalas. Domstolsavgiften återbetalas om talan dras tillbaka innan betalningsföreläggandet utfärdas.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan svaranden inte inge sitt svaromål via internet. Den första handling som ska delges svaranden i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande är ett betalningsföreläggande. Svaranden kan motsätta sig utfärdandet av betalningsföreläggandet genom att inge ett genkäromål (i pappersformat eller på elektronisk väg).

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan svarandet inte inge ett svaromål. Enda sättet att motsätta sig ett betalningsföreläggande är att inge ett genkäromål till domstolen (i pappersformat eller på elektronisk väg). I så fall förlorar betalningsföreläggandet sin rättskraft och saknar rättsverkan. Ärendet hänskjuts från e‑domstolen till domstolen i den domkrets där svaranden har hemvist och prövas i ett annat förfarande.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande vinner laga kraft två veckor efter att det har delgetts svaranden. Ett lagakraftvunnet betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande och som har förts in i it-systemet är en exekutionstitel. Ett betalningsföreläggande som utfärdats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande förklaras verkställbart av domstolen med hjälp av ett elektroniskt verkställighetsbeslut.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande får handlingar inte bifogas yrkanden som inges på elektronisk väg.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande delges käranden information om ärendets gång på elektronisk väg. När käranden inleder förfarandet genom att väcka talan via e‑domstolens webbplats får käranden tillgång till en särskild plats på e‑domstolens webbplats, som gör att käranden kan ta emot korrespondens från domstolen. Käranden delges information om ärendets gång via det dataöverföringssystem som stöder det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande (elektronisk delgivning av information om ärendets gång). Svaranden delges information om ärendets gång på elektronisk väg endast om svaranden har gått med på att delges information om ärendets gång på detta sätt.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

I ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande meddelas avgöranden på elektronisk väg.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja, endast i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Om verkställighetsbeslutet avser ett domstolsavgörande som meddelats i ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande kan en ansökan om verkställighet inges på elektronisk väg. Ansökan måste inges via det dataöverföringssystem som stöder det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Under det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande har parterna full tillgång till akterna i deras ärende. Tillgången sker via det dataöverföringssystem som stöder förfarandet. Det går även att skriva ut de tillgängliga handlingarna. Detta är inte möjligt i andra förfaranden än det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande.

Senaste uppdatering: 15/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Rumänien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Enligt artikel 199.1 i civilprocesslagen kan en ansökan inges personligen eller via ett ombud, med post, kurir eller fax, eller skannas och skickas som e-post eller som ett elektroniskt dokument.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

I tvistemål kan stämningsansökningar inges genom att ansökningarna skannas in och sedan skickas med e-post eller som ett elektroniskt dokument. Det finns inga förfaranden som enbart är tillgängliga via internet.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Denna möjlighet är alltid tillgänglig.

Enligt artikel 199.1 i civilprocesslagen registreras varje ansökan som inges personligen eller via ett ombud, med post, kurir eller fax, eller som skannas och skickas som e-post eller som ett elektroniskt dokument. Dessutom tilldelas varje ansökan en särskild inlämningsdag genom att ansökan förses med en stämpel som anger vilken dag ansökan inkom. Efter registreringen ska ansökan och tillhörande handlingar, i förekommande fall tillsammans med bevis för hur de har översänts till domstolen, överlämnas till domstolens ordförande eller till den som denne har utsett. Denna ska omedelbart vidta åtgärder för att sammankalla en slumpvist utvald domarpanel, i enlighet med lagen.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Civilprocesslagen innehåller inget krav på att standardiserade formulär ska användas för att framställa rättsliga krav. I de sedvanliga civilprocessrättsliga reglerna fastställs vad några av de civilrättsliga kraven (t.ex. ansökan, svaromål, genkäromål) ska innehålla.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Säker dataöverföring och lagring genomförs med hjälp av it-verktyg som är inbyggda i e‑postsystemet, som t.ex. brandväggar, certifikat, antivirusskydd, rollbaserad åtkomstkontroll etc., tillsammans med tillämpning av god praxis på området.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Enligt artikel 148.2 och 148.5 i civilprocesslagen kan ansökningar som sänts till domstolarna inges som elektroniska dokument, förutsatt att de rättsliga villkoren är uppfyllda. Ansökan bör även vara undertecknad. Den undertecknade ansökan kan skannas och skickas via e-post. En elektronisk signatur kan användas om ansökan är ett elektroniskt dokument som skickas via e-post.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter betalas i enlighet med brådskande regeringsbeslut nr 80/2013 om domstolars stämpelavgifter, men beloppen varierar. Den betalningsskyldige erlägger stämpelavgiften antingen genom kontant betalning, banköverföring eller betalning online till ett särskilt lokalt budgetintäktskonto för ”domstolars stämpelavgifter och andra stämpelavgifter” som tillhör den territoriella administrativa enhet där den berörda fysiska personen har hemvist eller är bosatt eller, i förekommande fall, där den berörda juridiska personen har sitt säte. Om den betalningsskyldige varken har hemvist i eller är bosatt i Rumänien, eller i förekommande fall inte har sitt säte i Rumänien, ska stämpelavgiften gå in i budgeten för den lokala administrativa enhet där den domstol som prövar talan eller ansökan är belägen.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, på samma villkor som käranden kan dra tillbaka en vanlig talan. Enligt artikel 406 i civilprocesslagen kan käranden när som helst dra tillbaka en talan, antingen muntligen under en domstolsförhandling eller genom en skriftlig ansökan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det är inte obligatoriskt för svaranden att använda internet.

Enligt artikel 149.4 och artikel 154.6 i civilprocesslagen ska domstolens tjänstemän, eller någon annan av domstolens anställda, eller ombud eller anställda vid andra domstolar i det distrikt där den person till vilken handlingen översänds befinner sig, på eget initiativ (ex officio) översända förelägganden och alla inlagor i målet. En domstolstjänsteman kan även översända förelägganden och andra inlagor med fax, e-post eller något annat kommunikationsmedel som bekräftar att handlingen sänts och mottagits, förutsatt att den berörda parten lämnat de uppgifter till domstolen som krävs för detta. För att bekräfta mottagandet ska domstolen, tillsammans med inlagan, översända ett formulär som innehåller namnet på domstolen, översändningsdatum, namnet på den domstolstjänsteman som är ansvarig för översändandet och information om de handlingar som översänts. Formuläret ska fyllas i av mottagaren – som ska ange det datum den översända handlingen mottogs, namnet på den person som ansvarar för mottagandet och dennes namnunderskrift – och skickas tillbaka till domstolen via fax, e-post eller något annat kommunikationsmedel. Om ansökan, i enlighet med lagen, har skickats in via fax eller e-post är domstolstjänstemannen skyldig att på eget initiativ (ex officio) göra kopior av ansökan. Kostnaderna för detta ska bäras av den part som är skyldig att tillhandahålla kopiorna.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Svaromålet ska översändas med hjälp av samma kommunikationsmedel som används för delgivning av en inlaga. Se svaret på fråga 9.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

I enlighet med artikel 208 i civilprocesslagen är påföljden för underlåtelse att inge ett svaromål inom den lagstadgade fristen densamma oavsett ingivningsmetod. Underlåtelse att inge ett svaromål resulterar i att svaranden förlorar sin rätt att lägga fram ytterligare bevisning eller göra andra invändningar än sådana som avser den allmänna ordningen, om inte annat föreskrivs i lag.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaret på fråga 9.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Se svaret på fråga 9.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Se svaret på fråga 9.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Se svaret på frågorna 1 och 9.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Rättsliga handlingar som utfärdas i verkställighetsförfaranden omfattas av samma allmänt tillämpliga bestämmelser som översändandet av inlagor. Se svaret på fråga 1.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Inte tillämpligt.

På domstolarnas webbplatser ( Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) eller på de informationscentraler som finns i vissa domstolar kan man få tillgång till sammanfattningar av avgöranden, grundat på målnummer, föremålet för målet och parternas namn. Det finns även planer på att det i framtiden ska gå att konsultera domstolsakter hemifrån, mot betalning av en avgift.

Senaste uppdatering: 04/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Slovakien

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Domstolsförfaranden kan inledas via internet genom att stämningsansökningar och andra inlagor kan inges på elektronisk väg, förutsatt att de är försedda med en certifierad elektronisk signatur.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Alla typer av ansökningar och inlagor kan inges på elektronisk väg. Om en inlaga i ett mål inges på elektronisk väg utan godkännande (i form av en certifierad elektronisk signatur), måste samma inlaga senast tio dagar senare inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. I annat fall bortser domstolen från inlagan. Domstolen uppmanar inte uttryckligen avsändaren att inge en ny inlaga.

I andra ärenden än tvistemål kan en inlaga inges till valfri distriktsdomstol, som i så fall är skyldig att registrera inlagan i sitt register och utan dröjsmål vidarebefordra den till behörig domstol. En sådan inlaga har samma verkan som om den direkt hade ingetts till den behöriga domstolen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Alltid.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inget specifikt format krävs. Stämningsansökningar bedöms utifrån sitt innehåll. Om en viss uppgift saknas i en ansökan uppmanar domstolen i ett beslut den berörda parten att korrigera eller komplettera ansökan inom en frist som inte får vara kortare än tio dagar.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Villkoren för lagring och överföring av uppgifter anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (nedan kallad PaOR).

a) Förfarandet för att godta inlagor via internet med en certifierad elektronisk signatur regleras i lag nr 215/2002 om elektroniska signaturer och om ändring av vissa lagar, i dess lydelse enligt lag 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z.z.) och NBU-förordning nr 542/2002 om metoder och förfaranden för användning av elektroniska signaturer vid affärstransaktioner och administrativa kontakter (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). En inlaga som mottagits på detta sätt vidarebefordras till posthanteringsavdelningen, och behandlas i enlighet med § 129 i PaOR. Posthanteringsavdelningen vid en domstol använder ett datorprogram för att föra ett register över inlagor.

b) Inlagor som mottas utan en certifierad elektronisk signatur vidarebefordras omgående till posthanteringsavdelningen, och behandlas i enlighet med § 129 i PaOR.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

En inlaga som ingetts via internet utan en certifierad elektronisk signatur måste senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur, annars bortser domstolen från den. Om inlagan är försedd med en certifierad elektronisk signatur behöver den inte kompletteras. Den exakta tidpunkten för mottagandet av inlagan noteras och registreras.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter ska betalas. Avgifter ska betalas för att göra en kopia av stämningsansökan och dess bilagor, som utgör ärendeakten, och för att göra en kopia av stämningsansökan och dess bilagor som skickas till parterna om ansökan ingavs på elektronisk väg och undertecknades med en certifierad elektronisk signatur i enlighet med lag nr 215/2002, om elektroniska signaturer och ändring av vissa lagar, i dess lydelse enligt lag nr 679/2004 och NBU-förordning nr 542/2002 om metoder och förfaranden för användning av elektroniska signaturer vid affärstransaktioner och administrativa kontakter. Avgiften ligger för närvarande på 0,1 euro per sida, dock minst 10 euro per stämningsansökan eller ansökan om att inleda ett förfarande och dess bilagor, och minst 3 euro för alla andra handlingar och deras bilagor (punkt 20a i bilagan till lag nr 71/1992 om domstolsavgifter, i dess ändrade lydelse (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, varje talan som väckts kan – helt eller delvis – dras tillbaka oavsett hur den ingavs (återkallat käromål).

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden har denna valmöjlighet, men måste inte använda den.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det förfarande som ska tillämpas vid elektroniska inlagor anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det förfarande som ska tillämpas vid elektroniska inlagor anges i lag nr 543/2005 om handläggningsregler för distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen och militära domstolar, i dess ändrade lydelse.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Allt som kan hjälpa till att fastställa de faktiska omständigheterna är bevismedel. Bevismedel kan således vara allt med vars hjälp de faktiska omständigheterna kan fastställas. Användningen av bevismedel är tillåtet i alla typer av förfaranden Handlingar kan inges till en domstol i enlighet med de villkor som anges i § 125 i civilprocesslagen (Civilný sporový poriadok).

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

I enlighet med § 105 i civilprocesslagen kan skriftliga handlingar delges via internet. En domstolshandling anses ha delgetts fem dagar efter att den sändes iväg, även om adressaten inte har läst den.

Delgivning via internet får dock inte användas för att delge domar, andra domstolsavgöranden, rättegångskallelser och andra skriftliga handlingar som enligt lag ska delges personligen. En dom kan endast delges personligen. Delgivning via internet är inte tillåtet.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej. En dom meddelas med hjälp av datorteknik, och en mall med ett förtryckt slovakiskt statsvapen samt följande text: ”Dom i Republiken Slovakiens namn”. En skriftlig dom undertecknas av domarpanelens ordförande eller av en ensam domare.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ett överklagande kan inges via internet. Om ett överklagande inges på elektronisk väg i form av ett elektroniskt dokument utan en certifierad elektronisk signatur måste överklagandet senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. Om klaganden inte gör detta avvisas överklagandet. Ett avgörande angående ett överklagande kan inte meddelas via internet. Det kan endast meddelas i pappersform.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

En ansökan om verkställighet av ett avgörande kan inges via internet. Om ansökan inges på elektronisk väg i form av ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur måste samma ansökan senast tio dagar senare även inges i pappersform eller som ett elektroniskt dokument med en certifierad elektronisk signatur. Om den berörda parten underlåter att göra detta avvisas ansökan.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Parterna och deras ombud kan endas konsultera handlingarna i målet genom att personligen inställa sig hos domstolen, och endast i närvaro av någon ur domstolens personal.

Med hjälp av det slovakiska justitieministeriets (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) webbplats är det lätt att göra sökningar i en databas över domstolsavgöranden. Vem som helst kan göra sökningar och konsultera domstolsavgöranden, söka efter ett avgörande med hjälp av det datum avgörandet meddelades, den domstol som meddelade avgörandet, ärendenummer, typ av avgörande, avgörandets art, rättsområde, tillämpad lagstiftning, och för- och efternamn på den domare eller domstolstjänsteman som utfärdade avgörandet, eller genom att söka på de ord som används i avgörandet (s. k. fulltextsökning).

Senaste uppdatering: 14/01/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Finland

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Automatiserad behandling finns för stämningsansökningar vid obestridda fordringar, ansökan om rättshjälp (och ansökan om försvarsadvokat eller om juridiskt ombud som bekostas med statens medel samt för juridiska ombud som ansöker om ersättning för avgifter och kostnader från staten) och för verkställighetsansökningar (när det gäller privaträttsliga ansökningar om utsökning som grundas på ett avgörande eller en dom från tingsrätten.

Det finns inga förfaranden som kan slutföras endast via internet i Finland.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns en xml-mall för företag och organisationer som ofta lämnar in stämningsansökningar. Det finns dessutom ett separat elektroniskt online-formulär för medborgare och företag.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finska domstolsväsendets automatiska behandlingssystem är säkrat genom ett krypterat https-filöverföringsprotokoll. Uppgifter som överförs från domstolarna lagras på en säker server, varifrån berörda parter kan ladda ned sina dokument.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Användarna måste logga in och ladda ned filer från den säkra servern.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Avgifterna för elektroniska och icke-elektroniska förfaranden är desamma. Tingsrätterna tar ut avgifter av sökanden och käranden i slutet av varje förfarande. Avgiftsbeloppet beror på målets art och hur komplicerat förfarandet är.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Samma principer gäller för elektroniska förfaranden som för talan som inges via konventionella, icke-elektroniska medel.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Svaranden kan inkomma med svaromål via internet, men det är inte obligatoriskt att använda sig av internet.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns inga skillnader mellan elektroniska och icke-elektroniska förfaranden i tvistemål.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns inga skillnader mellan elektroniska och icke-elektroniska förfaranden i tvistemål.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja. Stämningsansökningar, svaromål och andra domstolshandlingar kan även inges till domstolarna via e-post.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Handlingar som inte kräver mottagningsbevis (till exempel svaromål, kallelser till förberedande förhör, huvudförhandlingar och domstolens sammanfattning) kan skickas till berörda parter via e-post.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Domstolsavgöranden kan skickas till berörda parter på elektronisk väg på begäran. Mottagaren eller dennes ombud måste logga in för att ladda ned domstolsbeslut från online‑systemet.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

För närvarande är det inte möjligt att överklaga på elektronisk väg.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ansökningar om verkställighetsförfaranden gällande utsökning kan lämnas in elektroniskt. Automatiserad behandling finns för privaträttsliga ansökningar om utsökning som grundas på ett avgörande eller en dom från tingsrätten.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja. Käranden kan följa förfarandet genom att logga in i online-systemet om förfarandet inleddes via internet.

Senaste uppdatering: 14/03/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Automatiserad behandling av mål - Sverige

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

I Sverige gäller att en ansökan om stämning i tvistemål ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av käranden eller hans eller hennes ombud. Kravet på undertecknande utgör ett hinder mot att stämningsansökningen ges in elektroniskt.

Samma krav gäller i fråga om ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. I fråga om betalningsföreläggande finns det dock vissa möjligheter för Kronofogdemyndigheten medge undantag för den som lämnar många ansökningar om betalningsföreläggande.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Som framgår av svaret på fråga 1 är detta endast möjligt i vissa undantagsfall i den summariska processen.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan. Som framgår av svaret på fråga 12 är det dock som regel möjligt att via internet ge in svaromål och andra rättegångshandlingar som inte måste vara egenhändigt undertecknade.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Det finns ingen internettjänst för väckande av talan.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Sådana handlingar som inte måste vara försedda med en egenhändig underskrift får ges in på elektronisk väg. Det innebär att det i princip är möjligt att ge in alla handlingar utom stämningsansökningen på elektronisk väg. Rätten kan dock bestämma i ett enskilt fall att en elektroniskt ingiven handling utan underskrift i original måste bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Det finns inget som hindrar att en myndighet skickar en handling elektroniskt och att mottagande av handlingen bekräftas via t.ex. e-post, om det bedöms lämpligt med hänsyn till bl.a. gällande personuppgiftsbestämmelser.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ett domstolsavgörande skickas med post, om inte något annat har begärts av parten. Om det är lämpligt, bl.a. med beaktande av tillämpliga personuppgiftsbestämmelser, får handlingen i stället skickas med telefax eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i elektronisk form.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Det är möjligt att sända ett överklagande med e-post. Om det behövs får rätten begära att ett sådant överklagande bekräftas av avsändaren genom en i original undertecknad handling.

Beträffande delgivning, se svaret på fråga 13.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ansökan om verkställighet kan göras av den berättigade själv eller genom ombud och sker muntligen eller skriftligen. Muntlig ansökan förutsätter att sökanden (den som begär verkställighet) inställer sig hos Kronofogdemyndigheten. Skriftlig ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud. Kronofogdemyndigheten får dock medge att den som lämnar många ansökningar får göra det på elektronisk väg.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej.

Senaste uppdatering: 16/05/2014

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.