Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Ja.

För domstolsombud (procuradores) och andra juridiska ombud är detta obligatoriskt.

För privata parter (fysiska och juridiska personer) har detta funnits som en valmöjlighet sedan den 1 januari 2017 och kommer till fullo att tillämpas under 2017. Justitieministeriet för ett register, som är tillgängligt på elektronisk väg, med detaljer om tillgängliga resurser och adresser.

En elektronisk signatur krävs för att garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Det är möjligt i alla tvistemål.

Privata parters tillgång till denna möjlighet håller på att införas. I vissa delar av landet begränsas den emellertid till förfaranden som rör betalningsförelägganden.

Domstolsombud och andra juridiska ombud måste väcka talan via internet. För privata parter är detta valfritt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Eftersom vissa dagar inte är arbetsdagar kommer ett förfarande som inleds på en dag som inte är en arbetsdag att slutföras först nästa arbetsdag.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Det finns inget obligatoriskt format. Om den elektroniska handlingen är för stor och blockerar systemet måste den inges i pappersform.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

De behöriga offentliga förvaltningsmyndigheterna ansvarar för att lämpliga elektroniska system införs. Säkerheten garanteras genom ett system med förhandsautentisering av elektroniska signaturer för rättstillämpare, medan bemyndigade tjänstemän får åtkomst genom krypteringskort och digitala certifikat. Systemet måste garantera innehållets autenticitet och styrka att handlingen sänts och mottagits.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, genom ett system med förhandsautentisering.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Avgifter ska erläggas för ansökningar som inges av juridiska personer men inte för ansökningar från fysiska personer. För alla ansökningar, oavsett om de har ingetts på elektronisk väg eller på annat sätt, måste betalningen ske på elektronisk väg via internet och åtföljas av ett bevis på betalning. (Underlåtelse att följa detta krav kan rättas till i ett senare skede.)

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Elektroniska stämningsansökningar kan officiellt dras tillbaka, på samma villkor som stämningsansökningar som inges i pappersform. När en ansökan väl har ingetts kan den inte återkallas.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Nej. Var och en av parterna kan inkomma med inlagor genom att använda sig av lämpligt förfarande, vilket beror på om de är rättstillämpare eller inte. För privata parter är det valfritt att inge handlingar på elektronisk väg.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Ingenting. Det elektroniska förfarandet gäller endast för ingivandet av handlingar och underrättelser som delges parternas ombud. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling. Domstolen tillhandahåller den aktuella handlingen i elektronisk form och/eller i pappersform, och handlingen delges på elektronisk väg eller genom personlig delgivning, beroende på vilka regler som gäller och vad parterna har valt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Ingenting. Det elektroniska förfarandet gäller endast för ingivandet av handlingar och underrättelser som delges parternas ombud. Domstolsförfarandet sker inte med hjälp av automatiserad behandling. Domstolen tillhandahåller den aktuella handlingen i elektronisk form och/eller i pappersform, och handlingen delges på elektronisk väg eller genom personlig delgivning, beroende på vilka regler som gäller och vad parterna har valt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Ja. Domstolarna är utrustade för att kunna ta emot handlingar på elektronisk väg. Handlingar kan inges på elektronisk väg via parternas juridiska ombud.

Ingivning av handlingar på elektronisk väg kan användas i alla förfaranden.

Förhandsautentisering av rättstillämparens elektroniska signatur krävs.

Privata parter kan också inge handlingar på elektronisk väg.

Originalhandlingen måste tillhandahållas om domstolen begär detta. Denna får i så fall skickas per post.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Ja. För parternas juridiska ombud är det obligatoriskt. För privata parter är det valfritt, efter en förhandsautentisering.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Nej, varken rättstillämpare eller parterna kan konsultera mål online eftersom möjligheten att se mål online i tvistemål inte är tillgänglig i hela landet. Möjligheten håller på att införas i vissa delar av landet.

Senaste uppdatering: 04/05/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats