Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Det nederländska parlamentet har antagit lagstiftning som gör det möjligt, och i vissa fall obligatoriskt, att genomföra civil- och förvaltningsrättsliga förfaranden på elektronisk väg. Denna lagstiftning ska fasas in mellan 2017 och 2021. Under 2017 kan elektroniska förfaranden användas i asyl- och vårdnadsmål, samt i tvistemål där det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud, om en talan i ett sådant mål har väckts vid domstolarna i den regionala enheten Midden-Nederland och provinsen Gelderland.

Förfaranden i förvaltningsdomstolar kan genomföras på elektronisk väg via den digitala tjänsten för förvaltningsrättsliga ärenden (Digitaal loket bestuursrecht), och administratörer/konkursförvaltare kan inge redovisnings- och ansvarsfrihetshandlingar på elektronisk väg via den lokala digitala tjänsten (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Från och med september 2017 är det obligatoriskt att använda elektroniska förfaranden vid domstolarna i den regionala enheten Midden-Nederland och provinsen Gelderland i tvistemål där det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud. Under våren 2018 är det tänkt att detta ska gälla i hela Nederländerna för denna typ av mål. För alla andra förfaranden kommer den lagstiftning som gör det möjligt att tillämpa elektroniska förfaranden att fasas in fram till 2021.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Elektroniska förfaranden är tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan. Rättstjänstcentrumets (rechtsspraakservicecentrum) hjälpcentral kan nås elektroniskt och på telefon kl. 8–20.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Ja. En talan väcks genom att inge en stämningsansökan (procesinleiding) via rättsväsendets webbportal.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Ja, elektronisk identifiering krävs för att inge handlingar. Advokater använder sitt advokatpass för detta ändamål, medan vanliga medborgare använder sin digitala inloggningskod eller sin elektroniska id-handling (företag). I lagstiftningen anges vilka identifieringsmetoder som är tillåtna.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Ja, domstolsavgifter ska betalas vid alla förfaranden. Advokater använder sig av löpande räkning hos domstolarna. Vid elektroniska förfaranden betalas domstolsavgifterna elektroniskt. Vid utebliven betalning avbryts förfarandet.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Ja, i lagstiftningen och i domstolarnas rättegångsregler anges hur man gör för att dra tillbaka en talan.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Ja. Om lagstiftningen om elektroniska förfaranden är tillämplig kan svaranden inge sitt svaromål online. Om svaranden har en advokat måste svaromålet inges online. Om svaranden har rätt att själv föra sin talan är det även tillåtet att inge svaromålet i pappersformat.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Elektroniska förfaranden genomförs helt och hållet online. Svaranden får ett e-postmeddelande varje gång en ny handling förs in i den elektroniska ärendeakten. Svarande kan lägga till egna handlingar och konsultera ärendet på elektronisk väg. Domstolsavgörandet meddelas på elektronisk väg.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Om målet har delgetts den andra parten på ett korrekt sätt kan tredskodom meddelas vid utevaro. Den andra parten meddelas skriftligen hur förfarandet fortskrider.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Se svaret på fråga 1. Det är inte tillåtet att inge meddelanden och handlingar med hjälp av e‑post eftersom tillräcklig säkerhet inte kan garanteras.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Nej, rättsliga handlingar får inte delges eller översändas via internet. Många domar offentliggörs emellertid på http://www.rechtspraak.nl/ och tilldelas ett LJN-nummer, vilket gör att det vid behov är lätt att hitta dem. Domstolens ordförande beslutar vanligtvis huruvida domen ska offentliggöras på ovannämnda webbplats. Alla domar offentliggörs inte på internet. Endast de domar som är rättsligt relevanta eller där det finns ett stort (medie)intresse offentliggörs.

Namnen på de personer som förekommer i en dom anonymiseras för att skydda deras personliga integritet. Företag och personer som deltar i målet på yrkets vägnar anonymiseras inte.

I mål där förfarandet kan eller måste ske på elektronisk väg förs domen in i den elektroniska ärendeakten. På detta sätt underrättas parterna om domen.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, offentliggörandet på internet sker efter att parterna underrättats och därför efter dagen för domen. Se även svaret på fråga 13.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Detta är endast möjligt i de mål där förfarandet kan eller måste genomföras på elektronisk väg.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Ja, i mål där förfarandet kan eller måste genomföras på elektronisk väg kan parterna när som helst konsultera handlingarna i målet. Parterna måste ha bemyndigats att göra detta och fått en godkänd inloggningskod.

Vissa formulär kan laddas ned i pdf-format från webbplatsen http://www.rechtspraak.nl/. Även dessa handlingar måste emellertid sedan sändas med vanlig post till domstolarna för att ingå i förfarandet. De handlingar det rör sig om är formulär för boskillnad och uppdelning av pension, formulär för ändring av föräldraansvar, förmyndarskap beträffande en vuxen, förvaltning av egendom och mentorskap, deklarationsblanketter för sakkunniga och tolkar, formulär för förfarandet med europeiskt betalningsföreläggande, formulär för det europeiska småmålsförfarandet och formulär för att inge överklaganden.

Information som kan vara relevant i ett rättsligt förfarande och information för att garantera domarnas oberoende registreras centralt och är tillgänglig för allmänheten online via webbplatsen http://www.rechtspraak.nl/. Med detta avses det centrala registret över förmyndare (Centraal Curateleregister), det centrala insolvensregistret (Centraal Insolventieregister), registret över giftorättsgods (huwelijksgoederenregister) och registret över domstolsväsendets sidofunktioner (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht). Alla dessa register kan konsulteras online.

Senaste uppdatering: 11/06/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.