Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Elektronisk hantering av mål och elektronisk kommunikation

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Är det möjligt att väcka talan i domstol via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

Stämningsansökningar, svaromål, rättsmedel och andra förklaringar, förslag och tillkännagivanden utanför förhandlingen inges skriftligen (i form av inlagor). Parten, dvs. dennes juridiska ombud, undertecknar inlagorna.

2 För vilka typer av mål är i så fall detta möjligt? Finns det några förfaranden som endast är tillgängliga via Internet?

Inte tillämpligt.

3 Är Internettjänsten alltid tillgänglig (dvs. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) eller endast vissa tider? I så fall, vilka tider?

Inte tillämpligt.

4 Ska de närmare uppgifterna om kravet ges in i ett särskilt format?

Inte tillämpligt.

5 Hur skyddas uppgifterna vid överföring och lagring?

Inte tillämpligt.

6 Måste något slags elektronisk signatur eller tidsregistrering användas?

Inte tillämpligt.

7 Måste domstolsavgifter betalas? Hur går betalningen i så fall till, och skiljer sig dessa avgifter från avgifterna i mål som inte behandlas elektroniskt?

Inte tillämpligt.

8 Kan en talan som har väckts via Internet dras tillbaka?

Inte tillämpligt.

9 Om käranden har väckt talan via Internet, kan eller måste då även svaromålet ges in via Internet?

Inte tillämpligt.

10 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inkommer med svaromål?

Inte tillämpligt.

11 Vad sker enligt det elektroniska förfarandet om svaranden inte inkommer med svaromål?

Inte tillämpligt.

12 Är det möjligt att lämna in handlingar till en domstol på elektronisk väg? I vilka typer av ärenden är detta i så fall möjligt och på vilka villkor?

Genom lagen om ändring av civilprocesslagen (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 25/13), som trädde i kraft den 1 april 2013 infördes möjligheten att inge handlingar på elektronisk väg i förfaranden vid handelsdomstolar. Eftersom ett enhetligt it-system ännu inte har införts har dessa bestämmelser inte omsatts i praktiken.

13 Är det möjligt att delge rättegångshandlingar, särskilt domar, via Internet?

Man har tagit fram och infört en tjänst som inbegriper en elektronisk anslagstavla (e-Oglasna ploča). Tack vare denna tjänst kan parter i domstolsförfaranden delges rättsliga handlingar via anslagstavlan med hjälp av olika it-lösningar.

På e-anslagstavlan offentliggörs domar i enlighet med villkoren i artikel 335 i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 och 89/14) och alla handlingar enligt artikel 8 i lagen om verkställighet av domar (Ovršni zakon) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN)) nr 112/12, 25/13, 93/14 och 55/16).

På e-anslagstavlan offentliggörs dessutom alla handlingar som enligt rättegångsreglerna ska offentliggöras på domstolens anslagstavla.

14 Kan domstolsavgöranden meddelas på elektronisk väg?

Nej, det är inte möjligt.

15 Är det möjligt att överklaga via Internet, och kan den högre instansens beslut delges via Internet?

Nej, det är inte möjligt att överklaga via internet, och parten kan underrättas om domstolens beslut via e-anslagstavlan om de lagstadgade kraven är uppfyllda.

16 Är det möjligt att inleda ett verkställighetsförfarande via Internet?

Nej, det är inte möjligt.

17 Har parterna eller deras juridiska ombud möjlighet att följa förfaranden online? Hur går detta i så fall till?

Inte tillämpligt.

Senaste uppdatering: 23/08/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats