Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Avtomatizirana obdelava - Belgija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

To vprašanje je obravnavano v zakonih „Phenix“, in sicer:

  • zakonu o sodnih postopkih v elektronski obliki z dne 10. julija 2006 (loi relative à la procédure par voie électronique) (belgijski uradni list z dne 7. septembra 2006),
  • zakonu o spremembah nekaterih določb sodnega zakonika v zvezi s sodnimi postopki v elektronski obliki z dne 5. avgusta 2006 (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (belgijski uradni list z dne 7. septembra 2006).

Zakona Phenix sta dobila ime po istoimenskem projektu informacijske tehnologije, ki naj bi avtomatiziral vsa belgijska sodišča, da bi lahko celoten sodni postopek pravočasno stekel v elektronski obliki.

Razen navedenih zakonov Phenix sta od 31. decembra 2012 postopoma začela veljati dva zakona. To sta:

  • zakon z dne 31. decembra 2012, ki vsebuje različne določbe, zlasti v zvezi s pravosodjem (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice),
  • zakon z dne 31. decembra 2012, ki vsebuje različne določbe v zvezi s pravosodjem (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Vendar postopen začetek veljavnosti ne pomeni informatizacije postopka, saj gre predvsem za določbe, ki se lahko uporabljajo tudi za pisni postopek. Zato se večinoma še vedno uporabljajo „konvencionalni“ neavtomatizirani postopki.

V vmesnem času je bila sodnim tajništvom in sekretariatom državnih tožilstev zagotovljena aplikacija za upravljanje zadev, ki jim omogoča elektronsko obdelavo vseh podatkov in dokumentov. Poleg tega se proučujejo številne možnosti, da bi se omogočilo, da se procesni dokumenti in dokazi predložijo sodnim tajništvom v elektronski obliki.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Člen 32b sodnega zakonika (Code judiciaire) določa, da se lahko vsako obvestilo ali sporočilo oziroma vsaka vloga pri sodiščih, državnem tožilstvu ali sodnih službah, vključno s sodnimi tajništvi in sekretariati državnih tožilstev, ali vsaka dostava obvestil ali sporočil odvetniku, sodnemu uradniku ali notarju s strani sodišč, državnih tožilstev ali sodnih služb, vključno s sodnimi tajništvi in sekretariati državnih tožilstev, ali s strani odvetnika, sodnega uradnika ali notarja, izvede z uporabo sodnega sistema informacijske tehnologije.

Na podlagi te določbe je bila vzpostavljena mreža e-Box za obvestila ali sporočila in vloge, sistem e-Deposit pa je bil posebej vzpostavljen za vložitev sklepov, vlog in dokazov v civilnih in kazenskih zadevah.

Ta orodja se lahko uporabljajo samo na sodiščih, navedenih v ministrskem odloku.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ni relevantno.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni relevantno.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ni relevantno.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni relevantno.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 04/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Bolgarija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Bolgarsko pravo tega ne omogoča. Pisne vloge, ki morajo biti v bolgarščini, se vložijo v sodnem tajništvu sodišča. Pošljejo se lahko po pošti, ne smejo pa se pošiljati po telefaksu ali elektronski pošti.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Glej odgovor na vprašanje 1.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Glej odgovor na vprašanje 1.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Glej odgovor na vprašanje 1.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Glej odgovor na vprašanje 1.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Glej odgovor na vprašanje 1.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Glej odgovor na vprašanje 1.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Glej odgovor na vprašanje 1.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Glej odgovor na vprašanje 1.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Glej odgovor na vprašanje 1.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Glej odgovor na vprašanje 1.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V skladu z bolgarskim pravom se procesna dejanja strank v civilnih in gospodarskih zadevah ne štejejo za veljavna, če se izvedejo elektronsko in podpišejo z elektronskim podpisom. Stranke sodišču predložijo zadevo s pisno vlogo v bolgarščini, ki jo lastnoročno podpišejo. Vloga se lahko vloži v vložišču zadevnega sodišča ali naslovi na sodišče in pošlje po pošti.

V skladu s členom 184 zakonika o civilnem postopku se lahko kot dokazi v civilnih in gospodarskih zadevah predložijo elektronski dokumenti in dokumenti v papirni obliki. Elektronski dokument se lahko sodišču predloži na papirju. Če nasprotna stranka izpodbija dokument, ga je treba predložiti na elektronskem mediju. Če ni na voljo opreme in osebja za reprodukcijo elektronskega dokumenta na sodni obravnavi, sodišče od stranke, ki je predložila elektronski dokument, morda zahteva, naj drugim strankam zagotovi elektronske kopije.

Postopek za izpodbijanje elektronskega dokumenta in zlasti elektronskega podpisa, ki je obvezna sestavina elektronskega dokumenta, je določen v zakonu o elektronskem dokumentu in elektronskem podpisu.

Edina določba, ki jo zakonik o civilnem postopku določa za spletno procesno dejanje, je rubež dolžnikovih terjatev v izvršilnem postopku. Ta pravni okvir je del izvršilnega postopka, dejanje pa izvede sodni izvršitelj.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu s členom 42(4) zakonika o civilnem postopku se lahko sporočila stranki v civilni ali gospodarski zadevi vročijo po elektronski pošti. V skladu s členom 44(3) zakonika se štejejo za vročena, ko se vnesejo v zadevni informacijski sistem, vročitev pa se potrdi s kopijo zadevnega elektronskega zapisa.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Glej odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Glej odgovor na vprašanje 13.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Bolgarsko pravo tega ne omogoča. Glej zadnji pododstavek odgovora na vprašanje 12.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Javnost do sodnih odločb dostopa (brez registracije) prek spletišča vrhovnega sodnega sveta Republike Bolgarije: Povezava se odpre v novem oknuhttp://legalacts.justice.bg/. Sodne odločbe je mogoče iskati glede na več iskalnih meril, kot so „sodišče“, „vrsta zadeve“, „leto“, „številka zadeve“ in „ključne besede“. Mogoče je tudi napredno iskanje z uporabo natančnejših iskalnih meril. Stranka v zadevi ali njen zastopnik si lahko kot rezultat iskanja prenese sodno odločbo v obliki „.doc“. Odločbe se objavijo takoj po sprejetju, pri čemer se upoštevajo zahteve zakona o varstvu osebnih podatkov in zakona o varstvu zaupnih informacij. Objavijo se tako, da ni mogoče ugotoviti identitete fizičnih in pravnih oseb, navedenih v teh odločbah. Odločbe v zadevah v zvezi z osebnim ali zdravstvenim stanjem posameznikov se objavijo brez obrazložitve.

Poleg tega spletišče vsakega sodišča omogoča spremljanje poteka zadev in povezanih sodnih odločb. Sodne odločbe in informacije o poteku zadev je mogoče poiskati z uporabo zgoraj navedenih iskalnih meril, odločbe pa se objavijo, kot je bilo opisano. Stranka v zadevi ali njen zastopnik si lahko kot rezultat iskanja prenese sprejeto sodno odločbo v obliki „.doc“.

Zadnja posodobitev: 25/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Češka

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, na Češkem se lahko vsak zahtevek vloži elektronsko.

Zahtevki se lahko pošljejo (a) po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom ali (b) v digitalni poštni predal, tj. posebno elektronsko odložišče, namenjeno dostavljanju aktov javnemu organu in njihovemu izvajanju. Ti postopki so enakovredni standardnim pisnim postopkom. Zahtevek se lahko vloži tudi po običajni elektronski pošti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, vendar je treba nato v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od načinov, opisanih v točkah (a) in (b) zgoraj. Podrobnosti vseh teh postopkov so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 6.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Zahtevek se lahko za vse zadeve izda z elektronskimi sredstvi. Elektronski plačilni nalog se lahko izda le elektronsko.

Postopek za elektronski plačilni nalog je poseben skrajšani postopek. Tožnik vloži zahtevek na elektronskem obrazcu, ki ga izpolni na spletišču ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/, in ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom. Terja lahko znesek do 1 milijona CZK, pri čemer je treba za izdajo elektronskega plačilnega naloga zadostiti pogojem, kot sta pravilno izpolnjen obrazec in plačana sodna taksa. Če so vsi pogoji izpolnjeni, lahko sodišče izda elektronski plačilni nalog. Z njim tožencu odredi, naj v 15 dneh od prejema plača zahtevani znesek in stroške postopka ali vloži pritožbo pri sodišču, ki je izdalo nalog. Elektronski plačilni nalog, zoper katerega pritožba ni bila vložena, ima učinek pravnomočne sodbe. Če se kateri koli od tožencev pritoži v roku, se elektronski plačilni nalog v celoti prekliče, sodišče pa odredi obravnavo.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Elektronski zahtevek se lahko izda kadar koli.

V primeru vložitve zahtevka po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom se lahko uporabi spletišče ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/ (čeprav je na voljo samo v češčini). Zahtevek se lahko pošlje tudi na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslove sodnih tajništev je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Če se zahtevek pošlje v digitalni poštni predal sodišča, je mogoče identifikatorje digitalnih poštnih predalov zadevnega sodišča najti na portalu javne uprave, in sicer na seznamu imetnikov digitalnih poštnih predalov (Povezava se odpre v novem oknuhttp://seznam.gov.cz/) v razdelku „Organi državne uprave“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice.cz/ pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Na splošno se lahko transakcije izvedejo v kateri koli obliki, razen če je za nekatere akte zakonsko določena posebna oblika. Pomembneje je, da so vloženi zahtevki razumljivi in jasni.

Pri nekaterih elektronskih postopkih lahko tožnike omejujejo tehnični parametri, ki se uporabljajo za različna komunikacijska sredstva. Tako je pri uporabi portala ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/ (glej vprašanja 2, 3 in 6) največja dovoljena velikost vseh prilog omejena na 10 MB, sprejemljive oblike dokumenta pa so pdf, rtf, xls, doc in txt. Prav tako je na 10 MB omejena velikost sporočil, ki se pošiljajo v digitalne poštne predale, pri čemer so sprejemljive oblike za podatkovna sporočila pdf, PDF/A, xml (če ustreza javno dostopni shemi XSD, ki jo objavi prejemnik podatkovnega sporočila), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn in gml/gfs/xsd. Za vložitev zahtevkov, poslanih na e-naslov, je treba uporabiti obliko HTML, NAVADNO BESEDILO s kodiranim besedilom – ISO-8559-2, ISO-8559-1 (LATIN-1), Unicode ali UTF-8. Velikost e-sporočila, vključno s prilogami, je omejena na 5 MB. Podprti operacijski sistemi so: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (pri operacijskem sistemu Windows Vista je bila ugotovljena težava z določeno strojno opremo za shranjevanje kvalificiranih elektronskih potrdil (npr. bralnik pametnih kartic SCR3320), saj s tem bralnikom za zdaj ni mogoče podpisati ali poslati nobene elektronske vložitve – vložitev je mogoče podpisati in poslati, če je datoteka pfx (p12) določena v javanskem programčku in je vneseno geslo za zasebni ključ). Tožnik, ki se odloči za uporabo portala ePodatelna ali digitalnega poštnega predala, lahko informacije poišče v navodilih in priročniku za uporabo na ustreznih spletnih straneh.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Sodišča in sodni izvršitelji ravnajo v skladu z zakonodajo, s katero se ureja varstvo osebnih podatkov (zlasti zakon št. 101/2000 Zb. o varstvu osebnih podatkov), in drugimi ustreznimi pravnimi predpisi.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Za vložitev zahtevka v običajnem civilnem postopku se lahko uporabijo trije različni elektronski postopki:

Prvič, zahtevek se lahko vloži po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom. Kvalificirani elektronski podpis je opredeljen v členu 11 zakona št. 227/2000 Zb. o elektronskih podpisih, in sicer je (a) podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda akreditirani češki ponudnik storitev certificiranja in vsebuje informacije, ki omogočajo nedvoumno potrditev identitete podpisnika (seznam akreditiranih ponudnikov na Češkem je na voljo na spletišču češkega ministrstva za notranje zadeve na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), ali (b) elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda ponudnik storitev certificiranja s sedežem zunaj ozemlja Češke, pri čemer se kvalificirano potrdilo izda v okviru storitev, navedenih na seznamu zanesljivih storitev certificiranja, in sicer kot storitev, za katero je ponudnik storitev certificiranja akreditiran, da jo izvaja, ali kot storitev, katere izvajanje se nadzoruje v skladu z zadevno zakonodajo EU. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni obliki. Tožnik, ki želi tako vložiti zahtevek, naj obišče spletišče ePodatelna na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://epodatelna.justice.cz/. Zahtevek se lahko pošlje tudi na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslove sodnih tajništev je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

Drugič, uporabi se lahko digitalni poštni predal, to je posebno elektronsko odložišče, namenjeno dostavljanju aktov javnemu organu na Češkem in njihovemu izvajanju. Digitalne poštne predale ureja zlasti zakon št. 300/2008 Zb. o elektronskih dejanjih in odobrenih pretvorbah dokumentov. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni obliki. Podrobnosti o sistemu digitalnih poštnih predalov je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.datoveschranky.info/, uporabniki pa lahko do računa dostopajo prek spletišča Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Vsa sodišča uporabljajo digitalne poštne predale. Identifikatorje digitalnih poštnih predalov za posamezna sodišča je mogoče najti na portalu javne uprave, in sicer na seznamu imetnikov digitalnih poštnih predalov (Povezava se odpre v novem oknuhttp://seznam.gov.cz/) v razdelku „Organi državne uprave“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice.cz/ pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

Tretjič, zahtevek se lahko vloži tudi s preprostim elektronskim sporočilom brez overjenega podpisa. Vendar je treba pri tej vrsti vložitve v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od zgoraj opisanih načinov, sicer sodišče vložitve ne upošteva (člen 42 zakonika o civilnem postopku).

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, za sodni postopek je treba plačati takso. Tožnik lahko takso, določeno na podlagi lestvice taks, poravna z nakazilom na račun zadevnega sodišča, odprt pri češki narodni banki, ali s koleki, če taksa ne znaša več kot 5 000 CZK. Če taksa ob vložitvi zahtevka ni poravnana, sodišče tožnika pozove k njenemu plačilu, določi rok in tožnika obvesti o posledicah neplačila. Ob izteku roka se postopek prekine.

Takse in način njihovega plačila se v postopkih, ki se začnejo z elektronskimi vložitvami, ne razlikujejo od načina plačila v postopkih, ki se začnejo po običajni poti. Izjema je postopek za elektronski plačilni nalog, pri katerem je sodna taksa nekoliko nižja kot pri običajnem civilnem postopku.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da. Vložitev prek interneta je mogoče umakniti enako kot običajno vložitev. Umakniti jo je mogoče elektronsko ali po običajni poti.

Tožnik lahko zahtevek v celoti ali delno umakne, dokler odločba sodišča ni pravnomočna. Če se zahtevek umakne, sodišče postopek prekine popolnoma ali v delu, ki se nanaša na delno umaknjeni zahtevek. Če se zahtevek za začetek postopka umakne, ko sodišče že odloči o zadevi, vendar odločba še ni pravnomočna, sodišče v okviru umaknjenega zahtevka odloči tudi glede preklica odločbe. Če se druge stranke utemeljeno ne strinjajo z umikom zahtevka, sodišče odloči, da umik zahtevka ni uspešen, razen v nekaterih posebnih postopkih (člen 96 zakonika o civilnem postopku).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženec lahko komunicira prek interneta, vendar to ni obvezno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Če se toženec odzove na elektronski plačilni nalog v zakonskem roku, se elektronski plačilni nalog v celoti prekliče, sodišče pa odredi obravnavo, sodni postopek pa se nadaljuje po običajni poti, tj. kot standardni civilni sodni postopek na prvi stopnji.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec na elektronski plačilni nalog ne odzove v zakonskem roku, ta nalog postane pravnomočna sodba.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti se lahko sodišču vročijo elektronsko za katero koli vrsto postopka. Tehnične podrobnosti so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 4.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodišče sodne akte vroči prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za več informacij o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodišče lahko dokumente in sodbe vroča tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče pisanja vroča na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za podrobnosti o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne odločbe se vročijo prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za več informacij o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodne odločbe se lahko vročijo tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče vroča pisanja na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za podrobnosti o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, pritožba se lahko vloži elektronsko, in sicer enako kot zahtevek. Glej vprašanje 6.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, postopek izvršbe se lahko začne elektronsko, enako kot zahtevek.

Kadar se tožnik odloči za izterjavo plačila po sodnem izvršitelju, se smiselno uporablja odgovor na vprašanje 6. Seznam sodnih izvršiteljev ter njihovih e-naslovov in identifikatorjev digitalnih poštnih predalov je mogoče najti na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ekcr.cz/.

Pri sodni izvršbi se je mogoče sklicevati na odgovor na vprašanje 6

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Češke sodne službe na poizvedbe strank in njihovih pravnih zastopnikov glede statusa njihovih zadev na splošno odgovarjajo po elektronski pošti ali telefonu.

Osnovne informacije o zadevah, ki so se zgodile med postopkom (brez osebnih podatkov), so na voljo tudi prek spleta na spletišču InfoSoud na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (na voljo samo v češčini). Informacije o prihodnjih postopkih so na voljo na spletišču InfoJednání na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Za dostop do sistema je treba vnesti ime sodišča in opravilno številko zadeve.

Zadnja posodobitev: 06/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Irska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, prek interneta je mogoče sprožiti določene postopke, tj. tiste, ki se nanašajo na spore majhne vrednosti.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Tožniki v sporih majhne vrednosti (tj. kadar zahtevek ne presega 2 000 EUR) se lahko odločijo za elektronsko obravnavo zahtevka. Povezava se odpre v novem oknuPostopek v sporu majhne vrednosti je alternativna metoda za sprožitev in vodenje civilnega postopka, ki se nanaša na spor majhne vrednosti. To storitev zagotavljajo uradi okrožnih sodišč, da bi se potrošniški zahtevki obravnavali poceni brez sodelovanja odvetnika.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je vedno na razpolago.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ne, določeno je le, da podrobnosti o zahtevku ne smejo presegati 1 500 besed.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Podatki so zavarovani z uporabo požarnih zidov, tehnologije SSL (Secure Socket Layer) za komunikacije, sistema za zaznavanje vdorov na gostujočem spletišču, ukrepov za varnost uporabniškega računa itd.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ne.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse v postopkih v sporih majhne vrednosti se plačajo s kreditno ali debetno kartico, taksa (v letu 2012 je znašala 25 EUR) pa je enaka za elektronske in neelektronske postopke v sporih majhne vrednosti.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da. Če zahtevek še ni uvrščen na dnevni red sodišča, se njegov umik lahko zahteva z elektronskim sporočilom registratorju za spore majhne vrednosti (Small Claims Registrar).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, toženec lahko odgovori prek interneta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Registrator za spore majhne vrednosti si mora po najboljših močeh prizadevati za poravnavo zahtevka, preden se zahtevek uvrsti na dnevni red obravnav pred sodnikom.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Zahtevek se obravnava kot nesporni zahtevek in tožnik lahko predlaga izdajo zamudne sodbe.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ne, dokumentov sodišču ni mogoče predložiti v elektronski obliki.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke v postopku imajo na spletu vpogled v status svojega zahtevka.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Zadnja posodobitev: 18/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Grčija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Vzpostavljena je bila aplikacija za elektronsko predložitev pravnih dokumentov grškemu državnemu svetu in sodišču prve stopnje v Atenah. Še vedno sta na voljo: (a) možnost vpogleda v informacije o pravnih dokumentih, predloženih sodišču prve stopnje v Atenah po elektronski in tradicionalni poti; (b) možnost elektronskega spremljanja pravnega dokumenta, tudi če je predložen na tradicionalen način, na spletiščih sodišč prve stopnje v Pireju in Solunu. Poleg tega je bila vzpostavljena aplikacija za elektronsko predložitev pravnih dokumentov upravnim sodiščem (dioikitika dikastiria), podobna aplikacija pa bo kmalu vzpostavljena tudi za računsko sodišče (Elenktiko Synedrio).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Pravni dokumenti se lahko predložijo po elektronski poti za zadeve v zvezi z vsemi civilnimi postopki, ki se postopoma vključujejo v spletno funkcijo. V vseh postopkih se lahko elektronsko spremlja napredek v zvezi z dokumenti. Trenutno ni postopkov, ki bi se lahko sprožili izključno prek interneta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Napredek v zvezi s pravnimi dokumenti se lahko spremlja elektronsko 24 ur na dan. Pravni dokumenti se lahko sodišču prve stopnje v Atenah trenutno predložijo po elektronski poti samo med uradnimi urami ob delovnih dneh, ta možnost pa bo kmalu na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za predložitev pravnega dokumenta po elektronski poti uporabnik sistema (odvetnik) izpolni elektronski obrazec in ga predloži sodišču skupaj s celotnim besedilom zahtevka v datoteki Word. Ob zaključku postopka predložitve se datoteka pošlje nazaj pošiljatelju v isti „zaklenjeni“ obliki z oznako „dostavljeno“.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za dostop do sistema se uporabljajo posebna gesla in elektronski podpisi, tako pa bo tudi, ko bo sistem deloval v celoti.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

V sistem je vključena uporaba elektronskih podpisov.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se običajno plačajo po elektronski poti, to plačilo pa je eden od korakov pri zahtevku za elektronsko predložitev pravnega dokumenta. Takse so enake kot v primeru tradicionalne predložitve.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ne. Pravni dokument je mogoče umakniti samo v skladu z določbami, ki se v skladu s pravili zakonika o civilnem postopku uporabljajo za pravne dokumente, predložene po tradicionalni poti.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Predsedniški odlok št. 142/2013 določa možnost elektronske predložitve predlogov in z njimi povezanih dokumentov civilnim sodiščem. Ta možnost še ni tehnično na voljo. Delovna skupina se trenutno ukvarja z vzpostavitvijo ustreznega tehničnega okvira. Tožencem ni treba odgovoriti izključno prek interneta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Sodišču se med obravnavo dajo na razpolago vsi pravni in drugi dokumenti v zadevi.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če toženec ne predloži nobenih predlogov na nobenega od dostopnih načinov, sojenje poteka v njegovi nenavzočnosti.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Predsedniški odlok št. 142/2013 poleg možnosti elektronske predložitve predlogov določa tudi možnost elektronske predložitve z njimi povezanih dokumentov civilnim sodiščem.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Glej odgovor na prvo vprašanje.

Zadnja posodobitev: 03/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Avtomatizirana obdelava - Španija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da.

Za procesne pooblaščence pri sodišču (procuradores) in druge pravne zastopnike je to obvezno.

Za zasebne stranke (posameznike in pravne osebe) ta možnost obstaja od 1. januarja 2017, v celoti pa bo na voljo v letu 2017. Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco, ki je na voljo elektronsko in vsebuje podatke o zadevnih virih in naslovih.

Za zagotovitev verodostojnosti vsebine ter dokaza o pošiljanju in prejemu se zahteva elektronski podpis.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Na voljo je v vseh civilnih postopkih.

Trenutno se vzpostavlja dostop za zasebne stranke, ki pa je v nekaterih delih države lahko začasno omejen na postopke za izdajo plačilnih nalogov.

Procesni pooblaščenci pri sodišču in drugi pravni zastopniki morajo postopke začeti prek spleta; za zasebne stranke to ni obvezno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Na voljo je 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Ker pa nekateri dnevi niso delovni dnevi, se postopek, katerega začetek se zahteva na dan, ki ni delovni dan, konča šele prvi naslednji delovni dan.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Obvezna oblika ni določena. Če je elektronski dokument prevelik in ga sistem ne more obdelati, ga je treba vložiti v tiskani obliki.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za vzpostavitev ustreznih elektronskih sistemov so odgovorni pristojni javni upravni organi. Varnost se zagotavlja na podlagi sistema predhodne avtentikacije elektronskih podpisov delavcev v pravni stroki, pooblaščeni uradniki pa imajo dostop na podlagi kriptografskih kartic in digitalnih potrdil. Sistem mora zagotavljati verodostojnost vsebine ter zagotoviti dokazilo o pošiljanju in prejemu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, na podlagi sistema predhodne avtentikacije.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Taksa se plača za vloge pravnih oseb, ne pa tudi za vloge posameznikov. Za vse vloge, ne glede na to, ali so vložene elektronsko ali drugače, velja, da je treba plačilo izvesti elektronsko prek spleta in vlogi priložiti dokazilo o plačilu. (Če ta zahteva ni izpolnjena, je mogoče napako popraviti tudi pozneje.)

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Elektronske vloge je mogoče uradno umakniti pod enakimi pogoji kot vloge, vložene v tiskani obliki. Ko je vloga vložena, je ni mogoče preklicati.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ne: vsaka stranka odgovori po ustreznem postopku, ki je odvisen od tega, ali je stranka delavec v pravni stroki ali ne. Za zasebne stranke elektronska vložitev ni obvezna.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopek se uporablja le za predložitev dokumentov in obvestila, vročena pravnim zastopnikom strank. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno. Sodišče dokument izda v elektronski in/ali tiskani obliki, vroči pa se elektronsko ali v fizični obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Elektronski postopek se uporablja le za predložitev dokumentov in obvestila, vročena pravnim zastopnikom strank. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno. Sodišče dokument izda v elektronski in/ali tiskani obliki, vroči pa se elektronsko ali v fizični obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da. Sodišča so opremljena za elektronsko prejemanje dokumentov. Dokumente je mogoče elektronsko predložiti prek pravnih zastopnikov strank.

Elektronska predložitev je na voljo v vseh postopkih.

Zahteva se predhodna avtentikacija z elektronskim podpisom delavca v pravni stroki.

Tudi zasebne stranke lahko dokumente predložijo elektronsko, kot je opisano zgoraj, če so se za to možnost odločile.

Izvirnik dokumenta je treba predložiti, če tako zahteva sodišče; v takem primeru ga je mogoče poslati po pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne stranke ni obvezno, vendar je v primeru odločitve za to potrebna predhodna avtentikacija.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne stranke ni obvezno, vendar je v primeru odločitve za to potrebna predhodna avtentikacija.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne posameznike pa ni obvezno, vendar se zahteva predhodna avtentikacija.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne posameznike pa ni obvezno, vendar se zahteva predhodna avtentikacija.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne, niti delavci v pravni stroki niti same stranke nimajo spletnega vpogleda v zadeve, saj ta možnost v civilnih postopkih ni na voljo po vsej državi, se pa uvaja v nekaterih delih države.

Zadnja posodobitev: 04/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Hrvaška

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ni mogoče.

Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge izjave, predlogi in sporočila, ki se podajo izven obravnave, se vložijo v pisni obliki (vloge). Stranka oziroma njen zastopnik se podpiše na koncu vloge.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (Narodne novine, št. 25/13), ki je začel veljati 1. aprila 2013, določa možnost, da se v postopkih pred gospodarskimi sodišči dokumenti lahko predložijo v elektronski obliki. Ker enotni informacijski sistem še ni vzpostavljen, se zadevne določbe v praksi še ne uporabljajo.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Razvita je in izvaja se storitev elektronske oglasne deske (e-oglasna deska), s čimer je omogočena vročitev pisanj udeležencem v sodnih postopkih prek oglasne deske z uporabo informacijskih tehnologij.

Na e-oglasni deski se objavijo sodbe v skladu s pogoji iz člena 335 zakona o pravdnem postopku (Narodne novine, št. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 in 89/14) in vsa pisanja v skladu s členom 8 zakona o izvršbi (Narodne novine, št. 112/12, 25/13, 93/14 in 55/16).

Poleg navedenega se na e-oglasni deski sodišča objavijo tudi vsa pisanja, ki jih je v skladu s procesnimi predpisi treba objaviti na oglasni deski sodišča.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni mogoče.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožbe ni mogoče vložiti prek interneta, za odločitev o pritožbi pa lahko stranka izve prek e-oglasne deske sodišč, če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni mogoče.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 23/08/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Ciper

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ne.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ni relevantno.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ni relevantno.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni relevantno.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ni relevantno.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni relevantno.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 12/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Latvija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

V Latviji ni posebnega okvira za začetek postopka in vložitev civilne tožbe prek spleta. Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

Elektronski dokumenti se lahko pošljejo prek spleta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V Latviji je mogoče pošiljati elektronske dokumente.

V skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis so sodišča dolžna sprejeti elektronsko podpisane dokumente.

V latvijski zakonodaji o elektronskih dokumentih, tj. zakonu o elektronskih dokumentih, je navedeno, da morajo elektronski dokumenti za namene avtentifikacije vsebovati podatke o avtentifikaciji dokumenta in identiteto podpisnika; poleg tega mora biti dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, da se šteje, da ga je podpisala ustrezna oseba. Pri uporabi elektronskih dokumentov varnost podatkov zagotavljajo ponudniki storitev varnega elektronskega podpisa v skladu z določbami zakona o elektronskih dokumentih in pravili o varstvu osebnih podatkov v Latviji. Oseba mora dati posebno soglasje za korespondenco s sodiščem z uporabo elektronskega podpisa. To pomeni, da bo sodišče pošiljalo dokumente, ki jih je sestavilo, v elektronski obliki.

Dodati je treba, da se lahko z dokumenti, ki so bili potrjeni z varnim elektronskim podpisom, vložijo vsi zahtevki, razen če je z zakonom določen poseben postopek za začetek postopka. Postopek za izmenjavo elektronskih dokumentov se ne uporablja za nekatere vrste pogodb v zvezi z nepremičninami, družinskim in dednim pravom ter nekatere vrste garancijskih pogodb.

V zakonodaji je včasih določeno, da je dokument pravno veljaven le, če ne le izpolnjuje druge zahteve, ampak je tudi opremljen z žigom: v primeru elektronskega dokumenta je ta zahteva izpolnjena, če je ta dokument opremljen z varnim elektronskim podpisom in časovnim žigom ali samo elektronskim podpisom, če so se stranke pisno dogovorile, da se lahko elektronski dokumenti podpisujejo z elektronskim podpisom v skladu s postopki, določenimi v zakonu o elektronskih dokumentih.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Sodne listine se lahko vročajo elektronsko, če je vložnik v vlogi navedel, da je za korespondenco s sodiščem pripravljen uporabljati elektronsko in drugo pošto.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne listine, vključno s sodnimi odločbami, se lahko vročajo elektronsko, če je vložnik v vlogi navedel, da je za korespondenco s sodiščem pripravljen uporabljati elektronsko in drugo pošto.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Oseba mora dati posebno soglasje za korespondenco s sodiščem z uporabo elektronskega podpisa. To pomeni, da bo sodišče pošiljalo dokumente, ki jih je sestavilo, v elektronski obliki.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Oseba lahko za korespondenco s sodnim izvršiteljem uporablja elektronsko podpisane dokumente.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja. Potek zadeve je mogoče spremljati prek spletnega portala sodišč, na katerem so na voljo javno dostopne informacije.

Stranke v zadevi lahko na portalu sodišč Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tiesas.lv/, rubrika Manas lietas („Moje zadeve“), poslušajo zvočni posnetek sodne obravnave, če je sodišče naložilo zvočno datoteko v informacijski sistem sodišča: ko so datoteke naložene v informacijski sistem sodišča in so podatki sinhronizirani, se vsakih 24 ur prenesejo v mehanizem za širjenje podatkov na portalu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tiesas.lv/. Ko se uporabnik registrira na portalu, lahko dostopa le do informacij o zadevah, v katerih je registriran kot stranka, in v takih primerih lahko odpre in posluša zvočne datoteke, dodane dokumentom v zadevi. Stranka v zadevi lahko do rubrike Manas lietas („Moje zadeve“) na portalu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.tiesas.lv/ dostopa z e-podpisom ali elektronsko identifikacijsko kartico ali tako, da pri sodni upravi (Tiesu administrācija) vloži prošnjo za odobritev pravic do dostopa.

Zadnja posodobitev: 07/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Litva

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Od 1. julija 2013 je mogoče civilne zahtevke vlagati elektronsko prek informacijskega sistema litovskih sodišč (LITEKO), ki je dostopen prek podsistema javnih elektronskih storitev (PES) na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.teismai.lt/en/ in Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.epaslaugos.lt/portal/en, tako da se izbere povezava do portala elektronskih storitev litovskih sodišč.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronsko je mogoče vložiti različne zahtevke v civilnih postopkih ali pritožbe zoper posamezne akte ter vloge v upravnih postopkih. Elektronske dokumente je mogoče pri sodišču vložiti v zvezi z novimi in obstoječimi spisi v papirni obliki. Kadar se elektronski dokument vlaga v zvezi z obstoječim spisom v papirni obliki, mora vložnik predložiti tudi zahtevano število kopij v papirni obliki (ena kopija se doda v spis v papirni obliki, po ena kopija pa se pošlje vsaki stranki v postopku; kopije strankam pošlje sodišče).

Od 1. januarja 2014 se v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo okrožna sodišča in se nanašajo na izdajo sodnih odločb, za katere je bila vloga za začetek sodnega postopka 1. julija 2013 ali po tem datumu vložena z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo, uporablja izključno elektronska oblika;

1.2. enako velja v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo okrožna sodišča in za katera je bilo procesno pisanje, na katerem temelji sodni postopek, 1. januarja 2014 ali po tem datumu vloženo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo;

1.3. enako velja v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo regionalna sodišča kot sodišča prve stopnje, in upravnih zadevah, ki jih na prvi stopnji obravnavajo upravna sodišča in za katere je bilo procesno pisanje, na katerem temelji sodni postopek, 1. julija 2013 ali po tem datumu vloženo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo;

1.4. enako velja tudi v vseh postopkih pred sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči, ki obravnavajo pritožbene ali kasacijske zadeve na podlagi pritožb, ki so bile vložene 1. januarja 2014 ali po tem datumu, zoper sodbe ali odločbe v zadevah, ki so bile obravnavane izključno v elektronski obliki.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ta storitev je vedno na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Procesna pisanja se lahko predložijo z izpolnitvijo predlog, dostopnih na podsistemu javnih elektronskih storitev informacijskega sistema litovskih sodišč, ali z naložitvijo obstoječih pisanj v oblikah zapisov, ki jih sistem podpira: oblike zapisov besedilnih dokumentov: doc, docx, odt, rtf, txt; oblike zapisov preglednic: xls, xlsx, ods; oblike zapisov za predstavitve: ppt, pptx, ppsx, odp; slike in besedila v obliki zapisa vektorske grafike: pdf, application/pdf, ADOC; slike v matrični obliki zapisa: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video oblike zapisov: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; zvočne oblike zapisov: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Elektronski podatki, ki se nanašajo na sodne postopke, se obdelujejo, obravnavajo in shranjujejo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo v skladu z ureditvijo, ki jo določi sodni svet (Teisėjų taryba), potrdi pa glavni litovski arhivar (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Dostop do portala elektronskih storitev je mogoč z orodji, ki so na voljo na portalu e-uprave: z elektronskim bančništvom, osebno izkaznico ali elektronskim podpisom. Sistem ima tudi funkcijo časovni žig.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Prebivalci, ki vlagajo elektronske dokumente, imajo 25-odstotni popust pri plačilu sodne takse; procesnih pisanj jim ni treba natisniti ali jih poslati sodišču po pošti, za izvedbo plačila jim ni treba na banke niti jim ni treba predložiti dokazila o plačilu.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za zahtevke, vložene prek spleta, veljajo enaka pravila o civilnem postopku kot za običajne zahtevke. Člen 139(1) zakonika o civilnem postopku (Civilinio proceso kodeksas) določa, da lahko tožnik umakne zahtevek, dokler sodišče izvoda zahtevka ne pošlje tožencu. Pozneje se lahko zahtevek umakne le, če se toženec strinja in se zahtevek umakne, preden o njem odloči sodišče prve stopnje. Dokler zahtevek ni registriran, ga je mogoče umakniti tako, da se preprosto izbriše. Po registraciji pa ga je mogoče umakniti iz sistema le z vložitvijo vloge za umik.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Pri sodišču je mogoče vložiti dokumente v papirni obliki in elektronske dokumente.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporaba elektronske komunikacije med civilnim postopkom ne vpliva na pravila o civilnem postopku.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporaba elektronske komunikacije med civilnim postopkom ne vpliva na pravila o civilnem postopku.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Elektronski dokumenti se lahko vložijo v zvezi z obstoječimi spisi v papirni obliki in elektronskimi spisi.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Elektronsko se lahko obravnavajo zadeve, ki se nanašajo na izdajo sodne odločbe, druge zadeve, ki jih opredeli sodni svet, in informacije v zvezi s sodnimi postopki. Kadar se ustvari elektronski spis, se vse informacije, ki jih sodišče prejme ali pošlje v papirni obliki, digitalizirajo, natisnjeni dokumenti pa se obdelujejo, shranjujejo in uničijo v skladu z ureditvijo, ki jo določi sodni svet, potrdi pa glavni litovski arhivar.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, v civilnih in upravnih postopkih se pritožba lahko vloži prek spleta. Sodne odločbe se lahko dostavijo elektronsko in na drug način, določen v posameznem zakonu.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Sprememba zakonika o civilnem postopku, ki se nanaša na uporabo informacijske in elektronske komunikacijske tehnologije pri dejavnostih sodnih izvršiteljev, je začela veljati 1. julija 2013, vendar se možnost začetka postopka izvršbe prek spleta še ne uporablja. Elektronski informacijski sistem za sodne izvršitelje bi moral začeti delovati aprila 2015.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Od 1. julija 2013 lahko odvetniki in njihovi pomočniki prejemajo procesna pisanja sodišča s sredstvi elektronske komunikacije.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Luksemburg

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ne, v skladu z luksemburškim pravom morajo biti vse vloge za začetek sodnega postopka napisane na papirju.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ne.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne, odvisno od primera jih mora bodisi vročiti sodni izvršitelj (osebno ali po pošti) bodisi poslati sodni tajnik (po pošti).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne, stranke so o sodnih odločbah obveščene po svojih odvetnikih. Praviloma je tako obveščanje opravljeno, ko sodni tajnik odločbo odloži v „predalček“ (francosko case) zadevne odvetniške pisarne. Vse odvetniške pisarne imajo „predalček“, tj. poštni nabiralnik s ključavnico, v sodnem kompleksu Cité Judiciaire. Strankam se odločbe pošljejo neposredno po pošti.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.legilux.lu/

Zadnja posodobitev: 21/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Avtomatizirana obdelava - Malta

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ne. Vse vloge v sodnem postopku je treba osebno vložiti v tajništvu sodišča.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ni relevantno.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ni relevantno.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni relevantno.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ni relevantno.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni relevantno.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.
Zadnja posodobitev: 22/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Avtomatizirana obdelava - Nizozemska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Nizozemski parlament je sprejel zakonodajo, v skladu s katero civilni in upravni postopki lahko oziroma celo morajo potekati elektronsko. Ta zakonodaja se bo postopno uvajala med letoma 2017 in 2021. V letu 2017 so elektronski postopki mogoči v postopkih v zvezi z azilom ter pravico do varstva in vzgoje, pa tudi v civilnih tožbah z obveznim pravnim zastopanjem, ki se vložijo pri sodiščih osrednje Nizozemske in province Gelderland.

Upravni sodni postopek je mogoče začeti elektronsko pri službi za digitalne storitve za upravno pravo (Digitaal loket bestuursrecht), pri čemer lahko skrbniki/prejemniki pri kantonski službi za digitalne storitve (Digitaal loket kanton) elektronsko predložijo računovodske izkaze in potrdila o izpolnitvi obveznosti (Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Od septembra 2017 so elektronski postopki pred sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland obvezni za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem. Od pomladi 2018 naj bi se za to vrsto zadev uporabljali po vsej Nizozemski. Za vse druge postopke se bo zakonodaja, s katero se omogoča elektronsko izvajanje postopkov, postopno uvajala do leta 2021.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Elektronski postopki so na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na službo za pomoč pri centru sodne službe (rechtsspraakservicecentrum) se je mogoče obrniti po elektronski poti, med 8. in 20. uro pa tudi po telefonu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da. Tožba se začne z vložitvijo vloge za začetek postopka (procesinleiding) prek spletnega portala sodne službe.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, za predložitev dokumentov je potrebna elektronska identifikacija. Odvetniki v ta namen uporabljajo odvetniško izkaznico, državljani pa med drugim prijavno kodo DigiD ali elektronsko identifikacijsko oznako (podjetja). Zakon določa, kateri načini identifikacije so dovoljeni.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse se plačajo v vseh postopkih. Odvetniki imajo v okviru pravosodnega sistema poseben tekoči račun. Pri elektronskih postopkih se sodne takse plačajo elektronsko. Brez plačila (nadaljnji) koraki v zvezi s sprožitvijo postopka niso mogoči.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, zakon in poslovnik pravosodnega sistema določata, kako umakniti zahtevek.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da. Če se uporablja zakonodaja o elektronskih postopkih, lahko toženec odgovori prek spleta. Če ima toženec odvetnika, je treba odgovoriti prek spleta. Če pa ima toženec pravico, da nastopa v svojem imenu, je dopusten tudi odgovor v papirni obliki.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopki v celoti potekajo prek spleta. Toženec po elektronski pošti prejme obvestilo o vsakem novem dokumentu, vloženem v elektronski spis zadeve. Toženci lahko dodajajo svoje dokumente in elektronsko vpogledajo v spis. Sodba sodišča se sporoči elektronsko.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če je bila zadeva drugi stranki pravilno vročena, se lahko zaradi njene nenavzočnosti na obravnavi v zadevi odloči z zamudno sodbo. Druga stranka je pisno obveščena o procesnih dejanjih.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na vprašanje 1. Sporočil in dokumentov ni dovoljeno predložiti po elektronski pošti, ker ni mogoče zagotoviti ustrezne varnosti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne, sodni akti se ne morejo vročiti ali priglasiti prek interneta. Je pa veliko sodb objavljenih na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/ in imajo dodeljeno številko LJN, zato jih je mogoče enostavno poiskati. Ali je treba sodbo objaviti na navedenem spletišču, običajno odloči predsedujoči sodnik. Vse sodbe niso objavljene na internetu, temveč so objavljene le izbrane sodbe, ki so pomembne za sodstvo ali za katere vlada precejšnje zanimanje (medijev).

Imena oseb v sodbi so zaradi varovanja zasebnosti anonimizirana. Podjetja in posamezniki, ki poklicno nastopajo pred sodiščem, niso anonimizirani.

Kadar so postopki lahko ali morajo biti elektronski, se sodba vloži v elektronski spis zadeve. Tako so stranke uradno obveščene o njej.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne, objava na internetu je na vrsti po uradnem obvestilu strankam in torej po datumu izreka sodbe. Glej tudi odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

To je mogoče samo v zadevah, v katerih so postopki lahko ali morajo biti elektronski.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da, stranke lahko v zadevah, v katerih so postopki lahko ali morajo biti elektronski, kadar koli vpogledajo v dokumente v zadevi. Stranke je treba v ta namen pooblastiti za dostop s priznano prijavno kodo.

Nekatere obrazce je mogoče prenesti s spletišča Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/ v obliki PDF, vendar je treba tudi te dokumente nato sodišču poslati po navadni pošti, da jih vključi v postopek. Med temi dokumenti so obrazci za delitev premoženja in starostne pokojnine, obrazci za spremembo starševske avtoritete, skrbništva za odraslo osebo, fiduciarnega upravljanja premoženja in mentorstva, prijavni obrazci za izvedence in tolmače, obrazci za postopke v primeru insolventnosti, obrazci za postopke za evropski plačilni nalog, obrazci za evropske postopke v sporih majhne vrednosti in pritožbeni obrazci v pritožbenih postopkih.

Informacije, ki so morda pomembne za sodni postopek, pa tudi informacije, ki zagotavljajo neodvisnost sodnikov, se evidentirajo v centralni zbirki, splošni javnosti pa so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.rechtspraak.nl/. To zadeva osrednji register skrbništva za odrasle osebe (Centraal Curateleregister), osrednji register insolventnosti (Centraal Insolventieregister), register premoženjskih razmerij med zakoncema (huwelijksgoederenregister) in register dodatnih stališč sodstva (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), ki so vsi na voljo na vpogled na spletu.

Zadnja posodobitev: 11/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Avtomatizirana obdelava - Avstrija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, sodni postopek se lahko začne prek spleta prek avstrijske platforme za e-pravosodje (ERV). Vendar se je za to treba registrirati pri eni od več klirinških hiš, prek katere se podatki posredujejo sodnemu sistemu. Registracija ni brezplačna. Vsak mesec je treba plačati osnovno takso v višini približno 20,00 EUR, poleg tega se za vsak prenos plača taksa v višini približno 0,30 EUR. Priporočeno pismo v Avstriji stane približno 3,00 EUR.

Poleg tega je za prenose na voljo tudi brezplačna storitev prenosa z uporabo državljanske kartice. Vendar v nasprotju z avstrijsko platformo za e-pravosodje zagotavlja samo enosmerno storitev.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Avstrijska platforma za e-pravosodje omogoča elektronsko komunikacijo med sodišči in državnimi tožilstvi na eni strani ter strankami na drugi strani na enak način kot v papirni obliki. Uporabi se lahko za vse vrste postopkov. Postopki, ki bi jih bilo treba začeti izključno prek spleta, ne obstajajo.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Razloge za tožbo in vse procesne podatke, ki jih je treba navesti v tožbi, je treba predložiti v predpisani strukturi XML (ali kot prilogo PDF k tej strukturi).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Prenos podatkov prek avstrijske platforme za e-pravosodje je zavarovan s protokolom https. Za avtentifikacijo vseh udeleženih strank se uporabljajo potrdila. Komunikacija med strežniki prav tako temelji na potrdilih. Dodatna varnost je zagotovljena z zahtevo po registraciji uporabnikov na dostopni točki (glej točko 1 zgoraj).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Glej točko 5 zgoraj (potrdila). Elektronski podpisi niso potrebni. Osrednja storitev časovnega žiga je na voljo samo za vpise v zemljiško knjigo. S tem se potrdi prejem veljavne vloge.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Plačilo sodne takse za elektronski prenos se izvede z neposredno bremenitvijo. Na splošno so takse za začetek postopka prek spleta enake kot za postopek, ki se začne z vlogami na papirju. V nekaterih primerih se pri elektronski predložitvi obračuna popust.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Med elektronskim in neelektronskim postopkom ni razlike. Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek avstrijske platforme za e-pravosodje. Tožbe se lahko, tudi če niso bile vložene elektronsko, umaknejo elektronsko.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, splet se lahko uporablja za odgovore na tožbe, vložitev pritožb itd. Uporaba avstrijske platforme za e-pravosodje na splošno ni obvezna, vendar pa jo morajo uporabljati odvetniki, notarji, banke, zavarovalnice, skladi za socialno varnost, zvezna finančna agencija (Finanzprokuratur) in odvetniške zbornice.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek spleta.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek spleta.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da, vse vrste dokumentov se lahko sodišču predložijo prek avstrijske platforme za e-pravosodje. Originalne listine se lahko elektronsko predložijo celo v zemljiškoknjižnih postopkih in postopkih vpisa v sodni register.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da, stranke in njihovi pravni zastopniki si lahko spis v zadevi v vseh civilnih in izvršilnih postopkih prek spleta ogledajo prek klirinških hiš, vendar samo v svojih zadevah. Pravice do vpogleda se preverijo na podlagi enkratne naslovne kode, dodeljene vsaki osebi s pravicami do vpogleda.

Zadnja posodobitev: 21/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Avtomatizirana obdelava - Poljska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Tako imenovani elektronski postopek za plačilni nalog (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) je mogoče začeti prek spleta. Prva faza tega postopka se izvede brez sodelovanja dolžnika. Dolžnik lahko odgovori šele, ko je bil izdan plačilni nalog in ko mu je bil ta tudi vročen.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronski postopek za plačilni nalog se lahko začne v zadevah, ki se nanašajo na denarne zahtevke, in sicer ne glede na vrednost spornega predmeta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

V elektronskem postopku za plačilni nalog je mogoče tožbeni zahtevek pri elektronskem sodišču (e-sąd) vložiti kadar koli.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebna programska oprema, zasnovana za elektronsko sodišče, samodejno pretvori besedilno datoteko, ki vsebuje tožbeni zahtevek, v obliko zapisa in podatkovno strukturo, ki se zahteva pri elektronskem sodišču.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Podatki so zavarovani s številnimi naprednimi rešitvami informacijske tehnologije, vključno s sistemom CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart – popolnoma avtomatiziran javni Turingov test za razlikovanje računalnikov in ljudi). Sistem CAPTCHA je vrsta tehnologije, ki se uporablja kot varnostna funkcija spletišča in omogoča prenos le tistih podatkov, ki jih vnesejo ljudje. V tem primeru sistem CAPTCHA preprečuje, da bi stroji na spletnem portalu ustvarjali račune. To preverja tako, da mora uporabnik s slike prepisati besedilo. Besedilo na sliki je namenoma izkrivljeno, da ga ni mogoče prebrati s tehnologijo OCR (Optical Character Recognition – optično prepoznavanje znakov, tj. več tehnologij ali vrst Povezava se odpre v novem oknuprogramske opreme, ki se uporabljajo za prepoznavanje znakov in celotnega besedila v Povezava se odpre v novem oknugrafični Povezava se odpre v novem oknudatoteki v obliki Povezava se odpre v novem oknurastra), ljudem pa je še vedno dovolj berljivo. Kodo s slike je treba prepisati v ustrezno polje z velikimi ali malimi črkami.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

V elektronskem postopku za plačilni nalog je treba tožbene zahtevke in vloge podpisati z elektronskim podpisom. Uporabijo se lahko naslednje vrste podpisov:

(a) navaden elektronski podpis, ki ga je mogoče brezplačno dobiti na spletišču EPU. Pred tem je treba ustvariti račun. Ko je račun aktiviran, je treba zahtevati izdajo potrdila, ki ga izda središče EPU za izdajo potrdil, nato pa počakati na obvestilo, da je bilo potrdilo izdano (približno dve uri). Nato je treba potrdilo naložiti s spleta. Za pravilno namestitev potrdila v operacijski sistem je potrebno geslo potrdila, ki se pošlje po e-pošti. Če uporabnik potrdilo po naložitvi izgubi, mora predložiti novo vlogo za potrdilo. Navaden elektronski podpis je mogoče uporabljati le v elektronskih postopkih. Potrdilo za navaden elektronski podpis velja eno leto;

(b) kvalificirani elektronski podpis, ki se potrdi z veljavnim kvalificiranim potrdilom. Kvalificirani elektronski podpis lahko uporabniki po registraciji uporabniškega računa samodejno uporabljajo, vendar pa morajo sami prej pridobiti kvalificirani elektronski podpis.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodno takso je mogoče v elektronskem postopku za plačilni nalog plačati le elektronsko prek ponudnika plačilnih storitev. Taksa znaša eno četrtino takse, ki se plača v tradicionalnem postopku za plačilni nalog.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

V elektronskem postopku za plačilni nalog lahko tožnik umakne tožbeni zahtevek, dokler se postopek ni končal s končno odločbo. V ta namen je treba predložiti vlogo. Vloga mora vsebovati tožnikovo izjavo o umiku zahtevka in številko njegovega bančnega računa. Tožnik lahko tožbeni zahtevek umakne v celoti – v tem primeru se odpove pravnemu varstvu vseh zahtevkov, navedenih v tožbenem zahtevku (v njihovem celotnem znesku). Tožbeni zahtevek je mogoče umakniti tudi le delno, kar se imenuje delni umik zahtevka. Ob umiku tožbenega zahtevka se lahko tožnik hkrati odpove navedenemu zahtevku. V vlogi za umik tožbenega zahtevka je treba navesti številko bančnega računa za vrnitev plačane sodne takse. Sodna taksa se vrne, če je tožbeni zahtevek umaknjen, še preden je izdan plačilni nalog.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

V elektronskem postopku za plačilni nalog toženec ne more odgovoriti prek spleta. Prvi dokument, ki ga je treba tožencu vročiti v elektronskem postopku za plačilni nalog, je plačilni nalog. Toženec se lahko zoper njega pritoži z vložitvijo ugovora (v tradicionalni ali elektronski obliki).

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

V elektronskem postopku za plačilni nalog toženec ne more odgovoriti na tožbeni zahtevek. Edina oblika pritožbe zoper plačilni nalog je vložitev ugovora pri sodišču (v tradicionalni ali elektronski obliki). V takem primeru plačilni nalog izgubi veljavo in nima pravnega učinka. Elektronsko sodišče zadevo posreduje sodišču, ki je krajevno pristojno glede na kraj toženčevega stalnega prebivališča, pri čemer se zadeva obravnava v drugem postopku.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog, postane pravnomočen dva tedna po vročitvi tožencu. Pravnomočen plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog in vnesen v sistem informacijske tehnologije, je izvršilni naslov. Sodišče razglasi plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog, za izvršljiv z izdajo elektronske odločbe o izvršbi.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V elektronskem postopku za plačilni nalog dokumentov ni mogoče priložiti elektronsko predloženi vlogi.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V elektronskem postopku za plačilni nalog se sodna pisanja tožniku vročajo elektronsko. Tožniki ob začetku postopka z vložitvijo tožbenega zahtevka prek spletišča elektronskega sodišča pridobijo dostop do namenskega dela spletišča elektronskega sodišča, ki jim omogoča prejemanje sporočil sodišča. Sodna pisanja se tožniku vročajo prek sistema za prenos podatkov, ki podpira elektronski postopek za plačilni nalog (elektronsko vročanje sodnih pisanj). Sodna pisanja se tožencu elektronsko vročajo le, če se je toženec strinjal s to obliko vročanja sodnih pisanj.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

V elektronskem postopku za plačilni nalog so sodne odločbe elektronske.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, le v elektronskem postopku za plačilni nalog.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Če odločba o izvršbi zajema sodno odločbo, ki se izda v elektronskem postopku za plačilni nalog, se lahko vloga za začetek izvršilnega postopka vloži elektronsko. Vložiti jo je treba prek sistema za prenos podatkov, ki podpira elektronski postopek za plačilni nalog.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Med elektronskim postopkom za plačilni nalog imajo stranke poln vpogled v spis postopka, ki se vodi v njihovi zadevi. Navedeni vpogled se zagotovi prek sistema za prenos podatkov, ki podpira navedeni postopek. Dokumente, v katere je omogočen vpogled, je mogoče tudi natisniti. To je mogoče le v elektronskem postopku za plačilni nalog, v vseh ostalih postopkih pa ne.

Zadnja posodobitev: 15/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Romunija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Člen 199(1) zakonika o civilnem postopku določa, da je tožbo mogoče vložiti osebno ali po zastopniku, pošti, kurirju, telefaksu, mogoče jo je odčitati z optičnim bralnikom in poslati po e-pošti ali pa jo vložiti kot elektronski dokument.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Tožbe je v civilnih zadevah mogoče vložiti tako, da se odčitajo z optičnim bralnikom in pošljejo po e-pošti ali da se predložijo kot elektronski dokumenti. Noben postopek ni na voljo samo prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ta storitev je vedno na voljo.

Člen 199(1) zakonika o civilnem postopku določa, da se tožba, vložena osebno, po zastopniku, po pošti, kurirju, telefaksu, odčitana z optičnim bralnikom in poslana po e-pošti ali vložena kot elektronski dokument, evidentira in datira z žigosanjem z vstopnim žigom. Po evidentiranju se tožba in spremni dokumenti, kjer je ustrezno skupaj z dokazi, kako so bili posredovani sodišču, predajo predsedniku sodišča ali osebi, ki jo je ta določil, ta pa sprejme takojšnje ukrepe za naključno določitev senata v skladu z zakonom.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Z zakonikom o civilnem postopku uporaba standardnih obrazcev za pravne zahtevke ni predvidena. Splošna pravila o civilnem postopku določajo vsebino nekaterih civilnopravnih zahtevkov (npr. tožba, odgovor na tožbo, nasprotna tožba).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Varen prenos podatkov in njihovo varno shranjevanje se zagotavlja z orodji informacijske tehnologije, ki so vgrajena v sistem e-pošte, kot so požarni zid, potrdila, protivirusni programi in nadzor dostopa glede na vlogo uporabnika, dopolnjuje pa jih uporaba dobre prakse z zadevnega področja.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Člen 148(2) in (5) zakonika o civilnem postopku določa, da je mogoče vloge, ki se pošiljajo sodišču, vložiti tudi v obliki elektronskih dokumentov, če so izpolnjeni pravni pogoji. Vloga mora vsebovati podpis. Podpisati se je mogoče na dokument, tega odčitati z optičnim bralnikom in ga poslati po e-pošti. Pri elektronskem dokumentu, ki se pošilja po e-pošti, je podpis lahko elektronski.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse je treba plačati v skladu z nujno odredbo vlade št. 80/2013 o sodnih taksah, vendar se njihova višina ne razlikuje od drugih sodnih taks. Kolkovino plača zavezanec za plačilo takse v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta na ločen račun lokalnega proračuna za prejemke z naslovom „Kolkovine in druge takse“, ki je odprt v imenu zadevne upravne enote, kjer ima fizična oseba stalno ali dejansko prebivališče, ali če je ustrezno, kjer ima pravna oseba sedež. Če oseba, ki mora plačati kolkovino, v Romuniji nima stalnega ali dejanskega prebivališča oziroma registriranega sedeža, se taksa plača v lokalni proračun zadevne upravne enote, v kateri je sodišče, pri katerem se vlaga tožba ali vloga.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, pod enakimi pogoji, kot lahko tožnik umakne tožbo. Člen 406 zakonika o civilnem postopku določa, da lahko tožnik kadar koli umakne tožbo, in sicer ustno med obravnavo ali s pisnim obvestilom.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Uporaba spleta za toženca ni obvezna.

Člen 149(4) in člen 154(6) zakonika o civilnem postopku določata, da sodni uradniki, drugi zaposleni na sodišču ter zastopniki ali zaposleni pri drugih sodiščih v okrožju, kjer je oseba, ki se ji pošilja sporočilo, po uradni dolžnosti pošiljajo sodne pozive in vsa procesna pisanja. Sodni uradnik jih lahko pošlje tudi po telefaksu, e-pošti ali na drug način, ki zagotavlja, da se besedilo dokumenta pošlje in da se prejme potrdilo o njegovem prejemu, če je stranka sodišču za to zagotovila ustrezne podatke. Za potrditev sodišče poleg procesnega pisanja pošlje tudi obrazec, ki vsebuje naziv sodišča, datum sporočila, ime uradnika, odgovornega za sporočanje, in informacije o poslanih dokumentih. Obrazec izpolni prejemnik, ki napiše datum prejema in ime osebe, odgovorne za prejem sporočila, nato pa obrazec podpiše in ga pošlje sodišču po telefaksu, e-pošti ali na drug način. Kadar se vloga v skladu z zakonom pošlje po telefaksu ali e-pošti, sodni uradnik po uradni dolžnosti pripravi kopije vloge. Stroške zanje nosi stranka, ki jih mora zagotoviti.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Odgovor se sporoči na enak način, kot se vroči procesno pisanje. Glej odgovor na 9. vprašanje.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

V skladu s členom 208 zakonika o civilnem postopku je sankcija za nevložitev odgovora v zakonsko določenem roku enaka, ne glede na način, na katerega ga je treba vložiti. Če toženec ne predloži odgovora, izgubi pravico do vlaganja nadaljnjih dokazov ali do ugovorov, ki se ne nanašajo na javni red, razen če zakon ne določa drugače.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Glej odgovor na 9. vprašanje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Glej odgovore na 1. in 9. vprašanje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Za sodne listine, ki se izdajajo v postopku izvršbe, veljajo iste splošno uporabne določbe kot za pošiljanje procesnih pisanj. Glej odgovor na 1. vprašanje.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Vendar pa spletne strani sodišča ( Povezava se odpre v novem oknuhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) ali informacijskih pisarn pri nekaterih sodiščih omogočajo dostop do povzetka sodb na podlagi opravilne številke, vsebine zadeve in imen strank. Za v prihodnje se načrtuje, da bo vpogled v sodne spise ob plačilu takse mogoč tudi od doma.

Zadnja posodobitev: 04/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Slovenija

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) omogoča vlaganje vlog v civilnih postopkih tudi v  elektronski obliki oziroma omogoča, da se sodni postopek prične preko interneta.

Natančneje v 105b. členu določa, da se vloge v civilnih postopkih vlagajo pisno, pri čemer je pisna vloga tista, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Vloga v fizični obliki se vloži tako, da se pošlje po pošti, z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije, izroči neposredno organu ali po osebi, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se vloži v informacijski sistem sodstva, pri čemer informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.

Kljub obstoječi pravni podlagi (zakoni in podzakonski akti), ki se nanaša na vse civilne in gospodarske postopke, pa je trenutno preko interneta oziroma po elektronski poti mogoče začeti le postopke, zajete v portalu e-Sodstvo: v izvršilnih postopkih je možno vlagati predloge za izvršbo in druge vloge v elektronski obliki ter izdajati in vročati sodna pisanja v elektronski obliki, pri čemer je elektronsko vročanje za nekatere naslovnike obvezno (notarji, odvetniki), možno je vlagati vloge in izdajati odločbe v postopkih zaradi insolventnosti ter vlagati zemljiškoknjižne predloge in izdajati odločbe v zemljiškoknjižnem postopku.

V ta namen obstaja v Republiki Sloveniji portal e-Sodstvo, ki omogoča vlaganje pisanj v elektronski obliki: Povezava se odpre v novem oknuhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje je možno v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih, v katerih se za vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje uporabljajo pravila ZPP.

Izključno po internetu je mogoče sprožiti zemljiškoknjižni postopek, saj Zakon o zemljiški knjigi (v nadaljevanju ZZK-1) v 125a. členu določa obvezno elektronsko vlaganje pisanj, kljub temu pa lahko predlagatelj vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist v vrstnem redu vložitve tega predloga tudi na zapisnik pri sodišču tako, da se med uradnimi urami osebno zglasi pri zemljiškoknjižnem sodišču na območju katerega so nepremičnine, ki so predmet predloga: če zemljiškoknjižnemu sodišču izroči vse listine, ki so podlaga za zahtevani vpis, iz prvega odstavka 142. člena tega zakona in če hkrati plača sodno takso za predlog. Predlagatelj, ki je sam vložil elektronski zemljiškoknjižni predlog, in notar, odvetnik, nepremičninska družba ali pravobranilstvo, ki zastopa udeleženca v zemljiškoknjižnem postopku, mora vse vloge udeleženca vložiti elektronsko (4. odstavek 125a.člen ZZK).

Za ostale postopke, pri katerih je mogoče sprožiti postopke tudi elektronsko, pa zakonodaja še vedno dopušča tudi vloge v fizični oziroma papirnati obliki.

Izvršba: V 2.odstavku 29. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) je določeno, da minister, pristojen za pravosodje predpiše  vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti in obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano ter potek takega postopka. Na podlagi navedenega člena je v Pravilniku o obrazcih, vrstah izvršb in avtomatiziranem izvršilnem postopku v Prilogi 5 zapisano, katere elektronske vloge, lahko vlagateji vložijo prek portala e-Sodstvo, podportala e-Izvršba.  Prek portala e-Sodstvo,  podportala e-Izvršba lahko stranke vložijo vse vloge v elektronski obliki.

Insolvenčni postopki: Upravitelj mora svoja poročila, sezname preizkušenih terjatev in druga pisanja upravitelja predložiti sodišču v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (98. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - v nadaljevanju ZFPPIPP) . Odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, mora prijavo terjatev in druge vloge stranke vložiti v elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (123a. člen ZFPPIPP), sicer sodišče njegovo vlogo zavrže. Vsa pisanja se odvetniku, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, in upravitelju vročajo elektronsko v njegov varni elektronski poštni predal.

Prav tako sodišče v postopkih zaradi insolventnosti izda izvirnik sklepa ali odredbe v elektronski obliki, podpisan z varnim elektronskim podpisom sodnika, overjenim s kvalificiranim potrdilom. (124. člen ZFPPIPP).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Informacijski sistem e-Sodstvo mora omogočati izvajanje e-opravil vsak delavnik med 08.00 in 20.00 uro. Načeloma pa lahko uporabniki informacijskega sistema e-Sodstvo svoje e-opravila opravljajo 24/7, saj navedena omejitev velja v primeru, ko se na sistemu izvajajo tehnične nadgradnje.

112. člen ZPP sicer določa, da če se pošlje vloga po elektronski poti se šteje čas, ko jo je prejel informacijski sistem, za trenutek izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih kot izvedbeni akt  pa določa, da če je elektronska vloga vezana na rok, velja, da je bila vložena v času, ko jo prek informacijskega sistema e-sodstvo prejme strežnik, na katerem teče modul e-vpisnik za vrsto civilnega sodnega postopka, v katerem se vlaga ta vloga (18. člen Pravilnika).

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Če se nestandardizirani del besedila elektronske vloge izvorno sestavi kot elektronski dokument, mora biti e-opravilu priložen tako, da se pretvori v PDF/A obliko. Nestandardizirani del besedila elektronske vloge, ki je izvorno sestavljen kot pisni dokument, in prilogo, ki je pisna listina, mora uporabnik zaradi priložitve e-opravilu pretvoriti v elektronski dokument tako, da jo skenira. Elektronski dokument, pridobljen na ta način,  pa mora ustrezati tem zahtevam:

  • biti mora v PDF/A obliki na črno-bel način,
  • ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi,
  • če pisna listina obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega listina, vsebovani v eni PDF datoteki tako, da je vsak list na svoji strani brez vmesnih praznih listov,
  • če se prilagata dve listini ali več listin, mora biti vsaka listina v svoji PDF datoteki.

Če elektronski dokument, ki je priložen e-opravilu, ne ustreza navedenim zahtevam velja, da je elektronska vloga nepopolna. (19. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Informacijski sistem e-Sodstvo se nahaja v varnem državnem omrežju HKOM, podatki pa se shranjujejo na centralnem strežniku, ki je v omrežju HKOM.

Pravice dostopa do podatkov so urejene v shemi pravic, ki jo ureja center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije skladno s Pravilnikom o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih. Vsak uporabnik informacijskega sistema e-Sodstvo in ostalih treh podportalov, se mora pred izvajanjem e-opravil registrirati v varnostno shemo le-tega. Uporabniške skupine se razlikujejo glede na stopnjo izkaza v informacijskem sistemu (navadni uporabniki, registrirani uporabniki in kvalificirani uporabniki). Od vrste uporabniške skupine v katero so vključeni  je odvisno število uporabniških pravic (e-opravil), ki jih lahko na portalu in podportalih izvajajo.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Vsaka elektronska vloga mora biti podpisana z elektronskim podpisom vlagatelja (kvalificirano digitalno potrdilo). Informacijski sistem e-Sodstvo zagotovi časovni žig na vsaki prejeti elektronski vlogi, vlagatelj pa prejme avtomatsko elektronsko potrdilo o času oddaje vloge v informacijski sistem e-Sodstvo.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Splošni predpis, ki ureja plačevanje sodnih taks, je Zakon o sodnih taksah  (ZST-1), ki določa, da se pred sodišči v Republiki Sloveniji plačujejo sodne takse po določbah tega zakona. Zakon načeloma ne razlikuje med elektronskimi in neelektronskimi postopki, stimulira pa vlaganje elektronskih vlog pri izvršbi, kjer je sodna taksa za elektronsko vloženo vlogo za 20% nižja od takse za vlogo, vloženo v fizični (papirni) obliki.

Izvršilni postopek:

Pri elektronski vložitvi vloge se izda plačilni nalog, s katerim se vlagatelju naloži, da plača sodno takso v osmih dneh od vročitve naloga z nakazilom v dobro računa in z navedbo referenčne številke, navedene v nalogu. Velja, da je nalog za plačilo sodne takse vročen, ko vlagatelj sam ali njegov pooblaščenec elektronsko vloži vlogo.

Če vlagatelj v  osmih dneh od vročitve naloga za plačilo sodne takse ne plača sodne takse v skladu s tem nalogom in niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, velja, da je vloga umaknjena. Pri elektronsko vloženem predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine pa velja izjema, saj nastane taksna obveznost ob oddaji predloga v informacijski sistem. Vlagatelju se ne izdaja nikakršnega plačilnega naloga, temveč le dobi podatke, potrebne za izvedbo plačila sodne takse. V primeru, da vlagatelj sodne takse za elektronsko oddani predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, za katerega je pristojen COVL (centralni oddelek za verodostojno listino), ne plača v predpisani višini in osem dnevnem roku od oddaje, se šteje, da predlog ni bil vložen.

Pri elektronskih vlogah, ki niso predlogi za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se plačevanje sodnih taks ne razlikuje od splošnega načina plačevanja sodnih taks. V primeru, da je predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine vložen v fizični (papirni) obliki in če vlagatelj ne plača sodne takse na referenco( sklic), ki je naveden na obrazcu predloga, mu sodišče pošlje plačilni nalog.

Zemljiškoknjižni postopek: Če je za zemljiškoknjižni predlog ali za drugo elektronsko vlogo treba plačati sodno takso, se ob elektronski vložitvi te vloge izda nalog, s katerim se vlagatelju naloži, da plača sodno takso v osmih dneh od vročitve naloga z nakazilom v dobro računa in z navedbo referenčne številke, navedene v nalogu. Velja, da je nalog za plačilo sodne takse vročen, ko vlagatelj sam ali njegov pooblaščenec elektronsko vloži vlogo. Če vlagatelj v  osmih dneh od vročitve naloga za plačilo sodne takse ne plača sodne takse v skladu s tem nalogom, velja, da je vloga umaknjena.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za umik zahtevka oziroma vloge, vložene elektronsko, veljajo enaka pravila kot za umik pisnih vlog, v informatiziranih postopkih izvršbe, insolvence in zemljiškoknjižnem postopku je tako mogoče tudi v elektronski obliki umakniti vložen predlog.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Kot navedeno zgoraj pod točko 1, kljub obstoju pravne podlage vlaganje elektronskih vlog še ni mogoče v vseh civilnih postopkih.

Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka vsebuje seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti v postopku izvršbe. Če želi dolžnik v postopku izvršbe vložiti odgovor oziroma elektronsko vlogo prek portala e-sodstvo, podportala e-Izvršba mora izpolnjevati pogoje za zunanjega kvalificiranega uporabnika informacijskega sistema e-Sodstvo (odprt varen elektronski predal, kvalificirano digitalno potrdilo enega od slovenskih overoviteljev povezano z njegovo davčno številko) ter druge pogoje, ki so odvisni od tega v katero uporabniško skupino se vključi (12.člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).

Glede obveznosti nekaterih udeležencev  za vložitev pisanj v elektronski obliki ter obveznosti udeležencev v insolvenčnem postopku  glej odgovor pod 2.

V zemljiškoknjižnem postopku in nekaterih postopkih izvršbe je mogoče vložiti tudi ugovor oziroma druga pravna sredstva preko interneta. Za nekatere udeležence (odvetniki, notarji, državni organi, nepremičninske družbe) je v zemljiškoknjižnem postopku obvezno, da vsa pisanja vlagajo v elektronski obliki.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopek v primeru neodziva nasprotne stranke poteka enako kot pisni postopek. Po preteku roka, predvidenega za odgovor tožene stranke oziroma dolžnika izda sodišče odločbo.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Glej 10 - enako vprašanje

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

ZPP določa (16a. člen), da je elektronska oblika enakovredna pisni, če so podatki v elektronski obliki primerni za obdelavo na sodišču, dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo in da se podatkom v elektronski obliki ne sme odreči dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki. Enako določa Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (1. odstavek 13. člena).

V postopkih izvršbe in zavarovanja se lahko dokumenti oz. dokazi predložijo v elektronski obliki. Glede izpolnjevanja tehničnih zahtev, v kolikor ne gre za elektronsko vlogo, temveč elektronski dokument (prilogo) se smiselno uporabljajo določila 1. in 2. odstavka 19.člena Pravilnika o elektronskem dokumentu. Glej tudi odgovor pri tč. 4.

Dokumenti se lahko predložijo tudi v elektronski obliki. Elektronska vloga je elektronski dokument z vsebino vloge stranke v civilnem sodnem postopku (Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).  Isti pravilnik definira tudi, kaj je elektronska priloga, in sicer je to v elektronsko obliko pretvorjena pisna listina, ki se priloži elektronski vlogi.

Uporabnik vloži elektronsko vlogo tako, da na portalu e-sodstvo izbere ustrezno e-opravilo za vložitev elektronske vloge in v ustrezna polja zaslonskega (spletnega) obrazca vnese zahtevane podatke standardiziranega dela besedila vloge. V primeru, da elektronska vloga po zakonu ali po presoji predlagatelja vsebuje tudi obrazložitev, uporabnik besedilo obrazložitve oblikuje poseben elektronski dokument (t.i. nestandardizirani del besedila elektronske vloge), ki ustreza zahtevam iz 19.člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in ta elektronski dokument priloži e-Izvršba opravilu. Podpiše ga s svojim varnim elektronskih podpisom. Smiselno enako velja za elektronske priloge, ki se priložijo elektronski vlogi. Glej tudi odgovore zgoraj.

V zemljiškoknjižnem postopku je zaradi pravne varnosti in dejstva, da pridobi v elektronsko obliko pretvorjen dokument naravo (dokazno moč) izvirnika, določeno posebno pravilo, da lahko v zasebne listine (pogodbe) v elektronsko obliko pretvori le notar (kot oseba javnega zaupanja). Notar mora takšno listino, po pravilih notarske hrambe, tudi hraniti do pravnomočnosti vpisa. Druge listine, ki so podlaga za vpis (sodne odločbe in druge odločbe državnega organa) lahko stranke /predlagatelji v elektronsko obliko pretvorijo sami.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Po določilih Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih velja elektronska sodna odločba za izvirnik sodne odločbe. Pri elektronski vročitvi sodne odločbe se pošlje odpravek elektronske sodne odločbe kot elektronski dokument. Pri vročitvi sodne odločbe po pošti pa se pošlje natisnjeni odpravek elektronske sodne odločbe.

*Pri tem velja poudariti, da v praksi kljub zakonski pravni podlagi, trenutno pošiljanje listin v sodnih postopkih v civilnih in gospodarskih zadevah - z izjemo insolvenčnih in zemljiškoknjižnih postopkov - po elektronski poti še ni mogoče. Od 10.4.2014 se tudi sodna pisanja v izvršilnih postopkih odvetnikom in izvršiteljem vročajo v e- obliki, torej po e-poti.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. Sodbo oziroma odločbo, ki se izda v elektronski obliki, podpiše predsednik senata s svojim varnim elektronskim podpisom in varnim elektronskim podpisom sodišča, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če je varen elektronski podpis predsednika senata overjen s kvalificiranim potrdilom, ki vsebuje tudi navedbo sodišča, varen elektronski podpis sodišča ni potreben. Sodbe, ki se obdelajo v informacijskem sistemu samodejno, imajo lahko namesto podpisa in žiga faksimile.

Odločba, ki je bila izdana v fizični ali elektronski obliki, se strankam lahko vroči v overjenem prepisu oziroma v elektronskem (skeniranem) prepisu ali v elektronski obliki. Prosim glejte tudi opombo pri vprašanju 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Kot že rečeno, kljub obstoju pravne podlage elektronskih vlog, torej tudi pritožbe, ni mogoče vlagati v vseh postopkih, je pa to mogoče v postopkih izvršbe, postopkih insolventnosti ter zemljiškoknjižnih postopkih, če vlagatelj izpolnjuje pogoje za uporabnika informacijskega sistema e-Sodstvo. Glej tudi odgovore zgoraj.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, elektronska izvršba (e-izvršba) je omogočena preko portala e-Sodstvo. Vlagatelj lahko prek portala e-Sodstvo, podportala e-Izvršba vloži predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, kot registrirani in zunanji kvalificirani uporabnik. Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in predlog za zavarovanje pa lahko vlagatelj vloži prek podportala e-Izvršba le kot zunanji kvalificirani uporabnik. Pri tem pa velja pojasniti, da gre za postopek izvršbe in zavarovanja, ki se vodi skladno z nacionalnimi predpisi (ZIZ).

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Spis v elektronski obliki imajo stranke pravico pregledovati in prepisovati tudi v elektronski obliki v informacijskem sistemu, v katerem stranka svojo istovetnost dokaže s svojim kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis.

V postopku izvršbe in zavarovanja pred okrajnimi sodišči imajo uporabniki, ki so vložili elektronsko vlogo prek podportala  e-Izvršba, možnost vpogleda v lastna pisanja, kot tudi pregled izvedenih procesnih dejanj v zadevi v  kateri so vložili elektronsko vlogo, na kateri so zavedeni kot udeleženec. Kaj lahko uporabnik iz določene uporabniške skupine vpogleda določa Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in avtomatiziranem izvršilnem postopku.

Vpogled v spis je omogočen tudi v zemljiškoknjižnem postopku. Za razliko od izvršilnega postopka je do pravnomočnosti vpisa v zemljiškoknjigo vpogled v spis omogočen vsem registriranim uporabnikom (torej ne samo predlagateljem in drugim udeležencem). Vpogled vsem je mogoč samo v procesna dejanja (predlog, odločba sodišča idt.), ne pa tudi v priloge (torej listine), saj je slednje onemogočeno iz razloga varstva osebnih podatkov udeležencev.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.uradni-list.si/

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.sodisce.si/

Zadnja posodobitev: 27/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Slovaška

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Sodni postopek je mogoče začeti prek spleta, ali natančneje, zahtevke in druge vloge je mogoče vložiti elektronsko, če so opremljeni s kvalificiranim elektronskim podpisom.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronsko se lahko vlagajo vse vrste zahtevkov in vlog. Če se vloga v zadevi vloži elektronsko, vendar brez avtorizacije (kvalificiranega elektronskega podpisa), jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom, sicer je sodišče ne upošteva. Sodišče vložnika izrecno ne pozove k naknadni predložitvi.

V nepravdnih zadevah je mogoče vloge vložiti pri katerem koli okrožnem sodišču. To mora prejem vnesti v evidenco in vlogo brez odlašanja posredovati pristojnemu sodišču. Tovrstna vložitev ima enak učinek, kot če bi bila opravljena pri pristojnem sodišču.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Vedno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebna oblika se ne zahteva, saj se zahtevki obravnavajo glede na vsebino. Če v zahtevku manjka posamezna podrobnost, sodišče z odločbo pozove stranko, naj zahtevek popravi ali dopolni v roku, ki ne sme biti krajši od desetih dni.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Pogoji za shranjevanje in prenos podatkov so določeni v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (v nadaljnjem besedilu: zakon o postopkovnih in upravnih pravilih).

(a) Postopek prejema vlog prek spleta s kvalificiranim elektronskim podpisom urejata zakon št. 215/2002 o elektronskem podpisu in spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.), in predpis NBU št. 542/2002 o metodi in postopku uporabe elektronskih podpisov v poslovnih in upravnih razmerjih (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Tako prejeta vloga se posreduje vložišču, in to jo nadalje obravnava v skladu s členom 129 zakona o postopkovnih in upravnih pravilih. V vložišču sodišča se uporablja programska oprema za vodenje evidence vlog.

(b) Vloge, prejete brez kvalificiranega elektronskega podpisa, se takoj posredujejo vložišču, in to jih nadalje obravnava v skladu s členom 129 zakona o postopkovnih in upravnih pravilih.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Vlogo, ki se prek spleta predloži brez kvalificiranega elektronskega podpisa, je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom, sicer je sodišče ne upošteva. Če je vloga opremljena s kvalificiranim elektronskim podpisom, je ni treba dopolnjevati. Točen čas prejema vloge se označi in zapiše.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse je treba plačati za izdelavo kopije zahtevka in njegovih prilog, ki so del sodnega spisa, in kopije zahtevka in njegovih prilog, ki se predložijo strankam, če je bil zahtevek vložen elektronsko in podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu z zakonom št. 215/2002 o elektronskem podpisu in spremembi nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 679/2004, in s predpisom NBU št. 542/2002 o metodi in postopku uporabe elektronskih podpisov v poslovnih in upravnih razmerjih. Taksa znaša 0,1 EUR na stran, vendar najmanj 10 EUR na vlogo, s katero se zahteva začetek postopka, in njene priloge, ter vsaj 3 EUR za vse druge vloge in njihove priloge (točka 20a Priloge k zakonu št. 71/1992 o sodnih taksah, kakor je bil spremenjen (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, vsako vlogo je mogoče delno ali v celoti umakniti, in to ne glede na način, na katerega je bila vložena (umik zahtevka).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženec ima to možnost, vendar mu je ni treba uporabiti.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Postopek, ki se uporablja za elektronske vloge, je določen v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Postopek, ki se uporablja za elektronske vloge, je določen v zakonu št. 543/2005 o postopkovnih in upravnih pravilih za okrožna sodišča, območna sodišča, posebno sodišče in vojaška sodišča, kakor je bil spremenjen.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokazi so vse, iz česar je mogoče ugotoviti vsebino zadeve, dokazila pa so lahko v kateri koli obliki, iz katere je mogoče ugotoviti vsebino zadeve. Dovoljeni so v vseh vrstah postopkov. Dokumente je mogoče sodišču predložiti v skladu s pogoji iz člena 125 zakonika o civilnem postopku (Civilný sporový poriadok).

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu s členom 105 zakonika o civilnem postopku se pisni dokumenti lahko vročijo prek spleta. Šteje se, da je dokument s sodišča dostavljen peti dan po dnevu pošiljanja, tudi če ga naslovnik ni prebral.

Vročitev prek spleta pa je izključena v primeru vročanja sodb, drugih sodnih odločb, vabil na narok in drugih pisnih dokumentov, za katere zakon določa osebno vročitev. Sodbo je mogoče vročiti le osebno; vročitev prek spleta ni dovoljena.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne. Sodba se izda ob uporabi računalniške tehnologije na predlogi z vnaprej natisnjenim državnim grbom Slovaške republike in naslednjim besedilom: „Sodba v imenu Slovaške republike“. Pisno sodbo podpiše predsednik sodnega senata ali sodnik posameznik.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožbo je mogoče vložiti prek spleta. Če se pritožba vloži v elektronski obliki, vendar brez kvalificiranega elektronskega podpisa, jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom. Če pritožnik tega ne stori, se vloga ne upošteva. Odločitve o pritožbi ni mogoče izdati prek spleta, ampak samo v papirni obliki.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Vloga za izvršbo odločbe se lahko vloži prek spleta. Če je vložena elektronsko, vendar brez kvalificiranega elektronskega podpisa, jo je treba naknadno v desetih dneh predložiti tudi v papirni obliki ali v elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom. Če stranka tega ne stori, se vloga ne upošteva.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke in njihovi pravni zastopniki lahko vpogledajo v sodni spis le osebno in le v navzočnosti člana osebja sodišča.

Spletišče ministrstva Slovaške republike za pravosodje (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) omogoča iskanje v podatkovni zbirki sodnih odločb. Iskanje in vpogled v sodne odločbe sta omogočena vsakomur, in sicer glede na datum izdaje, sodišče, ki jo je izdalo, številko spisa, vrsto odločbe, vsebino odločbe, področje pravnega urejanja, uporabljene zakonske določbe ter ime in priimek sodnika ali sodnega uradnika, ki je odločbo izdal, iskanje pa je mogoče tudi glede na besede, uporabljene v odločbi (tako imenovano iskanje po celotnem besedilu).

Zadnja posodobitev: 14/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Avtomatizirana obdelava - Finska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Avtomatizirana obdelava je na voljo za predložitev vlog za začetek postopka v primeru nespornih zahtevkov, za vloge za pravno pomoč (ter za vloge za imenovanje pravnega zastopnika ali odvetnika, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči, in za odvetnike, ki zahtevajo povračilo taks in stroškov iz državnih sredstev) ter za predloge za izvršbo (v primeru predlogov na podlagi zasebnega prava za izvršbo dolgov na podlagi odločbe ali sodbe okrožnega sodišča (käräjäoikeus)).

Na Finskem ni postopkov, ki bi bili na voljo izključno prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Portal je vedno na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za družbe in organizacije, ki pogosto vlagajo vloge za začetek postopka, je na voljo predloga XML. Za državljane in podjetja je na voljo poseben elektronski spletni obrazec.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Portal avtomatizirane obdelave finskih sodišč je zavarovan s protokolom za šifriran prenos datotek HTTPS. Podatki, ki jih pošljejo sodišča, se hranijo na varnem strežniku, s katerega lahko zadevne stranke prenesejo svoje dokumente.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Uporabniki se morajo prijaviti, če želijo prenesti datoteke z varnega strežnika.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Za elektronske postopke se zaračunavajo enake takse kot za neelektronske postopke. Okrožna sodišča zaračunajo takse vložnikom zahtevkov in tožnikom ob koncu vsakega postopka. Višina takse je odvisna od vrste zadeve in zapletenosti postopka.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za elektronske postopke se uporabljajo ista načela kot za zahtevke, vložene po običajni, neelektronski poti.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženci lahko odgovorijo prek spleta, vendar uporaba spleta ni obvezna.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

V civilnih zadevah ni razlik med elektronskimi in neelektronskimi postopki.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

V civilnih zadevah ni razlik med elektronskimi in neelektronskimi postopki.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da. Vloge za začetek postopka, odgovori na tožbo in drugi dokumenti se lahko sodiščem pošljejo tudi po elektronski pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Dokumenti, pri katerih ni potrebno potrdilo o prejemu (kot so odgovori na tožbo, pozivi na predhodno in glavno obravnavo in povzetki sodišč), se lahko zadevnim strankam pošljejo po elektronski pošti.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne odločbe se lahko zadevnim strankam na zahtevo pošljejo elektronsko. Prejemnik ali njegov zastopnik se mora prijaviti, če želi prenesti sodne odločbe s spletnega portala.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožb trenutno ni mogoče vlagati elektronsko.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Predlogi za izvršbo sodno ugotovljenih dolgov se lahko vložijo elektronsko. Avtomatizirana obdelava je na voljo za predloge na podlagi zasebnega prava za izvršbo dolgov na podlagi odločbe ali sodbe okrožnega sodišča.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da. Tožniki lahko spremljajo potek svoje zadeve s prijavo na spletni portal, če se je postopek začel prek spleta.

Zadnja posodobitev: 14/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Avtomatizirana obdelava - Švedska

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Na Švedskem je treba tožbo v primeru spora vložiti pisno, pri čemer jo mora tožnik ali njegov zastopnik lastnoročno podpisati. Ker se zahteva lastnoročni podpis, tožbe ni mogoče vložiti v elektronski obliki.

Enako velja za predloge za izdajo plačilnega naloga, ki se vložijo pri švedskem izvršilnem organu. Vendar ima švedski izvršilni organ v primeru plačilnega naloga možnost, da osebam, ki vložijo veliko predlogov za izdajo plačilnega naloga, prizna izjemo.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Kot je razvidno iz odgovora na prvo vprašanje, je to samo izjemoma mogoče v okviru skrajšanega postopka.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo. Kot pa je razvidno iz odgovora na dvanajsto vprašanje, je odgovor na tožbo in druge procesne akte praviloma mogoče vložiti prek spleta, če jih ni treba lastnoročno podpisati.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti, ki jih ni treba lastnoročno podpisati, se lahko predložijo v elektronski obliki. To pomeni, da se načeloma lahko v elektronski obliki predloži vsa dokumentacija, razen tožbe. Lahko pa sodišče v posamezni zadevi odloči, da mora pošiljatelj verodostojnost nepodpisanega izvirnika dokumenta, ki je bil predložen v elektronski obliki, potrditi s predložitvijo podpisanega izvirnika.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Nobenih ovir ni, da organ dokumenta ne bi poslal v elektronski obliki in da se prejem dokumenta ne bi potrdil z elektronskim sporočilom, če je to na primer nujno na podlagi veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov itd.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodba se pošlje po pošti, razen če stranka zahteva drugače. Kadar je to primerno, na primer glede na veljavne določbe o varstvu osebnih podatkov, se lahko dokumenti pošljejo tudi po telefaksu ali elektronski pošti ali se kako drugače dajo na voljo v elektronski obliki.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožba se lahko vloži po elektronski pošti. Sodišče lahko po potrebi zahteva, da pošiljatelj verodostojnost take pritožbe potrdi s predložitvijo podpisanega izvirnika dokumenta.

V zvezi s sodnimi pozivi glej odgovor na trinajsto vprašanje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Upravičenec ali njegov zastopnik lahko predlog za izvršbo vloži ustno ali pisno. Če se predlog vloži ustno, se mora vložnik (predlagatelj izvršbe) obrniti na švedski izvršilni organ. Pisni predlog mora podpisati vložnik ali njegov zastopnik. Švedski izvršilni organ pa lahko stranki, ki vlaga veliko predlogov, dovoli vložitev v elektronski obliki.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Zadnja posodobitev: 14/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.