Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Na Švedskem je treba tožbo v primeru spora vložiti pisno, pri čemer jo mora tožnik ali njegov zastopnik lastnoročno podpisati. Ker se zahteva lastnoročni podpis, tožbe ni mogoče vložiti v elektronski obliki.

Enako velja za predloge za izdajo plačilnega naloga, ki se vložijo pri švedskem izvršilnem organu. Vendar ima švedski izvršilni organ v primeru plačilnega naloga možnost, da osebam, ki vložijo veliko predlogov za izdajo plačilnega naloga, prizna izjemo.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Kot je razvidno iz odgovora na prvo vprašanje, je to samo izjemoma mogoče v okviru skrajšanega postopka.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo. Kot pa je razvidno iz odgovora na dvanajsto vprašanje, je odgovor na tožbo in druge procesne akte praviloma mogoče vložiti prek spleta, če jih ni treba lastnoročno podpisati.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Spletna storitev za začetek postopka ni na voljo.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti, ki jih ni treba lastnoročno podpisati, se lahko predložijo v elektronski obliki. To pomeni, da se načeloma lahko v elektronski obliki predloži vsa dokumentacija, razen tožbe. Lahko pa sodišče v posamezni zadevi odloči, da mora pošiljatelj verodostojnost nepodpisanega izvirnika dokumenta, ki je bil predložen v elektronski obliki, potrditi s predložitvijo podpisanega izvirnika.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Nobenih ovir ni, da organ dokumenta ne bi poslal v elektronski obliki in da se prejem dokumenta ne bi potrdil z elektronskim sporočilom, če je to na primer nujno na podlagi veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov itd.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodba se pošlje po pošti, razen če stranka zahteva drugače. Kadar je to primerno, na primer glede na veljavne določbe o varstvu osebnih podatkov, se lahko dokumenti pošljejo tudi po telefaksu ali elektronski pošti ali se kako drugače dajo na voljo v elektronski obliki.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožba se lahko vloži po elektronski pošti. Sodišče lahko po potrebi zahteva, da pošiljatelj verodostojnost take pritožbe potrdi s predložitvijo podpisanega izvirnika dokumenta.

V zvezi s sodnimi pozivi glej odgovor na trinajsto vprašanje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Upravičenec ali njegov zastopnik lahko predlog za izvršbo vloži ustno ali pisno. Če se predlog vloži ustno, se mora vložnik (predlagatelj izvršbe) obrniti na švedski izvršilni organ. Pisni predlog mora podpisati vložnik ali njegov zastopnik. Švedski izvršilni organ pa lahko stranki, ki vlaga veliko predlogov, dovoli vložitev v elektronski obliki.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Zadnja posodobitev: 14/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču