Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da.

Za procesne pooblaščence pri sodišču (procuradores) in druge pravne zastopnike je to obvezno.

Za zasebne stranke (posameznike in pravne osebe) ta možnost obstaja od 1. januarja 2017, v celoti pa bo na voljo v letu 2017. Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco, ki je na voljo elektronsko in vsebuje podatke o zadevnih virih in naslovih.

Za zagotovitev verodostojnosti vsebine ter dokaza o pošiljanju in prejemu se zahteva elektronski podpis.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Na voljo je v vseh civilnih postopkih.

Trenutno se vzpostavlja dostop za zasebne stranke, ki pa je v nekaterih delih države lahko začasno omejen na postopke za izdajo plačilnih nalogov.

Procesni pooblaščenci pri sodišču in drugi pravni zastopniki morajo postopke začeti prek spleta; za zasebne stranke to ni obvezno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Na voljo je 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Ker pa nekateri dnevi niso delovni dnevi, se postopek, katerega začetek se zahteva na dan, ki ni delovni dan, konča šele prvi naslednji delovni dan.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Obvezna oblika ni določena. Če je elektronski dokument prevelik in ga sistem ne more obdelati, ga je treba vložiti v tiskani obliki.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za vzpostavitev ustreznih elektronskih sistemov so odgovorni pristojni javni upravni organi. Varnost se zagotavlja na podlagi sistema predhodne avtentikacije elektronskih podpisov delavcev v pravni stroki, pooblaščeni uradniki pa imajo dostop na podlagi kriptografskih kartic in digitalnih potrdil. Sistem mora zagotavljati verodostojnost vsebine ter zagotoviti dokazilo o pošiljanju in prejemu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, na podlagi sistema predhodne avtentikacije.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Taksa se plača za vloge pravnih oseb, ne pa tudi za vloge posameznikov. Za vse vloge, ne glede na to, ali so vložene elektronsko ali drugače, velja, da je treba plačilo izvesti elektronsko prek spleta in vlogi priložiti dokazilo o plačilu. (Če ta zahteva ni izpolnjena, je mogoče napako popraviti tudi pozneje.)

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Elektronske vloge je mogoče uradno umakniti pod enakimi pogoji kot vloge, vložene v tiskani obliki. Ko je vloga vložena, je ni mogoče preklicati.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ne: vsaka stranka odgovori po ustreznem postopku, ki je odvisen od tega, ali je stranka delavec v pravni stroki ali ne. Za zasebne stranke elektronska vložitev ni obvezna.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopek se uporablja le za predložitev dokumentov in obvestila, vročena pravnim zastopnikom strank. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno. Sodišče dokument izda v elektronski in/ali tiskani obliki, vroči pa se elektronsko ali v fizični obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Elektronski postopek se uporablja le za predložitev dokumentov in obvestila, vročena pravnim zastopnikom strank. Sodni postopki se ne opravljajo samodejno. Sodišče dokument izda v elektronski in/ali tiskani obliki, vroči pa se elektronsko ali v fizični obliki, odvisno od tega, katera pravila se uporabljajo in kaj so stranke izbrale.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da. Sodišča so opremljena za elektronsko prejemanje dokumentov. Dokumente je mogoče elektronsko predložiti prek pravnih zastopnikov strank.

Elektronska predložitev je na voljo v vseh postopkih.

Zahteva se predhodna avtentikacija z elektronskim podpisom delavca v pravni stroki.

Tudi zasebne stranke lahko dokumente predložijo elektronsko, kot je opisano zgoraj, če so se za to možnost odločile.

Izvirnik dokumenta je treba predložiti, če tako zahteva sodišče; v takem primeru ga je mogoče poslati po pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne stranke ni obvezno, vendar je v primeru odločitve za to potrebna predhodna avtentikacija.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne stranke ni obvezno, vendar je v primeru odločitve za to potrebna predhodna avtentikacija.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne posameznike pa ni obvezno, vendar se zahteva predhodna avtentikacija.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da. Za pravne zastopnike strank je to obvezno. Za zasebne posameznike pa ni obvezno, vendar se zahteva predhodna avtentikacija.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne, niti delavci v pravni stroki niti same stranke nimajo spletnega vpogleda v zadeve, saj ta možnost v civilnih postopkih ni na voljo po vsej državi, se pa uvaja v nekaterih delih države.

Zadnja posodobitev: 04/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču