Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Vo Švédsku sa musí žiadosť o predvolanie v prípade sporu predložiť písomne. Musí byť podpísaná samotným navrhovateľom alebo jeho zástupcom. Požiadavka na vlastnoručný podpis znamená, že žiadosť o predvolanie nemožno predložiť elektronicky.

To isté sa týka aj návrhov na vydanie platobného rozkazu, ktoré sa predkladajú švédskemu orgánu presadzovania práva. V prípade platobného príkazu má však švédsky orgán presadzovania práva možnosť udeliť výnimku pre osoby, ktoré predkladajú väčší počet návrhov na vydanie platobného rozkazu.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Ako vyplýva z odpovede na otázku č. 1, je to možné len v určitých výnimočných prípadoch v skrátenom konaní.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba. Ako vyplýva z odpovede na otázku č. 12, vo všeobecnosti je však možné cez internet predložiť vyjadrenie k žalobe a ďalšie procesné písomnosti, ktoré nemusia byť vlastnoručne podpísané.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Na predloženie veci neexistuje žiadna internetová služba.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Písomnosti, ktoré nemusia byť podpísané vlastnoručne, sa môžu predkladať elektronicky. V zásade to znamená, že elektronicky je možné predkladať všetky písomnosti okrem žiadosti o predvolanie. Súd však môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť aj o potrebe potvrdenia nepodpísanej, elektronicky predloženej pôvodnej písomnosti, a to tak, že odosielateľ predloží pôvodnú podpísanú písomnosť.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Orgánu nič nebráni odoslať písomnosť elektronicky a jej prijatie potvrdiť napríklad e-mailom, ak sa to považuje za potrebné na základe platných ustanovení týkajúcich sa osobných údajov atď.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Rozsudok sa odosiela poštou, ak príslušný účastník nepožaduje iný spôsob doručenia. Pokiaľ je to vhodné (napríklad podľa platných ustanovení o osobných údajoch), písomnosti sa môžu odosielať faxom alebo e-mailom, či inak sprístupniť v elektronickej podobe.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Odvolanie je možné podať e-mailom. V prípade potreby môže súd požiadať o potvrdenie takéhoto odvolania odosielateľom, a to prostredníctvom predloženia pôvodnej podpísanej písomnosti.

Informácie o žiadostiach o predvolanie sa nachádzajú v odpovedi na otázku č. 13.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Návrh na nútený výkon rozhodnutia môže podať oprávnený účastník alebo jeho zástupca, a to buď slovne, alebo písomne. So slovným návrhom sa navrhovateľ (účastník domáhajúci sa výkonu rozhodnutia) obracia na švédsky orgán presadzovania práva. Písomný návrh musí podpísať navrhovateľ alebo jeho zástupca. Švédsky orgán presadzovania práva však môže umožniť príslušnému účastníkovi predloženie veľkého množstva takýchto návrhov elektronicky.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Nie.

Posledná aktualizácia: 14/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.