Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno.

Pre zástupcov v súdnom konaní (procuradores) a iných právnych zástupcov to je povinná požiadavka.

Súkromné osoby (fyzické a právnické osoby) si túto možnosť môžu zvoliť už od 1. januára 2017, ktorá sa plne zavádza v priebehu celého roka 2017. Ministerstvo spravodlivosti vedie register, ktorý je dostupný v elektronickej forme a obsahuje údaje o relevantných zdrojoch a adresách.

Na zabezpečenie pravosti obsahu a na poskytnutie dôkazu o odoslaní a prijatí je potrebný elektronický podpis.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Je k dispozícii pre všetky občianskoprávne konania.

Prístup pre súkromné osoby je však v procese zriaďovania, hoci v niektorých častiach krajiny môže byť dočasne obmedzený na konania týkajúce sa platobných rozkazov.

Zástupcovia v súdnom konaní a iní právni zástupcovia musia začať konanie cez internet; pre súkromné osoby nie je použitie internetu povinné.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Keďže niektoré dni sú dni pracovného pokoja, postup, ktorý sa začne v deň pracovného pokoja sa dokončí až nasledujúci pracovný deň.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neexistuje povinný formát. Ak je elektronický dokument príliš veľký a blokuje systém, bude sa musieť podať v papierovej forme.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Príslušné orgány verejnej správy sú zodpovedné za zriadenie vhodných elektronických systémov. Bezpečnosť je zabezpečená pomocou systému predchádzajúceho overenia elektronických podpisov právnych zástupcov, kým prístup oprávnených úradníkov je zabezpečený pomocou kryptografických kariet a digitálnych certifikátov. Systém musí zaručiť pravosť obsahu a poskytnúť dôkaz o odoslaní a prijatí.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Áno, pomocou systému predchádzajúceho overenia.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Poplatky za žaloby platia len právnické osoby, ale nie fyzické osoby. Za podanie akejkoľvek žaloby, či už je podaná elektronicky alebo iným spôsobom, sa musí uskutočniť platba elektronicky cez internet a musí sa k nej priložiť doklad o zaplatení. (Nedodržanie tejto požiadavky sa môže napraviť neskôr.)

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Elektronické žaloby je možné oficiálne vziať späť za rovnakých podmienok ako žaloby podané v papierovej forme. Po podaní žaloby ju nie je možné zrušiť.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Nie: každý účastník odpovie pomocou vhodného postupu, ktorý závisí od toho, či je, alebo nie je právnym zástupcom. Pre súkromné osoby nie je elektronické podanie povinné.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Nič: elektronický postup sa vzťahuje iba na predloženie dokumentov a oznámení doručených právnym zástupcom účastníkov konania. Súdne konania neprebiehajú automaticky. Súd poskytne dokument v elektronickej a/alebo papierovej forme a doručí ho buď elektronicky alebo fyzicky v závislosti od toho, ktoré pravidlá sa uplatňujú a aký spôsob si účastníci konania zvolili.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Nič: elektronický postup sa vzťahuje iba na predloženie dokumentov a oznámení doručených právnym zástupcom účastníkov konania. Súdne konania neprebiehajú automaticky. Súd poskytne dokument v elektronickej a/alebo papierovej forme a doručí ho buď elektronicky alebo fyzicky v závislosti od toho, ktoré pravidlá sa uplatňujú a aký spôsob si účastníci konania zvolili.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Áno. Súdy sú vybavené na elektronické prijímanie dokumentov. Dokumenty sa môžu predkladať elektronicky prostredníctvom právnych zástupcov účastníkov konania.

Elektronické podanie je k dispozícii pre všetky konania.

Vyžaduje sa predchádzajúce overenie pomocou elektronického podpisu právneho zástupcu.

Súkromné osoby môžu takisto predložiť dokumenty elektronicky, ako už bolo uvedené, ak si zvolili tento spôsob.

Na žiadosť súdu sa musí poskytnúť originálny dokument, ale v takom prípade sa môže zaslať poštou.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné. Súkromné osoby si môžu zvoliť túto možnosť po predchádzajúcom overení.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné. Súkromné osoby si môžu zvoliť túto možnosť po predchádzajúcom overení.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné. Súkromné osoby si môžu zvoliť túto možnosť po predchádzajúcom overení.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné. Súkromné osoby si môžu zvoliť túto možnosť po predchádzajúcom overení.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Nie, ani právni zástupcovia, ani samotní účastníci konania nemôžu nahliadať do spisov prípadov online, pretože v občianskoprávnom konaní nie je k dispozícii možnosť nahliadnuť do spisu prípadu online na celoštátnej úrovni. V niektorých častiach krajiny sa zavádza táto možnosť.

Posledná aktualizácia: 04/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom