Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Holandský parlament prijal právne predpisy, ktoré umožňujú a dokonca vyžadujú, aby sa občianskoprávne a správne konania uskutočňovali elektronicky. Tieto právne predpisy sa zavedú postupne od roku 2017 do roku 2021. V roku 2017 je možné elektronické konanie vo veciach v oblasti azylu a práva starostlivosti, ako aj v občianskoprávnych nárokoch s povinným právnym zastúpením, ktoré boli podané na súdy v strednom Holandsku a v Gelderlande.

Elektronické konania na správnom súde sa môžu uskutočňovať prostredníctvom Digitálneho kontaktného miesta pre správne právo (Digitaal loket bestuursrecht) a správcovia/likvidátori môžu predložiť výpisy účtov a výnosov elektronicky prostredníctvom okresného kontaktného miesta (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Od septembra 2017 je elektronické konanie pred súdmi stredného Holandska a Gelderlandu povinné vo veciach občianskoprávnych nárokov, pri ktorých je povinné právne zastúpenie. Očakáva sa, že na jar 2018 sa bude elektronické konanie v takýchto typoch prípadov uplatňovať v celom Holandsku. V prípade všetkých ostatných konaní sa postupne do roku 2021 zavedú právne predpisy, ktoré umožnia uskutočňovanie elektronických konaní.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Elektronické konania sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Asistenčná služba v stredisku súdnej služby (rechtsspraakservicecentrum) je dostupná elektronicky a telefonicky od 8:00 do 20:00.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Áno. Konanie sa začína predložením originálneho dokumentu (procesinleiding) prostredníctvom webového portálu súdnej služby.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Áno, na predloženie dokumentov je potrebná elektronická identifikácia. Advokáti používajú na tento účel svoj advokátsky preukaz, zatiaľ čo pre občanov sú k dispozícii možnosti použitia prihlásenia prostredníctvom svojich DigiD prihlasovacích kódov alebo elektronickej identifikácie (spoločnosti). Zákon stanovuje, ktoré spôsoby identifikácie sú povolené.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, súdne poplatky sa platia vo všetkých konaniach. Advokáti majú vedený bežný účet v súdnom systéme. V prípade elektronických konaní sa súdne poplatky platia elektronicky. V prípade nezaplatenia poplatku sa nemôže (ďalšej) pokračovať v začatom konaní.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, zákon a rokovací poriadok súdneho systému stanovujú, akým spôsobom treba vziať žalobu späť.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Áno. Ak sa uplatňujú právne predpisy o elektronických konaniach, žalovaný môže odpovedať online. Ak je žalovaný zastúpený advokátom, odpoveď sa musí odoslať online. Ak má žalovaný právo konať vo vlastnom mene, odpoveď je prípustná aj v písomnej forme.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Celé elektronické konanie prebieha online. Žalovaný obdrží prostredníctvom e-mailu oznámenie o každom novom dokumente, ktorý je uložený v elektronickom spise. Žalovaní môžu pridať svoje vlastné dokumenty a nahliadať do spisu svojho prípadu elektronicky. Rozsudok súdu sa oznámi elektronicky.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak bola vec riadne doručená druhému účastníkovi konania, o veci sa môže rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie v dôsledku neúčasti účastníka. Druhý účastník konania bude písomne informovaný o procesných úkonoch.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Pozri odpoveď na otázku č. 1. Predkladanie správ a dokumentov prostredníctvom e-mailu nie je povolené, pretože nie je možné zaručiť primeranú bezpečnosť.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Nie, súdne dokumenty sa nemôžu doručovať alebo oznamovať prostredníctvom internetu. Mnohé rozsudky sú však uverejnené na adrese http://www.rechtspraak.nl/ a majú pridelené LJN číslo, ktoré ich umožňuje ľahko vyhľadať. O tom, či sa rozsudok musí umiestniť na uvedenom webovom sídle, zvyčajne rozhoduje predseda. Na internete nie sú umiestnené všetky rozsudky, ale iba výber tých, ktoré majú význam z justičného hľadiska alebo v ktorých existuje dôležitý (mediálny) záujem.

Mená osôb, ktoré sú uvedené v rozsudku sú anonymizované z dôvodov ochrany súkromia. Spoločnosti a jednotlivci, ktorí sa zúčastnili na súde v rámci výkonu svojej činnosti (svojho povolania), nie sú anonymizovaní.

V prípadoch, pri ktorých sa konania môžu alebo musia uskutočniť elektronicky, sa rozsudok umiestni do elektronického spisu. Týmto spôsobom sa rozsudok oznámi účastníkom konania.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie, uverejnenie na internete sa uskutoční po oznámení účastníkom konania, teda po dátume vydania tohto rozsudku. Pozri aj odpoveď na otázku č. 13.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

To je možné len v prípadoch, v ktorých sa konanie môže alebo musí uskutočniť elektronicky.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Áno, v prípadoch, keď konanie môže alebo musí byť elektronické, môžu účastníci kedykoľvek nahliadať do spisu prípadu. Účastníci konania musia byť na tento účel oprávnení prostredníctvom schváleného prihlasovacieho kódu.

Niektoré formuláre sú k dispozícií na webovom sídle http://www.rechtspraak.nl/ v PDF formáte, ale tieto dokumenty však musia byť zaslané súdu bežnou poštou, aby boli zahrnuté do konania. Tieto dokumenty obsahujú formuláre na oddelenie majetku a rozdelenie starobného dôchodku, formuláre na úpravu rodičovských práv, opatrovníctvo dospelého, poručnícku správu majetku a mentorstvo, formuláre vyhlásenia pre odborníkov a tlmočníkov, formuláre platobnej neschopnosti, formuláre na európske konania o platobnom rozkaze, formuláre pre európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a formuláre sťažnosti v odvolacom konaní.

Informácie, ktoré môžu byť relevantné v súdnych konaniach, ako aj informácie, ktoré zaručujú nezávislosť sudcov, sa zaznamenávajú centrálne a sú prístupné širokej verejnosti prostredníctvom webového sídla http://www.rechtspraak.nl/. Týka sa to centrálneho registra opatrovníctva dospelých (Centraal Curateleregister), centrálneho insolvenčného registra (Centraal Insolventieregister), registra majetku manželov (huwelijksgoederenregister) a registra vedľajších funkcií sudcov (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), do ktorých je možné nahliadnuť online.

Posledná aktualizácia: 11/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom