Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, súdne konanie je možné začať online prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície (ERV). Vyžaduje si to však registráciu v jednom z viacerých možných klíringových centier, ktoré presmerúvajú vstup do súdneho systému. Registrácia nie je bezplatná. Základný poplatok predstavuje približne 20,00 EUR mesačne, ku ktorému sa pripočítava poplatok zhruba 0,30 EUR za odoslanie dát. Doporučený list stojí v Rakúsku okolo 3,00 EUR.

Bezplatná služba odoslania dát pomocou občianskeho preukazu je tiež k dispozícii na odosielanie dát. Na rozdiel od rakúskej platformy elektronickej justície však poskytuje len jednosmernú službu.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Rakúska platforma elektronickej justície umožňuje online komunikáciu medzi súdmi a prokuratúrami na jednej strane a účastníkmi konania na druhej strane, rovnakým spôsobom ako v papierovej forme. Môže sa použiť pre všetky druhy konaní. Neexistujú konania, ktoré sa vždy musia začať online.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Služba je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Odôvodnenie žaloby a všetky procesné údaje požadované v žalobe sa musia odoslať v predpísanej štruktúre XML (alebo ako príloha PDF k tejto štruktúre).

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Prenos dát prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície sa zabezpečuje použitím protokolu https. Osvedčenia sa používajú na overenie všetkých zúčastnených strán. Komunikácia medzi servermi je tiež založená na osvedčeniach. Potreba pre používateľov zaregistrovať sa v prístupovom bode (pozri bod 1 vyššie) poskytuje dodatočnú bezpečnosť.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Pozri bod 5 vyššie (osvedčenia). Elektronické podpisy sa nevyžadujú. Služba centrálnej časovej pečiatky je dostupná len pre zápisy v katastri nehnuteľností a potvrdzuje prijatie platného podania.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdne poplatky za odosielanie dát online sa uhrádzajú inkasom. Poplatky na začatie konania online sú spravidla rovnaké ako pre konanie začaté papierovou formou. V určitých prípadoch existuje zľava pre elektronické podanie.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Medzi online a offline variantmi nie je rozdiel. Pravidlá občianskeho súdneho konania sa rovnako vzťahujú na konania uskutočňované prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície. Aj keď žaloby neboli podané online, je možné ich stiahnuť online.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Áno, internet je možné použiť na obhajobu na žaloby, podanie odvolaní atď. Použitie rakúskej platformy elektronickej justície spravidla nie je povinné; advokáti, notári, banky, poisťovne, fondy sociálneho zabezpečenia, Spolková finančná agentúra (Finanzprokuratur) a advokátske komory však musia používať rakúsku platformu elektronickej justície.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Pravidlá občianskeho súdneho konania sa rovnako vzťahujú na konania uskutočňované online.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Pravidlá občianskeho súdneho konania sa rovnako vzťahujú na konania uskutočňované online.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Áno, všetky druhy dokumentov je možné predložiť súdom prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície. Originálne dokumenty je možné predložiť aj elektronicky v konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností a obchodného registra.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Áno, účastníci konania a ich právni zástupcovia môžu nahliadnuť do registra vecí vo všetkých občianskoprávnych a vykonávacích konaniach online prostredníctvom klíringových centier, ale len v súvislosti s ich vlastnými vecami. Práva na nahliadnutie do spisov sa overujú pomocou jedinečného kódu adresy prideleného každej osobe s právami na nahliadnutie.

Posledná aktualizácia: 21/09/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom