NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Parlamentul olandez a adoptat măsuri legislative care permit și chiar impun ca procedurile civile și administrative să fie efectuate pe cale electronică. Aceste măsuri legislative trebuie să fie introduse progresiv din 2017 până în 2021. În 2017, procedurile electronice sunt posibile în cauzele având ca obiect azilul și custodia, precum și în acțiuni civile cu reprezentare juridică obligatorie, introduse în fața instanțelor din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland.

Procedurile judiciare administrative se pot desfășura electronic prin intermediul Biroului de servicii digitale pentru dreptul administrativ (Digitaal loket bestuursrecht), iar administratorii/destinatarii pot depune extrase de conturi și descărcări de gestiune în format electronic prin intermediul Biroului subdistrictual de servicii digitale (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Începând cu luna septembrie 2017, procedurile electronice din fața instanțelor din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland sunt obligatorii pentru acțiunile civile cu reprezentarea juridică obligatorie. Se preconizează că în primăvara anului 2018 această procedură se va aplica pe întreg teritoriul Țărilor de Jos pentru acest tip de cauză. În ceea ce privește toate celelalte proceduri, până în 2021 trebuie să se introducă progresiv măsuri legislative care permit derularea procedurilor pe cale electronică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Procedurile electronice sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Biroul de asistență de la centrul de servicii judiciare (rechtsspraakservicecentrum) poate fi accesat electronic și prin telefon, între orele 8:00 și 20:00.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Da. O acțiune este inițiată prin depunerea unui document introductiv (procesinleiding) prin intermediul portalului web de servicii judiciare.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Da, identificarea electronică este necesară pentru depunerea documentelor. Avocații utilizează legitimația de avocat în acest scop, în timp ce opțiunile disponibile pentru cetățeni includ utilizarea codului de acces DigiD sau a identificatorului electronic (întreprinderi). Legea prevede mijloacele de identificare care sunt permise.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, în orice procedură se percep taxe judiciare. Avocații mențin un cont curent cu sistemul judiciar. În cazul procedurilor electronice, taxele judiciare se plătesc pe cale electronică. În absența plății, nu se pot face (alte) progrese în ceea ce privește inițierea procedurii.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, legislația și normele de procedură din sistemul judiciar prevăd modalitățile de retragere a acțiunii.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da. Dacă se aplică măsurile legislative referitoare la procedurile electronice, pârâtul poate răspunde online. În cazul în care pârâtul are un avocat, răspunsul trebuie să fie depus online. În cazul în care pârâtul are dreptul să acționeze în nume propriu, este admis și un răspuns pe suport de hârtie.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Procedurile electronice se desfășoară în întregime online. Pârâtul primește o notificare prin e­mail cu privire la fiecare document nou depus la dosarul în format electronic. Pârâții își pot adăuga propriile documente și pot să își consulte cauza pe cale electronică. Hotărârea judecătorească este comunicată pe cale electronică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care cauza a fost comunicată sau notificată celeilalte părți în mod corect, cauza poate fi judecată în lipsă pentru neprezentare. Cealaltă parte este informată în scris cu privire la etapele procedurale.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1. Transmiterea de mesaje și de documente prin e-mail nu este permisă întrucât nu poate fi garantat un nivel adecvat de securitate.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu, documentele judiciare nu pot fi comunicate sau notificate prin intermediul internetului. Cu toate acestea, numeroase hotărâri sunt publicate pe site-ul web http://www.rechtspraak.nl/ și li se atribuie un număr LJN, astfel încât acestea să poată fi extrase cu ușurință. Președintele de ședință decide, de regulă, dacă hotărârea trebuie să fie publicată pe site-ul web menționat mai sus. Nu toate hotărârile sunt publicate pe internet, ci doar o selecție cu relevanță judiciară sau care fac obiectul unui interes ridicat (din partea mass-mediei).

Numele persoanelor care figurează în hotărâre sunt anonimizate din motive de confidențialitate. Întreprinderile și particularii implicați în cauză în calitate profesională nu sunt anonimizați.

În cauzele în care procedura poate sau trebuie să fie electronică, hotărârea este introdusă în dosarul electronic. În acest mod, hotărârea este notificată părților.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu, publicarea pe internet are loc după notificarea părților și, prin urmare, după data pronunțării hotărârii. A se vedea de asemenea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Acest lucru este posibil numai în cauzele în care procedura poate sau trebuie să fie în format electronic.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da, în cauzele în care procedura poate sau trebuie să fie electronică, părțile pot consulta documentele cauzei în orice moment. Părțile trebuie să fi fost autorizate să facă acest lucru prin intermediul unui cod de acces recunoscut.

Unele formulare pot fi descărcate de pe site-ul webhttp://www.rechtspraak.nl/ în format PDF, dar aceste documente trebuie trimise apoi și prin poșta normală către instanțele judecătorești pentru a fi incluse în procedură. Aceste documente includ formularele pentru separarea patrimoniilor și împărțirea pensiei pentru limită de vârstă, formularele pentru modificarea autorității părintești, pentru tutela unui adult, pentru administrarea fiduciară a proprietății și mentorat, formularele de declarație pentru experți și pentru interpreți, formularele legate de insolvență, formularele pentru procedurile europene de somație de plată, formularele pentru procedurile europene cu privire la cererile cu valoare redusă și formularele pentru contestații în cadrul procedurilor în căile de atac.

Informațiile care pot fi relevante în cursul procedurilor judiciare, precum și informațiile pentru a garanta independența judecătorilor se înregistrează la nivel central și sunt disponibile online pentru publicul larg prin intermediul site-ului web http://www.rechtspraak.nl/. Acestea se referă la Registrul Central al Curatelei Adulților (Centraal Curateleregister), Registrul Central al Insolvenței (Centraal Insolventieregister), registrul regimurilor matrimoniale (huwelijksgoederenregister) și registrul posturilor suplimentare deținute de membrii sistemului judiciar (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), care pot fi toate consultate online.

Ultima actualizare: 11/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site