Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Postępowanie elektroniczne - Belgia

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Stosowne przepisy wprowadzono tzw. „ustawami Phenix”, a mianowicie:

 • ustawą z 10 lipca 2006 r. o elektronicznym postępowaniu sądowym (belgijski dziennik ustaw z 7 września 2006 r.);
 • ustawą z 5 sierpnia 2006 r. o zmianie niektórych przepisów belgijskiego kodeksu postępowania sądowego w związku z wprowadzeniem elektronicznego postępowania sądowego (belgijski dziennik ustaw z 7 września 2006 r.).

Ustawy Phenix nazwano tak od projektu informatycznego o tej samej nazwie. Jego celem była komputeryzacja wszystkich sądów w Belgii, a w dalszej perspektywie umożliwienie prowadzenia całego postępowania sądowego drogą elektroniczną.

Od 31 grudnia 2012 r. oprócz wspomnianych wyżej stopniowo weszły w życie dwie kolejne ustawy, a mianowicie:

 • ustawa z 31 grudnia 2012 r. wprowadzająca różne przepisy, w szczególności dotyczące wymiaru sprawiedliwości;
 • ustawa z 31 grudnia 2012 r. wprowadzająca różne przepisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Ich stopniowe wejście w życie nie oznacza jednak jeszcze pełnej komputeryzacji procedury. Przepisy te mogą w dużym stopniu mieć zastosowanie również do procedury pisemnej. Normę nadal stanowi tradycyjne, niezinformatyzowane postępowanie sądowe.

W międzyczasie w sekretariatach i biurach administracyjnych prokuratury zainstalowano aplikację do zarządzania sprawami, która umożliwia przetwarzanie wszystkich danych i dokumentów. Poza tym testuje się różne metody przekazywania pism procesowych i dowodów do sekretariatu sądu drogą elektroniczną.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Art. 32b kodeksu postępowania sądowego przewiduje, że wszelkie powiadomienia lub dokumenty dla sądów wszystkich instancji, prokuratury lub służb zależnych od sądownictwa, w tym przeznaczone do rejestrów i dla sekretariatów prokuratury oraz wszelkie powiadomienia lub informacje adresowane do prawników, komorników lub notariuszy przez prokuraturę lub służby zależne od wymiaru sprawiedliwości, w tym rejestry i sekretariaty prokuratury lub prawników, komorników lub notariuszy, można przekazywać za pośrednictwem systemu informatycznego wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie tego przepisu utworzono sieć e-box na potrzeby powiadomień, komunikacji lub składania dokumentów, a także system e-deposit, w szczególności na potrzeby składania wniosków, memorandów i dokumentacji dowodowej w sprawach cywilnych i karnych.

Narzędzia te są stosowane wyłącznie w okręgach sądowych wymienionych w rozporządzeniu ministerialnym.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie dotyczy.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Bułgaria

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Prawo bułgarskie nie przewiduje takiej możliwości. Pozwy wnosi się do sekretariatu sądu na piśmie i muszą być one sporządzone w języku bułgarskim. Pozwy można przesyłać pocztą tradycyjną, ale nie faksem ani pocztą elektroniczną.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zgodnie z prawem bułgarskim czynności procesowe dokonywane przez strony w sprawach cywilnych i handlowych uznaje się za nieważne, jeżeli dokonano ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Strony wytaczają powództwo przed sąd, wnosząc pozew sporządzony w języku bułgarskim i opatrzony ich podpisami. Pozew można wnieść do sekretariatu właściwego sądu lub przesłać go pocztą tradycyjną na adres tego sądu.

Art. 184 kodeksu postępowania cywilnego (GPK) dopuszcza dowody z dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej w postępowaniach cywilnych i handlowych. Dokument elektroniczny można przedstawić sądowi w postaci papierowej. Jeżeli strona przeciwna podważy taki dokument, należy go przedłożyć na nośniku elektronicznym. W braku sprzętu i personelu niezbędnego do odtworzenia dokumentu elektronicznego podczas rozprawy sądowej sąd może wezwać stronę, która przedłożyła dany dokument elektroniczny, do przekazania drugiej stronie postępowania elektronicznej kopii dokumentu.

Procedura podważania dokumentu elektronicznego, w szczególności podpisu elektronicznego, który stanowi obowiązkowy element dokumentu elektronicznego, jest określona w ustawie o dokumentach elektronicznych i podpisie elektronicznym.

Jedynym przepisem kodeksu postępowania cywilnego odnoszącym się do kwestii dokonywania czynności procesowych online jest przepis dotyczący zajęcia wierzytelności dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Te ramy prawne dotyczą postępowania egzekucyjnego, a czynności dokonuje komornik sądowy.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

W art. 42 ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego przewidziano możliwość doręczania pism sądowych stronie postępowania cywilnego lub handlowego pocztą elektroniczną. Pisma uznaje się za doręczone w momencie ich wprowadzenia do określonego systemu informatycznego, a fakt doręczenia pisma potwierdza się za pomocą wyciągu z rejestru elektronicznego zgodnie z art. 44 ust. 3 kodeksu.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Zob. odpowiedź na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Prawo bułgarskie nie przewiduje takiej możliwości. Zob. odpowiedź na pytanie 12 akapit ostatni.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Orzeczenia sądowe są publicznie dostępne (bez konieczności rejestracji) na stronie internetowej Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Bułgarii: Link otworzy się w nowym okniehttp://legalacts.justice.bg/. Orzeczenia sądowe można wyszukiwać za pomocą wielu kryteriów, takich jak „sąd”, „rodzaj sprawy”, „rok”, „sygnatura sprawy” i „słowa kluczowe”. Możliwe jest również wyszukiwanie zaawansowane z zastosowaniem bardziej precyzyjnych kryteriów. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania strona postępowania lub jej pełnomocnik może pobrać orzeczenie sądowe w formacie .doc. Orzeczenia są publikowane natychmiast po ich wydaniu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o ochronie informacji niejawnych. Orzeczenia publikuje się w taki sposób, aby zidentyfikowanie osób fizycznych i prawnych, o których jest w nich mowa, było niemożliwe. Orzeczenia w sprawach dotyczących stanu cywilnego lub stanu zdrowia osób fizycznych publikuje się bez uzasadnienia.

Ponadto za pośrednictwem strony internetowej każdego sądu można śledzić przebieg sprawy i monitorować orzeczenia sądowe wydane w sprawie. Dostęp do orzeczeń sądowych i informacji na temat przebiegu postępowań można uzyskać, korzystając z wymienionych powyżej kryteriów wyszukiwania, a orzeczenia są publikowane w opisany powyżej sposób. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania strona postępowania lub jej pełnomocnik może pobrać wydane orzeczenie sądowe w formacie .doc.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Czechy

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, w Republice Czeskiej każde postępowanie można wszcząć drogą elektroniczną.

Pozew można wnieść: a) pocztą elektroniczną po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub b) za pośrednictwem skrzynki danych, tj. specjalnego elektronicznego repozytorium danych przeznaczonego do doręczania pism i dokonywania czynności w ramach kontaktów z organem publicznym. Obowiązują takie same procedury jak w przypadku standardowych pism w wersji papierowej. Pozew można również wnieść, przesyłając go pocztą elektroniczną jako zwykłą wiadomość nieopatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale wówczas w terminie trzech dni należy doręczyć egzemplarz pozwu o identycznym brzmieniu w wersji papierowej lub wnieść ten egzemplarz, korzystając z jednej z metod wskazanych w lit. a) i b) powyżej. Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych procedur przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 6.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Powództwo można wytoczyć drogą elektroniczną niezależnie od rodzaju sprawy. Elektroniczny nakaz zapłaty może zostać sporządzony wyłącznie w wersji elektronicznej.

Postępowanie w sprawie elektronicznego nakazu zapłaty jest to szczególne postępowanie uproszczone. Powód wnosi pozew, wypełniając formularz elektroniczny na stronie internetowej ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/, i opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powód może dochodzić kwoty w wysokości do 1 mln CZK. Warunkiem wydania elektronicznego nakazu zapłaty jest prawidłowe wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty sądowej. Jeżeli wszystkie przesłanki zostały spełnione, sąd może wydać elektroniczny nakaz zapłaty. W nakazie sąd nakazuje pozwanemu zapłatę kwoty odpowiadającej wartości przedmiotu sporu oraz pokrycie kosztów postępowania w terminie 15 dni od daty otrzymania tego nakazu lub wniesienie środka zaskarżenia do sądu, który wydał dany nakaz. Elektroniczny nakaz zapłaty, którego nie zaskarżono, wywołuje takie same skutki prawne jak prawomocny wyrok. Jeżeli którykolwiek z pozwanych wniesie sprzeciw w wyznaczonym terminie, sąd uchyla elektroniczny nakaz zapłaty w całości i wyznacza rozprawę.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Powództwo w postępowaniu elektronicznym można wytoczyć w dowolnym momencie.

W przypadku pozwu wniesionego pocztą elektroniczną i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym można skorzystać ze strony internetowej ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/ (strona dostępna wyłącznie w języku czeskim). Pozew można również wnieść, wysyłając go pocztą elektroniczną na adres odpowiedniego sekretariatu sądu. Adresy e-mail sekretariatów można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Jeżeli chodzi o pozwy wnoszone do skrzynki danych właściwego sądu, identyfikatory skrzynek danych właściwych sądów można znaleźć w wykazie posiadaczy skrzynek danych zamieszczonym na portalu administracji publicznej (Link otworzy się w nowym okniehttp://seznam.gov.cz/) w sekcji „Organy administracji państwowej” (Orgány státní správy) lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ w sekcji zawierającej dane kontaktowe poszczególnych sądów.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Co do zasady czynności prawnych można dokonać w dowolnej formie, chyba że ustawa przewiduje dla danej czynności formę szczególną. Pisma procesowe muszą być przede wszystkim zrozumiałe i przejrzyste.

Powodowie korzystający z określonych procedur elektronicznych mogą podlegać ograniczeniom związanym z parametrami technicznymi danego środka łączności. Na przykład przy korzystaniu z portalu ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/ (zob. pytania 2, 3 i 6) maksymalny rozmiar wszystkich załączników jest ograniczony do 10 MB, a dopuszczalne formaty dokumentów to pdf, rtf, xls, doc i txt. Podobnie rozmiar wiadomości przesyłanych do skrzynek danych jest ograniczony do 10 MB, a dopuszczalne formaty danych to pdf, PDF/A, xml (jeżeli format ten jest zgodny z publicznie dostępnym schematem XSD opublikowanym przez odbiorcę wiadomości zawierającej dane), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls, xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn i gml/gfs/xsd. Pisma przesyłane na adres e-mail powinny zostać sporządzone w formacie HTML, jako ZWYKŁY TEKST, z tekstem zakodowanym – ISO-8559-2, ISO-8559-1(LATIN-1), Unicode lub UTF-8. Rozmiar wiadomości e-mail wraz z załącznikami jest ograniczony do 5 MB. Obsługiwane systemy operacyjne to: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (w przypadku systemu Windows Vista zidentyfikowano problem związany z przechowywaniem kwalifikowanych certyfikatów elektronicznych na niektórych urządzeniach (np. czytniku kart inteligentnych SCR3320) z uwagi na brak możliwości podpisania lub przesłania pisma w formie elektronicznej za pomocą tego czytnika – pismo można podpisać i przesłać, jeśli w aplecie Java określono plik pfx (p12) i jeśli wprowadzono hasło do klucza prywatnego). Powód, który zdecyduje się skorzystać z portalu ePodatelna lub skrzynki danych, może zapoznać się z wytycznymi i podręcznikiem użytkownika zamieszczonymi na odpowiednich stronach internetowych, aby uzyskać dodatkowe informacje.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Sądy i komornicy sądowi działają zgodnie z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych) oraz z innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zwyczajne postępowanie cywilne można wszcząć za pomocą trzech różnych procedur elektronicznych.

Po pierwsze, pozew można wnieść pocztą elektroniczną po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Definicję kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawiera § 11 ustawy nr 227/2000 Sb. o podpisach elektronicznych. W świetle tej definicji jest to: a) podpis poświadczony na podstawie kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez akredytowanego w Czechach dostawcę usług certyfikacji, zawierający informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie podpisującego (wykaz akredytowanych w Republice Czeskiej dostawców tego rodzaju usług jest dostępny na stronie internetowej czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx); lub b) podpis elektroniczny poświadczony na podstawie kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez dostawcę usług certyfikacji mającego siedzibę poza terytorium Republiki Czeskiej, jeżeli dany kwalifikowany certyfikat wydano w ramach świadczenia usług wpisanych na listę usług związanych z wydawaniem zaufanych certyfikatów, na których świadczenie dany dostawca usług certyfikacji posiada stosowną akredytację, lub usług, których świadczenie podlega nadzorowi zgodnie z odpowiednimi przepisami UE. Pismo wniesione w ten sposób jest równoważne wersji papierowej. Powód, który chce wnieść pismo procesowe w ten sposób, powinien skorzystać ze strony internetowej ePodatelna Link otworzy się w nowym okniehttp://epodatelna.justice.cz/. Pozew można również przesłać wiadomością e-mail na adres odpowiedniego sekretariatu sądu. Adresy e-mail sekretariatów można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx, w sekcji zawierającej dane kontaktowe poszczególnych sądów.

Po drugie, można skorzystać ze skrzynki danych, tj. specjalnego elektronicznego repozytorium danych przeznaczonego do doręczania pism i dokonywania czynności w ramach kontaktów z organem publicznym w Republice Czeskiej. Skrzynki danych regulują przepisy ustawy nr 300/2008 Sb. o dokumentach elektronicznych i autoryzowanej konwersji dokumentów. Pismo wniesione w ten sposób jest równoważne wersji papierowej. Szczegółowe informacje na temat systemu skrzynki danych można uzyskać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.datoveschranky.info/, a użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swojego konta za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Wszystkie sądy są wyposażone w skrzynki danych. Identyfikatory skrzynek danych poszczególnych sądów można znaleźć w wykazie posiadaczy skrzynek danych zamieszczonym na portalu administracji publicznej (Link otworzy się w nowym okniehttp://seznam.gov.cz/) w sekcji „Organy administracji państwowej” lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.cz/ w sekcji zawierającej dane kontaktowe poszczególnych sądów.

Po trzecie, pozew można również wnieść za pomocą zwykłej wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego. W takim przypadku jednak po wniesieniu pozwu w terminie trzech dni należy doręczyć jego egzemplarz o identycznym brzmieniu w wersji papierowej lub wnieść ten egzemplarz, korzystając z jednej z metod wskazanych powyżej – w przeciwnym wypadku sąd odrzuci ten pozew (§ 42 kodeksu postępowania cywilnego).

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, wszczęcie postępowania sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Powód może uiścić opłatę, której kwotę ustala się na podstawie taryfy opłat, albo na rachunek danego sądu prowadzony w Narodowym Banku Czeskim, albo – o ile wysokość tej opłaty nie przekracza 5000 CZK – za pomocą znaczków skarbowych. W przypadku nieuiszczenia opłaty w chwili wniesienia pozwu sąd wezwie powoda do jej uiszczenia, wyznaczając określony termin na wniesienie opłaty i pouczając go o skutkach jej niewniesienia. Po upływie tego terminu postępowanie zostaje zakończone.

W przypadku postępowania wszczętego na podstawie pisma procesowego wniesionego drogą elektroniczną obowiązują takie same opłaty i metody uiszczania płatności jak w przypadku tradycyjnie wszczętego postępowania. Wyjątkiem jest postępowanie w przedmiocie elektronicznego nakazu zapłaty, w którego przypadku opłata sądowa jest nieznacznie niższa niż opłata pobierana z tytułu wszczęcia zwyczajnego postępowania cywilnego.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak. Pismo procesowe wniesione przez internet można cofnąć w taki sam sposób jak pismo procesowe wniesione tradycyjnie. Pismo można cofnąć drogą elektroniczną lub w standardowy sposób.

Jeżeli chodzi o pozew, powód może cofnąć go w całości lub w części do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W przypadku cofnięcia pozwu sąd zawiesi postępowanie w całości lub w części, której dotyczy cofnięty pozew. Jeżeli pozew zostanie cofnięty po wydaniu przez sąd orzeczenia w danej sprawie, ale przed uprawomocnieniem się tego orzeczenia, sąd rozstrzygnie, czy w świetle cofnięcia pozwu należy również uchylić wydane orzeczenie. Jeżeli pozostałe strony nie wyrażają zgody na cofnięcie pozwu z uzasadnionych przyczyn, sąd orzeknie o bezskuteczności cofnięcia pozwu – nie dotyczy to jednak niektórych określonych rodzajów postępowania (§ 96 kodeksu postępowania cywilnego).

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany może – ale nie musi – komunikować się za pośrednictwem internetu.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany odpowie na elektroniczny nakaz zapłaty w ustawowym terminie, elektroniczny nakaz zapłaty zostaje w całości uchylony, sąd wyznacza rozprawę, a postępowanie sądowe toczy się w standardowym trybie, tj. przeprowadza się zwyczajne postępowanie cywilne przed sądem pierwszej instancji.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie odpowie na elektroniczny nakaz zapłaty w ustawowym terminie, elektroniczny nakaz zapłaty wywołuje takie same skutki prawne jak prawomocny wyrok.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Pisma procesowe można wnosić do sądu drogą elektroniczną we wszystkich rodzajach postępowań. Szczegółowe informacje techniczne przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 4.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Sąd doręcza pisma do skrzynek danych podmiotów, które posiadają takie skrzynki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat skrzynek danych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6.

Sąd może również doręczyć pisma procesowe i wyroki opatrzone podpisem kwalifikowanym pocztą elektroniczną na adres podany sądowi przez adresata, pod warunkiem że adresat zwrócił się o przekazywanie mu pism i wyroków w ten sposób lub wyraził na to zgodę oraz wskazał akredytowanego dostawcę usług certyfikacji, który wydał jego certyfikat kwalifikowany i prowadzi rejestr takich certyfikatów, bądź przedstawił własny ważny certyfikat kwalifikowany. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów kwalifikowanych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6. Aby doręczenie było skuteczne, adresat musi potwierdzić jego odbiór, wysyłając stosowną wiadomość opatrzoną swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia przesłania pisma (np. na adres e-mail właściwego sądu).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Orzeczenia sądowe doręcza się do skrzynek danych podmiotów, które posiadają takie skrzynki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat skrzynek danych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6.

Orzeczenia sądowe opatrzone podpisem kwalifikowanym można doręczać również pocztą elektroniczną na adres podany sądowi przez adresata, pod warunkiem że adresat zwrócił się o przekazywanie mu pism i wyroków w ten sposób lub wyraził na to zgodę oraz wskazał akredytowanego dostawcę usług certyfikacji, który wydał jego certyfikat kwalifikowany i prowadzi rejestr takich certyfikatów, bądź przedstawił własny ważny certyfikat kwalifikowany. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów kwalifikowanych, zob. odpowiedź na pytanie nr 6. Aby doręczenie było skuteczne, adresat musi potwierdzić jego odbiór, wysyłając stosowną wiadomość opatrzoną swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia przesłania pisma (np. na adres e-mail właściwego sądu).

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, apelację można wnieść drogą elektroniczną w taki sam sposób jak pozew. Zob. pytanie nr 6.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie egzekucyjne można wszcząć drogą elektroniczną w taki sam sposób, w jaki wnosi się pozew.

Jeżeli powód zdecyduje się na egzekwowanie płatności za pośrednictwem komornika sądowego, odpowiedź na pytanie nr 6 stosuje się odpowiednio. Wykaz komorników sądowych, ich adresów e-mail oraz identyfikatorów ich skrzynek danych można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ekcr.cz/.

Jeżeli chodzi o egzekucję sądową, stosowne informacje można znaleźć w odpowiedzi na pytanie nr 6.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Sekretariaty czeskich sądów zasadniczo komunikują się ze stronami i ich pełnomocnikami procesowymi oraz odpowiadają na pytania dotyczące statusu danej sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawowe informacje o przebiegu postępowania (bez danych osobowych) można również uzyskać online na stronie internetowej InfoSoud: Link otworzy się w nowym okniehttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (strona dostępna wyłącznie w języku czeskim). Informacje o najbliższych postępowaniach są publikowane na stronie internetowej InfoJednání: Link otworzy się w nowym okniehttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Aby uzyskać dostęp do systemu, należy wskazać właściwy sąd i wprowadzić sygnaturę sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Estonia

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie sądowe można wszcząć, korzystając z procesowego systemu informacyjnego e-toimik (e-plik).

System można znaleźć pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://www-e-toimik.ee/.

Film video wyjaśniający, jak używać systemu e-toimik: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s%20..

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Z systemu można korzystać w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych oraz w sprawach o wykroczenia. W przypadku postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego istnieje możliwość wytoczenia powództwa, a także przedłożenia dokumentów i wniesienia środków odwoławczych za pośrednictwem tego systemu. W przypadku postępowania karnego i postępowania w sprawie o wykroczenie można przedłożyć ograniczoną liczbę dokumentów na potrzeby toczącego się postępowania sądowego.

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania nakazowego w sprawie roszczeń o zwrot długu i roszczeń alimentacyjnych można złożyć wyłącznie przez internet.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Tak, usługa ta jest dostępna przez całą dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Aby wnieść powództwo do sądu, należy wypełnić dostępne formularze, podając w nich szczegółowe informacje. Formularze różnią się w zależności od rodzaju postępowania i pozwu, ale ich układ jest podobny – trzeba przedstawić ogólne informacje na temat sprawy, szczegółowe informacje na temat stron, wszelkie dokumenty dołączone do pozwu oraz wszelkie szczegółowe informacje dotyczące uiszczenia opłaty skarbowej.

Forma przedkładania informacji na potrzeby uproszczonego postępowania nakazowego jest bardziej złożona, a cały pozew należy przedstawić w formie metadanych.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Aby system e-toimik prawidłowo rozpoznał logującą się osobę, musi ona zalogować się przy pomocy swojego dowodu tożsamości lub usługi Mobile-ID. Portal jest zabezpieczony. Po zalogowaniu się w portalu (za pomocą dowodu tożsamości lub usługi Mobile-ID) użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp wyłącznie do tych postępowań i danych, które ich dotyczą. Osoby niezwiązane z postępowaniem nie będą miały dostępu do tych danych. Dane są przesyłane za pomocą X-Road – elektronicznej platformy wymiany danych dla państwowych systemów informacyjnych. Jest to środowisko techniczne i organizacyjne zapewniające możliwość bezpiecznej wymiany danych między państwowymi systemami informacyjnymi za pośrednictwem internetu.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Jeżeli w przepisach prawa wymaga się podpisania określonych rodzajów dokumentów, podpis składa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem dowodu tożsamości. Pisma procesowe można składać za pośrednictwem systemu e-toimik, korzystając z podpisu elektronicznego. W przypadku wniesienia sprawy do sądu system e-toimik automatycznie zapisze datę wszczęcia postępowania sądowego. Osoba przekazująca pismo wszczynające postępowanie sądowe lub inne pismo procesowe do sądu za pośrednictwem systemu e-toimik otrzyma pocztą elektroniczną automatycznie wygenerowane potwierdzenie zawierające informacje na temat daty i godziny otrzymania pisma przez sąd.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłatę skarbową uiszcza się za dokonanie tych czynności, które takiej opłacie podlegają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę skarbową uiszcza się zasadniczo przed wystąpieniem z wnioskiem o dokonanie czynności. Opłaty skarbowe można uiścić, korzystając z łącza odsyłającego do strony banku dostępnego w systemie e-toimik, jak również poza systemem, za pomocą usług bankowości internetowej lub w oddziałach banku.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Powód może wycofać pozew do czasu zakończenia postępowania przedsądowego, składając do sądu pismo stwierdzające cofnięcie pozwu. Za zgodą pozwanego pozew można wycofać do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w sprawie. Sąd należy poinformować o wycofaniu pozwu na piśmie lub wprowadzić odpowiedni wpis do protokołu. Stosowne pismo można również przekazać sądowi za pośrednictwem systemu e-toimik.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi przez internet. Pozwany może odpowiedzieć za pośrednictwem internetu, drogą elektroniczną, faksem lub na papierze.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie ma żadnej różnicy pomiędzy postępowaniami wszczętymi za pośrednictwem internetu a postępowaniami wszczętymi w inny sposób. Sposób prowadzenia postępowania zależy od dalszych czynności podejmowanych przez organ prowadzący postępowanie i może różnić się w zależności od rodzaju postępowania, jak również rodzaju roszczenia.

Jeżeli dłużnik wniesie sprzeciw w uproszczonym postępowaniu nakazowym, sąd będzie kontynuował rozpoznawanie sprawy na podstawie powództwa lub umorzy postępowanie. Zależy to od przedstawionego żądania.

Sprawy cywilne mogą zostać rozpoznane w postępowaniu pisemnym, jeżeli strony złożą odpowiedni wniosek, lub sąd może podjąć decyzję o rozpoznaniu sprawy na rozprawie. Sposób postępowania będzie uzależniony od charakteru sprawy i tego, czy pozwany wniósł sprzeciw.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli w uproszczonym postępowaniu nakazowym dłużnik nie udzieli odpowiedzi na propozycję zapłaty, tj. nie wniesie sprzeciwu, sąd wyda postanowienie w sprawie nakazu zapłaty odpowiedniej kwoty. Nakaz taki podlega natychmiastowemu wykonaniu, dlatego sąd musi upewnić się, że pozwany otrzymał propozycję zapłaty.

Jeżeli chodzi o inne sprawy cywilne, w przypadku gdy sąd wyznaczył pozwanemu termin na udzielenie odpowiedzi, ale pozwany nie dochował tego terminu, sąd może w określonych przypadkach wydać wyrok zaoczny na wniosek powoda. Jeżeli sąd uzna, że wydanie takiego wyroku jest niemożliwe, może wyznaczyć pozwanemu nowy termin na udzielenie odpowiedzi lub wyznaczyć termin rozprawy. Wniosek o wydanie wyroku zaocznego można złożyć wraz z pozwem. Sąd nie wydaje wyroków zaocznych w przypadkach określonych w przepisach prawa.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Wnioski i dokumenty można składać do sądu drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem specjalnego systemu informacyjnego (systemu e-toimik).

System ten umożliwia składanie wszystkich rodzajów dokumentów w postępowaniu cywilnym i w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a także, w ograniczonym zakresie, w postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawie o wykroczenie. Pisma procesowe można składać za pośrednictwem systemu e-toimik, korzystając z podpisu elektronicznego.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Wyroki, postanowienia i wezwania sądowe mogą zostać doręczone stronom postępowania drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-toimik albo mogą zostać przesłane na główny adres poczty elektronicznej uczestnika postępowania lub na dowolny inny adres e-mail, który został podany do wiadomości sądu. Odbiorca dokumentu musi powiadomić sąd o fakcie odebrania dokumentu, jeżeli został on przesłany pocztą elektroniczną, natomiast w przypadku gdy dokument został przesłany za pomocą systemu e-toimik, data jego otrzymania i otwarcia przez odbiorcę jest automatycznie rejestrowana w systemie.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

W postępowaniu cywilnym i w postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd może wydać wyrok w formacie elektronicznym, opatrując go podpisem cyfrowym sędziego lub przygotowując go w inny zabezpieczony pod względem technicznym sposób.

W uproszczonym postępowaniu nakazowym wszystkie pisma sądowe, w tym orzeczenia, są generowane automatycznie w systemie informacyjnym.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

System e-toimik umożliwia wniesienie odwołania i doręczenie związanego z nim orzeczenia w sprawach cywilnych i administracyjnych.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Za pośrednictwem systemu e-toimik nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego. W systemie e-toimik można wyszukać dodatkowe dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–4 kodeksu postępowania egzekucyjnego (Täitemenetluse seadustik), a następnie wypełnić wniosek o stwierdzenie wykonalności i w razie konieczności dodać dodatkowe pliki. Wnioskodawca musi podpisać wypełniony wniosek o stwierdzenie wykonalności. Wniosek wysyłany jest następnie wraz z wybranym dodatkowym dokumentem i dodatkowymi plikami na adres e-mail komornika.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Przebieg postępowania prowadzonego drogą elektroniczną można śledzić za pośrednictwem systemu e-toimik. W tym celu użytkownik musi zalogować się, korzystając ze swojego dowodu tożsamości lub usługi Mobile-ID w celu potwierdzenia swojej tożsamości. W postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym istnieje możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami procesowymi, które nie zostały objęte ograniczeniem dostępu dla określonych osób i które zostały udostępnione uczestnikom postępowania w systemie.

Przebieg uproszczonego postępowania nakazowego można śledzić w całości za pośrednictwem systemu e-toimik.

W postępowaniu karnym i postępowaniu w sprawie o wykroczenie w systemie e-toimik można uzyskać wgląd tylko do niektórych informacji.

Powiązane strony

System e-toimik

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.e-toimik.ee/

Portal Jurist Aitab – składanie pozwów w sądach

Link otworzy się w nowym okniehttps://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Estoński system sądowy

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.kohus.ee/2434

Riigi Teataja (estoński dziennik urzędowy)

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.riigiteataja.ee/

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Irlandia

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak. Niektóre rodzaje postępowań, np. postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, można wszcząć przez internet.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Powodowie dochodzący drobnych roszczeń (tj. określonych roszczeń o maksymalnej wartości 2000 EUR) mogą zdecydować się na wniesienie pozwu drogą elektroniczną. Link otworzy się w nowym okniePostępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi alternatywną metodę wszczynania i prowadzenia postępowania cywilnego w sprawach dotyczących drobnych roszczeń. Tego rodzaju postępowania prowadzą kancelarie sądów rejonowych (District Court Office), a ich celem jest rozpatrywanie roszczeń konsumentów przy niewielkich kosztach i bez udziału przedstawiciela zawodów prawniczych (solicitor).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie. Jedyny wymóg dotyczy części opisowej pozwu, która nie powinna być dłuższa niż 1500 słów.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo informacji zapewnia się dzięki wykorzystaniu m.in. zapór sieciowych, protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), systemu wykrywania włamań na witrynie obsługującej oraz zabezpieczeń konta użytkownika.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty sądowe w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń uiszcza się za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Wysokość należnej opłaty (25 EUR w 2012 r.) jest taka sama zarówno w przypadku elektronicznego, jak i tradycyjnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak. Jeżeli sprawa nie trafiła jeszcze na wokandę, można cofnąć pozew, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretarza ds. drobnych roszczeń (Small Claims Registrar) z wnioskiem o cofnięcie pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak, pozwany może udzielić odpowiedzi na pozew przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Sekretarz ds. drobnych roszczeń musi dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór, zanim sprawa trafi na wokandę.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W takim przypadku roszczenie uznaje się za bezsporne i powód może wystąpić o wydanie wyroku zaocznego.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie. Nie ma możliwości wnoszenia pism procesowych do sądu drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strony postępowania mogą monitorować przebieg postępowania online.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Grecja

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Opracowano i wdrożono aplikację umożliwiającą wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną do Rady Stanu oraz do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach. Istnieje również możliwość: a) monitorowania informacji o pismach procesowych wniesionych do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach drogą elektroniczną i w tradycyjny sposób; b) monitorowania statusu pism procesowych w internecie, nawet jeżeli pisma te wniesiono w tradycyjny sposób, na stronach internetowych Sądów Pierwszej Instancji w Pireusie i Salonikach. Ponadto wdrożono aplikację zapewniającą możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną do sądów administracyjnych (dioikitika dikastiria), a wkrótce ma powstać podobna aplikacja dla Izby Obrachunkowej (Elenktiko Synedrio).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną we wszystkich postępowaniach cywilnych, dla których ta funkcja jest stopniowo uruchamiana. We wszystkich postępowaniach istnieje możliwość monitorowania statusu wniesionych pism. Obecnie nie można wszczynać postępowań jedynie za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Status pism procesowych można monitorować elektronicznie przez całą dobę. Obecnie pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach w dni robocze w godzinach pracy sądu, ale wkrótce funkcja ta będzie dostępna całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Aby wnieść pismo procesowe drogą elektroniczną, użytkownik systemu (adwokat) wypełnia formularz elektroniczny i składa go do sądu wraz z kompletnym tekstem pozwu zapisanym w pliku WORD. Po zakończeniu procedury wnoszenia pisma zostaje ono odesłane nadawcy w tym samym „zablokowanym” formacie z adnotacją „wniesione”.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dostęp do systemu jest obecnie zabezpieczony specjalnymi hasłami i podpisami elektronicznymi i będzie nimi zabezpieczony również po pełnym wdrożeniu systemu.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

W systemie wykorzystuje się podpisy elektroniczne.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty sądowe uiszcza się zazwyczaj drogą elektroniczną – jest to jeden z kroków w aplikacji przeznaczonej do wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Opłaty są takie same jak w przypadku pism procesowych wnoszonych w tradycyjny sposób.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie. Cofnięcie pisma procesowego jest możliwe wyłącznie zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do pism procesowych wnoszonych w tradycyjny sposób, zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W dekrecie prezydenckim nr 142/2013 przewidziano możliwość wnoszenia pozwów i powiązanych z nimi pism procesowych do sądów cywilnych drogą elektroniczną. Z możliwości tej nie można jeszcze skorzystać ze względów technicznych. Grupa robocza pracuje obecnie nad utworzeniem odpowiednich ram technicznych. Wnoszenie odpowiedzi na pozew wyłącznie za pośrednictwem internetu nie jest obowiązkowe.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W toku rozprawy sąd ma do dyspozycji wszystkie pisma procesowe i inne dokumenty.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew ani w żaden inny sposób nie ustosunkuje się do treści pozwu, sąd wyda wyrok zaoczny.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

W dekrecie prezydenckim nr 142/2013 przewidziano – poza możliwością wnoszenia pozwów drogą elektroniczną – również możliwość wnoszenia w ten sam sposób powiązanych pism do sądów cywilnych.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Hiszpania

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, częściowo.

Jeśli stronę reprezentuje pełnomocnik procesowy (procurador) lub inny zastępca procesowy, ma on obowiązek wszczęcia postępowania przez internet. Wyjątek stanowią te jednostki terytorialne, w których zastępcy procesowi nie mają jeszcze takiej możliwości.

W niektórych jednostkach obowiązek ten spoczywa również na osobach fizycznych i prawnych. Natomiast w innych jednostkach, w których system ten jest nadal w fazie opracowywania, nie ma jeszcze możliwości wszczynania wszystkich rodzajów postępowań przez internet. Może jednak istnieć możliwość/obowiązek wszczynania w ten sposób niektórych rodzajów postępowań.

Chociaż osobom fizycznym prawo do wszczynania postępowań przez internet przysługuje od 1 stycznia 2017 r., usługa ta nie jest jeszcze dostępna w tych jednostkach terytorialnych, w których system jest nadal w fazie opracowywania.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr, dostępny elektronicznie, zawierający szczegółowe informacje na temat odpowiednich zasobów i adresów.

Aby zagwarantować autentyczność treści pism procesowych oraz zapewnić dowód ich wysłania i odebrania, należy skorzystać z zarejestrowanego podpisu elektronicznego.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość ta jest dostępna we wszystkich postępowaniach cywilnych, choć w niektórych jednostkach terytorialnych i w przypadku niektórych rodzajów postępowań istnieją pewne ograniczenia.

Pozew wszczynający postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz w sprawie drobnych roszczeń można złożyć przez internet w niektórych jednostkach terytorialnych; w innych system jest nadal aktualizowany.

Dostęp dla osób fizycznych jest nadal w fazie wdrażania i w niektórych jednostkach terytorialnych usługa ta może być tymczasowo ograniczona do postępowań na szczeblu krajowym, takich jak postępowania w sprawie nakazu zapłaty, ustnych etapów postępowania bądź powództw wytaczanych na podstawie prawa socjalnego. Usługa nie obejmuje wnoszenia pism procesowych.

Pełnomocnicy procesowi i inni zastępcy procesowi mają obowiązek wszczynania wszystkich postępowań przez internet. Zasadniczo system ten wdraża się obecnie w całym kraju, z nielicznymi wyjątkami.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Co do zasady postępowanie można wszcząć przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ponieważ jednak niektóre dni są dniami wolnymi od pracy, czynność dokonana w takim dniu stanie się skuteczna dopiero kolejnego dnia roboczego.

Ponadto od czasu do czasu, w dni wolne od pracy, w szczególności w sierpniu, system może zostać wyłączony na potrzeby prac technicznych lub konserwacyjnych.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Zaleca się następujące formaty: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Skompresowane pliki .zip mogą zawierać wyłącznie dokumenty w następujących formatach: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. W żadnym wypadku za pośrednictwem systemu LexNET nie można przesyłać plików audio, wideo ani skompresowanych plików .zip zawierających dokumenty w formatach innych niż wymienione powyżej.

Jeżeli dokument elektroniczny jest zbyt duży, aby system mógł go przetworzyć, należy go złożyć w formie papierowej. Niedozwolone jest sztuczne łączenie kilku dokumentów w ramach jednego dokumentu elektronicznego.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Ustanawianie odpowiednich systemów elektronicznych należy do zadań właściwych organów publicznych. Bezpieczeństwo zapewnia się za pomocą systemu wstępnego uwierzytelniania podpisów elektronicznych zastępców procesowych i osób fizycznych, natomiast upoważnieni urzędnicy uzyskują dostęp do systemu za pomocą kart kryptograficznych i certyfikatów cyfrowych. System musi gwarantować autentyczność treści i zapewniać dowód potwierdzający wysłanie i odebranie pisma.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Tak, za pośrednictwem systemu wstępnego uwierzytelniania.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty sądowe za wytoczenie powództwa pobiera się od osób prawnych, ale nie od osób fizycznych.

Opłatę wnosi się drogą elektroniczną, a do wniesionego pozwu należy załączyć dowód płatności (uchybienie temu obowiązkowi można naprawić w późniejszym terminie).

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Pozwu złożonego przez internet nie można anulować.

Można go jednak wycofać, składając oficjalne pismo cofające pozew w wersji elektronicznej.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie, każda strona wnosi odpowiedź w odpowiedni sposób uwarunkowany konkretnymi okolicznościami, jak wskazano powyżej.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nic. Postępowanie elektroniczne stosuje się wyłącznie do celów wnoszenia pism procesowych przez zastępców procesowych i doręczania pism procesowych tym zastępcom. Postępowania sądowe nie są zautomatyzowane.

Sąd sporządza pisma w wersji elektronicznej lub papierowej w zależności od obowiązujących przepisów i preferencji stron.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nic. Postępowania sądowe nie są zautomatyzowane. Sąd sporządza pisma w wersji elektronicznej lub papierowej i doręcza je drogą elektroniczną albo tradycyjną, w zależności od obowiązujących przepisów i preferencji stron.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, na takich samych warunkach jak przy wnoszeniu pozwów i pism wymienionych powyżej. Jedyne ograniczenia dotyczą rodzaju dokumentu i jego rozmiaru.

System można wykorzystywać we wszystkich rodzajach postępowań. Dostęp dla osób fizycznych jest jednak nadal w fazie wdrażania, w związku z czym w niektórych jednostkach terytorialnych może być on tymczasowo ograniczony, zaś w innych, w których system jest dopiero opracowywany, nie ma jeszcze takiej możliwości.

Wymagane jest wstępne uwierzytelnienie podpisu elektronicznego zastępcy procesowego.

Jeśli sąd zażąda oryginału pisma, strona ma obowiązek go przedłożyć, ale może to zrobić za pośrednictwem poczty.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak. Jeśli stronę reprezentuje zastępca procesowy, jest to obowiązkowe.

W niektórych jednostkach terytorialnych obowiązek ten spoczywa również na osobach fizycznych i prawnych. Natomiast w innych jednostkach, w których system ten jest nadal w fazie opracowywania, może nie być jeszcze takiej możliwości.

Osoby fizyczne, po uwierzytelnieniu, mogą skorzystać z tego systemu w tych jednostkach terytorialnych, w których go wdrożono.

Strony, które wniosły pozwy i pisma przez internet, otrzymają powiadomienie o orzeczeniu sądu tą samą drogą.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak. Jeśli stronę reprezentuje zastępca procesowy, jest to obowiązkowe.

W niektórych jednostkach terytorialnych obowiązek ten spoczywa również na osobach fizycznych i prawnych. Natomiast w innych jednostkach, w których system ten jest nadal w fazie opracowywania, może nie być jeszcze takiej możliwości.

Osoby fizyczne, po uwierzytelnieniu, mogą skorzystać z tego systemu w tych jednostkach terytorialnych, w których go wdrożono.

Strona, która wniosła pozew i pisma przez internet, otrzyma powiadomienie o orzeczeniu sądu tą samą drogą.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak. Jeśli stronę reprezentuje zastępca procesowy, jest to obowiązkowe.

W niektórych jednostkach terytorialnych obowiązek ten spoczywa również na osobach fizycznych i prawnych. Natomiast w innych jednostkach, w których system ten jest nadal w fazie opracowywania, może nie być jeszcze takiej możliwości.

Osoby fizyczne, po uwierzytelnieniu, mogą skorzystać z tego systemu w tych jednostkach terytorialnych, w których go wdrożono.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak. Jeśli stronę reprezentuje zastępca procesowy, jest to obowiązkowe.

W niektórych jednostkach terytorialnych obowiązek ten spoczywa również na osobach fizycznych i prawnych. Natomiast w innych jednostkach, w których system ten jest nadal w fazie opracowywania, może nie być jeszcze takiej możliwości.

Osoby fizyczne, po uwierzytelnieniu, mogą skorzystać z tego systemu w tych jednostkach terytorialnych, w których go wdrożono.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr, dostępny elektronicznie, zawierający szczegółowe informacje na temat odpowiednich zasobów i adresów.

Aby zagwarantować autentyczność treści pism procesowych oraz zapewnić dowód ich wysłania i odebrania, należy skorzystać z zarejestrowanego podpisu elektronicznego.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Wyłącznie w niektórych jednostkach terytorialnych.

Zastępcy procesowi stron mogą monitorować przebieg postępowania przez internet w Aragonii, Nawarrze, Kantabrii i Walencji.

W Andaluzji strony i ich zastępcy procesowi mają dostęp do niektórych informacji (np. na temat stron, statusu postępowania i wokandy).

W innych jednostkach terytorialnych, np. na Balearach lub w Katalonii, system jest w fazie wdrażania i będzie dostępny dla zastępców procesowych w niedalekiej przyszłości.

W jeszcze innych jednostkach terytorialnych nie planuje się natomiast takiego dostępu nawet dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

Osoby fizyczne nie mogą obecnie uzyskać dostępu do akt sprawy drogą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja: 01/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Chorwacja

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

Pozwy, odpowiedzi na pozew, apelacje/zażalenia oraz inne oświadczenia, wnioski i twierdzenia poza rozprawą składa się na piśmie (pisma procesowe). Strona lub jej pełnomocnik procesowy składają podpis pod pismami procesowymi.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Chorwacki kodeks postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku) (dziennik urzędowy Republiki Chorwackiej – „Narodne Novine” nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19) przewiduje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego. Dokumenty złożone w ten sposób muszą być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z przepisami szczegółowymi. Organy rządowe, prokuratura, adwokaci, notariusze, biegli sądowi, asesorzy sądowi, tłumacze sądowi, syndycy, komisarze sądowi i osoby prawne mają jednak obowiązek składania dokumentów drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Opracowano i wdrożono usługi związane z elektroniczną tablicą ogłoszeń (e-Oglasna ploča), która umożliwia doręczanie pism sądowych uczestnikom postępowań sądowych przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych.

Na elektronicznej tablicy ogłoszeń publikowane są orzeczenia zgodnie z wymogami określonymi w art. 335 kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku) („Narodne Novine” nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 oraz 70/19) oraz wszystkie pisma sądowe, co do których istnieje taki wymóg w art. 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Ovršni zakon) („Narodne Novine” nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

Ponadto na elektronicznej tablicy ogłoszeń publikowane są wszystkie pisma sądowe, które należy opublikować na tablicy ogłoszeń sądu zgodnie z przepisami procesowymi.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie ma takiej możliwości.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie istnieje możliwość wniesienia apelacji za pośrednictwem internetu, strony można natomiast poinformować o orzeczeniu wydanym w następstwie wniesienia apelacji za pośrednictwem elektronicznej tablicy ogłoszeń, jeśli spełnione są wymogi określone w przepisach.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 03/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Włochy

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, można wszcząć w ten sposób postępowanie cywilne przed wszystkimi sądami niższego rządu i sądami apelacyjnymi. W przypadku przedprocesowych środków zabezpieczających jest to obowiązkowe.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

W cywilnym postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym przed sądami niższego rzędu i sądami apelacyjnymi pełnomocnicy ustalonych wcześniej stron mogą składać pisma procesowe i dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną To samo dotyczy składania pism i dokumentów przez osoby wyznaczone lub delegowane przez organy sądowe. W przypadku wszelkich innych pism nie jest dozwolone składanie ich drogą elektroniczną.

Przedprocesowe środki zabezpieczające przekazuje się wyłącznie drogą elektroniczną.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa elektronicznego składania wniosków jest dostępna przez całą dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Tak, specyfikacje techniczne, do których należy się stosować, są określone w dokumencie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Specyfikacje są dostępne pod następującym adresem:

Link otworzy się w nowym okniehttp://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

„Koperta IT” (busta telematica) zawierająca pismo procesowe i wszystkie załączniki jest zaszyfrowana, aby zagwarantować, że jej treść może odczytać wyłącznie sąd, do którego jest adresowana.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Podpis elektroniczny jest wymagany, nie ma jednak konieczności rejestracji czasu.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Jednorazową prawnie wymaganą opłatę (contributo unificato) można uiścić drogą elektroniczną z zastosowaniem przewidzianej w tym celu procedury online, wymagającej uwierzytelnienia za pomocą włoskiej karty płatniczej. Opłata ta nie różni się od opłaty w tradycyjnym postępowaniu.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, za pomocą dokumentu elektronicznego równoważnego dokumentowi papierowemu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W odniesieniu do składania wniosku strona pozwana może postępować dowolnie. W toku postępowania przed sądami niższego rzędu i sądami apelacyjnymi obowiązkowe jest jednak składanie dokumentów drogą elektroniczną.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Zastosowanie mają te same zasady co w przypadku postępowania z wykorzystaniem dokumentów papierowych. Pozwany może zgłosić sprzeciw drogą elektroniczną wyłącznie wtedy, gdy sąd jest uprawniony do przyjmowania dokumentów składanych online w przypadku danego rodzaju postępowania i dokumentu.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zastosowanie mają te same zasady co w przypadku postępowania z wykorzystaniem dokumentów papierowych.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedzi na pytania 1 i 2.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Komunikaty i powiadomienia kierowane do adwokatów stron wysyła się wyłącznie przez internet (certyfikowaną pocztą elektroniczną (PEC) zgodnie z przepisami włoskimi).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak. Przedprocesowe środki zabezpieczające wydaje się wyłącznie w formacie elektronicznym (od 30 czerwca 2014 r.)

Sądy cywilne wydają miesięcznie około 300 000 orzeczeń w formacie elektronicznym.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Odwołanie można wnieść przez internet. Orzeczenie w sprawie odwołania jest doręczane wyłącznie przez internet (certyfikowaną pocztą elektroniczną (PEC) zgodnie z przepisami włoskimi).

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, dokonując uwierzytelnienia (korzystając z włoskiej karty płatniczej) w zatwierdzonym punkcie dostępu lub na portalu służby informatycznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniehttp://pst.giustizia.it/PST/

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Cypr

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie dotyczy.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie dotyczy.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 31/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Łotwa

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Na Łotwie nie wprowadzono przepisów szczególnych umożliwiających wszczynanie postępowań i wytaczanie powództw cywilnych za pośrednictwem internetu. Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Dokumenty elektroniczne można jednak wysyłać za pośrednictwem internetu.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, na Łotwie istnieje możliwość wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych sądy mają obowiązek przyjmowania dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym.

Zgodnie z łotewskim ustawodawstwem krajowym dotyczącym dokumentów elektronicznych, tj. ustawą o dokumentach elektronicznych, dokumenty elektroniczne – do celów potwierdzenia ich autentyczności – muszą zawierać dane potwierdzające autentyczność dokumentu oraz tożsamość podpisującego; ponadto, aby można było stwierdzić, że dokument został podpisany przez wskazaną osobę, powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku korzystania z dokumentów elektronicznych bezpieczeństwo danych zapewniają dostawcy usług w zakresie wydawania i wykorzystywania bezpiecznych podpisów elektronicznych, zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach elektronicznych i przepisami o ochronie danych osobowych na Łotwie. Aby sąd mógł prowadzić korespondencję z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, strona musi wyrazić na to specjalną zgodę. Sąd będzie zatem w takim przypadku wysyłał pisma sądowe w formie elektronicznej.

Należy dodać, że w każdej sprawie można wszcząć postępowanie z wykorzystaniem dokumentów potwierdzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, chyba że w przepisach przewidziano szczególny tryb wszczęcia postępowania. Procedura wymiany dokumentów elektronicznych nie ma zastosowania do niektórych rodzajów umów dotyczących nieruchomości, prawa rodzinnego i spadkowego oraz niektórych rodzajów umów o ustanowieniu zabezpieczenia.

W niektórych przypadkach przepisy stanowią, że poza innymi wymogami konkretny dokument wywiera skutki prawne, wyłącznie jeżeli jest opatrzony pieczęcią: w przypadku dokumentu elektronicznego wymóg ten jest spełniony, jeżeli dokument elektroniczny jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym i znacznikiem czasu lub samym podpisem elektronicznym, o ile strony uzgodnią na piśmie, że dokumenty elektroniczne mogą być podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o dokumentach elektronicznych.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Pisma sądowe mogą być doręczane drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku, że na potrzeby korespondencji z sądem, chciałby również korzystać z poczty elektronicznej.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Pisma sądowe, w tym wyroki, mogą być doręczane drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku, że na potrzeby korespondencji z sądem, chciałby również korzystać z poczty elektronicznej.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Aby sąd mógł prowadzić korespondencję z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, strona musi wyrazić na to specjalną zgodę. Sąd będzie zatem w takim przypadku wysyłał pisma sądowe w formie elektronicznej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej umożliwiającej przeprowadzanie takich procedur.

Do celów korespondencji z komornikiem można posługiwać się dokumentami opatrzonymi podpisem elektronicznym.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur. Istnieje jednak możliwość monitorowania przebiegu sprawy za pośrednictwem sądowego portalu internetowego, który zawiera informacje dostępne publicznie.

Strony sprawy mogą odsłuchać zapis audio z rozprawy sądowej za pośrednictwem portalu sądowego Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tiesas.lv/, w sekcji Manas lietas („Moje sprawy”), pod warunkiem że dany sąd zamieścił plik audio w sądowym systemie informacyjnym: po wprowadzeniu odpowiednich plików do sądowego systemu informacyjnego, dane są synchronizowane i przekazywane do mechanizmu rozpowszechniania danych na portalu Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tiesas.lv/ raz na dobę. Po zarejestrowaniu się na portalu użytkownik uzyskuje dostęp jedynie do informacji na temat tych spraw, w przypadku których jest zarejestrowany jako strona postępowania, i tylko wtedy może otwierać i odsłuchiwać pliki audio dodane do dokumentów dotyczących sprawy. Osoba będąca stroną postępowania może uzyskać dostęp do sekcji Manas lietas („Moje sprawy”) na portalu Link otworzy się w nowym okniehttp://www.tiesas.lv/ za pomocą e-podpisu lub elektronicznego dowodu tożsamości, lub wysyłając do sekretariatu sądu (Tiesu administrācija) wniosek o przyznanie prawa dostępu.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Litwa

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Od dnia 1 lipca 2013 r. pozwy w sprawach cywilnych można wnosić drogą elektroniczną za pośrednictwem litewskiego systemu informacji sądowej (LITEKO), do którego dostęp uzyskuje się za pośrednictwem podsystemu publicznych usług elektronicznych (VEP) pod adresami Link otworzy się w nowym okniehttp://www.teismai.lt/ oraz Link otworzy się w nowym okniehttp://www.epaslaugos.lt/, wybierając link do portalu e-usług sądów litewskich.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Drogą elektroniczną można składać różnego rodzaju pozwy i wnioski w postępowaniu cywilnym lub skargi na poszczególne czynności, a także skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym. Pisma procesowe w wersji elektronicznej można wnosić do sądu zarówno w związku z nowymi, jak i istniejącymi aktami w wersji papierowej. W przypadku wnoszenia do sądu pism procesowych w wersji elektronicznej w sprawach, dla których prowadzi się akta w wersji papierowej, powód powinien również złożyć wymaganą liczbę odpisów w wersji papierowej (jeden odpis w celu dołączenia do akt sprawy oraz po jednym odpisie w celu doręczenia przez sąd każdej ze stron postępowania).

Od dnia 1 stycznia 2014 r. następujące sprawy cywilne są prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną: sprawy cywilne rozpatrywane przez sądy rejonowe (apylinkės teismai) dotyczące wydania orzeczeń sądowych, w których pismo wszczynające postępowanie sądowe wniesiono w dniu 1 lipca 2013 r. lub po tej dacie, z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej;

1.2. sprawy cywilne rozpatrywane przez sądy rejonowe, w których pismo procesowe, na podstawie którego wszczęto postępowanie sądowe, wniesiono w dniu 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie, z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej;

1.3. sprawy cywilne rozpatrywane w pierwszej instancji przez sądy okręgowe (apygardos teismai), sprawy administracyjne rozpatrywane w pierwszej instancji przez sądy administracyjne, w których pismo procesowe, na podstawie którego wszczęto postępowanie sądowe, wniesiono w dniu 1 lipca 2013 r. lub po tej dacie, z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej;

1.4. wszystkie postępowania toczące się przed sądami posiadającymi właściwość ogólną oraz przed sądami szczególnymi prowadzącymi postępowania apelacyjne lub kasacyjne na podstawie apelacji lub skarg kasacyjnych od wyroków lub postanowień w sprawach prowadzonych wyłącznie drogą elektroniczną – wniesionych w dniu 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa ta jest dostępna przez cały czas.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Pisma procesowe można złożyć, wypełniając formularze dostępne w podsystemie VEP LITEKO lub przesyłając sporządzone pisma w formatach obsługiwanych przez system: w formatach dokumentów tekstowych: doc, docx, odt, rtf, txt; formatach arkuszy kalkulacyjnych: xls, xlsx, ods; formatach prezentacji: ppt, pptx, ppsx, odp; formatach obrazu grafiki wektorowej oraz formatach tekstowych: pdf, application/pdf, ADOC; formatach obrazu matrycy punktowej: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formatach wideo: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm; formatach dźwięku: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dane elektroniczne dotyczące postępowań sądowych są przetwarzane, rejestrowane i przechowywane z wykorzystaniem technologii informacji i łączności elektronicznej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Sądownictwa (Teisėjų taryba) w porozumieniu z Głównym Archiwum Litwy (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Dostęp do portalu usług elektronicznych można uzyskać za pośrednictwem portalu administracji elektronicznej, korzystając z następujących dostępnych narzędzi: elektronicznych usług bankowych, dowodu tożsamości lub podpisu elektronicznego. System jest również wyposażony w funkcję znacznika czasu.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Osoby wnoszące pisma procesowe w wersji elektronicznej korzystają z obniżenia opłaty sądowej o 25%; nie muszą drukować pism procesowych ani wysyłać ich do sądu, uiszczać opłat w banku ani dostarczać dowodu płatności.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Powództwa wytoczone przez internet podlegają tym samym przepisom prawa cywilnego procesowego co powództwa wytoczone w trybie zwykłym. Art. 139 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksas) stanowi, że powód ma prawo cofnąć swój pozew do czasu doręczenia odpisu pozwanemu przez sąd. Pozew można cofnąć na późniejszym etapie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zezwolenia pozwanego i do czasu wydania orzeczenia przez sąd pierwszej instancji. Do chwili rejestracji pozwu można go cofnąć przez jego zwykłe usunięcie. Po rejestracji pozew można wycofać z systemu wyłącznie w drodze złożenia wniosku o cofnięcie pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Do sądu można wnosić pisma procesowe zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Korzystanie ze środków łączności elektronicznej w toku postępowania cywilnego pozostaje bez uszczerbku dla przepisów prawa cywilnego procesowego.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Korzystanie ze środków łączności elektronicznej w toku postępowania cywilnego pozostaje bez uszczerbku dla przepisów prawa cywilnego procesowego.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Pisma procesowe w wersji elektronicznej można wnosić do sądu w ramach rozpatrywanych spraw, dla których akta prowadzi się w wersji papierowej lub elektronicznej.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Sprawy dotyczące wydania orzeczeń sądowych i inne sprawy określone przez Radę Sądownictwa, jak również informacje dotyczące postępowań sądowych mogą być przetwarzane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku utworzenia akt sprawy w wersji elektronicznej wszelkie informacje w wersji papierowej otrzymane lub doręczone przez sąd przekształca się na postać cyfrową, natomiast pisma sądowe w wersji papierowej są przetwarzane, przechowywane lub niszczone zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Sądownictwa w porozumieniu z Głównym Archiwum Litwy.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, można wnieść apelację/odwołanie przez internet zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym. Orzeczenia sądowe mogą być wydawane zarówno drogą elektroniczną, jak i za pośrednictwem innych środków przewidzianych w przepisach szczególnych.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego regulująca wykorzystywanie technologii informacji i łączności elektronicznej w czynnościach komorników (antstoliai) weszła w życie dnia 1 lipca 2013 r., lecz możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez internet nie została jeszcze wprowadzona. Elektroniczny system informacji dla komorników powinien zacząć funkcjonować od kwietnia 2015 r.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Od dnia 1 lipca 2013 r. adwokatom (advokatai) i aplikantom adwokackim (advokatų padėjėjai) można doręczać pisma sądowe z wykorzystaniem środków łączności elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Luksemburg

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie, w prawie luksemburskim pozwy muszą mieć formę papierową.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie, w zależności od przypadku doręcza je komornik sądowy (huissier de justice) -do rąk własnych lub pocztą- lub przesyła kancelaria (pocztą).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie, kancelaria przekazuje orzeczenia sądowe stronom za pośrednictwem adwokatów. Co do zasady przekazanie to następuje w momencie, gdy kancelaria umieszcza orzeczenie w specjalnej skrzynce na listy (fr. case) zainteresowanego adwokata. Każda kancelaria adwokacka ma swoją zamykaną na klucz skrzynkę na listy w kompleksie budynków sądowych. Bezpośrednie przekazanie orzeczenia stronom odbywa się drogą pocztową.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.legilux.lu/

Ostatnia aktualizacja: 09/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Węgry

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, istnieje taka możliwość. Szczegółowe zasady dotyczące komunikacji z sądami drogą elektroniczną są dostępne pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato oraz pod powiązanymi linkami.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Istotną zmianą w stosunku do wcześniejszych przepisów dotyczących postępowań, które można wszcząć za pośrednictwem internetu, jest fakt, że w przypadku niektórych postępowań procesowych i postępowań nieprocesowych wszczętych dnia 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie strony nie tylko mają możliwość prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną, lecz wręcz mają taki obowiązek. Co do zasady obowiązek prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną spoczywa na podmiotach gospodarczych, państwie, gminach, agencjach budżetowych, prokuratorach, notariuszach, podmiotach publicznych, innych organach administracji występujących w charakterze interesanta oraz pełnomocnikach procesowych takiego interesanta.

Ponadto niektóre rodzaje spraw mogą być prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną, niezależnie do tego, czy strony występują w charakterze któregokolwiek z wyżej wymienionych podmiotów. Na przykład postępowanie o wpis spółki do rejestru (lub o zmianę wpisu w rejestrze) można wszcząć wyłącznie drogą elektroniczną, a w przypadku postępowań dotyczących rejestru stanu cywilnego wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, jeżeli na przykład wnioskodawca wnosi o zastosowanie trybu uproszczonego rejestracji (zmiana danych) lub jeżeli organizacja składa wniosek o uznanie jej za podmiot pożytku publicznego, przy czym podmioty, które mają już status podmiotów pożytku publicznego, począwszy od wyżej określonego terminu mogą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Nawet jeżeli wnioskodawca nie ma obowiązku korzystania z drogi elektronicznej, w dalszym ciągu może złożyć wniosek drogą elektroniczną.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Tak, wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas z wyjątkiem okresów planowanych prac konserwacyjnych i nieprzewidzianych awarii w funkcjonowaniu systemu. Terminy ustawowe lub sądowe oznaczone w dniach i dniach roboczych nie obejmują żadnych dni, w których awaria lub przerwa w pracy systemu – w rozumieniu przepisów – trwała dłużej niż cztery godziny, natomiast terminy oznaczone w miesiącach i latach nie obejmują ostatniego dnia terminu, jeżeli w tym dniu wystąpiła tego rodzaju awaria lub przerwa. Jeżeli termin oznaczony w godzinach miał upłynąć w trakcie awarii lub przerwy w pracy systemu – w rozumieniu przepisów – termin ten upłynie z końcem pierwszej godziny po rozpoczęciu godzin urzędowania kolejnego dnia roboczego. Jeżeli przerwa w świadczeniu usług elektronicznych przekracza jeden dzień roboczy, organ świadczący usługi administracji elektronicznej musi umożliwić przyjmowanie i przetwarzanie wnoszonych przez interesantów pism w sposób niewymagający środków elektronicznych, nawet wówczas, gdy właściwe przepisy dopuszczają wyłącznie elektroniczne prowadzenie tego rodzaju postępowań.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

W przypadku gdy przewidziano standardowy formularz wniosku (pozwu) lub załączników do niego, formularza takiego nie można zmienić, a zatem formatu danych również nie można zmienić. Formularze dostępne są na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://birosag.hu/, przy czym można je wypełnić za pomocą programu Általános Nyomtatványkitöltő (oprogramowanie służące do wypełniania formularzy). Zgodnie z dekretem rządowym nr 451/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących administracji elektronicznej oraz z zarządzeniem Krajowego Biura Sądownictwa formaty plików, które można wprowadzać do poszczególnych elektronicznych plików sądowych, są następujące: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Do formularzy można dołączyć załączniki w następujących formatach: .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic lub .asice. Co istotne, rozmiar poszczególnych plików załączonych do formularzy nie może przekraczać 150 MB, a całkowity rozmiar wszystkich załączników do formularzy nie może przekraczać 300 MB. Jeżeli całkowity rozmiar załączników, które mają zostać dołączone do formularza lub pisma, przekroczy jednak limit 300 MB, pliki, które mają zostać dołączone, można dostarczyć na nośniku danych załączonym do specjalnego formularza nr 28 przeznaczonego do tego celu w liczbie egzemplarzy o jeden większej od liczby stron postępowania. Sąd akceptuje jedynie pisma dostarczane na takich nośnikach danych jak CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ i pamięć USB.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

W przypadku procedur elektronicznych bezpieczne przesyłanie i przechowywanie danych zapewniają narzędzia informatyczne służące ochronie komunikacji, doręczeń i wewnętrznych systemów administracyjnych. Procedury można prowadzić przez internet wyłącznie za pośrednictwem „portalu interesanta” (ügyfélkapu), „portalu przedsiębiorstwa” (cégkapu) lub „oficjalnego portalu” (hivatali kapu) po uprzedniej rejestracji. Zabezpieczenie przesyłania i przechowywania danych zapewniają na przykład usługi identyfikacji elektronicznej, usługi bezpiecznego doręczania oraz usługi podpisu elektronicznego, a także rygorystyczne przepisy ustawy nr L z 2013 r. o bezpieczeństwie informacji elektronicznych państwa i samorządów terytorialnych oraz inne powiązane przepisy.

Na przykład osoby komunikujące się drogą elektroniczną mają możliwość wniesienia do sądu pism zaszyfrowanych za pomocą ich własnego klucza szyfrowania w uzupełnieniu klucza szyfrowania wygenerowanego przez sąd. Klucz szyfrowania wysyła się sądowi wraz z pismem wnoszonym przez osobę komunikującą się drogą elektroniczną i w takich przypadkach sąd doręcza osobie komunikującej się drogą elektroniczną pisma sądowe zaszyfrowane za pomocą jej własnego klucza szyfrowania.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Przy wnoszeniu pisma do sądu drogą elektroniczną należy spełnić poniższe warunki:

 • na dokumencie elektronicznym podpisujący musi złożyć swój kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaawansowany podpis elektroniczny bądź opatrzyć dokument zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w oparciu o certyfikat kwalifikowany oraz znacznikiem czasu, jeżeli wymagają tego przepisy;
 • podpisujący musi uwierzytelnić dokument elektroniczny, korzystając z usługi uwierzytelniania dokumentów poprzez identyfikację lub
 • dokument elektroniczny należy utworzyć w ramach usługi, w której usługodawca przypisuje dokument osobie wydającej poprzez identyfikację wydającego, a przypisanie dokumentu takiej osobie jest uwierzytelnione za pomocą informacji, których pochodzenie można w przejrzysty sposób prześledzić aż to momentu złożenia odręcznego podpisu przez wydającego, lub na podstawie takich informacji, zaś usługodawca musi wystawić certyfikat poświadczający przypisanie w wyraźny sposób dokumentu danej osobie i zawrzeć ten certyfikat w klauzuli, którą należy dołączyć do dokumentu elektronicznego jako jego nierozerwalną część, przy czym usługodawca musi opatrzyć klauzulę – wraz z dokumentem – co najmniej zaawansowaną pieczęcią elektroniczną i co najmniej zaawansowanym znacznikiem czasu.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

W postępowaniu opartym na pismach w wersji papierowej i w postępowaniu elektronicznym obowiązują te same opłaty sądowe i stawki za przeprowadzenie postępowania.

Jeżeli istnieje obowiązek uiszczenia opłaty, oprócz wskazania tej informacji w pozwie lub wniosku należy wypełnić również pole „Należna opłata” (w składanym formularzu), wpisując w nim odpowiednią kwotę, po czym opłatę można uiścić zgodnie z potwierdzeniem odbioru, które otrzymuje się automatycznie po złożeniu formularza. Opłatę można uiścić za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Płatności i Rozliczeń (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), który umożliwia wypełnienie obowiązku płatności za pośrednictwem Portalu Opłat Sądowych (Igazságügyi Fizetési Portál) z poziomu interfejsu vPOS / bankowości domowej (home banking). Innym sposobem na uiszczenie opłat jest ich wpłata na rachunek sądu okręgowego prowadzony w tym celu przez węgierski Skarb Państwa.

W przypadku postępowania w sprawie rejestracji spółki (lub zmiany danych spółki) opłaty sądowe i opłatę za ogłoszenie uiszcza się drogą elektroniczną przed złożeniem wniosku o rejestrację (lub zmianę danych), wskazując sygnaturę na potrzeby uiszczenia opłat i kosztów, którą można pobrać ze strony internetowej systemu informacji o spółkach. Opłaty sądowe należy przelać na rachunek sądu gospodarczego prowadzony w tym celu przez węgierski Skarb Państwa, natomiast opłatę za ogłoszenie – na rachunek Skarbu Państwa ministerstwa, którym kieruje minister właściwy ds. wymiaru sprawiedliwości.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie ma technicznej możliwości wycofania pisma procesowego po jego złożeniu. Postępowanie może zostać umorzone (a inne wnioski lub odwołania wycofane) w sposób zgodny z przepisami postępowania cywilnego. Strony decydujące się na postępowanie prowadzone drogą elektroniczną mają takie same prawa i obowiązki jak strony składające pisma procesowe w wersji papierowej.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Obowiązek prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną nie zależy od wybranej przez powoda formy komunikacji z sądem, lecz od tego, czy pozwany ma obowiązek prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną. Jeżeli pozwany jest osobą zobowiązaną do prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną wskazaną w odpowiedzi na pytanie 2, co do zasady może odpowiedzieć na pozew wyłącznie za pośrednictwem internetu i zgodnie z określonymi w przepisach warunkami – pod rygorem nieważności. W innych przypadkach pozwany może wybrać, czy chce złożyć odpowiedź w wersji papierowej czy przesłać ją drogą elektroniczną. Jeżeli zdecyduje się skorzystać z drogi elektronicznej (składając pisma za pomocą środków elektronicznych), w toku postępowania musi kontaktować się z sądem za pomocą środków elektronicznych, przy czym wszystkie pisma sądowe będą również doręczane drogą elektroniczną. Jeżeli strona występująca bez pełnomocnika procesowego lub pełnomocnik strony niekwalifikujący się jako pełnomocnik procesowy postanowili komunikować się z sądem drogą elektroniczną, mogą w późniejszym terminie zwrócić się do sądu o wyrażenie zgody na przejście na komunikację drogą papierową z chwilą wniesienia pisma w wersji papierowej. We wniosku należy dowieść, że ze względu na zmianę sytuacji strony lub jej pełnomocnika kontynuowanie postępowania drogą elektroniczną stanowiłoby nieproporcjonalne obciążenie.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W postępowaniu elektronicznym i w postępowaniu opartym na pismach w wersji papierowej stosuje się te same zasady postępowania.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zob. odpowiedź na pkt 9 i 10.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Jeżeli w danej sprawie na stronie ciąży obowiązek prowadzenia komunikacji drogą elektroniczną lub jeżeli strona wybrała taką formę komunikacji, pismo wraz z załącznikami należy złożyć na standardowym formularzu – jeżeli jest dostępny – przy czym formularz, z którego należy korzystać w tym przypadku, jest nieedytowalny. Jeżeli nie ma standardowego formularza wykorzystywanego do składania pism procesowych lub załączników, strony muszą je składać w formacie, który odpowiada któremukolwiek z formatów zatwierdzonych przez prezesa Krajowego Biura Sądownictwa i wymienionych w odpowiedzi na pytanie 4, zgodnie z zasadami opisanymi w tej odpowiedzi. (Zwolnienia z obowiązku składania pism drogą elektroniczną określono w przepisach; obecnie zwolnieniu z obowiązku składania pism drogą elektroniczną podlega sytuacja, w której dokument należy przedstawić i poddać oględzinom w formie papierowej w toku postępowania, co może mieć miejsce w szczególności wówczas, gdy podważona zostaje autentyczność dokumentu w wersji papierowej).

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak, istnieje taka możliwość. Stronom komunikującym się drogą elektroniczną zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiedzi na pytania 2 i 9 sąd doręcza pisma sądowe drogą elektroniczną. Pisma sądowe doręczone elektronicznie przesyła się do internetowego archiwum pism nadawcy w ramach portalu interesanta, oficjalnego portalu lub portalu spółki, z którego to archiwum pismo można pobrać, otwierając łącze internetowe odsyłające do dokumentu. Pismo uznaje się za doręczone z chwilą, w której zostanie otwarte, a system wygeneruje elektroniczne potwierdzenie doręczenia, które automatycznie wysyła do sądu.

Wiadomości doręczone na oficjalny adres poczty elektronicznej uznaje się za doręczone w chwili wskazanej na potwierdzeniu odmowy odbioru, nawet jeżeli operator obsługujący oficjalną skrzynkę mailową potwierdza, że adresat odmówił odbioru pisma, lub piątego dnia roboczego, licząc od dnia wskazanego na drugim powiadomieniu, jeżeli operator obsługujący oficjalną skrzynkę mailową potwierdza, że adresat nie odebrał wiadomości mimo dwukrotnego powiadomienia.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak, zobacz odpowiedź na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Strona, na której ciąży obowiązek komunikowania się drogą elektroniczną lub która uprzednio wybrała komunikację elektroniczną, wnosi środki zaskarżenia również drogą elektroniczną, natomiast strona, która do czasu wniesienia środka zaskarżenia prowadziła komunikację w wersji papierowej, może przejść na komunikację drogą elektroniczną nawet z chwilą wniesienia środka zaskarżenia. Stronie, która jest zobowiązana do komunikowania się drogą elektroniczną lub która wybrała taki rodzaj komunikacji zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiedzi na pytanie 13, rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie środka zaskarżenia doręcza się również drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, istnieje taka możliwość. Jeżeli zgodnie z prawem komunikacja drogą elektroniczną jest obowiązkowa, wszczęcie postępowania w taki sposób jest oczywiście również obowiązkowe. Strona, która nie podlega takiemu obowiązkowi, również ma prawo do wniesienia o wszczęcie postępowania drogą elektroniczną; musi ona jednak w pierwszej kolejności zaakceptować na piśmie warunki korzystania z systemu doręczeń węgierskiej Izby Komorniczej (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, w przypadku niektórych postępowań, takich jak postępowania dotyczące spółek.

Ostatnia aktualizacja: 03/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Malta

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie można wszcząć za pośrednictwem internetu, jednak jest to uzależnione od sądu/trybunału rozpoznającego sprawę.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Rodzaje postępowań, w przypadku których pismo wszczynające postępowanie można wnieść za pośrednictwem internetu, są następujące:

 • postępowania prowadzone przez Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Small Claims Tribunal);
 • postępowania prowadzone przez Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej (Administrative Review Tribunal) oraz
 • postępowania prowadzone przez Sąd Pokoju (Court of Magistrates) (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo).

Nie przewidziano żadnego postępowania, które można wszcząć wyłącznie przez internet.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, lecz pozwy i skargi rozpoznaje się w godzinach urzędowania sądu, tj. w godz. 9:00–15:00 (od 1 października do 15 czerwca) i w godz. 8:00–12:00 (od 16 czerwca do 30 września). W przypadku wniesienia pozwu lub skargi w innych godzinach taki pozew lub skargę uznaje się za wniesione w kolejnym dniu roboczym, w wyżej określonych godzinach.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

W przypadku powództwa wytaczanego przed Trybunał ds. Drobnych Roszczeń należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny w internecie, podając w nim wszystkie dane wymagane do dopuszczenia powództwa do rozpoznania.

W przypadku skargi wnoszonej do Trybunału ds. Kontroli Administracyjnej oraz powództwa wytaczanego przed Sąd Pokoju (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo) należy wypełnić formularz elektroniczny, podając wymagane dane, a następnie dołączyć zeskanowany egzemplarz skargi lub pozwu w wymaganym przepisami formacie wraz z ewentualną dokumentacją.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Przekazywanie danych odbywa się w sposób zaszyfrowany, a ich przechowywanie reguluje polityka publiczna.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

W przypadku wytaczania powództwa przed Trybunał ds. Drobnych Roszczeń nie ma konieczności stosowania żadnego rodzaju podpisu elektronicznego. Odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na powództwo wzajemne i apelacje wnoszone do tego trybunału opatruje się jednak podpisem elektronicznym, ponieważ w ich przypadku wymagane jest logowanie za pomocą elektronicznego dokumentu tożsamości (e-id).

W przypadku wniesienia skargi do Trybunału ds. Kontroli Administracyjnej lub wytoczenia powództwa przed Sąd Pokoju (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo) złożenie podpisu elektronicznego odbywa się automatycznie, ponieważ jest to usługa dostępna wyłącznie dla adwokatów (lawyers) i reprezentantów prawnych (legal procurators) po zarejestrowaniu się w celu korzystania z takiej usługi za pomocą elektronicznego dokumentu tożsamości.

Jeżeli chodzi o rejestrację czasu, godzina i data generują się automatycznie niezwłocznie po wniesieniu pozwu lub skargi.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe z tytułu wniesienia pisma drogą elektroniczną uiszcza się również drogą elektroniczną. Opłaty są takie same jak w przypadku pism wnoszonych w tradycyjny sposób.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie można tego zrobić drogą elektroniczną. W celu cofnięcia pozwu lub skargi należy udać się osobiście do sekretariatu sądu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W przypadku postępowań prowadzonych przez Trybunał ds. Drobnych Roszczeń, Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej, Sąd Pokoju (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo) wyłącznie wszczęcie postępowania jest możliwe drogą elektroniczną. Obecnie nie ma jeszcze możliwości wniesienia odpowiedzi przez internet w przypadku tego rodzaju postępowań.

W przypadku postępowań prowadzonych przez Trybunał ds. Drobnych Roszczeń drogą elektroniczną można – oprócz wytoczenia powództwa – wnieść odpowiedź na pozew, odpowiedź na powództwo wzajemne oraz apelację.

Nie ma obowiązku wnoszenia odpowiedzi przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Niezależnie od tego, czy pozwany wniósł odpowiedź na pozew, sprawie nadaje się bieg.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Niezależnie od tego, czy pozwany wniósł odpowiedź na pozew, oraz po upływie terminu na wniesienie przedmiotowej odpowiedzi sprawie nadaje się bieg.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną, jeżeli stanowią one załącznik do pierwotnego pozwu lub pierwotnej skargi, które również wnosi się drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z przepisami prawa maltańskiego doręczanie orzeczeń nie jest wymagane.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Wszystkie wyroki wstępne i wyroki kończące postępowanie w sprawie ogłasza się na posiedzeniu jawnym, a strony lub ich pełnomocnicy procesowi obecni na posiedzeniu otrzymują odpis wyroku. Przewidziano jednak możliwość otrzymania elektronicznego odpisu wyroku, jak wyjaśniono poniżej.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Wniesienie środka zaskarżenia przez internet jest możliwe wyłącznie w przypadku apelacji od wyroków Trybunału ds. Drobnych Roszczeń, jednak wyroku nie można doręczyć drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strona internetowa Link otworzy się w nowym oknieJustice Services (usługi wymiaru sprawiedliwości) to internetowy serwis zapewniający nieodpłatny dostęp do orzeczeń zarówno pełnomocnikom procesowym, jak i ogółowi społeczeństwa.

Oprócz powyższej strony internetowej przedstawiciele zawodów prawniczych mogą skorzystać ze swojego elektronicznego dokumentu tożsamości, aby zarejestrować się w Link otworzy się w nowym oknieelektronicznym serwisie sądowym eCourts dostępnym, za pośrednictwem którego mogą uzyskać dostęp do spraw, pism sądowych i nakazów.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Niderlandy

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Od 1 września 2017 r. sprawy cywilne objęte przymusem adwokackim (o wartości powyżej 25 000 euro) wnoszone do sądów okręgowych (rechtbanken) w Niderlandach Centralnych i Geldrii muszą być prowadzone drogą elektroniczną (zob. portal Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak).

Od dnia 1 października 2019 r. prowadzenie postępowania drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie w sprawach wytoczonych drogą elektroniczną przed sądy okręgowe w Niderlandach Centralnych i Geldrii po dniu 1 września 2017 r. Od dnia 1 października 2019 r. przed te sądy nie można już wytaczać nowych spraw drogą elektroniczną.

Zarządcy/syndycy mogą składać sprawozdania rachunkowe i finansowe drogą elektroniczną za pośrednictwem cyfrowego punktu obsługi wydziału rejonowego (Digitaal loket kanton). Roczne sprawozdania rachunkowe i finansowe (przegląd przychodów, rozchodów, aktywów, wierzytelności i długów za poprzedni rok) można uzupełnić, korzystając z elektronicznego formularza wysyłanego drogą elektroniczną do sędziów wydziału rejonowego (kantonrechter), chyba że postanowią inaczej. Przy składaniu elektronicznego formularza wymagana jest identyfikacja cyfrowa (kod do logowania DigID).

Od listopada 2017 r. zarządcy zawodowi proszeni są o kontaktowanie się z sądami w sprawach administracyjnych drogą elektroniczną. To elektroniczne podejście wdrażane jest stopniowo w poszczególnych urzędach (zob. portal Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak).

W przypadku Sądu Najwyższego (Hoge Raad) skargi kasacyjne w sprawach wszczynanych w drodze pozwu cywilnego należy zawsze wnosić drogą elektroniczną (zob. strona internetowa Link otworzy się w nowym oknieHoge Raad der Nederlanden).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

W okresie od 1 września 2017 r. do 1 października 2019 r. w sprawach cywilnych objętych przymusem adwokackim toczących się przed sądami w Niderlandach Centralnych i Geldrii obowiązywał wymóg prowadzenia postępowania drogą elektroniczną. Nie jest możliwe wytoczenie sprawy drogą elektroniczną przed inny sąd. Zasadniczo sprawy wytoczone we wspomnianym wyżej okresie przed sądy okręgowe w Niderlandach Centralnych i Geldrii zostaną zakończone drogą elektroniczną. (Zob. także pkt 3–16.)

Niderlandzki wymiar sprawiedliwości (de Rechtspraak) pracuje nad nowym cyfrowym systemem dostępu na potrzeby spraw cywilnych. Sprawozdania z postępów tych prac są dostępne w portalu Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

W przypadku postępowań przed sądami w Niderlandach Centralnych i Geldrii w sprawach cywilnych objętych przymusem adwokackim w okresie określonym w pkt 2 powództwo w postępowaniu elektronicznym można wytaczać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z działem udzielającym pomocy w sprawach prawnych (rechtsspraakservicecentrum) można kontaktować się drogą elektroniczną oraz telefoniczną w godz. 8:00–20:00.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Tak. Powództwo wytacza się przez wniesienie pisma wszczynającego postępowanie (procesinleiding) za pośrednictwem strony internetowej wymiaru sprawiedliwości.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Zob. regulamin dostępny na stronie Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Tak, identyfikacja elektroniczna jest konieczna do wniesienia pisma procesowego. Adwokaci korzystają w tym celu z legitymacji adwokackiej (advocatenpas), obywatele mogą korzystać natomiast ze swojego kodu do logowania DigID lub elektronicznego numeru identyfikacyjnego (w przypadku przedsiębiorstw). Dopuszczalne środki identyfikacji określono w przepisach.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe są należne we wszystkich postępowaniach. Adwokaci mają otwarty rachunek bieżący w systemie sądownictwa. W postępowaniu elektronicznym opłaty sądowe wnosi się drogą elektroniczną. W przypadku niewniesienia opłaty sprawie nie można nadać (dalszego) biegu.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, w przepisach procesowych oraz w regulaminie postępowania przed danym sądem określa się sposób cofnięcia pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak. Jeżeli zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania elektronicznego, pozwany może wnieść odpowiedź drogą elektroniczną. Jeżeli pozwany jest reprezentowany przez adwokata, odpowiedź musi zostać wniesiona drogą elektroniczną. Jeżeli pozwany jest uprawniony do działania we własnym imieniu, dopuszcza się również możliwość wniesienia odpowiedzi w wersji papierowej.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Postępowanie elektroniczne jest prowadzone w całości online. Pozwany otrzymuje w wiadomości e-mail powiadomienie o każdym nowym dokumencie umieszczonym w elektronicznych aktach sprawy. Pozwani mogą dołączać do akt sprawy własne dokumenty oraz zapoznawać się z aktami drogą elektroniczną. Orzeczenie sądu ogłasza się drogą elektroniczną.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W przypadku prawidłowego doręczenia pozwu stronie przeciwnej sąd może wydać wyrok zaoczny. O wszelkich czynnościach procesowych stronę przeciwną informuje się na piśmie.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedź na pytanie 1. Składanie pism procesowych i innych dokumentów za pośrednictwem wiadomości e-mail nie jest dopuszczalne z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie, pism sądowych nie można doręczać ani nie można o nich powiadamiać za pośrednictwem internetu. Wiele orzeczeń publikuje się jednak w portalu Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak i opatruje numerem ECLI, który umożliwia ich szybkie wyszukanie. Przewodniczący składu orzekającego rozstrzyga co do zasady, czy dane orzeczenie należy opublikować na wspomnianej powyżej stronie internetowej. Nie wszystkie orzeczenia są publikowane w internecie – publikuje się wyłącznie orzeczenia mające znaczenie prawne lub wzbudzające duże zainteresowanie (medialne).

Imiona i nazwiska osób wymienionych w orzeczeniu są anonimizowane ze względu na konieczność ochrony prywatności. Dane osób prawnych i fizycznych występujących przed sądami w ramach swoich obowiązków zawodowych nie są anonimizowane.

W sprawach, w których istnieje możliwość lub obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną, orzeczenie dołącza się do elektronicznych akt sprawy. W ten sposób strony zostają powiadomione o orzeczeniu.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie, publikacja w internecie następuje po powiadomieniu stron, a zatem po dniu wydania orzeczenia. Zob. również odpowiedź na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie, nie można wnieść odwołania drogą elektroniczną. Wyłącznie w postępowaniu w przypadku niestawiennictwa prowadzonym drogą elektroniczną można wnieść sprzeciw droga elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie. W postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną wyłącznie prawnicy mają dostęp do pism procesowych w danej sprawie w dowolnym czasie.

Niektóre formularze można pobrać ze strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak w formacie PDF. Aby jednak sąd uwzględnił je w postępowaniu, pisma te należy również wysłać do sądu tradycyjną drogą pocztową. Obejmują one formularze dotyczące podziału majątku wspólnego i podziału emerytury po rozwodzie, formularze dotyczące zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kurateli, zarządzie powierniczym majątkiem oraz opiece w sferze niemajątkowej (mentorschap), formularze oświadczeń składanych przez biegłych i tłumaczy ustnych, formularze wykorzystywane w postępowaniu upadłościowym, formularze wykorzystywane w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, formularze wykorzystywane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz formularze apelacji w postępowaniu apelacyjnym.

Informacje, które mogą mieć znaczenie w postępowaniu sądowym, jak również informacje mające na celu zagwarantowanie niezawisłości sędziowskiej, są rejestrowane na szczeblu centralnym i dostępne online dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieDe Rechtspraak. Przez internet można uzyskać dostęp do następujących rejestrów: rejestr osób objętych kuratelą (Centraal Curateleregister), centralny rejestr upadłości (Centraal Insolventieregister), rejestr małżeńskich ustrojów majątkowych (huwelijksgoederenregister) oraz rejestr dodatkowych funkcji pełnionych przez pracowników wymiaru sprawiedliwości (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Austria

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie sądowe można wszcząć za pośrednictwem internetu, korzystając z austriackiej platformy ERV (Elektronischer Rechtsverkehr). Wymaga to jednak zarejestrowania się na jednej z kilku dostępnych platform, które przekazują informacje do systemu sądowego. Rejestracja jest płatna. Podstawowa opłata wynosi około 20 euro miesięcznie, a dodatkowo załadowanie jednego dokumentu kosztuje około 0,30 euro. Wysłanie listu poleconego w Austrii to koszt rzędu 3 euro.

Dokumenty można również przesyłać za pośrednictwem nieodpłatnej usługi wysyłki z wykorzystaniem karty obywatela (Bürgerkarte). W odróżnieniu od platformy ERV usługa ta nie umożliwia jednak odbioru odpowiedzi na przesyłane dokumenty.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Platforma ERV umożliwia wymianę informacji między sądami i biurami prokuratorów z jednej strony a stronami z drugiej, na takiej samej zasadzie jak w przypadku formy papierowej. Można z niej korzystać w przypadku wszystkich rodzajów postępowań. W żadnym przypadku nie istnieje wymóg wszczynania postępowania za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa jest dostępna 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Uzasadnienie pozwu i wszystkie dane procesowe, które musi zawierać pozew, należy przesłać w przewidzianym formacie XML (lub jako załącznik w formacie PDF).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Transmisja danych za pomocą platformy ERV jest zabezpieczona protokołem https. Do uwierzytelnienia wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu stosuje się certyfikaty. Komunikacja między serwerami także przebiega w oparciu o certyfikaty. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi wymóg rejestracji użytkowników w punkcie dostępu (zob. pkt 1).

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zob. pkt 5 powyżej (certyfikaty). Nie ma konieczności stosowania podpisów elektronicznych. Dostępna jest jedynie centralna usługa znakowania czasem w odniesieniu do wpisów w rejestrze nieruchomości, stanowiąca formę potwierdzenia wpłynięcia ważnego wniosku.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

W przypadku dokumentów przesyłanych za pośrednictwem internetu opłaty sądowe uiszcza się za pomocą polecenia zapłaty. Zgodnie z ogólną zasadą opłaty z tytułu wszczęcia postępowania za pośrednictwem internetu są takie same jak opłaty z tytułu postępowania wszczętego w formie papierowej. W określonych przypadkach przysługuje zniżka za złożenie dokumentu w formie elektronicznej.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie ma różnicy między wariantem tradycyjnym a wariantem z zastosowaniem internetu. Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym stosuje się odpowiednio do postępowania prowadzonego za pośrednictwem platformy ERV. Pozew można wycofać przez internet, nawet jeśli został wniesiony w tradycyjny sposób.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak, z internetu można korzystać w celu złożenia odpowiedzi na pozew, wniesienia odwołania itp. O ile zasadniczo korzystanie z platformy ERV nie jest obowiązkowe, to jednak obowiązek taki istnieje w przypadku adwokatów, notariuszy, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy zabezpieczenia społecznego, Federalnej Agencji Finansowej (Finanzprokuratur) i izb adwokackich.

Biegli i tłumacze ustni są obowiązani korzystać z platformy ERV na określonych warunkach.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym stosuje się odpowiednio do postępowania prowadzonego za pośrednictwem platformy ERV.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym stosuje się odpowiednio do postępowania prowadzonego za pośrednictwem platformy ERV.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, wszystkie rodzaju dokumentów można przekazywać sądom za pośrednictwem platformy ERV. Możliwe jest nawet składanie oryginałów aktów notarialnych drogą elektroniczną w celu dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości i w rejestrze spółek.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, strony i ich przedstawiciele prawni mają wgląd w rejestr spraw we wszystkich postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych przez internet za pośrednictwem platform wymiany informacji, jednak jedynie w zakresie spraw, w których uczestniczą. Uprawnienia do wglądu są weryfikowane za pomocą unikatowego kodu adresu przypisanego każdej osobie mającej takie uprawnienia.

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Polska

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Istnieje możliwość wszczęcia za pośrednictwem Internetu tzw. elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Jest to postępowanie, którego pierwszy etap odbywa się bez udziału dłużnika. Dłużnik może przedsięwziąć obronę dopiero po wydaniu i doręczeniu mu nakazu zapłaty.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) może być wszczęte w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych bez względu na wysokość wartości przedmiotu sporu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) można wnieść do e-sądu w każdym czasie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Specjalistyczny program stworzony na potrzeby e-sądu automatycznie konwertuje plik tekstowy, w którym został sporządzony pozew na format i strukturę danych wymaganą przez e-sąd.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dane zabezpieczone są szeregiem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym systemem CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA to rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach internetowych, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych wyłącznie przez człowieka. W tym przypadku CAPTCHA chroni portal przed zakładaniem kont przez automaty. System weryfikuje to poprzez żądanie wpisania tekstu widocznego na obrazku. Jest on celowo zniekształcony tak, aby nie mógł być odczytany techniką OCR (Optical Character Recognition, zestaw technik lub Link otworzy się w nowym oknieoprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w Link otworzy się w nowym okniepliku Link otworzy się w nowym okniegraficznym o postaci Link otworzy się w nowym oknierastrowej), lecz nadal wystarczająco czytelny dla człowieka. Odczytany z obrazka kod wpisuje się do pola używając małych lub wielkich liter.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Do podpisywania pozwów i pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) służy podpis elektroniczny. Można posługiwać się:

a) zwykłym podpisem elektronicznym, który uzyskuje się ze strony EPU, bez opłat.
Musi być to poprzedzone założeniem konta. Po aktywacji konta należy złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i oczekiwać (ok. 2 godzin) na powiadomienie o wydaniu certyfikatu. Następnie należy pobrać certyfikat. Do prawidłowej instalacji certyfikatu w systemie operacyjnym potrzebne jest hasło do certyfikatu, które jest przesyłane za pomocą poczty e-mail. Jeżeli po pobraniu certyfikatu zostanie on utracony, należy ponownie wygenerować wniosek o wydanie certyfikatu. Zwykłym podpisem elektronicznym można posługiwać się wyłącznie w e-postępowaniu. Okres ważności certyfikatu dotyczącego zwykłego podpisu elektronicznego wynosi 1 rok.

b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możliwość korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego następuje automatycznie po rejestracji konta użytkownika. Użytkownik musi jednak wcześniej sam uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłata sądowa w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) wnoszona jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności. Wynosi ona ¼ opłaty jaką uiszcza się w tradycyjnym postępowaniu upominawczym.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), powód może cofnąć pozew do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W tym celu należy złożyć pismo procesowe.
Pismo to powinno zawierać oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu ze wskazaniem numeru konta bankowego. Powód może cofnąć pozew w całości – wtedy rezygnuje z ochrony prawnej wszystkich (i w całej wysokości) roszczeń zgłoszonych w pozwie. Cofnięcie pozwu może także dotyczyć tylko jego części, tzw. częściowe cofnięcie pozwu. Powód może także równocześnie z cofnięciem pozwu zrzec się (zrezygnować) dochodzonego w nim roszczenia. W piśmie cofającym pozew należy wskazać numer konta bankowego do zwrotu opłaty sądowej. Opłata zostanie zwrócona, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), pozwany nie ma możliwości złożenia odpowiedzi przez Internet. Pierwszym dokumentem, który doręcza się pozwanemu w EPU jest nakaz zapłaty. Pozwany może się odwołać przez złożenie sprzeciwu (w formie tradycyjnej lub elektronicznej).

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), pozwany nie ma możliwości złożenia odpowiedzi na pozew. Jedyną formą odwołania się od nakazu zapłaty jest złożenie sprzeciwu do sądu (w formie tradycyjnej lub elektronicznej). Wtedy nakaz zapłaty traci moc i nie wywołuje skutków prawnych. Sprawa jest przekazywana z e-sądu do sądu, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania i jest rozpoznawana w innym postępowaniu.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), nakaz zapłaty uprawomocni się po dwóch tygodniach od dnia doręczenia go pozwanemu. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w EPU i znajdujący się w systemie informatycznym jest tytułem egzekucyjnym. Nakazowi zapłaty wydanemu w EPU sąd nadaje klauzulę wykonalności w postaci elektronicznej.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) nie ma możliwości dołączania dokumentów do pism składanych drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) pisma sądowe doręcza się powodowi elektronicznie. Powód inicjując postępowanie poprzez wniesienie pozwu za pośrednictwem strony internetowej e-sądu otrzymuje dostęp do dedykowanej dla niego części strony internetowej e-sądu umożliwiającej odbieranie korespondencji z sądu. Doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego EPU (doręczenie elektroniczne). Pozwanemu doręcza się elektronicznie takie pisma tylko wtedy, gdy ten wyrazi zgodę na taki sposób doręczania.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) orzeczenia sądowe mają postać elektroniczną.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), to wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony elektronicznie.
Jest on składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego EPU.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

W trakcie elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) strony mają pełny wgląd do akt postępowania prowadzonego w ich sprawie. Dostęp ten jest realizowany w systemie teleinformatycznym obsługującym to postępowanie. Istnieje też możliwość sporządzenia wydruku przeglądanych dokumentów. W innych postępowaniach (poza EPU) takiej możliwości nie ma.

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Rumunia

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z art. 199 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego pozew można wnieść osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika pocztą, kurierem lub faksem bądź zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną lub jako dokument elektroniczny.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

W sprawach cywilnych wnoszone pozwy mogą być skanowane i przesyłane pocztą elektroniczną lub jako dokumenty elektroniczne. Nie przewiduje się postępowań wszczynanych jedynie za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego pozew wniesiony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika pocztą, kurierem lub faksem bądź zeskanowany i przesłany pocztą elektroniczną lub jako dokument elektroniczny zostaje zarejestrowany i oznaczony konkretną datą poprzez opatrzenie pieczęcią wpływu. Po rejestracji pozew i załączone do niego dokumenty oraz – w stosownych przypadkach – dowody potwierdzające sposób ich doręczenia do sądu zostają przekazane prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej, którzy bezzwłocznie podejmują czynności w celu przeprowadzenia losowania składu orzekającego zgodnie z przepisami.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

W kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano obowiązku korzystania ze standardowych formularzy pism procesowych. W przepisach ogólnych prawa cywilnego procesowego przewidziano treść niektórych pism procesowych w postępowaniu cywilnym (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, pozwu wzajemnego).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo transmisji i przechowywania danych zapewnione jest dzięki narzędziom IT systemu poczty e-mail, takim jak zapory sieciowe, certyfikaty, programy antywirusowe, kontrole dostępu oparte na rolach itd., które uzupełnia stosowanie w tej dziedzinie dobrych praktyk.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zgodnie z art. 148 ust. 2 i 5 kodeksu postępowania cywilnego pozwy można wnosić do sądu również w formie dokumentów elektronicznych, pod warunkiem że spełniają one wymogi formalne. Pozew powinien być również opatrzony podpisem. Podpisem można opatrzyć pismo zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną. Podpis może być elektroniczny, jeżeli pozew jest dokumentem elektronicznym przesłanym drogą elektroniczną.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe wnosi się zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych, ich wysokość jest jednak taka sama. Sądowe opłaty skarbowe wnosi osoba zobowiązana do ich wniesienia w gotówce, przelewem bankowym albo online na osobny rachunek dochodów budżetu lokalnego „Sądowa opłata skarbowa oraz inne opłaty skarbowe” terytorialnej jednostki administracyjnej, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu danej osoby fizycznej lub – w stosownych przypadkach – w której znajduje się siedziba danej osoby prawnej. Jeżeli osoba zobowiązana do wniesienia sądowej opłaty skarbowej nie ma miejsca zamieszkania, miejsca pobytu ani – w stosownych przypadkach – siedziby w Rumunii, opłatę skarbową wnosi się na rzecz budżetu lokalnego terytorialnej jednostki administracyjnej, w której mieści się siedziba sądu, do którego wniesiono pozew lub wniosek.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, na takich samych warunkach jak warunki regulujące możliwość cofnięcia pozwu przez powoda. Zgodnie z art. 406 kodeksu postępowania cywilnego powód może cofnąć pozew w dowolnej chwili – ustnie podczas rozprawy sądowej albo składając wniosek na piśmie.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany nie ma obowiązku korzystania z internetu.

Zgodnie z art. 149 ust. 4 i art. 154 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego wezwania do stawienia się przed sądem oraz wszystkie pisma sądowe są doręczane z urzędu przez urzędników sądowych lub różnych innych pracowników sądu, jak również przez urzędników sądowych lub pracowników innych sądów, w których okręgu zamieszkuje adresat pisma. Wezwania do stawienia się przed sądem oraz inne pisma sądowe może również doręczyć sekretarz sądowy za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych środków zapewniających wysłanie tekstu pisma sądowego oraz potwierdzenie jego odbioru, pod warunkiem że strona przekazała sądowi odpowiednie dane w tym celu. Na potrzeby potwierdzenia sąd doręcza – wraz z pismem sądowym – formularz zawierający: nazwę sądu, datę doręczenia, imię i nazwisko sekretarza odpowiedzialnego za doręczenie oraz informacje dotyczące doręczonych pism. Wypełniony przez odbierającego formularz zawierający datę odbioru, czytelne imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej za odbiór korespondencji zostaje wysłany do sądu faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innych środków. Jeśli zgodnie z przepisami pozew został przesłany faksem lub pocztą elektroniczną, sekretarz sądowy jest zobowiązany do sporządzenia z urzędu odpisów pozwu. Związane z tym koszty pokrywa strona, na której spoczywa obowiązek sporządzenia odpisów.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Odpowiedź na pozew doręcza się w taki sam sposób jak pismo procesowe. Zob. odpowiedź na pytanie 9.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zgodnie z art. 208 kodeksu postępowania cywilnego sankcja z tytułu niewniesienia odpowiedzi na pozew w terminie ustawowym jest jednakowa, niezależnie od sposobu wniesienia odpowiedzi. Niewniesienie odpowiedzi na pozew skutkuje utratą przez pozwanego prawa do składania kolejnych wniosków dowodowych lub podnoszenia zarzutów innych niż dotyczące porządku publicznego, chyba że przepisy stanowią inaczej.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedzi na pytania 1 i 9.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Pisma sądowe sporządzane w postępowaniu egzekucyjnym podlegają takim samym przepisom ogólnym jak doręczanie pism procesowych. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.

Strony internetowe sądów ( Link otworzy się w nowym okniehttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) lub punkty informacyjne działające przy niektórych sądach zapewniają jednak dostęp do streszczeń orzeczeń na podstawie sygnatury sprawy, przedmiotu sprawy oraz imion i nazwisk stron. W planach jest również umożliwienie w przyszłości odpłatnego zdalnego wglądu w akta sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Słowenia

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, w ustawie o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) przewidziano możliwość składania wniosków w postępowaniu cywilnym w formie elektronicznej i wszczęcia postępowania sądowego przez internet.

Ściślej rzecz biorąc, art. 105b stanowi, że wnioski w postępowaniu cywilnym składa się na piśmie, przy czym wnioskiem pisemnym jest wniosek, który został sporządzony pismem odręcznym lub wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę (wniosek w formie fizycznej), lub wniosek w formie elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym równoważnym podpisowi odręcznemu. Wniosek w formie fizycznej należy przesłać pocztą lub przekazać za pomocą technologii komunikacyjnej bądź doręczyć odpowiedniemu organowi bezpośrednio lub zlecić jego doręczenie osobie świadczącej usługi w zakresie doręczania wniosków (poslovni ponudnik). Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać do sądowego systemu informacyjnego, który automatycznie wygeneruje potwierdzenie otrzymania wniosku.

Pomimo obowiązujących przepisów (ustawy i rozporządzenia wykonawcze) regulujących wszystkie kwestie związane z postępowaniem cywilnym i handlowym, obecnie drogą elektroniczną można wszcząć wyłącznie postępowania obsługiwane przez portal e-Sodstvo (e-Sprawiedliwość), zaś w postępowaniu egzekucyjnym w formie elektronicznej można składać wnioski o wszczęcie takiego postępowania i inne pisma procesowe; pisma sądowe mogą również być wydane i doręczone w takiej formie, przy czym w przypadku niektórych odbiorców (notariusze, adwokaci) doręczenie elektroniczne jest obowiązkowe; formę elektroniczną mogą również mieć wnioski składane i postanowienia wydawane w postępowaniu w związku z niewypłacalnością oraz wnioski o wpis do rejestru nieruchomości i postanowienia wydawane w postępowaniach o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości.

W tym celu utworzono w Słowenii portal e-Sodstvo (e-Sprawiedliwość), umożliwiający składanie dokumentów pisemnych w formie elektronicznej: Link otworzy się w nowym okniehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Składanie wniosków elektronicznych i doręczanie dokumentów drogą elektroniczną jest możliwe w postępowaniach cywilnych i innych postępowaniach sądowych z obszaru prawa cywilnego, w odniesieniu do których stosuje się przepisy ZPP.

Procedurę wpisu w rejestrze nieruchomości można wszcząć wyłącznie online, ponieważ w art. 125a ustawy o rejestrze nieruchomości (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) ustanowiono wymóg przedkładania dokumentów drogą elektroniczną; wnioskodawca może jednak również złożyć wniosek o dokonanie wpisu potwierdzającego przysługujące mu prawo własności zgodnie z porządkiem składania wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze sądowym poprzez osobiste stawiennictwo w sądzie ds. rejestrów nieruchomości właściwym dla miejsca położenia nieruchomości będącej przedmiotem wniosku w godzinach jego urzędowania, jeżeli przekaże takiemu sądowi wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wnioskowanego wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 142 ust. 1 tej ustawy, oraz jeżeli uiści opłatę sądową za wniesienie takiego wniosku. Wnioskodawca, który osobiście złożył wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości drogą elektroniczną, a także notariusz, adwokat, spółka prowadząca działalność w zakresie obrotu nieruchomościami lub radca Prokuratorii Generalnej reprezentujący stronę postępowania o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości muszą złożyć wszystkie wnioski, także w imieniu reprezentowanej strony, drogą elektroniczną (art. 125a ust. 4 ZZK).

Jeżeli chodzi o inne postępowania, które mogą zostać wszczęte drogą elektroniczną, przepisy wciąż dopuszczają możliwość przedkładania wniosków w postaci fizycznej (na papierze).

Egzekucja: Zgodnie z art. 29 zdanie drugie ustawy o egzekwowaniu i zabezpieczeniu roszczeń (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) minister właściwy do spraw sprawiedliwości określa rodzaje postępowań egzekucyjnych, w przypadku których dopuszcza się możliwość składania wniosków o wszczęcie egzekucji i innego rodzaju wniosków drogą elektroniczną oraz ich automatyczne przetwarzanie w systemie informacyjnym, jak również przebieg takich postępowań. Zgodnie z przywołanym powyżej artykułem w załączniku 5 do regulaminu dotyczącego formularzy, rodzajów postępowań egzekucyjnych oraz automatycznego postępowania egzekucyjnego wskazano wnioski elektroniczne, które wnioskodawca może złożyć za pomocą portalu e-Sodstvo na podstronie e-Izvršba (e-Egzekucja). Strony mogą składać wszystkie wnioski w formie elektronicznej, korzystając z podstrony e-Izvršba portalu e-Sodstvo.

Postępowanie w związku z niewypłacalnością: Syndyk masy upadłościowej ma obowiązek przekazać sądowi swoje sprawozdania, wykazy zweryfikowanych roszczeń i inne dokumenty w formie elektronicznej, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym (art. 98 ustawy o operacjach finansowych, niewypłacalności i przymusowej likwidacji/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Adwokat reprezentujący stronę w postępowaniu w związku z niewypłacalnością ma obowiązek zgłosić roszczenia i złożyć inne wnioski strony w formie elektronicznej, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym (art. 123a ZFPPIPP); jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, sąd odrzuci wniosek. Wszystkie dokumenty doręcza się adwokatowi reprezentującemu stronę w postępowaniu w związku z niewypłacalnością oraz syndykowi masy upadłościowej drogą elektroniczną na bezpieczny adres e-mail.

Podobnie sąd wydaje pierwotne orzeczenie lub nakaz w postępowaniu w związku z niewypłacalnością w formie elektronicznej, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym (art. 124 ZFPPIPP).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

System informacyjny e-Sodstvo musi zapewniać możliwość przeprowadzania transakcji drogą elektroniczną każdego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 20:00. Zasadniczo użytkownicy systemu informacyjnego e-Sodstvo mogą przeprowadzać transakcje drogą elektroniczną o dowolnej godzinie przez cały tydzień, ponieważ powyższe ograniczenie dotyczy wyłącznie sytuacji, w której ma miejsce aktualizacja techniczna systemu.

Zgodnie z art. 112 ZPP w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną za datę jego doręczenia do sądu, do którego jest on adresowany, uznaje się datę jego zarejestrowania w systemie informacyjnym. Zgodnie z regulaminem dotyczącym transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym, który pełni rolę przepisów wykonawczych w tym zakresie, w przypadku wyznaczenia terminu na wniesienie wniosku elektronicznego wniosek uznaje się za złożony z chwilą jego odbioru przez serwer, na którym uruchomiono moduł e-rejestracji właściwy dla rodzaju sądowego postępowania cywilnego, którego dotyczy wniosek składany za pośrednictwem systemu informacyjnego e-Sodstvo (art. 18 regulaminu).

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Jeżeli niestandardowa część tekstu wniosku elektronicznego miała pierwotnie postać dokumentu elektronicznego, dokument taki należy załączyć do transakcji elektronicznej w formacie PDF/A. Użytkownik musi dokonać konwersji niestandardowej części tekstu wniosku elektronicznego, która została pierwotnie sporządzona jako dokument papierowy, oraz wszelkich załączników będących dokumentami papierowymi na format elektroniczny, skanując je i załączając je do transakcji elektronicznej. Otrzymany w ten sposób dokument elektroniczny musi spełniać następujące wymagania:

 • musi być dokumentem czarno-białym zapisanym w formacie PDF/A;
 • jego rozdzielczość musi wynosić od 240 dpi do 300 dpi;
 • jeżeli dokument papierowy składa się z kilku stron, wszystkie strony muszą zostać zapisane w jednym pliku PDF w taki sposób, aby poszczególne strony nie zostały rozdzielone pustymi stronami;
 • jeżeli do transakcji załączono dwa dokumenty lub większą ich liczbę, każdy dokument musi zostać zapisany w odrębnym pliku PDF.

Jeżeli dokument elektroniczny załączony do transakcji elektronicznej nie spełnia tych wymagań, wniosek elektroniczny uznaje się za niekompletny (art. 19 regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

System informacyjny e-Sodstvo funkcjonuje w ramach bezpiecznej sieci rządowej (HKOM), a dane są przechowywane na centralnym serwerze sieci HKOM.

Kwestia praw dostępu do danych jest jednym z elementów systemu uprawnień regulowanego przez centrum technologii informacyjnych przy Sądzie Najwyższym Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) zgodnie z regulaminem dotyczącym transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym. Każdy użytkownik systemu informacyjnego e-Sodstvo oraz pozostałych trzech podstron tego systemu musi zarejestrować się w systemie zabezpieczeń, zanim będzie mógł przeprowadzać transakcje elektroniczne. Grupy użytkowników różnią się w zależności od uprawnień przysługujących im w systemie informacyjnym (zwykli użytkownicy, zarejestrowani użytkownicy i użytkownicy kwalifikowani). Liczba uprawnień (w zakresie dokonywania transakcji elektronicznych) przysługujących użytkownikowi korzystającemu z portalu lub jego podstron zależy od tego, do której grupy użytkowników należy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Każdy wniosek elektroniczny musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym wnioskodawcy (kwalifikowanym certyfikatem cyfrowym). System informacyjny e-Sodstvo opatruje każdy otrzymany wniosek elektroniczny znacznikiem czasu, a wnioskodawca otrzymuje automatycznie wygenerowany certyfikat elektroniczny zawierający informację o dacie i godzinie zarejestrowania wniosku w systemie informacyjnym e-Sodstvo.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Ogólne przepisy regulujące kwestie związane z uiszczaniem opłat sądowych zawarto w ustawie o opłatach sądowych (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), która stanowi, że opłaty sądowe na rzecz sądów w Słowenii uiszcza się zgodnie z przepisami tej ustawy. W ustawie nie dokonuje się zasadniczo rozróżnienia między procedurą elektroniczną i tradycyjną, ale zachęca się w niej do składania wniosków elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym, ponieważ opłata za złożenie wniosku drogą elektroniczną jest niższa o 20% od opłaty za wniosek złożony w formie fizycznej (papierowej).

Postępowanie egzekucyjne:

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną wnioskodawca otrzymuje nakaz uiszczenia opłaty sądowej poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek przelewem opatrzonym numerem referencyjnym wskazanym w nakazie w terminie ośmiu dni od daty doręczenia nakazu. Nakaz zapłaty opłaty sądowej uznaje się za doręczony z chwilą złożenia wniosku drogą elektroniczną przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.

Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty sądowej zgodnie z informacjami przedstawionymi w nakazie zapłaty w terminie ośmiu dni od daty doręczenia nakazu, a przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych, odroczenia ich płatności lub płatności w ratach nie zostaną spełnione, wniosek uznaje się za cofnięty. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu – w takiej sytuacji obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili zarejestrowania wniosku w systemie informacyjnym. Wnioskodawca zamiast nakazu zapłaty otrzymuje informacje niezbędne do uiszczenia opłaty sądowej. Jeżeli wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku uiszczenia wskazanej opłaty sądowej z tytułu złożenia elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu, za który odpowiada Centralny Departament Uwierzytelniania Dokumentów (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), po upływie ośmiu dni od daty jego złożenia wniosek ten uznaje się za niezłożony.

Zasady uiszczania opłat sądowych z tytułu złożenia wniosków elektronicznych, które nie są wnioskami o wszczęcie egzekucji na podstawie dokumentu autentycznego, nie różnią się od ogólnych zasad uiszczania opłat sądowych. Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu został złożony w postaci fizycznej (na papierze) i jeżeli wnioskodawca nie uiścił opłat sądowych zgodnie z informacjami przedstawionymi na formularzu wniosku, sąd wydaje nakaz zapłaty w stosunku do wnioskodawcy.

Postępowanie w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości: W przypadku konieczności uiszczenia opłaty sądowej z tytułu złożenia wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości lub innego wniosku elektronicznego po złożeniu wniosku drogą elektroniczną wnioskodawca otrzyma nakaz uiszczenia opłaty poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek przelewem opatrzonym numerem referencyjnym wskazanym w nakazie w terminie ośmiu dni od daty doręczeniu nakazu. Nakaz zapłaty opłaty sądowej uznaje się za doręczony z chwilą złożenia wniosku drogą elektroniczną przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty sądowej zgodnie z informacjami przedstawionymi w nakazie zapłaty w terminie ośmiu dni od daty doręczenia nakazu, wniosek uznaje się za wycofany.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Wycofanie wniosku złożonego drogą elektroniczną podlega tym samym przepisom, co wycofanie wniosku pisemnego. W skomputeryzowanych postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach w związku z niewypłacalnością i postępowaniach o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości dopuszcza się również możliwość wycofania przedłożonego wniosku drogą elektroniczną.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Jak wspomniano w pkt 1, pomimo istnienia przepisów regulujących składanie wniosków elektronicznych, w dalszym ciągu nie jest to jeszcze możliwe we wszystkich rodzajach postępowań cywilnych.

Regulamin dotyczący formularzy, rodzajów postępowań egzekucyjnych oraz automatycznego postępowania egzekucyjnego zawiera wykaz wniosków i innych dokumentów, które można przesyłać drogą elektroniczną w ramach postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym chce przedłożyć odpowiedź lub wniosek elektroniczny za pośrednictwem portalu e-Sodstvo na podstronie e-Izvršba (e-Egzekucja), musi spełnić warunki mające zastosowanie do zewnętrznego kwalifikowanego użytkownika systemu informacyjnego e-Sodstvo (posiadanie otwartej, bezpiecznej elektronicznej skrzynki pocztowej, dysponowanie kwalifikowanym certyfikatem cyfrowym powiązanym z numerem podatkowym wydanym przez słoweński organ certyfikacyjny), a także inne warunki w zależności od tego, do której grupy użytkowników taki dłużnik należy (art. 12 regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym).

Jeżeli chodzi o obowiązki mające zastosowanie do niektórych uczestników w zakresie przedkładania dokumentów w formie elektronicznej oraz obowiązki stron postępowania w związku z niewypłacalnością, zob. odpowiedź w pkt 2.

Sprzeciw lub inny środek prawny również można wnieść drogą elektroniczną w postępowaniu w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości oraz w niektórych rodzajach postępowania egzekucyjnego. Niektórzy uczestnicy postępowania w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości (adwokaci, notariusze, przedstawiciele organów państwowych, przedstawiciele spółek prowadzących działalność w zakresie obrotu nieruchomościami) mają obowiązek przedłożyć wszystkie dokumenty drogą elektroniczną.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W przypadku braku odpowiedzi strony przeciwnej postępowanie prowadzone drogą elektroniczną toczy się w taki sam sposób jak postępowanie prowadzone zgodnie z procedurą pisemną. Po upływie terminu na udzielenie odpowiedzi przez pozwanego lub dłużnika sąd wydaje stosowne orzeczenie.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zob. pkt 10 – ta sama kwestia.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Art. 16a ZPP stanowi, że forma elektroniczna jest równoważna formie pisemnej, jeżeli dane w formie elektronicznej umożliwiają ich przetwarzanie w sądzie, są dostępne i nadają się do późniejszego wykorzystania, oraz że danych w formie elektronicznej nie można postrzegać jako pozbawione wartości dowodowej ze względu na fakt, że są przedstawione w formie elektronicznej. Taką samą zasadę zawiera ustawa o transakcjach elektronicznych i podpisie elektronicznym (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, art. 13 ust. 1).

Dokumenty i dowody można przedstawiać w formie elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym oraz w celu zabezpieczenia roszczeń. W kwestii zgodności z wymogami technicznymi w przypadku dokumentu elektronicznego niebędącego wnioskiem (załącznika) zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1 i 2 regulaminu dotyczącego dokumentów elektronicznych. Zob. również odpowiedź na pkt 4.

Dokumenty można również przedkładać w formie elektronicznej. Wniosek elektroniczny to dokument elektroniczny zawierający wniosek składany przez stronę sądowego postępowania cywilnego (regulamin dotyczący transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym). W tym samym regulaminie zdefiniowano również „załącznik elektroniczny”, tj. dokument pisemny przekonwertowany na formę elektroniczną i załączony do wniosku elektronicznego.

Użytkownik składa wniosek elektroniczny, wybierając odpowiednią transakcję elektroniczną umożliwiającą złożenie wniosku elektronicznego na portalu e-Sodstvo i wprowadzając wymagane informacje ze standardowej części tekstu wniosku w odpowiednim polu formularza wyświetlanego na ekranie (formularza internetowego). Jeżeli wniosek elektroniczny zawiera również część wyjaśniającą zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z własnej inicjatywy użytkownika, użytkownik tworzy odrębny dokument elektroniczny składający się wyłącznie z tekstu części wyjaśniającej (niestandardowa część tekstu wniosku elektronicznego), który spełnia wymogi ustanowione w art. 19 regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym, oraz załącza ten dokument elektroniczny do transakcji realizowanej za pośrednictwem podstrony e-Izvršba (e-Egzekucja). Użytkownik opatruje taki dokument swoim bezpiecznym podpisem elektronicznym. Taką samą procedurę stosuje się w odniesieniu do załączników do wniosku elektronicznego. Zob. również odpowiedzi przedstawione powyżej.

Ponieważ dokument przekonwertowany na formę elektroniczną przejmuje właściwości (wartość dowodową) dokumentu oryginalnego, na potrzeby postępowania w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości przyjęto specjalną regułę służącą zapewnieniu pewności prawa, zgodnie z którą konwersji dokumentów prywatnych (umów) na formę elektroniczną może dokonywać wyłącznie notariusz pełniący funkcję osoby zaufania publicznego. Zgodnie z przepisami notariusz jest również zobowiązany do przechowywania tego dokumentu do chwili dokonania wpisu. Strona/wnioskodawca może samodzielnie przekonwertować inne dokumenty stanowiące podstawę wpisu (orzeczenia sądowe i inne decyzje organu państwowego) na formę elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z przepisami regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym elektroniczne orzeczenie sądowe traktuje się w taki sam sposób jak oryginalne orzeczenie sądowe. Doręczenie orzeczenia sądowego drogą elektroniczną polega na przesłaniu kopii elektronicznego orzeczenia sądowego w formie dokumentu elektronicznego. Przy doręczaniu orzeczenia sądowego pocztą przesyła się wydrukowaną kopię elektronicznego orzeczenia sądowego.

*Należy podkreślić, że pomimo obowiązujących przepisów w praktyce przesyłanie dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych drogą elektroniczną nie jest jeszcze obecnie możliwe, z wyjątkiem postępowania w związku z niewypłacalnością i postępowania w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości. Począwszy od dnia 10 kwietnia 2014 r. dokumenty sądowe doręcza się również adwokatom i komornikom w formie elektronicznej, tj. środkami łączności elektronicznej.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak. Wyrok lub postanowienie wydane w formie elektronicznej zostają opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym przewodniczącego składu sędziowskiego oraz bezpiecznym podpisem elektronicznym sądu. Podpisy te są potwierdzone certyfikatem kwalifikowanym. Jeżeli bezpieczny podpis elektroniczny przewodniczącego składu sędziowskiego został potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym, który zawiera również oznaczenie sądu, bezpieczny podpis elektroniczny sądu nie jest wymagany. Wyroki automatycznie przetwarzane w systemie informacyjnym mogą być opatrzone faksymile zamiast podpisu i pieczęci.

Orzeczenie wydane w formie fizycznej lub elektronicznej może zostać doręczone stronom jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub jako kopia elektroniczna (skan) lub w formie elektronicznej. Zob. również uwaga do odpowiedzi na pyt. 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Jak już wspomniano powyżej, pomimo istniejących przepisów prawnych składanie wniosków elektronicznych, w tym również odwołań, nie jest jeszcze możliwe we wszystkich rodzajach postępowań, choć wnioski można już składać drogą elektroniczną w postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu w związku z niewypłacalnością i postępowaniu w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki mające zastosowanie do użytkownika systemu informacyjnego e-Sodstvo. Zob. również odpowiedzi przedstawione powyżej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem portalu e-Sodstvo można również wszcząć postępowanie egzekucyjne drogą elektroniczną (e-Izvršba). Wnioskodawca może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu za pośrednictwem portalu e-Sodstvo (podstrona e-Izvršba) jako zarejestrowany użytkownik i kwalifikowany użytkownik zewnętrzny. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego oraz wniosek o zabezpieczenie roszczeń za pośrednictwem podstrony e-Izvršba wyłącznie jako kwalifikowany użytkownik zewnętrzny. W tym miejscu należy podkreślić, że postępowanie egzekucyjne i postępowanie służące zabezpieczeniu roszczeń przeprowadza się zgodnie z przepisami krajowymi (ZIZ).

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Korzystając z systemu informacyjnego, strony mogą przejrzeć i skopiować plik w formie elektronicznej, przy czym swoją tożsamość potwierdzają za pomocą certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu służącym zabezpieczeniu roszczeń prowadzonym przed sądami rejonowymi (okrajna sodišča) użytkownicy, którzy złożyli wniosek elektroniczny za pośrednictwem podstrony e-Izvršba, mogą zapoznać się z treścią złożonych przez siebie dokumentów, a także pism procesowych w danej sprawie, w odniesieniu do których złożyli wniosek elektroniczny i w których zostali wskazani jako uczestnicy postępowania. W regulaminie dotyczącym formularzy, rodzajów postępowań egzekucyjnych oraz automatycznego postępowania egzekucyjnego określa się dokumenty, z którymi użytkownik z danej grupy może się zapoznać.

Wgląd w akta sprawy jest również dozwolony w postępowaniu w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości. Jedna z różnic między postępowaniem w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości a postępowaniem egzekucyjnym polega na tym, że w tym pierwszym przypadku wszyscy zarejestrowani użytkownicy (tj. nie tylko wnioskodawcy i pozostali uczestnicy postępowania) mają wgląd w akta sprawy do chwili dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości. Wszyscy użytkownicy mają wgląd wyłącznie w pisma procesowe (wnioski, orzeczenia sądowe itp.), natomiast załączniki do tych pism, tj. dokumenty, nie są ogólnodostępne z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych uczestników postępowania.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.uradni-list.si/

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.sodisce.si/

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Słowacja

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Postępowanie sądowe można wszcząć lub – mówiąc bardziej precyzyjnie, pozwy i inne pisma procesowe można wnieść drogą elektroniczną – pod warunkiem że są one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Drogą elektroniczną można wnosić wszelkiego rodzaju pozwy oraz inne pisma procesowe. Jeżeli w danej sprawie pismo wniesiono w formie elektronicznej bez uwierzytelnienia (kwalifikowanego podpisu elektronicznego), należy je następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni – w przeciwnym razie zostanie ono odrzucone przez sąd. Sąd nie wzywa wnoszącego do ponownego wniesienia pisma.

W postępowaniu nieprocesowym można wnieść pismo do każdego sądu rejonowego (okresný súd), który jest zobowiązany do rejestracji pisma w rejestrze oraz jego bezzwłocznego przekazania do właściwego sądu. Złożenie pisma w ten sposób wywołuje takie same skutki jak wniesienie pisma do właściwego sądu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie jest wymagany szczególny format; ocenie podlega treść pism. Jeżeli pismo jest niekompletne, sąd wzywa stronę do poprawienia lub uzupełnienia pisma w terminie nie krótszym niż 10 dni.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Warunki przechowywania oraz transmisji danych określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych (okresné súdy), sądów okręgowych (krajské súdy), Sądu Szczególnego (Špeciálny súd) i sądów wojskowych (vojenské súdy), z późniejszymi zmianami (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (zwanej dalej „SaKP”).

a) Procedura przyjmowania za pośrednictwem internetu pism opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest uregulowana w ustawie nr 215/2002 o podpisie elektronicznym i zmianie niektórych ustaw zmienionej ustawą nr 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) oraz w zarządzeniu KWB nr 542/2002 o metodach i procedurach regulujących stosowanie podpisów elektronicznych w stosunkach handlowych i administracyjnych (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Otrzymane w ten sposób pismo zostaje przekazane do biura podawczego, które podejmuje kolejne czynności zgodnie z § 129 SaKP. Biuro podawcze sądu stosuje specjalną aplikację do prowadzenia rejestru pism.

b) Otrzymane pisma nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostają bezzwłocznie przekazane do biura podawczego, które podejmuje dalsze czynności zgodnie z § 129 SaKP.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Wniesione przez internet pismo nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni – w przeciwnym razie zostanie ono odrzucone przez sąd. Jeżeli pismo jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie ma konieczności jego uzupełniania. Dokładny czas złożenia pisma zostaje odnotowany i zarejestrowany.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych z tytułu sporządzenia odpisu pozwu i załączników do pozwu, które stanowią sądowe akta sprawy, oraz odpisu pozwu i załączników do pozwu doręczonych stronom, jeżeli pozew wniesiono drogą elektroniczną i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą nr 215/2002 o podpisie elektronicznym i zmianie niektórych ustaw zmienioną ustawą nr 679/2004 oraz z zarządzeniem KWB nr 542/2002 o metodach i procedurach regulujących stosowanie podpisów elektronicznych w stosunkach handlowych i administracyjnych, w wysokości 0,1 EUR za stronę, lecz nie mniej niż 10 EUR za pismo stanowiące pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami oraz nie mniej niż 3 EUR za wszystkie pozostałe pisma wraz z załącznikami (pkt 20a w załączniku do ustawy nr 71/1992 o opłatach sądowych, z późniejszymi zmianami (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, każde pismo można cofnąć, niezależnie od metody jego wniesienia, w całości lub w części.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany ma taką możliwość, lecz nie jest do tego zobowiązany.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Procedurę mającą zastosowanie do wnoszenia pism drogą elektroniczną określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych, sądów okręgowych, Sądu Szczególnego i sądów wojskowych, z późniejszymi zmianami.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Procedurę mającą zastosowanie do wnoszenia pism drogą elektroniczną określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych, sądów okręgowych, Sądu Szczególnego i sądów wojskowych, z późniejszymi zmianami.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Pod pojęciem dowodu rozumiany jest ogół czynności dowodowych zmierzających do ustalenia stanu faktycznego, natomiast pod pojęciem środka dowodowego rozumiany jest nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu. Przeprowadzanie dowodu jest dopuszczalne we wszystkich rodzajach postępowań. Dokumenty można wnieść do sądu, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 125 kodeksu postępowania cywilnego (Civilný sporový poriadok).

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z § 105 kodeksu postępowania cywilnego pisma sądowe sporządzone na piśmie można doręczać za pośrednictwem internetu. Pismo sądowe uznaje się za doręczone piątego dnia po jego wysłaniu, nawet jeżeli adresat się z nim nie zapoznał.

Doręczenie za pośrednictwem internetu jest jednak niedopuszczalne w przypadku doręczania wyroków, innych orzeczeń sądowych, wezwań do stawienia się przed sądem oraz innych pism sądowych sporządzonych na piśmie, w przypadku których w przepisach przewidziano obowiązek doręczenia właściwego. Wyrok można doręczyć wyłącznie do rąk własnych; doręczenie za pośrednictwem internetu jest niedopuszczalne.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie. Wyrok sporządzany jest z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz szablonu zawierającego uprzednio wydrukowane godło państwowe Republiki Słowackiej oraz następujący tekst: „Wyrok w imieniu Republiki Słowackiej”. Wyrok sporządzony na piśmie podpisuje przewodniczący składu sędziowskiego lub sędzia orzekający samodzielnie.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Istnieje możliwość wniesienia apelacji przez internet. W przypadku wniesienia apelacji w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy ją następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni. Jeżeli wnoszący apelację nie wywiąże się z tego obowiązku, apelacja zostanie odrzucona. Sąd nie może ogłosić wyroku wydanego w postępowaniu apelacyjnym za pośrednictwem internetu; ma obowiązek wydać wyrok w wersji papierowej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można złożyć przez internet. W przypadku wniesienia wniosku w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy go następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni. Jeżeli strona nie wywiąże się z tego obowiązku, wniosek zostanie odrzucony.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strony i ich pełnomocnicy procesowi mogą zapoznać się z aktami wyłącznie osobiście w obecności pracownika sądu.

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ułatwia wyszukiwanie w bazie danych orzeczeń sądowych. Istnieje możliwość wyszukania orzeczenia sądowego według kryterium daty wydania, nazwy wydającego sądu, sygnatury sprawy, rodzaju orzeczenia, charakteru orzeczenia, gałęzi prawa, zastosowanych przepisów ustawowych oraz imienia i nazwiska sędziego lub urzędnika sądowego (súdny úradník), który wydał orzeczenie, lub w oparciu o terminy zastosowane w orzeczeniu (tzw. wyszukiwanie pełnotekstowe), a następnie zapoznania się z jego treścią.

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Finlandia

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość automatycznego przetwarzania dotyczy składania pozwów w przypadku roszczeń bezspornych, wniosków o przyznanie pomocy prawnej (oraz ubiegania się o wyznaczenie obrońcy z urzędu lub zastępcy procesowego w ramach pomocy prawnej, a także składania przez adwokatów wniosków o zwrot opłat i kosztów z budżetu państwa) oraz wniosków o egzekucję (w przypadku wniosków z zakresu prawa prywatnego dotyczących odzyskania należności, opartych na postanowieniu lub wyroku sądu rejonowego (käräjäoikeus)).

W Finlandii nie istnieje żadne postępowanie, które można przeprowadzić wyłącznie przez internet.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Tak, usługa ta jest dostępna przez cały czas.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Dla korporacji i organizacji, które często składają pozwy, udostępniono wzór w formacie XML. Dla obywateli i przedsiębiorstw udostępniono odrębny elektroniczny formularz internetowy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

System automatycznego przetwarzania stosowany w fińskich sądach jest zabezpieczony szyfrowanym protokołem https. Dane przesyłane przez sądy są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, z którego zainteresowane strony mogą pobrać swoje dokumenty.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Aby pobrać pliki z zabezpieczonego serwera, użytkownicy muszą się zalogować.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty pobierane w przypadku postępowania elektronicznego nie różnią się od opłat pobieranych w przypadku postępowania tradycyjnego. Sądy rejonowe pobierają opłaty od wnioskodawców i powodów po zakończeniu każdego postępowania. Wysokość opłaty zależy od charakteru sprawy i złożoności postępowania.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

W odniesieniu do postępowania elektronicznego zastosowanie mają te same zasady co w przypadku pozwów wnoszonych w tradycyjny sposób.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany może, lecz nie musi, udzielić odpowiedzi przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W sprawach cywilnych nie występują różnice między postępowaniem elektronicznym a tradycyjnym.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W sprawach cywilnych nie występują różnice między postępowaniem elektronicznym a tradycyjnym.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak. Pozwy, odpowiedzi na pozew i inne dokumenty sądowe można przesyłać do sądu również pocztą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru (takie jak odpowiedzi na pozew, wezwania na posiedzenie wstępne i na rozprawę oraz streszczenia sądowe), można przesyłać zainteresowanym stronom pocztą elektroniczną.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Orzeczenia sądowe mogą być na wniosek przesyłane zainteresowanym stronom drogą elektroniczną. Odbiorca lub jego pełnomocnik musi zalogować się w celu pobrania orzeczeń sądowych z systemu internetowego.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Obecnie nie jest możliwe wnoszenie odwołań drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku można składać drogą elektroniczną. Możliwość automatycznego przetwarzania dotyczy wniosków z zakresu prawa prywatnego w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia lub wyroku sądu rejonowego.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte za pośrednictwem internetu powodowie mogą monitorować przebieg swojej sprawy, logując się w systemie internetowym.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Postępowanie elektroniczne - Szwecja

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie jest obecnie możliwe złożenie pozwu w sprawie cywilnej za pośrednictwem internetu. Pozew musi być złożony na piśmie i podpisany własnoręcznie przez powoda lub jego pełnomocnika. Wymóg złożenia własnoręcznego podpisu oznacza, że pozwu nie można złożyć drogą elektroniczną.

W postępowaniu uproszczonym wniosek o wydanie nakazu zapłaty można złożyć do Link otworzy się w nowym oknieszwedzkiej służby komorniczej (Kronofogdemyndigheten) za pośrednictwem internetu.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie 1, jest to możliwe wyłącznie w postępowaniu uproszczonym.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

Elektroniczny wniosek o wydanie nakazu zapłaty przesyłany do służby komorniczej należy podpisać za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Służba komornicza może udzielić zwolnienia z tego wymogu, jeżeli oczekuje się, że wnioskodawca złoży dużą liczbę wniosków w sposób bezpieczny i odpowiedni pod względem technicznym. Nie ma konieczności uzupełniania wniosku elektronicznego o podpis odręczny, jeżeli postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty zostaje przekazane do sądu do rozpoznania w zwykłym trybie.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet. Jak jednak wynika z odpowiedzi na pytanie 12, zasadniczo istnieje możliwość złożenia odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych przez internet, jeżeli nie wymagają one własnoręcznego podpisu.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Drogą elektroniczną można składać dokumenty, które nie wymagają własnoręcznego podpisu. Oznacza to, że co do zasady drogą elektroniczną można złożyć wszystkie dokumenty poza pozwem. Sąd może jednak zarządzić w danej sprawie, że dokument złożony drogą elektroniczną musi zostać potwierdzony przez wysyłającego przez przedstawienie podpisanego oryginału dokumentu.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład sąd przesłał dokument drogą elektroniczną i aby odbiór dokumentu potwierdzono za pomocą wiadomości e-mail, jeżeli uznaje się to za stosowne w świetle obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych itp.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Wyrok przesyła się pocztą, chyba że strona wnosi o przekazanie go inną drogą. W stosownych przypadkach, na przykład w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, dokumenty można przesłać faksem lub pocztą elektroniczną lub udostępnić je drogą elektroniczną w inny sposób.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Środek odwoławczy można wnieść za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby sąd może jednak zażądać, aby wysyłający potwierdził taki środek odwoławczy przez przedstawienie podpisanego oryginału dokumentu.

W kwestii doręczeń – zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może złożyć uprawniona strona lub jej pełnomocnik ustnie albo na piśmie. Aby złożyć wniosek ustnie, wnioskodawca (strona, która żąda wszczęcia postępowania egzekucyjnego) musi skontaktować się ze szwedzką służbą komorniczą. Wniosek złożony na piśmie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. Służba komornicza może jednak zezwolić stronie, która składa wiele wniosków, na składanie ich drogą elektroniczną.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.