Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

W Szwecji pozew w przypadku sporu musi zostać złożony na piśmie i podpisany własnoręcznie przez powoda lub jego pełnomocnika. Wymóg złożenia podpisu oznacza, że pozwu nie można złożyć drogą elektroniczną.

Dotyczy to również wniosków o wydanie nakazu zapłaty kierowanych do Szwedzkiej Służby Komorniczej. W przypadku nakazu zapłaty Szwedzka Służba Komornicza może jednak uczynić wyjątek dla osób, które składają wiele wniosków o wydanie nakazu zapłaty.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie 1, jest to możliwe wyłącznie w określonych, wyjątkowych przypadkach w postępowaniu uproszczonym.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania. Jak wynika jednak z odpowiedzi na pytanie 12, zasadniczo istnieje możliwość złożenia odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych przez internet, jeżeli nie wymagają one własnoręcznego podpisu.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa internetowa umożliwiająca wszczęcie postępowania.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Drogą elektroniczną można składać dokumenty, które nie wymagają własnoręcznego podpisu. Oznacza to, że co do zasady drogą elektroniczną można złożyć wszystkie dokumenty poza pozwem. Sąd może jednak zarządzić w danej sprawie, że niepodpisany oryginał dokumentu wysłany drogą elektroniczną musi zostać potwierdzony przez wysyłającego za pomocą podpisanego oryginału dokumentu.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby organ przesyłał dokument drogą elektroniczną ani aby odbiór dokumentu potwierdzano za pomocą wiadomości e-mail, jeżeli na przykład w obowiązujących przepisach dotyczących danych osobowych uznaje się to za konieczne.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Wyrok jest przesyłany pocztą, chyba że strona wnosi o przekazanie go inną drogą. W stosownych przypadkach, na przykład w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, dokumenty można przesłać faksem lub pocztą elektroniczną lub udostępnić je drogą elektroniczną w inny sposób.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Odwołanie można wnieść za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby sąd może jednak zażądać, aby takie odwołanie zostało potwierdzone przez wysyłającego za pomocą podpisanego oryginału dokumentu.

Jeżeli chodzi o pozwy – zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może złożyć uprawniona strona lub jej pełnomocnik ustnie albo na piśmie. Aby złożyć wniosek ustnie, wnioskodawca (strona, która żąda wszczęcia postępowania egzekucyjnego) musi skontaktować się ze Szwedzką Służbą Komorniczą. Wniosek złożony na piśmie musi zostać podpisany przez wnioskodawcę lub przez jego pełnomocnika. Szwedzka Służba Komornicza może jednak zezwolić stronie, która składa wiele wniosków, na składanie ich drogą elektroniczną.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony