Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Hiszpania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak.

Na pełnomocnikach procesowych (procuradores) i innych profesjonalistach spoczywa ten sam obowiązek.

Strony (osoby fizyczne i prawne) mają tę możliwość od dnia 1 stycznia 2017 r. Rozwiązanie to – przez cały rok 2017 r. – będzie stopniowo obejmować coraz szersze kręgi ogółu. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr, który jest dostępny elektronicznie, zawierający szczegółowe informacje na temat odpowiednich zasobów i adresów.

Aby zagwarantować autentyczność treści pism procesowych oraz zapewnić dowód ich wysłania i odebrania, niezbędne jest korzystanie z podpisu elektronicznego.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość ta jest dostępna we wszystkich postępowaniach cywilnych.

Ponieważ jednak funkcja ta jest obecnie stopniowo udostępniana stronom, w niektórych częściach kraju możliwość jej stosowania może być tymczasowo ograniczona do postępowania w sprawie nakazu zapłaty.

Pełnomocnicy procesowi i inni profesjonaliści mają obowiązek wszczęcia postępowania przez internet; w przypadku stron skorzystanie z tej możliwości jest fakultatywne.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ponieważ jednak niektóre dni są dniami wolnymi od pracy, czynność dokonana w takim dniu stanie się skuteczna dopiero kolejnego dnia roboczego.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie przewidziano żadnego obowiązkowego formatu. Jeżeli pismo w wersji elektronicznej jest zbyt duże i blokuje system, konieczne będzie jego wniesienie w wersji papierowej.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Ustanawianie odpowiednich systemów elektronicznych należy do zadań właściwych organów administracji publicznej. Bezpieczeństwo zapewnia się za pomocą systemu wstępnego uwierzytelniania podpisów elektronicznych zastępców procesowych, natomiast upoważnieni urzędnicy uzyskują dostęp do systemu za pomocą kart kryptograficznych i certyfikatów cyfrowych. System musi gwarantować autentyczność treści i zapewniać dowód potwierdzający wysłanie i odebranie pisma.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Tak, za pośrednictwem systemu wstępnego uwierzytelniania.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty za wytoczenie powództwa pobiera się od osób prawnych, ale nie od osób fizycznych. Niezależnie od tego, czy powództwo wytoczono elektronicznie czy w inny sposób, opłatę wnosi się drogą elektroniczną przez internet, a dowód płatności załącza się do wniesionego pozwu. (Uchybienie temu obowiązkowi można naprawić w późniejszym terminie.)

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Pozew wniesiony elektronicznie można cofnąć na takich samych zasadach jak pozew wniesiony w wersji papierowej. Raz wniesionego pozwu nie można uchylić.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie. Każda strona dokonuje czynności w odpowiedni sposób uwarunkowany tym, czy dana strona występuje w charakterze zastępcy procesowego. W przypadku stron wniesienie odpowiedzi w wersji elektronicznej jest fakultatywne.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nic: postępowanie elektroniczne stosuje się wyłącznie do celów wnoszenia pism procesowych przez pełnomocników stron i doręczania pism procesowych tym pełnomocnikom. Postępowania sądowe nie są zautomatyzowane. Sąd sporządza pisma w wersji elektronicznej lub papierowej i doręcza je drogą elektroniczną albo tradycyjną, w zależności od obowiązujących przepisów i preferencji stron.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nic: postępowanie elektroniczne stosuje się wyłącznie do celów wnoszenia pism procesowych przez zastępców procesowych i doręczania pism procesowych tym zastępcom. Postępowania sądowe nie są zautomatyzowane. Sąd sporządza pisma w wersji elektronicznej lub papierowej i doręcza je drogą elektroniczną albo tradycyjną, w zależności od obowiązujących przepisów i preferencji stron.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak. Sądy dysponują wyposażeniem umożliwiającym im przyjmowanie pism procesowych w wersji elektronicznej. Strony mogą wnosić pisma procesowe drogą elektroniczną za pośrednictwem swoich zastępców procesowych.

Pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną we wszystkich rodzajach postępowań.

Wiąże się to z koniecznością wstępnego uwierzytelnienia podpisu elektronicznego danego zastępcy procesowego.

Strony mogą również podjąć decyzję o samodzielnym wniesieniu pism procesowych drogą elektroniczną w opisany powyżej sposób.

Jeśli sąd zażąda oryginału pisma, strona ma obowiązek go przedłożyć, ale może to zrobić za pośrednictwem poczty.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak. W przypadku zastępców procesowych stron jest to obowiązkowe. W przypadku stron jest to fakultatywne, z zastrzeżeniem wcześniejszego uwierzytelnienia.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie. Ani zastępcy procesowi, ani same strony nie mogą monitorować przebiegu postępowania online, ponieważ funkcja przeglądania informacji dotyczących spraw cywilnych w internecie nie jest jeszcze dostępna na terenie całego kraju. Funkcja ta jest obecnie udostępniana w niektórych częściach kraju.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony