Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Niderlandy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Parlament niderlandzki przyjął przepisy, które wprowadzają możliwość, a nawet obowiązek, prowadzenia postępowań cywilnych i administracyjnych drogą elektroniczną. Przepisy te mają być stopniowo wprowadzane w latach 2017–2021. W 2017 r. postępowanie elektroniczne jest możliwe w sprawach dotyczących nadania statusu uchodźcy i zatrzymania (w celu wydalenia), jak również w sprawach cywilnych objętych przymusem adwokackim wytoczonych przed sądy (rechtbanken) w Niderlandach Centralnych i Geldrii.

Istnieje możliwość prowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego drogą elektroniczną za pośrednictwem punktu obsługi cyfrowej w zakresie prawa administracyjnego (Digitaal loket bestuursrecht), natomiast zarządcy/syndycy mogą składać sprawozdania rachunkowe i finansowe drogą elektroniczną za pośrednictwem cyfrowego punktu obsługi wydziału rejonowego (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Od września 2017 r. postępowania przed sądami w Niderlandach Centralnych i Geldrii w sprawach cywilnych objętych przymusem adwokackim muszą być prowadzone elektronicznie. Oczekuje się, że od wiosny 2018 r. wymóg ten będzie obowiązywał w tego rodzaju sprawach w całych Niderlandach. W przypadku wszystkich innych postępowań przepisy umożliwiające prowadzenie postępowań drogą elektroniczną mają być stopniowo wprowadzane do 2021 r.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Powództwo w postępowaniu elektronicznym można wytoczyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z działem udzielającym pomocy w sprawach prawnych (rechtsspraakservicecentrum) można się skontaktować drogą elektroniczną oraz telefoniczną w godz. 8:00–20:00.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Tak. Powództwo wytacza się przez wniesienie pisma wszczynającego postępowanie (procesinleiding) za pośrednictwem strony internetowej służby sądowej (rechtspraak).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Tak, identyfikacja elektroniczna jest konieczna w celu wniesienia pism procesowych. Adwokaci korzystają w tym celu z legitymacji adwokackiej (advocatenpas), obywatele mogą korzystać natomiast ze swojego kodu do logowania DigiD lub elektronicznego numeru identyfikacyjnego (w przypadku przedsiębiorstw). Dopuszczalne środki identyfikacji określono w przepisach.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe są należne we wszystkich postępowaniach. Adwokaci mają otwarty rachunek bieżący w systemie sądownictwa. W postępowaniu elektronicznym opłaty sądowe wnosi się drogą elektroniczną. W przypadku niewniesienia opłaty sprawie nie można nadać (dalszego) biegu.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, w przepisach procesowych oraz w regulaminie postępowania przed danym sądem określa się sposób cofnięcia pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak. Jeżeli zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania elektronicznego, pozwany może wnieść odpowiedź drogą elektroniczną. Jeżeli pozwany jest reprezentowany przez adwokata, odpowiedź musi zostać wniesiona drogą elektroniczną. Jeżeli pozwany jest uprawniony do działania we własnym imieniu, dopuszcza się również możliwość wniesienia odpowiedzi w wersji papierowej.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Postępowanie elektroniczne jest prowadzone w całości online. Pozwany otrzymuje w wiadomości e-mail powiadomienie o każdym nowym dokumencie umieszczonym w elektronicznych aktach sprawy. Pozwani mogą dołączać do akt sprawy własne dokumenty oraz zapoznawać się z aktami drogą elektroniczną. Orzeczenie sądu zostaje ogłoszone drogą elektroniczną.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W przypadku prawidłowego doręczenia pozwu stronie przeciwnej sąd może wydać wyrok zaoczny. O wszelkich czynnościach procesowych stronę przeciwną informuje się na piśmie.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedź na pytanie 1. Składanie pism procesowych i innych dokumentów za pośrednictwem wiadomości e-mail nie jest dopuszczalne z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie, pism sądowych nie można doręczać ani nie można o nich powiadamiać za pośrednictwem internetu. Wiele orzeczeń jest jednak publikowanych pod adresem http://www.rechtspraak.nl/ i zostaje opatrzonych numerem LJN, który umożliwia ich szybkie wyszukanie. Przewodniczący składu orzekającego rozstrzyga co do zasady, czy dane orzeczenie należy opublikować na wspomnianej powyżej stronie internetowej. Nie wszystkie orzeczenia są publikowane w internecie – publikuje się wyłącznie orzeczenia mające znaczenie prawne lub wzbudzające duże zainteresowanie (medialne).

Imiona i nazwiska osób wymienionych w orzeczeniu są anonimizowane ze względu na konieczność ochrony prywatności. Dane osób prawnych i fizycznych występujących przed sądami w ramach swoich obowiązków zawodowych nie są anonimizowane.

W sprawach, w których istnieje możliwość lub obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną, orzeczenie zostaje dołączone do elektronicznych akt sprawy. W ten sposób strony zostają powiadomione o orzeczeniu.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie, publikacja w internecie następuje po powiadomieniu stron, a zatem po dniu wydania orzeczenia. Zob. również odpowiedź na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Jest to możliwe wyłącznie w sprawach, w których istnieje możliwość lub obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie. Nie istnieje taka możliwość.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, w sprawach, w których istnieje możliwość lub obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w dowolnym momencie. Strony muszą uzyskać autoryzację za pomocą uznanego kodu do logowania.

Niektóre formularze można pobrać ze strony internetowej http://www.rechtspraak.nl/ w formacie PDF. Aby jednak sąd uwzględnił je w postępowaniu, pisma te należy również wysłać do sądu tradycyjną drogą pocztową. Obejmują one formularze dotyczące podziału majątku wspólnego i podziału emerytury po rozwodzie, formularze dotyczące zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kurateli, zarządzie powierniczym majątkiem oraz opiece w sferze niemajątkowej (mentorschap), formularze oświadczeń składanych przez biegłych i tłumaczy ustnych, formularze wykorzystywane w postępowaniu upadłościowym, formularze wykorzystywane w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, formularze wykorzystywane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń oraz formularze apelacji w postępowaniu apelacyjnym.

Informacje, które mogą mieć znaczenie w postępowaniu sądowym, jak również informacje mające na celu zagwarantowanie niezawisłości sędziowskiej są rejestrowane na szczeblu centralnym i dostępne online dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej http://www.rechtspraak.nl/. Prowadzone są: centralny rejestr osób objętych kuratelą (Centraal Curateleregister), centralny rejestr upadłości (Centraal Insolventieregister), rejestr małżeńskich ustrojów majątkowych (huwelijksgoederenregister) oraz rejestr dodatkowych funkcji pełnionych przez pracowników wymiaru sprawiedliwości (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht). Dostęp do tych wszystkich rejestrów można uzyskać online.

Ostatnia aktualizacja: 11/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony