Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie sądowe można wszcząć za pośrednictwem internetu, korzystając z austriackiej platformy e-sprawiedliwość (ERV). Wymaga to jednak zarejestrowania się na jednej z kilku dostępnych platform, które przekazują informacje do systemu sądowego. Rejestracja podlega opłacie. Podstawowa opłata wynosi około 20,00 EUR miesięcznie, a dodatkowo załadowanie jednego dokumentu kosztuje około 0,30 EUR. Wysłanie listu poleconego w Austrii to koszt rzędu 3,00 EUR.

Do celów przesyłania dokumentów dostępna jest także nieodpłatna usługa z wykorzystaniem karty obywatela (Bürgerkarte). W odróżnieniu od austriackiej platformy e-sprawiedliwość usługa ta umożliwia jedynie przesył jednokierunkowy.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Austriacka platforma e-sprawiedliwość umożliwia wymianę informacji między sądami i biurami prokuratorów z jednej strony a stronami z drugiej, na takiej samej zasadzie jak w przypadku formy papierowej. Można z niej korzystać w przypadku wszystkich rodzajów postępowań. W żadnym przypadku nie istnieje wymóg wszczynania postępowania za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa jest dostępna 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Uzasadnienie pozwu i wszystkie dane procesowe, które musi zawierać pozew, należy przesłać w przewidzianym formacie XML (lub jako załącznik w formacie PDF).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Transmisja danych za pomocą austriackiej platformy e-sprawiedliwość jest zabezpieczona protokołem https. Do uwierzytelnienia wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu stosuje się certyfikaty. Komunikacja między serwerami także przebiega w oparciu o certyfikaty. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi wymóg rejestracji użytkowników w punkcie dostępu (zob. pkt 1 powyżej).

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zob. pkt 5 powyżej (certyfikaty). Nie ma konieczności stosowania podpisów elektronicznych. Dostępna jest jedynie centralna usługa znakowania czasem w odniesieniu do wpisów w rejestrze nieruchomości, stanowiąca formę potwierdzenia wpłynięcia ważnego wniosku.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

W przypadku dokumentów przesyłanych za pośrednictwem internetu opłaty sądowe uiszcza się za pomocą polecenia zapłaty. Zgodnie z ogólną zasadą opłaty z tytułu wszczęcia postępowania za pośrednictwem internetu są takie same jak opłaty z tytułu postępowania wszczętego w formie papierowej. W określonych przypadkach obowiązuje zniżka za złożenie dokumentu w formie elektronicznej.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie ma różnicy między wariantem tradycyjnym a wariantem z zastosowaniem internetu. Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym mają takie samo zastosowanie do postępowania prowadzonego za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość. Pozwy można wycofać przez internet, nawet jeśli zostały one wniesione w tradycyjny sposób.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak, z internetu można korzystać w celu złożenia odpowiedzi na pozew, wniesienia odwołania itp. O ile zasadniczo korzystanie z austriackiej platformy e-sprawiedliwość nie jest obowiązkowe, to jednak obowiązek taki istnieje w przypadku adwokatów, notariuszy, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy zabezpieczenia społecznego, Federalnej Agencji Finansowej (Finanzprokuratur) i izb adwokackich.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym mają zastosowanie również do postępowania prowadzonego za pośrednictwem internetu.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym mają zastosowanie również do postępowania prowadzonego za pośrednictwem internetu.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, wszystkie rodzaju dokumentów można przekazywać sądom za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość. Możliwe jest nawet składanie oryginałów aktów notarialnych drogą elektroniczną w celu dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości i w rejestrze spółek.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem austriackiej platformy e-sprawiedliwość.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, strony i ich przedstawiciele prawni mają wgląd w rejestr spraw we wszystkich postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych przez internet za pośrednictwem platform wymiany informacji, jednak jedynie w zakresie spraw, w których uczestniczą. Uprawnienia do wglądu są weryfikowane za pomocą unikatowego kodu adresu przypisanego każdej osobie mającej takie uprawnienia.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony