Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Geautomatiseerde verwerking - België

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Deze kwestie wordt geregeld in de zogenaamde "Phenix-wetten", en met name in:

  • de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering (BS van 7 september 2006);
  • de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering (BS van 7 september 2006).

De Phenix-wetten danken hun naam aan het gelijknamige informaticaproject, dat alle rechtscolleges van het land zou informatiseren zodat op termijn de gehele gerechtelijke procedure elektronisch zou kunnen verlopen.

Sinds 31 december 2012 zijn er twee wetten die de bovenvermelde Phenix-wetten gedeeltelijk in werking doen treden. Het betreft:

  • de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie;
  • de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.

Deze gedeeltelijke inwerkingtreding brengt op zich echter nog geen informatisering van de procedure met zich mee, aangezien het vooral bepalingen betreft die ook in een schriftelijke procedure kunnen worden toegepast. De "normale" niet geïnformatiseerde procedure blijft dus voorlopig nog de regel.

Intussen krijgen de griffies en de secretariaten van de parketten een dossierbeheerapplicatie die het mogelijk maakt om alle gegevens en documenten elektronisch te verwerken en worden er momenteel wel mogelijkheden onderzocht om proceduredocumenten en overtuigingsstukken langs elektronische weg neer te leggen bij de griffie.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In artikel 32 ter Ger.W. wordt het volgende bepaald: elke kennisgeving of mededeling aan of neerlegging bij de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of elke kennisgeving of mededeling aan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, door de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of door een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, kan gebeuren door middel van het informaticasysteem van Justitie.

Op grond van deze bepaling werd voor de kennisgevingen of mededelingen en de neerleggingen het e-Box netwerk aangewezen en met name voor de neerlegging van conclusies, memories en stukken in burgerlijke en strafzaken het e-Deposit systeem.

Deze instrumenten worden alleen gebruikt bij de rechtbanken die in een ministerieel besluit worden vermeld.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Niet van toepassing.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Niet van toepassing.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

Laatste update: 02/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Bulgarije

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid. Verzoeken worden schriftelijk ingediend bij een griffie en moeten in het Bulgaars zijn opgesteld. Verzoekschriften kunnen per post worden verzonden, maar niet per fax of e-mail.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Zie het antwoord op vraag 1.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Zie het antwoord op vraag 1.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Zie het antwoord op vraag 1.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Zie het antwoord op vraag 1.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Zie het antwoord op vraag 1.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Zie het antwoord op vraag 1.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Zie het antwoord op vraag 1.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zie het antwoord op vraag 1.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Zie het antwoord op vraag 1.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zie het antwoord op vraag 1.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Overeenkomstig Bulgaars recht worden procedurele handelingen door partijen in burgerlijke en handelszaken niet als geldig beschouwd als ze elektronisch zijn uitgevoerd en met een elektronische handtekening zijn ondertekend. De partijen brengen een zaak voor de rechter door middel van een in het Bulgaars opgesteld en ondertekend verzoekschrift. Een verzoekschrift kan bij de griffie van het betrokken gerecht worden ingediend of kan per post naar het gerecht worden verzonden.

Krachtens artikel 184 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (GPK) kunnen in burgerlijke en handelszaken zowel elektronische als papieren documenten als bewijsstukken worden overgelegd. Een elektronisch document kan op papier bij het gerecht worden ingediend. Indien het document door de wederpartij wordt betwist, moet het elektronisch worden ingediend. Indien er geen apparatuur of personeel aanwezig is om het elektronische document tijdens een rechtszitting te tonen, kan de partij die het elektronische document heeft ingediend door de rechter worden verplicht om de andere partijen een elektronische kopie te verstrekken.

De procedure voor het betwisten van een elektronisch document, en met name de elektronische handtekening die een verplicht onderdeel van een elektronisch document is, is vastgesteld in de wet inzake elektronische documenten en elektronische handtekeningen.

De enige bepaling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in verband met online procedurele handelingen betreft het beslag op vorderingen van een schuldenaar in tenuitvoerleggingsprocedures. Dit rechtskader maakt deel uit van het tenuitvoerleggingsproces en de handeling wordt uitgevoerd door een deurwaarder.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

In artikel 42, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is bepaald dat mededelingen in burgerlijke en handelszaken per e-mail ter kennis mogen worden gebracht van een partij. Mededelingen worden geacht ter kennis te zijn gebracht wanneer ze in het gespecificeerde informatiesysteem zijn ingevoerd en de kennisgeving wordt gestaafd met een kopie van de desbetreffende elektronische verzending, conform artikel 44, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zie het antwoord op vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid. Zie de laatste alinea van het antwoord op vraag 12.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Rechterlijke beslissingen kunnen door iedereen worden geraadpleegd (zonder dat men zich hoeft te registreren) via de website van de Hoge Raad van Justitie van de Republiek Bulgarije: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://legalacts.justice.bg/. Rechterlijke beslissingen kunnen worden opgezocht aan de hand van een aantal zoekcriteria, namelijk het gerecht, het type zaak, het dossiernummer en trefwoorden. Ook geavanceerde zoekopdrachten op basis van meer specifieke criteria zijn mogelijk. Een partij in de zaak, of haar vertegenwoordiger, kan de via de zoekopdracht gevonden rechterlijke beslissing als een ".doc"-bestand downloaden. Beslissingen worden gepubliceerd zodra ze zijn gegeven, met inachtneming van de voorschriften van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet inzake de bescherming van gerubriceerde gegevens. De beslissingen worden zodanig gepubliceerd dat de daarin genoemde natuurlijke en rechtspersonen niet kunnen worden geïdentificeerd. Bij beslissingen in zaken betreffende de burgerlijke staat of de gezondheidstoestand van personen wordt de motivering weggelaten.

Bovendien is het mogelijk om op de website van elk gerecht de voortgang van zaken en de daarmee samenhangende rechterlijke beslissingen te volgen. Rechterlijke beslissingen en informatie over het verloop van zaken is te vinden aan de hand van de bovengenoemde zoekcriteria, en de beslissingen worden op de bovenvermelde wijze gepubliceerd. Een partij in de zaak, of haar vertegenwoordiger, kan de via de zoekopdracht gevonden rechterlijke beslissing als een ".doc"-bestand downloaden.

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Tsjechië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, elke vordering kan in Tsjechië elektronisch worden ingediend.

Vorderingen kunnen worden ingediend a) per e-mail met een gecertificeerde elektronische handtekening, of b) via een databox, d.w.z. een speciale elektronische opslagplaats die bestemd is voor de indiening van documenten bij, en de aflevering van documenten door, een overheidsinstantie. Deze wijzen van indiening zijn gelijkwaardig aan de gewone schriftelijke vorm. Een vordering kan ook worden ingediend via gewone e-mail, zonder gecertificeerde elektronische handtekening, maar in dat geval moet de indiening binnen drie dagen worden gevolgd door de indiening van een identieke tekst in standaard schriftelijke vorm of via de onder a) en b) hierboven beschreven methoden. Al deze procedures zijn gedetailleerd uiteengezet in het antwoord op vraag 6.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Een vordering kan in elke zaak elektronisch worden ingediend. Een elektronisch betalingsbevel kan alleen elektronisch worden uitgevaardigd.

De procedure voor een elektronisch betalingsbevel is een specifieke verkorte procedure. De eiser dient een vordering in met behulp van een elektronisch formulier dat wordt ingevuld op de ePodatelna-website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ en ondertekent dit formulier met een gecertificeerde elektronische handtekening. De eiser kan een bedrag van maximaal 1 miljoen CZK vorderen. Een van de voorwaarden voor het uitvaardigen van een elektronisch betalingsbevel is dat het formulier correct is ingevuld en dat een griffierecht is betaald. Mits aan alle voorwaarden is voldaan, kan de rechter een elektronisch betalingsbevel uitvaardigen. Daarin gelast de rechter de verweerder om de vordering en de kosten van de procedure binnen 15 dagen na ontvangst van het bevel te betalen, of om beroep in te stellen bij de rechtbank die het bevel heeft uitgevaardigd. Een elektronisch betalingsbevel waartegen geen beroep is ingesteld, heeft de rechtskracht van een definitieve uitspraak. Indien een van de verweerders binnen de gestelde termijn beroep aantekent, wordt het elektronische betalingsbevel volledig geannuleerd en gelast de rechter een zitting.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Een vordering kan te allen tijde elektronisch worden ingediend.

In het geval van een vordering die wordt ingediend per e-mail met een gecertificeerde elektronische handtekening kan de ePodatelna-website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ worden gebruikt (deze website is alleen in het Tsjechisch beschikbaar). Een vordering kan ook worden ingediend door ze door te sturen naar het e-mailadres van de desbetreffende griffie. De e-mailadressen van de griffies zijn te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Wie een vordering wil indienen via een databox van een rechtbank, kan de databox-id's van de betrokken rechtbank vinden op het portaal van de overheidsadministratie, in de lijst van houders van databoxen (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://seznam.gov.cz/) – in de rubriek "Overheidsinstanties", of op de website van het ministerie van Justitie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/ onder de contactgegevens van de verschillende rechtbanken.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Als algemene regel geldt dat gegevens in elke vorm kunnen worden toegezonden, tenzij voor bepaalde akten een specifieke opmaak wettelijk is voorgeschreven. Het belangrijkste is dat ingediende vorderingen begrijpelijk en duidelijk zijn.

Bij gebruik van bepaalde elektronische procedures kunnen eisers worden beperkt door de technische parameters die voor verschillende communicatiemiddelen gelden. Bijvoorbeeld bij gebruik van het ePodatelna-portaal De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ (zie de vragen 2, 3 en 6) is de totale grootte van alle bijlagen beperkt tot 10 MB en worden alleen bestanden met de bestandsindelingen pdf, rtf, xls, doc en txt aanvaard. Zo ook mogen gegevensbestanden die naar databoxen worden verstuurd niet groter zijn dan 10 MB en moeten ze een van de volgende bestandsindelingen hebben: pdf, PDF/A, xml (indien het overeenkomt met het algemeen beschikbare XSD-schema dat door de ontvanger van het gegevensbericht is gepubliceerd), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn en gml/gfs/xsd. Ingediende bestanden die naar een e-mailadres worden gestuurd, moeten zijn opgemaakt in de HTML-indeling, PLAIN TEXT met gecodeerde tekst - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode of UTF-8. De grootte van e-mailberichten, inclusief de bijlagen, is beperkt tot 5 MB. Ondersteunde besturingssystemen zijn onder meer: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (in het geval van Windows Vista is een probleem vastgesteld met de opslag van elektronisch gekwalificeerde certificaten op bepaalde hardware (bv. smartcardlezer SCR3320); het is met deze lezer momenteel niet mogelijk om elektronisch ingediende vorderingen te ondertekenen of te verzenden – een ingediende vordering kan worden ondertekend en verzonden als het pfx-bestand (p 12) is opgegeven in het Java-applet en een wachtwoord voor een persoonlijke sleutel is ingevoerd). Een eiser die besluit het ePodatelna-portaal of een databox te gebruiken, kan de instructies en gebruikershandleiding op de betreffende webpagina's raadplegen voor informatie.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De rechtbanken en gerechtsdeurwaarders handelen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met name wet nr. 101/2000 verz, inzake de bescherming van persoonsgegevens) en andere relevante wettelijke voorschriften.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er kunnen drie verschillende elektronische procedures worden gevolgd om een vordering in te dienen in het kader van een gewone civiele procedure.

Ten eerste kan een vordering worden ingediend per e-mail met een gecertificeerde elektronische handtekening. Het begrip "gecertificeerde elektronische handtekening" is gedefinieerd in artikel 11 van wet nr. 227/2000 verz. inzake elektronische handtekeningen; het is a) een gegarandeerde handtekening op basis van een gekwalificeerd certificaat dat is afgegeven door een Tsjechische geaccrediteerde certificatiedienstverlener en dat informatie bevat aan de hand waarvan de identiteit van de ondertekenaar ondubbelzinnig kan worden vastgesteld (de lijst van geaccrediteerde certificatiedienstverleners in Tsjechië is beschikbaar op de website van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) of b) een gegarandeerde elektronische handtekening op basis van een gekwalificeerd certificaat dat is afgegeven door een niet in Tsjechië gevestigde certificatiedienstverlener, waarbij het gekwalificeerde certificaat is afgegeven als onderdeel van de diensten die zijn opgenomen in de lijst van betrouwbare certificatiediensten als een dienst waarvoor de certificatiedienstverlener is geaccrediteerd, of als een dienst waarvan de verlening wordt gecontroleerd overeenkomstig de relevante EU-regelgeving. Dit type indiening is gelijkwaardig aan de standaard schriftelijke vorm. Een eiser die zijn vordering op deze manier wil indienen, dient de ePodatelna-website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ te raadplegen. De vordering kan ook worden verzonden naar het e-mailadres van de desbetreffende griffie. De e-mailadressen van de griffies zijn te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx onder de contactgegevens van de verschillende rechtbanken.

Ten tweede kan een databox worden gebruikt. Een databox is een speciale elektronische opslagplaats die bestemd is voor de indiening van documenten bij, en de aflevering van documenten door, een overheidsinstantie in Tsjechië. De regeling inzake databoxen is met name neergelegd in wet nr. 300/2008 verz. inzake elektronische stukken en toegestane communicatie over documenten. Dit type indiening is gelijkwaardig aan de gewone schriftelijke vorm. Nadere gegevens over het databoxsysteem zijn te vinden op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.datoveschranky.info/. De gebruikerstoegang tot de account verloopt via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.mojedatovaschranka.cz/. Alle rechtbanken zijn uitgerust met databoxen. De databox-id's van de verschillende rechtbanken zijn te vinden op het portaal van de overheidsadministratie in de lijst van houders van databoxen (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://seznam.gov.cz/) – in het deel "Overheidsinstanties", of op de website van het ministerie van Justitie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/ onder de contactgegevens van de verschillende rechtbanken.

Ten derde kan een vordering ook worden ingediend via gewone e-mail zonder geverifieerde handtekening. Deze vorm van indiening moet echter binnen drie dagen worden gevolgd door de indiening van een identieke tekst in standaard schriftelijke vorm of via de hierboven beschreven methoden, anders zal de rechter daarmee geen rekening houden (artikel 42 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, aan gerechtelijke procedures zijn kosten verbonden. De eiser kan de desbetreffende bedragen, die zijn opgenomen in een tarieflijst, overmaken op de rekening van de betrokken rechtbank bij de Nationale Bank van Tsjechië of, indien het te betalen bedrag niet hoger is dan 5 000 CZK, betalen door middel van een fiscale zegel. Als deze kosten niet worden betaald op het moment dat de vordering wordt ingediend, zal de rechtbank de eiser verzoeken deze te betalen, een specifieke termijn vaststellen en de eiser informeren over de gevolgen van niet-betaling. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de procedure opgeschort.

De kosten en de wijze waarop ze worden betaald voor procedures die via elektronisch ingediende vorderingen worden gestart, verschillen niet van de kosten en wijze van betaling voor procedures die op de standaardwijze worden gestart. Uitzondering hierop is de procedure voor elektronische betalingsbevelen, waarvoor de gerechtskosten iets lager zijn dan voor gewone civiele procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja. Een via het internet ingediende vordering kan op dezelfde manier worden ingetrokken als een vordering die op de standaardwijze is ingediend. De intrekking kan elektronisch of op de standaardwijze gebeuren.

De eiser kan een vordering geheel of gedeeltelijk intrekken totdat de uitspraak van de rechtbank definitief is geworden. Indien een verzoek wordt ingetrokken, schort de rechter de procedure op, hetzij volledig, hetzij binnen de limieten van de intrekking. Als een verzoek tot inleiding van een procedure wordt ingetrokken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak maar de uitspraak nog niet definitief is, beslist de rechter ook binnen de limieten van de intrekking of zijn beslissing al dan niet moet worden ingetrokken. Als de andere partijen het om gegronde redenen oneens zijn met de intrekking van het verzoek, zal de rechtbank beslissen dat de intrekking van het verzoek geen werking heeft, behalve in bepaalde specifieke procedures (artikel 96 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Een verweerder mag via het internet communiceren, maar is daartoe niet verplicht.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Als de verweerder binnen de wettelijke termijn op een elektronisch betalingsbevel reageert, wordt dat bevel volledig geannuleerd en gelast de rechter een zitting; de gerechtelijke procedure wordt dan voortgezet op de normale wijze, d.w.z. als een gewone civiele procedure in eerste aanleg.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Als de verweerder niet binnen de wettelijke termijn op een elektronisch betalingsbevel reageert, krijgt dat bevel de kracht van een definitieve uitspraak.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

De indiening van stukken bij de rechtbank kan bij elk type procedure elektronisch gebeuren. De technische bijzonderheden zijn uiteengezet in het antwoord op vraag nr. 4.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het gerecht levert documenten af in databoxen van entiteiten die een databox hebben opgezet. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over databoxen.

Het gerecht kan documenten en uitspraken ook per e-mail met een gecertificeerde handtekening afleveren op een e-mailadres dat de geadresseerde aan het gerecht heeft opgegeven, mits de geadresseerde heeft verzocht of ermee heeft ingestemd dat het gerecht documenten en uitspraken op deze wijze aflevert en mits hij een geaccrediteerde certificatiedienstverlener heeft geïdentificeerd die zijn gekwalificeerde certificaat heeft uitgegeven en de gegevens ervan bijhoudt, of mits hij zijn eigen geldige gekwalificeerde certificaat heeft ingediend. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over gekwalificeerde certificaten. De aflevering heeft pas rechtsgevolgen als de geadresseerde binnen 3 dagen nadat het document is verzonden (bijvoorbeeld naar het e-mailadres van de desbetreffende rechtbank) de ontvangst ervan bevestigt met een gegevensbericht en zijn gegarandeerde elektronische handtekening.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechterlijke beslissingen worden afgeleverd in databoxen van entiteiten die deze hebben opgezet. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over databoxen.

Rechterlijke beslissingen kunnen ook per e-mail met een gecertificeerde handtekening worden afgeleverd op een e-mailadres dat de geadresseerde aan het gerecht heeft opgegeven, mits de geadresseerde heeft verzocht of ermee heeft ingestemd dat het gerecht documenten en uitspraken op deze wijze aflevert en mits hij een geaccrediteerde certificatiedienstverlener heeft geïdentificeerd die zijn gekwalificeerde certificaat heeft uitgegeven en de gegevens ervan bijhoudt, of mits hij zijn eigen geldige gekwalificeerde certificaat heeft ingediend. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over gekwalificeerde certificaten. De aflevering heeft pas rechtsgevolgen als de geadresseerde binnen 3 dagen nadat het document is verzonden (bijvoorbeeld naar het e-mailadres van de desbetreffende rechtbank) de ontvangst ervan bevestigt met een gegevensbericht en zijn gegarandeerde elektronische handtekening.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, een beroep kan elektronisch worden aangetekend, op dezelfde wijze als een vordering. Zie vraag nr. 6.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, de tenuitvoerleggingsprocedure kan elektronisch worden ingeleid, op dezelfde wijze als een vordering.

Indien een eiser ervoor kiest om de betaling via een gerechtsdeurwaarder af te dwingen, is het antwoord op vraag nr. 6 van overeenkomstige toepassing. De lijst met gerechtsdeurwaarders en hun e-mailadressen en databox-id's zijn te vinden op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ekcr.cz/.

In het geval van gerechtelijke tenuitvoerlegging kan worden verwezen naar het antwoord op vraag nr. 6.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Tsjechische griffies communiceren doorgaans per e-mail of telefoon met de partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers om vragen over de stand van hun zaak te behandelen.

Basisinformatie over zaken die zich tijdens de procedure hebben voorgedaan (zonder persoonsgegevens) is ook online beschikbaar op de website van InfoSoud: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (alleen beschikbaar in het Tsjechisch). Informatie over komende procedures is beschikbaar op de website van InfoJednání: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Om toegang te krijgen tot het systeem, moeten de naam van de rechtbank en het dossiernummer van de zaak worden ingevoerd.

Laatste update: 06/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Ierland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja. Bepaalde procedures, waaronder de procedure inzake geringe vorderingen, kunnen via het internet worden ingesteld.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Eisers die een geringe vordering (d.w.z. bepaalde vorderingen tot een maximumbedrag van 2 000 EUR) geldend willen maken, kunnen kiezen voor de elektronische verwerking van hun vordering. De De link wordt in een nieuw venster geopend.procedure voor geringe vorderingen is een alternatief voor het inleiden en afhandelen van een civiele procedure met betrekking tot een geringe vordering. De griffies van de District Courts verlenen deze dienst, die tot doel heeft om consumentenvorderingen goedkoop af te handelen zonder dat het nodig is een raadsman in te schakelen.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze online-dienst is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Nee. Er is alleen bepaald dat er maximaal 1 500 woorden mogen worden gebruikt om de vordering nader te omschrijven.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De informatie wordt beveiligd door middel van firewalls, SSL (Secure Socket Layer) voor communicatie, een inbraakdetectiesysteem op de hostinglocatie, beveiliging van gebruikersaccounts enz.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Nee.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Gerechtskosten voor een geringe vordering worden per creditcard of debetkaart betaald en de vergoeding (25 EUR in 2012) voor elektronische procedures is dezelfde als die voor niet‑elektronische procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja. Indien de vordering nog niet op de rol is geplaatst, mag zij worden ingetrokken door middel van een e-mailbericht aan de Small Claims Registrar (griffier voor geringe vorderingen) waarin wordt verzocht om intrekking van de vordering.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja, de verweerder kan via het internet reageren.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De Small Claims Registrar moet alles in het werk stellen om de vordering af te wikkelen alvorens zij voor een terechtzitting op de rol wordt geplaatst.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De vordering wordt als onbetwist beschouwd en de eiser kan om een verstekvonnis verzoeken.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Nee. Het is niet mogelijk documenten elektronisch in te dienen.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen bij een vordering kunnen de status van de eigen vordering online volgen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Laatste update: 06/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Griekenland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Er is een applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen voor de elektronische indiening van procedurestukken bij de Griekse Raad van State en de rechtbank van eerste aanleg in Athene. Daarnaast worden ook nog steeds de volgende opties aangeboden: a) de follow‑up van procedurestukken die elektronisch en niet-elektronisch bij de rechtbank van eerste aanleg in Athene zijn ingediend, en b) het elektronisch volgen van de verwerking van een procedurestuk, zelfs als het stuk op de traditionele manier is ingediend, op de websites van de rechtbanken van eerste aanleg in Piraeus en Thessaloniki. Daarnaast is er een applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen voor de elektronische indiening van procedurestukken bij administratieve gerechten (dioikitika dikastiria) en wordt binnenkort een soortgelijke applicatie ontwikkeld voor de Rekenkamer (Elenktiko Synedrio).

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Procedurestukken kunnen elektronisch worden ingediend in alle civiele procedures, die geleidelijk in de onlinefunctie zullen worden geïntegreerd. Bij alle procedures kan de verwerking van de stukken elektronisch worden gevolgd. Momenteel zijn er geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De verwerking van procedurestukken kan 24 uur per dag elektronisch worden gevolgd. Procedurestukken kunnen momenteel op werkdagen en tijdens de werkuren elektronisch bij de rechtbank van eerste aanleg in Athene worden ingediend, maar dat zal binnenkort 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk zijn.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Om een procedurestuk elektronisch in te dienen, vult een systeemgebruiker (advocaat) een elektronisch formulier in en dient hij het samen met de volledige tekst van de vordering in een Word-document in bij het gerecht. Nadat de indieningsprocedure is voltooid, wordt het stuk naar de afzender teruggestuurd in dezelfde "vergrendelde" opmaak en gemarkeerd als "ingediend".

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De toegang tot het systeem is beveiligd met speciale wachtwoorden en elektronische handtekeningen, en dat zal ook zo zijn wanneer het systeem volledig operationeel zal zijn.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het gebruik van elektronische handtekeningen is in het systeem geïntegreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De gerechtskosten worden gewoonlijk elektronisch betaald, wat een van de stappen is in de applicatie voor elektronische indiening van procedurestukken. De kosten zijn dezelfde als bij indiening op de traditionele manier.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Nee. Intrekking van een procedurestuk is alleen mogelijk conform de bepalingen die van toepassing zijn op procedurestukken die op de traditionele manier zijn ingediend, op basis van de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Presidentieel decreet 142/2013 voorziet in de elektronische indiening van memories en bijbehorende stukken bij burgerlijke gerechten. Deze optie is technisch nog niet beschikbaar. Een werkgroep werkt momenteel aan het opzetten van een passend technisch kader. Verweerders kunnen niet worden verplicht om alleen via het internet te antwoorden.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Alle procedurele en andere stukken van een zaak worden tijdens de zitting ter beschikking gesteld van de rechter.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Indien de verweerder nalaat op enigerlei wijze een memorie in te dienen, wordt hij bij verstek berecht.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Presidentieel decreet 142/2013 voorziet (naast de elektronische indiening van memories) in de elektronische indiening van bijbehorende stukken voor burgerlijke gerechten.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Zie het antwoord op vraag 1.

Laatste update: 03/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geautomatiseerde verwerking - Spanje

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja.

Vertegenwoordigers voor gerechtelijke procedures (procuradores) en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn daartoe verplicht.

Voor natuurlijke en rechtspersonen gaat het sinds 1 januari 2017 om een facultatieve optie, die in de loop van 2017 volledig zal worden uitgerold. Het ministerie van Justitie houdt een register bij dat elektronisch beschikbaar is en dat informatie over de relevante middelen en adressen bevat.

Een elektronische handtekening is vereist om de authenticiteit van de inhoud te garanderen en het bewijs van verzending en ontvangst te leveren.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Deze dienst is beschikbaar voor alle civiele procedures.

De toegang voor natuurlijke en rechtspersonen wordt momenteel tot stand gebracht, hoewel de toegang in sommige delen van het land tijdelijk kan worden beperkt tot betalingsbevelprocedures.

Procuradores en andere wettelijke vertegenwoordigers moeten een procedure starten via het internet; voor natuurlijke en rechtspersonen is het gebruik van het internet facultatief.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Het starten van een procedure via het internet kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Omdat sommige dagen geen werkdagen zijn, zal een procedure die op een niet-werkdag wordt gestart pas op de volgende werkdag in behandeling worden genomen.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen verplichte bestandsindeling. Als het elektronische document te groot is en het systeem geblokkeerd is, moet het op papier worden ingediend.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De bevoegde overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor het opzetten van geschikte elektronische systemen. De veiligheid wordt gewaarborgd door een systeem van voorafgaande verificatie via de elektronische handtekeningen voor rechtspractici, terwijl de toegang voor gemachtigde ambtenaren geschiedt door middel van cryptografische sleutels en digitale certificaten. Het systeem moet de authenticiteit van de inhoud garanderen en een bewijs van verzending en ontvangst leveren.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Ja, via een systeem van voorafgaande verificatie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er zijn kosten verbonden aan verzoeken van rechtspersonen maar niet aan die van natuurlijke personen. Voor alle verzoeken, ongeacht of ze elektronisch dan wel op een andere wijze worden ingediend, moet de betaling elektronisch via het internet worden verricht en moet het betalingsbewijs bij het verzoek worden gevoegd (wie dit niet doet, kan dit later nog rechtzetten).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Elektronische verzoeken kunnen officieel worden ingetrokken, onder dezelfde voorwaarden als op papier ingediende verzoeken. Een verzoek kan na indiening ervan niet worden geannuleerd.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Nee: elke partij antwoordt volgens de juiste procedure, die afhankelijk is van de vraag of zij al dan niet een rechtspracticus is. Voor natuurlijke en rechtspersonen is elektronische indiening optioneel.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niets: de elektronische procedure is alleen van toepassing op de indiening van documenten en kennisgevingen die aan de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen worden betekend. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt. De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier en de betekening ervan geschiedt elektronisch of fysiek, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niets: de elektronische procedure is alleen van toepassing op de indiening van documenten en kennisgevingen die aan de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen worden betekend. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt. De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier en de betekening ervan geschiedt elektronisch of fysiek, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja. De rechtbanken zijn uitgerust om documenten elektronisch te ontvangen. Documenten kunnen elektronisch worden ingediend via de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen.

Elektronische indiening is mogelijk voor alle procedures.

Voorafgaande verificatie via de elektronische handtekening van de rechtspracticus is vereist.

Natuurlijke en rechtspersonen kunnen ook documenten elektronisch indienen zoals hierboven beschreven, als ze voor deze mogelijkheid hebben gekozen.

Het originele document moet worden verstrekt indien de rechter daarom verzoekt, in welk geval het per post kan worden verzonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee, rechtspractici noch de partijen zelf kunnen zaken online raadplegen omdat het niet in het hele land mogelijk is om een zaak in civiele procedures online te bekijken. Deze mogelijkheid wordt momenteel in bepaalde delen van het land ingevoerd.

Laatste update: 04/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Kroatië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

Verzoeken, verweerschriften, beroepschriften en andere verklaringen, voorstellen en bekendmakingen buiten de zitting, worden schriftelijk ingediend (ingediende stukken). De partij, d.w.z. haar wettelijke vertegenwoordiger, ondertekent de ingediende stukken onderaan.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

De wet tot wijziging van de wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië, nr. 25/13), die op 1 april 2013 in werking is getreden, voorziet in de mogelijkheid om stukken elektronisch in te dienen in een procedure voor handelsrechtbanken. Aangezien er nog geen uniform IT-systeem is ontwikkeld, zijn deze bepalingen in de praktijk nog niet toegepast.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is een elektronisch mededelingenbord (e-Oglasna ploča) ontwikkeld en geïmplementeerd, dat het mogelijk maakt om met behulp van IT-instrumenten gerechtelijke stukken ter kennis te brengen aan de partijen bij een gerechtelijke procedure.

Op het elektronische mededelingenbord worden vonnissen gepubliceerd conform artikel 335 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië), nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 en 89/14) alsook alle stukken die zijn bedoeld in artikel 8 van de wet op de tenuitvoerlegging (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië), nr. 112/12, 25/13, 93/14 en 55/16).

Daarnaast worden op het elektronische mededelingenbord ook alle stukken gepubliceerd die overeenkomstig de procedureregels op het mededelingenbord van de rechtbank worden gepubliceerd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Dit is niet mogelijk.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is niet mogelijk om via het internet beroep aan te tekenen. Een partij kan via het elektronische mededelingenbord op de hoogte worden gebracht van een beslissing als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

Laatste update: 23/08/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Cyprus

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Nee.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Niet van toepassing.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Niet van toepassing.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Niet van toepassing.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

Laatste update: 12/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Letland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

In Letland bestaat geen speciaal kader voor het instellen van een burgerlijke vordering of het inleiden van andere procedures via het internet. Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

Elektronische documenten kunnen via het internet worden verzonden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In Letland is het mogelijk elektronische stukken te verzenden.

Krachtens Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, zijn rechtbanken verplicht om elektronisch ondertekende documenten te aanvaarden.

De nationale wetgeving inzake elektronische documenten bepaalt dat elektronische documenten gegevens moeten bevatten waaruit kan worden afgeleid dat de documenten authentiek zijn en dat ze de identiteit van de ondertekenaar moeten vermelden. Alleen een document dat van een beveiligde elektronische handtekening is voorzien, wordt geacht door de desbetreffende persoon te zijn ondertekend. Wanneer elektronische documenten worden gebruikt, zorgen de leveranciers van diensten voor beveiligde elektronische handtekeningen voor gegevensbeveiliging, overeenkomstig de wet inzake elektronische documenten en de nationale regels betreffende gegevensbescherming. Voor het gebruik van een elektronische handtekening in correspondentie met de rechtbank is de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie nodig. Als die toestemming is gegeven, kan de rechtbank stukken langs elektronische weg verzenden.

Documenten die met een beveiligde elektronische handtekening zijn gecertificeerd, kunnen worden gebruikt voor het instellen van elk type vordering, behalve wanneer de wet voor het instellen van een vordering in een speciale procedure voorziet. De procedure voor het uitwisselen van elektronische documenten geldt niet voor bepaalde typen onroerendgoedcontracten, familie- en erfrechtelijke contracten en overeenkomsten van borgstelling.

In sommige gevallen stelt de wet dat een document alleen rechtsgevolgen heeft als het van een stempel of zegel is voorzien. Bij een elektronisch document is aan dit vereiste voldaan als het een beveiligde elektronische handtekening en tijdstempel heeft, of alleen een elektronische handtekening als de partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat elektronische documenten door middel van een elektronische handtekening kunnen worden ondertekend volgens de in de wet inzake elektronische documenten vastgelegde procedures.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

Rechtbankstukken kunnen elektronisch worden betekend als de verzoeker in het verzoekschrift heeft aangegeven dat de correspondentie met de rechtbank zowel via e-mail als via reguliere post kan worden gevoerd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechtbankstukken, waaronder uitspraken, kunnen elektronisch worden betekend als de verzoeker in het verzoekschrift heeft aangegeven dat de correspondentie met de rechtbank zowel via e-mail als via reguliere post kan worden gevoerd.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

Voor het gebruik van een elektronische handtekening in correspondentie met de rechtbank is de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie nodig. Als die toestemming is gegeven, kan de rechtbank stukken langs elektronische weg toezenden.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

De correspondentie met een deurwaarder kan via elektronisch ondertekende documenten worden gevoerd.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures. Openbare informatie over de voortgang van een zaak is te vinden op de portaalsite van de Letse rechtbanken.

De partijen bij een zaak kunnen soms via de portaalsite van de rechtbanken luisteren naar een geluidsopname van de zitting (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.tiesas.lv/, onder de menuknop Manas lietas ("Mijn zaken")). Dat is alleen mogelijk als de rechtbank het betreffende audiobestand in het gerechtelijk informatiesysteem heeft ingevoerd. De aldus ingevoerde bestanden worden om de 24 uur, na synchronisatie van de gegevens, overgezet naar de applicatie voor gegevensdistributie op het portaal De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.tiesas.lv/. Om gebruik te kunnen maken van het portaal moet men zich eerst inschrijven. Gebruikers hebben echter alleen toegang tot zaken waarbij ze officieel partij zijn. Als dat het geval is, kunnen ze de audiobestanden die bij de processtukken zijn gevoegd, openen en naar de opname luisteren. Voor toegang tot Manas lietas ("Mijn zaken") dient men ook te beschikken over een elektronische handtekening of elektronische identiteitskaart (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.tiesas.lv/). Eventueel kan bij de griffie (Tiesu administrācija) om toegangsrechten worden gevraagd.

Laatste update: 07/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Litouwen

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Sinds 1 juli 2013 is het mogelijk om civiele vorderingen elektronisch in te dienen via het Litouwse gerechtelijke informatiesysteem (LITEKO), dat toegankelijk is via het subsysteem voor openbare elektronische diensten op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.teismai.lt/ en De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.epaslaugos.lt/, door te klikken op de link naar het e-dienstenportaal van de Litouwse rechtbanken.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Diverse vorderingen in civiele procedures of klachten tegen afzonderlijke besluiten en verzoeken in administratieve procedures kunnen elektronisch worden ingediend. Elektronische documenten kunnen bij de rechtbank worden ingediend met betrekking tot zowel nieuwe als bestaande papieren dossiers. Wanneer elektronische documenten in verband met een bestaand papieren dossier worden ingediend, moet de verzoeker ook het vereiste aantal papieren kopieën indienen (één kopie moet bij het papieren dossier worden gevoegd en één kopie moet door de rechter naar elke partij in de procedure worden gestuurd).

Sinds 1 januari 2014 worden procedures alleen nog elektronisch afgehandeld voor de volgende zaken: 1.1. door districtsrechtbanken behandelde civiele zaken met betrekking tot de uitvaardiging van rechterlijke bevelen waarbij het verzoek tot inleiding van een gerechtelijke procedure na 1 juli 2013 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische‑communicatietechnologieën;

1.2. door districtsrechtbanken behandelde civiele zaken waarbij het processtuk waarop de gerechtelijke procedure is gebaseerd op of na 1 januari 2014 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën;

1.3. civiele zaken die door regionale rechtbanken als rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld en administratieve zaken die door administratieve rechtbanken als rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld waarbij het processtuk waarop de gerechtelijke procedure is gebaseerd op of na 1 juli 2013 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën;

1.4. alle procedures voor algemene en gespecialiseerde rechtbanken die zaken in hoger beroep of cassatiezaken behandelen op basis van beroepsprocedures die op of na 1 januari 2014 zijn ingesteld tegen vonnissen of uitspraken in zaken die uitsluitend in elektronische vorm zijn afgehandeld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze dienst is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Processtukken kunnen worden ingediend door de modelformulieren in te vullen die beschikbaar zijn op LITEKO PES (het subsysteem voor openbare elektronische diensten) of door bestaande stukken te uploaden als bestanden met de door het systeem ondersteunde bestandsindelingen: tekstbestandsindelingen: doc, docx, odt, rtf, txt.; indelingen voor spreadsheetbestanden: xls, xlsx, ods; indelingen voor presentatiebestanden: ppt, pptx, ppsx, odp; indelingen voor vectorafbeeldingen en vectortekst: pdf, application/pdf, ADOC; indelingen voor dotmatrix-afbeeldingen: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videobestandsindelingen: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm; en audiobestandsindelingen: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Elektronische gegevens met betrekking tot gerechtelijke procedures worden verwerkt en opgeslagen met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën overeenkomstig de door de Hoge Raad (Teisėjų taryba) vastgestelde en met de hoofdarchivaris van Litouwen (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) overeengekomen regelingen.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het portaal voor elektronische diensten is toegankelijk met behulp van de instrumenten die beschikbaar zijn op het e-overheidsportaal: elektronisch bankieren, een persoonlijke identiteitskaart of een elektronische handtekening. Het systeem heeft ook een tijdstempelfunctie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ingezetenen die e-documenten indienen, krijgen 25 % korting op de gerechtskosten; zij hoeven geen processtukken af te drukken, hoeven geen processtukken naar de rechtbank te sturen, hoeven niet naar de bank te gaan om de gerechtskosten te betalen en hoeven geen betalingsbewijs te verstrekken.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Via het internet ingediende vorderingen zijn onderworpen aan dezelfde regels van burgerlijke rechtsvordering als gewone vorderingen. In artikel 139, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilinio proceso kodeksas) is bepaald dat een eiser het recht heeft zijn vordering in te trekken zolang de rechtbank nog geen afschrift ervan naar de verweerder heeft verstuurd. De vordering kan in een later stadium slechts worden ingetrokken als de verweerder daarmee instemt en de intrekking gebeurt voordat de rechtbank in eerste aanleg haar beslissing neemt. Een vordering kan tot het moment van registratie worden ingetrokken door deze gewoon te verwijderen. Na registratie kan de vordering alleen op het systeem worden ingetrokken door een verzoek tot intrekking in te dienen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zowel papieren als elektronische stukken kunnen bij de rechtbank worden ingediend.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Het gebruik van elektronische communicatie tijdens civiele procedures heeft geen invloed op de regels van burgerlijke rechtsvordering.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Het gebruik van elektronische communicatie tijdens civiele procedures heeft geen invloed op de regels van burgerlijke rechtsvordering.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Elektronische stukken kunnen worden ingediend met betrekking tot bestaande papieren dossiers en elektronische dossiers.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zaken die verband houden met de uitvaardiging van rechterlijke bevelen, andere door de Hoge Raad gespecificeerde zaken en informatie met betrekking tot gerechtelijke procedures kunnen elektronisch worden behandeld. Als een elektronisch dossier is aangemaakt, wordt alle door de rechtbank ontvangen of verzonden gedrukte informatie gedigitaliseerd, terwijl gedrukte documenten worden verwerkt, opgeslagen of vernietigd overeenkomstig de door de Hoge Raad vastgestelde en met de hoofdarchivaris van Litouwen overeengekomen regelingen.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, in zowel civiele als administratieve procedures kan via het internet beroep worden aangetekend. Rechterlijke beslissingen kunnen niet alleen elektronisch worden afgeleverd maar ook op andere wijzen die in specifieke wetgeving zijn vastgesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Op 1 juli 2013 is een wijziging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in werking getreden die het gebruik van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën bij gerechtsdeurwaardersactiviteiten regelt. De mogelijkheid om via het internet een tenuitvoerleggingsprocedure te starten, is echter nog niet ten uitvoer gelegd. Het elektronische informatiesysteem voor gerechtsdeurwaarders moet vanaf april 2015 operationeel zijn.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Sinds 1 juli 2013 kunnen advocaten en juridische assistenten gerechtelijke processtukken elektronisch ontvangen.

Laatste update: 15/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Luxemburg

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Nee, conform het Luxemburgse recht moeten dagvaardingen op papier worden ingediend.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Nee.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee, zij moeten afhankelijk van het geval worden betekend door een gerechtsdeurwaarder (afgifte of toezending per post) of ter kennis worden gebracht door de griffie (toezending per post).

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee, rechterlijke beslissingen worden door de griffie aan de partijen doorgegeven via hun advocaten. In de regel deponeert de griffie de betrokken beslissing in het "vak" van de desbetreffende advocatenpraktijk. Elke advocatenpraktijk heeft een "vak" in de vorm van een afgesloten brievenbus bij de Cité judiciaire. Een directe doorgifte van de beslissing aan de partijen geschiedt per post.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.legilux.lu/

Laatste update: 21/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Nederland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Vanaf 1 september 2017 is digitaal procederen verplicht in civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan 25.000 euro) bij de rechtbanken Midden- Nederland en Gelderland. (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl )

Vanaf 1 oktober 2019 is digitaal procederen alleen nog mogelijk in de zaken die sinds 1 september 2017 al digitaal aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbanken Midden - Nederland en Gelderland.Nieuwe zaken kunnen vanaf 1 oktober 2019 niet meer digitaal worden ingediend bij deze rechtbanken.

Ditgitaal Rekening en Verantwoording indienen voor bewindvoerders/curatoren kan via het digitaal loket kanton. Een Rekening en Verantwoording (overzicht van inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar) kan via het digitale formulier jaarlijks worden opgesteld en jaarlijks digitaal worden verstuurd naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist. Hiervoor moet worden ingelogd met DigID.

Ook nodigen alle rechtbanken sinds november 2017 professionel bewindvoerders uit om digitaal te communiceren in bewindzaken. Dit gebeurt in een geleidelijk tempo, per kantoor van de bewindvoerd. ( De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl )

Bij de Hoge Raad moeten cassaties van civiele dagvaardingszaken altijd digitaal ingediend worden. (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.hogeraad.nl)

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Vanaf 1 september 2017 tot 1 oktober 2019 moet in civiele vorderingen met een verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden- Nederland en Gelderland digitaal worden geprocedeerd. Bij de overige rechtbanken is dit niet mogelijk. De in deze perode aanhangig gemaakte zaken bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland zullen in beginsel digitaal worden afgedaan. (zie ook 3 tot en met 16).

Door de Rechtspraak wordt gewerkt aan een nieuwe digitale toegang voor civiele zaken. De voortgang daarvan en de mogelijkheden daartoe zullen worden aangegeven op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Voor de in het onder 2 genoemde tijdvak ingediende civiele vorderingen met verplichte procesvertegenwoording bij de rechtbank Midden-Nederland en Gelderland is digitaal procederen 24 uur, 7 dagen per week mogelijk. Het rechtspraakservicecentrum (helpdesk) is digitaal en telefonisch bereikbaar tussen 8 en 20 uur.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Ja. De procedure wordt ingediend met een procesinleiding via het webportaal van de rechtspraak.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Zie hiervoor het technisch reglement op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Ja, voor het indienen van stukken dient men zich digitaal te legitimeren. Advocaten doen dat met hun advocatenpas. Burgers kunnen dit onder meer doen via DigID of e-herkenning (bedrijven). De wet schrijft voor welke herkenningsmiddelen zijn toegelaten.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, in alle procedures is sprake van griffierechten. Advocaten hebben een rekening courant verhouding met de rechtsspraak. Bij digitaal procederen vindt de betaling van griffierechten digitaal plaats. Zonder betaling kan de procedure niet (verder) aanhangig gemaakt worden.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, de wet en het procesreglement van de rechtsspraak schrijven voor hoe een intrekking dient plaats te vinden.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja. Als de wetgeving digitaal procederen van toepassing is kan verweerder digitaal reageren. Als verweerder een advocaat heeft moet het digitaal. Als verweerder in persoon mag procederen mag het ook op papier.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Bij digitaal procederen verloopt het hele proces digitaal. De verweerder krijgt via e-mail een notificatie van elk nieuw document dat in de digitale zaak wordt geplaatst. Hij kan zelf documenten digitaal toevoegen en zijn zaak raadplegen. De rechter doet digitaal uitspraak.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Indien de zaak op juiste wijze is betekent aan wederpartij kan de zaak bij verstek worden afgedaan. De wederpartij wordt schriftelijk van proceshandelingen in kennis gesteld.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie het antwoord op vraag 1. Indiening van berichten en stukken per e-mail is niet toegestaan omdat de veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee, gerechtelijke stukken kunnen niet via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht.  Wel worden veel uitspraken gepubliceerd op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl/ en krijgen een zogeheten LJN-nummer, waarmee zij eenvoudig terug te vinden zijn. De voorzitter van de zitting beslist doorgaans of de uitspraak op voornoemde internetsite geplaatst dient te worden.  Niet alle uitspraken worden op internet geplaatst. Op eerdergenoemde website staat slechts een selectie van uitspraken die juridisch relevant zijn of waarvoor veel (media-)belangstelling is.

Namen van personen die in een uitspraak voorkomen, worden anoniem gemaakt omwille van privacy. Bedrijven en personen die beroepsmatig met de rechter te maken hebben, worden niet geanonimiseerd.

In zaken waarin digitaal kan of moet worden geprocedeerd, wordt de uitspraak in de digitale zaak geplaatst. Daarmee is de uitspraak aan partijen bekend gemaakt.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee, de publicatie op internet vindt plaats na bekendmaking aan partijen en derhalve na de datum van de uitspraak.Zie verder ook antwoord op vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Neen. Het is niet mogelijk om digitaal hoger beroep in te stellen. Alleen in verstekzaken waarin digitaal is geprocedeerd kan digitaal verzet worden ingesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee, dat is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Neen. In zaken waarin digitaal wordt geprocedeerd kunnen alleen advocaten  de stukken in de zaak altijd raadplegen.

Sommige formulieren zijn van de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl/. te downloaden in PDF-formaat, maar ook deze stukken dienen vervolgens per reguliere post te worden verstuurd aan de rechtbanken om in een procedure te worden ingebracht. Het betreft onder meer formulieren inzake boedelscheidingen en de verdeling van het ouderdomspensioen, formulieren voor de wijziging van het ouderlijk gezag, curatele, bewind en mentorschap, declaratatieformulieren van deskundingen en tolken, insolventieformulieren, formulieren voor Europese betalingsbevelprocedures, formulieren voor Europese geringe vorderingenprocedures en grievenformulieren in hoger beroepzaken.

Gegevens die in het rechtsverkeer van belang kunnen zijn en ook gegevens om de onafhankelijkheid van de rechter te waarborgen, zijn centraal geregistreerd en online voor iedere burger te vinden via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.rechtspraak.nl/. Het gaat hier om het Centraal Curateleregister, het Centraal Insolventieregister, het huwelijksgoederenregister en het register met nevenfuncties Rechterlijke Macht, die alle online zijn te raadplegen.

Laatste update: 21/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Oostenrijk

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gerechtelijke procedures kunnen on line, via het Oostenrijkse e-justitieportaal (System des elektronischen Rechtsverkehrs of ERV), worden ingesteld. Daarvoor moet men echter wel zijn ingeschreven bij een van meerdere mogelijke clearinginstellingen, die het verzoek doorgeleiden naar de rechterlijke macht. Inschrijving is niet gratis. Het basistarief is ongeveer 20 EUR per maand, plus 0,30 EUR per verzending. De kosten van een aangetekende brief bedragen ongeveer 3 EUR.

Daarnaast is voor bezitters van een Bürgerkarte (combinatie van identificatiebewijs en elektronische handtekening) ook een gratis uploadservice beschikbaar. In tegenstelling tot het ERV is deze dienst echter niet geschikt voor tweewegverkeer.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Het ERV biedt de mogelijkheid tot elektronische tweewegcommunicatie tussen de rechtbanken en het openbaar ministerie enerzijds en de partijen anderzijds, en is wat dat betreft vergelijkbaar met schriftelijke communicatie. Het kan voor alle soorten procedures worden gebruikt. Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingesteld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De middelen die ter ondersteuning van de vordering worden aangevoerd en alle voor de vordering vereiste procedurele gegevens moeten worden ingediend via een standaardformulier in XML-formaat (of als PDF-bijlage die naar XML-formaat is geconverteerd).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Datatransmissie via het ERV is beveiligd door middel van het https-protocol. Aan de hand van certificaten wordt van alle partijen de identiteit geverifieerd. De communicatie tussen servers vindt eveneens op basis van certificaten plaats. Het feit dat gebruikers zich bij een toegangspunt moeten registreren (zie vraag 1) biedt aanvullende beveiliging.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Zie vraag 5 (certificaten). Een elektronische handtekening is niet verplicht. Alleen voor inschrijvingen in het kadaster is er een centrale tijdstempeldienst, voor het bevestigen van geldige inschrijvingen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Griffierechten voor uploads via het internet worden betaald via automatische overschrijving. Voor procedures die via het internet worden ingesteld, zijn over het algemeen dezelfde griffierechten verschuldigd als voor procedures die schriftelijk worden ingesteld. In bepaalde gevallen wordt echter korting verstrekt als een verzoek elektronisch wordt ingediend.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ook wat dit betreft is er geen verschil tussen verzoeken die elektronisch en verzoeken die schriftelijk worden ingediend. De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR zijn ingesteld. Zelfs verzoeken die niet via het EVR zijn ingediend, kunnen via dit systeem worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja, via het internet kan ook verweer worden gevoerd, beroep worden aangetekend enz. Gebruik van het EVR is over het algemeen niet verplicht. Dat is het wel voor advocaten, notarissen, banken, verzekeringsmaatschappijen, socialeverzekeringsinstellingen, de landsadvocaat (Finanzprokuratur) en de orden van advocaten.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR worden gevoerd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR worden gevoerd.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja, alle soorten documenten kunnen via het EVR worden ingediend. Zelfs bij inschrijvingen in het kadaster en het ondernemingsregister kunnen akten elektronisch worden aangeleverd en die hebben dan dezelfde bewijskracht als het origineel.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, via het EVR.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja, via het EVR.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, via het EVR.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, via het EVR.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja, partijen en hun juridisch vertegenwoordiger kunnen in alle civiele en tenuitvoerleggingsprocedures via clearinginstellingen on line het desbetreffende zaakregister inzien, echter alleen voor zover het hun eigen zaak betreft. Of een gebruiker recht op inzage heeft, wordt geverifieerd aan de hand van een unieke adrescode die iedereen met inzagerechten wordt toegekend.

Laatste update: 21/09/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geautomatiseerde verwerking - Polen

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Het is mogelijk om een procedure tot verkrijging van een betalingsbevel (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) te starten via het internet. De eerste fase van deze procedure vindt plaats zonder dat de schuldenaar daarbij wordt betrokken. Schuldenaars mogen zich pas verweren nadat het betalingsbevel is uitgevaardigd en aan hen is betekend.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

In zaken die verband houden met geldvorderingen kan een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden ingeleid, ongeacht de waarde van het voorwerp van het geschil.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Een inleidend verzoekschrift in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan te allen tijde worden ingediend bij het e‑gerecht (e-sąd).

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Gespecialiseerde software die is ontwikkeld voor het e‑gerecht zet het tekstbestand met het inleidende verzoekschrift automatisch om in de opmaak en datastructuur die voor het e‑gerecht vereist is.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevens worden beveiligd door een aantal geavanceerde IT-oplossingen, waaronder het CAPTCHA-systeem (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA is een technologie die wordt gebruikt ter beveiliging van websites en die ervoor zorgt dat alleen door mensen ingevoerde gegevens worden doorgestuurd. In dit geval beschermt CAPTCHA het webportaal tegen accounts die door machines worden aangemaakt. Het systeem verifieert dit door de gebruiker te verplichten de in een afbeelding weergegeven tekens in te voeren. De tekens zijn opzettelijk vervormd zodat ze niet kunnen worden gelezen met behulp van OCR-technologie (optische tekenherkenning: technologieën ofDe link wordt in een nieuw venster geopend.softwareprogramma's die worden gebruikt om tekens en volledige teksten in een De link wordt in een nieuw venster geopend.grafisch De link wordt in een nieuw venster geopend.bestand in De link wordt in een nieuw venster geopend.rastervorm te herkennen), maar zijn nog wel voldoende leesbaar voor de mens. De in de afbeelding weergegeven tekens moeten met kleine letters of hoofdletters in het veld worden ingevoerd.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

In een procedure tot verkrijging van een betalingsbevel moeten inleidende verzoekschriften en memories elektronisch worden ondertekend. Hiertoe kunnen de volgende soorten handtekeningen worden gebruikt:

a) een gewone elektronische handtekening die kosteloos te verkrijgen is op de EPU-website. Voordat dit wordt gedaan, moet er een account worden aangemaakt. Na activering van de account moet bij het EPU-certificeringscentrum een certificaat worden aangevraagd. Daarna is het ongeveer 2 uur wachten op een bevestiging dat het certificaat is uitgegeven. Vervolgens moet het certificaat worden gedownload. Voor een correcte installatie van het certificaat in het besturingssysteem is een certificaatwachtwoord nodig. Het wachtwoord wordt per e‑mail toegestuurd. Als de gebruiker het certificaat verliest nadat hij het heeft gedownload, moet hij een nieuwe aanvraag voor een certificaat indienen. Een gewone elektronische handtekening mag alleen in e‑procedures worden gebruikt. Het certificaat voor een gewone elektronische handtekening is één jaar geldig;

b) een gekwalificeerde elektronische handtekening, geverifieerd aan de hand van een geldig gekwalificeerd certificaat. Na het registreren van een gebruikersaccount kunt u automatisch een gekwalificeerde elektronische handtekening gebruiken. U moet echter eerst zelf een gekwalificeerde elektronische handtekening verkrijgen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De gerechtskosten die bij een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel verschuldigd zijn, kunnen alleen elektronisch via een betaaldienstverlener worden betaald. Deze kosten bedragen een vierde van de vergoeding die bij een traditionele procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is verschuldigd.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de eiser het inleidende verzoekschrift intrekken tot het moment waarop de procedure door een definitieve beslissing wordt afgesloten. Hiervoor moet een memorie worden ingediend. Deze memorie moet de verklaring van intrekking van het verzoekschrift door de eiser en een bankrekeningnummer bevatten. De eiser kan het verzoekschrift in zijn geheel intrekken – in dat geval ziet de eiser af van de rechtsbescherming van alle vorderingen (voor het volledige bedrag ervan) die in het verzoekschrift zijn opgenomen. Het is ook mogelijk om een verzoekschrift slechts gedeeltelijk in te trekken. Dat wordt de gedeeltelijke intrekking van een verzoekschrift genoemd. Bij intrekking van het verzoekschrift kan de eiser tegelijkertijd afstand doen van (afzien van) de vordering. In de memorie tot intrekking van het verzoekschrift moet een bankrekeningnummer voor de terugbetaling van de gerechtskosten worden vermeld. De gerechtskosten worden terugbetaald als het verzoekschrift wordt ingetrokken vóór de uitvaardiging van het betalingsbevel.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de verweerder niet via het internet antwoorden. Het eerste stuk dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel aan de verweerder wordt betekend, is een betalingsbevel. De verweerder kan hiertegen beroep instellen door op de traditionele manier of elektronisch een bezwaarschrift in te dienen.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de verweerder niet antwoorden op het inleidende verzoekschrift. De enige vorm van beroep tegen het betalingsbevel is de indiening van een bezwaarschrift bij het gerecht (op de traditionele manier of elektronisch). In dat geval verliest het betalingsbevel zijn rechtskracht. De zaak wordt door het e‑gerecht verwezen naar het gerecht dat bevoegd is op de plaats waar de verweerder zijn woonplaats heeft en wordt in andere zittingen behandeld.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Een betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd, wordt definitief twee weken na de betekening ervan aan de verweerder. Een definitief betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd en in het IT-systeem is opgenomen, is een executoriale titel. Een betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd, wordt door de rechter uitvoerbaar verklaard in de vorm van een elektronische executoriale titel.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kunnen er geen stukken bij elektronisch ingediende memories worden gevoegd.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden processtukken elektronisch aan de eiser betekend. Bij inleiding van de procedure door het indienen van een verzoekschrift via de website van het e‑gerecht, krijgen eisers toegang tot een speciaal gedeelte van de website van het e‑gerecht waar ze correspondentie van het gerecht kunnen ontvangen. De betekening van processtukken aan de eiser geschiedt via het datatransmissiesysteem dat de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel ondersteunt (elektronische betekening van processtukken). De betekening van processtukken aan de verweerder geschiedt alleen elektronisch als de verweerder met deze vorm van betekening van processtukken heeft ingestemd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden rechterlijke beslissingen elektronisch gegeven.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, alleen in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Als de executoriale titel betrekking heeft op een rechterlijke beslissing die in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is gegeven, kan een verzoek tot inleiding van een tenuitvoerleggingsprocedure elektronisch worden ingediend. Het verzoek moet worden ingediend via het datatransmissiesysteem dat de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel ondersteunt.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

In de loop van een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel hebben de partijen volledige toegang tot de dossiers van de in hun zaak gevoerde procedure. Deze toegang verloopt via het datatransmissiesysteem dat de procedure ondersteunt. Het is ook mogelijk om de geraadpleegde documenten af te drukken. In andere procedures dan de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is dit niet mogelijk.

Laatste update: 15/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Roemenië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Overeenkomstig artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een verzoek dat persoonlijk of via een vertegenwoordiger per post, koerier, fax of anderszins is ingediend, worden ingescand en per e-mail of als een elektronisch document worden verzonden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Verzoekschriften kunnen worden ingediend door ze in te scannen en per e-mail of als elektronische documenten in civiele zaken te verzenden. Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze vorm van indiening is op elk moment mogelijk.

Overeenkomstig artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt een verzoek dat persoonlijk of via een vertegenwoordiger per post, koerier, fax of anderszins is ingediend en dat is ingescand en per e-mail of als een elektronisch document is verzonden, geregistreerd en van een specifieke datum voorzien door afstempeling met de stempel van binnenkomst. Na registratie worden het verzoekschrift en de begeleidende stukken alsmede, in voorkomend geval, de bewijsstukken van de wijze waarop ze aan het gerecht zijn toegezonden, overhandigd aan de voorzitter van de rechtbank of de door hem aangewezen persoon, die onmiddellijk stappen onderneemt om op willekeurige wijze en conform de wet een rechterlijke kamer samen te stellen.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering voorziet niet in het gebruik van standaardformulieren voor rechtsvorderingen. De gewone regels inzake burgerlijke rechtsvorderingen hebben betrekking op de inhoud van een aantal civielrechtelijke vorderingen (bijvoorbeeld verzoekschrift, verweerschrift, tegenvordering).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevensoverdracht en gegevensopslag worden beveiligd met behulp van de eigen IT‑tools voor e-mailsystemen, zoals firewalls, certificaten, antivirussoftware en functiegebaseerde toegangscontroles, en door toepassing van goede beveiligingspraktijken.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Krachtens artikel 148, leden 2 en 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen aan de rechtbanken gerichte verzoekschriften ook als elektronische documenten worden ingediend, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Het verzoekschrift moet ook een handtekening bevatten. De handtekening mag worden aangebracht op een document, dat vervolgens wordt ingescand en per e-mail wordt verzonden. De handtekening mag elektronisch zijn indien het verzoekschrift een elektronisch document is dat per e-mail wordt verzonden.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, er moeten gerechtskosten worden betaald conform noodverordening nr. 80/2013 van de regering betreffende gerechtelijke zegelrechten, maar het bedrag ervan is hetzelfde. Gerechtelijke zegelrechten worden door de persoon die de belasting verschuldigd is contant, per bankoverschrijving of online betaald op een afzonderlijke lokale inkomstenrekening "Gerechtelijke en andere zegelrechten" die is geopend op naam van de administratieve eenheid van het gebied waar de natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, waar de rechtspersoon statutair is gevestigd. Indien de persoon die het gerechtelijke zegelrecht verschuldigd is noch zijn woonplaats, noch zijn verblijfplaats, noch, in voorkomend geval, zijn statutaire zetel in Roemenië heeft, wordt het zegelrecht betaald op de lokale inkomstenrekening van de administratieve eenheid van het gebied waar het gerecht waarbij de vordering of het verzoekschrift wordt ingediend, gevestigd is.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als de eiser kan afzien van de rechtsvordering. Overeenkomstig artikel 406 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan de eiser te allen tijde afzien van de rechtsvordering, hetzij mondeling tijdens een rechtszitting, hetzij door middel van een schriftelijk verzoek.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

De verweerder is niet verplicht om het internet te gebruiken.

Overeenkomstig artikel 149, lid 4, en artikel 154, lid 6, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geschiedt de kennisgeving van dagvaardingen en alle processtukken ambtshalve door de gerechtsambtenaren of door andere medewerkers van de rechtbank, alsmede door vertegenwoordigers of medewerkers van andere rechtbanken in districten waar de persoon aan wie de dagvaarding of het processtuk wordt bekendgemaakt, zich bevindt. De kennisgeving van dagvaardingen en andere processtukken kan door de griffier van de rechtbank worden uitgevoerd per fax, per e-mail of op een andere wijze waarbij de tekst van het stuk wordt verzonden en de ontvangst ervan wordt bevestigd, mits de partij het gerecht daartoe de nodige gegevens heeft verstrekt. Ter bevestiging zendt de rechtbank samen met het processtuk een formulier toe met daarin de naam van het gerecht, de datum van de kennisgeving, de naam van de griffier die verantwoordelijk is voor de kennisgeving en informatie over de meegedeelde stukken. Het formulier wordt door de ontvanger ingevuld met vermelding van de datum van ontvangst, de duidelijk aangegeven naam en de handtekening van de persoon die verantwoordelijk is voor de ontvangst van de correspondentie, en wordt per fax, e-mail of op een andere wijze naar de rechtbank verzonden. Wanneer het verzoekschrift overeenkomstig de wet per fax of e-mail is verzonden, is de griffier van de rechtbank ambtshalve verplicht afschriften van het verzoekschrift te maken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de partij die de verplichting heeft om afschriften te verstrekken.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De verweerder wordt in kennis gesteld op dezelfde wijze als bij de betekening van een processtuk. Zie het antwoord op vraag 9.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Overeenkomstig artikel 208 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de sanctie voor het niet indienen van een verweerschrift binnen de wettelijk gestelde termijn dezelfde, ongeacht de wijze waarop het is ingediend. Als de verweerder geen verweerschrift indient, verliest hij zijn recht om nog bewijsstukken in te dienen of om andere bezwaren te maken dan die welke verband houden met de openbare orde, tenzij de wet anders bepaalt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie het antwoord op vraag 9.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op vraag 9.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zie het antwoord op vraag 9.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op de vragen 1 en 9.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Voor gerechtelijke stukken die in het kader van een tenuitvoerleggingsprocedure worden afgegeven, gelden dezelfde algemeen toepasselijke bepalingen als voor de kennisgeving van processtukken. Zie het antwoord op vraag 1.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

De webpagina's van de rechtbanken ( De link wordt in een nieuw venster geopend.http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) of de infobalies die zich in sommige rechtbanken bevinden, bieden echter toegang tot een samenvatting van vonnissen op basis van het nummer van de zaak, het onderwerp van de zaak en de namen van de partijen. Het is ook de bedoeling dat gerechtelijke dossiers in de toekomst vanuit huis kunnen worden geraadpleegd, tegen betaling van een vergoeding.

Laatste update: 04/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Slowakije

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Gerechtelijke procedures kunnen via het internet worden ingeleid of, preciezer gezegd, vorderingen en andere verzoeken kunnen elektronisch worden ingediend, mits ze van een gecertificeerde elektronische handtekening zijn voorzien.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Elektronische indiening is mogelijk voor alle soorten vorderingen en voor alle verzoeken. Als een verzoek in een zaak elektronisch wordt ingediend zonder autorisatie (gecertificeerde elektronische handtekening), moet dit verzoek binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend, anders zal de rechtbank er geen rekening mee houden; de rechtbank nodigt de indiener niet uitdrukkelijk uit om dat te doen.

In niet-contentieuze zaken kan een verzoek worden gericht aan om het even welke districtsrechtbank, die verplicht is het verzoek in haar register te registreren en onverwijld naar de bevoegde rechtbank door te sturen. Een dergelijk verzoek heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer het bij de bevoegde rechtbank zou zijn ingediend.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Te allen tijde.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen specifieke opmaak vereist; vorderingen worden op hun inhoud beoordeeld. Als in een vordering bepaalde gegevens ontbreken, zal de rechtbank de partij verzoeken om haar vordering te corrigeren of aan te vullen binnen een termijn die niet korter mag zijn dan tien dagen.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De voorwaarden voor de opslag en overdracht van gegevens zijn vastgesteld in wet nr. 543/2005 betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken, zoals gewijzigd (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (hierna "PaOR" genoemd).

a) De procedure voor de aanvaarding van via het internet ingediende verzoeken met een gecertificeerde elektronische handtekening is geregeld bij wet nr. 215/2002 betreffende de elektronische handtekening en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd bij wet nr. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) en verordening nr. 542/2002 van de NBU (nationale veiligheidsautoriteit) inzake de methode en procedure voor het gebruik van elektronische handtekeningen in zakelijke en administratieve relaties (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Een aldus ontvangen verzoek wordt doorgestuurd naar de postkamer, die deze verder verwerkt overeenkomstig artikel 129 PaOR. Een postkamer van de rechtbank gebruikt een softwaretoepassing om een lijst van verzoeken bij te houden.

b) Verzoeken die zonder gecertificeerde elektronische handtekening worden ontvangen, worden onmiddellijk doorgestuurd naar de postkamer, zodat deze ze kan verwerken conform artikel 129 PaOR.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Een via het internet ingediend verzoek zonder gecertificeerde elektronische handtekening moet binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend, anders zal de rechter er geen rekening mee houden. Verzoeken met een gecertificeerde elektronische handtekening hoeven niet te worden aangevuld. Het exacte tijdstip waarop het ingediende stuk is ontvangen, wordt genoteerd en geregistreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, er zijn gerechtskosten verschuldigd voor het maken van een afschrift van de vordering en de bijlagen daarbij die het gerechtelijk dossier vormen en voor het maken van een afschrift van de vordering en de bijlagen daarbij die aan de partijen worden verstrekt indien de vordering elektronisch is ingediend en van een gecertificeerde elektronische handtekening is voorzien overeenkomstig wet nr. 215/2002 betreffende de elektronische handtekening en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd bij wet 679/2004 en verordening nr. 542/2002 van de NBU inzake de methode en procedure voor het gebruik van elektronische handtekeningen in zakelijke en administratieve relaties. De vergoeding bedraagt 0,1 EUR per bladzijde, maar ten minste 10 EUR per verzoek dat een vordering bevat of een verzoek tot inleiding van een procedure is, en de bijlagen daarbij, en ten minste 3 EUR voor alle andere verzoeken en de bijlagen daarbij (punt 20a van de bijlage bij wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten, zoals gewijzigd (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, elk verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, ongeacht de wijze waarop het is ingediend.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

De verweerder mag maar is niet verplicht er gebruik van te maken.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De procedure die van toepassing is op elektronische verzoeken is vastgesteld in wet nr. 543/2005 betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken, zoals gewijzigd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De procedure die van toepassing is op elektronische verzoeken is vastgesteld in wet nr. 543/2005, zoals gewijzigd, betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Bewijsmiddelen zijn alle mogelijke middelen waarmee de omstandigheden van een zaak kunnen worden vastgesteld; een bewijsmiddel kan elk middel zijn waarmee de omstandigheden van een zaak kunnen worden vastgesteld. Zij zijn toegestaan in alle soorten procedures. Stukken kunnen bij een rechtbank worden ingediend met inachtneming van de voorwaarden van artikel 125 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilný sporový poriadok).

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Overeenkomstig artikel 105 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen stukken via het internet worden betekend. Een stuk van een rechtbank wordt geacht te zijn afgeleverd op de vijfde dag nadat het is verzonden, zelfs als de geadresseerde het niet heeft gelezen.

Betekening via het internet is echter uitgesloten bij vonnissen, andere rechterlijke beslissingen, dagvaardingen en andere stukken waarvoor de wet voorschrijft dat ze persoonlijk moeten worden betekend. Een vonnis kan alleen persoonlijk worden betekend; betekening via het internet is niet toegestaan.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee. Een vonnis wordt gewezen met behulp van computertechnologie en een sjabloon met een voorgedrukt staatswapen van de Slowaakse Republiek en de volgende tekst: "Vonnis namens de Slowaakse Republiek". Een schriftelijk vonnis wordt ondertekend door de voorzitter van de rechterlijke kamer of de alleenzetelende rechter.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er kan beroep worden aangetekend via het internet. Als een beroepschrift elektronisch wordt ingediend zonder een gecertificeerde elektronische handtekening, moet het binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend. Doet de appellant dit niet, dan wordt er geen rekening gehouden met het ingediende beroepschrift. Een beslissing over een beroepschrift mag niet via het internet worden opgesteld en moet dus op papier worden gesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Een verzoek tot tenuitvoerlegging van een beslissing kan via het internet worden ingediend. Als het verzoek elektronisch wordt ingediend zonder een gecertificeerde elektronische handtekening, moet het binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend. Indien de partij dit nalaat, wordt er geen rekening gehouden met het ingediende verzoek.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen dossiers alleen persoonlijk raadplegen en uitsluitend in aanwezigheid van een medewerker van de rechtbank.

De website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vergemakkelijkt het opzoeken van informatie in een databank met rechterlijke beslissingen. Eenieder kan rechterlijke beslissingen opzoeken en raadplegen. Beslissingen kunnen worden opgezocht aan de hand van de volgende criteria: de datum van uitvaardiging, de uitvaardigende rechtbank, het dossiernummer, de vorm van de beslissing, de aard van de beslissing, het rechtsgebied, de toegepaste wettelijke bepalingen, en de voornaam en naam van de rechter of de gerechtsmedewerker die de beslissing heeft gegeven; er kan ook worden gezocht naar woorden die in de beslissing zijn gebruikt (fulltext).

Laatste update: 14/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Finland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Geautomatiseerde verwerking is beschikbaar voor het indienen van een verzoek om een dagvaarding in geval van niet-betwiste vorderingen, voor het aanvragen van rechtsbijstand (en voor het indienen van een verzoek om de benoeming van een advocaat door de overheid, of, voor advocaten, van een declaratie van honoraria en kosten) en voor het indienen van een tenuitvoerleggingsverzoek (privaatrechtelijk verzoek voor de tenuitvoerlegging van een schuld die is gebaseerd op een uitspraak of vonnis van een districtsrechtbank (käräjäoikeus).

Finland heeft geen procedures die uitsluitend via internet beschikbaar zijn.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De faciliteit is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Voor bedrijven en organisaties die vaak een verzoek om een dagvaarding indienen is een xml‑model beschikbaar. Voor burgers en bedrijven is een afzonderlijk onlineformulier beschikbaar.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De geautomatiseerde verwerkingsfaciliteit van de Finse rechtbanken is beveiligd door het gebruik van een versleuteld https-protocol voor de veilige uitwisseling van gegevens. Gegevens die worden ingediend door rechtbanken worden bewaard op een beveiligde server, waar belanghebbende partijen hun documenten kunnen downloaden.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Gebruikers moeten inloggen om bestanden te kunnen downloaden van de beveiligde server.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Voor elektronische procedures gelden dezelfde vergoedingen als voor niet-elektronische procedures.  Districtsrechtbanken brengen de vergoedingen na afloop van de procedure in rekening aan aanvragers en eisers. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aard van de zaak en de complexiteit van de procedure.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Op via elektronische procedures ingediende vorderingen zijn dezelfde beginselen van toepassing als op via conventionele, niet-elektronische middelen ingediende vorderingen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Verweerders kunnen via internet reageren, maar het gebruik van internet is niet verplicht.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In civiele zaken zijn er geen verschillen tussen elektronische en niet-elektronische procedures.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

In civiele zaken zijn er geen verschillen tussen elektronische en niet-elektronische procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja.  Verzoeken om een dagvaarding, reacties en andere gerechtelijke stukken kunnen ook via e-mail aan de rechtbank worden toegezonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Documenten waarvoor geen ontvangstbevestiging hoeft te worden gestuurd (zoals reacties, dagvaardingen voor voorbereidende zittingen en terechtzittingen, samenvattingen) kunnen via e-mail aan de belanghebbenden worden toegezonden.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechterlijke beslissingen kunnen op verzoek elektronisch aan de belanghebbenden worden toegezonden.  De ontvanger of zijn of haar vertegenwoordiger moet inloggen om rechterlijke beslissingen te kunnen downloaden van de onlinefaciliteit.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is op dit moment niet mogelijk om via internet een rechtsmiddel in te stellen.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Verzoeken om de instelling van tenuitvoerleggingsprocedures kunnen via internet worden ingediend. Geautomatiseerde verwerking is beschikbaar voor privaatrechtelijke verzoeken om de tenuitvoerlegging van op een vonnis of uitspraak van een districtsrechtbank gebaseerde schuld.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja. Als de procedure via internet is geïnitieerd, kunnen eisers de voortgang van hun zaak volgen door in te loggen op de onlinefaciliteit.

Laatste update: 14/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Zweden

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

In Zweden moet een verzoek tot dagvaarding in geval van een geschil schriftelijk worden ingediend en persoonlijk door de eiser of zijn of haar vertegenwoordiger worden ondertekend. Dit vereiste betekent dat een verzoek tot dagvaarding niet elektronisch kan worden ingediend.

Hetzelfde geldt voor verzoeken om een betalingsbevel die bij de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie worden ingediend. In het geval van een betalingsbevel heeft de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie echter bepaalde mogelijkheden om een uitzondering te maken voor personen die een groot aantal verzoeken om betalingsbevelen indienen.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Zoals kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1, is dit alleen mogelijk in bepaalde uitzonderlijke gevallen in verkorte procedures.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak. Zoals kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 12, kunnen verweerschriften en andere procesdocumenten over het algemeen echter via internet worden ingediend als ze niet persoonlijk hoeven te worden ondertekend.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Documenten die niet persoonlijk hoeven te worden ondertekend, kunnen langs elektronische weg worden ingediend. Dat betekent dat het in beginsel mogelijk is om alle documenten behalve verzoeken tot dagvaarding elektronisch in te dienen. In individuele zaken kan de rechtbank echter bepalen dat een niet-ondertekend oorspronkelijk document dat langs elektronische weg is ingediend door de verzender moet worden bevestigd door middel van een ondertekend oorspronkelijk document.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niets belet een autoriteit om een document elektronisch te verzenden en via e-mail een ontvangstbevestiging daarvan te ontvangen, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk wordt geacht vanwege toepasselijke bepalingen betreffende persoonsgegevens enz.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Een vonnis wordt per post verzonden, behalve indien de partij anders verzoekt. Indien passend, bijvoorbeeld in verband met toepasselijke bepalingen inzake persoonsgegevens, kunnen documenten in plaats daarvan per fax of via e-mail worden verzonden of anderszins beschikbaar worden gemaakt in elektronische vorm.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is mogelijk om beroep in te stellen via e-mail. Indien nodig kan de rechtbank verlangen dat dit beroep door de verzender wordt bevestigd door middel van een ondertekend oorspronkelijk document.

Zie met betrekking tot dagvaardingen het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Een verzoek tot tenuitvoerlegging kan worden ingediend door de rechthebbende partij of zijn of haar vertegenwoordiger, zowel mondeling als schriftelijk. Bij een mondeling verzoek moet de verzoeker (de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt) contact opnemen met de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie. Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend door de verzoeker of zijn of haar vertegenwoordiger. De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie kan een partij die een groot aantal verzoeken indient echter toestaan om deze langs elektronische weg in te dienen.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Laatste update: 14/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.