Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

In Zweden moet een verzoek tot dagvaarding in geval van een geschil schriftelijk worden ingediend en persoonlijk door de eiser of zijn of haar vertegenwoordiger worden ondertekend. Dit vereiste betekent dat een verzoek tot dagvaarding niet elektronisch kan worden ingediend.

Hetzelfde geldt voor verzoeken om een betalingsbevel die bij de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie worden ingediend. In het geval van een betalingsbevel heeft de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie echter bepaalde mogelijkheden om een uitzondering te maken voor personen die een groot aantal verzoeken om betalingsbevelen indienen.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Zoals kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 1, is dit alleen mogelijk in bepaalde uitzonderlijke gevallen in verkorte procedures.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak. Zoals kan worden afgeleid uit het antwoord op vraag 12, kunnen verweerschriften en andere procesdocumenten over het algemeen echter via internet worden ingediend als ze niet persoonlijk hoeven te worden ondertekend.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Documenten die niet persoonlijk hoeven te worden ondertekend, kunnen langs elektronische weg worden ingediend. Dat betekent dat het in beginsel mogelijk is om alle documenten behalve verzoeken tot dagvaarding elektronisch in te dienen. In individuele zaken kan de rechtbank echter bepalen dat een niet-ondertekend oorspronkelijk document dat langs elektronische weg is ingediend door de verzender moet worden bevestigd door middel van een ondertekend oorspronkelijk document.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niets belet een autoriteit om een document elektronisch te verzenden en via e-mail een ontvangstbevestiging daarvan te ontvangen, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk wordt geacht vanwege toepasselijke bepalingen betreffende persoonsgegevens enz.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Een vonnis wordt per post verzonden, behalve indien de partij anders verzoekt. Indien passend, bijvoorbeeld in verband met toepasselijke bepalingen inzake persoonsgegevens, kunnen documenten in plaats daarvan per fax of via e-mail worden verzonden of anderszins beschikbaar worden gemaakt in elektronische vorm.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is mogelijk om beroep in te stellen via e-mail. Indien nodig kan de rechtbank verlangen dat dit beroep door de verzender wordt bevestigd door middel van een ondertekend oorspronkelijk document.

Zie met betrekking tot dagvaardingen het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Een verzoek tot tenuitvoerlegging kan worden ingediend door de rechthebbende partij of zijn of haar vertegenwoordiger, zowel mondeling als schriftelijk. Bij een mondeling verzoek moet de verzoeker (de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt) contact opnemen met de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie. Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend door de verzoeker of zijn of haar vertegenwoordiger. De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie kan een partij die een groot aantal verzoeken indient echter toestaan om deze langs elektronische weg in te dienen.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Laatste update: 14/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website