Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja.

Vertegenwoordigers voor gerechtelijke procedures (procuradores) en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn daartoe verplicht.

Voor natuurlijke en rechtspersonen gaat het sinds 1 januari 2017 om een facultatieve optie, die in de loop van 2017 volledig zal worden uitgerold. Het ministerie van Justitie houdt een register bij dat elektronisch beschikbaar is en dat informatie over de relevante middelen en adressen bevat.

Een elektronische handtekening is vereist om de authenticiteit van de inhoud te garanderen en het bewijs van verzending en ontvangst te leveren.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Deze dienst is beschikbaar voor alle civiele procedures.

De toegang voor natuurlijke en rechtspersonen wordt momenteel tot stand gebracht, hoewel de toegang in sommige delen van het land tijdelijk kan worden beperkt tot betalingsbevelprocedures.

Procuradores en andere wettelijke vertegenwoordigers moeten een procedure starten via het internet; voor natuurlijke en rechtspersonen is het gebruik van het internet facultatief.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Het starten van een procedure via het internet kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Omdat sommige dagen geen werkdagen zijn, zal een procedure die op een niet-werkdag wordt gestart pas op de volgende werkdag in behandeling worden genomen.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen verplichte bestandsindeling. Als het elektronische document te groot is en het systeem geblokkeerd is, moet het op papier worden ingediend.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De bevoegde overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor het opzetten van geschikte elektronische systemen. De veiligheid wordt gewaarborgd door een systeem van voorafgaande verificatie via de elektronische handtekeningen voor rechtspractici, terwijl de toegang voor gemachtigde ambtenaren geschiedt door middel van cryptografische sleutels en digitale certificaten. Het systeem moet de authenticiteit van de inhoud garanderen en een bewijs van verzending en ontvangst leveren.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Ja, via een systeem van voorafgaande verificatie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er zijn kosten verbonden aan verzoeken van rechtspersonen maar niet aan die van natuurlijke personen. Voor alle verzoeken, ongeacht of ze elektronisch dan wel op een andere wijze worden ingediend, moet de betaling elektronisch via het internet worden verricht en moet het betalingsbewijs bij het verzoek worden gevoegd (wie dit niet doet, kan dit later nog rechtzetten).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Elektronische verzoeken kunnen officieel worden ingetrokken, onder dezelfde voorwaarden als op papier ingediende verzoeken. Een verzoek kan na indiening ervan niet worden geannuleerd.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Nee: elke partij antwoordt volgens de juiste procedure, die afhankelijk is van de vraag of zij al dan niet een rechtspracticus is. Voor natuurlijke en rechtspersonen is elektronische indiening optioneel.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niets: de elektronische procedure is alleen van toepassing op de indiening van documenten en kennisgevingen die aan de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen worden betekend. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt. De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier en de betekening ervan geschiedt elektronisch of fysiek, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niets: de elektronische procedure is alleen van toepassing op de indiening van documenten en kennisgevingen die aan de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen worden betekend. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt. De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier en de betekening ervan geschiedt elektronisch of fysiek, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja. De rechtbanken zijn uitgerust om documenten elektronisch te ontvangen. Documenten kunnen elektronisch worden ingediend via de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen.

Elektronische indiening is mogelijk voor alle procedures.

Voorafgaande verificatie via de elektronische handtekening van de rechtspracticus is vereist.

Natuurlijke en rechtspersonen kunnen ook documenten elektronisch indienen zoals hierboven beschreven, als ze voor deze mogelijkheid hebben gekozen.

Het originele document moet worden verstrekt indien de rechter daarom verzoekt, in welk geval het per post kan worden verzonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht. Voor natuurlijke en rechtspersonen is dit facultatief, na voorafgaande verificatie.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee, rechtspractici noch de partijen zelf kunnen zaken online raadplegen omdat het niet in het hele land mogelijk is om een zaak in civiele procedures online te bekijken. Deze mogelijkheid wordt momenteel in bepaalde delen van het land ingevoerd.

Laatste update: 04/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website