Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Isvediż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Ipproċessar onlajn ta’ każijiet u komunikazzjoni elettronika mal-qrati

Svezja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li jinbdew proċeduri fil-qorti permezz tal-internet?

Fl-Isvezja, rikors għal ċitazzjoni f'kawża kontenzjuża jrid isir bil-miktub u jkun iffirmat personalment mir-rikorrent jew mir-rappreżentant tiegħu. Ir-rekwiżit tal-firma tfisser li rikors ma jistax jintbagħat elettronikament.

L-istess jgħodd għal talbiet għal ordni ta' ħlas li jintbagħtu lill-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Svediża. Fil-każ ta' ordni ta' ħlas, madankollu, hemm xi possibilitajiet għall-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Svediża biex teżenta lil dawk li jressqu għadd kbir ta' talbiet għal ordni ta' ħlas.

2 Jekk proċedura bħal din teżisti, għal-liema tipi ta' każijiet hija disponibbli? Hemm proċeduri li huma disponibbli biss permezz tal-internet?

Kif intqal fit-tweġiba għall-mistoqsija nru 1, dan hu possibbli biss f'każijiet eċċezzjonali fil-proċess sommarju.

3 Din il-faċilità hija disponibbli f'kull ħin (jiġifieri 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-gimgħa) jew f’ħinijiet speċifiċi biss? Jekk hija disponibbli f'ħinijiet speċifiċi biss, x'inhuma dawn il-ħinijiet?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

4 Id-dettalji tat-talba għandhom ikunu pprovduti f'xi tip ta' format partikolari?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

5 It-trasferiment u ż-żamma tad-dejta kif isiru b’mod fiż-żgur?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

6 Huwa meħtieġ li tintuża xi tip ta' firma elettronika u/jew sistema li biha jiġi rreġistrat il-ħin?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

7 Għandhom jitħallsu xi tariffi tal-qrati? Jekk iva, kif jistgħu jitħallsu u hemm xi differenzi bejnhom u bejn it-tariffi għall-proċeduri mhux elettroniċi?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

8 Huwa possibbli li wieħed jirtira talba li l-proċeduri dwarha jkunu nbdew permezz tal-internet?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

9 Jekk ir-rikorrent jibda proċeduri permezz tal-internet, huwa possibbli u/jew obbligatorju li l-intimat jirrispondi permezz tal-internet ukoll?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża. Kif intqal fit-tweġiba għall-mistoqsija nru 12, madankollu, huwa ġeneralment possibbli li tressaq nota tal-eċċezzjonijiet u dokumenti proċedurali oħrajn bl-Internet jekk ma jkunux hemm il-ħtieġa li jkunu ffirmati personalment.

10 Fir-rigward tal-proċedura elettronika, x'jiġri jekk l-intimat jirrispondi għat-talba?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

11 Fir-rigward tal-proċedura elettronika, x'jiġri jekk l-intimat ma jirrispondix għat-talba?

Ma hemm l-ebda servizz fuq l-Internet biex tiftaħ kawża.

12 Huwa possibbli li wieħed iressaq dokumenti quddiem il-qorti b'mod elettroniku u jekk dan huwa possibbli f’liema proċeduri u b’liema kundizzjonijiet jista' jsir?

Dokumenti li ma hemmx bżonn li jiġu ffirmati personalment jistgħu jintbagħtu elettronikament. Dan ifisser li huwa possibbli, fil-prinċipju, li d-dokumenti kollha għajr ir-rikors taċ-ċitazzjoni jintbagħtu elettronikament. Il-qorti tista', madankollu, tiddeċiedi kawża individwali li dokument oriġinali mhux iffirmat li jkun intbagħat elettronikament irid ikun ikkonfermat mill-mittent permezz ta' dokument oriġinali ffirmat.

13 Id-dokumenti ġudizzjarji, b'mod partikolari s-sentenzi, jistgħu jiġu nnotifikati permezz tal-internet?

Ma hemm xejn li jipprevjeni awtorità milli tibgħat dokument elettronikament u li l-wasla tad-dokument tkun ikkonfermata b'email, pereżempju, jekk dan jitqies bżonnjuż skont id-dispożizzjonijiet fis-seħħ li jikkonċernaw id-dejta personali, eċċ.

14 Id-deċiżjoniet ġudizzjarji jistgħu jingħataw b'mod elettroniku?

Sentenza tintbagħat bil-posta, sakemm ma jkunx hemm parti li titlob biex ma jsirx hekk. Fejn xieraq, pereżempju fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar id-dejta personali fis-seħħ, id-dokumenti jistgħu minflok jintbagħtu b'faks jew email, jew ikunu disponibbli f'forma elettronika oħra.

15 Jista' jsir appell permezz tal-internet u d-deċiżjoni li tittieħed fih tista' tiġi nnotifikata permezz tal-internet?

Tista' tiftaħ appell b'email. Fejn ikun hemm bżpnn, il-qorti tista' titlob li dak l-appell ikun ikkonfermat mir-rikorrent permezz ta' dokument oriġinali ffirmat.

Fir-rigward taċ-ċitazzjonijiet, ara t-tweġiba għall-mistoqsija nru 13.

16 Jistgħu jinbdew proċeduri ta' eżekuzzjoni permezz tal-internet?

Talba għall-eżekuzzjoni tista' ssir mill-parti intitolata jew ir-rappreżentant tagħha, verbalment jew bil-miktub. Talba verbali tirrikjedi li l-parti li qed titlob l-eżekuzzjoni tikkuntattja lill-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Svediża. Talba bil-miktub trid tkun iffirmata mill-parti li qed titlob l-eżekuzzjoni jew mir-rappreżentant tagħha. L-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Svediża tista', madankollu, tippermetti li parti li tkun qed tibgħat għadd kbir talbiet li tagħmel dan elettronikament.

17 Il-partijiet jew ir-rappreżentanti legali tagħhom jistgħu jikkonsultaw il-każijiet onlajn? Jekk iva, kif?

Le.

L-aħħar aġġornament: 14/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.