Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Automātiska apstrāde - Beļģija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Šis jautājums ir aplūkots “Phenix likumos”, konkrētāk:

  • 2006. gada 10. jūlija Likumā par elektronisko tiesvedību (loi relative à la procédure par voie électronique) (Beļģijas Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 7. septembris);
  • 2006. gada 5. augusta Likumā, ar ko groza konkrētus Civilprocesa kodeksa noteikumus par elektronisko tiesvedību (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Beļģijas Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 7. septembris).

Phenix likumi šādi tiek dēvēti, pamatojoties uz tāda paša nosaukuma IT projektu, kura mērķis ir nodrošināt datoru pieejamību visās Beļģijas tiesās, lai visu tiesvedības procesu varētu pienācīgā kārtībā vadīt elektroniski.

Kopš 2012. gada 31. decembra papildus minētajiem Phenix likumiem pakāpeniski stājās spēkā vēl divi likumi. Tie ir šādi:

  • 2012. gada 31. decembra Likums, ar ko nosaka dažādus noteikumus, jo īpaši tiesiskuma jomā (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • 2012. gada 31. decembra Likums, ar ko nosaka dažādus noteikumus tiesiskuma jomā (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Tomēr šī pakāpeniskā stāšanās spēkā vēl nenozīmē, ka tiesvedību var vadīt elektroniski, jo minētie noteikumi ir galvenokārt noteikumi, ko var piemērot arī rakstiskai tiesvedībai. Tāpēc pagaidām par normu tiek uzskatīta “tradicionālā” neelektroniskā tiesvedība.

Tajā pašā laikā tiesu kancelejām un prokuratūru sekretariātiem ir nodrošināta IT lietojumprogramma lietu pārvaldībai, kura ļauj elektroniski apstrādāt visus dokumentus un informāciju. Turklāt tiek izvērtētas vairākas iespējas elektroniskai procesuālo dokumentu un pierādījumu iesniegšanai tiesu kancelejās.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Nepiemēro.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Nepiemēro.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nepiemēro.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Nepiemēro.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nepiemēro.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nepiemēro.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nepiemēro.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nepiemēro.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Civilprocesa kodeksa (Code judiciaire) 32.ter pantā ir paredzēts, ka jebkādus paziņojumus vai dokumentus tiesām un tribunāliem, prokuratūrām vai juridiskajiem dienestiem, tostarp tiesu kancelejām un prokuratūru sekretariātiem, vai jebkādus paziņojumus advokātiem, tiesu izpildītājiem vai notāriem, kurus iesniedz tiesas vai tribunāli, prokuratūras vai juridiskie dienesti, tostarp tiesu kancelejas un prokuratūru sekretariāti vai juristi, tiesu izpildītāji vai notāri, var iesniegt, izmantojot tiesu IT sistēmu.

Pamatojoties uz šo noteikumu, ir izveidots tīkls “e-Box” paziņojumu un dokumentu iesniegšanai un ieviesta “e-Deposit” sistēma, kas jo īpaši paredzēta secinājumu, iesniegumu un pierādījumu iesniegšanai civillietās un krimināllietās.

Šos rīkus var izmantot tikai tiesās, kas norādītas ministra rīkojumā.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nepiemēro.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 04/09/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Bulgārija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Bulgārijas tiesību aktos nav paredzēta šāda iespēja. Pieteikumi tiek iesniegti rakstveidā tiesas reģistrā, un tie jāsagatavo bulgāru valodā. Pieteikumus var nosūtīt pa pastu, bet ne pa faksu vai e-pastu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem pušu procesuālās darbības civillietās un komerclietās netiek uzskatītas par spēkā esošām, ja tās tiek veiktas elektroniski un parakstītas ar elektronisko parakstu. Puses vēršas tiesā, iesniedzot pieteikumu, kas ir sagatavots bulgāru valodā un parakstīts. Pieteikumu var iesniegt attiecīgās tiesas sekretāram vai adresēt un nosūtīt tiesai pa pastu.

Civilprocesa kodeksa (GPK) 184. pants ļauj iesniegt elektroniskos dokumentus, kā arī dokumentus papīra formātā kā pierādījumus civillietās un komerclietās. Elektronisko dokumentu var iesniegt tiesā papīra formātā. Ja pretējā puse izsaka iebildumus, dokuments jāiesniedz elektroniskās atmiņas ierīcē. Ja nav pieejams aprīkojums un personāls, kas nepieciešams, lai reproducētu elektronisko dokumentu tiesas sēdē, tiesa var pieprasīt pusei, kas iesniegusi elektronisko dokumentu, iesniegt pārējām pusēm elektronisku kopiju.

Elektroniskā dokumenta un jo īpaši elektroniskā paraksta, kas ir obligāta elektroniskā dokumenta iezīme, apstrīdēšanas procedūra ir noteikta Elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta likumā.

Vienīgais Civilprocesa kodeksā paredzētais noteikums par procesuālajām darbībām tiešsaistē ir parādnieka prasību piesaistīšana izpildes procesam. Šis tiesiskais regulējums ir daļa no izpildes procesa, un darbību veic tiesu izpildītājs.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Civilprocesa kodeksa 42. panta 4. punkts ļauj izsniegt paziņojumus civillietas vai komerclietas pusēm, izmantojot e-pastu. Paziņojumi tiek uzskatīti par izsniegtiem, kad tie ir ievadīti norādītajā informācijas sistēmā, un izsniegšana ir apliecināta ar attiecīgā elektroniskā ieraksta kopiju saskaņā ar kodeksa 44. panta 3. punktu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Bulgārijas tiesību aktos šāda iespēja nav paredzēta. Skatīt atbildi uz 12. jautājumu pēdējo daļu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Publiska piekļuve tiesas nolēmumiem ir pieejama (bez reģistrēšanās), izmantojot Bulgārijas Republikas Augstākās tiesnešu padomes tīmekļa vietni: Saite atveras jaunā logāhttp://legalacts.justice.bg/. Tiesu nolēmumus var meklēt, izmantojot vairākus kritērijus, proti, “tiesa”, “lietas veids”, “gads”, “lietas numurs” un “atslēgvārdi”. Ir iespējams izmantot arī izvērsto meklēšanu, ievadot konkrētākus kritērijus. Meklēšanas rezultātā lietas dalībnieks vai pārstāvis var lejupielādēt tiesas nolēmumu “.doc” formātā. Nolēmumi tiek publicēti, tiklīdz tie tiek pieņemti, ievērojot Personas datu aizsardzības likuma un Klasificētās informācijas aizsardzības likuma prasības. Nolēmumus publicē tā, lai tajās norādītās fiziskās un juridiskās personas nevarētu identificēt. Nolēmumi lietās, kas attiecas uz indivīdu tiesībspēju vai rīcībspēju, tiek publicēti bez pamatojuma.

Turklāt katras tiesas tīmekļa vietnē ir iespējams uzraudzīt lietu izskatīšanu un saistītos tiesas nolēmumus. Tiesu nolēmumus un informāciju par lietu virzību var atrast, izmantojot iepriekš minētos meklēšanas kritērijus, un nolēmumi tiek publicēti aprakstītajā veidā. Meklēšanas rezultātā lietas dalībnieks vai pārstāvis var lejupielādēt pieņemto tiesas nolēmumu “.doc” formātā.

Lapa atjaunināta: 25/06/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Čehija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, Čehijas Republikā jebkuru prasības pieteikumu var iesniegt elektroniski.

Prasības pieteikumus var iesniegt: a) izmantojot elektronisko pastu ar sertificētu elektronisko parakstu, vai b) izmantojot datu kastītes, t.i., īpašu elektronisku repozitoriju, kas paredzēts valsts iestāžu tiesību aktu īstenošanai un piegādei vis-a-vis. Šīs procedūras ir līdzvērtīgas standarta rakstiskajam formātam. Pieprasījumu var iesniegt arī parastā elektroniskā pasta veidā bez sertificēta elektroniskā paraksta, taču tādā gadījumā trīs dienu laikā jāiesniedz pieteikums, iesniedzot identisku tekstu rakstveidā vai izmantojot metodes, kas aprakstītas a) un b) iepriekš. Sīkāka informācija par visām šīm procedūrām ir sniegta atbildē uz 6. jautājumu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Prasības pieteikumu var iesniegt elektroniski jebkurā lietā. Elektronisko maksājuma rīkojumu var iesniegt tikai elektroniski.

Elektroniskā maksājuma rīkojuma procedūra ir īpaša, saīsināta procedūra. Prasītājs iesniedz prasību, izmantojot elektronisko veidlapu, kuru aizpilda ePodatelna tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://epodatelna.justice.cz/ un paraksta, izmantojot sertificētu elektronisko parakstu. Prasītājs var pieprasīt summu līdz 1 miljonam Čehijas kronu, un elektroniskā maksājuma rīkojuma izsniegšanas nosacījumi ietver pareizu veidlapas aizpildīšanu un tiesas nodevas samaksu. Ja tiek izpildīti visi nosacījumi, tiesa var izsniegt elektronisko maksājuma rīkojumu. Tajā tā uzdod atbildētājam samaksāt prasību un tiesāšanās izdevumus 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas vai iesniegt apelāciju tiesā, kas to izdevusi. Elektroniskais maksājuma rīkojums, kas nav pārsūdzēts, ir galīgais spriedums. Ja kāds no apsūdzētajiem noteiktajā laikā iesniedz apelācijas sūdzību, elektroniskais maksājuma rīkojums tiek pilnībā atcelts, un tiesa pasludina tiesas sēdi.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Elektronisku prasības pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā.

Ja prasības pieteikums ir iesniegts pa elektronisko pastu ar sertificētu elektronisko parakstu, var izmantot ePodatelna tīmekļa vietni Saite atveras jaunā logāhttp://epodatelna.justice.cz/(lai gan tā ir pieejama tikai čehu valodā). Pieprasījumu var iesniegt arī atbilstošā tiesas reģistra e-pasta adresē. Reģistra e-pasta adresi var atrast Saite atveras jaunā logāhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Ja prasības pieteikums ir izsniegts tiesas datu kastītē, attiecīgās tiesas datu kastītes identifikatorus var atrast valsts pārvaldes portālā, datu kastītes turētāju sarakstā (Saite atveras jaunā logāhttp://seznam.gov.cz/) — sadaļā “Valsts pārvaldes iestādes” vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.justice.cz/ sadaļā, kur sniegta atsevišķu tiesu kontaktinformācija.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Parasti darījumus var izpildīt jebkurā formātā, ja vien konkrētiem tiesību aktiem nav noteikts īpašs formāts. Ir svarīgi, lai pieteikumi būtu saprotami un skaidri.

Izmantojot noteiktas elektroniskās procedūras, prasītājus var ierobežot ar tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz dažādiem saziņas līdzekļiem. Piemēram, izmantojot ePodatelna portālu Saite atveras jaunā logāhttp://epodatelna.justice.cz/ (sk. 2., 3. un 6. jautājumu), visu pielikumu maksimālais izmērs ir ierobežots līdz 10 MB, un pieņemamie dokumentu formāti ir pdf, rtf, xls, doc un txt. Tādā pašā veidā paziņojumu izmērs ziņojumos uz datu kastīti ir ierobežots līdz 10 MB, un pieņemamie formāti datu ziņojumiem, kas tiek sūtīti datu kastītēm, ir pdf, PDF/A, xml (ja tas atbilst publiski pieejamai XSD shēmai, ko publicējis datu ziņu saņēmējs), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg / jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, sshp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn un gml/gfs/xsd. Iesniegumiem, kas iesūtīti uz e-pasta adresi, jābūt HTML formātā, VIENKĀRŠS TEKSTS ar kodētu tekstu kodēts teksts — ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), unikods vai UTF-8. E-pasta izmērs, ieskaitot pielikumus, ir ierobežots līdz 5 MB. Atbalstītās operētājsistēmas ietver: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (Windows Vista gadījumā ir konstatēta problēma ar noteiktu kvalificētu elektronisko sertifikātu HW uzglabāšanu (piemēram, viedkartes lasītājs SCR3320), pašlaik elektronisko iesniegumu nevar parakstīt vai nosūtīt, izmantojot šo lasītāju — pieteikumu var parakstīt un nosūtīt, ja Java aplikācijā ir norādīts pfx fails (12. lpp.) un tiek ievadīta privātā atslēga). Prasītājs, kurš nolemj izmantot ePodatelna portālu vai datu kastīti, var izmantot norādījumus un lietotāja rokasgrāmatu attiecīgajās tīmekļa vietnēs, lai iegūtu informāciju.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Tiesas un tiesu izpildītāji rīkojas saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību (jo īpaši ar Likumu Nr. 101/2000 Coll., par personas datu aizsardzību) un citiem atbilstošiem tiesību aktiem.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Lai iesniegtu prasības pieteikumu parastā civilprocesā, var izmantot trīs dažādas elektroniskās procedūras:

Pirmkārt, prasības pieteikumu var iesniegt pa elektronisko pastu ar sertificētu elektronisko parakstu. Sertificēts elektroniskais paraksts ir definēts Likuma Nr. 227/2000 Coll., 11. pantā par elektroniskajiem parakstiem; tas ir: a) garantēts paraksts, kas balstīts uz kvalificētu sertifikātu, ko izdevis Čehijas akreditēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un kas satur informāciju, kas ļauj nepārprotami identificēt parakstītāju (Čehijas Republikas akreditēto pakalpojumu sniedzēju saraksts ir pieejams Čehijas Republikas Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) vai b) garantēts elektroniskais paraksts, kas pamatots ar kvalificētu sertifikātu, ko izdevis sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ārpus Čehijas Republikas teritorijas, ja kvalificētais sertifikāts tiek izsniegts kā daļa no pakalpojumiem, kas iekļauti uzticamo sertifikācijas pakalpojumu sarakstā kā pakalpojums, kuru sertificēto pakalpojumu sniedzējs ir akreditēts sniegt, vai kā pakalpojumus, kuru nodrošināšana ir uzraudzīta saskaņā ar attiecīgo ES regulu. Šāda veida iesniegšana ir līdzvērtīga standarta rakstiskajai veidlapai. Prasītājam, kas vēlas veikt iesniegšanu šādā veidā, jāizmanto ePodatelna tīmekļa vietne Saite atveras jaunā logāhttp://epodatelna.justice.cz/. Prasību var arī nosūtīt uz atbilstošā tiesas reģistra e-pasta adresi. Reģistra e-pasta adreses var atrast Saite atveras jaunā logāhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx sadaļā, kur sniegta atsevišķu tiesu kontaktinformācija.

Otrkārt, var izmantot datu kastīti, kas ir īpaša elektroniska krātuve, kas paredzēta tiesību aktu izpildei un īstenošanai Čehijas Republikas valsts iestādē. Datu kastītes galvenokārt reglamentē Likums Nr. 300/2008 Coll, par elektroniskajiem aktiem un apstiprinātu dokumentu konversāciju. Šāda veida iesniegšana ir līdzvērtīga standarta rakstiskajai veidlapai. Sīkāka informācija par datu kastīšu sistēmu atrodama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.datoveschranky.info/, un lietotāja piekļuve kontam tiek nodrošināta izmantojot tīmekļa vietni Saite atveras jaunā logāhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Visas tiesas ir aprīkotas ar datu kastītēm. Attiecīgās tiesas datu kastītes identifikatorus var atrast valsts pārvaldes portālā, datu kastītes turētāju sarakstā (Saite atveras jaunā logāhttp://seznam.gov.cz/) — sadaļā “Valsts pārvaldes iestādes” vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.justice.cz/ sadaļā, kur sniegta atsevišķu tiesu kontaktinformācija.

Treškārt, prasību var iesniegt arī, izmantojot vienkāršu elektronisko pastu bez pārbaudīta paraksta. Tomēr šāda veida iesniegšana jāizlabo trīs dienu laikā, iesniedzot identisku tekstu standarta rakstveida formātā vai, izmantojot iepriekš aprakstītās metodēs, pretējā gadījumā tiesa to neņems vērā (Civilprocesa kodeksa 42. pants).

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, par tiesvedību ir jāmaksā nodeva. Prasītājs var samaksāt nodevu, kas balstīta uz nomaksas skalu, vai nu uz attiecīgās tiesas kontu, kas atrodas Čehijas Nacionālajā bankā, vai — ja tā nav lielāka par 5 000 Čehijas kronu — ar fiskālu zīmogu. Ja nodeva netiek samaksāta, kad prasība tiek iesniegta, tiesa prasītājam lūdz to samaksāt, nosakot konkrētu termiņu, un informē par nesamaksāšanas sekām. Beidzoties termiņam, tiesvedība tiek apturēta.

Maksas un maksājuma metode attiecībā uz tiesvedību, kas ierosināta ar elektronisko iesniegumu, neatšķiras no standarta veidā uzsākto tiesvedības maksājumu metodes. Izņēmums ir elektroniskās maksājuma rīkojuma procedūra, kurā tiesas nodeva ir nedaudz zemāka nekā parastajā civilprocesā.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā. Iesniegumu, kas tika veikts internetā, var atsaukt tādā pašā veidā kā standarta veidā iesniegtu iesniegumu. Atteikšanos var veikt elektroniski vai standarta veidā.

Attiecībā uz prasību prasītājs var atsaukt to pilnīgi vai daļēji, līdz brīdim, kamēr tiesas nolēmums nav kļuvis galīgs. Ja pieteikums tiek atsaukts, tiesa aptur tiesvedību pilnīgi vai pieteikuma par atsaukšanu ietvaros. Ja pieteikums par lietas ierosināšanu tiek atsaukts pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu lietā, bet nolēmums vēl nav galīgs, tiesa pieteikuma atsaukšanas ietvaros lemj arī par lēmuma atcelšanu. Ja citas puses nepiekrīt pieteikuma atsaukšanai pamatota iemesla dēļ, tiesa nolemj, ka pieteikuma atsaukums nav spēkā, izņemot dažus konkrētus procesus. (Civilprocesa kodeksa 96. pants).

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājs var veikt saziņu, izmantojot internetu, bet tas nav obligāti.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Ja atbildētājs atbild uz elektronisko maksājuma rīkojumu noteiktajā termiņā, elektroniskais maksājuma rīkojums tiek pilnībā atcelts, tiesa izdod rīkojumu par tiesas sēdi, un tiesvedība notiek parastā veidā, t.i., standarta civilprasība pirmajā instancē.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs neatbild uz elektronisko maksājuma rīkojumu noteiktajā termiņā, elektroniskais maksājuma rīkojums kļūst par galīgo spriedumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Tiesas dokumenti var tikt nodoti elektroniskā formā jebkura veida tiesvedībai. Tehniskā informācija ir izklāstīta atbildē uz 4. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Tiesu veic dokumentu izsniegšanu uz to personu datu kastītēm, kuras tādas ir izveidojušas. Plašāku informāciju par datu kastītēm skatiet atbildē uz 6. jautājumu.

Tiesa var arī izsniegt dokumentus un spriedumus pa elektronisko pastu ar apstiprinātu parakstu uz e-pasta adresi, kuru adresāts ir iesniedzis tiesai, ar nosacījumu, ka adresāts ir pieprasījis vai piekritis tiesas materiālu izsniegšanai šādā veidā, un ar nosacījumu, ka tas identificēja akreditētu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir izsniedzis kvalificētu sertifikātu un uzrāda to, vai ir iesniedzis derīgu kvalificētu sertifikātu. Plašāku informāciju par kvalificētiem sertifikātiem skatiet atbildē uz 6. jautājumu. Lai izsniegšanas stātos spēkā, adresātam jāapstiprina saņemšana, nosūtot datu paziņojumu 3 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts dokuments (piemēram, uz attiecīgās tiesas e-pasta adresei) ar garantētu elektronisko parakstu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesu nolēmumi tiek iesniegti to personu datu kastēs, kuras tādas ir izveidojušas. Plašāku informāciju par datu kastītēm skatiet atbildē uz 6. jautājumu.

Tiesu nolēmumus var arī izsniegt pa elektronisko pastu ar apstiprinātu parakstu uz e-pasta adresi, kuru adresāts ir iesniedzis, - ar nosacījumu, ka adresāts ir pieprasījis vai piekritis tiesas materiālu izsniegšanai šādā veidā, un ar nosacījumu, ka tas identificēja akreditētu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kurš ir izsniedzis kvalificētu sertifikātu un uzrāda to, vai ir iesniedzis derīgu kvalificētu sertifikātu. Plašāku informāciju par kvalificētiem sertifikātiem skatiet atbildē uz 6. jautājumu. Lai izsniegšana stātos spēkā, adresātam jāapstiprina saņemšana, nosūtot datu paziņojumu 3 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts dokuments (piemēram, uz attiecīgās tiesas e-pasta adresei) ar garantētu elektronisko parakstu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, pārsūdzību var iesniegt elektroniski, tāpat kā prasību. Skatīt 6. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, izpildes procedūras var ierosināt elektroniski, tāpat kā prasību.

Ja prasītājs izvēlas veikt maksājumus ar tiesu izpildītāju, skatīt atbildi uz 6. jautājumu, piemēro mutatis mutandis. Tiesu izpildītāju sarakstu un to e-pasta adreses, un datu kastīšu identifikatorus var atrast tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.ekcr.cz/.

Tiesu izpildes gadījumā var atsaukties uz atbildi uz 6. jautājumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Čehijas tiesu biroji parasti sazinās ar pusēm un to likumīgiem pārstāvjiem pa elektronisko pastu vai telefonu, lai apstrādātu pieprasījumus par viņu lietu statusu.

Pamatinformācija par lietām, kas radušās procesa laikā (bez personas datiem), ir pieejamas arī tiešsaistē InfoSoud tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (pieejama tikai čehu valodā). Informācija par gaidāmajām tiesvedībām ir pieejama InfoJednání tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Lai piekļūtu sistēmai, jāievada tiesas nosaukums un lietas numurs.

Lapa atjaunināta: 06/03/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Īrija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā.  Izmantojot internetu, ir iespējams ierosināt noteiktu tiesvedību, t.i., tādu, kas saistīta ar maza apmēra prasībām.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Prasītāji, kas iesniedz maza apmēra prasību (t.i., noteikti prasījumi, kuru maksimālā vērtība nepārsniedz EUR 2 000), var izvēlēties, lai viņu prasība tiktu apstrādāta elektroniski. Saite atveras jaunā logāProcedūra maza apmēra prasībām ir alternatīva metode, kā ierosināt un izskatīt civilprasību attiecībā uz maza apmēra prasību. Šo pakalpojumu sniedz apgabaltiesu biroji, un tas ir paredzēts patērētāju prasību atrisināšanai lētā veidā, neiesaistot advokātu.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nē. Vienīgais noteikums ir tāds, ka detalizēta informācija par prasību nedrīkst pārsniegt 1 500 vārdus.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Informācija tiek aizsargāta, izmantojot ugunsmūrus, SSL (drošligzdu slāni) saziņai, ielaušanās atklāšanas sistēmu satura mitināšanas vietnē un lietotāja konta aizsardzībai, u.c.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nē.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas par maza apmēra prasību tiek maksātas ar kredītkarti vai debetkarti, un nodeva gan par elektronisku tiesvedību attiecībā uz maza apmēra prasību, gan par tādu, kas nav elektroniska, ir vienāda (EUR 25 2012. gadā).

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā. Ja prasība vēl nav nodota tiesai, prasību var atsaukt, nosūtot e-pastu maza apmēra prasību reģistrētājam ar lūgumu atcelt prasību.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā, atbildētājs var atbildēt, izmantojot internetu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Maza apmēra prasību reģistrētājam ir jāpieliek visas pūles, lai atrisinātu prasību, pirms tā tiek nodota izskatīšanai tiesnesim.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Prasība tiek uzskatīta par neapstrīdamu, un prasītājs var lūgt pieņemt spriedumu aizmuguriski.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē, dokumentus tiesai nav iespējams iesniegt elektroniski.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Puses var sekot līdzi savas prasības statusam tiešsaistē.

Saites

Saite atveras jaunā logāhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Jā.  Izmantojot internetu, ir iespējams ierosināt noteiktu tiesvedību, t.i., tādu, kas saistīta ar maza apmēra prasībām.

2 If so, for what types of cases is it available? Are any proceedings available exclusively via the internet?

Prasītāji, kas iesniedz maza apmēra prasību (t.i., noteikti prasījumi, kuru maksimālā vērtība nepārsniedz EUR 2 000), var izvēlēties, lai viņu prasība tiktu apstrādāta elektroniski. Saite atveras jaunā logāProcedūra maza apmēra prasībām ir alternatīva metode, kā ierosināt un izskatīt civilprasību attiecībā uz maza apmēra prasību. Šo pakalpojumu sniedz apgabaltiesu biroji, un tas ir paredzēts patērētāju prasību atrisināšanai lētā veidā, neiesaistot advokātu.

3 Is the facility available at all times (i.e. 24 hours a day, 7 days a week) or just during specific hours? If so, what are those hours?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

4 Should the details of the claim be provided in any particular format?

Nē. Vienīgais noteikums ir tāds, ka detalizēta informācija par prasību nedrīkst pārsniegt 1 500 vārdus.

5 How is transmission and storage of data secured?

Informācija tiek aizsargāta, izmantojot ugunsmūrus, SSL (drošligzdu slāni) saziņai, ielaušanās atklāšanas sistēmu satura mitināšanas vietnē un lietotāja konta aizsardzībai, u.c.

6 Is it necessary to use any kind of electronic signature and/or time record?

Nē.

7 Are court fees payable? If so, how can they be paid and are they different to those for non-electronic procedures?

Tiesas nodevas par maza apmēra prasību tiek maksātas ar kredītkarti vai debetkarti, un nodeva gan par elektronisku tiesvedību attiecībā uz maza apmēra prasību, gan par tādu, kas nav elektroniska, ir vienāda (EUR 25 2012. gadā).

8 Is it possible to withdraw a claim that has been initiated via the internet?

Jā. Ja prasība vēl nav nodota tiesai, prasību var atsaukt, nosūtot e-pastu maza apmēra prasību reģistrētājam ar lūgumu atcelt prasību.

9 If the claimant initiates proceedings via the internet is it possible and/or compulsory for the defendant to respond using the internet as well?

Jā, atbildētājs var atbildēt, izmantojot internetu.

10 In terms of the electronic procedure what happens if the defendant responds to the claim?

Maza apmēra prasību reģistrētājam ir jāpieliek visas pūles, lai atrisinātu prasību, pirms tā tiek nodota izskatīšanai tiesnesim.

11 In terms of the electronic procedure what happens if the defendant does not respond to a claim?

Prasība tiek uzskatīta par neapstrīdamu, un prasītājs var lūgt pieņemt spriedumu aizmuguriski.

12 Is it possible to submit documents to a court electronically and if so in what type of proceedings and under what conditions is it possible?

Nē, dokumentus tiesai nav iespējams iesniegt elektroniski.

13 Can judicial documents, and particularly judgments, be served via the internet?

Nē.

14 Can judicial decisions be given electronically?

Nē.

15 Can an appeal be made and its decision served via the internet?

Nē.

16 Is it possible to initiate enforcement proceedings via the internet?

Nē.

17 Can the parties or their legal representatives consult on-line cases? If so, how this can be done?

Puses var sekot līdzi savas prasības statusam tiešsaistē.

Saites

Saite atveras jaunā logāhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Lapa atjaunināta: 06/11/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Grieķija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Ir izveidota pieteikuma veidlapa, lai elektroniski iesniegtu juridiskos dokumentus Grieķijas Valsts padomei un Atēnu Pirmās instances tiesai. Tiek piedāvāts: a) pārraudzīt informāciju par juridiskajiem dokumentiem, kas elektroniski vai drukātā veidā iesniegti Atēnu Pirmās instances tiesā; b) iespēja elektroniski uzraudzīt juridiskā dokumenta virzību, pat ja tas ir iesniegts, izmantojot tradicionālās metodes, Pirejas Pirmās instances tiesas un Saloniku Pirmās instances tiesas tīmekļa vietnēs. Turklāt ir izveidota pieteikuma veidlapa, lai elektroniski iesniegtu juridiskos dokumentus administratīvajās tiesās (dioikitika dikastiria), un ir paredzēts izveidot līdzīgu pieteikuma veidlapu Revīzijas palātai (Elenktiko Synedrio).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Juridiskos dokumentus elektroniski var iesniegt lietās, kuras attiecas uz jebkuru civilprocesa tiesvedību, kas pakāpeniski tiek iekļauta tiešsaistes funkcijā. Jebkuras tiesvedības dokumentu virzību var uzraudzīt elektroniski. Šobrīd nepastāv tāds tiesvedības veids, kuru būtu iespējams ierosināt tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Juridisko dokumentu virzību var uzraudzīt elektroniski visu diennakti. Šobrīd juridiskos dokumentus elektroniski var iesniegt Atēnu Pirmās instances tiesai darba dienās un darba laikā; tomēr šī iespēja drīz būs pieejama visu diennakti, septiņas dienas nedēļā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Lai elektroniski iesniegtu juridisku dokumentu, sistēmas lietotājs (jurists) aizpilda elektronisku veidlapu un iesniedz to tiesai kopā ar pilnīgu prasības tekstu WORD formātā. Pēc iesniegšanas procedūras pabeigšanas, tas tiek nosūtīts atpakaļ pašam sūtītājam “slēgtā” formātā ar atzīmi “iesniegts”.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Lai piekļūtu sistēmai, tiek izmantotas īpašas paroles un elektroniskie paraksti gan šobrīd, gan arī tad, kad sistēma būs pilnībā funkcionāla.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Sistēmā ir iekļauta elektronisko parakstu izmantošana.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas parasti maksā elektroniski; tas ir solis pieteikumā par elektronisku juridiska dokumenta iesniegšanu. Nodevas ir tādas pašas kā nodevas par parastu iesniegšanu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nē. Juridiska dokumenta atsaukšana ir iespējama tikai saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami juridiskajiem dokumentiem, kas iesniegti tradicionālā veidā, pamatojoties uz Civilprocesa kodeksa noteikumiem.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Prezidenta dekrētā 142/2013 ir paredzēta elektroniska priekšlikumu un saistīto dokumentu iesniegšana civiltiesās. Šī iespēja vēl nav tehniski pieejama. Darba grupa šobrīd izstrādā atbilstošu tehnisko ietvaru. Atbildētājam nav obligāti jāatbild, izmantojot internetu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Visi juridiskie un citi lietas dokumenti tiek iesniegti tiesai tiesas sēdes laikā.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja atbildētājs nekādā veidā neiesniedz nekādus priekšlikumus, nolēmums tiek pieņemts aizmuguriski (in absentia).

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Prezidenta dekrētā 142/2013 ir paredzēta (papildus priekšlikumu elektroniskai iesniegšanai) saistīto dokumentu elektroniska iesniegšana civiltiesās.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Vēl ne. Tas tiek risināts.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Vēl ne. Tas tiek risināts.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Vēl ne. Tas tiek risināts.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

Lapa atjaunināta: 03/05/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Automātiska apstrāde - Spānija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā.

Tā ir obligāta prasība tiesu procesuālajiem pārstāvjiem (procuradores) un citiem likumīgajiem pārstāvjiem.

Kopš 2017. gada 1. janvāra tā nav obligāta prasība privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām), un tā tika pilnībā ieviesta 2017. gadā. Tieslietu ministrija uztur elektroniski pieejamu reģistru, kurā ir detalizēta informācija par attiecīgajiem resursiem un adresēm.

Lai garantētu satura autentiskumu un nodrošinātu nosūtīšanas un saņemšanas apliecinājumu, ir nepieciešams izmantot elektronisko parakstu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Tā ir pieejama visām civilprasībām.

Tomēr privātpersonu piekļuve atrodas izstrādes procesā, lai gan dažās valsts daļās tā var būt uz laiku ierobežota attiecībā uz maksājuma rīkojuma procedūrām.

Tiesas procesuālajiem pārstāvjiem un citiem likumīgajiem pārstāvjiem tiesvedība ir jāierosina, izmantojot internetu; privātpersonām interneta izmantošana nav obligāta.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Tā ir pieejama visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Tomēr, tā kā dažas dienas ir brīvdienas, ja procedūra tiek uzsākta brīvdienā, tā tiks pabeigta tikai nākamajā darba dienā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nav obligāta formāta. Ja elektroniskais dokuments ir pārāk liels un bloķē sistēmu, tas būs jāiesniedz papīra formātā.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Kompetentās valsts pārvaldes iestādes ir atbildīgas par atbilstošu elektronisko sistēmu izveidi. Drošība tiek nodrošināta, izmantojot juridisko profesiju pārstāvju elektroniskā paraksta iepriekšējas autentifikācijas sistēmu, bet pilnvaroto amatpersonu piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot kriptogrāfiskās kartes un digitālos sertifikātus. Sistēmai jānodrošina satura autentiskums un jāsniedz apliecinājums par nosūtīšanu un saņemšanu.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Jā, izmantojot iepriekšējas autentifikācijas sistēmu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nodevas ir jāmaksā par pieteikumiem no juridiskām personām, bet ne no privātpersonām. Par visiem pieteikumiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek iesniegti elektroniski vai citā veidā, maksājums ir jāveic elektroniski, izmantojot internetu, un tiem jāpievieno maksājuma apliecinājums. (Šīs prasības neievērošana var tikt labota vēlāk.)

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Elektroniski iesniegtos pieteikumus var oficiāli atsaukt, piemērojot tādus pašus noteikumus kā papīra formātā iesniegtajiem pieteikumiem. Pabeidzot pieteikuma iesniegšanu, to nevar atcelt.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nē, katra puse sniedz atbildi, izmantojot atbilstīgu procedūru, kas atkarīga no tā, vai tā ir vai nav juridiskās profesijas pārstāvis. Privātpersonām elektroniskā iesniegšana nav obligāta.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nekas. Elektroniskā procedūra attiecas tikai uz dokumentu iesniegšanu un paziņojumiem, kas izsniegti pušu likumīgajiem pārstāvjiem. Tiesvedība netiek apstrādāta automātiski. Tiesa sagatavo dokumentu elektroniskā formātā un/vai papīra formātā, un tas tiks izsniegts vai nu elektroniski, vai fiziski, atkarībā no tā, kādi ir piemērojamie noteikumi un ko ir izvēlējušās puses.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nekas. Elektroniskā procedūra attiecas tikai uz dokumentu iesniegšanu un paziņojumiem, kas izsniegti pušu likumīgajiem pārstāvjiem. Tiesvedība netiek apstrādāta automātiski. Tiesa sastāda dokumentu elektroniskā formātā un/vai papīra formātā, un tas tiks izsniegts vai nu elektroniski, vai fiziski, atkarībā no tā, kādi ir piemērojamie noteikumi un ko ir izvēlējušās puses.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā. Tiesām ir nepieciešamais aprīkojums, lai saņemtu dokumentus elektroniski. Dokumentus elektroniski var iesniegt pušu likumīgie pārstāvji.

Elektroniskā iesniegšana ir pieejama visiem tiesvedības veidiem.

Nepieciešama iepriekšēja autentifikācija ar juridiskās profesijas pārstāvja elektronisko parakstu.

Arī privātpersonas var iesniegt dokumentus elektroniski, kā aprakstīts iepriekš, ja tās ir izvēlējušās šo ceļu.

Dokumenta oriģināls jāiesniedz, ja to pieprasa tiesa; tādā gadījumā to var nosūtīt pa pastu

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē, ne juridisko profesiju pārstāvji, nedz pašas puses nevar iepazīties ar lietu tiešsaistē, jo iespēja skatīt civilprocesa lietu tiešsaistē nav pieejama visā valstī. Tā tiek ieviesta dažās valsts daļās.

Lapa atjaunināta: 04/05/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Horvātija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Tas nav iespējams.

Pieteikumi, aizstāvības līdzekļi, tiesiskās aizsardzības līdzekļi un citi apgalvojumi, ierosinājumi un paziņojumi ārpus tiesas sēdes tiek iesniegti rakstveidā (iesniegumi). Iesniegumus paraksta puse, t.i., tās likumīgais pārstāvis.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Netiek piemērots.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Netiek piemērots.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Netiek piemērots.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Netiek piemērots.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Netiek piemērots.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Netiek piemērots.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Netiek piemērots.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Netiek piemērots.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Netiek piemērots.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Netiek piemērots.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Likums par grozījumiem Civilprocesa likumā (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 25/13), kas stājās spēkā 2013. gada 1. aprīlī, paredz iespēju elektroniski iesniegt dokumentus komerctiesu tiesvedībā. Tā kā vēl nav ieviesta vienota IT sistēma, šos noteikumus vēl nav iespējams piemērot praksē.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Ir izstrādāts un ieviests elektronisko ziņojumu platforma (e-Oglasna ploča), kas ļauj tiesas dokumentus tiesas procesa dalībniekiem izsniegt, izmantojot IT risinājumu.

E-ziņojumu platformā publicē spriedumus saskaņā ar Civilprocesa likuma 335. panta nosacījumiem (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 un 89/14) un visus dokumentus saskaņā ar Likuma par izpildi 8. pantu (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 112/12, 25/13, 93/14 un 55/16).

Turklāt e-ziņojumu platformā publicē visus dokumentus, kas publicēti saskaņā ar procesuālajiem noteikumiem par tiesas ziņojumiem.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tas nav iespējams.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzību nevar iesniegt, izmantojot internetu, un pusi var informēt par pieņemto lēmumu, izmantojot e-ziņojumu platformu, ja ir izpildīti juridiski nepieciešamie nosacījumi.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Tas nav iespējams.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Netiek piemērots.

Lapa atjaunināta: 23/08/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Kipra

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Nē.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Nepiemēro.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Nepiemēro.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nepiemēro.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Nepiemēro.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nepiemēro.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nepiemēro.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nepiemēro.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nepiemēro.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nepiemēro.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nepiemēro.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nepiemēro.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 12/03/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Latvija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Latvijā nav paredzēts īpašs regulējums, kas attiektos uz tiesvedības ierosināšanu un civilprocesu, izmantojot interneta starpniecību. Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

Izmantojot interneta starpniecību, ir iespējams nosūtīt elektroniskos dokumentus.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Īpaša automātiska procedūra vai interneta vietne šādai procedūru veikšanai elektroniskā vidē nav paredzēta.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Latvijā ir iespējams nosūtīt elektroniskos dokumentus.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu, tiesām ir jāpieņem elektroniski parakstīti dokumenti.

Latvijas nacionālajā regulējumā, kas attiecas uz elektroniskajiem dokumentiem (Elektronisko dokumentu likums), noteikts, ka elektroniskajos dokumentiem, to autentifikācijas apstiprināšanai, nepieciešams norādīt gan datus, kas apstiprina dokumenta autentiskumu, gan parakstītāja identitāti, kā arī lai dokumentu varētu uzskatīt par pašrocīgi parakstītu - tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Izmantojot elektroniskos dokumentus, datu drošību nodrošina droša elektroniskā paraksta pakalpojuma sniedzēji saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem un personu datu aizsardzības noteikumiem Latvijā. Saziņai ar tiesu, izmantojot elektronisko parakstu, personai ir īpaši jāpiekrīt. Saziņa ar tiesu ir saistāma ar to, ka tiesa nosūta pusei savus sagatavotos dokumentus.

Papildus jānorāda, ka tiesvedības ierosināšana ar dokumentu palīdzību, kas apliecināti ar drošu elektronisko parakstu, ir pieejama visās lietās, kurām likums neparedz īpašu procesa ierosināšanas formu. Elektronisko dokumentu aprites kārtība Latvijā neattiecas uz noteiktu veidu līgumiem, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, ģimenes un mantojuma tiesībām, atsevišķu veidu galvojuma līgumiem.

Attiecībā uz laika zīmogu, Ja normatīvie akti paredz, ka dokumentam papildus citiem rekvizītiem nepieciešams arī zīmoga nospiedums, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs vai elektroniskais paraksts, ja puses šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta.

Tiesas dokumentus, iespējams izsniegt elektroniski, ja pieteicējs pieteikumā norādījis, ka vēlas saziņai ar tiesu izmantot arī elektronisko pastu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesas dokumentus, tajā skaitā spriedumus, iespējams izsniegt elektroniski, ja pieteicējs pieteikumā norādījis, ka vēlas saziņai ar tiesu izmantot arī elektronisko pastu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta.

Saziņai ar tiesu, izmantojot elektronisko parakstu, personai ir īpaši jāpiekrīt. Saziņa ar tiesu ir saistāma ar to, ka tiesa nosūta pusei savus sagatavotos dokumentus.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta.

Persona saziņai ar tiesu izpildītāju var izmantot elektroniski parakstītus dokumentus.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Īpaša interneta vietne šāda procedūru veikšanai elektroniskā vidē vienotā procesā nav paredzēta. Personām ir iespēja sekot līdzi lietas virzībai, izmantojot Tiesu portālu internetā, kurā tiek norādīta publiski pieejamā informācija.

Ar tiesas sēdes audioierakstu procesa dalībniekiem ir iepsēja iepazīties Latvijas tiesu portālā Saite atveras jaunā logāhttp://www.tiesas.lv pieejamo sadaļu "Manas lietas", jo visi tiesu informatīvajā sistēmā (turpmāk - TIS) pievienotie faili (ja tiesa audioierakstu ir pievienojusi lietai TIS) pēc datu sinhronizācijas vienu reizi diennaktī no TIS tiek nodoti uz TIS datu izplatīšanas risinājumu portālā Saite atveras jaunā logāhttp://www.tiesas.lv. Pēc autorizācijas portālā, kur lietotājam ir iespēja piekļūt tikai to lietu datiem, kurās attiecīgais lietotājs ir reģistrēts kā lietas dalībnieks, kā arī atvērt un noklausīties lietas kartiņā pieveinotos audio projektu failus. Procesa dalībnieks portālā Saite atveras jaunā logāhttp://www.tiesas.lv pieejamai sadaļai "Manas lietas" var piekļūt, izmantojot e-parakstu vai elektronisko identitātes karti, vai rakstot iesniegumu Tiesu administrācijai par piekļuves tiesību piešķiršanu.

Lapa atjaunināta: 07/02/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Lietuva

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Kopš 2013. gada 1. jūlija civilprasības ir iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Lietuvas Tiesu informācijas sistēmu (LITEKO), kurai var piekļūt, izmantojot publisko elektronisko pakalpojumu (PES) apakšsistēmu Saite atveras jaunā logāhttp://www.teismai.lt/ un Saite atveras jaunā logāhttp://www.epaslaugos.lt/, izvēloties saiti uz Lietuvas tiesu E-pakalpojumi portālu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Elektroniski var iesniegt dažādas prasības civilajā tiesvedībā vai sūdzības par atsevišķām darbībām un pieteikumiem administratīvajā procesā. Elektroniskos dokumentus var iesniegt tiesā saistībā gan ar jaunām, gan jau esošām datnēm papīra formātā. Ja elektroniskie dokumenti tiek iesniegti saistībā ar esošu datni papīra formātā, pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz arī nepieciešamais kopiju skaits papīra formātā (vienu kopiju pievieno datnei papīra formātā, un tiesa nosūta pa vienai kopijai katram lietas dalībniekam).

Kopš 2014. gada 1. janvāra elektroniskais formāts tiek izmantots tikai un vienīgi par civillietās, ko izskata apgabaltiesas saistībā ar tiesas rīkojumu izdošanu, ja pieteikums par tiesvedības ierosināšanu tika iesniegts 2013. gada 1. jūlijā vai vēlāk, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas;

1.2. civillietās, ko izskata apgabaltiesas, ja procesuālais dokuments, uz kuru balstās tiesvedība, tika iesniegts 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas;

1.3. civillietās, ko izskata reģionālās tiesas kā pirmās instances tiesas, administratīvajās lietās, ko izskata administratīvās tiesas kā pirmās instances tiesas, ja procesuālais dokuments, uz kuru balstās tiesvedība, tika iesniegts 2013. gada 1. jūlijā vai vēlāk, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas;

1.4. jebkurā tiesvedībā vispārējās jurisdikcijas tiesās un specializētajās tiesās, kas izskata pārsūdzības vai kasācijas lietas, pamatojoties uz pārsūdzību, kas iesniegtas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk attiecībā uz spriedumiem vai nolēmumiem lietās, kuras tika apstrādātas tikai elektroniskā formātā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Procesuālos dokumentus var iesniegt, aizpildot LITEKO PES apakšsistēmā pieejamās veidnes vai augšupielādējot esošos dokumentus sistēmas atbalstītajos formātos: teksta dokumentu formāti: doc, docx, odt, rtf, txt; izklājlapu formāti: xls, xlsx, ods; prezentācijas formāti: ppt, pptx, ppsx, odp; vektorgrafikas attēla un teksta formāti: pdf, iesniegums / pdf, ADOC; punktmatricu attēla formāti: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video formāti: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm ; audio formāti: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Elektroniskie dati, kas attiecas uz tiesvedību, tiek apstrādāti, uzskaitīti un uzglabāti, izmantojot informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģijas, saskaņā ar Tiesu padomes (Teisėjų taryba) noteikto un Lietuvas galvenā arhīva (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) apstiprināto kārtību.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Elektronisko pakalpojumu portālam var piekļūt, izmantojot e-pārvaldes portālā pieejamos instrumentus: izmantojot interneta bankas pakalpojumu, personas identifikācijas karti vai elektronisko parakstu. Sistēmai ir arī laika zīmoga funkcija.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Iedzīvotāji, kas iesniedz e-dokumentus, saņem 25 % atlaidi tiesas nodevām; viņiem nav nepieciešams izdrukāt procesuālos dokumentus vai nosūtīt tos pa pastu tiesai, kā arī doties uz banku, lai samaksātu nodevu, vai iesniegt maksājuma apliecinājumu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Uz prasībām, kas iesniegtas, izmantojot internetu, attiecas tie paši civilprocesa noteikumi kā uz standarta veidā iesniegtajām prasībām. Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) 139. panta 1. punkts paredz, ka prasības iesniedzējam ir tiesības atsaukt savu prasību, kamēr tiesa nav nosūtījusi tās kopiju atbildētājam. Vēlākā posmā prasību var atsaukt tikai tad, ja atbildētājs tam piekrīt un prasība tiek atsaukta, pirms pirmās instances tiesa ir pieņēmusi lēmumu. Līdz brīdim, kamēr tā nav reģistrēta, prasību var atsaukt, vienkārši to dzēšot. Pēc reģistrācijas prasību sistēmā var atsaukt tikai, iesniedzot pieteikumu par atsaukšanu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Dokumentus tiesai var iesniegt gan papīra, gan elektroniskā formātā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Elektronisko komunikāciju izmantošana civilās tiesvedības laikā neietekmē civilprocesa noteikumus.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Elektronisko komunikāciju izmantošana civilās tiesvedības laikā neietekmē civilprocesa noteikumus.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Elektroniskos dokumentus var iesniegt gan attiecībā uz esošajām datnēm papīra formātā, gan elektroniskajām datnēm.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Lietas par tiesas rīkojumu izsniegšanu, citas Tiesu padomes noteiktās lietas un informāciju par tiesvedību var apstrādāt elektroniski. Ja ir izveidota elektroniska datne, jebkura drukātā informācija, ko saņem vai nosūta tiesa, tiek digitalizēta, savukārt dokumenti papīra formātā tiek apstrādāti, uzglabāti vai iznīcināti saskaņā ar Tiesu padomes noteikto un Lietuvas galvenā arhīva apstiprināto kārtību.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot internetu, var iesniegt pārsūdzību gan civilajā, gan administratīvajā tiesvedībā. Tiesu lēmumus var izsniegt gan elektroniski, gan izmantojot citus līdzekļus saskaņā ar konkrētajiem tiesību aktiem.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Civilprocesa kodeksa grozījums, kas regulē informācijas un elektroniskās komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu tiesu izpildītāju darbībās, stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā, bet iespēja ierosināt izpildes procedūras, izmantojot internetu, vēl nav ieviesta. Tiesu izpildītāju elektroniskajai informācijas sistēmai jāsāk darboties no 2015, gada aprīļa.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Kopš 2013. gada 1. jūlija juristi un juristu palīgi var saņemt procesuālos tiesas dokumentus, izmantojot elektroniskās komunikācijas līdzekļus.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Luksemburga

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Nē, saskaņā ar Luksemburgas normatīvajiem aktiem visiem tiesvedības ierosināšanas dokumentiem jābūt papīra formātā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Nav piemērojams.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Nav piemērojams.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nav piemērojams.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Nav piemērojams.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Nav piemērojams.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nav piemērojams.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Nav piemērojams.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nav piemērojams.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nav piemērojams.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nav piemērojams.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē: atkarībā no lietas tos izsniedz tiesu izpildītājs (vai nu personiski, vai nosūtot pa pastu) vai arī par tiem paziņo tiesas kancelejas darbinieks (nosūtot pa pastu).

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē, puses tiek informētas par tiesas lēmumiem ar to advokātu starpniecību. Parasti šāds paziņojums tiek veikts, kad tiesas kancelejas darbinieks ievieto lēmumu attiecīgā advokātu biroja vēstuļu kastītē. Cité Judiciaire kompleksā visiem advokātu birojiem ir šāda slēdzama vēstuļu kastīte pastkastītes formā. Paziņojumi par lēmumiem var tikt nosūtīti tieši pusēm, nosūtot tos pa pastu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Nē.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāhttp://www.legilux.lu/

Lapa atjaunināta: 21/01/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Automātiska apstrāde - Nīderlande

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Nīderlandes parlaments ir pieņēmis tiesību aktus, kas iespēju un pat prasību, lai civilā un administratīvā tiesvedība tiktu veikta elektroniski. Šos tiesību aktus pakāpeniski ievieš no 2017. līdz 2021. gadam. 2017. gadā elektroniskās procedūras bija iespējamas patvēruma un aizturēšanas lietās, kā arī civilprasībās ar obligātu juridisku pārstāvību, kas iesniegtas Centrālās Nīderlandes un Gederlandes tiesās.

Administratīvais tiesas process ir iespējams elektroniski, izmantojot Administratīvo tiesību digitālo pakalpojumu dienestu (Digitaal loket bestuursrecht), un administratori / saņēmēji var elektroniski iesniegt kontu pārskatus un izrakstus, izmantojot Apakšnozaru digitālo pakalpojumu dienestu (Digitaal loket kanton) (Saite atveras jaunā logāhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Kopš 2017. gada septembra elektroniskā tiesvedība Centrālās Nīderlandes un Gelderlandes tiesās ir obligāta civilprasībām ar obligātu juridisku pārstāvību. Paredzams, ka 2018. gada pavasarī tas tiks piemērots šāda veida lietām visā Nīderlandē. Visās citās lietās tiesību akti, kas ļauj tiesvedību veikt elektroniski, tiks pakāpeniski ieviesti līdz 2021. gadam.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Elektroniskās procedūras ir pieejamas visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Tiesiskās palīdzības centra (rechtsspraakservicecentrum) palīdzības dienests ir pieejams elektroniski un pa tālruni no 8:00 līdz 20:00.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Jā. Prasība tiek ierosināta, iesniedzot izcelsmes dokumentu (procesinleiding), izmantojot tiesu pakalpojumu tīmekļa portālu.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Jā, dokumentu iesniegšanai ir nepieciešama elektroniska identifikācija, Juristi šim nolūkam izmanto savu jurista apliecību, savukārt pilsoņiem pieejamās iespējas ietver DigiD pieteikšanās koda vai elektroniskās ID (uzņēmumiem) izmantošanu. To, kādi identifikācijas līdzekļi ir atļauti, nosaka likums.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas ir jāmaksā par jebkuru tiesvedību. Juristi uztur norēķinu kontu tiesu sistēmā. Elektroniskās tiesvedības gadījumā tiesas nodevas tiek maksātas elektroniski. Ja maksājums netiek veikts, tiesvedību nav iespējams (turpināt) ierosināt.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, tiesu sistēmas likumi un kārtības noteikumi nosaka, kā atsaukt prasību.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā. Ja tiek piemēroti tiesību akti par elektronisko procedūru, atbildētājs var atbildēt tiešsaistē. Ja atbildētājam ir jurists, atbilde ir jāsniedz tiešsaistē. Ja atbildētājam ir tiesības rīkoties savā vārdā, ir pieļaujama arī atbilde papīra formātā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Elektroniskās procedūras pilnībā tiek veiktas tiešsaistē. Atbildētājs saņem e-pasta paziņojumus par katru jaunu dokumentu, kas iesniegts lietas elektroniskajā datnē. Atbildētāji var pievienot savus dokumentus un apspriest lietu elektroniski. Tiesas spriedums tiek paziņots elektroniski.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja lieta otrai pusei ir izsniegta pareizi, lietu pēc noklusējuma var izskatīt aizmuguriski. Otra puse rakstiski tiek informēta par procesuālajiem pasākumiem.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. Ziņojumu un dokumentu iesniegšana pa e-pastu nav atļauta, jo nevar tikt nodrošināta atbilstoša drošība.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē, tiesu dokumentus nedrīkst izsniegt vai paziņot, izmantojot internetu. Tomēr daudzi spriedumi tiek publicēti Saite atveras jaunā logāhttp://www.rechtspraak.nl/, un tiek ir piešķirts LJN numurs, kas ļauj tos viegli atrast. Par to. vai spriedums jāievieto iepriekš minētajā tīmekļa vietnē, parasti lemj tiesas sēdes priekšsēdētājs. Ne visi spriedumi tiek ievietoti internetā, bet tikai tie, kuri ir juridiski nozīmīgi vai par kuriem ir ievērojami interesējas plašsaziņas līdzekļi.

Spriedumā minētās personas tiek anonimizētas privātuma apsvērumu dēļ. Uzņēmumi un privātpersonas, kas piedalās tiesā kā profesionāļi, netiek anonimizētas.

Gadījumos, kad tiesvedība var būt vai tai ir jābūt elektroniskai, spriedums tiek ievietots lietas elektroniskajā datnē. Tādā veidā spriedums tiek paziņots pusēm.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē, publicēšana internetā notiek pēc paziņošanas pusēm un tādējādi pēc sprieduma datuma. Skatīt arī atbildi uz 13. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Tas ir iespējams tikai lietās, kurās tiesvedība var būt vai tai jābūt elektroniskai.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā, lietās, kurās tiesvedība var būt vai tai jābūt elektroniskai, puses var iepazīties ar lietas dokumentiem jebkurā laikā. Pusei jābūt pilnvarotai to darīt, izmantojot atzītu pieteikšanās kodu.

Dažas veidlapas var lejupielādēt vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.rechtspraak.nl/ PDF formātā, bet arī šie dokumenti pēc tam ir jānosūta tiesai pa pastu, lai tie tiktu iekļauti tiesvedībā. Šie dokumenti ietver īpašumtiesību nošķiršanas un vecuma pensijas sadalīšanas veidlapas, vecāku aizgādības maiņas, pieaugušā aizbildnības, īpašuma fiduciārās pārvaldīšanas un mentorēšanas veidlapas, ekspertu un tulku deklarācijas veidlapas, maksātnespējas veidlapas, veidlapas par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, veidlapas par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un sūdzību veidlapas pārsūdzības procesam.

Informācija, kas var būt svarīga tiesvedībā, kā arī informācija, kas garantē tiesnešu neatkarību, tiek reģistrēta centralizēti un ir pieejama tiešsaistē plašākai sabiedrībai, izmantojot tīmekļa vietni Saite atveras jaunā logāhttp://www.rechtspraak.nl/. Tas attiecas uz Centrālo pieaugušo aizbildniecības reģistru (Centraal Curateleregister), Centrālo maksātnespējas reģistru (Centraal Insolventieregister), laulāto mantisko attiecību reģistru (huwelijksgoederenregister) un tiesu iestāžu papildu amata vietu reģistru (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), kas ir pieejami tiešsaistē.

Lapa atjaunināta: 11/06/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Automātiska apstrāde - Austrija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, tiesas procesu var ierosināt tiešsaistē, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma (ERV) platformu. Lai to izdarītu, ir jāreģistrējas vienā no vairākiem iespējamiem norēķinu punktiem, kas pārsūta ievadītos datus uz tiesu sistēmu. Reģistrācija nav bezmaksas pakalpojums. Pamatmaksa ir apmēram EUR 20,00 mēnesī, plus maksa par katru augšupielādi ir apmēram EUR 0,30. Ierakstītas vēstules nosūtīšana Austrijā maksā apmēram EUR 3,00.

Ir pieejams arī bezmaksas augšupielādes pakalpojums, izmantojot pilsoņa karti. Pretēji Austrijas e-tiesiskuma platformai, tas nodrošina pakalpojumu tikai vienā virzienā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Austrijas e-tiesiskuma platforma pieļauj tiešsaistes saziņu starp tiesām un prokuratūrām, no vienas puses, un procesa dalībniekiem, no otras puses, tādā pašā veidā, kā tas notiek papīra formā. To var izmantot visu veidu tiesas procesos. Nav tādu tiesas procesu, kas vienmēr ir jāierosina tiešsaistē.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Pakalpojums ir pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Prasības pamatojums un visa prasības iesniegšanai nepieciešamā procesuālā informācija ir jāaugšupielādē noteiktajā XML struktūrā (vai kā PDF pielikums šai struktūrai).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu pārsūtīšana, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, ir nodrošināta ar https protokolu. Lai apstiprinātu visu iesaistīto personu autentiskumu, tiek izmantoti sertifikāti. Arī saziņa starp serveriem notiek, balstoties uz sertifikātiem. Papildu drošību nodrošina tas, ka lietotājiem piekļuves punktā ir jāreģistrējas (sk. 1. punktu iepriekš).

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Skatiet 5. punktu iepriekš (sertifikāti). Elektroniskie paraksti nav nepieciešami. Centrālais laika zīmogs ir pieejams tikai ierakstiem Zemes reģistrā, apstiprinot derīgu dokumentu saņemšanu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas augšupielādēm tiešsaistē tiek samaksātas ar tiešo debetu. Vispārēji runājot, nodevas par tiesas procesa ierosināšanu tiešsaistē ir tādas pašas kā par procesa ierosināšanu papīra formā. Noteiktos gadījumos elektroniskas dokumentu iesniegšanas gadījumā tiek piemērota atlaide.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Tiešsaistes un bezsaistes gadījumi neatšķiras. Attiecībā uz tiesas procesu, kas tiek organizēts, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, civilprocesa noteikumi ir piemērojami tāpat. Prasības var atcelt tiešsaistē, pat ja tās nav iesniegtas tiešsaistē.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā, internetu var izmantot, lai aizstāvētu prasības, iesniegtu pārsūdzības u. c. Kopumā Austrijas e-tiesiskuma platformas izmantošana nav obligāta, tomēr juristiem, notāriem, bankām, apdrošināšanas uzņēmumiem, sociālā nodrošinājuma fondiem, Federālajai Finanšu aģentūrai (Finanzprokuratur) un advokātu asociācijai Austrijas e-tiesiskuma platforma ir jāizmanto.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Civilprocesa noteikumi tiešsaistē vadītam tiesas procesam ir piemērojami tāpat.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Civilprocesa noteikumi tiešsaistē vadītam tiesas procesam ir piemērojami tāpat.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā, visu veidu dokumentus var iesniegt tiesai, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu. Tiesas procesos ar Zemes reģistru un Uzņēmumu reģistru elektroniski var iesniegt pat dokumentu oriģinālus.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā, puses un viņu juridiskie pārstāvji var apskatīt lietu reģistru visās civillietās un izpildes procedūrās tiešsaistē caur norēķinu punktiem, bet tikai saistībā ar savām lietām. Tiesības apskatīties tiek pārbaudītas, izmantojot unikālu adreses kodu, kas tiek izsniegts katrai personai, kurai ir apskates tiesības.

Lapa atjaunināta: 20/09/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Automātiska apstrāde - Polija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Ar interneta starpniecību ir iespējams uzsākt elektronisku procedūru ar maksājuma rīkojumu (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Šīs procedūras pirmais posms tiek veikts bez parādnieka līdzdalības. Parādnieki var uzsākt aizstāvību tikai pēc tam, kad maksājuma rīkojums ir izdots un izsniegts viņiem.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Ar elektronisko procedūru ar maksājuma rīkojumu var ierosināt lietas, kas attiecas uz prasībām par naudas līdzekļiem, neatkarīgi no strīda priekšmeta vērtības.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Iesniegumu par elektronisko procedūru ar maksājuma rīkojumu var iesniegt e-tiesā (e-sąd) jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Specializēta programmatūra, kas izveidota e-tiesā, automātiski pārveido teksta failu, kurā ietverts prasības ieniegums, formātā un datu struktūrā, kuru pieprasa e-tiesa.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu aizsardzība tiek nodrošināta ar vairākiem progresīviem IT risinājumiem, tostarp CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart; cilvēktests) sistēmu, CAPTCHA ir tāda veida tehnoloģija, kas tiek izmantota kā tīmekļa drošības funkcija, kas ļauj pārsūtīt tikai tādus datus, ko ievadījis cilvēks. Šajā gadījumā CAPTCHA aizsargā tīmekļa portālu pret kontiem, ko izveido ierīces. Sistēma to pārbauda, pieprasot lietotājam ievadīt attēlā redzamo tekstu. Teksts ir apzināti izkropļots, tāpēc to nevar nolasīt, izmantojot OCR ( optiska rakstzīmju pazīšana) tehnoloģiju (tehnoloģiju vai Saite atveras jaunā logāprogrammatūru kopums, ko izmanto, lai atpazītu rakstzīmes un veselus tekstus Saite atveras jaunā logāgrafiskā Saite atveras jaunā logāfailā Saite atveras jaunā logārastra formā, bet kas ir joprojām pietiekami salasāms cilvēkiem. No attēla nolasītais kods ir jāieraksta laukā, izmantojot mazos vai lielos burtus.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Elektroniskais paraksts jāizmanto, lai parakstītu prasību un procesuālos rakstus elektroniskā procedūrā ar maksājuma rīkojumu. Var izmantot šādus parakstu veidus:

a) parasts elektroniskais paraksts, ko bez maksas var saņemt no EPU mājas lapas. Lai to izdarītu, vispirms ir jāizveido konts. Pēc konta aktivizēšanas ir jāiesniedz sertifikāts, ko izsniedz EPU sertifikācijas centrs, un pēc tam jāgaida apstiprinājums, ka sertifikāts ir izsniegts (apmēram 2 stundas). Pēc tam var lejupielādēt sertifikātu. Lai pareizi iestatītu sertifikātu operētājsistēmā, Jums būs nepieciešama sertifikāta parole. Parole tiek nosūtīta pa e-pastu. Ja pazaudējat sertifikātu pēc tā lejupielādes, Jums būs jāizveido vēl viena sertifikāta lietojumprogramma. Parasts elektroniskais paraksts var tikt izmantots tikai e-procedūrām. Parastā elektroniskā paraksta sertifikāts ir derīgs vienu gadu;

b) kvalificēts elektroniskais paraksts, kas pārbaudīts, izmantojot derīgu kvalificētu sertifikātu. Pēc lietotāja konta reģistrēšanas Jūs automātiski varēsiet izmantot kvalificētu elektronisko parakstu. Tomēr Jums vispirms ir jāiegūst pats kvalificētais elektroniskais paraksts.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas, kas jāmaksā par elektronisku procedūru ar maksājuma rīkojumu, var tikt apmaksātas tikai ar elektroniskiem līdzekļiem, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Tās ir ¼ apmērā no nodevām, kas jāmaksā par tradicionālu procedūru ar maksājuma rīkojumu.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu prasītājs var atsaukt prasības pieteikumu, līdz procedūra tiek noslēgta ar galīgo nolēmumu. Šim nolūkam ir jāiesniedz pieteikums.. Šajā pieteikumā ietver prasītāja paziņojumu par prasības atsaukšanu un norāda bankas konta numuru. Prasītājs var pilnībā atsaukt prasības pieteikumu - šajā gadījumā prasītājs atsakās no visas prasības (pilnā apmērā) tiesiskās aizsardzības. Prasības paziņojumu var atsaukt arī tikai daļēji, ko sauc par daļēju prasības atsaukšanu. Atsaucot prasības pieteikumu, prasītājs vienlaikus var atteikties no prasības. Pieteikumā par prasības pieteikuma atsaukšanu jānorāda bankas konta numurs, lai atmaksātu tiesas nodevu. Tiesas nodeva tiks atmaksāta, ja prasības pieteikums tiek atsaukts pirms maksājuma rīkojuma izsniegšanas.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu atbildētājs nevar atbildēt, izmantojot internetu. Pirmais dokuments, kas elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu jānosūta atbildētājam, ir maksājuma rīkojums. Atbildētājs var to pārsūdzēt, iesniedzot iebildumu paziņojumu (tradicionālā vai elektroniskā veidā).

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu atbildētājs nevar atbildēt uz prasības pieteikumu. Vienīgā pārsūdzības kārtība maksājuma rīkojumam ir iesniegt iebildumu paziņojumu tiesā (tradicionālā vai elektroniskā veidā). Tādā gadījumā maksājuma rīkojums zaudē spēku un tam nav tiesisku seku. Lieta tiek nosūtīta no e-tiesas tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas atbildētāja domicils, un tiek izskatīta citā procesā.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Maksājuma rīkojums, kas izsniegts elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu, kļūst galīgs divas nedēļas pēc tam, kad tas ir nodots atbildētājam. Galīgā maksājuma rīkojums, kas izdots elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu un iekļauts IT sistēmā, ir maksājuma rīkojums. Maksājuma rīkojumu, kas izdots elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu, tiesa pasludina par izpildāmu, izmantojot elektronisku izpildes rīkojumu.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu iesniegtajiem pieteikumiem nevar elektroniski pievienot dokumentus.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu prasītājs saņem tiesas procesu elektroniski. Uzsākot procedūru, iesniedzot prasības pieteikumu, izmantojot e-tiesas tīmekļa vietni, prasītāji iegūst piekļuvi e-tiesas tīmekļa vietnes īpašai sadaļai, kas ļauj viņiem saņemt korespondenci no tiesas. Tiesas process tiek izsniegts prasītājam ar datu pārraides sistēmu, kas atbalsta elektronisko procedūru ar maksājuma rīkojumu (elektroniskais tiesas procesa nodrošinājums). Tiesas process atbildētājam tiek izsniegts elektroniski tikai tad, ja atbildētājs ir piekritis šim tiesas pakalpojuma veidam.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu tiesas nolēmumi ir elektroniski.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, tikai elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Ja izpildes rīkojums attiecas uz tiesas nolēmumu, kas pieņemts elektroniskajā procedūrā ar maksājuma rīkojumu, pieteikumu par izpildes procedūras uzsākšanu var iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Tas jāiesniedz, izmantojot maksājumu pārraides sistēmu, kas atbalsta elektronisko procedūru.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Veicot elektronisku procedūru ar maksājuma rīkojumu, pusēm ir pilnīga pieeja tiem lietas materiāliem, kas veikti viņu lietā. Šāda piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot datu pārraides sistēmu, kas atbalsta procedūru. Pieejamos dokumentus ir iespējams arī izdrukāt. Procedūrā, kas nav elektroniskā procedūra ar maksājuma rīkojumu, tas nav iespējams.

Lapa atjaunināta: 15/06/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Rumānija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu pieteikumu var iesniegt personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai citādi skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Pieteikumus var iesniegt, skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektroniskus dokumentus civillietās. Nav tāda tiesvedības veida, kurš būtu pieejams tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 199. panta 1. punktu pieteikumu, kas iesniegts personīgi vai ar pārstāvja palīdzību, nosūtot pa pastu, ar kurjeru, pa faksu vai citādi skenējot un nosūtot pa e-pastu vai kā elektronisku dokumentu, reģistrē un datē ar konkrētu datumu, apzīmogojot ar saņemšanas zīmogu. Pēc reģistrācijas pieteikums un pavaddokumenti kopā ar, attiecīgā gadījumā, pierādījumu par to, kā tie ir nosūtīti tiesai, tiek nodoti tiesas priekšsēdētājam vai viņa norādītajai personai, kas nekavējoties veiks pasākumus, lai nejauši izveidotu tiesas palātu, ievērojot likumu.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Civilprocesa kodekss neparedz standarta veidlapu izmantošanu juridiskām prasībām. Civilprocesa kopīgajos tiesību aktos ir noteikts dažu civiltiesisko prasību saturs (piemēram, pieteikuma, aizstāvības, pretprasības).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Droša datu pārraide un uzglabāšana tiek nodrošināta, izmantojot e-pasta sistēmas vietējos IT rīkus, piemēram, ugunsmūri, sertifikātus, pretvīrusu programmas, uz lietotāju balstītu piekļuves kontroli, utt., kopā ar labas prakses izmantošanu šajā jomā.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 148. panta 2. un 5. punktu tiesai iesniegtos pieteikumus var iesniegt arī kā elektroniskos dokumentus, ar noteikumu, ka tiek ievēroti juridiskie nosacījumi. Pieteikumam jābūt parakstītam. Skenētam un pa e-pastu nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam. Paraksts var būt elektronisks, ja pieteikums ir elektronisks dokuments, kas nosūtīts pa e-pastu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas tiek maksātas saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 par tiesas zīmognodevām, bet to summa neatšķiras. Tiesu zīmognodevas maksā persona kā nodokļus vai nu skaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu, vai arī tiešsaistē, atsevišķā “tiesu zīmognodevas un citas valsts nodevas” vietējā budžeta ieņēmumu kontā, kas atvērts teritoriāli administratīvās vienības vārdā, kurā atrodas fiziskās personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai, attiecīgā gadījumā, ir reģistrēta juridiskā persona. Ja personas, kurai ir jāmaksā tiesu zīmognodeva, dzīvesvieta, uzturēšanās vieta vai arī, attiecīgā gadījumā, juridiskā adrese neatrodas Rumānijā, zīmognodeva tiek samaksātas teritoriāli administratīvās vienības vietējam budžetam, kurā atrodas tiesa, kurā ir iesniegta prasība vai pieteikums.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kuriem prasītājs var atteikties no tiesas procesa. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 406. pantu prasītājs jebkurā laikā var atteikties no tiesas procesa vai nu mutiski tiesas sēdes laikā, vai arī ar rakstveida lūgumrakstu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājam nav obligāti jāizmanto internets.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 149. panta 4. punktu un 154. panta 6. punktu tiesas pavēstes un visus procesuālos dokumentus izsniedz tiesas amatpersonas vai jebkurš cits tās darbinieks ex officio, kā arī aģenti vai darbinieki citās tiesās rajonos, kur atrodas persona, kurai tiek paziņots akts. Tiesas pavēstu un citu procesuālo dokumentu izsniegšanu var veikt tiesas sekretārs arī pa telefaksu, e-pastu vai ar citiem līdzekļiem, kas nodrošina, ka dokumenta teksts tiek nosūtīts un tā saņemšana tiek apstiprināta, ar nosacījumu, ka puse ir paziņojusi tiesai šim nolūkam nepieciešamo informāciju. Apstiprinājumam, tiesa kopā ar procesuālo dokumentu nosūta veidlapu, kas satur: tiesas nosaukumu, paziņošanas datumu, par paziņojumu atbildīgā ierēdņa vārdu un informāciju par paziņotajiem dokumentiem. Saņēmējs aizpilda veidlapu saņemšanas dienā, skaidri norādot vārdu un par korespondences saņemšanu atbildīgās personas parakstu, un nosūta to tiesai pa telefaksu, e-pastu vai, izmantojot citus līdzekļus. Ja pieteikums ir nosūtīts saskaņā ar likumu pa faksu vai e-pastu tiesas sekretāram ir pienākums sagatavot pieteikuma kopijas ex officio. Šīs izmaksas sedz tā puse, kurai ir pienākums iesniegt kopijas.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Aizstāvība tiek paziņota ar tādām pašām metodēm, kā procesuāla dokumenta izsniegšanai. Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 208. pantu sankcija par aizstāvības neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā ir vienāda neatkarīgi no tā, kā tā iesniegta. Aizstāvības neiesniegšana liek atbildētājam zaudēt tiesības iesniegt papildu pierādījumus vai izteikt iebildumus, kas nav saistīti ar sabiedrisko kārtību, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Skatīt atbildi uz 9. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Skatīt atbildi uz 1. un 9. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Uz tiesu dokumentiem, kas izdoti izpildes procedūru laikā, attiecas tie paši vispārpiemērojamie noteikumi kā uz procesuālo dokumentu paziņošanu. Skatīt atbildi uz 1. jautājumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Netiek piemērots.

Tomēr tiesu mājas lapas ( Saite atveras jaunā logāhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) vai informācijas dienesti, kas atrodas dažās tiesās, nodrošina piekļuvi nolēmumu kopsavilkumam, pamatojoties uz lietas numuru, lietas būtību un pušu nosaukumiem. Tiek plānots, ka nākotnē tiesas dokumentus varēs apskatīt no mājām, samaksājot nodevu.

Lapa atjaunināta: 04/05/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Slovākija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Tiesvedību var ierosināt, izmantojot internetu, vai, precīzāk, prasības un citus iesniegumus var iesniegt elektroniski ar noteikumu, ka tie ir parakstīti ar sertificētu elektronisko parakstu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Elektroniska iesniegšana ir pieejama visiem prasību veidiem un visiem iesniegumiem. Ja iesniegums tiek iesniegts elektroniskā formā bez autorizācijas (sertificēts elektroniskais paraksts), tas 10 dienu laikā jāiesniedz papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā tiesa iesniegumu neņems vērā. Tiesa nenosūtīts nepārprotamu uzaicinājumu veikt atkārtotu iesniegšanu.

Ne-sacīkstes lietās iesniegumu var iesniegt jebkurai apgabaltiesai, kurai ir pienākums reģistrēt iesniegumu savā reģistrā un nekavējoties to nosūtīt tiesai, kurai ir jurisdikcija. Šādam iesniegumam ir tāds pats spēks kā iesniegumam, kurš iesniegts atbilstošās jurisdikcijas tiesā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Jebkurā laikā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nav nepieciešams īpašs formāts; prasības tiek izskatītas pēc to satura. Ja prasībā trūkst konkrētas informācijas, tiesa pieņem nolēmumu, lūdzot pusei labot vai papildināt tās prasību laikā, kas nedrīkst būt mazāks par 10 dienām.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu glabāšanas un pārsūtīšanas nosacījumi ir izklāstīti Likumā Nr. 543/2005, apstrādes un biroja noteikumi rajona tiesām, reģionālajām tiesām, Speciālajai tiesai un militārajām tiesām, ar grozījumiem (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (turpmāk tekstā — “PaOR”)

a) Kārtību, kādā tiek pieņemti iesniegumi internetā ar sertificētu elektronisko parakstu, regulē Likums Nr. 215/2002 par elektronisko parakstu un ar ko groza dažus aktus, kas grozīts ar Likumu 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) un NBU Regula Nr. 542/2002 par elektronisko parakstu izmantošanas metodi un procesu uzņēmējdarbības un administratīvajās attiecībās (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Šādā veidā saņemtais iesniegums tiek nosūtīts uz pasta sūtījumu telpu, kur to turpina apstrādāt saskaņā ar PaOR 129. pantu. Tiesas pasta sūtījumu telpā tiek izmantota lietojumprogrammatūra, kas ļauj veikt iesniegumu reģistrāciju;

b) Iesniegumi, kas saņemti bez sertificēta elektroniskā paraksta, nekavējoties tiek nosūtīti uz pasta sūtījumu telpu, kur tie tiek apstrādāti saskaņā ar PaOR 129. pantu.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Ja iesniegums tiek iesniegts, izmantojot internetu bez sertificēta elektroniskā paraksta, 10 dienu laikā tas ir jāuzrāda papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā tiesa to neņems vērā. Ja iesniegums ir parakstīts ar sertificētu elektronisko parakstu, tas nav jāpapildina. Tiek atzīmēts un reģistrēts precīzs iesnieguma iesniegšanas laiks.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas ir jāmaksā par prasības un tās pielikumu kopiju sagatavošanu, kas veido tiesas materiālus, kā arī par lietas un tās pielikumu kopiju sagatavošanu, kas tiek izsniegtas pusēm, ja prasība iesniegta ar elektroniskiem līdzekļiem un parakstīta ar sertificētu elektronisko parakstu saskaņā ar Likumu Nr. 215/2002 par elektronisko parakstu un grozījumiem noteiktos tiesību aktos, kas grozīts ar Likumu 679/2004 un NBU Regulu Nr. 542/2002 par elektronisko parakstu izmantošanas metodi un procesu uzņēmējdarbības un administratīvajās attiecībās; nodeva ir EUR 0,1 par vienu lapu, bet vismaz EUR 10 par iesniegumu, kas sastāda prasību, vai par pieteikumu procesa uzsākšanai un tā pielikumiem, un vismaz EUR 3 par visiem pārējiem iesniegumiem un to pielikumiem (pielikuma 20.a punkts Likumā Nr. 71/1992 par tiesas nodevām, ar grozījumiem (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, ikvienu iesniegumu var daļēji vai pilnībā atsaukt neatkarīgi no tā, kādā veidā tas tika iesniegts — prasības atsaukums.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājam ir šāda iespēja, bet tam nav pienākuma to izmantot.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Kārtība, kas piemērojama elektroniskajiem iesniegumiem, ir izklāstīta Likumā Nr. 543/2005 par administratīvajiem un biroja noteikumiem rajona tiesām, reģionālajām tiesām, Speciālajai tiesai un militārajām tiesām, ar grozījumiem.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Kārtība, kas piemērojama elektroniskajiem iesniegumiem, ir izklāstīta Likumā Nr. 543/2005 par administratīvajiem un biroja noteikumiem rajona tiesām, reģionālajām tiesām, Speciālajai tiesai un militārajām tiesām, ar grozījumiem.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Pierādījumu veido jebkurš un visi līdzekļi, ar kuriem var noskaidrot lietas stāvokli, pierādīšanas līdzeklis var būt jebkurš līdzeklis, ar kuru var noskaidrot lietas stāvokli. Tie ir atļauti jebkura veida procedūrās. Dokumentus var iesniegt tiesā, ievērojot Civilprocesa kodeksa 125. pantā (Civilný sporový poriadok) izklāstītos nosacījumus.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Civilprocesa kodeksa 105. panta izpratnē rakstiskus dokumentus var iesniegt, izmantojot internetu. Tiesas dokuments uzskatāms par piegādātu piektajā dienā pēc tā nosūtīšanas, pat ja adresāts to nav izlasījis.

Izsniegšanā, izmantojot internetu, netiek ietverta spriedumu, citu tiesas nolēmumu, uzaicinājumu uz lietas izskatīšanu un citu rakstisku dokumentu izsniegšana, kuriem likumā ir paredzēta personīga izsniegšana. Spriedumu var izsniegt tikai personīgi; izsniegšana, izmantojot internetu, nav pieļaujama.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē. Sprieduma izsniegšana notiek, izmantojot datortehnoloģiju un veidlapu, uz kuras ir iepriekš uzdrukāts Slovākijas Republikas valsts ģerbonis un šāds teksts: “Spriedums Slovākijas Republikas vārdā". Rakstisku spriedumu paraksta tiesas palātas priekšsēdētājs vai tiesnesis vienpersoniski.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzību var iesniegt, izmantojot internetu. Ja pārsūdzība tiek iesniegta elektroniskā veidā bez sertificēta elektroniskā paraksta, tā 10 dienu laikā jāuzrāda papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu. Ja pārsūdzības iesniedzējs to nedara, iesniegums netiks ņemts vērā. Nolēmumu par pārsūdzību nevar izsniegt, izmantojot internetu; tas jādara tikai papīra formātā.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Pieteikumu par nolēmuma izpildi var iesniegt, izmantojot internetu. Ja tas tiek iesniegts elektroniskā veidā bez sertificēta elektroniskā paraksta, tas 10 dienu laikā jāuzrāda papīra formā vai elektroniskā veidā ar sertificētu elektronisko parakstu. Ja puse to neizdara, iesniegums netiks ņemts vērā.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Puses un to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietas materiāliem tikai personīgi, tikai tiesas darbinieku klātbūtnē.

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) tīmekļa vietne atvieglo tiesas nolēmumu datu bāzes meklēšanu. Ikviens var meklēt un iepazīties ar tiesas nolēmumiem, meklējot nolēmumu pēc tā izsniegšanas datuma, izsniedzējas tiesas, lietas numuru, nolēmuma veida, nolēmuma būtības, tiesiskā regulējuma jomas, piemērojamiem tiesību aktiem un tiesneša vai tiesu amatpersonas vārda un uzvārda, kas izdevusi nolēmumu, vai arī meklējot pēc nolēmumā izmantotajiem vārdiem (tā sauktais pilnais teksts).

Lapa atjaunināta: 14/01/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Somija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Automātiska apstrāde ir pieejama, lai iesniegtu prasību pieteikumus neapstrīdētu prasījumu gadījumos, pieteikumus juridiskās palīdzības saņemšanai (un lai lūgtu iecelt aizstāvi vai valsts juridiskās palīdzības advokātu, un lai advokāti varētu lūgt no valsts maksu un izdevumu atlīdzināšanu) un pieteikumus par izpildes procedūru (privāto tiesību gadījumā — pieteikumus par parādu izpildi saskaņā ar apgabaltiesas (käräjäoikeus) lēmumu vai spriedumu).

Somijā nav tiesas procesu, kurus būtu iespējams veikt tikai internetā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Pakalpojums ir pieejams visu laiku.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Korporācijām un organizācijām, kas bieži iesniedz prasību pieteikumus, ir pieejama XML veidlapa. Pilsoņiem un komersantiem ir pieejama atsevišķa elektroniska veidlapa tiešsaistē.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Somijas tiesu automātiskās apstrādes rīks ir aizsargāts ar šifrētu https failu pārsūtīšanas protokolu. Tiesās iesniegtie dati tiek glabāti drošā serverī, no kura ieinteresētās puses var lejupielādēt savus dokumentus.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Lietotājiem ir jāpiesakās, lai viņi varētu lejupielādēt failus no drošā servera.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Par elektroniskajām procedūrām tiek iekasētas tādas pašas nodevas kā gadījumā, ja elektroniskie līdzekļi netiktu izmantoti. Apgabaltiesas iekasē samaksu no prasītājiem un atbildētājiem katras procedūras beigās. Nodevas apmērs ir atkarīgs no lietas būtības un procesa sarežģītības.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Izmantojot elektroniskās procedūras, piemērojami tie paši principi, kas iesniedzot prasības parastā veidā, neizmantojot elektroniskos līdzekļus.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Atbildētājs var iesniegt iebildumus internetā, bet interneta izmantošana nav obligāta.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Civillietās elektroniskais process neatšķiras no neelektroniskā procesa.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Civillietās elektroniskais process neatšķiras no neelektroniskā procesa.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā. Prasību pieteikumus, atbildes un citus tiesvedības dokumentus var nosūtīt tiesai arī e-pastā.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Dokumentus, kuru saņemšana nav jāapstiprina (piem., atbildes, uzaicinājumus ierasties tiesā uz pirmstiesas un galveno tiesas sēdi, tiesas kopsavilkumus), var nosūtīt ieinteresētajām pusēm e-pastā.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Tiesas lēmumi var tikt nosūtīti ieinteresētajām pusēm elektroniski pēc pieprasījuma. Lai lejupielādētu tiesas lēmumus no tiešsaistes rīka, saņēmējam vai viņa pārstāvim tiešsaistes rīkā ir jāpiesakās.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzības pašlaik nav iespējams iesniegt elektroniski.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Pieteikumus par parāda piedziņu saistībā ar tiesas spriedumu var iesniegt elektroniski. Automātiska apstrāde ir pieejama saistībā ar privāttiesiska rakstura pieteikumiem par parādu piedziņu saskaņā ar apgabaltiesas lēmumu vai spriedumu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā. Gadījumā, ja tiesas procesi ir uzsākti, izmantojot internetu, prasītāji var pārraudzīt savu lietu virzību, piesakoties tiešsaistes rīkā.

Lapa atjaunināta: 14/03/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Automātiska apstrāde - Zviedrija

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Zviedrijā prasība tiesas uzaicinājuma izsniegšanai strīds gadījumā ir jāiesniedz rakstiski, un tā jāparaksta prasītājam vai viņa pārstāvim. Paraksta prasība nozīmē, ka prasību tiesas uzaicinājuma izsniegšanai nevar iesniegt elektroniski.

Tas pats attiecas uz prasībām maksājuma rīkojuma saņemšanai, ko iesniedz Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestādē. Taču maksājuma rīkojuma gadījumā Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestāde var piešķirt atbrīvojumu tām personām, kas iesniedz lielu skaitu prasību maksājuma rīkojumu saņemšanai.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Kā redzams atbildē uz 1. jautājumu, tas ir iespējams tikai īpašos gadījumos saīsinātajā tiesāšanās procedūrā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama. Savukārt, kā redzams atbildē uz 12. jautājumu, tiešsaistē parasti ir iespējams iesniegt aizstāvības argumentus un citus procesuālos dokumentus, ja tiem nav jābūt personīgi parakstītiem.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Dokumentus, kuriem nav jābūt personīgi parakstītiem, var iesniegt elektroniski. Tas nozīmē, ka principā elektroniski iespējams iesniegt visus dokumentus, izņemot prasību tiesas uzaicinājuma izsniegšanai. Taču tiesa var atsevišķos gadījumos lemt, ka iesūtītājam elektroniski iesniegts dokuments bez paraksta ir jāapliecina, iesniedzot parakstītu dokumenta oriģinālu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nav tādu šķēršļu, kas liegtu iestādei nosūtīt dokumentu elektroniski un e-pastā saņemt dokumenta saņemšanas apstiprinājumu, piemēram, ja tas uzskatāms par nepieciešamu saskaņā ar spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu u. tml.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Spriedums nosūtāms pa pastu, ja vien ar lietas dalībnieku nav noslēgta cita vienošanās. Pēc vajadzības, piemēram, atsaucoties uz spēkā esošo personas datu regulējumu, dokumentus var nosūtīt pa faksu vai e-pastā, vai arī darīt elektroniski pieejamus citādā veidā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Apelācijas sūdzību ir iespējams iesniegt, nosūtot to pa e-pastu. Pēc vajadzības tiesa var pieprasīt, ka sūtītājs apstiprina apelācijas sūdzību, iesniedzot parakstītu oriģinālu.

Attiecībā uz tiesas uzaicinājumiem, lūdzu, skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Izpildes prasību var iesniegt attiecīgā puse vai tās pārstāvis vai nu mutiski, vai rakstiski. Lai iesniegtu prasību mutiski, prasītājam (pusei, kas iesniedz izpildes prasību) jāsazinās ar Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestādi. Prasītājam vai tā pārstāvim jāparaksta rakstiska prasība. Taču Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestāde var atļaut, ka puse, kas iesniedz lielu skaitu prasību, dara to elektroniski.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē.

Lapa atjaunināta: 14/03/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.