Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Zviedrijā prasība tiesas uzaicinājuma izsniegšanai strīds gadījumā ir jāiesniedz rakstiski, un tā jāparaksta prasītājam vai viņa pārstāvim. Paraksta prasība nozīmē, ka prasību tiesas uzaicinājuma izsniegšanai nevar iesniegt elektroniski.

Tas pats attiecas uz prasībām maksājuma rīkojuma saņemšanai, ko iesniedz Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestādē. Taču maksājuma rīkojuma gadījumā Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestāde var piešķirt atbrīvojumu tām personām, kas iesniedz lielu skaitu prasību maksājuma rīkojumu saņemšanai.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Kā redzams atbildē uz 1. jautājumu, tas ir iespējams tikai īpašos gadījumos saīsinātajā tiesāšanās procedūrā.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama. Savukārt, kā redzams atbildē uz 12. jautājumu, tiešsaistē parasti ir iespējams iesniegt aizstāvības argumentus un citus procesuālos dokumentus, ja tiem nav jābūt personīgi parakstītiem.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Prasības celšana tiešsaistē nav iespējama.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Dokumentus, kuriem nav jābūt personīgi parakstītiem, var iesniegt elektroniski. Tas nozīmē, ka principā elektroniski iespējams iesniegt visus dokumentus, izņemot prasību tiesas uzaicinājuma izsniegšanai. Taču tiesa var atsevišķos gadījumos lemt, ka iesūtītājam elektroniski iesniegts dokuments bez paraksta ir jāapliecina, iesniedzot parakstītu dokumenta oriģinālu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nav tādu šķēršļu, kas liegtu iestādei nosūtīt dokumentu elektroniski un e-pastā saņemt dokumenta saņemšanas apstiprinājumu, piemēram, ja tas uzskatāms par nepieciešamu saskaņā ar spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu u. tml.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Spriedums nosūtāms pa pastu, ja vien ar lietas dalībnieku nav noslēgta cita vienošanās. Pēc vajadzības, piemēram, atsaucoties uz spēkā esošo personas datu regulējumu, dokumentus var nosūtīt pa faksu vai e-pastā, vai arī darīt elektroniski pieejamus citādā veidā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Apelācijas sūdzību ir iespējams iesniegt, nosūtot to pa e-pastu. Pēc vajadzības tiesa var pieprasīt, ka sūtītājs apstiprina apelācijas sūdzību, iesniedzot parakstītu oriģinālu.

Attiecībā uz tiesas uzaicinājumiem, lūdzu, skatīt atbildi uz 13. jautājumu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Izpildes prasību var iesniegt attiecīgā puse vai tās pārstāvis vai nu mutiski, vai rakstiski. Lai iesniegtu prasību mutiski, prasītājam (pusei, kas iesniedz izpildes prasību) jāsazinās ar Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestādi. Prasītājam vai tā pārstāvim jāparaksta rakstiska prasība. Taču Zviedrijas Tiesu izpildītāju iestāde var atļaut, ka puse, kas iesniedz lielu skaitu prasību, dara to elektroniski.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē.

Lapa atjaunināta: 14/03/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.