Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā.

Tā ir obligāta prasība tiesu procesuālajiem pārstāvjiem (procuradores) un citiem likumīgajiem pārstāvjiem.

Kopš 2017. gada 1. janvāra tā nav obligāta prasība privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām), un tā tika pilnībā ieviesta 2017. gadā. Tieslietu ministrija uztur elektroniski pieejamu reģistru, kurā ir detalizēta informācija par attiecīgajiem resursiem un adresēm.

Lai garantētu satura autentiskumu un nodrošinātu nosūtīšanas un saņemšanas apliecinājumu, ir nepieciešams izmantot elektronisko parakstu.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Tā ir pieejama visām civilprasībām.

Tomēr privātpersonu piekļuve atrodas izstrādes procesā, lai gan dažās valsts daļās tā var būt uz laiku ierobežota attiecībā uz maksājuma rīkojuma procedūrām.

Tiesas procesuālajiem pārstāvjiem un citiem likumīgajiem pārstāvjiem tiesvedība ir jāierosina, izmantojot internetu; privātpersonām interneta izmantošana nav obligāta.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Tā ir pieejama visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Tomēr, tā kā dažas dienas ir brīvdienas, ja procedūra tiek uzsākta brīvdienā, tā tiks pabeigta tikai nākamajā darba dienā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Nav obligāta formāta. Ja elektroniskais dokuments ir pārāk liels un bloķē sistēmu, tas būs jāiesniedz papīra formātā.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Kompetentās valsts pārvaldes iestādes ir atbildīgas par atbilstošu elektronisko sistēmu izveidi. Drošība tiek nodrošināta, izmantojot juridisko profesiju pārstāvju elektroniskā paraksta iepriekšējas autentifikācijas sistēmu, bet pilnvaroto amatpersonu piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot kriptogrāfiskās kartes un digitālos sertifikātus. Sistēmai jānodrošina satura autentiskums un jāsniedz apliecinājums par nosūtīšanu un saņemšanu.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Jā, izmantojot iepriekšējas autentifikācijas sistēmu.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Nodevas ir jāmaksā par pieteikumiem no juridiskām personām, bet ne no privātpersonām. Par visiem pieteikumiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek iesniegti elektroniski vai citā veidā, maksājums ir jāveic elektroniski, izmantojot internetu, un tiem jāpievieno maksājuma apliecinājums. (Šīs prasības neievērošana var tikt labota vēlāk.)

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Elektroniski iesniegtos pieteikumus var oficiāli atsaukt, piemērojot tādus pašus noteikumus kā papīra formātā iesniegtajiem pieteikumiem. Pabeidzot pieteikuma iesniegšanu, to nevar atcelt.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Nē, katra puse sniedz atbildi, izmantojot atbilstīgu procedūru, kas atkarīga no tā, vai tā ir vai nav juridiskās profesijas pārstāvis. Privātpersonām elektroniskā iesniegšana nav obligāta.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Nekas. Elektroniskā procedūra attiecas tikai uz dokumentu iesniegšanu un paziņojumiem, kas izsniegti pušu likumīgajiem pārstāvjiem. Tiesvedība netiek apstrādāta automātiski. Tiesa sagatavo dokumentu elektroniskā formātā un/vai papīra formātā, un tas tiks izsniegts vai nu elektroniski, vai fiziski, atkarībā no tā, kādi ir piemērojamie noteikumi un ko ir izvēlējušās puses.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Nekas. Elektroniskā procedūra attiecas tikai uz dokumentu iesniegšanu un paziņojumiem, kas izsniegti pušu likumīgajiem pārstāvjiem. Tiesvedība netiek apstrādāta automātiski. Tiesa sastāda dokumentu elektroniskā formātā un/vai papīra formātā, un tas tiks izsniegts vai nu elektroniski, vai fiziski, atkarībā no tā, kādi ir piemērojamie noteikumi un ko ir izvēlējušās puses.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā. Tiesām ir nepieciešamais aprīkojums, lai saņemtu dokumentus elektroniski. Dokumentus elektroniski var iesniegt pušu likumīgie pārstāvji.

Elektroniskā iesniegšana ir pieejama visiem tiesvedības veidiem.

Nepieciešama iepriekšēja autentifikācija ar juridiskās profesijas pārstāvja elektronisko parakstu.

Arī privātpersonas var iesniegt dokumentus elektroniski, kā aprakstīts iepriekš, ja tās ir izvēlējušās šo ceļu.

Dokumenta oriģināls jāiesniedz, ja to pieprasa tiesa; tādā gadījumā to var nosūtīt pa pastu

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā. Pušu likumīgajiem pārstāvjiem tā ir obligāta prasība. Privātpersonām tas ir pēc izvēles, veicot iepriekšēju autentifikāciju.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Nē, ne juridisko profesiju pārstāvji, nedz pašas puses nevar iepazīties ar lietu tiešsaistē, jo iespēja skatīt civilprocesa lietu tiešsaistē nav pieejama visā valstī. Tā tiek ieviesta dažās valsts daļās.

Lapa atjaunināta: 04/05/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.