Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Nīderlandes parlaments ir pieņēmis tiesību aktus, kas iespēju un pat prasību, lai civilā un administratīvā tiesvedība tiktu veikta elektroniski. Šos tiesību aktus pakāpeniski ievieš no 2017. līdz 2021. gadam. 2017. gadā elektroniskās procedūras bija iespējamas patvēruma un aizturēšanas lietās, kā arī civilprasībās ar obligātu juridisku pārstāvību, kas iesniegtas Centrālās Nīderlandes un Gederlandes tiesās.

Administratīvais tiesas process ir iespējams elektroniski, izmantojot Administratīvo tiesību digitālo pakalpojumu dienestu (Digitaal loket bestuursrecht), un administratori / saņēmēji var elektroniski iesniegt kontu pārskatus un izrakstus, izmantojot Apakšnozaru digitālo pakalpojumu dienestu (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Kopš 2017. gada septembra elektroniskā tiesvedība Centrālās Nīderlandes un Gelderlandes tiesās ir obligāta civilprasībām ar obligātu juridisku pārstāvību. Paredzams, ka 2018. gada pavasarī tas tiks piemērots šāda veida lietām visā Nīderlandē. Visās citās lietās tiesību akti, kas ļauj tiesvedību veikt elektroniski, tiks pakāpeniski ieviesti līdz 2021. gadam.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Elektroniskās procedūras ir pieejamas visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Tiesiskās palīdzības centra (rechtsspraakservicecentrum) palīdzības dienests ir pieejams elektroniski un pa tālruni no 8:00 līdz 20:00.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Jā. Prasība tiek ierosināta, iesniedzot izcelsmes dokumentu (procesinleiding), izmantojot tiesu pakalpojumu tīmekļa portālu.

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Jā, dokumentu iesniegšanai ir nepieciešama elektroniska identifikācija, Juristi šim nolūkam izmanto savu jurista apliecību, savukārt pilsoņiem pieejamās iespējas ietver DigiD pieteikšanās koda vai elektroniskās ID (uzņēmumiem) izmantošanu. To, kādi identifikācijas līdzekļi ir atļauti, nosaka likums.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Jā, tiesas nodevas ir jāmaksā par jebkuru tiesvedību. Juristi uztur norēķinu kontu tiesu sistēmā. Elektroniskās tiesvedības gadījumā tiesas nodevas tiek maksātas elektroniski. Ja maksājums netiek veikts, tiesvedību nav iespējams (turpināt) ierosināt.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, tiesu sistēmas likumi un kārtības noteikumi nosaka, kā atsaukt prasību.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā. Ja tiek piemēroti tiesību akti par elektronisko procedūru, atbildētājs var atbildēt tiešsaistē. Ja atbildētājam ir jurists, atbilde ir jāsniedz tiešsaistē. Ja atbildētājam ir tiesības rīkoties savā vārdā, ir pieļaujama arī atbilde papīra formātā.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Elektroniskās procedūras pilnībā tiek veiktas tiešsaistē. Atbildētājs saņem e-pasta paziņojumus par katru jaunu dokumentu, kas iesniegts lietas elektroniskajā datnē. Atbildētāji var pievienot savus dokumentus un apspriest lietu elektroniski. Tiesas spriedums tiek paziņots elektroniski.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Ja lieta otrai pusei ir izsniegta pareizi, lietu pēc noklusējuma var izskatīt aizmuguriski. Otra puse rakstiski tiek informēta par procesuālajiem pasākumiem.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildi uz 1. jautājumu. Ziņojumu un dokumentu iesniegšana pa e-pastu nav atļauta, jo nevar tikt nodrošināta atbilstoša drošība.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Nē, tiesu dokumentus nedrīkst izsniegt vai paziņot, izmantojot internetu. Tomēr daudzi spriedumi tiek publicēti http://www.rechtspraak.nl/, un tiek ir piešķirts LJN numurs, kas ļauj tos viegli atrast. Par to. vai spriedums jāievieto iepriekš minētajā tīmekļa vietnē, parasti lemj tiesas sēdes priekšsēdētājs. Ne visi spriedumi tiek ievietoti internetā, bet tikai tie, kuri ir juridiski nozīmīgi vai par kuriem ir ievērojami interesējas plašsaziņas līdzekļi.

Spriedumā minētās personas tiek anonimizētas privātuma apsvērumu dēļ. Uzņēmumi un privātpersonas, kas piedalās tiesā kā profesionāļi, netiek anonimizētas.

Gadījumos, kad tiesvedība var būt vai tai ir jābūt elektroniskai, spriedums tiek ievietots lietas elektroniskajā datnē. Tādā veidā spriedums tiek paziņots pusēm.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Nē, publicēšana internetā notiek pēc paziņošanas pusēm un tādējādi pēc sprieduma datuma. Skatīt arī atbildi uz 13. jautājumu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Tas ir iespējams tikai lietās, kurās tiesvedība var būt vai tai jābūt elektroniskai.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Nē.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā, lietās, kurās tiesvedība var būt vai tai jābūt elektroniskai, puses var iepazīties ar lietas dokumentiem jebkurā laikā. Pusei jābūt pilnvarotai to darīt, izmantojot atzītu pieteikšanās kodu.

Dažas veidlapas var lejupielādēt vietnē http://www.rechtspraak.nl/ PDF formātā, bet arī šie dokumenti pēc tam ir jānosūta tiesai pa pastu, lai tie tiktu iekļauti tiesvedībā. Šie dokumenti ietver īpašumtiesību nošķiršanas un vecuma pensijas sadalīšanas veidlapas, vecāku aizgādības maiņas, pieaugušā aizbildnības, īpašuma fiduciārās pārvaldīšanas un mentorēšanas veidlapas, ekspertu un tulku deklarācijas veidlapas, maksātnespējas veidlapas, veidlapas par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, veidlapas par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un sūdzību veidlapas pārsūdzības procesam.

Informācija, kas var būt svarīga tiesvedībā, kā arī informācija, kas garantē tiesnešu neatkarību, tiek reģistrēta centralizēti un ir pieejama tiešsaistē plašākai sabiedrībai, izmantojot tīmekļa vietni http://www.rechtspraak.nl/. Tas attiecas uz Centrālo pieaugušo aizbildniecības reģistru (Centraal Curateleregister), Centrālo maksātnespējas reģistru (Centraal Insolventieregister), laulāto mantisko attiecību reģistru (huwelijksgoederenregister) un tiesu iestāžu papildu amata vietu reģistru (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), kas ir pieejami tiešsaistē.

Lapa atjaunināta: 11/06/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu