Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Nyderlandų parlamentas priėmė teisės aktus, kuriais sudaromos sąlygos ir netgi reikalaujama, kad civilinis ir administracinis procesai būtų vykdomi elektroniniu būdu. Šie teisės aktai bus laipsniškai pradedami taikyti nuo 2017 m. iki 2021 m. 2017 m. elektroninis procesas įmanomas prieglobsčio ir globos teisių bylose, taip pat civilinėse bylose, kuriose privalomas teisinis atstovavimas ir kurios nagrinėjamos Centrinių Nyderlandų ir Gelderlando teismuose.

Administracinį teismo procesą įmanoma pradėti elektroniniu būdu per Administracinės teisės skaitmeninių paslaugų tarnybą (nyd. Digitaal loket bestuursrecht), o administratoriai ir gavėjai gali elektroniniu būdu teikti pranešimus apie sąskaitas ir mokėjimus per Parajonių skaitmeninių paslaugų tarnybą (nyd. Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. elektroninis procesas Centrinių Nyderlandų ir Gelderlando teismuose yra privalomas civilinėse bylose, kuriose privalomas teisinis atstovavimas. Tikimasi, kad 2018 m. pavasarį šios rūšies byloms jis bus taikomas visoje Nyderlandų teritorijoje. Teisės aktus, kuriais sudaromos sąlygos elektroniniu būdu vykdyti visų kitų rūšių procesus, bus pradėta laipsniškai taikyti 2021 m.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Elektroninis procesas prieinamas visą parą kasdien. Su teismų tarnybos centro (nyd. rechtsspraakservicecentrum) pagalbos tarnyba galima susisiekti elektroniniu būdu ir telefonu 8.00–20.00 val.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Taip. Byla pradedama per teismų tarnybos interneto portalą pateikiant pradinį dokumentą (nyd. procesinleiding).

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Taip, dokumentams pateikti reikalinga elektroninė atpažintis. Advokatai šiuo tikslu naudojasi turimu advokato leidimu, o piliečiai gali naudotis DigiD prisijungimo kodu arba elektroninės atpažinties kodu (verslo subjektams). Įstatyme nustatyta, kurias atpažinties priemones leidžiama naudoti.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Taip, teismo rinkliavos yra mokėtinos visuose procesuose. Advokatai teismų sistemoje turi einamąją sąskaitą. Elektroninių procesų atveju teismo rinkliavos sumokamos elektroniniu būdu. Jeigu mokėjimas negautas, negalima atlikti (tolesnių) veiksmų procesui pradėti.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Taip, įstatyme ir teismų sistemos procesinėse taisyklėse numatyta, kaip atsiimti ieškinį.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Taip. Jeigu taikomi elektroninio proceso reglamentavimo teisės aktai, atsakovas gali internetu pateikti atsiliepimą į ieškinį. Jeigu atsakovas turi advokatą, atsiliepimas į ieškinį turi būti pateiktas internetu. Jeigu atsakovas turi teisę veikti savo vardu, atsiliepimą į ieškinį taip pat leidžiama pateikti popierine forma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Visas elektroninis procesas vykdomas internetu. Atsakovui el. paštu pranešama apie kiekvieną elektroninėje byloje pateiktą naują dokumentą. Atsakovai gali elektroniniu būdu pridėti savo dokumentus ir susipažinti su savo byla. Teismo sprendimas paskelbiamas elektroniniu būdu.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Jeigu bylos dokumentai buvo tinkamai įteikti kitai šaliai, byla gali būti nagrinėjama jai nedalyvaujant. Kita šalis apie procesinius veiksmus informuojama raštu.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1. Pranešimų ir dokumentų el. paštu pateikti neleidžiama, nes negalima garantuoti tinkamo saugumo.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Ne, teismo dokumentai internetu negali būti įteikiami ir internetu negali būti apie juos pranešama. Tačiau daugelis teismo sprendimų skelbiami adresu http://www.rechtspraak.nl/ ir jiems suteikiamas LJN numeris, todėl juos galima lengvai atsisiųsti. Posėdžio pirmininkas paprastai nusprendžia, ar teismo sprendimas turi būti skelbiamas minėtoje svetainėje. Internete skelbiami ne visi teismų sprendimai, o tik atrinkti teismo praktikai aktualūs arba didelį (žiniasklaidos) susidomėjimą keliantys sprendimai.

Sprendime minimų asmenų vardai ir pavardės privatumo tikslu anoniminami. Verslo subjektų ir profesiniais tikslais procese dalyvaujančių asmenų duomenys neanoniminami.

Tais atvejais, kai procesas gali arba turi būti elektroninis, teismo sprendimas paskelbiamas elektroninėje byloje. Tokiu būdu apie teismo sprendimą pranešama šalims.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Ne, sprendimas internete skelbiamas po to, kai apie jį pranešama šalims, taigi, vėlesnę negu sprendimo priėmimo dieną. Taip pat žr. atsakymą į klausimą Nr. 13.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Tai įmanoma tik tais atvejais, kai procesas gali arba turi būti elektroninis.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Ne.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Taip, tais atvejais, kai procesas gali arba turi būti elektroninis, šalys gali bet kuriuo metu susipažinti su bylos dokumentais. Šalys turi gauti leidimą tai padaryti nurodydamos atpažįstamą prisijungimo kodą.

Kai kurias formas galima atsisiųsti iš svetainės http://www.rechtspraak.nl/ PDF formatu, tačiau norint, kad šie dokumentai būtų įtraukti į bylą, jie teismui taip pat turi būti siunčiami paprastu paštu. Šie dokumentai – tai, be kita ko, formos dėl turto atskyrimo ir senatvės pensijos padalijimo, tėvų valdžios pakeitimo, suaugusiojo globos, turto administravimo patikėjimo teise ir mentorystės, deklaracijų formos ekspertams ir vertėjams žodžiu, formos dėl nemokumo, formos dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūrų, formos dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrų ir apeliacinio proceso skundų formos.

Informacija, kuri gali būti aktuali teismo procese ir informacija, kuria garantuojamas teisėjų nepriklausomumas, registruojama centriniu lygmeniu ir internetu skelbiama plačiajai visuomenei svetainėje http://www.rechtspraak.nl/. Tai yra informacija iš Centrinio suaugusiųjų globos registro (nyd. Centraal Curateleregister), Centrinio nemokumo registro (nyd. Centraal Insolventieregister), Sutuoktinių turto registro (nyd. huwelijksgoederenregister) ir Teismų papildomų pozicijų registro (nyd. register met nevenfuncties Rechterlijke Macht) – visuose šiuose registruose esančią informaciją galima pasitikrinti internetu.

Paskutinis naujinimas: 11/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.