La versione originale in lingua sloveno di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Slovenia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, prema Zakonu o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) zahtjeve u parničnom postupku moguće je podnijeti u elektroničkom obliku, a sudski je postupak moguće pokrenuti internetom.

Točnije, člankom 105.b propisuje se da se zahtjevi u parničnom postupku podnose u pisanom obliku, pri čemu se pisanim oblikom zahtjeva smatra zahtjev pisan rukom ili tiskani zahtjev kojega je vlastoručno potpisao njegov podnositelj (zahtjev u fizičkom obliku) te zahtjev u elektroničkom obliku potpisan sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom. Zahtjev u pisanom obliku podnosi se poštom, elektroničkim putem, pomoću komunikacijske tehnologije, izravnom dostavom nadležnom tijelu ili dostavom putem osobe koja se profesionalno bavi podnošenjem zahtjeva (profesionalni dostavljač/poslovni ponudnik). Zahtjev u elektroničkom obliku podnosi se informacijskom sustavu slanjem elektroničkim putem, pri čemu informacijski sustav primitak tog zahtjeva automatski potvrđuje.

Neovisno o postojećim zakonskim odredbama (zakonima i provedbenim propisima) koje se odnose na sve građanske i trgovačke postupke, trenutačno se internetom i elektroničkim putem mogu pokrenuti samo postupci navedeni na web-mjestu e-pravosuđe (e-Sodstvo): određene vrste ovršnog postupka (u ovršnim postupcima sudski se dokumenti u elektroničkom obliku donose te odvjetnicima i ovrhovoditeljima dostavljaju od 10. veljače 2014.), podnošenje zahtjeva i donošenje odluka u stečajnim postupcima, podnošenje zahtjeva za upis u zemljišne knjige i podnošenje odluka u zemljišnoknjižnim postupcima.

U tu svrhu u Sloveniji postoji web-mjesto e-pravosuđe kojim se omogućuje i podnošenje pisanih materijala u elektroničkom obliku: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Podnošenje zahtjeva u elektroničkom obliku i dostava dokumenata elektroničkim putem mogući su u parničnim postupcima i drugim građanskim sudskim postupcima, pri čemu se primjenjuju pravila ZPP-a.

Zemljišnoknjižni postupak može se pokrenuti isključivo internetom, jer se člankom 125.a Zakona o zemljišnim knjigama (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) propisuje obveza elektroničkog podnošenja dokumenata; međutim, podnositelj može prijedlog za upis prava vlasništva u svoju korist temeljem reda prvenstva podnošenja tog zahtjeva u sudsku dokumentaciju podnijeti i osobno zemljišnoknjižnom sudu nadležnom za područje u kojemu je predmetna nekretnina smještena, ako zemljišnoknjižnom sudu dostavi sve dokumente koji su u članku 142. stavak 1. ovoga Zakona propisani kao osnova za predloženi upis i ako pored toga plati propisane sudske pristojbe za takav prijedlog. Podnositelj koji je osobno elektroničkim putem podnio prijedlog za upis u zemljišne knjige te javni bilježnik, odvjetnik, poduzeće za promet nekretninama ili ured državnog odvjetnika koji zastupaju stranku u nekom zemljišnoknjižnom postupku moraju sve zahtjeve te stranke dostaviti elektroničkim putem (članak 125.a stavak 4. ZZK-a).

Kod ostalih postupaka koji se mogu pokrenuti elektroničkim putem, zakonom je još uvijek dopušteno podnošenje zahtjeva u fizičkom (papirnatom) obliku.

Ovrha: Člankom 29. stavkom 2. Zakona o ovrsi i osiguranju tražbina (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) propisano je da vrste ovršnih postupaka u kojima se ovršni prijedlog i drugi zahtjevi mogu podnijeti elektroničkim putem i u informacijskom sustavu automatski obraditi, kao i tijek takvih postupaka, propisuje ministar pravosuđa. Sukladno gore navedenu članku, u Prilogu 5. Pravilnika o obrascima, vrstama ovršnog postupka i automatskoj ovrsi navodi se koje zahtjeve u elektroničkom obliku podnositelji mogu podnijeti na web-mjestu e-pravosuđe (stranice e-ovrha/e-Izvršba). Stranke u postupku mogu sve zahtjeve podnijeti u elektroničkom obliku na stranici e-ovrha web-mjesta e-pravosuđe.

U članku 29. stavku 8. ZIZ-a navodi se da javni bilježnici, odvjetnici, ovrhovoditelji i ured državnog odvjetnika moraju sve zahtjeve i druge dokumente podnositi u elektroničkom obliku. Međutim, ova odredba nije još stupila na snagu jer ministar još nije donio odluku o tehničkim pretpostavkama koje treba ispuniti s obzirom na podnošenje u elektroničkom obliku. Kada ministar pravosuđa donese tu odluku, gore navedeni profesionalni korisnici imat će obvezu sve zahtjeve u ovršnim postupcima podnositi samo u elektroničkom obliku. Ako nakon toga neki zahtjev podnesu u fizičkom, a ne u elektroničkom obliku, taj se zahtjev neće smatrati nepotpunim, ali će ga sud odbiti.

Stečajni postupak: Stečajni upravitelj obvezan je podnositi sudu svoja izvješća, popise provjerenih tražbina i druge dokumente u elektroničkom obliku, potpisane sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 98. Zakona o financijskom poslovanju, stečaju i prinudnom prestanku/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Odvjetnik koji zastupa stranku u stečajnom postupku obvezan je podnijeti prijavu potraživanja i ostale zahtjeve te stranke u elektroničkom obliku, potpisane sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 123.a ZFPPIPP-a); ako tako ne učini, sud takav zahtjev odbija. Odvjetniku koji zastupa stranku u stečajnom postupku i stečajnom upravitelju svi se dokumenti dostavljaju elektroničkim putem na sigurnu adresu elektroničke pošte.

Isto tako, sud izvornu odluku ili nalog u stečajnom postupku izdaje u elektroničkom obliku, potpisane sigurnim elektroničkim potpisom suca verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 124. ZFPPIPP-a).

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

U okviru informacijskog sustava e-pravosuđa nužno je omogućiti obavljanje elektroničkih transakcija svakoga radnog dana između 8:00 i 20:00. Korisnici informacijskog sustava e-pravosuđe mogu, u načelu, svoje pravne poslove koje provode elektroničkim putem provoditi u bilo koje vrijeme svakoga dana u tjednu, jer se gornja ograničenja primjenjuju na situacije kada se na sustavu provodi tehnička nadogradnja.

Člankom 112. ZPP-a propisuje se da se, kada se zahtjev šalje elektroničkim putem, vrijeme njegove predaje informacijskom sustavu uzima kao vrijeme isporuke sudu kojemu je upućen. Pravilnikom o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem, a koji ima svojstvo provedbene uredbe, propisuje se da se u slučaju kada se na zahtjev podnesen elektroničkim putem primjenjuje neki vremenski rok, smatra da je taj zahtjev podnesen u trenutku njegova zaprimanja na poslužitelju s kojega se pokreće modul e-registra za odgovarajuću vrstu građanskog sudskog postupka na koju se predmetni zahtjev podnesen informacijskim sustavom e-pravosuđe odnosi (članak 18. toga Pravilnika).

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ako je nenormirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem izvorno sastavljen kao dokument u elektroničkom obliku, on se pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem mora priložiti u obliku zapisa PDF/A. Korisnik mora nenormirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem, a koji je izvorno sastavljen kao dokument u pisanom obliku, kao i sve priloge koji čine neki dokument u pisanom obliku pretvoriti u elektronički oblik skenirajući ga kako bi ga priložio pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem. Tako dobiveni dokument u elektroničkom obliku mora ispunjavati sljedeće pretpostavke:

  • mora biti crno-bijel te u obliku zapisa PDF/A,
  • razlučivost mora biti između 240 tpi i 300 tpi,
  • ako se dokument u pisanom obliku sastoji od nekoliko stranica, sve njegove stranice moraju se nalaziti u jednoj datoteci PDF, bez praznih stranica među njima,
  • ako su priložena dva ili više dokumenata, svaki dokument mora biti u svojoj vlastitoj datoteci PDF.

Ako neki dokument u elektroničkom obliku priložen pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem ne udovoljava ovim uvjetima, zahtjev podnesen elektroničkim putem smatra se nepotpunim (članak 19. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Informacijski sustav e-pravosuđe smješten je na sigurnoj vladinoj mreži (HKOM), a podaci se spremaju na središnji poslužitelj mreže HKOM-a.

Prava pristupa tim podacima predmet su jednoga dijela sustava prava koji uređuje centar za informacijsku tehnologiju na Vrhovnom sudu Republike Slovenije (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) u skladu s Pravilnikom o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem. Svi korisnici informacijskog sustava e-pravosuđe i drugih triju podstranica moraju se prije provođenja pravnih poslova elektroničkim putem registrirati u sigurnosnom programu. Korisnici su podijeljeni u sljedeće skupine u okviru ovog informacijskog sustava: obični korisnici, registrirani korisnici i kvalificirani korisnici. Broj korisničkih prava (pravnih poslova koji se provode elektroničkim putem) koja se mogu primijeniti na tom web-mjestu i njegovim podstranicama ovisi o vrsti korisničke grupe kojoj određeni korisnik pripada.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Svi zahtjevi podneseni elektroničkim putem moraju biti potpisani elektroničkim potpisom podnositelja (kvalificirani digitalni certifikat). Informacijski sustav e-pravosuđe svakom zaprimljenom zahtjevu podnesenom elektroničkim putem dodjeljuje vremensku oznaku, a podnositelj automatski prima elektroničku potvrdu u kojoj se navodi vrijeme predaje toga zahtjeva informacijskom sustavu e-pravosuđe.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Opći propis kojim se uređuje plaćanje sudskih pristojbi jest Zakon o sudskim pristojbama (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), u kojem je utvrđeno da su sudske pristojbe pred sudovima u Sloveniji plative sukladno odredbama toga zakona. Sudske pristojbe mogu se platiti u gotovini, elektroničkim putem ili nekim drugim valjanim platnim instrumentom. Ovim se zakonom načelno ne razlikuje elektronički od neelektroničkog načina podnošenja zahtjeva, ali njime se u ovršnom postupku potiče podnošenje zahtjeva elektroničkim putem jer je pristojba za podnošenje prijedloga za pojedine vrste ovrhe niža ako se prijedlog podnosi u elektroničkom obliku.

Ovršni postupak: Obveza plaćanja pristojbi u svim slučajevima podnošenja zahtjeva elektroničkim putem nastaje u trenutku njihova podnošenja. Ako se sudska pristojba u tome trenutku ne plati, sud izdaje platni nalog u kojemu se od podnositelja traži da pristojbu plati unutar osam dana od primitka naloga. Jedina se iznimka odnosi na elektronički oblik ovršnog zahtjeva na temelju vjerodostojne isprave – obveza plaćanja ove pristojbe u tom slučaju nastaje tek kada taj zahtjev uđe u informacijski sustav. Podnositelju se platni nalog ne izdaje, ali on prima sve potrebne informacije za plaćanje te sudske pristojbe. Ako podnositelj ovršnog zahtjeva elektroničkim putem na temelju vjerodostojne isprave za koju odgovornost snosi Središnji odjel za vjerodostojne isprave (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL) ne plati utvrđeni iznos sudske pristojbe unutar osam dana od podnošenja zahtjeva, smatrat će se da taj zahtjev nije podnesen.

Nema razlike u naplati sudskih pristojbi za zahtjeve podnesene elektroničkim putem koji ne predstavljaju ovršne zahtjeve na temelju vjerodostojne isprave. Kada se ovršni zahtjev na temelju vjerodostojne isprave sastavlja u fizičkom (papirnatom) obliku i kada podnositelj ne plati sudske pristojbe u skladu s uputama navedenima na obrascu zahtjeva, sud mu šalje platni nalog.

Zemljišnoknjižni postupak: Kada se sudske pristojbe moraju platiti za prijedlog za upis u zemljišne knjige ili neki drugi zahtjev podnesen elektroničkim putem, nakon podnošenja toga zahtjeva elektroničkim putem izdaje se nalog kojim se podnositelju nalaže da unutar osam dana od dostave naloga plati sudske pristojbe doznačivanjem predmetnog iznosa na odgovarajući račun uz navođenje referentnog broja navedenoga u nalogu. Platni nalog za sudsku pristojbu smatra se dostavljenim u trenutku kada podnositelj ili njegov zastupnik elektroničkim putem podnesu zahtjev. Ako podnositelj unutar osam dana od dostave platnog naloga ne plati sudsku pristojbu sukladno tome nalogu, smatra se da je zahtjev povučen.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Na povlačenje molbe ili zahtjeva podnesenih elektroničkim putem primjenjuju se ista pravila kao na povlačenje zahtjeva u pismenom obliku. U okviru ovršnih, stečajnih i zemljišnoknjižnih postupaka koji se provode putem računala, podneseni se zahtjev može povući i elektroničkim putem.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Kako je spomenuto u prethodnoj točki 1., usprkos postojanju pravnih odredbi za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem, ono nije još uvijek moguće u svim parničnim postupcima.

Pravilnik o obrascima, vrstama ovršnog postupka i automatskom postupku ovrhe sadržava popis zahtjeva i drugih dokumenata koji se u ovršnom postupku mogu slati elektroničkim putem. Kada dužnik u ovršnom postupku želi odgovor ili zahtjev podnijeti elektroničkim putem na web-mjestu e-pravosuđe (stranica e-ovrha), on mora ispunjavati uvjete primjenjive na vanjske kvalificirane korisnike informacijskog sustava e-pravosuđe (otvoren siguran elektronički poštanski pretinac, kvalificirani digitalni certifikat slovenskog tijela za izdavanje certifikata povezan s poreznim brojem), zajedno s drugim uvjetima koji ovise o tome kojoj korisničkoj grupi pripada (članak 12. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem).

Informacije o obvezama koje se na neke podnositelje primjenjuju s obzirom na podnošenje dokumenata u elektroničkom obliku, kao i obvezama stranaka u stečajnom postupku potražite u odgovoru pod točkom 2.

Prigovor ili neki drugi pravni lijek mogu se internetom podnijeti i u zemljišnoknjižnom postupku i određenim vrstama ovršnog postupka. Neki sudionici zemljišnoknjižnog postupka (odvjetnici, javni bilježnici, državna tijela i poduzeća za promet nekretninama) imaju obvezu sve dokumente podnijeti elektroničkim putem.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Postupak u elektroničkom obliku u slučaju izostanka odgovora suprotne strane provodi se na isti način kao i postupak za isti slučaj u pismenom obliku. Nakon isteka roka utvrđenog za odgovor tuženika ili dužnika, sud donosi odluku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Vidjeti točku 10. – isto pitanje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Člankom 16.a ZPP-a propisuje se da je elektronički oblik jednakovrijedan pisanom obliku ako su podaci koji se nalaze u elektroničkom obliku prikladni za obradu na sudu te ako su dostupni i prikladni za višekratnu uporabu. Propisano je i da se ne može smatrati da ti podaci nemaju dokaznu vrijednost zbog toga što su u elektroničkom obliku. Isto je propisano i Zakonom o elektroničkom poslovanju i elektroničkom potpisu (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, članak 13. stavak 1.).

Dokumenti i dokazi mogu se u postupcima ovrhe i osiguranja tražbina podnositi u elektroničkom obliku. S obzirom na ispunjavanje tehničkih pretpostavki, kada se one ne odnose na zahtjev podnesen elektroničkim putem nego na neki dokument u elektroničkom obliku (prilog), odredbe članka 19. stavaka 1. i 2. Pravilnika o dokumentima u elektroničkom obliku primjenjuju se mutatis mutandis. Vidjeti također i odgovor pod točkom 4.

Dokumenti se mogu podnositi i u elektroničkom obliku. Zahtjev podnesen elektroničkim putem dokument je u elektroničkom obliku koji sadržava zahtjev neke stranke u građanskom sudskom postupku (Pravilnik o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem). Istim je pravilnikom također definiran i prilog u elektroničkom obliku, drugim riječima, dokument u pisanom obliku pretvoren u elektronički oblik i priložen zahtjevu podnesenom elektroničkim putem.

Korisnik podnosi zahtjev elektroničkim putem birajući na web-mjestu e-pravosuđe odgovarajući elektronički postupak za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem te unošenjem potrebnih informacija iz normiranog dijela teksta zahtjeva u odgovarajuća polja internetskog obrasca na zaslonu. Kada zahtjev podnesen elektroničkim putem također sadržava i obrazloženje, zbog zakonske obveze ili želje podnositelja, korisnik od teksta obrazloženja (nenormirani dio teksta zahtjeva podnesenog u elektroničkom obliku) izrađuje zaseban dokument u elektroničkom obliku koji ispunjava pretpostavke navedene u članku 19. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem te taj dokument u elektroničkom obliku prilaže pravnom poslu e-ovrhe. Korisnik ga potpisuje svojim vlastitim sigurnim elektroničkim potpisom. Isto se primjenjuje na priloge koji se u elektroničkom obliku prilažu zahtjevu podnesenom elektroničkim putem. Vidjeti prethodne odgovore.

Kako bi se osigurala pravna sigurnost i zbog činjenice da dokument pretvoren u elektronički oblik zadržava prirodu (dokaznu vrijednost) izvornika, za zemljišnoknjižne postupke utvrđeno je posebno pravilo prema kojemu privatne dokumente (ugovore) u elektronički oblik može pretvoriti samo javni bilježnik, kao osoba od javnog povjerenja. Javni bilježnik također je obvezan, sukladno pravilima o javnobilježničkim aktima, taj dokument čuvati sve dok uknjižba ne postane pravomoćna. Stranka/podnositelj može druge dokumente koji tvore osnovu uknjižbe (sudske odluke i druge odluke državnih tijela) osobno pretvoriti u elektronički oblik.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Sukladno odredbama Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem, sudska odluka u elektroničkom obliku smatra se izvornom sudskom odlukom. U slučaju dostave sudske odluke elektroničkim putem, kao dokument u elektroničkom obliku šalje se kopija sudske odluke u elektroničkom obliku. U slučaju dostave sudske odluke poštom, šalje se tiskana kopija sudske odluke u elektroničkom obliku.

*Mora se istaknuti da, u praksi te usprkos donesenim pravnim odredbama, trenutačno još uvijek nije moguće elektroničkim putem slati dokumente u građanskim i trgovačkim parnicama, uz iznimku parnica koje uključuju stečajne i zemljišnoknjižne postupke. Od 10. travnja 2014. sudski dokumenti također se u elektroničkom obliku – drugim riječima, elektroničkim putem – dostavljaju odvjetnicima i ovrhovoditeljima.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da. Presude i odluke donesene u elektronskom obliku potpisuje predsjednik sudskog vijeća svojim vlastitim sigurnim elektroničkim potpisom i sigurnim elektroničkim potpisom suda, verificiranima kvalificiranim certifikatom. Ako je sigurni elektronički potpis predsjednika sudskog vijeća ovjeren kvalificiranim certifikatom koji također sadržava i oznaku suda, sigurni elektronički potpis samoga suda nije potreban. Presude obrađene automatski u informacijskom sustavu mogu na mjestu pečata ili potpisa imati faksimil.

Odluka donesena u fizičkom ili elektroničkom obliku može se dostaviti strankama kao ovjereni primjerak, kao elektronički (skenirani) primjerak ili u elektroničkom obliku. Vidjeti i napomenu na 13. odgovor.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Kao što je već prethodno navedeno, usprkos postojanju pravnih odredbi, zahtjevi – uključujući i žalbe – ne mogu se elektroničkim putem podnijeti u svim postupcima, no podnošenje elektroničkim putem moguće je kod ovršnih, stečajnih i zemljišnoknjižnih postupaka ako podnositelj ispuni pretpostavke primjenjive na korisnike informacijskog sustava e-pravosuđe. Vidjeti prethodne odgovore.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, u okviru web-mjesta e-pravosuđe moguće je provesti i ovrhu elektroničkim putem (e-ovrha). Podnositelj može, kao registrirani i vanjski kvalificirani korisnik, na web-mjestu e-pravosuđe (stranica e-ovrha) podnijeti ovršni zahtjev temeljem vjerodostojne isprave. Podnositelj može podnijeti zahtjev za ovrhu na temelju ovršne isprave i zahtjev za osiguranje tražbina na podstranici e-ovrha samo kao vanjski kvalificirani korisnik. Ovdje je važno napomenuti da je riječ o postupcima ovrhe i osiguranja tražbina koji se provode sukladno nacionalnim propisima (ZIZ).

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke imaju pravo pregledati i preslikati spis koji se nalazi u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu, pri čemu stranka svoj identitet dokazuje kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis.

U postupcima ovrhe i osiguranja tražbina pred lokalnim sudovima (okrajna sodišča), korisnici koji su podnijeli zahtjev elektroničkim putem na stranici e-ovrha mogu pregledavati svoje vlastite dokumente, kao i akte u postupku koje se odnose na predmet za koji su podnijeli zahtjev elektroničkim putem i u kojoj se spominju kao sudionici. Pravilnikom o obrascima, vrstama ovršnog postupka i automatskoj ovrsi propisuje se što sve korisnici iz određenih korisničkih grupa mogu pregledavati.

Pregled spisa dopušten je i u zemljišnoknjižnom postupku. Ovršni i zemljišnoknjižni postupak razlikuju se u tome što u okviru zemljišnoknjižnog postupka, sve dok upis u zemljišne knjige ne postane pravomoćan, spis smiju pregledavati svi registrirani korisnici (drugim riječima, ne samo podnositelji i drugi sudionici). Zbog zaštite osobnih podataka sudionika svima su na pregled dostupni samo postupovni akti (zahtjev, sudska odluka itd.), a ne i prilozi, odnosno dokumenti.

Ostale poveznice

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Posljednji put ažurirano: 09/03/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Commenti

Usa il formulario qui di seguito per condividere i tuoi commenti e le tue osservazioni sul nostro nuovo sito web