Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Automatska obrada - Belgija

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

To je pitanje uređeno zakonima „Phenix”. Ti su zakoni sljedeći:

  • Zakon o elektronički vođenim sudskim postupcima od 10. srpnja 2006. (loi relative à la procédure par voie électronique) (belgijski Službeni list od 7. rujna 2006.)
  • Zakon o izmjeni određenih odredbi Pravosudnog zakonika u pogledu elektronički vođenih sudskih postupaka od 5. kolovoza 2006. (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (belgijski Službeni list od 7. rujna 2006.).

Zakoni „Phenix” ime su dobili po istoimenom IT projektu čiji je cilj omogućiti računalni pristup svim sudovima u Belgiji kako bi se u dogledno vrijeme svi sudski postupci mogli voditi elektroničkim putem.

Osim prethodno navedenih zakona „Phenix”, od 31. prosinca 2012. još su dva zakona postupno stupila na snagu. Ti su zakoni sljedeći:

  • Zakon od 31. prosinca 2012. o utvrđivanju niza odredbi, posebno u području pravosuđa (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice)
  • Zakon od 31. prosinca 2012. o utvrđivanju niza odredbi u području pravosuđa (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Međutim, to postupno stupanje na snagu ne znači da se sudski postupci već mogu provoditi elektroničkim putem jer je uglavnom riječ o odredbama koje bi se mogle primjenjivati i na pisane sudske postupke. Stoga su „tradicionalni” sudski postupci koji se ne provode elektroničkim putem i dalje pravilo.

U međuvremenu su sudske pisarnice i administrativni uredi državnog odvjetništva opremljeni aplikacijom informacijske tehnologije za upravljanje predmetima kojom im je omogućena elektronička obrada svih dokumenata i podataka. Isto tako, istražuje se niz načina kojima bi se omogućilo podnošenje postupovnih dokumenata i dokaza sudskim pisarnicama elektroničkim putem.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Nije primjenjivo.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije primjenjivo.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nije primjenjivo.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Nije primjenjivo.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Nije primjenjivo.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Nije primjenjivo.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije primjenjivo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Člankom 32.b Pravosudnog zakonika (Code judiciaire) propisano je da se svaka dostava obavijesti, komunikacije ili svako podnošenje dokumenata sudovima i tribunalima, državnom odvjetništvu ili pravosudnim službama, uključujući sudske pisarnice i administrativne urede državnog odvjetništva, ili svaka dostava obavijesti ili komunikacije odvjetniku, sudskom službeniku ili javnom bilježniku koju izvrše sudovi ili tribunali, državno odvjetništvo ili pravosudne službe, uključujući sudske pisarnice i administrativne urede državnog odvjetništva, ili odvjetnik, sudski službenik ili javni bilježnik, može provesti putem pravosudnog informacijskog sustava.

Na temelju ove odredbe uspostavljena je mreža „e-Box” za obavijesti ili komunikacije te za podnošenje dokumenata, a sustav „e-Deposit” uspostavljen je konkretno za podnošenje zaključaka, podnesaka i dokaza u građanskopravnim i kaznenim stvarima.

Ti se alati mogu upotrebljavati na sudovima popisanima u odluci ministra.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Nije primjenjivo.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije primjenjivo.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Nije primjenjivo.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Nije primjenjivo.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Bugarska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U bugarskom pravu takva mogućnost nije predviđena. Zahtjevi se podnose u pisanom obliku tajništvu suda i trebaju biti napisani na bugarskom jeziku. Zahtjevi se mogu poslati poštom, ali ne telefaksom ili elektroničkom poštom.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

U skladu s bugarskim pravom, postupovne radnje stranaka u okviru građanskih i trgovačkih predmeta ne smatraju se valjanima ako se obavljaju elektroničkim putem i potpišu elektroničkim potpisom. Stranke podnose tužbu sudu na temelju zahtjeva napisanog na bugarskom jeziku koji su potpisale. Zahtjev se može predati u ured sudskog službenika relevantnog suda ili se može poslati poštom na adresu suda.

U članku 184. Zakona o parničnom postupku (GPK) navodi se da se u okviru građanskih i trgovačkih predmeta elektronički dokumenti i oni u papirnatom obliku mogu dostaviti kao dokazi. Elektronički dokumenti sudu se mogu dostaviti u papirnatom obliku. Ako to suprotna stranka ospori, oni bi se trebali predati na nekom elektroničkom mediju. U nedostatku opreme i osoblja koji su potrebni da se elektronički dokument predstavi na sudskoj raspravi, sud može od stranke koja je dostavila elektronički dokument zatražiti da drugim strankama dostavi elektronički primjerak.

Postupak za osporavanje elektroničkog dokumenta, a posebno elektroničkog potpisa koji je obvezan element elektroničkog dokumenta, utvrđen je u Zakonu o elektroničkim dokumentima i elektroničkim potpisima.

Jedina odredba Zakona o građanskom postupku o internetskoj postupovnoj radnji odnosi se na zapljenu tražbine dužnika u okviru postupka izvršenja. Taj je pravni okvir dio postupka izvršenja i provodi ga sudski izvršitelj.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakona o parničnom postupku dopušteno je komunikacije stranci u građanskom ili trgovačkom predmetu dostavljati elektroničkom poštom. Smatra se da su komunikacije dostavljene ako su unesene u određeni informacijski sustav i ako je dostava potvrđena kopijom relevantnog elektroničkog zapisa, u skladu s člankom 44. stavkom 3. Zakona.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Vidjeti odgovor na 13. pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Vidjeti odgovor na 13. pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

To nije predviđeno bugarskim pravom. Vidjeti zadnji podstavak odgovora na 12. pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Javni pristup sudskim odlukama dostupan je (bez obveze registriranja) putem internetske stranice Vrhovnog pravosudnog vijeća Republike Bugarske: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://legalacts.justice.bg/. Sudske odluke mogu se pretraživati upotrebom različitih kriterija, kao što su „sud”, „vrsta predmeta”, „godina” „broj predmeta” i „ključne riječi”. Moguće je i napredno pretraživanje upotrebom preciznijih kriterija. Stranka u postupku ili njezin zastupnik može kao rezultat pretraživanja preuzeti sudsku odluku u formatu „.doc”. Odluke se objavljuju čim se donesu i na njih se primjenjuju Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o zaštiti povjerljivih informacija. Odluke se objavljuju na način da se fizičke i pravne osobe navedene u njima ne mogu identificirati. Odluke u predmetima koji se odnose na osobno i zdravstveno stanje pojedinca objavljuju se bez navođenja obrazloženja.

Nadalje, na internetskoj stranici svakog suda mogu se pratiti napredak postupka i povezane sudske odluke. Sudske odluke i informacije o napretku postupka mogu se pronaći na temelju gore navedenih kriterija za pretraživanje, a odluke se objavljuju kako je opisano. Stranka u postupku ili njezin zastupnik može kao rezultat pretraživanja preuzeti sudske odluke u formatu „.doc”.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Češka

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, u Češkoj se svi zahtjevi mogu podnijeti u elektroničkom obliku.

Zahtjevi se mogu predati (a) elektroničkom poštom uz certificirani elektronički potpis ili (b) u spremniku podataka, odnosno posebnom elektroničkom repozitoriju namijenjenom dostavi i provedbi akata preko javnog tijela. Ti su postupci ekvivalentni klasičnom pisanom formatu. Zahtjev se može podnijeti i običnom elektroničkom poštom, bez certificiranog elektroničkog potpisa, ali u tom se slučaju nakon podnošenja zahtjeva u roku od tri dana mora dostaviti identičan tekst u klasičnom pisanom obliku ili na način opisan u prethodno navedenim točkama (a) i (b). Pojedinosti o svim tim postupcima navedene su u odgovoru na šesto pitanje.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Zahtjev se može podnijeti elektroničkim putem u svakom slučaju. Elektronički nalog za plaćanje može se izvršiti isključivo elektroničkim putem.

Postupak elektroničkog naloga za plaćanje poseban je skraćeni postupak. Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev s pomoću elektroničkog obrasca ispunjenog na internetskim stranicama ePodatelna, Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://epodatelna.justice.cz/, te ga potpisuje certificiranim elektroničkim potpisom. Podnositelj zahtjeva može zahtijevati iznos od najviše 1 milijun CZK, a uvjeti za izdavanje elektroničkog naloga za plaćanje pravilno su ispunjavanje obrasca i plaćanje sudske pristojbe. Ako su ispunjeni svi uvjeti, sud može izdati elektronički nalog za plaćanje. Sud u njemu nalaže tuženiku da plati iznos iz zahtjeva i troškove postupka u roku od 15 dana od primitka naloga ili da podnese žalbu sudu koji je izdao nalog. Elektronički nalog za plaćanje za koji nije podnesena žalba ima učinak pravomoćne presude. Ako jedan od tuženika podnese žalbu u dopuštenom roku, elektronički nalog za plaćanje u potpunosti se opoziva i sud zakazuje raspravu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Elektronički zahtjev može se podnijeti u bilo kojem trenutku.

Ako se zahtjev podnosi elektroničkom poštom s certificiranim elektroničkim potpisom, mogu se upotrijebiti internetske stranice ePodatelna Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://epodatelna.justice.cz/ (ali dostupne su samo na češkom jeziku). Zahtjev se može poslati i na adresu e-pošte odgovarajućeg sudskog registra. Adrese e-pošte registra dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Ako se zahtjev podnosi u spremnik podataka suda, identifikatori spremnikâ podataka za relevantni sud dostupni su na portalu javne uprave na popisu spremnikâ podataka (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://seznam.gov.cz/), u odjeljku „Tijela državne uprave”, ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/ u podacima za kontakt pojedinih sudova.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Transakcije se općenito mogu provoditi u bilo kojem obliku, osim ako je zakonski propisan određeni oblik za pojedine akte. Važnije je da podnesci budu razumljivi i jasni.

Pri upotrebi određenih elektroničkih postupaka podnositelji zahtjeva mogu se suočiti s ograničenjima zbog tehničkih parametara koji se primjenjuju za različita sredstva komunikacije. Na primjer, pri upotrebi portala ePodatelna Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://epodatelna.justice.cz/ (vidjeti drugo, treće i šesto pitanje) najveća veličina svih privitaka ograničena je na 10 MB, a dopušteni su formati pdf, rtf, xls, doc i txt. Isto tako, veličina poruka koje se dostavljaju u spremnike podataka ograničena je na 10 MB, a dopušteni su formati za podatkovne poruke koje se šalju u spremnike podataka pdf, PDF/A, xml (ako odgovara javno dostupnoj XSD shemi koju objavljuje primatelj podatkovne poruke), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn i gml/gfs/xsd. Zahtjevi koji se ponose na adresu e-pošte trebali bi biti u HTML formatu, PLAIN TEXT formatu s kodiranim tekstom u ISO-8559-2, ISO-8559-1(LATIN-1),Unicode ili UTF-8. Veličina poruke e-pošte, uključujući privitke, ograničena je na 5 MB. Podržani operativni sustavi uključuju: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (kod operativnog sustava Windows Vista uočen je problem pri HW pohranjivanju elektroničkih kvalificiranih certifikata (npr. čitač Smart kartica SCR3320) pa se trenutačno s pomoću tog čitača ne mogu potpisivati ni slati elektronički podnesci – podnesak se može potpisati i poslati u datoteci pfx (p12) navedenoj u Java Appletu i unošenjem lozinke za privatni ključ). Podnositelj zahtjeva koji odluči upotrijebiti portal ePodatelna ili spremnik podataka može više informacija saznati iz uputa i korisničkog priručnika koji su dostupni na relevantnim internetskim stranicama.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Sudovi i sudski izvršitelji postupaju u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka (posebno Zakonom br. 101/2000, zbirka zakona, o zaštiti osobnih podataka) i drugim relevantnim pravnim propisima.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Tri se različita elektronička postupka mogu upotrijebiti za podnošenje zahtjeva u redovnim građanskim postupcima:

Prvo, zahtjev se može podnijeti elektroničkom poštom potpisanom certificiranim elektroničkim potpisom. Certificirani elektronički potpis definiran je u članku 11. Zakona br. 227/2000, zbirka zakona, o elektroničkim potpisima, a riječ je o (a) provjerenom potpisu na temelju kvalificiranog certifikata koji izdaje češki akreditirani pružatelj usluga certifikacije i koji sadržava informacije koje omogućuju jasnu identifikaciju potpisnika (popis akreditiranih pružatelja usluge u Češkoj dostupan je na internetskim stranicama češkog Ministarstva unutarnjih poslova Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) ili (b) provjerenom elektroničkom potpisu na temelju kvalificiranog certifikata koji izdaje pružatelj usluga certifikacije izvan državnog područja Češke, ako se ovjereni certifikat izdaje kao dio usluge navedene na popisu pouzdanih usluga certificiranja kao usluga koju pružatelj usluga certificiranja akreditiran za pružanje tih usluga ili kao usluge koje se pružaju pod nadzorom u skladu s relevantnom uredbom EU-a. Ta vrsta podneska ekvivalentna je klasičnom pisanom obliku. Podnositelj zahtjeva koji želi podnijeti zahtjev na takav način trebao bi se informirati na internetskim stranicama ePodatelna Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://epodatelna.justice.cz/. Zahtjev se može poslati i na adresu e-pošte odgovarajućeg sudskog registra. Adrese e-pošte registra dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx, gdje su navedeni podaci za kontakt za pojedinačne sudove.

Drugo, može se upotrijebiti spremnik podataka, poseban elektronički repozitorij namijenjen dostavi i provedbi akata preko javnog tijela u Češkoj. Spremnici podataka najprije su uređeni Zakonom br. 300/2008, zbirka zakona, o elektroničkim aktima i ovlaštenoj konverziji dokumenta. Ta vrsta podneska ekvivalentna je klasičnom pisanom obliku. Pojedinosti o sustavu spremnika podataka dostupne su na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.datoveschranky.info/ kojima korisnici pristupaju putem internetskih stranica Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Svi sudovi raspolažu spremnicima podataka. Identifikatori spremnikâ podataka za pojedinačne sudove dostupni su na portalu javne uprave na popisu spremnikâ podataka (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://seznam.gov.cz/), u odjeljku „Tijela državne uprave”, ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/ u podacima za kontakt pojedinih sudova.

Treće, zahtjev se može podnijeti i jednostavnom elektroničkom poštom bez ovjerenog potpisa. Međutim, u roku od tri dana nakon podnošenja te vrste podneska mora se dostaviti istovjetan tekst u klasičnom pisanom formatu ili na prethodno opisane načine, a u suprotnome će ga sud zanemariti (članak 42. Zakona o građanskom postupku).

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, za sudske postupke naplaćuju se pristojbe. Podnositelj zahtjeva može platiti pristojbu po stopi pristojbe na račun predmetnog suda u Češkoj nacionalnoj banci ili, ako iznos nije viši od 5000 CZK, biljegom. Ako se pristojbe ne plate pri podnošenju zahtjeva, sud će pozvati podnositelja zahtjeva da ih plati, odrediti konkretan rok i obavijestiti ga o posljedicama neplaćanja. Nakon isteka roka postupak se zaustavlja.

Pristojbe i način njihova plaćanja za potrebe postupaka pokrenutih na temelju elektroničkih zahtjeva ne razlikuju se od načina plaćanja u slučaju postupaka pokrenutih na uobičajen način. Iznimka je postupak elektroničkog naloga za plaćanje kod kojeg je sudska pristojba malo niža od onih za redovne građanske postupke.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da. Zahtjev podnesen na internetu može se povući isto kao i zahtjev podnesen na klasičan način. Povlačenje se može izvršiti elektronički ili na klasičan način.

Kad je riječ o tužbenom zahtjevu, podnositelj zahtjeva može ga djelomično ili potpuno povući sve dok sudska odluka ne postane pravomoćna. Ako se zahtjev povuče, sud obustavlja postupak u potpunosti ili u dijelu na koji se odnosi povučeni zahtjev. Ako se zahtjev za pokretanje postupka povuče nakon što je sud donio odluku o predmetu, ali odluka još nije pravomoćna, sud će u okviru povučenog zahtjeva odlučiti hoće li povući svoju odluku. Ako se druge stranke opravdano ne slože s povlačenjem zahtjeva, sud će odlučiti da povlačenje zahtjeva ne proizvodi pravne učinke, osim u određenim posebnim postupcima. (članak 96. Zakona o parničnom postupku)

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik može odgovoriti putem interneta, ali nije obvezan.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ako tuženik odgovori na elektronički nalog za plaćanje u zakonskom roku, elektronički nalog za plaćanje u potpunosti se ukida, sud zakazuje raspravu te sudski postupak nastavlja na klasičan način, odnosno postupak se vodi na prvostupanjskom građanskom sudu.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik ne odgovori na elektronički nalog za plaćanje u zakonskom roku, elektronički nalog za plaćanje ima učinak pravomoćne presude.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Dokumenti se mogu dostaviti sudu u elektroničkom obliku za bilo koju vrstu postupka. Tehničke pojedinosti navedene su u odgovoru na četvrto pitanje.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Sud odluke dostavlja u spremnike podataka subjekata koji su ih uspostavili. Više informacija o spremnicima podataka navedeno je u odgovoru na šesto pitanje.

Sud može dostaviti dokumente i odluke elektroničkom poštom s certificiranim potpisom na adresu e-pošte koju je primatelj dostavio sudu, ako je primatelj zatražio takvu dostavu materijala od suda ili pristao na nju te ako ima akreditiranog pružatelja usluga certifikacije koji je izdao kvalificirani certifikat i vodi evidenciju o tome ili ako je dostavio vlastiti valjani kvalificirani certifikat. Pojedinosti o kvalificiranim certifikatima navedene su u odgovoru na šesto pitanje. Kako bi dostava bila valjana, primatelj mora potvrditi primitak podatkovnom porukom u roku od tri dana od slanja dokumenta (na primjer, na adresu e-pošte relevantnog suda) provjerenim elektroničkim potpisom.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sudske odluke dostavljaju se u spremnike podataka subjekata koji su ih uspostavili. Više informacija o spremnicima podataka navedeno je u odgovoru na šesto pitanje.

Sudske odluke mogu se dostaviti i elektroničkom poštom s certificiranim potpisom na adresu e-pošte koju je primatelj dostavio sudu, ako je primatelj zatražio takvu dostavu materijala od suda ili pristao na nju te ako ima akreditiranog pružatelja usluga certifikacije koji je izdao kvalificirani certifikat i vodi evidenciju o tome ili ako je dostavio vlastiti valjani kvalificirani certifikat. Pojedinosti o kvalificiranim certifikatima navedene su u odgovoru na šesto pitanje. Kako bi dostava bila valjana, primatelj mora potvrditi primitak podatkovnom porukom u roku od tri dana od slanja dokumenta (na primjer, na adresu e-pošte relevantnog suda) provjerenim elektroničkim potpisom.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, žalba se može podnijeti elektroničkim putem kao i zahtjev. Vidjeti šesto pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, postupak izvršenja može se pokrenuti elektroničkim putem kao i zahtjev.

Ako podnositelj zahtjeva odluči da izvršenje plaćanja provede sudski izvršitelj, odgovor na šesto pitanje primjenjuje se mutatis mutandis. Popis sudskih izvršitelja te njihovih adresa e-pošte i identifikatora spremnikâ podataka dostupan je na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.ekcr.cz/.

U slučaju sudskog izvršenja, može se uputiti na odgovor na šesto pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Uredi čeških sudova općenito komuniciraju sa strankama i njihovim pravnim zastupnicima elektroničkom poštom ili telefonski radi rješavanja upita o stanju njihovih predmeta.

Isto tako, osnovne informacije o tijeku postupka (bez navođenja osobnih podataka) dostupne su na internetu, na internetskim stranicama InfoSoud: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (samo na češkom jeziku). Informacije o idućim postupcima dostupne su na internetskim stranicama InfoJednání: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Sustavu se pristupa unošenjem naziva suda i broja spisa.

Posljednji put ažurirano: 06/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Irska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, putem interneta mogu se pokrenuti određeni postupci, tj. oni koji se odnose na sporove male vrijednosti.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Podnositelji zahtjeva u pogledu spora male vrijednosti (odnosno zahtjev čija vrijednost iznosi najviše 2000 EUR) mogu svoj zahtjev obraditi elektronički. Poveznica se otvara u novom prozoruPostupak za sporove male vrijednosti alternativan je način pokretanja i rješavanja građanskog postupka koji se odnosi na spor male vrijednosti. Tu uslugu pružaju uredi Okružnog suda i osmišljena je u svrhu jeftinog rješavanja potrošačkih sporova bez potrebe za angažiranjem odvjetnika.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna u svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne, jedini je uvjet da informacije o zahtjevu ne budu dulje od 1500 riječi.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Informacije su zaštićene upotrebom vatrozida, SSL-a (Secure Socket Layer) za komunikaciju, sustava za otkrivanje neovlaštenog ulaska na stranicu poslužitelja te zaštite korisničkog računa itd.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Ne.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudske pristojbe za sporove male vrijednosti plaćaju se kreditnom ili debitnom karticom, a pristojba (2012. iznosila je 25 EUR) ista je za postupke za sporove male vrijednosti koji se vode elektroničkim putem i one tradicionalne.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da. Ako zahtjev još nije uvršten na dnevni red suda, može ga se povući porukom e-pošte koja se šalje tajniku zaduženom za sporove male vrijednosti i u kojoj se traži povlačenje zahtjeva.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Da, tuženik može odgovoriti putem interneta.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Tajnik zadužen za sporove male vrijednosti mora nastojati riješiti zahtjev prije no što ga se uvrsti na dnevni red rasprava pred sucem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Zahtjev se smatra nespornim i podnositelj zahtjeva može zatražiti donošenje presude zbog ogluhe.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Ne, dokumenti se sudu ne mogu dostaviti elektroničkim putem.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke u postupku mogu pratiti status svojeg zahtjeva na internetu.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Posljednji put ažurirano: 18/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Grčka

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Uspostavljena je i aktivna aplikacija za elektroničku dostavu pravnih dokumenata grčkom Državnom vijeću i prvostupanjskom sudu u Ateni. Sljedeće je i dalje dostupno: (a) podaci o praćenju pravnih dokumenata koji se dostavljaju elektroničkim i tradicionalnim putem prvostupanjskom sudu u Ateni, (b) mogućnost elektroničkog praćenja pravnog dokumenta, čak i ako je dostavljen tradicionalnim putem, na internetskim stranicama prvostupanjskih sudova u Pireju i Solunu. Osim toga, uspostavljena je aplikacija za elektroničku dostavu pravnih dokumenata upravnim sudovima (dioikitika dikastiria), a slična će se aplikacija uskoro uspostaviti i za Revizorski sud (Elenktiko Synedrio).

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Elektroničkim se putem mogu dostaviti pravni dokumenti za predmete koji se odnose na sve građanske postupke i postupno se uključuju u internetske operacije. Kretanje dokumenata za sve postupke može se elektronički pratiti. Trenutačno nema postupaka koji se mogu pokrenuti isključivo na internetu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Kretanje pravnih dokumenata može se elektronički pratiti 24 sata dnevno. Pravni dokumenti trenutačno se elektronički mogu dostaviti prvostupanjskom sudu u Ateni radnim danom i tijekom radnog vremena, ali uskoro će ta usluga biti dostupna 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Da bi dostavio pravni dokument elektroničkim putem, korisnik sustava (pravnik) ispunjava elektronički obrazac i dostavlja ga sudu zajedno s cjelokupnim tekstom zahtjeva u Word datoteci. Nakon završetka postupka dostave, vraća ga se pošiljatelju u istom „zaključanom” formatu s oznakom „dostavljeno”.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Trenutačno se za pristup sustavu upotrebljavaju posebne lozinke i elektronički potpisi, a tako će biti i kad bude potpuno funkcionalan.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

U sustav je uključena i upotreba elektroničkih potpisa.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudske pristojbe obično se plaćaju elektroničkim putem, a to je plaćanje jedan od koraka u zahtjevu za elektroničku dostavu pravnog dokumenta. Pristojbe su iste kao i u slučaju tradicionalne dostave.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ne. Pravni dokument može se povući samo u skladu s odredbama koje se primjenjuju na pravne dokumente koji se dostavljaju tradicionalnim putem, u skladu s pravilima iz Zakona o parničnom postupku.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Predsjedničkim dekretom 142/2013 predviđena je elektronička dostava prijedloga i povezanih dokumenata građanskim sudovima. Ta mogućnost još nije tehnički dostupna. Radna skupina trenutačno raspravlja o uspostavi odgovarajućeg tehničkog okvira. Tuženici nisu obvezni odgovoriti isključivo putem interneta.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Svi pravni i drugi dokumenti u nekom predmetu stavljaju se na raspolaganje sudu tijekom rasprave.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik ne podnese nikakve prijedloge ni na jedan od dostupnih načina, sudi mu se u odsutnosti.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Predsjedničkim dekretom 142/2013 predviđena je (uz elektroničku dostavu prijedloga) elektronička dostava povezanih dokumenata građanskim sudovima.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Zasad ne, ali razmatra se ta mogućnost.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Zasad ne, ali razmatra se ta mogućnost.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Zasad ne, ali razmatra se ta mogućnost.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

Posljednji put ažurirano: 03/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Automatska obrada - Španjolska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da.

To je obvezno za zastupnike stranaka u sudskom postupku (procuradores) i druge pravne zastupnike.

Za pojedince (fizičke i pravne osobe), neobvezno je od 1. siječnja 2017. te će biti u potpunosti dostupno tijekom 2017. Ministarstvo pravosuđa vodi registar koji je dostupan u elektroničkom obliku i sadržava pojedinosti o relevantnim izvorima i adrese.

Kako bi se zajamčila vjerodostojnost sadržaja i pružio dokaz o slanju i primitku, obvezna je upotreba elektroničkog potpisa.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Usluga je dostupna za sve građanske postupke.

Međutim, pristup za pojedince tek se uvodi i u određenim dijelovima zemlje mogao bi biti privremeno ograničen na postupke naloga za plaćanje.

Zastupnici stranaka u sudskom postupku i drugi pravni zastupnici moraju pokrenuti postupak na internetu, ali za pojedince to nije obvezno.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da su neki dani neradni, ako se postupak pokrene na neradni dan, završit će ga se sljedećeg radnog dana.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije propisan obvezni format. Ako je dokument u elektroničkom obliku prevelik i blokira sustav, morat će ga se predati u fizičkom obliku.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nadležna tijela javne uprave odgovorna su za uspostavu odgovarajućih elektroničkih sustava. Sigurnost se jamči sustavom prethodne autentifikacije elektroničkih potpisa za pravnike, a ovlašteni službenici pristupaju s pomoću kriptiranih kartica i digitalnih certifikata. Sustav mora zajamčiti vjerodostojnost sadržaja i omogućiti potvrdu slanja i primitka.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Da, s pomoću sustava prethodne autentifikacije.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Pristojbe se plaćaju za zahtjeve pravnih osoba, ali ne za zahtjeve pojedinaca. Za sve se zahtjeve, bez obzira na to dostavljaju li se elektronički ili na neki drugi način, plaćanje izvršava elektroničkim putem na internetu te se zahtjevu prilaže potvrda o plaćanju. (Nepoštovanje tog zahtjeva može se ispraviti na neki kasniji datum.)

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Elektronički zahtjevi mogu se službeno povući pod istim uvjetima kao i zahtjevi dostavljeni u fizičkom obliku. Jednom kad se zahtjev dostavi, ne može se poništiti.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ne, svaka stranka će odgovoriti primjenom odgovarajućeg postupka, ovisno o tome je li riječ o pravniku ili ne. Pojedinci nisu obvezni podnijeti zahtjev elektroničkim putem.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ništa, elektronički postupak primjenjuje se samo na dostavu dokumenata i obavijesti koje se uručuju pravnim zastupnicima stranaka. Sudski postupci ne provode se automatski. Sud će dostaviti dokument u elektroničkom formatu i/ili fizičkom obliku te će ga se uručiti elektronički ili fizički, ovisno o pravilima koja se primjenjuju i odluci stranaka.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ništa, elektronički postupak primjenjuje se samo na dostavu dokumenata i obavijesti koje se uručuju pravnim zastupnicima stranaka. Sudski postupci ne provode se automatski. Sud će dostaviti dokument u elektroničkom formatu i/ili fizičkom obliku te će ga se uručiti elektronički ili fizički, ovisno o pravilima koja se primjenjuju i odluci stranaka.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Da. Sudovi mogu zaprimati dokumente elektroničkim putem. Dokumente elektronički mogu dostaviti pravni zastupnici stranaka.

Elektronička dostava dostupna je za sve postupke.

Obvezna je prethodna autentifikacija elektroničkog potpisa pravnika.

Pojedinci isto tako mogu dostaviti dokumente elektroničkim putem, kako je prethodno opisano, ako tako odluče.

Izvornik dokumenta mora se dostaviti ako to zahtijeva sud, a u tom se slučaju može poslati poštom.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka, dok za pojedince nije, ali mogu to učiniti nakon prethodne autentifikacije.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne, ni pravni zastupnici ni same stranke ne mogu pretraživati predmete na internetu jer funkcija internetskog pregleda predmeta u okviru građanskog postupka nije dostupna u cijeloj zemlji. Trenutačno se uvodi u određenim dijelovima zemlje.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Hrvatska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Nije moguće.

Tužba, odgovor na tužbu, pravni lijekovi i druge izjave, prijedlozi i saopćenja koji se daju izvan rasprave podnose se pismeno (podnesci). Stranka, odnosno njezin zastupnik potpisuju podnesak na njegovu kraju.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Nije primjenjivo.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije primjenjivo.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nije primjenjivo.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Nije primjenjivo.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Nije primjenjivo.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Nije primjenjivo.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije primjenjivo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Zakonom o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19) propisano je da se podnesak može podnijeti u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava. Podnesak u elektroničkom obliku mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s posebnim propisima. Iznimno od navedenog, državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici te pravne osobe uvijek su dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Razvijena je i implementirana usluga elektroničke oglasne ploče (e-Oglasna ploča) te je time omogućena dostava pismena sudionicima u sudskim postupcima putem oglasne ploče korištenjem informacijskih tehnologija.

Na e-Oglasnoj ploči objavljuju se presude u skladu s uvjetima iz članka 335. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19) te sva pismena sukladno članku 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 i 73/17).

Pored navedenog, na e-Oglasnoj ploči suda objavljuju se i sva pismena koja se prema postupovnim propisima objavljuju na oglasnoj ploči suda.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije moguće.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Nije moguće podnijeti žalbu putem interneta, a za odluku o žalbi, ako se ispune za to zakonom predviđene pretpostavke, stranka može saznati putem e-Oglasne ploče sudova.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Nije moguće.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 13/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Cipar

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Ne.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Nije primjenjivo.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije primjenjivo.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nije primjenjivo.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Nije primjenjivo.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Nije primjenjivo.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Nije primjenjivo.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije primjenjivo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Nije primjenjivo.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Nije primjenjivo.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije primjenjivo.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Nije primjenjivo.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Nije primjenjivo.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 13/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Latvija

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U Latviji ne postoji poseban okvir za pokretanje postupka i podnošenje građanske tužbe internetom. Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

Elektronički dokumenti mogu se slati internetom.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

U Latviji je moguće slati elektroničke dokumente.

U skladu s Direktivom 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise, sudovi moraju prihvatiti dokumente s elektroničkim potpisom.

U nacionalnom latvijskom zakonodavstvu o elektroničkim dokumentima, Zakonu o elektroničkim dokumentima, navedeno je da u svrhe provjere u elektroničkim dokumentima moraju biti navedeni podaci za provjeru dokumenta i identiteta potpisnika. Nadalje, smatra se da je dokument potpisala odgovarajuća osoba ako je potpisan sigurnim elektroničkim potpisom. Pri uporabi elektroničkih dokumenata pružatelji usluga sigurnog elektroničkog potpisa osiguravaju zaštitu podataka u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim dokumentima i pravilima o zaštiti osobnih podataka u Latviji. Osoba mora dati posebnu suglasnost za razmjenu pismena sa sudom uz uporabu elektroničkog potpisa. To znači da će sud dokumente koje sastavi slati u elektroničkom obliku.

Važno je napomenuti da se uporabom dokumenata ovjerenih sigurnim elektroničkim potpisom mogu podnijeti sve vrste tužbenih zahtjeva, osim ako je zakonom propisan posebni postupak za pokretanje postupka. Postupak za razmjenu elektroničkih dokumenata ne primjenjuje se na određene vrste ugovora koji se odnose na nekretnine, obiteljsko i nasljedno pravo i određene vrste ugovora o jamstvima.

U zakonodavstvu je ponekad navedeno, uz ostale preduvjete, da određeni dokument postaje pravovaljan samo ako je ovjeren pečatom: u slučaju elektroničkog dokumenta taj je zahtjev ispunjen ako elektronički dokument ima siguran elektronički potpis i vremenski žig ili samo elektronički potpis ako su se stranke u pisanom obliku sporazumjele da se dokumenti mogu potpisivati elektroničkim potpisom u skladu s postupcima iz Zakona o elektroničkim dokumentima.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka.

Sudska pismena mogu se dostaviti elektroničkim putem ako je podnositelj tužbenog zahtjeva naveo u svom zahtjevu da je spreman upotrebljavati elektroničku poštu i ostalu poštu za korespondenciju sa sudom.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sudska pismena, uključujući presude, mogu se dostaviti elektronički ako je podnositelj tužbenog zahtjeva naveo u svojem zahtjevu da je spreman upotrebljavati elektroničku poštu i ostalu poštu za korespondenciju sa sudom.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka.

Osoba mora dati posebnu suglasnost za razmjenu pismena sa sudom uz uporabu elektroničkog potpisa. To znači da će sud dokumente koje sastavi slati u elektroničkom obliku.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka.

Osoba može upotrebljavati elektronički potpisane dokumente u korespondenciji s ovršiteljem.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka. Tijek postupka može se pratiti na internetu, na pravosudnom portalu na kojem se nalaze javno dostupni podaci.

Stranke mogu na portalu slušati audiosnimku rasprave Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tiesas.lv/, odjeljak Manas lietas („Moji predmeti”), ako je sud unio audiodatoteku u sudski informacijski sustav: kada se datoteke unesu u sudski informacijski sustav i podaci se sinkroniziraju, one se prenose u mehanizam za distribuciju podataka na portalu Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tiesas.lv/ jedanput svaka 24 sata. Kada se registrira na portalu, korisnik može pristupiti podacima samo o onim predmetima u kojima je registriran kao stranka i u tom slučaju može otvoriti i slušati audiodatoteke priložene dokumentima iz predmeta. Stranka u postupku može pristupiti odjeljku Manas lietas („Moji predmeti”) na portalu Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tiesas.lv/ uporabom e-potpisa ili elektroničke osobne iskaznice ili slanjem zahtjeva sudskom uredu (Tiesu administrācija) tražeći da joj se odobre prava pristupa.

Posljednji put ažurirano: 07/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Litva

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Od 1. srpnja 2013. građanskopravni zahtjevi mogu se podnijeti elektroničkim putem s pomoću litavskog sudskog informacijskog sustava (LITEKO) kojem se može pristupiti iz podsustava javnih elektroničkih usluga (PES) na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.teismai.lt/ i Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.epaslaugos.lt/ odabirom poveznice na portal e-usluga litavskih sudova.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Različiti se zahtjevi u građanskom postupku ili pritužbe na pojedinačne akte ili zahtjevi u administrativnim postupcima mogu podnijeti elektronički. Sudu se mogu podnijeti elektronički dokumenti u vezi s novim i postojećim spisima u papirnatom obliku. Ako se elektronički dokumenti podnose u vezi s postojećim spisom u papirnatom obliku, podnositelj zahtjeva treba dostaviti i zatraženi broj primjeraka u papirnatom obliku (jedan primjerak dodaje se spisu u papirnatom obliku, a po jedan primjerak sud šalje svakoj stranci u postupku).

Od 1. siječnja 2014. elektronički format upotrebljava se isključivo u građanskopravnim predmetima koji se vode na okružnim sudovima i odnose se na izdavanje sudskih naloga, ako je zahtjev za pokretanje sudskog postupka podnesen nakon 1. srpnja 2013. s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju;

1.2. građanskopravnim predmetima koji se vode na okružnim sudovima, ako je postupovni dokument na kojem se temelji sudski postupak podnesen 1. siječnja 2014. ili kasnije s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju;

1.3. građanskopravnim predmetima koji se vode na regionalnim sudovima kao prvostupanjskim sudovima, upravnim predmetima koji se vode na upravnim sudovima kao prvostupanjskim sudovima, ako je postupovni dokument na kojem se temelji sudski postupak podnesen 1. srpnja 2013. ili kasnije s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju;

1.4. svim postupcima koji se vode na sudovima opće nadležnosti i specijaliziranim sudovima na kojima se vode žalbeni ili kasacijski postupci na temelju žalbi podnesenih 1. siječnja 2014. ili kasnije u odnosu na odluke ili presude u predmetima koji su se obrađivali isključivo u elektroničkom formatu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna u svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Postupovni dokumenti mogu se dostaviti ispunjavanjem obrazaca dostupnih u podsustavu PES-a LITEKO ili učitavanjem postojećih dokumenata u formatima koje sustav podržava: formati tekstualnih dokumenata: doc, docx, odt, rtf, txt.; formati tablica: xls, xlsx, ods; formati prezentacija: ppt, pptx, ppsx, odp; formati slika i teksta u vektorskoj grafici: pdf, application / pdf, ADOC; formati slika s matričnog pisača: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formati videozapisa: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; formati zvučnih zapisa: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Elektronički podaci povezani sa sudskim postupcima obrađuju se, evidentiraju i pohranjuju s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju u skladu s postupkom koji je propisalo Sudbeno vijeće (Teisėjų taryba) i potvrdio glavni službenik za arhiviranje u Litvi (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Portalu elektroničkih usluga može se pristupiti s pomoću alata dostupnih na portalu e-vlade: upotrebom elektroničkog bankarstva, osobne iskaznice ili elektroničkog potpisa. Sustav ima i funkciju vremenskog žiga.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Građani koji predaju elektroničke dokumente imaju 25 % popusta na sudske pristojbe. Ne moraju ispisivati postupovne dokumente niti ih poštom slati sudu, odlaziti u banku kako bi platili pristojbe niti dostavljati dokaz o plaćanju.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Na zahtjeve koji se predaju na internetu primjenjuju se ista pravila o građanskom postupku kao i na tradicionalne zahtjeve. U članku 139. stavku 1. Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas) navodi se da podnositelj zahtjeva ima pravo povući svoj zahtjev ako sud još nije poslao primjerak zahtjeva tuženiku. Zahtjev se u kasnijoj fazi može povući samo ako tuženik na to pristane i ako se zahtjev povuče prije no što prvostupanjski sud donese odluku. Ako još nije registriran, zahtjev se može povući jednostavnim brisanjem. Nakon registracije, zahtjev se iz sustava može povući tek nakon ispunjavanja zahtjeva za povlačenje.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Sudu se mogu podnijeti dokumenti u papirnatom i elektroničkom obliku.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ako se tijekom građanskog postupka upotrebljava elektronička komunikacija, to nema utjecaj na pravila o parničnom postupku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako se tijekom građanskog postupka upotrebljava elektronička komunikacija, to nema utjecaj na pravila o parničnom postupku.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Elektronički dokumenti mogu se podnijeti i u vezi s postojećim datotekama u papirnatom obliku i elektroničkim datotekama.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Predmeti koji se odnose na izdavanje sudskih naloga, drugi predmeti koje odredi Sudbeno vijeće te informacije povezane sa sudskim postupkom mogu se elektronički obrađivati. Ako je kreirana elektronička datoteka, sve ispisane informacije koje sud zaprima ili šalje digitaliziraju se, a ispisani dokumenti obrađuju se, pohranjuju ili uništavaju u skladu s postupkom koji je propisalo Sudbeno vijeće i potvrdio glavni službenik za arhiviranje u Litvi.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, žalba se može podnijeti na internetu u građanskim i upravnim postupcima. Sudske odluke mogu se dostaviti elektroničkim putem i drugim sredstvima predviđenima relevantnim zakonima.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Izmjena Zakona o parničnom postupku kojom se uređuje upotreba informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju u aktivnostima sudskih izvršitelja stupila je na snagu 1. srpnja 2013., ali još nije uvedena mogućnost pokretanja postupaka izvršenja na internetu. Elektronički informacijski sustav za sudske izvršitelje trebao je biti pokrenut u travnju 2015.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Pravnici i njihovi pomoćnici od 1. srpnja 2013. mogu zaprimati postupovne sudske dokumente putem elektroničkih komunikacija.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Luksemburg

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Ne, prema luksemburškom pravu zahtjevi za pokretanje postupka uvijek trebaju biti sastavljeni na papiru.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Nije primjenjivo.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije primjenjivo.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nije primjenjivo.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Nije primjenjivo.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Nije primjenjivo.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Nije primjenjivo.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije primjenjivo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Ne.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne, ovisno o slučaju mora ih službeno dostaviti sudski izvršitelj (na ruke ili poštom) ili o njima obavještava pisarnica suda (poštom).

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne, pisarnica suda strankama dostavlja sudske odluke putem njihovih odvjetnika. To se u pravilu događa kada pisarnica suda odluku položi u „pretinac” dotičnog odvjetničkog ureda. Svaki odvjetnički ured ima svoj „pretinac” u obliku zaključanog poštanskog sandučića u zgradi suda. Odluka se strankama izravno dostavlja poštom.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.legilux.lu/

Posljednji put ažurirano: 09/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Automatska obrada - Malta

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Ne. Svi zahtjevi za pokretanje sudskih postupaka moraju se fizički podnijeti u pisarnici suda.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Nije primjenjivo.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije primjenjivo.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nije primjenjivo.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Nije primjenjivo.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Nije primjenjivo.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Nije primjenjivo.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije primjenjivo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Nije primjenjivo.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Nije primjenjivo.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije primjenjivo.

15 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije primjenjivo.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Nije primjenjivo.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Automatska obrada - Nizozemska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Nizozemski parlament donio je zakonodavstvo kojim se omogućuje i čak propisuje elektronička provedba građanskih i upravnih postupaka. To bi se zakonodavstvo trebalo postupno uvoditi od 2017. do 2021. Elektroničko vođenje postupaka 2017. moguće je za predmete koji se odnose na azil i zadržavanje, kao i za građanskopravne zahtjeve kod kojih su obvezni pravni zastupnici i koji se vode na sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu.

Upravni sudski postupci mogu se voditi elektronički, putem digitalnog ureda za upravno pravo (Digitaal loket bestuursrecht), a upravitelji / stečajni upravitelji mogu elektronički podnositi izvještaje i razrješnice putem kantonskog digitalnog ureda za upravno pravo (Digitaal loket kanton) (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Od rujna 2017. elektronički postupci koji se vode na sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu obvezni su kad je riječ o građanskopravnim zahtjevima s obveznim pravnim zastupanjem. Očekuje se da će se to pravilo od 2018. primjenjivati u cijeloj Nizozemskoj za tu vrstu predmeta. Zakonodavstvo kojim se omogućuje elektronička provedba postupaka za sve se druge vrste postupaka planira postupno uvesti do 2021.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga elektroničkih postupaka dostupna je 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Službi za korisnike centra za pravne usluge (rechtsspraakservicecentrum) može se pristupiti elektroničkim putem i telefonski od 8 do 20 sati.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Da. Postupak se podnosi dostavljanjem uvodnog dokumenta (procesinleiding) putem internetskog portala pravne službe.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Da, elektronička identifikacija potrebna je za dostavljanje dokumenata. Pravnici se u tu svrhu služe svojim odvjetničkim propusnicama, a građani mogu upotrijebiti svoju DigiD lozinku ili elektroničku akreditaciju (za poduzeća). Zakonom su propisana dopuštena identifikacijska sredstva.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, u svim se postupcima plaćaju sudske pristojbe. Pravnici održavaju tekući račun povezan s pravosudnim sustavom. Sudske pristojbe za elektroničke postupke plaćaju se elektroničkim putem. Ako se pristojbe ne plate, (daljnji) napredak u pokretanju postupka nije moguć.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, način povlačenja zahtjeva propisan je zakonom i pravilnikom pravosudnog sustava.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Da. Ako se primjenjuje zakonodavstvo o elektroničkim postupcima, tuženik može odgovoriti na internetu. Ako tuženik ima odvjetnika, odgovor se mora podnijeti na internetu. Ako tuženik ima pravo djelovati u vlastito ime, prihvaćaju se i odgovori u papirnatom obliku.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Elektronički postupci u potpunosti se odvijaju na internetu. Tuženik prima obavijest e-poštom o svakom novom dokumentu učitanom u elektronički spis predmeta. Tuženici mogu učitati vlastite dokumente i pregledati svoj predmet elektroničkim putem. Sudske presude dostavljaju se elektroničkim putem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako je predmet pravilno uručen drugoj stranci, a ta stranka ne odgovori, može se donijeti presuda zbog ogluhe. Drugu stranku se o postupovnim koracima obavješćuje u pisanom obliku.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje. Dostava poruka i dokumenata e-poštom nije dopuštena jer se ne može zajamčiti odgovarajuća razina sigurnosti.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne, sudski dokumenti ne mogu se uručiti ili dostaviti internetom. Međutim, brojne se presude objavljuju na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtspraak.nl/ i dodjeljuje im se LJN broj koji omogućuje njihovo jednostavno preuzimanje. Predsjednik sudskog vijeća obično odlučuje o tome je li potrebno određenu presudu objaviti na prethodno navedenim internetskim stranicama. Ne objavljuju se sve presude na internetu, već samo one koje su važne za pravosudni sustav ili one za koje postoji znatan (medijski) interes.

Imena osoba koje su navedene u presudi anonimiziraju se kako bi se sačuvala njihova privatnost. Poduzeća i pojedinci povezani sa sudom u stručnom svojstvu ne anonimiziraju se.

Ako se postupak može ili mora voditi u elektroničkom obliku, presuda se uključuje u elektronički spis predmeta i na taj se način dostavlja strankama.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne, presude se na internetu objavljuju nakon što se o njima obavijeste stranke te stoga i nakon datuma donošenja presude. Vidjeti i odgovor na 13. pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

To se može učiniti samo u predmetima kod kojih se postupak može ili mora voditi u elektroničkom obliku.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Da, u postupcima koji se mogu ili moraju voditi u elektroničkom obliku stranke mogu pregledavati dokumente iz predmeta u bilo kojem trenutku. Stranke se za to moraju ovlastiti s pomoću prepoznate lozinke.

Određeni se obrasci mogu preuzeti s internetskih stranica Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtspraak.nl/ u formatu PDF, ali ti se dokumenti moraju poslati i običnom poštom sudovima kako bi ih se uključilo u postupak. Ti dokumenti obuhvaćaju obrasce za podjelu imovine i raspodjelu starosne imovine, obrasce za promjenu roditeljske odgovornosti, skrbništvo nad odraslom osobom, fiducijarno upravljanje imovinom i mentorstvo, obrasce za izjave vještaka i tumača, obrasce za prijavu nesolventnosti, obrasce za postupak europskog platnog naloga, obrasce za europske postupke za sporove male vrijednosti i obrasce za pritužbe u žalbenim postupcima.

Informacije koje mogu biti relevantne za pravne postupke, kao i informacije kojima se jamči neovisnost sudaca evidentiraju se u središnjem registru i dostupne su javnosti na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtspraak.nl/. Riječ je o središnjem registru za skrbništvo nad odraslim osobama (Centraal Curateleregister), središnjem registru za nesolventnost (Centraal Insolventieregister), registru za bračnu imovinu (huwelijksgoederenregister) i registru dodatnih funkcija pravosudne vlasti (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), koji se mogu pretraživati na internetu.

Posljednji put ažurirano: 11/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Automatska obrada - Austrija

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, sudski postupci mogu se pokrenuti preko interneta u sustavu elektroničke pravosudne platforme (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV) Za to je potrebno registrirati se na jednom od više mogućih mjesta za prijenos podataka (clearing houses) preko kojih se unos prosljeđuje pravosudnim tijelima. Za registraciju se plaća naknada. Postoji osnovna naknada od oko 20,00 EUR koja se plaća mjesečno te naknada od otprilike 30 centi po prijenosu podataka. Trošak slanja preporučenog pisma u Austriji iznosi oko 3,00 EUR.

Usto za elektronički prijenos podataka postoji i besplatna usluga učitavanja uz upotrebu e-iskaznice građanina kojom se, za razliku od ERV-a, omogućuje samo jednosmjerna usluga.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

ERV-om se omogućuje elektronička komunikacija između sudova i državnih odvjetništava s jedne i stranaka s druge strane koja se smatra ravnopravnom komunikaciji putem dopisa. ERV je na raspolaganju za sve vrste postupaka. Postupci koji se pokreću isključivo preko interneta ne postoje.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna sedam dana u tjednu, od 0 do 24 sata.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne samo razlozi tužbe, nego i svi podaci o postupku koji se prilažu uz tužbu moraju se poslati u zadanom obliku XML (ili kao prilog u PDF-u toj datoteci).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Prijenos podataka ERV-om osiguran je protokolom https. Provjera autentičnosti svih sudionika provodi se certifikatima. Komunikacija između poslužitelja isto se tako temelji na certifikatima. Nadalje, sigurnost se jamči i obveznom registracijom na pristupnom mjestu (vidjeti prethodnu točku 1.).

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Vidjeti prethodnu točku 5. (certifikati). Elektronički potpisi nisu nužni. Samo kod unosa u zemljišne knjige postoji usluga izdavanja vremenskog žiga. Pritom se podnositelju, ako je unos važeći, podnošenje potvrđuje u središnjem servisu za izdavanje vremenskog žiga pravosudnog tijela.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudski se troškovi kod elektroničkog podnošenja plaćaju izravnom naplatom iznosa s računa. Općenito su naknade kod elektroničkog pokretanja postupka jednake kao kod papirnatog podnošenja. Ipak, u nekim posebnim situacijama postoji popust za elektronički prijenos.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

U tom slučaju (isto tako) ne postoji razlika u usporedbi s neelektroničkom varijantom. Pravila iz Zakona o parničnom postupku u jednakoj mjeri vrijede za postupke koji se vode preko ERV-a. Tužbe se mogu povući elektroničkim putem, čak i ako nisu uložene na taj način.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Da, internet se može upotrijebiti i za odgovor na tužbe, pravne lijekove itd. Upotreba ERV-a općenito nije obvezna; ali odvjetnici, javni bilježnici, banke, osiguravajuća društva, tijela socijalnog osiguranja, financijska agencija (Finanzprokuratur) i odvjetničke komore obvezni su služiti se ERV-om.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Pravila iz Zakona o parničnom postupku u jednakoj mjeri vrijede za postupke koji se vode preko ERV-a.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Pravila iz Zakona o parničnom postupku u jednakoj mjeri vrijede za postupke koji se vode preko ERV-a.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Da, sve se vrste dokumenata mogu dostaviti sudu preko ERV-a. Čak i u postupcima u pogledu zemljišnih knjiga i trgovačkog registra isprave se mogu dostaviti elektroničkim putem, a imaju učinak izvornika.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da, preko ERV-a.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da, preko ERV-a.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, preko ERV-a.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, preko ERV-a.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Da, stranke i njihovi pravni zastupnici mogu u centrima za razmjenu podataka dobiti online uvid u pojedine spise svih parničnih i ovršnih postupaka. Međutim, to vrijedi samo ako je riječ o njihovim predmetima. Provjera ovlaštenja za uvid provodi se takozvanim kodom za pristup koji se dodjeljuje svakoj osobi ovlaštenoj za dobivanje uvida.

Posljednji put ažurirano: 20/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Automatska obrada - Poljska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Može se pokrenuti postupak koji se naziva elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) na internetu. Dužnik ne sudjeluje u prvoj fazi tog postupka. Dužnici mogu iskoristiti pravo na obranu tek nakon izdavanja naloga za plaćanje i nakon što im se on dostavi.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje može se primijeniti za predmete koji se odnose na novčana potraživanja, bez obzira na vrijednost predmeta spora.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Tužbeni zahtjev u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje može se podnijeti e-sudu (e-sąd) u bilo kojem trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Poseban softver namijenjen e-sudu automatski pretvara tekstualnu datoteku s tužbenim zahtjevom u format i podatkovnu strukturu koju zahtijeva e-sud.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Podaci su zaštićeni s pomoću nekoliko naprednih IT rješenja, uključujući sustav CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA je tehnologija koja se upotrebljava za zaštitu internetskih stranica jer omogućuje prijenos isključivo podataka koje unose ljudi. U ovom slučaju CAPTCHA štiti internetski portal od računa koje bi kreirali strojevi. Sustav provjeru izvršava tako da od korisnika zatraži da upiše tekst prikazan na slici. Tekst je namjerno iskrivljen kako ga se ne bi moglo pročitati s pomoću tehnologije OCR (Optical Character Recognition (skup tehnologija ili Poveznica se otvara u novom prozorusoftver koji se upotrebljava za prepoznavanje znakova i cijelih tekstova u Poveznica se otvara u novom prozorugrafičkoj Poveznica se otvara u novom prozorudatoteci u obliku Poveznica se otvara u novom prozorurasterske slike), ali ljudi ga ipak mogu pročitati. Kod sa slike upisuje se u predviđeno polje malim ili velikim slovima.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Za potpisivanje tužbenih zahtjeva i molbi u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje upotrebljava se elektronički potpis. Mogu se upotrebljavati sljedeće vrste potpisa:

(a) običan elektronički potpis koji se može dobiti besplatno na internetskim stranicama EPU-a. Najprije morate kreirati račun, a nakon aktivacije računa morate podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata certifikacijskom centru EPU-a i pričekati potvrdu o izdavanju certifikata (oko dva sata). Zatim morate preuzeti certifikat. Kako biste mogli pravilno ugraditi certifikat u operativni sustav trebat će vam lozinka za certifikat koja se šalje e-poštom. Ako nakon preuzimanja izgubite certifikat, morat ćete predati novi zahtjev za certifikat. Običan elektronički certifikat može se upotrebljavati samo za elektroničke postupke. Certifikat za običan elektronički potpis valjan je jednu godinu;

(b) kvalificirani elektronički potpis koji se provjerava s pomoću valjanog kvalificiranog certifikata. Nakon registracije korisničkog računa, automatski ćete se moći koristiti kvalificiranim elektroničkim potpisom. Međutim, najprije morate dobiti vlastiti kvalificirani elektronički potpis.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudska pristojba koja se plaća u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje može se platiti isključivo elektroničkim putem preko pružatelja usluge plaćanja. Iznosi jednu četvrtinu pristojbe koja se plaća u tradicionalnom postupku nalogom za plaćanje.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje, podnositelj zahtjeva može povući tužbeni zahtjev prije no što se postupak završi pravomoćnom odlukom. U tu je svrhu potrebno podnijeti molbu. Ta bi molba trebala sadržavati izjavu o povlačenju tužbenog zahtjeva podnositelja zahtjeva i broj bankovnog računa. Podnositelj zahtjeva svoj tužbeni zahtjev može u potpunosti povući, a u tom slučaju podnositelj zahtjeva odriče se pravne zaštite za sva potraživanja (u njihovu punom iznosu) uključena u tužbeni zahtjev. Može se povući i samo dio tužbenog zahtjeva, a taj se postupak naziva djelomičnim povlačenjem tužbenog zahtjeva. Pri povlačenju tužbenog zahtjeva podnositelj zahtjeva može se istodobno odreći (odustati od) predmetnog zahtjeva. Molba za povlačenje tužbenog zahtjeva mora uključivati broj bankovnog računa za povrat sudske pristojbe. Sudska pristojba vratit će se ako se tužbeni zahtjev povuče prije izdavanja platnog naloga.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje, tuženik ne može odgovoriti na internetu. Prvi dokument koji se dostavlja tuženiku u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje jest platni nalog. Tuženik može podnijeti žalbu protiv tog naloga podnošenjem prigovora (u tradicionalnom ili elektroničkom obliku).

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje, tuženik ne može odgovoriti na tužbeni zahtjev. Žalba protiv platnog naloga može se podnijeti isključivo podnošenjem prigovora sudu (u tradicionalnom ili elektroničkom obliku). U tom slučaju platni nalog više nije izvršiv i nema pravni učinak. Predmet se s e-suda upućuje sudu u mjesnoj nadležnosti u kojoj tuženik ima prebivalište i o njemu se odlučuje u drugom postupku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Platni nalog koji se izdaje u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje postaje pravomoćan dva tjedna nakon njegove dostave tuženiku. Pravomoćan platni nalog izdan u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje i unesen u IT sustav smatra se nalogom za izvršenje. Platni nalog izdan u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje sud proglašava izvršivim putem elektroničkog naloga za izvršenje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

U okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, molbama koje se podnose elektroničkim putem ne mogu se priložiti dokumenti.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, sudska pismena dostavljaju se podnositelju zahtjeva elektroničkim putem. Nakon pokretanja postupka podnošenjem tužbenog zahtjeva na web-mjestu e-suda, podnositelji zahtjeva dobivaju pristup posebnom dijelu web-mjesta e-suda na kojem mogu zaprimati informacije od suda. Sudska pismena dostavljaju se podnositeljima zahtjeva s pomoću sustava za prijenos podataka koji podržava elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje (elektroničko uručivanje sudskih pismena). Sudska pismena dostavljaju se tuženiku elektronički samo ako je tuženik pristao na taj način dostave sudskih pismena.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje sudske odluke donose se u elektroničkom obliku.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, samo u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ako nalog za izvršenje uključuje sudsku odluku izdanu u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, zahtjev za pokretanje postupka izvršenja može se podnijeti elektroničkim putem. Mora se podnijeti s pomoću sustava za prijenos podataka koji podržava elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Tijekom elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, stranke imaju potpun pristup datotekama iz postupka koji se vodi u njihovu predmetu. Pristup se pruža u sustavu za prijenos podataka koji podržava postupak. Dokumenti kojima se može pristupiti mogu se i ispisati. To nije moguće u postupcima osim elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Rumunjska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U skladu s člankom 199. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, tužbeni zahtjev može se podnijeti osobno ili putem zastupnika, poštom, kurirskom dostavom, telefaksom ili ga se može skenirati i poslati e-poštom ili kao elektronički dokument.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Tužbeni zahtjevi u građanskim predmetima mogu se podnijeti tako da ih se skenira i pošalje e-poštom ili u obliku elektroničkog dokumenta. Ni jedan se postupak ne može voditi isključivo na internetu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna u svakom trenutku.

U skladu s člankom 199. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, tužbeni zahtjev koji se podnosi osobno ili putem zastupnika, poštom, kurirskom dostavom, telefaksom ili skeniran i poslan e-poštom ili u obliku elektroničkog dokumenta registrira se i dodjeljuje mu se određeni datum tako da ih se obilježi prijemnim štambiljem. Nakon registracije, tužbeni zahtjev i popratni dokumenti uz, prema potrebi, dokaze o načinu na koji su dostavljeni sudu predaju se predsjedniku suda (ili osobi koju je on za to odredio) koji odmah u skladu sa zakonom nasumičnim odabirom uspostavlja sudsko vijeće.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Zakonom o parničnom postupku nije predviđena primjena standardiziranih obrazaca za pravne zahtjeve. Pravilima običajnog prava koja se odnose na građanski postupak propisan je sadržaj određenih građanskopravnih zahtjeva (npr. tužbeni zahtjev, obrana, protuzahtjev).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Siguran prijenos i pohrana podataka osiguravaju se s pomoću IT alata ugrađenih u sustav e-pošte, kao što su vatrozidi, certifikati, antivirusni programi, kontrola pristupa modelom grupa i uloga (eng. Role-Based Access Control, RBAC) itd., a tome pridonosi primjena dobrih praksi na terenu.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

U skladu s člankom 148. stavcima 2. i 5. Zakona o parničnom postupku, tužbeni zahtjevi koji se dostavljaju sudovima mogu se podnijeti i u obliku elektroničkih dokumenata ako su ispunjeni pravni uvjeti za to. Tužbeni zahtjev trebao bi biti i potpisan. Dokument se može potpisati te zatim skenirati i poslati e-poštom. Potpis može biti elektronički ako je tužbeni zahtjev elektronički dokument koji se šalje e-poštom.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, sudske pristojbe plaćaju se u skladu s Hitnom vladinom uredbom br. 80/2013 o sudskim biljezima, ali njihovi se iznosi ne razlikuju. Sudske biljege plaća dužnik gotovinom, bankovnom transakcijom ili na internetu, na poseban račun za priljeve u lokalni proračun („Sudski biljezi i druge pristojbe”) otvoren u ime područne upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili, ako je to primjenjivo, u kojem pravna osoba ima sjedište. Ako dužnik koji duguje sudsku pristojbu nema ni prebivalište ni boravište ni, ovisno o slučaju, sjedište u Rumunjskoj, sudska pristojba uplaćuje se u lokalni proračun područne upravne jedinice u kojoj se nalazi sud kojem se podnosi predmetna tužba ili zahtjev.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, pod istim uvjetima pod kojima se podnositelj zahtjeva može povući iz sudskog postupka. U skladu s člankom 406. Zakona o parničnom postupku, podnositelj zahtjeva može se u bilo kojem trenutku povući iz sudskog postupka usmeno tijekom rasprave ili pisanom molbom.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik nije obvezan odgovarati putem interneta.

U skladu s člankom 149. stavkom 4. i člankom 154. stavkom 6. Zakona o parničnom postupku, dostavljanje sudskih poziva i svih postupovnih dokumenata izvršavaju po službenoj dužnosti sudski službenici ili drugi zaposlenici suda te zastupnici ili zaposlenici drugih sudova u okruzima u kojima se nalazi osoba kojoj se isprava dostavlja. Sudske pozive i druge postupovne dokumente službenik suda može dostavljati i telefaksom, e-poštom ili na bilo koji drugi način kojim se osigurava slanje teksta dokumenta i mogućnost potvrde primitka, pod uvjetom da je stranka sudu dostavila odgovarajuće podatke za tu namjenu. Za potrebe potvrde sud uz postupovni dokument šalje i obrazac koji sadržava naziv suda, datum dostave, ime službenika nadležnog za dostavu te informacije o dostavljenim dokumentima. Obrazac ispunjava primatelj navodeći datum primitka, jasno napisano ime i potpis osobe odgovorne za zaprimanje dostave i šalje ga sudu telefaksom, e-poštom ili na neki drugi način. Ako se tužbeni zahtjev u skladu sa zakonom šalje telefaksom ili e-poštom, službenik suda obvezan je pripremiti preslike tužbenog zahtjeva po službenoj dužnosti. Trošak te pripreme snosi strana koja mora dostaviti preslike.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Odgovori na tužbeni zahtjev dostavljaju se istim metodama kao i postupovni dokumenti. Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

U skladu s člankom 208. Zakona o parničnom postupku, kazna u slučaju nepodnošenja odgovora na tužbeni zahtjev u razdoblju propisanom zakonom ista je bez obzira na način na koji se on podnosi. Ako tuženik ne podnese odgovor, gubi pravo na dostavu dodatnih dokaza ili prigovora osim onih povezanih s javnim poretkom, ako zakonom nije propisano drukčije.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Vidjeti odgovore na prvo i deveto pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Pravosudni dokumenti izdani u okviru postupaka izvršenja podliježu istim općim odredbama kao i dostava postupovnih dokumenata. Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Međutim, internetske stranice suda ( Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) ili informacijski uredi dostupni na određenim sudovima pružaju pristup sažetcima sudskih odluka, a pristupa im se unošenjem broja predmeta, opis predmeta i imena stranaka. Planira se uvođenje mogućnosti pregleda sudskih spisa kod kuće, uz plaćanje naknade.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Slovenija

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, Zakonom o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) propisano je da se zahtjevi u građanskom postupku mogu podnijeti u elektroničkom obliku i da se sudski postupci mogu pokrenuti putem interneta.

Preciznije, u članku 105.b propisano je da se zahtjevi u građanskom postupku podnose u pisanom obliku, s tim da se pisanim zahtjevom smatra pisani ili ispisani i vlastoručno potpisani zahtjev (zahtjev u fizičkom obliku) ili zahtjev u elektroničkom obliku potpisan elektroničkim potpisom jednakovrijednim vlastoručnom potpisu. Zahtjev u fizičkom obliku podnosi se poštom, komunikacijskom tehnologijom, izravnom dostavom nadležnom tijelu ili dostavom koju obavlja osoba za posredovanje (komercijalni pružatelj usluga/poslovni ponudnik). Zahtjev u elektroničkom obliku podnosi se pravosudnom informacijskom sustavu, koji automatski potvrđuje primitak zahtjeva.

Neovisno o postojećim zakonskim odredbama (zakonima i provedbenim propisima) koje se odnose na sve građanske i trgovačke postupke, trenutačno se internetom ili elektroničkim putem mogu pokrenuti samo postupci navedeni na internetskom portalu e-pravosuđe (e-Sodstvo): u postupcima izvršenja u elektroničkom se obliku mogu podnijeti zahtjevi za izvršenje i drugi zahtjevi te se mogu izdavati i uručivati sudska pismena, dok je za neke adresate (javne bilježnike, odvjetnike) elektronička dostava obvezna. U elektroničkom se obliku isto tako mogu podnositi zahtjevi i donositi odluke u postupcima u slučaju nesolventnosti te podnositi zahtjevi za upis u zemljišne knjige i izdavati odluke u zemljišnoknjižnim postupcima.

U tu svrhu u Sloveniji postoji internetski portal e-pravosuđe putem kojeg se može podnijeti pisana dokumentacija u elektroničkom obliku: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Podnošenje zahtjeva i dostava dokumenata elektroničkim putem mogući su u parničnim postupcima i drugim građanskim sudskim postupcima, pri čemu se primjenjuju pravila ZPP-a.

Zemljišnoknjižni postupak može se pokrenuti isključivo internetom jer se člankom 125.a Zakona o zemljišnim knjigama (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) propisuje obveza elektroničkog podnošenja dokumenata; međutim, podnositelj može prijedlog za upis prava vlasništva u svoju korist temeljem reda prvenstva podnošenja tog zahtjeva u sudski spis podnijeti i osobno zemljišnoknjižnom sudu nadležnom prema mjestu gdje se nalazi nekretnina ako zemljišnoknjižnom sudu dostavi sve dokumente koji su u članku 142. stavku 1. tog Zakona propisani kao osnova za traženi upis i ako istodobno plati propisane sudske pristojbe za takav prijedlog. Podnositelj koji je osobno podnio prijedlog za upis u zemljišne knjige u elektroničkom obliku te javni bilježnik, odvjetnik, poduzeće za promet nekretninama ili ured državnog odvjetnika koji zastupa stranku u nekom zemljišnoknjižnom postupku moraju sve zahtjeve te stranke dostaviti elektroničkim putem (članak 125.a stavak 4. ZZK-a).

Kad je riječ o ostalim postupcima koji se mogu pokrenuti elektroničkim putem, zakonom je još uvijek dopušteno podnošenje zahtjeva u fizičkom (papirnatom) obliku.

Izvršenje: Člankom 29. stavkom 2. Zakona o izvršenju i osiguranju tražbina (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) propisuje se da ministar pravosuđa određuje vrste postupaka izvršenja u kojima se prijedlog za izvršenje i drugi zahtjevi mogu podnijeti u elektroničkom obliku i automatski obraditi u informacijskom sustavu, kao i tijek takvih postupaka. U skladu s navedenim člankom, u Prilogu 5. Pravilnika o obrascima, vrstama postupka izvršenja i postupku automatskog izvršenja navodi se koje zahtjeve podnositelji mogu podnijeti elektroničkim putem na portalu e-pravosuđe (podstranica e-izvršenje/e-Izvršba). Stranke u postupku mogu sve zahtjeve podnijeti u elektroničkom obliku na podstranici e-izvršenje portala e-pravosuđe.

Postupak u slučaju nesolventnosti: Stečajni upravitelj obvezan je podnositi sudu izvješća, popise provjerenih tražbina i druge dokumente u elektroničkom obliku, potpisane sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 98. Zakona o financijskom poslovanju, postupcima u slučaju nesolventnosti i prinudnom prestanku/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Odvjetnik koji zastupa stranku u postupku u slučaju nesolventnosti obvezan je podnijeti prijavu tražbina i ostale zahtjeve te stranke u elektroničkom obliku, potpisane sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 123.a ZFPPIPP-a); u protivnom, sud takav zahtjev odbija. Odvjetniku koji zastupa stranku u postupku u slučaju nesolventnosti i stečajnom upravitelju svi se dokumenti dostavljaju elektroničkim putem na sigurnu adresu e-pošte.

Isto tako, izvornu odluku ili nalog u postupku u slučaju nesolventnosti sud izdaje u elektroničkom obliku, a sudac potpisuje sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 124. ZFPPIPP-a).

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

U okviru informacijskog sustava e-pravosuđe mora se omogućiti obavljanje pravnih poslova elektroničkim putem svakog radnog dana od 8:00 do 20:00. Korisnici informacijskog sustava e-pravosuđe mogu, u načelu, svoje pravne poslove provoditi elektroničkim putem u bilo koje vrijeme svakog dana u tjednu jer se navedena ograničenja primjenjuju u slučaju tehničke nadogradnje sustava.

Člankom 112. ZPP-a propisuje se da se, kada se zahtjev šalje elektroničkim putem, vrijeme njegove predaje informacijskom sustavu uzima kao vrijeme dostave sudu kojemu je upućen. Pravilnikom o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem, koji ima svojstvo provedbene uredbe, propisuje se da se, ako se na zahtjev podnesen elektroničkim putem primjenjuje neki vremenski rok, smatra da je taj zahtjev podnesen u trenutku njegova zaprimanja na poslužitelju s kojega se pokreće modul e-registra za odgovarajuću vrstu građanskog sudskog postupka na koju se predmetni zahtjev podnesen putem informacijskog sustava e-pravosuđe odnosi (članak 18. Pravilnika).

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ako je nestandardizirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem izvorno sastavljen kao dokument u elektroničkom obliku, mora se priložiti pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem u obliku zapisa PDF/A. Korisnik mora nenormirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem koji je izvorno sastavljen kao pisani dokument, kao i sve njegove priloge pretvoriti u elektronički oblik skenirajući ga kako bi ga priložio pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem. Tako dobiveni dokument u elektroničkom obliku mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • mora biti crno-bijel te u obliku zapisa PDF/A,
  • razlučivost mora biti od 240 tpi do 300 tpi,
  • ako se pisani dokument sastoji od nekoliko stranica, sve stranice moraju se nalaziti u jednoj PDF datoteci, bez praznih stranica među njima,
  • ako su priložena dva ili više dokumenata, svaki dokument mora biti u zasebnoj PDF datoteci.

Ako neki od dokumenata u elektroničkom obliku priložen pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem ne ispunjava te zahtjeve, zahtjev podnesen elektroničkim putem smatra se nepotpunim (članak 19. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Informacijski sustav e-pravosuđe smješten je na sigurnoj vladinoj mreži (HKOM), a podaci se pohranjuju na središnji poslužitelj mreže HKOM-a.

Prava pristupa tim podacima predmet su jednog dijela sustava prava koji uređuje centar za informacijsku tehnologiju pri Vrhovnom sudu Republike Slovenije (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) u skladu s Pravilnikom o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem. Svi korisnici informacijskog sustava e-pravosuđe i drugih triju podstranica moraju se prije provođenja pravnih poslova elektroničkim putem registrirati u sigurnosnom sustavu. Skupine korisnika razlikuju se prema stupnju identifikacije u informacijskom sustavu (obični korisnici, registrirani korisnici i kvalificirani korisnici). Broj korisničkih prava (pravnih poslova koji se provode elektroničkim putem) koja se mogu ostvariti na tom portalu i njegovim podstranicama ovisi o vrsti skupine korisnika kojoj određeni korisnik pripada.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Svi zahtjevi podneseni elektroničkim putem moraju biti potpisani elektroničkim potpisom podnositelja (kvalificirani digitalni certifikat). Informacijski sustav e-pravosuđe svakom zaprimljenom zahtjevu podnesenom elektroničkim putem dodjeljuje vremensku oznaku, a podnositelj automatski prima elektroničku potvrdu u kojoj se navodi vrijeme predaje toga zahtjeva informacijskom sustavu e-pravosuđe.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Opći propis kojim se uređuje plaćanje sudskih pristojbi jest Zakon o sudskim pristojbama (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), u kojem je utvrđeno da se sudske pristojbe u postupcima pred slovenskim sudovima plaćaju u skladu s odredbama tog zakona. Tim se zakonom u načelu ne razlikuje elektronički od neelektroničkog načina podnošenja zahtjeva, ali njime se u postupku izvršenja potiče podnošenje zahtjeva u elektroničkom obliku jer je pristojba za podnošenje takvog zahtjeva 20 % niža od pristojbe za podnošenje zahtjeva u fizičkom (papirnatom) obliku.

Postupak izvršenja:

Nakon podnošenja zahtjeva u elektroničkom obliku izdaje se nalog za plaćanje kojim se podnositelju nalaže da u roku od osam dana od dana dostave naloga plati sudsku pristojbu doznačivanjem predmetnog iznosa na odgovarajući račun uz navođenje referentnog broja navedenog na nalogu. Nalog za plaćanje sudske pristojbe smatra se dostavljenim u trenutku kada podnositelj ili njegov zastupnik podnesu zahtjev u elektroničkom obliku.

Ako podnositelj u roku od osam dana od dana dostave naloga za plaćanje ne plati sudsku pristojbu u skladu s tim nalogom te ako nisu ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja, odgodu plaćanja ili obročno plaćanje sudskih pristojbi, smatra se da je zahtjev povučen. Jedina se iznimka odnosi na elektronički zahtjev za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave, pri čemu obveza plaćanja pristojbe nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva u informacijski sustav. Podnositelju se ne izdaje nalog za plaćanje, no dobiva sve potrebne informacije za plaćanje sudske pristojbe. Ako podnositelj elektroničkog zahtjeva za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave, za koju odgovornost snosi Središnji odjel za vjerodostojne isprave (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), ne plati utvrđeni iznos sudske pristojbe u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, smatrat će se da zahtjev nije podnesen.

Nema razlike između plaćanja sudskih pristojbi općenito i plaćanja sudskih pristojbi za zahtjeve podnesene elektroničkim putem koji nisu zahtjevi za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave. Ako se zahtjev za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave podnosi u fizičkom (papirnatom) obliku i ako podnositelj ne plati sudsku pristojbu u skladu s uputama navedenima na obrascu zahtjeva, sud mu šalje nalog za plaćanje.

Zemljišnoknjižni postupak: Ako se sudska pristojba mora platiti za prijedlog za upis u zemljišne knjige ili neki drugi zahtjev podnesen elektroničkim putem, nakon podnošenja zahtjeva elektroničkim putem izdaje se nalog kojim se podnositelju nalaže da u roku od osam dana od dana dostave naloga plati sudsku pristojbu doznačivanjem predmetnog iznosa na odgovarajući račun uz navođenje referentnog broja navedenog na nalogu. Nalog za plaćanje sudske pristojbe smatra se dostavljenim u trenutku kada podnositelj ili njegov zastupnik podnesu zahtjev u elektroničkom obliku. Ako podnositelj u roku od osam dana od dana dostave naloga za plaćanje ne plati sudsku pristojbu u skladu s tim nalogom, smatra se da je zahtjev povučen.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Na povlačenje prijedloga ili zahtjeva podnesenog u elektroničkom obliku primjenjuju se ista pravila kao na povlačenje zahtjeva podnesenog u pisanom obliku. U okviru postupaka izvršenja, postupaka u slučaju nesolventnosti i zemljišnoknjižnih postupaka koji se provode putem računala, podneseni se zahtjev može povući i elektroničkim putem.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Kako je spomenuto u točki 1., usprkos postojanju pravnih odredbi za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem, takvo podnošenje zahtjeva još uvijek nije moguće u svim parničnim postupcima.

Pravilnik o obrascima, vrstama postupka izvršenja i postupku automatskog izvršenja sadržava popis zahtjeva i drugih dokumenata koji se u postupku izvršenja mogu slati elektroničkim putem. Ako dužnik u postupku izvršenja želi odgovor ili zahtjev podnijeti elektroničkim putem na portalu e-pravosuđe (podstranica e-izvršenje), mora ispunjavati uvjete primjenjive na vanjske kvalificirane korisnike informacijskog sustava e-pravosuđe (otvoren siguran elektronički poštanski pretinac, kvalificirani digitalni certifikat slovenskog tijela za izdavanje certifikata povezan s poreznim brojem), zajedno s drugim uvjetima koji ovise o tome kojoj skupini korisnika pripada (članak 12. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem).

Informacije o obvezama koje se primjenjuju na neke sudionike kad je riječ o podnošenju dokumenata u elektroničkom obliku, kao i obvezama stranaka u postupku u slučaju nesolventnosti potražite u odgovoru pod točkom 2.

Prigovor ili neki drugi pravni lijek može se podnijeti internetom i u zemljišnoknjižnom postupku te određenim vrstama postupka izvršenja. Neki sudionici zemljišnoknjižnog postupka (odvjetnici, javni bilježnici, državna tijela i poduzeća za promet nekretninama) moraju sve dokumente podnijeti elektroničkim putem.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

U slučaju izostanka odgovora suprotne strane, postupak u elektroničkom obliku provodi se na isti način kao i postupak u pisanom obliku. Nakon isteka roka utvrđenog za odgovor tuženika ili dužnika, sud donosi odluku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Vidjeti točku 10. – isto pitanje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Člankom 16.a ZPP-a propisuje se da je elektronički dokument jednakovrijedan pisanom dokumentu ako su podaci koji se nalaze u elektroničkom dokumentu prikladni za obradu na sudu te ako su dostupni i prikladni za višekratnu uporabu, kao i da se ne može smatrati da ti podaci nemaju dokaznu vrijednost zbog toga što su u elektroničkom obliku. Isto je propisano i u Zakonu o elektroničkom poslovanju i elektroničkom potpisu (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, članak 13. stavak 1.).

Dokumenti i dokazi mogu se u postupcima izvršenja i osiguranja tražbina podnositi u elektroničkom obliku. Kad je riječ o ispunjavanju tehničkih zahtjeva, ako se oni ne odnose na zahtjev podnesen elektroničkim putem nego na neki dokument u elektroničkom obliku (privitak), odredbe članka 19. stavaka 1. i 2. Pravilnika o dokumentima u elektroničkom obliku primjenjuju se mutatis mutandis. Vidjeti i odgovor pod točkom 4.

Dokumenti se mogu podnositi i u elektroničkom obliku. Zahtjev podnesen elektroničkim putem dokument je u elektroničkom obliku koji sadržava zahtjev neke stranke u građanskom sudskom postupku (Pravilnik o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem). Istim je pravilnikom definiran i „privitak u elektroničkom obliku”, tj. pisani dokument pretvoren u elektronički oblik i priložen zahtjevu podnesenom elektroničkim putem.

Korisnik podnosi zahtjev elektroničkim putem tako da na portalu e-pravosuđe odabere odgovarajući pravni posao koji se provodi elektroničkim putem za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem i unese potrebne informacije iz standardiziranog dijela teksta zahtjeva u odgovarajuća polja internetskog obrasca na zaslonu. Ako zahtjev podnesen elektroničkim putem sadržava i obrazloženje, zbog zakonske obveze ili želje podnositelja, korisnik od teksta obrazloženja (nenormirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem) izrađuje zaseban dokument u elektroničkom obliku koji ispunjava pretpostavke navedene u članku 19. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem te taj dokument u elektroničkom obliku prilaže pravnom poslu e-izvršenja. Korisnik ga potpisuje vlastitim sigurnim elektroničkim potpisom. Isto se primjenjuje na privitke koji se u elektroničkom obliku prilažu zahtjevu podnesenom elektroničkim putem. Vidjeti i prethodne odgovore.

Kako bi se osigurala pravna sigurnost te zbog činjenice da dokument pretvoren u elektronički oblik zadržava prirodu (dokaznu vrijednost) izvornika, za zemljišnoknjižne postupke utvrđeno je posebno pravilo prema kojem privatne dokumente (ugovore) u elektronički oblik može pretvoriti samo javni bilježnik, kao osoba od javnog povjerenja. Isto tako, javni je bilježnik obvezan, u skladu s pravilima o javnobilježničkim aktima, taj dokument čuvati sve dok uknjižba ne postane pravomoćna. Stranka/podnositelj može druge dokumente koji tvore osnovu uknjižbe (sudske odluke i druge odluke državnih tijela) osobno pretvoriti u elektronički oblik.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U skladu s odredbama Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem, sudska odluka u elektroničkom obliku smatra se izvornom sudskom odlukom. U slučaju dostave sudske odluke elektroničkim putem, kao dokument u elektroničkom obliku šalje se primjerak sudske odluke u elektroničkom obliku. U slučaju uručenja sudske odluke poštom, šalje se tiskani primjerak sudske odluke u elektroničkom obliku.

*Potrebno je naglasiti da u praksi te usprkos donesenim pravnim odredbama trenutačno još nije moguće elektroničkim putem slati dokumente u građanskim i trgovačkim predmetima, uz iznimku postupaka u slučaju nesolventnosti i zemljišnoknjižnih postupaka. Od 10. travnja 2014. sudski se dokumenti u elektroničkom obliku, tj. elektroničkim putem dostavljaju i odvjetnicima i izvršiteljima.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da. Presudu ili odluku donesenu u elektroničkom obliku potpisuje predsjednik sudskog vijeća vlastitim sigurnim elektroničkim potpisom i sigurnim elektroničkim potpisom suda, verificiranima kvalificiranim certifikatom. Ako je sigurni elektronički potpis predsjednika sudskog vijeća ovjeren kvalificiranim certifikatom koji sadržava i oznaku suda, sigurni elektronički potpis suda nije potreban. Presude obrađene automatski u informacijskom sustavu mogu umjesto pečata i potpisa imati faksimil.

Odluka donesena u fizičkom ili elektroničkom obliku može se dostaviti strankama kao ovjereni primjerak, kao elektronički (skenirani) primjerak ili u elektroničkom obliku. Vidjeti i napomenu na 13. odgovor.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Kao što je već navedeno, usprkos postojanju pravnih odredbi, zahtjevi, uključujući žalbe, ne mogu se podnositi elektroničkim putem u svim postupcima, no podnošenje elektroničkim putem moguće je u postupcima izvršenja, postupcima u slučaju nesolventnosti i zemljišnoknjižnim postupcima ako podnositelj ispunjava uvjete primjenjive na korisnike informacijskog sustava e-pravosuđe. Vidjeti i prethodne odgovore.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, putem portala e-pravosuđe moguće je provesti i izvršenje elektroničkim putem (e-izvršenje). Podnositelj može, kao registrirani i vanjski kvalificirani korisnik, na portalu e-pravosuđe (podstranica e-izvršenje) podnijeti zahtjev za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave. Podnositelj može, samo kao vanjski kvalificirani korisnik, na podstranici e-izvršenje podnijeti zahtjev za izvršenje na temelju izvršne isprave te zahtjev za osiguranje tražbina. Važno je napomenuti da je riječ o postupcima izvršenja i osiguranja tražbina koji se provode u skladu s nacionalnim propisima (ZIZ).

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke imaju pravo pregledati i kopirati spis koji je u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu, pri čemu stranka svoj identitet dokazuje kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis.

U postupcima izvršenja i osiguranja tražbina pred lokalnim sudovima (okrajna sodišča) korisnici koji su podnijeli zahtjev elektroničkim putem na podstranici e-izvršenje mogu pregledavati vlastite dokumente, kao i postupovne akte koji se odnose na predmet za koji su podnijeli zahtjev elektroničkim putem i u kojem se spominju kao sudionici. Pravilnikom o obrascima, vrstama postupka izvršenja i postupku automatskog izvršenja propisuje se što sve korisnici iz određenih skupina korisnika mogu pregledavati.

Pregled spisa dopušten je i u zemljišnoknjižnom postupku. Postupak izvršenja i zemljišnoknjižni postupak razlikuju se u tome što u okviru zemljišnoknjižnog postupka, sve dok upis u zemljišne knjige ne postane pravomoćan, spis smiju pregledavati svi registrirani korisnici (tj. ne samo podnositelji i drugi sudionici). Zbog zaštite osobnih podataka sudionika svima su na uvid dostupni samo postupovni akti (zahtjev, sudska odluka itd.), ali ne i privici, tj. dokumenti.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.uradni-list.si/

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.sodisce.si/

Posljednji put ažurirano: 10/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Slovačka

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Sudski postupak može se pokrenuti na internetu; točnije, tužbeni zahtjevi i drugi podnesci mogu se podnijeti elektronički ako imaju certificirani elektronički potpis.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Elektronički se mogu podnijeti sve vrste tužbenih zahtjeva i svi podnesci. Ako se podnesak u predmetu podnosi u elektroničkom obliku bez autorizacije (certificirani elektronički potpis), mora ga se naknadno dostaviti u fizičkom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana, a u suprotnome će sud zanemariti podnesak. Sud ne poziva izričito podnositelja zahtjeva da izvrši tu naknadnu dostavu.

U izvanparničnim predmetima podnesak se može podnijeti bilo kojem okružnom sudu, koji je obvezan evidentirati zahtjev u svojem registru i bez odlaganja ga proslijediti nadležnom sudu. Taj zahtjev ima iste učinke kao i oni koji se predaju nadležnom sudu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

U svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije obvezan određeni format, zahtjeve se ocjenjuje s obzirom na njihov sadržaj. Ako u zahtjevu nedostaje određena pojedinost, sud će odlukom zatražiti od stranke da ispravi ili dopuni svoj zahtjev u roku od najmanje 10 dana.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Uvjeti za pohranjivanje i prijenos podataka utvrđeni su u Zakonu br. 543/2005 o pravilima o obradi i uredskim pravilima za okružne sudove, regionalne sudove, Poseban sud i vojne sudove, kako je izmijenjen (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (dalje u tekstu „PaOR”)

(a) Postupak zaprimanja zahtjeva putem interneta uz primjenu certificiranih elektroničkih potpisa uređen je Zakonom br. 215/2002 o elektroničkom potpisu i izmjeni određenih akata, kako je izmijenjen Zakonom 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) i Uredbom Nacionalnog tijela za sigurnost br. 542/2002 o načinu i postupku upotrebe elektroničkih potpisa u poslovnim i upravnim odnosima (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Zahtjev koji je zaprimljen na taj način prosljeđuje se u pisarnicu koja provodi daljnje korake u skladu s člankom 129. PaOR-a. Sudska pisarnica služi se softverskom aplikacijom da bi vodila evidenciju zahtjeva.

(b) Zahtjevi koji se zaprime bez elektroničkih potpisa odmah se prosljeđuju u pisarnicu kako bi ona poduzela daljnje korake u skladu s člankom 129. PaOR-a.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Zahtjev koji se podnese na internetu bez certificiranog elektroničkog potpisa mora se naknadno dostaviti u papirnatom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana, a u suprotnome će ga sud zanemariti. Ako se na zahtjevu nalazi certificirani elektronički potpis, ne treba mu ništa dodavati. Točno vrijeme dostave zahtjeva bilježi se i evidentira.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, plaćaju se sudske pristojbe za presliku zahtjeva i njegovih popratnih dokumenata koji čine sudski spis i presliku zahtjeva i njegovih popratnih dokumenata koja se dostavlja strankama ako je zahtjev podnesen elektronički i potpisan certificiranim elektroničkim potpisima u skladu sa Zakonom br. 215/2002 o elektroničkom potpisu i izmjeni određenih akata, kako je izmijenjen Zakonom 679/2004 i Uredbom Nacionalnog tijela za sigurnost br. 542/2002 o načinu i postupku upotrebe elektroničkih potpisa u poslovnim i upravnim odnosima, a iznose 0,1 EUR po stranici, ali najmanje 10 EUR po podnesku koji čini tužbeni zahtjev ili zahtjev za pokretanje postupka i njegovim popratnim dokumentima te najmanje 3 EUR za sve druge podneske i njihove popratne dokumente (točka 20.a Priloga Zakonu br. 71/1992 o sudskim pristojbama, kako je izmijenjen (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, svi se podnesci mogu povući bez obzira na način na koji su dostavljeni, djelomično ili u potpunosti.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik ima tu mogućnost, ali nije je obvezan iskoristiti.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Postupak koji se primjenjuje na elektroničke zahtjeve utvrđen je u Zakonu br. 543/2005, kako je izmijenjen, o pravilima o obradi i uredskim pravilima za okružne sudove, regionalne sudove, Poseban sud i vojne sudove.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Postupak koji se primjenjuje na elektroničke zahtjeve utvrđen je u Zakonu br. 543/2005, kako je izmijenjen, o pravilima o obradi i uredskim pravilima za okružne sudove, regionalne sudove, Poseban sud i vojne sudove.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Dokazi su sva sredstva kojima se može potvrditi stanje stvari, a način dokazivanja svaki je način na koji se može utvrditi stanje stvari. Dopušteni su u svim vrstama postupaka. Dokumenti se mogu dostaviti sudu u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 125. Zakona o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok).

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U skladu s člankom 105. Zakona o parničnom postupku pisani dokumenti mogu se dostaviti putem interneta. Dokument koji dostavlja sud smatra se dostavljenim pet dana nakon slanja, čak i ako ga primatelj nije pročitao.

Međutim, dostava putem interneta nije dopuštena u slučaju dostave presuda, drugih sudskih odluka, sudskih poziva za postupak i drugih pisanih dokumenata za koje je zakonski propisana osobna dostava. Presuda se može dostaviti isključivo osobno, dostava putem interneta zabranjena je.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne, izricanje presude izvršava se s pomoću računalnih tehnologija te predloška s unaprijed ispisanim državnim grbom Slovačke i sljedećim tekstom: „Odluka se donosi u ime Slovačke Republike”. Pisanu presudu potpisuje predsjednik sudbenog vijeća ili sudac pojedinac.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Žalba se može predati putem interneta. Ako se žalba podnosi u elektroničkom obliku bez certificiranog elektroničkog potpisa, mora je se naknadno dostaviti u papirnatom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana. Ako podnositelj žalbe to ne učini, podnesak će se zanemariti. Odluka o žalbi ne može se donijeti putem interneta, već isključivo u papirnatom obliku.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Zahtjev za izvršenje odluke može se podnijeti na internetu. Ako se podnosi elektronički bez certificiranog elektroničkog potpisa, mora ga se naknadno dostaviti u fizičkom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana. Ako stranka to ne učini, podnesak će se zanemariti.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke i njihovi pravni zastupnici mogu pregledavati spis predmeta isključivo osobno i samo u prisutnosti člana osoblja suda.

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) omogućeno je pretraživanje baze podataka sudskih odluka. Sudske odluke mogu se pretraživati i pregledavati, a odluku se može pronaći na temelju datuma njezina donošenja, suda koji ju je donio, broja spisa, oblika odluke, vrste odluke, područja zakonodavstva, primijenjenih zakonskih odredbi te imena i prezimena suca ili sudskog službenika koji je donio odluku ili pretraživanjem po riječima upotrijebljenima u odluci (tzv. fulltext).

Posljednji put ažurirano: 10/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Automatska obrada - Finska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Automatsko pokretanje postupka dostupno je za podnošenje tužbenih zahtjeva u slučaju neospornih tužbi, za zahtjeve za pravnu pomoć (i za zahtjeve za odvjetnika obrane ili službeno imenovanog odvjetnika koji će biti imenovan i za odvjetnike koji podnose zahtjev za povrat naknada i troškova od države) i za zahtjeve za ovrhu (u slučaju zahtjeva privatnog prava za ovrhu dugovanja koji se temelji na odluci ili presudi okružnog suda (käräjäoikeus)).

Finska nema postupke koji su dostupni isključivo internetom.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Instrument je dostupan u svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Predložak u XML formatu dostupan je za poduzeća i organizacije koji često podnose tužbene zahtjeve. Zaseban obrazac u elektroničkom obliku dostupan je na internetu za građane i poduzeća.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Instrument finskih sudova za automatsko pokretanje postupaka zaštićen je kriptiranim https protokolom za prijenos dokumenata. Podaci koje dostavljaju sudovi čuvaju se na sigurnom poslužitelju s kojeg zainteresirane stranke mogu preuzeti svoje dokumente.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Korisnici se trebaju prijaviti kako bi preuzeli dokumente sa sigurnog poslužitelja.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Iste naknade naplaćuju se za elektroničke postupke kao i za neelektroničke postupke. Okružni sudovi naplaćuju pristojbe podnositeljima zahtjeva i tužbi na kraju svakog postupka. Iznos pristojbe ovisi o vrsti predmeta i o složenosti postupka.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ista načela vrijede za elektroničke postupke kao i za tužbe koje se podnose konvencionalnim, neelektroničkim sredstvima.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženici mogu odgovoriti internetom, ali korištenje interneta nije obvezno.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

U građanskim predmetima ne postoje razlike između elektroničkih i neelektroničkih postupaka.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

U građanskim predmetima ne postoje razlike između elektroničkih i neelektroničkih postupaka.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Da.  Tužbeni zahtjevi, odgovori i druga sudska dokumentacija mogu se također slati sudovima elektroničkom poštom.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Dokumenti za koje nije potrebna potvrda primitka (kao što su odgovori, pozivi na pripremna i glavna ročišta te sažeci suda) mogu se slati zainteresiranim strankama elektroničkom poštom.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sudske odluke mogu se, na zahtjev, zainteresiranim strankama slati elektroničkim putem.  Primatelj ili njegov zastupnik moraju se prijaviti kako bi preuzeli sudske odluke s interneta.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Trenutačno nije moguće žalbe podnositi elektroničkim putem.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Zahtjevi za izvršenje dugova na temelju presude mogu se podnositi elektroničkim putem. Automatsko pokretanje postupka dostupno je za zahtjeve privatnog prava za izvršenje dugova koji se temelje na odluci ili presudi okružnog suda.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Da. Tužitelji mogu pratiti napredak svojih predmeta prijavom na internet ako su postupci pokrenuti internetom.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Automatska obrada - Švedska

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U Švedskoj se tužbeni zahtjev u slučaju spora mora dostaviti u pisanom obliku i mora ga osobno potpisati tužitelj ili njegov zastupnik. Zahtjev za potpis znači da se tužbeni zahtjev ne može podnijeti elektroničkim putem.

Isto vrijedi i za zahtjeve za izdavanje platnih naloga koji se podnose švedskoj službi za izvršenje. U slučaju platnog naloga, međutim, švedska služba za izvršenje može odobriti iznimku onima koji predaju velike brojeve zahtjeva za izdavanje platnih naloga.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Kao što se može vidjeti iz odgovora na pitanje br.1, to je moguće samo u određenim iznimnim slučajevima u skraćenom postupku.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem. Kao što se može vidjeti iz odgovora na pitanje br. 12 , međutim, općenito je moguće internetom dostaviti obranu i druga pismena u postupku ako ne moraju biti osobno potpisani.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Sudski postupak ne može se pokrenuti elektroničkim putem.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Isprave koje ne moraju biti osobno potpisane mogu se dostaviti elektroničkim putem. To znači da je, u načelu, moguće sve dokumente dostaviti elektroničkim putem, osim tužbenog zahtjeva. Sud, međutim, može u pojedinom slučaju odlučiti da nepotpisanu izvornu ispravu koja je dostavljena elektroničkim putem mora potvrditi pošiljatelj pomoću izvorne potpisane isprave.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Nadležno tijelo može ispravu poslati elektroničkim putem te zatražiti potvrdu isprave e-poštom, na primjer, ako se to smatra nužnim u skladu s odredbama koje su na snazi u vezi s osobnim podacima itd.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Presuda se šalje poštom, osim ako je stranka zatražila drukčije. Ako je primjereno, na primjer s obzirom na važeće odredbe o osobnim podacima, isprave se mogu slati faksimilom ili e-poštom ili se na neki dugi način staviti na raspolaganje u elektroničkom obliku.

15 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Moguće je žalbu podnijeti e-poštom. Ako je nužno, sud može zatražiti da pošiljatelj potvrdi žalbu pomoću izvorne potpisane isprave.

Za tužbene zahtjeve, molimo vidjeti odgovor na pitanje br. 13.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Zahtjev za izvršenje može dostaviti ovlaštena stranka ili njegov zastupnik, usmenim ili pisanim putem. U slučaju usmenog zahtjeva podnositelj (stranka koja traži izvršenje) se mora obratiti švedskoj službi za izvršenje. Podnositelj ili njegov zastupnik moraju potpisati pisani zahtjev. Švedska služba za izvršenje može, međutim, dopustiti elektroničko podnošenje stranci koja podnosi velik broj zahtjeva.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 18/07/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.