Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Nije moguće.

Tužba, odgovor na tužbu, pravni lijekovi i druge izjave, prijedlozi i saopćenja koji se daju izvan rasprave podnose se pismeno (podnesci). Stranka, odnosno njezin zastupnik potpisuju podnesak na njegovu kraju.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Nije primjenjivo.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije primjenjivo.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije primjenjivo.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nije primjenjivo.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Nije primjenjivo.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Nije primjenjivo.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Nije primjenjivo.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Nije primjenjivo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Nije primjenjivo.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 25/13) koji je stupio na snagu 1. travnja 2013. predviđena je mogućnost da se u postupcima pred trgovačkim sudovima dostava može obaviti elektroničkim putem. S obzirom da još nije uspostavljen jedinstveni informacijski sustav to se u praksi navedene odredbe još ne primjenjuju.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Razvijena je i implementirana usluga elektroničke oglasne ploče (e-Oglasna ploča) te je time omogućena dostava pismena sudionicima u sudskim postupcima putem oglasne ploče korištenjem informacijskih tehnologija.

Na e-Oglasnoj ploči objavljuju se presude u skladu s uvjetima iz članka 335. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14) te sva pismena sukladno članku 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).

Pored navedenog, na e-Oglasnoj ploči suda objavljuju se i sva pismena koja se prema postupovnim propisima objavljuju na oglasnoj ploči suda.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Nije moguće.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Nije moguće podnijeti žalbu putem interneta, a za odluku o žalbi, ako se ispune za to zakonom predviđene pretpostavke, stranka može saznati putem e-Oglasne ploče sudova.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Nije moguće.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 23/08/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici