Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sähköinen asiointi - Bulgaria

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Bulgarian lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Haastehakemukset, jotka on laadittava bulgarian kielellä, toimitetaan tuomioistuimen kansliaan kirjallisina. Ne voi toimittaa postitse, mutta ei faksilla eikä sähköpostilla.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Katso vastaus kysymykseen 1.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Katso vastaus kysymykseen 1.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Katso vastaus kysymykseen 1.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Katso vastaus kysymykseen 1.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Katso vastaus kysymykseen 1.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Katso vastaus kysymykseen 1.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Katso vastaus kysymykseen 1.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Katso vastaus kysymykseen 1.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Katso vastaus kysymykseen 1.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Katso vastaus kysymykseen 1.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Bulgarian lainsäädännön mukaan osapuolten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa toteuttamat menettelytoimet eivät ole päteviä, jos ne on toteutettu ja allekirjoitettu sähköisesti. Osapuolten on pantava asia vireille tuomioistuimessa kirjallisella hakemuksella, joka on laadittu bulgariaksi ja jonka osapuolet ovat allekirjoittaneet. Hakemus on toimitettava asianomaisen tuomioistuimen kirjaamoon (tai kansliaan) tai lähetettävä tuomioistuimelle postitse.

Siviiliprosessilain 184 §:n mukaan sähköisiä asiakirjoja voidaan esittää todisteena siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä paperimuodossa olevien asiakirjojen ohella. Sähköinen asiakirja voidaan esittää tuomioistuimelle paperimuodossa. Jos toinen osapuoli esittää vastalauseen, asiakirja on toimitettava tuomioistuimelle sähköisessä muodossa. Jos käytettävissä ei ole teknisiä keinoja eikä asiantuntijoita sähköisen asiakirjan toisintamiseksi tuomioistuinkäsittelyn aikana, tuomioistuin voi velvoittaa asiakirjan esittävän osapuolen toimittamaan muille osapuolille asiakirjasta sähköisen jäljennöksen.

Menettelystä, jolla sähköinen asiakirja ja erityisesti sähköinen allekirjoitus, joka on sähköisen asiakirjan pakollinen osa, voidaan kiistää, säädetään sähköisistä asiakirjoista ja sähköisestä allekirjoituksesta annetussa laissa (Zakon za elektronnia dokument i elektronnia podpis).

Siviiliprosessilaissa säädetään mahdollisuudesta nostaa kanne tuomioistuimessa sähköisesti ainoastaan silloin, kun on kyse saatavien ulosmittauksesta täytäntöönpanomenettelyssä. Tämä säännös koskee täytäntöönpanomenettelyä, ja ulosmittauksen suorittaa ulosottomies.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain 42 §:n 4 momentin mukaan siviili- tai kauppaoikeudellisen asian osapuolelle voidaan toimittaa tiedoksiantoja osapuolen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksiannot katsotaan toimitetuiksi, kun ne on viety kyseiseen tietojärjestelmään, ja todisteena tiedoksiannosta pidetään asianomaisen sähköisen tietueen jäljennöstä siviiliprosessilain 44 §:n 3 momentin mukaisesti.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Katso vastaus kysymykseen 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Katso vastaus kysymykseen 13.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Bulgarian lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Katso kysymykseen 12 annetun vastauksen viimeinen kappale.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tuomioistuinten julkaisemat päätökset ovat saatavilla (ilman rekisteröitymistä) Bulgarian ylimmän tuomioistuinneuvoston sivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://legalacts.justice.bg/. Päätöksiä voi hakea useilla hakuperusteilla, joita ovat tuomioistuin, asian tyyppi, vuosi, asian numero ja avainsanat. Sivuilla voi tehdä myös tarkennettuja hakuja käyttäen yksityiskohtaisempia hakuperusteita. Haun päätteeksi menettelyn osapuoli tai hänen edustajansa vai ladata kyseisen tuomioistuimen päätöksen .doc-muodossa. Päätökset julkaistaan heti niiden antamisen jälkeen Bulgarian henkilötietosuojalain (Zakon za zashtita na lichnite danni) ja turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta annetun lain (Zakon za zashtita na klasifitsiranata informatsia) vaatimusten mukaisesti. Päätösten julkaiseminen on toteutettava siten, että niissä mainitut luonnolliset ja oikeushenkilöt eivät ole tunnistettavissa. Sellaisissa asioissa annetut päätökset, jotka koskevat yksityishenkilöiden henkilötietoja tai terveydentilaa, julkaistaan ilman perusteluosaa.

Kunkin tuomioistuimen verkkosivuilla voi seurata asioiden etenemistä ja tuomioistuimen antamia päätöksiä. Tuomioistuinten päätöksiä ja asioiden tilaa koskevia tietoja voi hakea edellä mainittujen hakuperusteiden avulla, ja päätökset julkaistaan edellä kuvatulla tavalla. Haun päätteeksi menettelyn osapuoli tai hänen edustajansa vai ladata kyseisen tuomioistuimen päätöksen .doc-muodossa.

Päivitetty viimeksi: 25/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Tšekki

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, Tšekissä minkä tahansa kanteen voi panna vireille sähköisesti.

Kanteet voidaan toimittaa a) sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettuna tai b) sähköisen asiointipostilaatikon (”data box”) eli erityisen sähköisen rekisterin kautta, joka on tarkoitettu asiakirjojen toimittamiseen viranomaisille ja vastaanottamiseen niiltä. Nämä menettelyt vastaavat perinteistä kirjallista muotoa. Kanne voidaan toimittaa myös tavallisella sähköpostilla ilman sähköistä allekirjoitusta, mutta silloin on lisäksi toimitettava kolmen päivän kuluessa vastaava teksti perinteisessä kirjallisessa muodossa tai edellä kohdissa a) ja b) kuvatuilla menetelmillä. Tarkat tiedot kaikista näistä menettelyistä annetaan vastauksessa kysymykseen nro 6.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Kanne voidaan toimittaa sähköisesti kaikissa tapauksissa. Sähköisen maksamismääräyksen voi tehdä vain sähköisesti.

Sähköistä maksamismääräystä koskeva menettely on erityinen lyhennetty menettely. Kantaja nostaa kanteen käyttämällä sähköistä lomaketta, joka on ePodatelna-verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/, ja allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksella. Vaadittava saatava voi olla enintään miljoona Tšekin korunaa, ja sähköisen maksamismääräyksen antamisen ehtoihin kuuluu lomakkeen täyttäminen oikein sekä oikeudenkäyntimaksun maksaminen. Jos kaikki ehdot täyttyvät, tuomioistuin voi antaa sähköisen maksamismääräyksen. Siinä määrätään vastaaja maksamaan saatava ja menettelyn kulut 15 päivän kuluessa maksamismääräyksen vastaanottamisesta tai hakemaan muutosta sen antaneelta tuomioistuimelta. Jos sähköiseen maksamismääräykseen ei haeta muutosta, se on lopullinen päätös. Jos joku vastaajista hakee muutosta määräajassa, sähköinen maksamismääräys perutaan kokonaan ja tuomioistuin määrää suullisen käsittelyn.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköisen kanteen voi panna vireille milloin tahansa.

Jos kanne toimitetaan sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettuna, voidaan käyttää ePodatelna-verkkosivustoa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/ (käytettävissä vain tšekin kielellä). Kanteen voi toimittaa myös asianosaisen tuomioistuimen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Kirjaamojen sähköpostiosoitteet ovat verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Jos kanne halutaan toimittaa tuomioistuimen sähköiseen postilaatikkoon, asiaankuuluvan tuomioistuimen sähköisen postilaatikon tunnisteet ovat saatavilla julkishallinnon portaalissa sähköisen postilaatikon haltijoiden luettelossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://seznam.gov.cz/) kohdassa ” Orgány státní správy” (valtionhallinnon viranomaiset) ja oikeusministerin verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/ yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Pääsääntöisesti kanteet voi esittää missä tiedostomuodossa tahansa, ellei lainsäädännössä ole määrätty jostain tietystä muodosta tietyille asiakirjoille. Tärkeämpää on, että kanteet ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.

Käytettäessä tiettyjä sähköisiä menettelyjä kantajia saattavat rajoittaa eri viestintävälineisiin sovellettavat tekniset parametrit. Esimerkiksi käytettäessä ePodatelna-portaalia Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/ (ks. kysymykset nro 2, 3 ja 6) kaikkien liitteiden enimmäiskoko on 10 MB ja hyväksyttäviä tiedostomuotoja ovat pdf, rtf, xls, doc ja txt. Sähköiseen postilaatikkoon lähetettävien viestien koko saa olla enintään 10 MB ja hyväksyttäviä tiedostomuotoja ovat pdf, PDF/A, xml (jos se vastaa dataviestin vastaanottajan julkaisemaa julkisesti saatavilla olevaa XSD-tietomallia), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn ja gml/gfs/xsd. Sähköpostiosoitteeseen lähetettävissä tiedoissa käytettävät muodot ovat HTML, PLAIN TEXT koodatun tekstin kanssa, ISO-8559-2, ISO-8559-1(Latin-1), Unicode tai UTF-8. Sähköpostiviestin ja sen liitteiden enimmäiskoko on 5 MB. Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP ja Windows Vista (Windows Vistan kanssa on havaittu ongelma tietyssä sähköisesti hyväksyttyjen varmenteiden laitteistotallennuksessa (esim. SCR3320-älykortinlukijalla) eikä sähköisiä tietoja voi tällä hetkellä allekirjoittaa tai lähettää tämän lukijan avulla – tiedot voi allekirjoittaa ja lähettää, jos Java Appletissa on määritelty pfx-tiedosto (p12) ja on syötetty yksityisen avaimen salasana). Kantaja, joka päättää käyttää ePodatelna-portaalia tai sähköistä postilaatikkoa, voi hakea ohjeet ja käyttöoppaan asiaankuuluvilta verkkosivustoilta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuimet ja ulosottomiehet noudattavat henkilötietojen suojelua koskevaa lainsäädäntöä (erityisesti henkilötietojen suojelua koskevaa lakia N:o 101/2000) ja muita asiaankuuluvia säännöksiä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kanteen panemiseen vireille tavanomaisessa yksityisoikeudellisessa menettelyssä voidaan käyttää kolmea eri sähköistä menettelyä:

Kanne voidaan esittää sähköpostitse sähköisellä allekirjoituksella vahvistettuna. Sähköinen allekirjoitus on määritelty sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain N:o 227/2000 11 §:ssä. Se on a) varmennettu allekirjoitus, joka perustuu tšekkiläisen akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan hyväksyttyihin varmenteisiin ja sisältää allekirjoittajan yksiselitteisen tunnistamisen mahdollistavat tiedot (luettelo akkreditoiduista palveluntarjoajista Tšekissä on saatavilla Tšekin sisäministeriön verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), tai b) varmennettu sähköinen allekirjoitus, joka perustuu Tšekin alueen ulkopuolelle sijoittautuneen varmennepalvelujen tarjoajan hyväksyttyyn varmenteeseen, jos hyväksytty varmenne on annettu osana luotettavien varmennepalvelujen luettelossa olevia palveluja, joiden tarjoamiseen varmennepalvelujen tarjoaja on akkreditoitu, tai palveluna, jonka tarjontaa valvotaan EU:n asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Tällainen kanteen nostaminen vastaa perinteistä kirjallista muotoa. Kantajan, joka haluaa nostaa kanteen tällä tavalla, olisi tutustuttava ePodatelna-verkkosivustoon Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/. Kanteen voi lähettää myös asianosaisen tuomioistuimen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Kirjaamojen sähköpostiosoitteet ovat verkko-osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

Toiseksi voidaan käyttää sähköistä asiointipostilaatikkoa, joka on erityinen sähköinen tallennuspaikka ja tarkoitettu asiakirjojen toimittamiseen Tšekin viranomaisille ja vastaanottamiseen niiltä. Sähköisistä postilaatikoista säädetään ensisijaisesti sähköisiä transaktioita ja hyväksyttyä asiakirjojen konvertointia koskevalla lailla N:o 300/2008. Tällainen kanteen nostaminen vastaa perinteistä kirjallista muotoa. Tietoja sähköisestä postilaatikosta on verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.datoveschranky.info/, ja käyttäjäliittymä tilille on verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Kaikilla tuomioistuimilla on sähköinen postilaatikko. Yksittäisten tuomioistuinten sähköisten postilaatikkojen tunnisteet ovat julkishallinnon portaalissa sähköisen postilaatikon haltijoiden luettelossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://seznam.gov.cz/) kohdassa ” Orgány státní správy” (valtionhallinnon viranomaiset) ja oikeusministeriön verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/ yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

Lisäksi kanteen voi nostaa käyttämällä tavallista sähköpostia ilman sähköistä allekirjoitusta. Tällöin on kuitenkin toimitettava vastaava teksti kolmen päivän kuluessa perinteisessä kirjallisessa muodossa tai edellä kuvatuilla tavoilla. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota sitä käsiteltäväksi (siviiliprosessilain 42 §).

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä, tuomioistuinkäsittelystä peritään maksu. Kantaja voi maksaa maksutaulukkoon perustuvan maksun joko kyseisen tuomioistuimen tilille Tšekin keskuspankkiin tai maksun ollessa enintään 5 000 Tšekin korunaa veromerkillä. Jos maksua ei ole maksettu, kun kanne nostetaan, tuomioistuin vaatii kantajaa maksamaan sen, asettaa maksamiselle määräajan ja ilmoittaa kantajalle maksamatta jättämisen seurauksista. Määräajan umpeuduttua menettely keskeytetään.

Sähköisesti käynnistettyjä menettelyjä koskevat maksut ja niiden maksutavat eivät poikkea perinteisellä tavalla käynnistettyjä menettelyjä koskevista maksutavoista. Poikkeus on sähköinen maksamismääräysmenettely, jossa tuomioistuinmaksu on hieman pienempi kuin perinteisessä yksityisoikeudellisessa menettelyssä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Internetin välityksellä vireille pantu kanne voidaan peruuttaa samalla tavalla kuin perinteisellä tavalla vireille pantu kanne. Peruuttamisen voi tehdä sähköisesti tai perinteisellä tavalla.

Kantaja voi peruuttaa koko kanteen tai osan siitä siihen asti, kunnes tuomioistuimen päätös on lopullinen. Jos hakemus peruutetaan, tuomioistuin keskeyttää menettelyn kokonaan tai peruutetun hakemuksen laajuuden osalta. Jos hakemus menettelyn käynnistämisestä peruutetaan sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt asiassa päätöksen, mutta päätös ei ole vielä lopullinen, tuomioistuin päättää myös peruutetun hakemuksen laajuuden osalta, perutaanko päätös. Jos muut osapuolet ovat hakemuksen peruuttamisesta eri mieltä perustellusta syystä, tuomioistuin päättää, että hakemuksen peruuttaminen ei ole voimassa tiettyjä erityismenettelyjä lukuun ottamatta. (Siviiliprosessilain 96 §.)

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi viestiä internetin välityksellä, mutta se ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja antaa vastineen sähköiseen maksamismääräykseen laissa säädetyssä ajassa, sähköinen maksamismääräys peruutetaan kokonaan, tuomioistuin määrää suullisen käsittelyn ja tuomioistuinkäsittely jatkuu tavalliseen tapaan eli perinteisenä siviilioikeudellisena menettelynä ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei anna vastinetta sähköiseen maksamismääräykseen laissa säädetyssä ajassa, sähköinen maksamismääräys vastaa lainvoimaista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjat voi toimittaa tuomioistuimelle sähköisessä muodossa kaikissa menettelyissä. Tekniset tiedot annetaan vastauksessa kysymykseen nro 4.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioistuin lähettää asiakirjat sähköiseen asiointipostilaatikkoon, jos vastaanottajalla on sellainen. Lisätietoja sähköisistä postilaatikoista on vastauksessa kysymykseen nro 6.

Tuomioistuin voi myös lähettää asiakirjoja ja päätöksiä sähköpostilla sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen, jonka vastaanottaja on ilmoittanut tuomioistuimelle, jos vastaanottaja on pyytänyt tuomioistuinta toimittamaan aineiston tällä tavalla tai antanut siihen suostumuksensa ja jos hän on määritellyt akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan, joka on antanut hyväksytyn varmenteen ja pitää siitä kirjaa, tai jos hän on toimittanut oman voimassaolevan hyväksytyn varmenteensa. Lisätietoja hyväksytyistä varmenteista on vastauksessa kysymykseen nro 6. Jotta sähköisellä toimituksella olisi oikeudellinen vaikutus, vastaanottajan on kolmen päivän kuluessa asiakirjan lähettämisestä vahvistettava asiakirjan vastaanotto sähköisellä viestillä (esimerkiksi kyseisen tuomioistuimen sähköpostiosoitteeseen). Viesti on allekirjoitettava varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätökset lähetetään sähköiseen postilaatikkoon, jos vastaanottajalla on sellainen. Lisätietoja sähköisistä asiointipostilaatikoista on vastauksessa kysymykseen nro 6.

Tuomioistuimen päätökset voidaan myös lähettää sähköpostilla sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen, jonka vastaanottaja on ilmoittanut tuomioistuimelle, jos vastaanottaja on pyytänyt tuomioistuinta toimittamaan aineiston tällä tavalla tai antanut siihen suostumuksensa ja jos hän on määritellyt akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan, joka on antanut hyväksytyn varmenteen ja pitää siitä kirjaa, tai jos hän on toimittanut oman voimassaolevan hyväksytyn varmenteensa. Lisätietoja hyväksytyistä varmenteista on vastauksessa kysymykseen nro 6. Jotta sähköisellä toimituksella olisi oikeudellinen vaikutus, vastaanottajan on kolmen päivän kuluessa asiakirjan lähettämisestä vahvistettava asiakirjan vastaanotto sähköisellä viestillä (esimerkiksi kyseisen tuomioistuimen sähköpostiosoitteeseen). Viesti on allekirjoitettava varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, muutoksenhaku voidaan tehdä sähköisesti samalla tavalla kuin kanne nostetaan. Ks. kysymys nro 6.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, täytäntöönpanomenettely voidaan käynnistää sähköisesti samalla tavalla kuin kanne nostetaan.

Jos kantaja haluaa panna maksun täytäntöön ulosoton kautta, vastausta kysymykseen nro 6 sovelletaan soveltuvin osin. Luettelo ulosottomiehistä ja heidän sähköpostiosoitteensa ja sähköisen asiointipostilaatikon tunnisteensa ovat verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ekcr.cz/.

Jos on kyse tuomion täytäntöönpanosta, voidaan viitata kysymykseen nro 6 annettuun vastaukseen.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tšekin tuomioistuimen kirjaamot vastaavat yleensä osapuolille ja heidän oikeudellisille edustajilleen sähköpostitse tai puhelimitse käsiteltävänä olevan asian tilannetta koskeviin kyselyihin.

Perustiedot siitä, mitä menettelyn aikana on tullut esiin (ilman henkilötietoja), ovat saatavilla myös verkossa InfoSoud-verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (vain tšekin kielellä). Tiedot tulevista menettelyistä ovat saatavilla InfoJednání-verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Järjestelmään kirjaudutaan syöttämällä tuomioistuimen nimi ja asian asiakirjatunnus.

Päivitetty viimeksi: 06/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Irlanti

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä. Internetin välityksellä voidaan aloittaa tiettyjä menettelyjä, jotka koskevat vähäisiä vaatimuksia.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Vähäisiä vaatimuksia (tietyt enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset) esittävät kantajat voivat valita asialleen sähköisen käsittelyn. Linkki avautuu uuteen ikkunaanVähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on vaihtoehtoinen menetelmä, jolla voidaan panna vireille ja käsitellä vähäisiä vaatimuksia koskeva riita-asia. Palvelua tarjoavat alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) kansliat, ja tarkoituksena on käsitellä kuluttajariitoja edullisesti ilman lakimiehen palveluja.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei. Ainoa rajoitus on se, että kanteen tekstissä saisi olla enintään 1 500 sanaa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tiedot säilytetään turvallisesti käyttämällä muun muassa palomuureja, SSL-yhteyskäytännöllä (Secure Socket Layer) suojattua tiedonsiirtoa, tietomurtohälytintä tiedostojen hallintasivustossa ja käyttäjätilin suojaamista.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Vähäisistä vaatimuksista perittävä tuomioistuinmaksu (25 euroa vuonna 2012) maksetaan luotto- tai pankkikortilla. Maksu on sama sekä sähköisissä että muissa kuin sähköisissä vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Jos vaatimusta ei ole ehditty merkitä tuomioistuimen asialuetteloon, sen peruuttamista voidaan pyytää sähköpostitse kirjaajalta (Small Claims Registrar).

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimittaa vastauksensa internetin välityksellä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Tuomioistuimen kirjaajan on kaikin tavoin pyrittävä asianosaisten väliseen sovintoratkaisuun ennen kuin asialle varataan käsittelyaika tuomioistuimessa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Vaatimus katsotaan riidattomaksi, ja kantaja voi hakea yksipuolista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjoja ei ole mahdollista toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianosaiset voivat seurata asian käsittelyn etenemistä verkossa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Päivitetty viimeksi: 06/11/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Kreikka

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kreikassa on otettu käyttöön sovellus, jolla oikeusasian voi saattaa sähköisesti Kreikan valtioneuvoston ja Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käytössä ovat seuraavat: a) tietojen seuranta silloin kuin asiakirjoja on toimitettu Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen sähköisesti ja perinteisesti, b) mahdollisuus seurata asiakirjan käsittelyä sähköisesti, vaikka se olisi toimitettu käsiteltäväksi perinteisesti, Pireuksen ja Thessalonikin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten verkkosivuilla. Lisäksi on otettu käyttöön sovellus, jolla asiakirjan voi saattaa sähköisesti hallintotuomioistuinten (dioikitika dikastiria) käsiteltäväksi. Vastaava sovellus on tarkoitus ottaa piakkoin käyttöön tilintarkastuselimessä (Elenktiko Synedrio).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen asiointi on mahdollista kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä, joita siirretään asteittain verkkoon. Asian käsittelyä voi seurata sähköisesti kaikissa menettelyissä. Kreikassa ei toistaiseksi ole menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Asian käsittelyä voi seurata sähköisesti vuorokauden ympäri. Asian voi nykyisin saattaa sähköisesti Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi arkipäivinä työaikaan, mutta se on piakkoin mahdollista kaikkina päivinä vuorokauden ympäri.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköisessä asioinnissa järjestelmän käyttäjä (asianajaja) täyttää sähköisen lomakkeen, jonka hän lähettää tuomioistuimeen. Lomakkeeseen liitetään kanteen koko teksti Word-tiedostona. Kun kanne on saatettu vireille, lomake palautetaan lähettäjälle. Lomakkeessa näkyvät vireillepanoa koskevat tiedot, mutta sitä ei voi enää käsitellä, koska se on lukittu.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Pääsy järjestelmään ja järjestelmän käyttö suojataan erityisillä koodeilla ja sähköisellä allekirjoituksella.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköinen allekirjoitus on otettu järjestelmässä käyttöön.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Maksut peritään yleensä sähköisesti. Sähköinen maksaminen sisältyy sovellukseen, jolla asian voi saattaa sähköisesti tuomioistuimen käsiteltäväksi. Maksut ovat samat niin sähköisesti kuin perinteisellä tavalla vireille pannuissa asioissa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei voida. Ainoastaan perinteisellä tavalla vireillepantu kanne voidaan peruuttaa siviiliprosessilain mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastineiden ja muiden asiakirjojen esittämisestä sähköisesti siviilituomioistuimille säädetään presidentin asetuksessa 142/2013. Tämä ei kuitenkaan ole vielä teknisesti mahdollista. Työryhmä tutkii sopivan teknisen kehyksen perustamista. Vastaajan ei ole pakko käyttää internetiä vastineensa antamiseen.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Kaikki asiaa koskevat oikeudelliset ja muut asiakirjat esitetään tuomioistuimelle asian käsittelyssä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei vastaa kanteeseen millään tavalla, oikeudenkäynti järjestetään ilman hänen läsnäoloaan.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Presidentin asetuksessa 142/2013 säädetään, että (sähköisesti toimitettujen vastineiden lisäksi) muut asiaan liittyvät asiakirjat voidaan esittää sähköisesti siviilituomioistuimille.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Katso vastaus kysymykseen 1.

Päivitetty viimeksi: 02/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sähköinen asiointi - Espanja

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Voi.

Sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista syyttäjille ja asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Myös muut (luonnolliset ja oikeushenkilöt) ovat voineet halutessaan käyttää näitä menettelyjä 1. tammikuuta 2017 alkaen. Sähköinen asiointi on otettu laajasti käyttöön vuoden 2017 aikana. Oikeusministeriö pitää käytettävissä olevista menettelyistä ja niitä koskevista ohjeista julkista rekisteriä, johon yleisöllä on pääsy internetin välityksellä.

Sähköinen allekirjoitus takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia voidaan käyttää kaikkien siviilioikeudellisten menettelyjen yhteydessä.

Muiden kuin oikeusalan ammattilaisten mahdollisuus sähköiseen asiointiin on kuitenkin vasta toteutumassa, ja joillakin alueilla sähköinen asiointi voidaan väliaikaisesti rajoittaa koskemaan ainoastaan maksamismääräysmenettelyjä.

Syyttäjien ja asianosaisten oikeudellisten edustajien on käytettävä sähköisiä menettelyjä asian vireille saattamisessa. Muille se on vapaaehtoista.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ne ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Jos oikeustoimi toteutetaan yleisenä vapaapäivänä, se on lainvoimainen vasta seuraavana arkipäivänä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Pakollista tiedostomuotoa ei ole. Jos sähköinen tiedosto on niin suuri, että se voi kaataa järjestelmän, kanneasiakirja on toimitettava paperilla.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että käytössä olevat sähköiset järjestelmät ovat asianmukaiset. Tiedot suojataan todennusjärjestelmällä. Pääsy tietoihin edellyttää oikeusalan ammattilaisilta sähköistä allekirjoitusta ja valtuutetuilta viranomaisten edustajilta älykorttia ja digitaalista varmennetta. Järjestelmän on oltava sellainen, että se takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Todennusjärjestelmän käyttö on pakollista.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeushenkilöiden hakemuksista veloitetaan maksu, luonnollisten henkilöiden hakemukset ovat maksuttomia. Maksu on suoritettava sähköisesti internetin välityksellä riippumatta siitä, toimitetaanko hakemus sähköisesti vai muulla tavalla. Maksutosite on liitettävä hakemukseen (jos tosite puuttuu, se voidaan kuitenkin toimittaa myöhemmin).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköisestä kanteesta voidaan luopua virallisesti samalla tavoin kuin perinteisellä kirjallisella menettelyllä vireille pannusta kanteesta. Jo vireille pantua kannetta ei voida peruuttaa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei ole, vaan asianosaisen on käytettävä sähköistä menettelyä, jos hän on oikeusalan ammattilainen. Muille sähköisten menettelyjen käyttö on vapaaehtoista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Menettelyllä ei ole merkitystä. Sähköinen menettely on vain keino toimittaa asiakirjat ja tiedoksiannot asianosaisten oikeudellisille edustajille. Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti. Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla ja antaa ne tiedoksi joko sähköisesti tai henkilökohtaisesti sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Menettelyllä ei ole merkitystä. Sähköinen menettely on vain keino toimittaa asiakirjat ja tiedoksiannot asianosaisten oikeudellisille edustajille. Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti. Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla ja antaa ne tiedoksi joko sähköisesti tai henkilökohtaisesti sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Tuomioistuimilla on tekniset valmiudet vastaanottaa asiakirjoja sähköisesti. Asiakirjojen toimittamisesta vastaavat asianosaisten oikeudelliset edustajat.

Asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti kaikissa menettelyissä.

Ennen toimittamista ne on todennettava oikeusalan ammattilaisen sähköisellä allekirjoituksella.

Myös oikeushenkilöt ja muut luonnolliset henkilöt voivat halutessaan noudattaa tätä menettelyä edellä esitetyin ehdoin.

Alkuperäinen asiakirja on toimitettava, jos tuomioistuin sitä pyytää. Se voidaan toimittaa postitse.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät voi. Asianosaisilla ja heidän oikeudellisilla edustajillaan ei ole tällaista mahdollisuutta, koska riita-asian käsittelyä ei voida seurata verkossa koko Espanjan alueella. Tämä mahdollisuus on kuitenkin tulossa käyttöön joillakin alueilla.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Kroatia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Ei voi.

Kanteet, vastaukset kanteisiin, muutoksenhakemukset ja muut lausumat, ehdotukset ja ilmoitukset, jotka toimitetaan muutoin kuin istunnon aikana, on toimitettava kirjallisesti. Asianosaisen tai tämän oikeudellisen edustajan pitää allekirjoittaa ne.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Laki siviiliprosessilain muuttamisesta ja täydentämisestä (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, virallisen lehden (Narodne novine) nro 25/13) tuli voimaan 1. huhtikuuta 2013. Sen mukaan asiakirjojen toimittaminen sähköisesti on mahdollista kauppatuomioistuimissa. Toistaiseksi kyseisiä säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta käytännössä, koska yhdennetty tietojärjestelmä ei ole vielä käytössä.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioistuinten käytössä on sähköinen ilmoitustaulu (e-Oglasna ploča). Se on tietotekninen sovellus, jonka avulla oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan antaa tiedoksi menettelyn osapuolille.

Sähköisellä ilmoitustaululla julkaistaan tuomiot siviiliprosessilain (virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 ja 89/14) 335 §:ssä säädetyin edellytyksin sekä kaikki täytäntöönpanolain (Ovršni zakon) (virallisen lehden nrot 112/12, 25/13, 93/14 ja 55/16) 8 §:ssä tarkoitetut asiakirjat.

Sähköiseltä ilmoitustaululta löytyvät myös kaikki tuomioistuimen ilmoitustaululla sen menettelysääntöjen mukaisesti julkaistut asiakirjat.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei voida.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemusta ei voi tehdä verkossa. Asianosainen saa sähköisen ilmoitustaulun välityksellä tiedon muutoksenhakemusta koskevasta päätöksestä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 23/08/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Kypros

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Ei.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ei sovelleta.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei sovelleta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei sovelleta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 12/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Latvia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Latviassa ei ole erityisjärjestelyjä oikeudellisten menettelyjen aloittamiseksi tai siviilikanteen nostamiseksi internetin välityksellä. Käytössä ei myöskään ole erityistä menettelyä tai sivustoa sähköistä asiointia varten.

Sen sijaan sähköisiä asiakirjoja voidaan lähettää internetin välityksellä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Latviassa voidaan lähettää sähköisiä asiakirjoja.

Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY mukaisesti tuomioistuinten on hyväksyttävä sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat.

Latvian sähköisiä asiakirjoja koskevassa laissa (Elektronisko dokumentu likums) säädetään, että sähköisissä asiakirjoissa on oltava todentamistiedot ja tieto allekirjoittajan henkilöllisyydestä. Lisäksi niissä on oltava turvallinen sähköinen allekirjoitus. Sähköisiä asiakirjoja käytettäessä tietoturvallisuus varmistetaan käyttämällä palveluntarjoajien sähköisiä allekirjoituspalveluja sähköisiä asiakirjoja koskevan lain ja Latvian tietosuojasääntöjen mukaisesti. Tuomioistuimen kanssa asioivan henkilön on annettava erikseen suostumuksensa sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen, minkä jälkeen tuomioistuin toimittaa hänelle laatimansa asiakirjat sähköisessä muodossa.

Lisäksi minkä tahansa oikeusasian vireillepanossa voidaan käyttää turvallisella sähköisellä allekirjoituksella varustettuja asiakirjoja, ellei laissa säädetä vireillepanoa koskevista erityismenettelyistä. Sähköisten asiakirjojen vaihtoa koskevaa menettelyä ei sovelleta tietyntyyppisiin kiinteistö-, perhe- tai perintöoikeudellisiin sopimuksiin eikä takaussopimuksiin.

Joskus lainsäädännössä edellytetään, että muiden vaadittujen ominaisuuksien vuoksi asiakirja on lainvoimainen vain, jos siihen on kiinnitetty sinetti. Sähköinen asiakirja täyttää tämän vaatimuksen, jos siinä on turvallinen sähköinen allekirjoitus ja aikaleima. Jos osapuolet ovat sopineet kirjallisesti, että sähköiset asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella sähköisistä asiakirjoista annetun lain mukaisia menettelyjä noudattaen, pelkkä sähköinen allekirjoitus riittää.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Tuomioistuimen asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi sähköisesti, jos hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, että hän suostuu käyttämään myös sähköpostia asioidessaan tuomioistuimen kanssa.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätöksiä, kuten muitakin tuomioistuimen asiakirjoja, voidaan antaa tiedoksi sähköisesti, jos hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, että hän suostuu käyttämään myös sähköpostia asioidessaan tuomioistuimen kanssa.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Tuomioistuimen kanssa asioivan henkilön on annettava erikseen suostumuksensa sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen, minkä jälkeen tuomioistuin toimittaa hänelle laatimansa asiakirjat sähköisessä muodossa.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Ulosottoviranomaisten kanssa asioitaessa voidaan käyttää sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa. Asian etenemistä voidaan kuitenkin seurata tuomioistuinten internet-portaalin välityksellä yleisesti saatavilla olevien tietojen osalta.

Asianosaiset voivat kuunnella oikeuden istunnon äänitystä Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalin sivulta Manas lietas (”Omat oikeustapaukseni”), jos äänitiedosto on tallennettu tuomioistuimen tietojärjestelmään. Kun tiedostot on tallennettu ja niiden tiedot synkronoitu, ne siirretään kerran vuorokaudessa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalin tiedonjakelupalveluun. Rekisteröidyt käyttäjät voivat tutustua ainoastaan niitä asioita koskeviin tietoihin, joiden asianosaisiksi heidät on rekisteröity. He voivat avata ja kuunnella näiden asioiden asiakirja-aineistoon liitetyt äänitiedostot. Asianosaiset saavat pääsyn Linkki avautuu uuteen ikkunaanportaalin sivulle Manas lietas (”Omat oikeustapaukseni”) joko käyttämällä sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä henkilökorttia tai lähettämällä hakemuksen oikeushallinnolle (Tiesu administrācija).

Päivitetty viimeksi: 07/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Liettua

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Syyskuun 1. päivästä 2013 lähtien on ollut mahdollista toimittaa siviiliasioita koskevia haastehakemuksia sähköisesti Liettuan oikeuslaitoksen tietojärjestelmän (Lietuvos teismų informacinės sistemos, LITEKO) välityksellä. Järjestelmään voi kirjautua julkisen sähköisen palvelun alajärjestelmän (Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, VEP-alajärjestelmä) kautta sivustoilta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.teismai.lt/ ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.epaslaugos.lt/. Siellä on linkki Liettuan oikeuslaitoksen sähköisiin palveluihin.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Erilaiset siviilikanteet ja yksittäisiä toimia ja hakemuksia koskevat hallintovalitukset voidaan toimittaa sähköisesti. Asiassa, jossa on käytössä paperimuotoinen asiakirjavihko, voidaan toimittaa sähköisiä asiakirjoja. Tämä koskee sekä uusia että jo vireillä olevia asioita. Jos sähköisiä asiakirjoja toimitetaan jo vireillä olevassa asiassa, jossa on käytössä paperimuotoinen asiakirjavihko, hakijan olisi toimitettava myös riittävä määrä paperikopioita: yksi kopio lisättäväksi asian paperimuotoiseen asiakirjavihkoon sekä niin monta lisäkopiota, että tuomioistuin voi toimittaa yhden kopion jokaiselle asianosaiselle.

Pelkästään sähköiset asiakirjat ovat olleet käytössä 1. tammikuuta 2014 lähtien seuraavantyyppisissä asioissa: 1. siviiliasioissa, joissa alioikeus käsittelee määräyksen antamista ja jotka on pantu vireille 1. heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

2. alioikeudessa käsiteltävissä siviiliasioissa, kun käsittelyn perustana oleva oikeudenkäyntiasiakirja on toimitettu 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

3. siviiliasioissa, jotka alueellinen tuomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, tai hallinto-asioissa, jotka hallintotuomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, kun käsittelyn perustana oleva oikeudenkäyntiasiakirja on toimitettu 1. heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

4. kaikissa yleisen tuomioistuimen tai erikoistuomioistuimen käsittelemissä valitusasioissa, kun valitus on tehty 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen ja sen kohteena oleva tuomio tai ratkaisu koskee asiaa, joka on käsitelty pelkästään sähköisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Tämä palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Oikeudenkäyntiasiakirjat voi toimittaa täyttämällä VEP-alajärjestelmässä olevia sähköisiä lomakkeita. Toinen tapa on ladata valmiita asiakirjoja järjestelmän hyväksymässä tiedostomuodossa. Järjestelmä tukee seuraavia tiedostomuotoja: tekstitiedostot – doc, docx, odt, rtf, txt.; taulukkotiedostot – xls, xlsx, ods; esitystiedostot – ppt, pptx, ppsx, odp; vektorigrafiikkaan perustuvat kuva- ja tekstitiedostot – pdf, application/pdf, ADOC; pistematriisiin perustuvat kuvatiedostot – tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videotiedostot – avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; äänitiedostot – wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Sähköisessä muodossa olevat tiedot, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin, käsitellään, kirjataan ja tallennetaan hyödyntäen sähköistä tieto- ja viestintäteknologiaa Liettuan tuomarineuvoston määräämällä tavalla, jonka Liettuan johtava arkistonhoitaja on hyväksynyt.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköisten palvelujen portaaliin voi kirjautua käyttämällä sähköisen hallinnon portaalin hyväksymiä välineitä eli pankkitunnuksia, henkilökorttia tai sähköistä allekirjoitusta. Järjestelmässä on myös aikaleimatoiminto.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Liettuassa asuvat henkilöt, jotka toimittavat sähköisiä asiakirjoja, saavat 25 prosentin alennuksen oikeudenkäyntimaksuista. Heidän ei tarvitse tulostaa oikeudenkäyntiasiakirjoja eikä toimittaa niitä postissa tuomioistuimelle. Heidän ei tarvitse mennä pankkiin maksamaan oikeudenkäyntimaksua eikä toimittaa kuittia maksusta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Internetin välityksellä vireille pantuihin kanteisiin sovelletaan samoja siviiliprosessisääntöjä kuin tavallisiin kanteisiin. Siviiliprosessilain (Civilinio proceso kodeksas) 139 §:n 1 momentin mukaan kantaja voi peruuttaa kanteensa, jos tuomioistuin ei ole vielä lähettänyt siitä jäljennöstä vastaajalle. Tämän jälkeen kanne voidaan peruuttaa ainoastaan vastaajan suostumuksella ja sillä edellytyksellä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole vielä antanut asiassa päätöstään. Ennen rekisteröintiä kanne voidaan peruuttaa yksinkertaisesti poistamalla se järjestelmästä. Rekisteröinnin jälkeen kanteen poistaminen järjestelmästä edellyttää peruutushakemusta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tuomioistuimelle voidaan toimittaa asiakirjoja sekä sähköisessä että paperimuodossa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköisten viestintävälineiden käyttö siviiliasioissa ei vaikuta siviiliprosessisääntöjen soveltamiseen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköisten viestintävälineiden käyttö siviiliasioissa ei vaikuta siviiliprosessisääntöjen soveltamiseen.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisiä asiakirjoja voidaan toimittaa vireillä olevissa asioissa riippumatta siitä, dokumentoidaanko käsittely paperimuodossa vai sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Asiat voidaan dokumentoida sähköisesti, jos käsittely liittyy tuomioistuimen määräyksiin tai jos tuomarineuvosto on määrännyt sähköisestä dokumentoinnista. Samoin oikeudenkäyntiin liittyvät tiedot voidaan käsitellä sähköisesti. Kun asiakirjavihko muodostetaan sähköisesti, kaikki paperimuodossa tuomioistuimeen saapuvat tai sieltä lähetettävät asiakirjat digitoidaan, kun taas paperimuodossa olevat asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään Liettuan tuomarineuvoston määräämällä tavalla, jonka Liettuan johtava arkistonhoitaja on hyväksynyt.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, valitus voidaan tehdä sähköisesti sekä siviili- että hallintoasioissa. Tuomioistuimen tuomiot voidaan antaa sekä sähköisesti että muilla laissa säädetyillä menetelmillä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain muutos, joka koskee sähköisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöä täytäntöönpanoasioissa, on tullut voimaan 1. heinäkuuta 2013. Vielä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä täytäntöönpanohakemusta internetissä. Täytäntöönpanoasioiden sähköisen tietojärjestelmän oli määrä olla toiminnassa huhtikuusta 2015 lähtien.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianajajat ja heidän avustajansa ovat voineet 1. heinäkuuta 2013 alkaen vastaanottaa tuomioistuinmenettelyyn liittyvät asiakirjat sähköisten viestintävälineiden avulla.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Luxemburg

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Ei ole. Luxemburgin lainsäädännön mukaan kaikki haastehakemukset on laadittava kirjallisesti.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ei ole.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei. Ne on annettava tiedoksi tapauksesta riippuen joko haastemiehen (huissier de justice) välityksellä suoraan vastaanottajalle tai postitiedoksiantona taikka kirjaajan toimesta (postitse).

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Kirjaaja toimittaa tuomioistuimen päätökset osapuolille näiden asianajajien välityksellä. Yleensä tämä tapahtuu siten, että päätökset toimitetaan kirjaamosta asianomaisen asianajotoimiston postilaatikkoon; kaikilla asianajotoimistoilla on oma lukollinen postilaatikkonsa Luxemburgin kaupungin sillä alueella, missä kaikki tuomioistuimet sijaitsevat (Cité judiciaire). Suora tiedoksianto osapuolille tapahtuu postitse.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tämä ei ole mahdollista.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legilux.lu/

Päivitetty viimeksi: 21/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sähköinen asiointi - Alankomaat

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Alankomaiden parlamentti on antanut lainsäädäntöä, jonka mukaan sähköinen asiointi on mahdollista (ja joissakin tapauksissa pakollista) siviilioikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä. Kyseinen lainsäädäntö tulee voimaan vaiheittain vuosina 2017–2021. Vuonna 2017 sähköinen asiointi oli jo mahdollista Keski-Alankomaiden (Midden-Nederland) ja Gelderlandin tuomioistuimissa turvapaikka- ja säilöönottoasioissa sekä siviilikanteissa, joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista.

Sähköinen asiointi on mahdollista hallinto-oikeudessa sen sähköisen asiointipisteen (Digitaal loket bestuursrecht) välityksellä, ja edunvalvoja voi toimittaa selvityksen valvottavan taloudesta (rekening en verantwoording) sähköisesti kantonioikeuden sähköisen asiointipisteen (Digitaal loket kanton) välityksellä (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa siviilikanteen on voinut nostaa asioissa, joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista, ainoastaan sähköisesti syyskuusta 2017 alkaen. On odotettavissa, että käytäntö ulotetaan koskemaan koko maata vuoden 2018 keväällä. Muiden menettelyjen osalta lainsäädäntö, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin, tulee voimaan vaiheittain vuoteen 2021 mennessä.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköinen asiointi on mahdollista vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Oikeushallinnon palvelukeskukseen (rechtsspraakservicecentrum) voi ottaa yhteyttä sähköisesti tai puhelimitse klo 8–20.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä. Vireillepanoasiakirja toimitetaan oikeuslaitoksen verkkoportaalin välityksellä.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kyllä. Asiakirjojen toimittaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Asianajajat käyttävät tunnistautumiseen toimilupaansa (advocatenpas). Kansalaiset voivat käyttää tunnistautumiseen DiGID-sovellusta ja yritykset sähköistä tunnistettaan. Laissa säädetään, mitkä tunnistautumismenetelmät ovat sallittuja.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä. Kaikkiin menettelyihin liittyy tuomioistuinmaksuja. Asianajajilla on käyttötili tuomioistuinlaitoksessa. Sähköisessä asioinnissa myös tuomioistuinmaksut suoritetaan sähköisesti. Ilman maksua asian käsittely ei etene.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Laissa ja tuomioistuimen menettelysäännöissä säädetään, miten kanteen voi peruuttaa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kyllä. Jos asiassa sovelletaan sähköistä asiointia koskevaa lainsäädäntöä, vastaaja voi vastata sähköisesti. Jos vastaajalla on asianajaja, vastaus on toimitettava sähköisesti. Jos vastaaja ajaa itse asiaansa, hän voi toimittaa vastauksen sähköisesti tai paperilla.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköinen menettely tapahtuu verkossa alusta loppuun. Vastaaja saa sähköpostitse ilmoituksen jokaisesta sähköiseen aineistoon lisätystä asiakirjasta. Hän voi itse lisätä asiakirjoja ja tutustua aineistoon verkossa. Myös tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi sähköisesti.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos asia on annettu vastapuolelle tiedoksi sääntöjen mukaisesti, tuomio voidaan antaa tämän poissa ollessa. Menettelyn eri vaiheista ilmoitetaan vastapuolelle kirjallisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Katso vastaus kysymykseen 1. Viestien ja asiakirjojen toimittaminen sähköpostitse ei ole sallittua, koska toimitustavan turvallisuutta ei voida taata aukottomasti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei. Oikeudellisia asiakirjoja ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä.  Sen sijaan monet tuomiot julkaistaan osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.rechtspraak.nl/, ja niille annetaan nk. LJN-numero, jonka avulla ne löytyvät helposti. Istunnon puheenjohtaja päättää tavallisesti, julkaistaanko tuomio edellä mainitulla sivustolla.  Kaikkia tuomioita ei julkaista verkossa. Mainitulle sivustolle päätyvät ainoastaan sellaiset tuomiot, jotka ovat oikeudenkäytön näkökulmasta merkityksellisiä tai suuren (media)huomion kohteena.

Tuomioista poistetaan henkilöiden nimet heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Sen sijaan yritykset ja henkilöt, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin ammattinsa vuoksi, esiintyvät tuomioissa omilla nimillään.

Asioissa, jotka voi tai täytyy hoitaa sähköisesti, tuomio liitetään sähköiseen asiakirja-aineistoon, josta asianosaiset saavat sen tiedoksi.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Tuomio voidaan julkaista verkossa vasta sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi asianosaisille, eli vasta sen antopäivän jälkeen. Katso myös vastaus kysymykseen 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, mutta ainoastaan asioissa, jotka voi tai täytyy hoitaa sähköisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä. Sähköisesti hoidettavissa asioissa asianosaiset voivat tutustua asiakirja-aineistoon verkossa, mitä varten he tarvitsevat kirjautumiskoodin.

Joitakin lomakkeita voi ladata pdf-muodossa sivustolta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.rechtspraak.nl/, mutta nekin on lähetettävä tavallisena postilähetyksenä tuomioistuimeen, jotta ne voidaan ottaa huomioon menettelyssä. Tällaisia lomakkeita ovat muun muassa asiantuntijoiden ja tulkkien ilmoituslomakkeet sekä omaisuuden jakamista, vanhuuseläkkeen jakamista, huoltajuuden ja edunvalvonnan muuttamista, maksukyvyttömyyttä, eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä, eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä ja kantelua muutoksenhakuasioissa koskevat lomakkeet.

Tiedot, joilla voi olla oikeudenkäynnin kannalta merkitystä, samoin kuin tiedot, joilla pyritään takaamaan tuomarien riippumattomuus, tallennetaan keskitetysti, ja kuka tahansa voi tutustua niihin osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.rechtspraak.nl/. Tällaisia verkosta löytyviä rekistereitä ovat holhousasioiden keskusrekisteri (Centraal Curateleregister), maksukyvyttömyysrekisteri (Centraal Insolventieregister), aviovarallisuusrekisteri (huwelijksgoederenregister) ja tuomareiden sivutoimirekisteri (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Päivitetty viimeksi: 11/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Itävalta

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, oikeudenkäynti voidaan panna vireille internetin välityksellä käyttäen sähköistä menettelyä (Elektronisch Rechtsverkehr, ERV). Tällöin on kuitenkin rekisteröidyttävä yhdessä useista välityspisteistä, joiden kautta hakemus välitetään oikeudelle. Rekisteröityminen maksaa. Perusmaksu on noin 20 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tulee noin 30 sentin maksu välitettyä hakemusta kohden. Kirjattu kirje maksaa Itävallassa noin 3 euroa.

Vireillepanoon voidaan myös käyttää henkilökorttiin perustuvaa maksutonta latauspalvelua, mutta ERV:stä poiketen palvelu on yksisuuntainen.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen menettely mahdollistaa yhteydenpidon tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen ja oikeudenkäynnin asianosaisten välillä samalla tavalla kuin paperilla käytävä kirjeenvaihto. Sitä voidaan käyttää kaikissa menettelyissä. Sellaisia menettelyjä ei ole, joissa internetin käyttö olisi ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei pelkästään kanne vaan kaikki menettelytiedot, jotka kanteessa on annettava, on esitettävä XML-tiedostona (tai tällaisen tiedoston PDF-liitteenä).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietoliikenne on ERV:ssä turvattu https-protokollalla. Osallistuja tunnistetaan sertifikaateilla. Myös palvelimet viestivät keskenään sertifikaattien perusteella. Lisäksi turvallisuus taataan vaatimuksella rekisteröityä yhteyspisteessä (ks. kohta 1).

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Katso kohta 5 (sertifikaatit). Sähköinen allekirjoitus ei ole tarpeen. Ainoastaan maarekisterikirjauksia varten on palvelu, josta lähettäjä saa lähetys- tai saapumisajankohdasta tiedon, jos kirjaus on onnistunut.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisen asioinnin yhteydessä oikeudenkäyntimaksut maksetaan suoraan tililtä. Oikeudenkäynnin sähköisestä vireillepanosta peritään yleensä samansuuruinen maksu kuin paperimuodossa tapahtuvasta vireillepanosta. Joissakin erityistapauksissa maksuista annetaan alennusta, jos asiakas käyttää sähköistä menettelyä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Tässäkään tapauksessa sähköinen menettely ei eroa perinteisestä menettelystä. Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin. Vaikka kannetta ei olisi pantu vireille sähköisesti, se voidaan peruuttaa sähköisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kyllä, internetin välityksellä voidaan vastata myös kanteisiin, muutoksenhakuihin jne. Sähköisen menettelyn käyttö ei yleensä ole pakollista, mutta asianajajilla, notaareilla, pankeilla, vakuutusyhtiöillä, lakisääteisten sosiaaliturvalaitosten, talousrikoksiin erikoistuneen Finanzprokuratur-syyttäjänviraston ja asianajajaliittojen edellytetään käyttävän sitä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä, kaikenlaiset asiakirjat voidaan toimittaa tuomioistuimille sähköistä menettelyä käyttäen. Maarekisteri- ja yritysrekisterimenettelyissä jopa asiakirjat, joihin rekisterikirjaus perustuu, voidaan toimittaa sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä, ERV:n kautta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä, ERV:n kautta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, ERV:n kautta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, ERV:n kautta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä, asianosaiset ja heidän oikeudelliset edustajansa voivat välityspisteiden kautta seurata asiarekisterissä siviili- ja täytäntöönpanomenettelyjä, joissa he ovat asianosaisena tai edustajana. Oikeus asian seuraamiseen todistetaan koodilla, joka annetaan kaikille asian seuraamiseen oikeutetuille.

Päivitetty viimeksi: 20/09/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sähköinen asiointi - Puola

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Internetin välityksellä on mahdollista panna vireille ns. sähköinen maksamismääräysmenettely (elektroniczne postępowanie upominawcze). Menettelyn ensimmäinen vaihe toteutetaan ilman velallisen osallistumista. Velallinen voi vastustaa menettelyä vasta kun maksamismääräys on annettu hänelle tiedoksi.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen maksamismääräysmenettely voidaan panna vireille rahavaateita koskevissa asioissa vaateen arvosta riippumatta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköinen maksamismääräysmenettely ns. sähköisessä tuomioistuimessa (e-sąd) voidaan panna vireille milloin tahansa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Hakijan toimittama tekstitiedosto muunnetaan tarvittavaan muotoon automaattisesti tätä varten suunnitellun ohjelman avulla.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietoturvallisuus varmistetaan mm. käyttämällä CAPTCHA-evästettä (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Sen avulla varmistetaan, että tietojen toimittaja on ihminen eikä tietokone. Eväste suojaa portaalia tietokoneiden perustamilta tileiltä vaatimalla käyttäjää kirjoittamaan kuvassa näkyvän tekstin. Siinä olevia merkkejä on tahallisesti vääristetty niin, että sitä ei voida lukea optisen tunnistuksen avulla, mutta ihminen voi sen ymmärtää. (Optinen tunnistus on tekniikka tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanohjelmisto, jonka avulla voidaan tunnistaa Linkki avautuu uuteen ikkunaangraafisessa Linkki avautuu uuteen ikkunaantiedostossa Linkki avautuu uuteen ikkunaanbittikarttana esitetyt merkit tai kokonaiset tekstit). Kuvassa näkyvä koodi kirjoitetaan täytettävään kenttään pien- tai suuraakkosin.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköiseen maksamismääräysmenettelyyn toimitetut kanteet ja muut asiakirjat allekirjoitetaan sähköisesti. Tämä voidaan tehdä käyttäen

a) tavallista sähköistä allekirjoitusta, joka on saatavilla sähköisen maksamismääräysmenettelyn sivuilla maksutta.
Tätä varten sivustolle on ensin luotava tili. Tilin aktivoinnin jälkeen haetaan varmennetta sähköisen maksamismääräysmenettelyn varmennekeskukselta. Kun ilmoitus varmenteen myöntämisestä tulee (noin kahden tunnin kuluttua), varmenne ladataan omalle koneelle. Varmenteen asentamiseksi käyttöjärjestelmään tarvitaan salasana, joka toimitetaan sähköpostitse. Jos varmenne katoaa, on tehtävä uusi hakemus. Tavallista sähköistä allekirjoitusta voidaan käyttää ainoastaan sähköisessä menettelyssä. Tavallisen sähköisen allekirjoituksen varmenne on voimassa vuoden ajan.

b) hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta, joka tarkistetaan voimassa olevan hyväksytyn varmenteen avulla. Hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen käyttö on mahdollista automaattisesti heti kun käyttäjätili on rekisteröity. Käyttäjän on kuitenkin ensin itse hankittava hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä tuomioistuinmaksu voidaan maksaa ainoastaan sähköisesti maksupalveluntarjoajan välityksellä. Maksun suuruus on ¼ tavallisessa maksamismääräysmenettelyssä perittävästä maksusta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kantaja voi peruuttaa sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä nostamansa kanteen, jos menettelyssä ei ole vielä annettu lainvoimaista päätöstä. Kanne peruutetaan toimittamalla oikeudenkäyntiasiakirja, jossa ilmoitetaan kanteen peruuttamisesta ja pankkitilin numero.
Jos kanne peruutetaan kokonaan, kantaja luopuu kaikkien kanteessa esitettyjen vaateiden ajamisesta niiden koko arvosta. Kanne voidaan myös peruuttaa vain osaksi. Kanteen peruuttamisen yhteydessä kantaja voi samalla luopua kaikista siinä esitetyistä vaateista. Kanteen peruuttamista koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava pankkitilin numero tuomioistuinmaksun palauttamista varten. Tuomioistuinmaksu palautetaan, jos kanne peruutetaan ennen kuin maksamismääräys on annettu.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä vastaaja ei voi toimittaa vastaustaan internetin välityksellä. Tässä menettelyssä ensimmäinen asiakirja, joka annetaan tiedoksi vastaajalle, on maksamismääräys. Vastaaja voi hakea siihen muutosta toimittamalla vastineen joko sähköisesti tai perinteiseen tapaan.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä vastaaja ei voi toimittaa vastaustaan internetin välityksellä. Maksamismääräykseen voidaan hakea muutosta ainoastaan toimittamalla tuomioistuimelle vastine joko sähköisesti tai perinteiseen tapaan. Tällöin maksamismääräys menettää lainvoiman eikä siitä aiheudu oikeusvaikutuksia. Sähköinen käsittely lopetetaan, ja asia siirretään siihen tuomioistuimeen, jonka toimivalta-alueella vastaajalla on kotipaikka. Tämä tuomioistuin käsittelee asian erillisessä menettelyssä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä annettu maksamismääräys saa lainvoiman kahden viikon kuluttua siitä kun se on annettu tiedoksi vastaajalle. Sähköisessä menettelyssä annettu ja tietojärjestelmään tallennettu lainvoimainen maksamismääräys vastaa täytäntöönpanoasiakirjaa. Tuomioistuin liittää täytäntöönpanolausekkeen tällaiseen maksamismääräykseen sähköisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä ei ole mahdollista liittää asiakirjoja sähköisesti toimitettuihin hakemuksiin.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi kantajalle sähköisesti. Kun kantaja aloittaa sähköisen maksamismääräysmenettelyn nostamalla kanteen sähköisen tuomioistuimen verkkosivulla, hän saa pääsyn sivustolla olevaan osioon, jonka kautta hän voi ottaa vastaan tuomioistuimen toimittamia asiakirjoja menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta (sähköinen tiedoksianto). Asiakirjat annetaan tiedoksi vastaajalle sähköisesti vain jos tämä on hyväksynyt tällaisen tiedoksiantotavan.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä tuomioistuimen päätökset annetaan sähköisesti.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, ainoastaan sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Jos täytäntöönpanoasiakirja koskee sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä annettua päätöstä, hakemus täytäntöönpanon aloittamiseksi voidaan toimittaa sähköisesti menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä osapuolilla on rajoittamaton pääsy heitä koskevan asian asiakirja-aineistoon menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta. Asiakirjat voidaan myös tulostaa. Muissa menettelyissä tämä ei ole mahdollista.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Romania

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentin mukaan haastehakemus voidaan toimittaa tuomioistuimeen henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai skannattuna sähköpostitse tai sähköisenä asiakirjana.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Siviilioikeudellisissa asioissa haastehakemuksen voi toimittaa tuomioistuimeen skannattuna sähköpostitse tai sähköisenä asiakirjana. Sellaisia menettelyjä ei ole, joissa internetin käyttö olisi ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentin mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai skannattuna sähköpostitse tai sähköisenä asiakirjana toimitettu haastehakemus kirjataan ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla. Kirjaamisen jälkeen kanne ja sen liiteasiakirjat sekä tarvittaessa näyttö siitä, miten ne on toimitettu tuomioistuimelle, annetaan tuomioistuimen presidentille tai tämän nimittämälle henkilölle, joka ryhtyy välittömästi toimeen muodostaakseen satunnaisesti valitun kokoonpanon lainsäädännön mukaisesti.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Siviiliprosessilaissa ei säädetä vakiomuotoisten oikeudellisten vaatimusten käytöstä. Siviiliprosessia koskevissa yleislainsäädännön säännöissä määritellään joidenkin siviilioikeudellisten vaatimusten sisältö (esimerkiksi kanne, vastine ja vastakanne).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä sähköpostiohjelman omalla tietoteknisellä järjestelmällä, kuten palomuurilla, varmennuksilla, virustentorjunnalla ja eri rooleihin perustuvalla tietoihin pääsyn valvonnalla. Lisäksi sovelletaan alan hyviä käytäntöjä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Siviiliprosessilain 148 §:n 2 ja 5 momentin mukaan tuomioistuimille osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa esitetyt edellytykset täyttyvät. Vaatimuksessa on oltava allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan esittää skannattuna sähköpostilla ja se voi olla sähköinen, jos myös haastehakemus on toimitettu sähköisenä asiakirjana.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä. Tuomioistuinmaksu suoritetaan leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 mukaisesti, mutta sen määrä vaihtelee. Maksuvelvollinen suorittaa leimaveron käteisenä, tilisiirtona tai verkkomaksuna pankkitilille, joka on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru) ja joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka, ja niille oikeushenkilöille, joilla on toimipaikka aluehallintoyksikön alueella. Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa sijaitsee kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä, samoin edellytyksin kuin ne, joiden mukaan kantaja voi peruuttaa kanteen. Siviiliprosessilain 406 §:n mukaan kantaja voi peruuttaa kanteen koska tahansa suullisesti tuomioistuimen istunnossa tai kirjallisella hakemuksella.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaajan ei ole pakko käyttää internetiä.

Siviiliprosessilain 149 §:n 4 momentin ja 154 §:n 6 momentin mukaan haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta vastaa viran puolesta menettelystä vastaava tuomioistuimen virkamies tai muu työntekijä tai sellaisen muun tuomioistuimen virkamies tai työntekijä, jonka tuomiopiirissä tiedoksiannon saaja oleskelee. Tuomioistuimen kirjaamo voi toimittaa haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat myös faksilla, sähköpostilla tai muulla keinolla, jolla asiakirjan tekstin lähettäminen on mahdollista ja jolla lähettämisestä voi saada todisteen, mikäli osapuoli on toimittanut tuomioistuimelle yhteystiedot tätä varten. Tuomioistuin toimittaa vastaanottotodistuksen antamista varten lomakkeen, joka sisältää tuomioistuimen nimen, tiedoksiantopäivän, tiedoksiantamisesta vastuussa olevan kirjaajan nimen ja maininnan toimitetuista asiakirjoista. Vastaanottaja täydentää lomakkeeseen vastaanottopäivän sekä kirjeenvaihdosta vastaavan henkilön nimen ja allekirjoituksen. Tämän jälkeen lomake lähetetään tuomioistuimeen faksilla, sähköpostilla tai muilla keinoin. Jos vaatimus on esitetty lainsäädännön mukaisesti faksilla tai sähköpostilla, tuomioistuimen kirjaajan on toimitettava siitä viran puolesta jäljennös sen osapuolen kustannuksella, jolle tämä velvoite kuuluu.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Vastine annetaan tiedoksi samalla tavoin kuin oikeudenkäyntiasiakirja. Ks. vastaus kysymykseen 9.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Siviiliprosessilain 208 §:n mukaan seuraamus siitä, ettei kanteeseen anneta vastinetta laissa vahvistetussa määräajassa, on sama riippumatta tavasta, jolla vastine olisi esitetty. Tällöin vastaaja menettää oikeuden esittää lisänäyttöä ja vedota muihin kuin oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyviin väitteisiin, mikäli laissa ei säädetä toisin.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ks. vastaus kysymykseen 9.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ks. vastaus kysymykseen 9.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ks. vastaus kysymykseen 9.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ks. vastaus kysymyksiin 1 ja 9.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Pakkotäytäntöönpanomenettelyn yhteydessä annettuihin oikeudellisiin asiakirjoihin sovelletaan samoja yleislainsäädännön sääntöjä kuin oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoon. Ks. vastaus kysymykseen 1.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät voi. Tuomioistuinportaalin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) tai tiettyjen tuomioistuinten yhteydessä olevien neuvontapisteiden (Info chiosc) kautta voi kuitenkin tutustua päätöksiä koskeviin lyhennelmiin viitenumeron, asian kohteen ja osapuolten nimien perusteella. On tarkoitus, että tulevaisuudessa tuomioistuimen aineistoon voi tutustua maksua vastaan myös kotoa.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Slovakia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Tuomioistuinmenettely voidaan panna vireille – eli kanne nostaa tai muu hakemus toimittaa – sähköisesti, mikäli käytetään varmennettua sähköistä allekirjoitusta.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen toimittaminen on mahdollista kaikentyyppisille kanteille ja muille hakemuksille. Jos pääasian käsittelyä koskeva kanne toimitetaan sähköisesti ilman vahvistusta (varmennettua sähköistä allekirjoitusta), se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota kannetta käsiteltäväksi. Tuomioistuin ei erikseen pyydä toimittamaan kannetta uudelleen.

Hakemusasioissa haastehakemus voidaan toimittaa mille tahansa piirituomioistuimelle, jolloin se on velvollinen kirjaamaan sen ja toimittamaan sen viipymättä toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Tällaisella toimittamisella on sama oikeusvaikutus kuin jos kanne olisi kirjattu toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Erityistä muotoa ei edellytetä, vaan kanne arvioidaan sisällön perusteella. Jos siinä annetut tiedot ovat puutteelliset, tuomioistuin antaa lausunnon, jossa osapuolta kehotetaan tarkistamaan tai täydentämään kannetta määräajassa, jonka on oltava vähintään 10 päivää.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietojen siirtämiseen ja tallentamiseen sovelletaan piirituomioistuinten, alueoikeuksien ja erikois- ja sotilastuomioistuinten hallinnosta ja menettelyistä annettua lakia 543/2005, sellaisena kuin se on muutettuna (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy), jäljempänä ’tuomioistuinten hallinto- ja menettelysäännöt’.

a) Sähköisesti allekirjoitettujen kanteiden vastaanottamiseen sovelletaan sähköisestä allekirjoituksesta ja eräiden lakien muuttamisesta annettua lakia 215/2002, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 679/2004, (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) ja Slovakian kansallisen turvallisuusviranomaisen NBÚ:n (Národný bezpečnostný úrad) määräystä 542/2002 sähköisen allekirjoituksen menetelmästä ja menettelystä kaupallisissa ja hallinnollisissa suhteissa (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Tällä tavoin vastaanotettu kanne toimitetaan kirjaamoon, joka menettelee tuomioistuinten hallinto- ja menettelysääntöjen 129 §:n mukaisesti. Kirjaamo kirjaa kanteet ohjelmasovellusta käyttäen.

b) Kanteet, joita ei ole allekirjoitettu sähköisesti, toimitetaan välittömästi niiden vastaanottamisen jälkeen kirjaamoon, joka menettelee tuomioistuinten hallinto- ja menettelysääntöjen 129 §:n mukaisesti.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Jos kanne toimitetaan sähköisesti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta, se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota kannetta käsiteltäväksi. Jos kanne on allekirjoitettu varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Toimittamisen tarkka kellonaika kirjataan muistiin.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeudenkäyntimaksu kattaa jäljennösten ottamisen kanteesta ja sen liitteistä tuomioistuimen asiakirja-aineistoon tallettamista ja osapuolille toimittamista varten, jos kanne on toimitettu sähköisin keinoin ja sähköisesti allekirjoitettuna noudattaen sähköisestä allekirjoituksesta ja eräiden lakien muuttamisesta annettua lakia 215/2002, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 679/2004, ja Slovakian kansallisen turvallisuusviranomaisen NBÚ:n määräystä 542/2002 sähköisen allekirjoituksen menetelmästä ja menettelystä kaupallisissa ja hallinnollisissa suhteissa. Taksa on 0,10 euroa/sivu mutta vähintään 10 euroa jokaisesta kanteesta tai muusta menettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta liitteineen ja vähintään 3 euroa kaikista muista hakemuksista liitteineen (oikeudenkäyntimaksuista annetun lain 71/1992, sellaisena kuin se on muutettuna, (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení) liitteessä oleva 20a kohta).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä, kanne voidaan sen toimitustavasta riippumatta peruuttaa osittain tai kokonaan.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimia näin, mutta se ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköiseen asiointiin sovelletaan piirituomioistuinten, alueoikeuksien ja erikois- ja sotilastuomioistuinten hallinnosta ja menettelyistä annettua lakia 543/2005, sellaisena kuin se on muutettuna.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköiseen asiointiin sovelletaan piirituomioistuinten, alueoikeuksien ja erikois- ja sotilastuomioistuinten hallinnosta ja menettelyistä annettua lakia 543/2005, sellaisena kuin se on muutettuna.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Jos kyse on todisteiden vastaanottamisesta, todisteina ja todistelukeinoina voidaan käyttää mitä tahansa keinoja, joiden avulla voidaan määrittää asian tosiseikasto, ja kaikentyyppisissä menettelyissä. Tuomioistuimelle voidaan toimittaa asiakirjoja riita-asiain siviiliprosessilain (Civilný sporový poriadok) 125 §:ssä määritellyin ehdoin.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Asiakirjoja voidaan riita-asiain siviiliprosessilain 105 §: n mukaisesti antaa tiedoksi myös sähköisesti. Tuomioistuimen asiakirja katsotaan annetuksi tiedoksi viidentenä päivänä sen lähettämisestä, vaikka vastaanottaja ei olisi lukenut asiakirjaa.

Sähköinen tiedoksianto on kuitenkin suljettu pois, jos kyse on tuomioista, muista tuomioistuimen päätöksistä, haasteista tai muista sellaisista asiakirjoista, jotka on lain mukaan annettava tiedoksi henkilökohtaisesti. Tuomio on aina annettava tiedoksi henkilökohtaisesti ilman mahdollisuutta sähköiseen tiedoksiantoon.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Tuomio annetaan kirjallisessa muodossa käyttäen tietoteknistä mallia, johon on esipainettu Slovakian tasavallan vaakuna ja teksti: ”Slovakian tasavallan nimissä annettu tuomio”. Asiakirjan allekirjoittaa oikeuden puheenjohtaja tai yhden tuomarin kokoonpanossa tuomari.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan tehdä sähköisesti. Jos muutoksenhakemus toimitetaan sähköisesti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta, se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Jos hakija ei toimi näin, hakemusta ei oteta käsiteltäväksi. Muutoksenhakua koskevaa päätöstä ei voida toimittaa sähköisesti vaan pelkästään kirjallisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Päätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus voidaan tehdä sähköisesti. Jos hakemus toimitetaan sähköisesti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta, se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Jos osapuoli ei toimi näin, hakemusta ei oteta käsiteltäväksi.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Osapuolet ja asianajajat voivat tutustua asiakirjoihin ainoastaan henkilökohtaisesti tuomioistuimen henkilöstön jäsenen läsnä ollessa.

Slovakian oikeusministeriön (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) verkkosivuilla on mahdollisuus tehdä hakuja tuomioistuinten päätösten tietokannasta. Sen kautta jokainen voi hakea tuomioistuinten päätöksiä ja tutustua niihin. Hakukriteereinä ovat päätöksen antamispäivä, päätöksen antanut tuomioistuin, tunnusnumero, päätöksen muoto, päätöksen luonne, oikeuden ala, sovelletut säännökset sekä päätöksen antaneen tuomarin tai tuomioistuimen virkamiehen etu- ja sukunimi. Päätöksiä voi hakea myös sanahaulla (ns. fulltext).

Päivitetty viimeksi: 14/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Suomi

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia voidaan käyttää tehtäessä haastehakemus riidattomissa velkomusasioissa, haettaessa oikeusapua (sekä haettaessa puolustajan määräyksiä, asianomistajan avustajan määräyksiä ja avustajan hakiessa palkkio- ja kuluvaatimuksia valtion varoista) sekä haettaessa ulosottoa (lähetettäessä yksityisoikeudellisten asioiden ulosottohakemuksia, jotka perustuvat käräjäoikeuden antamaan päätökseen tai tuomioon).

Suomessa ei ole menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus asiointiin.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköisessä asioinnissa on käytössä paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille XML-tiedostomalli. Erillisessä asiointipalvelussa on kansalaisten ja yritysten käytössä sähköinen verkkolomake.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuinten asiointipalvelu on toteutettu suojatulla https-tiedonsiirtoprotokollalla. Tuomioistuimen toimittamat tiedot ovat suojatulla palvelimella, jolta asianosainen käy noutamassa asiakirjat.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Noudettaessa asiakirjoja suojatulta palvelimelta, käyttäjältä edellytetään tunnistautumista.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisen menettelyn maksut eivät eroa maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä.  Käräjäoikeudet perivät asian käsittelyn päätyttyä hakemusasian hakijalta ja riita-asian kantajalta maksun, jonka suuruus vaihtelee asian laadun ja käsittelytarpeen mukaan.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköistä menettelyä koskevat samat periaatteet kuin perinteisillä kirjallisilla menettelyillä vireille pantuja kanteita.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimittaa vastauksensa internetin välityksellä, mutta internetin käyttö ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Riita-asian käsittelyssä ei ole eroa sähköisen menettelyn ja tavanomaisen menettelyn välillä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Riita-asian käsittelyssä ei ole eroa sähköisen menettelyn ja tavanomaisen menettelyn välillä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä.  Haastehakemus, vastaus ja muu oikeudenkäyntiasiakirja saadaan toimittaa tuomioistuimelle myös sähköpostitse.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Muut kuin todisteellisesti tiedoksi annettavat asiakirjat (esimerkiksi vastapuolen lausumat, kutsut riita-asian valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn, tuomioistuimen laatimat yhteenvedot yms.) voidaan lähettää suoraan asianosaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätös voidaan asianosaisen pyynnöstä toimittaa hänelle myös sähköisesti.  Asianosaisen tai tämän edustajan on tunnistauduttava noutaessaan päätösasiakirjaa sähköisestä palvelusta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakua ei toistaiseksi voi tehdä sähköisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ulosottoa voi hakea sähköisesti. Sähköisessä palvelussa voi lähettää yksityisoikeudellisten asioiden ulosottohakemuksia, jotka perustuvat käräjäoikeuden antamaan päätökseen tai tuomioon.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä, riita-asioissa kantaja voi seurata asian etenemistä kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun, jos asia on saatettu tämän palvelun kautta vireille.

Päivitetty viimeksi: 08/02/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Ruotsi

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Riita-asioissa haastehakemus on Ruotsissa tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava kantajan tai hänen asiamiehensä omakätinen allekirjoitus. Allekirjoitusvaatimuksen vuoksi haastehakemusta ei voi tehdä sähköisesti.

Sama vaatimus koskee myös kruununvoutiviranomaiselle tehtävää maksamismääräyshakemusta. Maksamismääräyksen tapauksessa kruununvoutiviranomainen voi kuitenkin joissain tilanteissa myöntää poikkeuksen sellaiselle, joka tekee useita maksamismääräystä koskevia hakemuksia.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Kuten vastauksesta kysymykseen 1 käy ilmi, tämä on mahdollista vain summaarisessa menettelyssä tietyissä poikkeustapauksissa.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä. Kuten vastauksesta kysymykseen 12 käy ilmi, internetin välityksellä on yleensä mahdollista toimittaa vastauksia ja muita oikeudenkäyntiasiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisesti voidaan toimittaa asiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti. Näin ollen periaatteessa kaikki asiakirjat haastehakemuksia lukuun ottamatta voidaan toimittaa sähköisesti. Tuomioistuin voi kuitenkin yksittäistapauksessa päättää, että lähettäjän on vahvistettava sähköisesti lähetetty allekirjoittamaton asiakirja allekirjoitetulla asiakirjalla.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Mikään ei estä sitä, että viranomainen lähettää asiakirjan sähköisesti ja sen vastaanotto vahvistetaan esimerkiksi sähköpostin välityksellä, mikäli tätä pidetään asianmukaisena esimerkiksi suhteessa voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätökset lähetetään postitse, ellei osapuoli ole muuta pyytänyt. Tarvittaessa asiakirja voidaan lähettää faksilla tai sähköpostilla tai saattaa muulla tavoin käytettäväksi sähköisessä muodossa, mikäli se on asianmukaista esimerkiksi suhteessa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan lähettää sähköpostitse. Tarvittaessa tuomioistuin voi pyytää lähettäjää vahvistamaan muutoksenhakemuksen allekirjoitetulla asiakirjalla.

Tiedoksiantojen osalta ks. vastaus kysymykseen 13.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Asianomainen voi tehdä hakemuksen täytäntöönpanosta itse tai asiamiehen välityksellä suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen käsittely edellyttää, että hakija (eli se, joka hakee täytäntöönpanoa) saapuu kruununvoutiviranomaisen luo. Hakijan tai hänen asiamiehensä on allekirjoitettava kirjallinen hakemus. Kruununvoutiviranomainen voi kuitenkin myöntää sellaiselle, joka tekee useita hakemuksia, luvan asiakirjojen toimittamiseen sähköisesti.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät.

Päivitetty viimeksi: 14/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.