Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sähköinen asiointi - Belgia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Asiasta säädetään nk. Phenix-laeissa:

 • 10. heinäkuuta 2006 annettu laki sähköisestä oikeudenkäyntimenettelystä (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge, 7.9.2006);
 • 5. elokuuta 2006 annettu laki oikeudenkäyntilain tiettyjen säännösten muuttamisesta sähköistä oikeudenkäyntimenettelyä varten (Belgisch Staatsblad / Moniteur belge, 7.9.2006).

Phenix-lakien nimi juontuu samannimisestä tietotekniikkahankkeesta, jonka tavoitteena on tietokoneistaa kaikki Belgian tuomioistuimet. Perimmäisenä tavoitteena on mahdollistaa sähköinen oikeudenkäyntimenettely alusta loppuun.

Joulukuun 31. päivänä 2012 tuli voimaan kaksi lakia, joilla edellä mainitut Phenix-lait saatetaan asteittain voimaan:

 • 31. joulukuuta 2012 annettu laki, joka sisältää erityisesti oikeudenkäyttöä koskevia säännöksiä;
 • 31. joulukuuta 2012 annettu laki, joka sisältää oikeudenkäyttöä koskevia säännöksiä.

Nämä asteittain voimaan tulevat säännökset eivät kuitenkaan tee oikeudenkäyntimenettelystä sähköistä, koska niitä voidaan soveltaa myös kirjalliseen menettelyyn. Pääsääntöisesti noudatetaan siis edelleen perinteistä, ei-sähköistä menettelyä.

Tässä vaiheessa syyttäjänvirastojen kirjaamot ja sihteeristöt saavat käyttöönsä asianhallintajärjestelmän, joka mahdollistaa kaikkien tietojen ja asiakirjojen sähköisen käsittelyn. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia toimittaa oikeudenkäyntiasiakirjoja ja todisteita kirjaamoon sähköisesti.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Oikeudenkäyntilain (Gerechtelijk Wetboek / Code judiciaire) 32 ter §:n mukaan seuraavat asiakirjat voidaan toimittaa tuomioistuinlaitoksen tietojärjestelmän kautta: kaikki ilmoitukset ja tiedonannot ja talletteet, jotka on tarkoitettu tuomioistuimille, syyttäjäviranomaiselle tai tuomioistuinten yksiköille, mukaan lukien tuomioistuinten kirjaamot ja syyttäjänvirastojen sihteeristöt, tai kaikki ilmoitukset ja tiedonannot, jotka on tarkoitettu asianajajalle, haastemiehelle tai notaarille ja jotka on antanut tuomioistuin, syyttäjäviranomainen tai tuomioistuimen yksikkö, mukaan lukien tuomioistuimen kirjaamo ja syyttäjänviraston sihteeristö, tai asianajaja, haastemies tai notaari.

Tämän säännöksen nojalla on otettu käyttöön e-Box-verkosto ilmoituksia, tiedonantoja ja talletteita varten ja e-Deposit-järjestelmä siviili- ja rikosoikeudellisiin asioihin liittyvien oikeudenkäyntiasiakirjojen, lausuntojen ja todisteiden esittämistä varten.

Nämä välineet ovat käytössä vain ministerin määräyksessä luetelluissa tuomioistuimissa.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei sovelleta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei sovelleta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 04/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Bulgaria

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Bulgarian lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Haastehakemukset, jotka on laadittava bulgarian kielellä, toimitetaan tuomioistuimen kansliaan kirjallisina. Ne voi toimittaa postitse, mutta ei faksilla eikä sähköpostilla.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Katso vastaus kysymykseen 1.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Katso vastaus kysymykseen 1.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Katso vastaus kysymykseen 1.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Katso vastaus kysymykseen 1.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Katso vastaus kysymykseen 1.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Katso vastaus kysymykseen 1.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Katso vastaus kysymykseen 1.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Katso vastaus kysymykseen 1.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Katso vastaus kysymykseen 1.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Katso vastaus kysymykseen 1.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Bulgarian lainsäädännön mukaan osapuolten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa toteuttamat menettelytoimet eivät ole päteviä, jos ne on toteutettu ja allekirjoitettu sähköisesti. Osapuolten on pantava asia vireille tuomioistuimessa kirjallisella hakemuksella, joka on laadittu bulgariaksi ja jonka osapuolet ovat allekirjoittaneet. Hakemus on toimitettava asianomaisen tuomioistuimen kirjaamoon (tai kansliaan) tai lähetettävä tuomioistuimelle postitse.

Siviiliprosessilain 184 §:n mukaan sähköisiä asiakirjoja voidaan esittää todisteena siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä paperimuodossa olevien asiakirjojen ohella. Sähköinen asiakirja voidaan esittää tuomioistuimelle paperimuodossa. Jos toinen osapuoli esittää vastalauseen, asiakirja on toimitettava tuomioistuimelle sähköisessä muodossa. Jos käytettävissä ei ole teknisiä keinoja eikä asiantuntijoita sähköisen asiakirjan toisintamiseksi tuomioistuinkäsittelyn aikana, tuomioistuin voi velvoittaa asiakirjan esittävän osapuolen toimittamaan muille osapuolille asiakirjasta sähköisen jäljennöksen.

Menettelystä, jolla sähköinen asiakirja ja erityisesti sähköinen allekirjoitus, joka on sähköisen asiakirjan pakollinen osa, voidaan kiistää, säädetään sähköisistä asiakirjoista ja sähköisestä allekirjoituksesta annetussa laissa (Zakon za elektronnia dokument i elektronnia podpis).

Siviiliprosessilaissa säädetään mahdollisuudesta nostaa kanne tuomioistuimessa sähköisesti ainoastaan silloin, kun on kyse saatavien ulosmittauksesta täytäntöönpanomenettelyssä. Tämä säännös koskee täytäntöönpanomenettelyä, ja ulosmittauksen suorittaa ulosottomies.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain 42 §:n 4 momentin mukaan siviili- tai kauppaoikeudellisen asian osapuolelle voidaan toimittaa tiedoksiantoja osapuolen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksiannot katsotaan toimitetuiksi, kun ne on viety kyseiseen tietojärjestelmään, ja todisteena tiedoksiannosta pidetään asianomaisen sähköisen tietueen jäljennöstä siviiliprosessilain 44 §:n 3 momentin mukaisesti.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Katso vastaus kysymykseen 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Katso vastaus kysymykseen 13.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Bulgarian lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Katso kysymykseen 12 annetun vastauksen viimeinen kappale.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tuomioistuinten julkaisemat päätökset ovat saatavilla (ilman rekisteröitymistä) Bulgarian ylimmän tuomioistuinneuvoston sivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://legalacts.justice.bg/. Päätöksiä voi hakea useilla hakuperusteilla, joita ovat tuomioistuin, asian tyyppi, vuosi, asian numero ja avainsanat. Sivuilla voi tehdä myös tarkennettuja hakuja käyttäen yksityiskohtaisempia hakuperusteita. Haun päätteeksi menettelyn osapuoli tai hänen edustajansa vai ladata kyseisen tuomioistuimen päätöksen .doc-muodossa. Päätökset julkaistaan heti niiden antamisen jälkeen Bulgarian henkilötietosuojalain (Zakon za zashtita na lichnite danni) ja turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta annetun lain (Zakon za zashtita na klasifitsiranata informatsia) vaatimusten mukaisesti. Päätösten julkaiseminen on toteutettava siten, että niissä mainitut luonnolliset ja oikeushenkilöt eivät ole tunnistettavissa. Sellaisissa asioissa annetut päätökset, jotka koskevat yksityishenkilöiden henkilötietoja tai terveydentilaa, julkaistaan ilman perusteluosaa.

Kunkin tuomioistuimen verkkosivuilla voi seurata asioiden etenemistä ja tuomioistuimen antamia päätöksiä. Tuomioistuinten päätöksiä ja asioiden tilaa koskevia tietoja voi hakea edellä mainittujen hakuperusteiden avulla, ja päätökset julkaistaan edellä kuvatulla tavalla. Haun päätteeksi menettelyn osapuoli tai hänen edustajansa vai ladata kyseisen tuomioistuimen päätöksen .doc-muodossa.

Päivitetty viimeksi: 25/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sähköinen asiointi - Tšekki

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, Tšekissä minkä tahansa kanteen voi panna vireille sähköisesti.

Kanteet voidaan toimittaa a) sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettuna tai b) sähköisen asiointipostilaatikon (”data box”) eli erityisen sähköisen rekisterin kautta, joka on tarkoitettu asiakirjojen toimittamiseen viranomaisille ja vastaanottamiseen niiltä. Nämä menettelyt vastaavat perinteistä kirjallista muotoa. Kanne voidaan toimittaa myös tavallisella sähköpostilla ilman sähköistä allekirjoitusta, mutta silloin on lisäksi toimitettava kolmen päivän kuluessa vastaava teksti perinteisessä kirjallisessa muodossa tai edellä kohdissa a) ja b) kuvatuilla menetelmillä. Tarkat tiedot kaikista näistä menettelyistä annetaan vastauksessa kysymykseen nro 6.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Kanne voidaan toimittaa sähköisesti kaikissa tapauksissa. Sähköisen maksamismääräyksen voi tehdä vain sähköisesti.

Sähköistä maksamismääräystä koskeva menettely on erityinen lyhennetty menettely. Kantaja nostaa kanteen käyttämällä sähköistä lomaketta, joka on ePodatelna-verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/, ja allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksella. Vaadittava saatava voi olla enintään miljoona Tšekin korunaa, ja sähköisen maksamismääräyksen antamisen ehtoihin kuuluu lomakkeen täyttäminen oikein sekä oikeudenkäyntimaksun maksaminen. Jos kaikki ehdot täyttyvät, tuomioistuin voi antaa sähköisen maksamismääräyksen. Siinä määrätään vastaaja maksamaan saatava ja menettelyn kulut 15 päivän kuluessa maksamismääräyksen vastaanottamisesta tai hakemaan muutosta sen antaneelta tuomioistuimelta. Jos sähköiseen maksamismääräykseen ei haeta muutosta, se on lopullinen päätös. Jos joku vastaajista hakee muutosta määräajassa, sähköinen maksamismääräys perutaan kokonaan ja tuomioistuin määrää suullisen käsittelyn.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköisen kanteen voi panna vireille milloin tahansa.

Jos kanne toimitetaan sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettuna, voidaan käyttää ePodatelna-verkkosivustoa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/ (käytettävissä vain tšekin kielellä). Kanteen voi toimittaa myös asianosaisen tuomioistuimen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Kirjaamojen sähköpostiosoitteet ovat verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Jos kanne halutaan toimittaa tuomioistuimen sähköiseen postilaatikkoon, asiaankuuluvan tuomioistuimen sähköisen postilaatikon tunnisteet ovat saatavilla julkishallinnon portaalissa sähköisen postilaatikon haltijoiden luettelossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://seznam.gov.cz/) kohdassa ” Orgány státní správy” (valtionhallinnon viranomaiset) ja oikeusministerin verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/ yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Pääsääntöisesti kanteet voi esittää missä tiedostomuodossa tahansa, ellei lainsäädännössä ole määrätty jostain tietystä muodosta tietyille asiakirjoille. Tärkeämpää on, että kanteet ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.

Käytettäessä tiettyjä sähköisiä menettelyjä kantajia saattavat rajoittaa eri viestintävälineisiin sovellettavat tekniset parametrit. Esimerkiksi käytettäessä ePodatelna-portaalia Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/ (ks. kysymykset nro 2, 3 ja 6) kaikkien liitteiden enimmäiskoko on 10 MB ja hyväksyttäviä tiedostomuotoja ovat pdf, rtf, xls, doc ja txt. Sähköiseen postilaatikkoon lähetettävien viestien koko saa olla enintään 10 MB ja hyväksyttäviä tiedostomuotoja ovat pdf, PDF/A, xml (jos se vastaa dataviestin vastaanottajan julkaisemaa julkisesti saatavilla olevaa XSD-tietomallia), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn ja gml/gfs/xsd. Sähköpostiosoitteeseen lähetettävissä tiedoissa käytettävät muodot ovat HTML, PLAIN TEXT koodatun tekstin kanssa, ISO-8559-2, ISO-8559-1(Latin-1), Unicode tai UTF-8. Sähköpostiviestin ja sen liitteiden enimmäiskoko on 5 MB. Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP ja Windows Vista (Windows Vistan kanssa on havaittu ongelma tietyssä sähköisesti hyväksyttyjen varmenteiden laitteistotallennuksessa (esim. SCR3320-älykortinlukijalla) eikä sähköisiä tietoja voi tällä hetkellä allekirjoittaa tai lähettää tämän lukijan avulla – tiedot voi allekirjoittaa ja lähettää, jos Java Appletissa on määritelty pfx-tiedosto (p12) ja on syötetty yksityisen avaimen salasana). Kantaja, joka päättää käyttää ePodatelna-portaalia tai sähköistä postilaatikkoa, voi hakea ohjeet ja käyttöoppaan asiaankuuluvilta verkkosivustoilta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuimet ja ulosottomiehet noudattavat henkilötietojen suojelua koskevaa lainsäädäntöä (erityisesti henkilötietojen suojelua koskevaa lakia N:o 101/2000) ja muita asiaankuuluvia säännöksiä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kanteen panemiseen vireille tavanomaisessa yksityisoikeudellisessa menettelyssä voidaan käyttää kolmea eri sähköistä menettelyä:

Kanne voidaan esittää sähköpostitse sähköisellä allekirjoituksella vahvistettuna. Sähköinen allekirjoitus on määritelty sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain N:o 227/2000 11 §:ssä. Se on a) varmennettu allekirjoitus, joka perustuu tšekkiläisen akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan hyväksyttyihin varmenteisiin ja sisältää allekirjoittajan yksiselitteisen tunnistamisen mahdollistavat tiedot (luettelo akkreditoiduista palveluntarjoajista Tšekissä on saatavilla Tšekin sisäministeriön verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), tai b) varmennettu sähköinen allekirjoitus, joka perustuu Tšekin alueen ulkopuolelle sijoittautuneen varmennepalvelujen tarjoajan hyväksyttyyn varmenteeseen, jos hyväksytty varmenne on annettu osana luotettavien varmennepalvelujen luettelossa olevia palveluja, joiden tarjoamiseen varmennepalvelujen tarjoaja on akkreditoitu, tai palveluna, jonka tarjontaa valvotaan EU:n asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Tällainen kanteen nostaminen vastaa perinteistä kirjallista muotoa. Kantajan, joka haluaa nostaa kanteen tällä tavalla, olisi tutustuttava ePodatelna-verkkosivustoon Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://epodatelna.justice.cz/. Kanteen voi lähettää myös asianosaisen tuomioistuimen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Kirjaamojen sähköpostiosoitteet ovat verkko-osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

Toiseksi voidaan käyttää sähköistä asiointipostilaatikkoa, joka on erityinen sähköinen tallennuspaikka ja tarkoitettu asiakirjojen toimittamiseen Tšekin viranomaisille ja vastaanottamiseen niiltä. Sähköisistä postilaatikoista säädetään ensisijaisesti sähköisiä transaktioita ja hyväksyttyä asiakirjojen konvertointia koskevalla lailla N:o 300/2008. Tällainen kanteen nostaminen vastaa perinteistä kirjallista muotoa. Tietoja sähköisestä postilaatikosta on verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.datoveschranky.info/, ja käyttäjäliittymä tilille on verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Kaikilla tuomioistuimilla on sähköinen postilaatikko. Yksittäisten tuomioistuinten sähköisten postilaatikkojen tunnisteet ovat julkishallinnon portaalissa sähköisen postilaatikon haltijoiden luettelossa (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://seznam.gov.cz/) kohdassa ” Orgány státní správy” (valtionhallinnon viranomaiset) ja oikeusministeriön verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/ yksittäisten tuomioistuinten yhteystiedoissa.

Lisäksi kanteen voi nostaa käyttämällä tavallista sähköpostia ilman sähköistä allekirjoitusta. Tällöin on kuitenkin toimitettava vastaava teksti kolmen päivän kuluessa perinteisessä kirjallisessa muodossa tai edellä kuvatuilla tavoilla. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota sitä käsiteltäväksi (siviiliprosessilain 42 §).

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä, tuomioistuinkäsittelystä peritään maksu. Kantaja voi maksaa maksutaulukkoon perustuvan maksun joko kyseisen tuomioistuimen tilille Tšekin keskuspankkiin tai maksun ollessa enintään 5 000 Tšekin korunaa veromerkillä. Jos maksua ei ole maksettu, kun kanne nostetaan, tuomioistuin vaatii kantajaa maksamaan sen, asettaa maksamiselle määräajan ja ilmoittaa kantajalle maksamatta jättämisen seurauksista. Määräajan umpeuduttua menettely keskeytetään.

Sähköisesti käynnistettyjä menettelyjä koskevat maksut ja niiden maksutavat eivät poikkea perinteisellä tavalla käynnistettyjä menettelyjä koskevista maksutavoista. Poikkeus on sähköinen maksamismääräysmenettely, jossa tuomioistuinmaksu on hieman pienempi kuin perinteisessä yksityisoikeudellisessa menettelyssä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Internetin välityksellä vireille pantu kanne voidaan peruuttaa samalla tavalla kuin perinteisellä tavalla vireille pantu kanne. Peruuttamisen voi tehdä sähköisesti tai perinteisellä tavalla.

Kantaja voi peruuttaa koko kanteen tai osan siitä siihen asti, kunnes tuomioistuimen päätös on lopullinen. Jos hakemus peruutetaan, tuomioistuin keskeyttää menettelyn kokonaan tai peruutetun hakemuksen laajuuden osalta. Jos hakemus menettelyn käynnistämisestä peruutetaan sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt asiassa päätöksen, mutta päätös ei ole vielä lopullinen, tuomioistuin päättää myös peruutetun hakemuksen laajuuden osalta, perutaanko päätös. Jos muut osapuolet ovat hakemuksen peruuttamisesta eri mieltä perustellusta syystä, tuomioistuin päättää, että hakemuksen peruuttaminen ei ole voimassa tiettyjä erityismenettelyjä lukuun ottamatta. (Siviiliprosessilain 96 §.)

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi viestiä internetin välityksellä, mutta se ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja antaa vastineen sähköiseen maksamismääräykseen laissa säädetyssä ajassa, sähköinen maksamismääräys peruutetaan kokonaan, tuomioistuin määrää suullisen käsittelyn ja tuomioistuinkäsittely jatkuu tavalliseen tapaan eli perinteisenä siviilioikeudellisena menettelynä ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei anna vastinetta sähköiseen maksamismääräykseen laissa säädetyssä ajassa, sähköinen maksamismääräys vastaa lainvoimaista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjat voi toimittaa tuomioistuimelle sähköisessä muodossa kaikissa menettelyissä. Tekniset tiedot annetaan vastauksessa kysymykseen nro 4.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioistuin lähettää asiakirjat sähköiseen asiointipostilaatikkoon, jos vastaanottajalla on sellainen. Lisätietoja sähköisistä postilaatikoista on vastauksessa kysymykseen nro 6.

Tuomioistuin voi myös lähettää asiakirjoja ja päätöksiä sähköpostilla sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen, jonka vastaanottaja on ilmoittanut tuomioistuimelle, jos vastaanottaja on pyytänyt tuomioistuinta toimittamaan aineiston tällä tavalla tai antanut siihen suostumuksensa ja jos hän on määritellyt akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan, joka on antanut hyväksytyn varmenteen ja pitää siitä kirjaa, tai jos hän on toimittanut oman voimassaolevan hyväksytyn varmenteensa. Lisätietoja hyväksytyistä varmenteista on vastauksessa kysymykseen nro 6. Jotta sähköisellä toimituksella olisi oikeudellinen vaikutus, vastaanottajan on kolmen päivän kuluessa asiakirjan lähettämisestä vahvistettava asiakirjan vastaanotto sähköisellä viestillä (esimerkiksi kyseisen tuomioistuimen sähköpostiosoitteeseen). Viesti on allekirjoitettava varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätökset lähetetään sähköiseen postilaatikkoon, jos vastaanottajalla on sellainen. Lisätietoja sähköisistä asiointipostilaatikoista on vastauksessa kysymykseen nro 6.

Tuomioistuimen päätökset voidaan myös lähettää sähköpostilla sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen, jonka vastaanottaja on ilmoittanut tuomioistuimelle, jos vastaanottaja on pyytänyt tuomioistuinta toimittamaan aineiston tällä tavalla tai antanut siihen suostumuksensa ja jos hän on määritellyt akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan, joka on antanut hyväksytyn varmenteen ja pitää siitä kirjaa, tai jos hän on toimittanut oman voimassaolevan hyväksytyn varmenteensa. Lisätietoja hyväksytyistä varmenteista on vastauksessa kysymykseen nro 6. Jotta sähköisellä toimituksella olisi oikeudellinen vaikutus, vastaanottajan on kolmen päivän kuluessa asiakirjan lähettämisestä vahvistettava asiakirjan vastaanotto sähköisellä viestillä (esimerkiksi kyseisen tuomioistuimen sähköpostiosoitteeseen). Viesti on allekirjoitettava varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, muutoksenhaku voidaan tehdä sähköisesti samalla tavalla kuin kanne nostetaan. Ks. kysymys nro 6.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, täytäntöönpanomenettely voidaan käynnistää sähköisesti samalla tavalla kuin kanne nostetaan.

Jos kantaja haluaa panna maksun täytäntöön ulosoton kautta, vastausta kysymykseen nro 6 sovelletaan soveltuvin osin. Luettelo ulosottomiehistä ja heidän sähköpostiosoitteensa ja sähköisen asiointipostilaatikon tunnisteensa ovat verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ekcr.cz/.

Jos on kyse tuomion täytäntöönpanosta, voidaan viitata kysymykseen nro 6 annettuun vastaukseen.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tšekin tuomioistuimen kirjaamot vastaavat yleensä osapuolille ja heidän oikeudellisille edustajilleen sähköpostitse tai puhelimitse käsiteltävänä olevan asian tilannetta koskeviin kyselyihin.

Perustiedot siitä, mitä menettelyn aikana on tullut esiin (ilman henkilötietoja), ovat saatavilla myös verkossa InfoSoud-verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (vain tšekin kielellä). Tiedot tulevista menettelyistä ovat saatavilla InfoJednání-verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Järjestelmään kirjaudutaan syöttämällä tuomioistuimen nimi ja asian asiakirjatunnus.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Saksa

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Lainsäädännön mukaan tämä on periaatteessa mahdollista. Käytännössä se ei kuitenkaan ole vielä mahdollista kattavasti kaikissa osavaltioissa ja kaikissa menettelyissä. Mahdollisuus riippuu siitä, onko osavaltio antanut asiasta asetuksen ja minkälainen se on. Tarkempaa tietoa saa kunkin osavaltion oikeushallinnosta.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Mahdollisuus riippuu siitä, onko osavaltio antanut asiasta asetuksen ja minkälainen se on. Tarkempaa tietoa saa kunkin osavaltion oikeushallinnosta. On myös menettelyjä, jotka voi hoitaa ainoastaan sähköisesti, esimerkiksi rekisteröinti- ja velkomismenettelyt ja osittain myös hallinnon sääntöjenvastaisuuksia koskevat menettelyt.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Jos osavaltio on mahdollistanut sähköisen oikeudenkäytön asetuksella (ks. kysymys 1), asiakirjoja voi toimittaa sähköisesti milloin vain.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Tekniset reunaehdot ilmoitetaan osavaltioiden asetuksissa (ks. kysymys 1.)

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tekniset reunaehdot ilmoitetaan osavaltioiden asetuksissa (ks. kysymys 1.) Tiedonsiirtoon käytetään yleensä OSCI-formaattia (Online Services Computer Interface), joka on käytetyn EGVP-ohjelmiston (sähköinen tuomioistuin- ja hallintopostilaatikko) ominaisuus.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Viestejä ei ole pakko allekirjoittaa, mutta yksittäiset hakemukset on allekirjoitettava niitä koskevissa menettelysäännöissä säädetyllä tavalla. Yleensä edellytetään varmennettua sähköistä allekirjoitusta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Menettelystä riippuen voidaan veloittaa maksuja. Maksutavat ovat lasku, suoraveloitus ja verkkomaksu.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Dies ist möglich. Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Internetin käyttö ei ole pakollista. Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Asiaan sovelletaan yleisiä säännöksiä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Lainsäädännön mukaan tämä on periaatteessa mahdollista. Käytännössä se ei kuitenkaan ole vielä mahdollista kattavasti kaikissa osavaltioissa ja kaikissa menettelyissä. Mahdollisuus riippuu siitä, onko osavaltio antanut asiasta asetuksen ja minkälainen se on. Tarkempaa tietoa saa kunkin osavaltion oikeushallinnosta.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Riita-asioiden oikeudenkäyntilain (ZPO) 174 §:n 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että lakimiehille, notaareille, ulosottoviranomaisille ja veroneuvojille voidaan antaa päätöksiä tiedoksi myös sähköisesti. Muille voidaan antaa asiakirjoja tiedoksi sähköisesti vain, jos he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen sähköiseen välitykseen.

Käytännössä näin tapahtuu ennen kaikkea rekisteröintimenettelyissä.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Tuomioistuimen päätös on periaatteessa mahdollista antaa sähköisessä muodossa. Käytännössä näin tapahtuu ennen kaikkea rekisteröintimenettelyissä.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan tehdä internetissä, jos kyseiselle tuomioistuimelle on osavaltion asetuksella annettu mahdollisuus sähköiseen oikeudenkäyttöön. Riita-asioiden oikeudenkäyntilain (ZPO) 174 §:n 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että lakimiehille, notaareille, ulosottoviranomaisille ja veroneuvojille voidaan antaa päätöksiä tiedoksi myös sähköisesti. Muille voidaan antaa asiakirjoja tiedoksi sähköisesti vain, jos he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen sähköiseen välitykseen.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Yleensä eivät. Joissakin yksittäisissä osavaltioissa se on mahdollista ainakin hallintotuomioistuinten (Verwaltungsgericht) ja verotuomioistuinten (Finanzgericht) käsittelemissä asioissa ja joissakin osavaltioissa rekisteriasioissa. Riita-asioiden tuomioistuinkäsittelyissä istuntoaikataulu julkaistaan on joissakin tapauksissa sähköisessä muodossa.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Viro

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Oikeudenkäynti voidaan panna vireille sähköisten tiedostojen käsittelyjärjestelmässä (e-toimik-portaali).

Järjestelmä on osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www-e-toimik.ee/.

Opetusvideo e-toimik-järjestelmän käytöstä: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen asiointi on mahdollinen riita-, hallinto-, rikos- ja rikkomusasioissa. Siviili- ja hallintoasioissa voi asian vireillepanon lisäksi esittää asiakirjoja ja tehdä hallintovalituksia. Rikos- ja rikkomusasioissa voi esittää tietyn määrän asiakirjoja, jotka liittyvät käynnissä oleviin oikeudenkäynteihin

Nopeutettua maksamismääräysmenettelyä koskevat hakemukset, jotka liittyvät velkasaatavaan tai elatusvaateeseen, voi tehdä ainoastaan internetissä.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kannetta varten on olemassa tietyt lomakkeet, jotka käyttäjän on täytettävä. Lomakkeita on erilaisia eri menettelyjä ja hakemuksia varten, mutta niissä on samanlaisia osioita, kuten asian perustiedot, asianosaisia koskevat tiedot, hakemukseen liitettävät asiakirjat sekä tiedot valtion käsittelymaksusta.

Nopeutettua maksamismääräysmenettelyä koskevat hakemuslomakkeet ovat yksityiskohtaisemmat, ja hakemus on esitettävä metadatana.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Käyttäjän on kirjauduttava sisään e-toimik-portaaliin henkilökorttia tai mobiilihenkilökorttia käyttäen, jotta järjestelmä voi tunnistaa hänet. Portaali on suojattu. Kun kansalainen kirjautuu e-toimik-portaaliin (henkilökorttia tai mobiilihenkilökorttia käyttäen), hän pääsee tutustumaan vain niihin menettelyihin ja tietoihin, jotka liittyvät häneen. Jos oikeudenkäynti ei liity käyttäjään, hän ei pääse näkemään yhdenkään sen asianosaisen tietoja. Tietojensiirrossa käytetään X-Road-palveluväylää. Tämä tekninen ja organisatorinen ympäristö on kerros, jossa internetpohjaisia tietoja voidaan vaihtaa turvallisesti kansallisten tietojärjestelmien välillä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Jos laissa vaaditaan tietyn tyyppisten asiakirjojen allekirjoittamista, ne allekirjoitetaan sähköisesti henkilökorttia käyttäen. E-toimik-järjestelmän kautta esitettävät menettelyasiakirjat allekirjoitetaan digitaalisesti. Kun asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi e-toimik-järjestelmässä, järjestelmä tallentaa automaattisesti asian vireillepanopäivän. Kun käyttäjä lähettää asian vireillepanevan asiakirjan tai muun menettelyasiakirjan e-toimik-järjestelmän kautta, hänen sähköpostiinsa lähetetään aina automaattisesti vastaanottoilmoitus, joka todistaa, että asiakirja on toimitettu tuomioistuimeen tiettynä päivänä ja tiettyyn kellonaikaan.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Jos laissa säädetään jonkin toimen osalta valtion käsittelymaksun perimisestä, se peritään. Yleensä valtion käsittelymaksu on maksettava ennen toimen toteuttamiseksi esitettävän hakemuksen tekemistä. Valtion käsittelymaksun voi maksaa joko e-toimik-järjestelmässä pankkilinkin kautta tai järjestelmän ulkopuolella tavallisessa nettipankissa tai pankkikonttorissa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kantaja voi peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin alustava käsittely kestää. Tätä varten hänen on tehtävä hakemus kanteen peruuttamiseksi. Kanteen voi vastaajan suostumuksella peruuttaa, jos kanteesta annettu ratkaisu ei ole vielä tullut voimaan. Peruuttamisen voi tehdä tuomioistuimelle kirjallisena tai se voidaan kirjata pöytäkirjaan. Hakemuksen voi esittää tuomioistuimelle myös e-toimik-järjestelmän kautta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastausta ei ole pakko esittää internetin välityksellä. Vastaaja voi vastata internetin välityksellä, sähköisesti tai kirjallisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Internetin välityksellä aloitettu menettely ei poikkea muulla tavoin aloitetuista menettelyistä. Internetin välityksellä aloitettu menettely ei poikkea muulla tavoin aloitetuista menettelyistä. Menettelyn eteneminen riippuu menettelyn toteuttavan tahon jatkotoimista sekä menettelyn ja vaatimuksen tyypistä.

Jos velallinen esittää nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä vastaväitteen, tuomioistuin ratkaisee asian joko kanneasiana tai päättää menettelyn, sen mukaan, mitä hakemuksen tekijä on hakemuksessaan toivonut.

Riita-asia on mahdollista ratkaista kirjallisessa menettelyssä, jos osapuolet tekevät sitä varten hakemuksen, tai tuomioistuin voi määrätä, että asia käsitellään oikeudenistunnossa. Jatkokäsittely riippuu asian tyypistä ja vastaajan vaatimukseen esittämistä vastaväitteistä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä vastaa maksuehdotukseen eli ei esitä vastaväitettä, tuomioistuin antaa määräyksen asianomaista määrää koskevasta maksamismääräyksestä. Määräys on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen. Sen vuoksi tuomioistuimen on oltava varma, että vastaaja on saanut maksamismääräyksen tiedoksi.

Muissa riita-asioissa tuomioistuimella on tietyissä tapauksissa kantajan pyynnöstä mahdollisuus antaa yksipuolinen tuomio, jos vastaaja ei ole toimittanut vastaustaan tuomioistuimen vahvistamassa määräajassa. Jos tuomioistuin katsoo, ettei tämä ole mahdollista, se voi antaa vastauksen toimittamiselle uuden määräajan tai määrätä asian käsiteltäväksi oikeudenistunnossa. Yksipuolista tuomiota koskevan hakemuksen voi tehdä yhdessä haastehakemuksen kanssa. On tiettyjä tapauksia, joissa tuomioistuin ei anna yksipuolista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Hakemuksia ja asiakirjoja voi toimittaa tuomioistuimelle sähköisesti sähköpostilla tai e-toimik-tietojärjestelmän kautta.

E-toimik-järjestelmän kautta voi riita- ja hallintomenettelyissä toimittaa kaikki asiakirjat sekä rikos- ja rikkomusmenettelyissä tietyn määrän asiakirjoja. E-toimik-järjestelmän kautta esitettävät menettelyasiakirjat allekirjoitetaan digitaalisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioita, määräyksiä ja kutsuja oikeudenistuntoihin voi antaa tiedoksi asianosaisille sähköisesti joko e-toimik-järjestelmän kautta tai asianosaisen ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen tai muuhun tuomioistuimelle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakirja on annettu tiedoksi sähköpostilla, vastaanottajan on ilmoitettava tuomioistuimelle saaneensa sen. Jos asiakirja on annettu tiedoksi e-toimik-järjestelmässä, järjestelmään kirjautuu automaattisesti päivämäärä, jona vastaanottaja otti asiakirjan vastaan ja avasi sen.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Riita- ja hallintomenettelyissä tuomioistuin voi laatia päätöksen sähköisesti; tällöin tuomarin on allekirjoitettava se digitaalisesti tai muulla vastaavalla teknisesti turvallisella tavalla.

Nopeutetussa maksamismääräysmenettelyssä kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat, myös tuomioistuimen päätökset, tehdään automatisoidusti tietojärjestelmässä.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Riita- ja hallintoasioissa voi tehdä muutoksenhaun ja antaa sitä koskevan päätöksen tiedoksi e-toimik-järjestelmässä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Täytäntöönpanomenettelyn voi käynnistää e-toimik-järjestelmässä. e-toimik-järjestelmässä voi etsiä täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 2 §:n 1 momentin 1-4 alamomentissa määriteltyjä täytäntöönpanoasiakirjoja, laatia täytäntöönpanohakemuksen ja tallentaa lisätiedostoja. Hakijan on allekirjoitettava täytetty täytäntöönpanohakemus digitaalisesti, minkä jälkeen hakemus lähetetään yhdessä täytäntöönpanoasiakirjan ja lisätiedostojen kanssa haastemiehen sähköpostiin.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköistä menettelyä voi seurata e-toimik-järjestelmässä. Sitä varten käyttäjän pitää henkilöllisyytensä todistamiseksi kirjautua järjestelmään henkilökortillaan tai mobiilihenkilökortillaan. Riita- ja hallintoasioissa käyttäjä näkee kaikki asiakirjat, joihin pääsyä ei ole henkilökohtaisesti rajoitettu ja jotka ovat järjestelmässä asianomaisten saatavilla.

Nopeutettua maksamismääräysmenettelyä voi e-toimik-järjestelmässä seurata kokonaisuudessaan.

Rikos-ja rikkomismenettelyistä tietoja näkee e-toimik-järjestelmässä vain rajallisesti.

Linkkejä:

E-toimik

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.e-toimik.ee/

Lakimies auttaa – tietoa tuomioistuimen puoleen kääntyvälle

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Viron tuomioistuinjärjestelmä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kohus.ee/2434

Riigi Teataja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.riigiteataja.ee/

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Irlanti

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä. Internetin välityksellä voidaan aloittaa tiettyjä menettelyjä, jotka koskevat vähäisiä vaatimuksia.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Vähäisiä vaatimuksia (tietyt enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset) esittävät kantajat voivat valita asialleen sähköisen käsittelyn. Linkki avautuu uuteen ikkunaanVähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on vaihtoehtoinen menetelmä, jolla voidaan panna vireille ja käsitellä vähäisiä vaatimuksia koskeva riita-asia. Palvelua tarjoavat alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) kansliat, ja tarkoituksena on käsitellä kuluttajariitoja edullisesti ilman lakimiehen palveluja.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei. Ainoa rajoitus on se, että kanteen tekstissä saisi olla enintään 1 500 sanaa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tiedot säilytetään turvallisesti käyttämällä muun muassa palomuureja, SSL-yhteyskäytännöllä (Secure Socket Layer) suojattua tiedonsiirtoa, tietomurtohälytintä tiedostojen hallintasivustossa ja käyttäjätilin suojaamista.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Vähäisistä vaatimuksista perittävä tuomioistuinmaksu (25 euroa vuonna 2012) maksetaan luotto- tai pankkikortilla. Maksu on sama sekä sähköisissä että muissa kuin sähköisissä vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Jos vaatimusta ei ole ehditty merkitä tuomioistuimen asialuetteloon, sen peruuttamista voidaan pyytää sähköpostitse kirjaajalta (Small Claims Registrar).

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimittaa vastauksensa internetin välityksellä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Tuomioistuimen kirjaajan on kaikin tavoin pyrittävä asianosaisten väliseen sovintoratkaisuun ennen kuin asialle varataan käsittelyaika tuomioistuimessa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Vaatimus katsotaan riidattomaksi, ja kantaja voi hakea yksipuolista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjoja ei ole mahdollista toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianosaiset voivat seurata asian käsittelyn etenemistä verkossa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Päivitetty viimeksi: 17/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Kreikka

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kreikassa on otettu käyttöön sovellus, jolla oikeusasian voi saattaa sähköisesti Kreikan valtioneuvoston ja Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käytössä ovat seuraavat: a) tietojen seuranta silloin kuin asiakirjoja on toimitettu Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen sähköisesti ja perinteisesti, b) mahdollisuus seurata asiakirjan käsittelyä sähköisesti, vaikka se olisi toimitettu käsiteltäväksi perinteisesti, Pireuksen ja Thessalonikin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten verkkosivuilla. Lisäksi on otettu käyttöön sovellus, jolla asiakirjan voi saattaa sähköisesti hallintotuomioistuinten (dioikitika dikastiria) käsiteltäväksi. Vastaava sovellus on tarkoitus ottaa piakkoin käyttöön tilintarkastuselimessä (Elenktiko Synedrio).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen asiointi on mahdollista kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä, joita siirretään asteittain verkkoon. Asian käsittelyä voi seurata sähköisesti kaikissa menettelyissä. Kreikassa ei toistaiseksi ole menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Asian käsittelyä voi seurata sähköisesti vuorokauden ympäri. Asian voi nykyisin saattaa sähköisesti Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi arkipäivinä työaikaan, mutta se on piakkoin mahdollista kaikkina päivinä vuorokauden ympäri.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköisessä asioinnissa järjestelmän käyttäjä (asianajaja) täyttää sähköisen lomakkeen, jonka hän lähettää tuomioistuimeen. Lomakkeeseen liitetään kanteen koko teksti Word-tiedostona. Kun kanne on saatettu vireille, lomake palautetaan lähettäjälle. Lomakkeessa näkyvät vireillepanoa koskevat tiedot, mutta sitä ei voi enää käsitellä, koska se on lukittu.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Pääsy järjestelmään ja järjestelmän käyttö suojataan erityisillä koodeilla ja sähköisellä allekirjoituksella.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköinen allekirjoitus on otettu järjestelmässä käyttöön.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Maksut peritään yleensä sähköisesti. Sähköinen maksaminen sisältyy sovellukseen, jolla asian voi saattaa sähköisesti tuomioistuimen käsiteltäväksi. Maksut ovat samat niin sähköisesti kuin perinteisellä tavalla vireille pannuissa asioissa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei voida. Ainoastaan perinteisellä tavalla vireillepantu kanne voidaan peruuttaa siviiliprosessilain mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastineiden ja muiden asiakirjojen esittämisestä sähköisesti siviilituomioistuimille säädetään presidentin asetuksessa 142/2013. Tämä ei kuitenkaan ole vielä teknisesti mahdollista. Työryhmä tutkii sopivan teknisen kehyksen perustamista. Vastaajan ei ole pakko käyttää internetiä vastineensa antamiseen.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Kaikki asiaa koskevat oikeudelliset ja muut asiakirjat esitetään tuomioistuimelle asian käsittelyssä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei vastaa kanteeseen millään tavalla, oikeudenkäynti järjestetään ilman hänen läsnäoloaan.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Presidentin asetuksessa 142/2013 säädetään, että (sähköisesti toimitettujen vastineiden lisäksi) muut asiaan liittyvät asiakirjat voidaan esittää sähköisesti siviilituomioistuimille.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Katso vastaus kysymykseen 1.

Päivitetty viimeksi: 02/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Sähköinen asiointi - Espanja

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, osittain.

Sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista oikeudenkäyntiavustajille (procurador) ja asianosaisten muille oikeudellisille edustajille lukuun ottamatta tiettyjä alueita, joilla se ei vielä ole mahdollista oikeusalan ammattilaisillekaan.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista. Menettelyt ovat kehittämisvaiheessa ja niiden käyttö on mahdollista ja/tai pakollista vain tietyissä menettelyissä.

Luonnollisille henkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on ollut vapaaehtoista 1.1.2017 lähtien, joskin eräillä alueilla tämä ei vielä ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Oikeusministeriö pitää käytettävissä olevista menettelyistä ja niitä koskevista ohjeista julkista rekisteriä, johon yleisöllä on pääsy internetin välityksellä.

Rekisteröity sähköinen allekirjoitus takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia voidaan käyttää kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä, lukuun ottamatta joitakin tiettyjä alueita ja menettelyjä koskevia rajoituksia.

Asiakirja, joka käynnistää eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn ja vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn, voidaan toimittaa sähköisesti tietyillä alueilla. Toisilla alueilla järjestelmiä ollaan päivittämässä.

Muiden kuin oikeusalan ammattilaisten mahdollisuus sähköiseen asiointiin on vasta toteutumassa. Joillakin alueilla sähköinen asiointi voidaan väliaikaisesti rajoittaa koskemaan maksamismääräysmenettelyjä, suullisia menettelyjä, hakemuksia tai työ- ja sosiaalioikeudellisia asioita. Asiakirjoja ei kuitenkaan voida vielä toimittaa sähköisesti.

Oikeudenkäyntiavustajien ja asianosaisten muiden oikeudellisten edustajien on käytettävä sähköisiä menettelyjä asian vireille saattamisessa koko Espanjan alueella, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on yleisesti ottaen käytettävissä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Jos oikeustoimi toteutetaan yleisenä vapaapäivänä, se on lainvoimainen vasta seuraavana arkipäivänä.

Lisäksi järjestelmä on joskus pois käytöstä yleisinä vapaapäivinä, erityisesti elokuussa loma-aikaan, teknisten ongelmien tai kunnossapidon vuoksi.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Seuraavat tiedostomuodot ovat suositeltavia: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.; pakatut .zip-tiedostot voivat sisältää vain seuraavissa tiedostomuodoissa olevia asiakirjoja: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. LexNET-järjestelmän kautta ei missään tapauksessa saa toimittaa ääni- tai videotiedostoja tai pakattuja zip-tiedostoja, jotka sisältävät muita kuin edellä mainittuja tiedostomuotoja.

Jos sähköinen tiedosto on niin suuri, että se voi kaataa järjestelmän, kanneasiakirja on toimitettava paperilla; eri asiakirjoja ei kuitenkaan saa yhdistää keinotekoisesti yhdeksi digitaaliseksi asiakirjaksi.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että käytössä olevat sähköiset järjestelmät ovat asianmukaiset. Tiedot suojataan todennusjärjestelmällä. Pääsy tietoihin edellyttää oikeusalan ammattilaisilta ja luonnollisilta henkilöiltä sähköistä allekirjoitusta ja valtuutetuilta viranomaisten edustajilta älykorttia ja digitaalista varmennetta. Järjestelmän on oltava sellainen, että se takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Todennusjärjestelmän käyttö on pakollista.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeushenkilöiden hakemuksista veloitetaan maksu, luonnollisten henkilöiden hakemukset ovat maksuttomia.

Maksu on suoritettava sähköisesti internetin välityksellä, ja maksutosite on liitettävä hakemukseen (jos tosite puuttuu, se voidaan kuitenkin toimittaa myöhemmin).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Jo vireille pantua kannetta ei voida peruuttaa.

Kanteesta voidaan luopua virallisesti toimittamalla sähköisesti asiaa koskeva asiakirja.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei ole, vaan kukin osapuoli toimii sen mukaisesti, mitä sen osalta on edellä esitetty.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Menettelyllä ei ole merkitystä. Sähköinen menettely on vain keino toimittaa asiakirjat ja tiedoksiannot asianosaisten oikeudellisille edustajille. Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti.

Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti. Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla ja antaa ne tiedoksi joko sähköisesti tai paperiversiona sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä, edellä esitetyin hakemusten ja asiakirjojen toimittamista koskevin ehdoin. Ainoat rajoitukset koskevat asiakirjojen muotoa ja kokoa.

Asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti kaikissa menettelyissä, vaikka yksityishenkilöiden osalta tämä mahdollisuus on vasta toteutumassa. Joillakin alueilla tämä mahdollisuus saattaa olla väliaikaisesti rajoitettu ja toisilla alueilla se ei ole mahdollista teknisten ongelmien vuoksi, koska menettelyt ovat vielä kehittämisvaiheessa.

Asiakirjat on ennen toimittamista todennettava oikeusalan ammattilaisen sähköisellä allekirjoituksella.

Alkuperäinen asiakirja on toimitettava, jos tuomioistuin sitä pyytää. Se voidaan toimittaa postitse.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä. Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

Jos asianosaiset ovat toimittaneet hakemuksensa ja asiakirjat sähköisesti, myös tuomioistuimen päätökset annetaan tiedoksi sähköisesti.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

Jos asianosaiset ovat toimittaneet hakemuksensa ja asiakirjat sähköisesti, myös tuomioistuimen päätökset annetaan tiedoksi sähköisesti.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä. Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä. Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

Oikeusministeriö pitää käytettävissä olevista menettelyistä ja niitä koskevista ohjeista julkista rekisteriä, johon yleisöllä on pääsy internetin välityksellä.

Rekisteröity sähköinen allekirjoitus takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tämä on mahdollista vain joillakin Espanjan alueilla.

Asianosaisia edustavat oikeusalan ammattilaiset voivat tutustua oikeuden päätöksiin sähköisesti Aragoniassa, Navarrassa, Cantabriassa ja Valencian itsehallintoalueella.

Andalusiassa asianosaisilla ja oikeusalan ammattilaisilla on oikeus tutustua tiettyihin tietoihin, jotka koskevat osapuolia, käsittelyn etenemistä ja istuntojen päivämääriä.

Eräillä muilla alueilla, kuten Baleaareilla ja Kataloniassa, tätä mahdollisuutta toteutetaan parhaillaan ja se on oikeusalan ammattilaisten käytettävissä lähiaikoina.

Muilla alueilla tällaista mahdollisuutta ei ole suunnitteilla edes oikeusalan ammattilaisille.

Yksityishenkilöt eivät toistaiseksi voi seurata oikeusmenettelyn käsittelyä verkossa.

Päivitetty viimeksi: 31/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Kroatia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Ei voi.

Kanteet, vastaukset kanteisiin, muutoksenhakemukset ja muut lausumat, ehdotukset ja ilmoitukset, jotka toimitetaan muutoin kuin istunnon aikana, on toimitettava kirjallisesti. Asianosaisen tai tämän oikeudellisen edustajan pitää allekirjoittaa ne.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Siviiliprosessilain (Zakon o parničnom postupku; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nrot 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) mukaan asiakirjan voi toimittaa tietojärjestelmän avulla sähköisesti. Sähköisesti toimitettu asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti asiasta annettujen sääntöjen mukaisesti. Valtion viranomaisten, syyttäjäviranomaisen, asianajajien, julkisten notaarien, tuomioistuimen käyttämien asiantuntijoiden, arvioijien ja tulkkien, selvittäjien, toimitsijoiden ja oikeushenkilöiden on sitä vastoin toimitettava asiakirjat aina sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioistuinten käytössä on sähköinen ilmoitustaulu (e-Oglasna ploča). Se on tietotekninen sovellus, jonka avulla oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan antaa tiedoksi menettelyn osapuolille.

Sähköisellä ilmoitustaululla julkaistaan tuomiot siviiliprosessilain (virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) 335 §:ssä säädetyin edellytyksin sekä kaikki täytäntöönpanolain (Ovršni zakon) 8 §:ssä tarkoitetut asiakirjat (virallisen lehden nrot 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ja 73/17).

Sähköiseltä ilmoitustaululta löytyvät myös kaikki tuomioistuimen ilmoitustaululla sen menettelysääntöjen mukaisesti julkaistut asiakirjat.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei voida.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemusta ei voi tehdä verkossa. Asianosainen saa sähköisen ilmoitustaulun välityksellä tiedon muutoksenhakemusta koskevasta päätöksestä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Italia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä. Se on mahdollista siviilioikeudellisissa menettelyissä kaikissa tuomioistuimissa ja muutoksenhakutuomioistuimissa. Oikeudenkäyntikiellon yhteydessä se on pakollista kaikissa tuomioistuimissa.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Siviilioikeudellisissa hakemus- tai täytäntöönpanomenettelyissä (riita-asioissa ja riidattomissa asioissa) tuomioistuimissa ja muutoksenhakutuomioistuimissa oikeusasiamiesten on toimitettava oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat yksinomaan sähköisesti. Tämä koskee myös oikeusviranomaisen nimeämiä tai delegoimia osapuolia. Muissa toimissa sähköinen toimittaminen on aina sallittua.

Oikeudenkäyntikiellot käsitellään kokonaan sähköisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Asiakirjoja voi jättää sähköisesti koska tahansa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä, kanne on jätettävä 16. huhtikuuta 2014 annetun määräyksen teknisten vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset esitetään verkkosivulla

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Suojattu tiedosto (busta telematica), joka sisältää oikeudellisen asiakirjan ja sen mahdolliset liitteet, koodataan siten, että ainoastaan vastaanottava tuomioistuin voi lukea sisällön.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta edellytetään, mutta aikaleimaa ei tarvita.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Laissa säädetty vakiomääräinen maksu (contributo unificato) voidaan maksaa sähköisesti verkkomaksuna, joka edellyttää tunnistautumista italialaisella sirukortilla. Maksu on sama kuin muissa, ei-sähköisissä menettelyissä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Tätä varten on olemassa paperiasiakirjaa vastaava sähköinen asiakirja.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kun kyseessä on vastinekirjelmä, vastaaja voi toimia haluamaan tavalla. Sen sijaan kun asiaa käsitellään, asiakirjat tuomioistuimiin ja muutoksenhakutuomioistuimiin on toimitettava sähköisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköiseen menettelyyn sovelletaan tavanomaisia sääntöjä, joita käytetään myös paperiasiakirjoin toimitettavassa menettelyssä. Vastaaja voi jättää vastineensa sähköisessä muodossa ainoastaan, jos tuomioistuimeen voi jättää asianomaisia asiakirjoja sähköisesti kyseisen tyyppisissä menettelyissä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköiseen menettelyyn sovelletaan tavanomaisia sääntöjä, joita käytetään myös paperiasiakirjoin toimitettavassa menettelyssä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ks. vastaukset kohtiin 1 ja 2.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tiedoksiannot ja ilmoitukset voidaan toimittaa asianajajille ainoastaan internetin välityksellä (varmennetulla sähköpostilla Italian lainsäädännön mukaisesti).

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Tuomioistuimen määräykset laaditaan yksinomaan sähköisessä muodossa (30. kesäkuuta 2014 alkaen).

Siviilituomioistuimet antavat joka kuukausi noin 300 000 alkuperäistä määräystä, jotka ovat sähköisessä muodossa.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan tehdä internetin välityksellä. Sitä koskeva päätös annetaan tiedoksi ainoastaan internetin välityksellä (varmennetulla sähköpostilla Italian lainsäädännön mukaisesti).

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asioiden etenemistä voi seurata kirjautumalla (italialaisella sirukortilla) valtuutettuun yhteyspisteeseen tai oikeusministeriön sähköisten palvelujen portaaliin.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://pst.giustizia.it/PST/

Päivitetty viimeksi: 29/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Kypros

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Ei.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ei sovelleta.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei sovelleta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei sovelleta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei sovelleta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 31/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Latvia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Latviassa ei ole erityisjärjestelyjä oikeudellisten menettelyjen aloittamiseksi tai siviilikanteen nostamiseksi internetin välityksellä. Käytössä ei myöskään ole erityistä menettelyä tai sivustoa sähköistä asiointia varten.

Sen sijaan sähköisiä asiakirjoja voidaan lähettää internetin välityksellä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Latviassa voidaan lähettää sähköisiä asiakirjoja.

Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY mukaisesti tuomioistuinten on hyväksyttävä sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat.

Latvian sähköisiä asiakirjoja koskevassa laissa (Elektronisko dokumentu likums) säädetään, että sähköisissä asiakirjoissa on oltava todentamistiedot ja tieto allekirjoittajan henkilöllisyydestä. Lisäksi niissä on oltava turvallinen sähköinen allekirjoitus. Sähköisiä asiakirjoja käytettäessä tietoturvallisuus varmistetaan käyttämällä palveluntarjoajien sähköisiä allekirjoituspalveluja sähköisiä asiakirjoja koskevan lain ja Latvian tietosuojasääntöjen mukaisesti. Tuomioistuimen kanssa asioivan henkilön on annettava erikseen suostumuksensa sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen, minkä jälkeen tuomioistuin toimittaa hänelle laatimansa asiakirjat sähköisessä muodossa.

Lisäksi minkä tahansa oikeusasian vireillepanossa voidaan käyttää turvallisella sähköisellä allekirjoituksella varustettuja asiakirjoja, ellei laissa säädetä vireillepanoa koskevista erityismenettelyistä. Sähköisten asiakirjojen vaihtoa koskevaa menettelyä ei sovelleta tietyntyyppisiin kiinteistö-, perhe- tai perintöoikeudellisiin sopimuksiin eikä takaussopimuksiin.

Joskus lainsäädännössä edellytetään, että muiden vaadittujen ominaisuuksien vuoksi asiakirja on lainvoimainen vain, jos siihen on kiinnitetty sinetti. Sähköinen asiakirja täyttää tämän vaatimuksen, jos siinä on turvallinen sähköinen allekirjoitus ja aikaleima. Jos osapuolet ovat sopineet kirjallisesti, että sähköiset asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella sähköisistä asiakirjoista annetun lain mukaisia menettelyjä noudattaen, pelkkä sähköinen allekirjoitus riittää.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Tuomioistuimen asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi sähköisesti, jos hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, että hän suostuu käyttämään myös sähköpostia asioidessaan tuomioistuimen kanssa.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätöksiä, kuten muitakin tuomioistuimen asiakirjoja, voidaan antaa tiedoksi sähköisesti, jos hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, että hän suostuu käyttämään myös sähköpostia asioidessaan tuomioistuimen kanssa.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Tuomioistuimen kanssa asioivan henkilön on annettava erikseen suostumuksensa sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen, minkä jälkeen tuomioistuin toimittaa hänelle laatimansa asiakirjat sähköisessä muodossa.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Ulosottoviranomaisten kanssa asioitaessa voidaan käyttää sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa. Asian etenemistä voidaan kuitenkin seurata tuomioistuinten internet-portaalin välityksellä yleisesti saatavilla olevien tietojen osalta.

Asianosaiset voivat kuunnella oikeuden istunnon äänitystä Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalin sivulta Manas lietas (”Omat oikeustapaukseni”), jos äänitiedosto on tallennettu tuomioistuimen tietojärjestelmään. Kun tiedostot on tallennettu ja niiden tiedot synkronoitu, ne siirretään kerran vuorokaudessa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinportaalin tiedonjakelupalveluun. Rekisteröidyt käyttäjät voivat tutustua ainoastaan niitä asioita koskeviin tietoihin, joiden asianosaisiksi heidät on rekisteröity. He voivat avata ja kuunnella näiden asioiden asiakirja-aineistoon liitetyt äänitiedostot. Asianosaiset saavat pääsyn Linkki avautuu uuteen ikkunaanportaalin sivulle Manas lietas (”Omat oikeustapaukseni”) joko käyttämällä sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä henkilökorttia tai lähettämällä hakemuksen oikeushallinnolle (Tiesu administrācija).

Päivitetty viimeksi: 16/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Liettua

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Syyskuun 1. päivästä 2013 lähtien on ollut mahdollista toimittaa siviiliasioita koskevia haastehakemuksia sähköisesti Liettuan oikeuslaitoksen tietojärjestelmän (Lietuvos teismų informacinės sistemos, LITEKO) välityksellä. Järjestelmään voi kirjautua julkisen sähköisen palvelun alajärjestelmän (Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, VEP-alajärjestelmä) kautta sivustoilta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.teismai.lt/ ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.epaslaugos.lt/. Siellä on linkki Liettuan oikeuslaitoksen sähköisiin palveluihin.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Erilaiset siviilikanteet ja yksittäisiä toimia ja hakemuksia koskevat hallintovalitukset voidaan toimittaa sähköisesti. Asiassa, jossa on käytössä paperimuotoinen asiakirjavihko, voidaan toimittaa sähköisiä asiakirjoja. Tämä koskee sekä uusia että jo vireillä olevia asioita. Jos sähköisiä asiakirjoja toimitetaan jo vireillä olevassa asiassa, jossa on käytössä paperimuotoinen asiakirjavihko, hakijan olisi toimitettava myös riittävä määrä paperikopioita: yksi kopio lisättäväksi asian paperimuotoiseen asiakirjavihkoon sekä niin monta lisäkopiota, että tuomioistuin voi toimittaa yhden kopion jokaiselle asianosaiselle.

Pelkästään sähköiset asiakirjat ovat olleet käytössä 1. tammikuuta 2014 lähtien seuraavantyyppisissä asioissa: 1. siviiliasioissa, joissa alioikeus käsittelee määräyksen antamista ja jotka on pantu vireille 1. heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

2. alioikeudessa käsiteltävissä siviiliasioissa, kun käsittelyn perustana oleva oikeudenkäyntiasiakirja on toimitettu 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

3. siviiliasioissa, jotka alueellinen tuomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, tai hallinto-asioissa, jotka hallintotuomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, kun käsittelyn perustana oleva oikeudenkäyntiasiakirja on toimitettu 1. heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

4. kaikissa yleisen tuomioistuimen tai erikoistuomioistuimen käsittelemissä valitusasioissa, kun valitus on tehty 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen ja sen kohteena oleva tuomio tai ratkaisu koskee asiaa, joka on käsitelty pelkästään sähköisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Tämä palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Oikeudenkäyntiasiakirjat voi toimittaa täyttämällä VEP-alajärjestelmässä olevia sähköisiä lomakkeita. Toinen tapa on ladata valmiita asiakirjoja järjestelmän hyväksymässä tiedostomuodossa. Järjestelmä tukee seuraavia tiedostomuotoja: tekstitiedostot – doc, docx, odt, rtf, txt.; taulukkotiedostot – xls, xlsx, ods; esitystiedostot – ppt, pptx, ppsx, odp; vektorigrafiikkaan perustuvat kuva- ja tekstitiedostot – pdf, application/pdf, ADOC; pistematriisiin perustuvat kuvatiedostot – tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videotiedostot – avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; äänitiedostot – wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Sähköisessä muodossa olevat tiedot, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin, käsitellään, kirjataan ja tallennetaan hyödyntäen sähköistä tieto- ja viestintäteknologiaa Liettuan tuomarineuvoston määräämällä tavalla, jonka Liettuan johtava arkistonhoitaja on hyväksynyt.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköisten palvelujen portaaliin voi kirjautua käyttämällä sähköisen hallinnon portaalin hyväksymiä välineitä eli pankkitunnuksia, henkilökorttia tai sähköistä allekirjoitusta. Järjestelmässä on myös aikaleimatoiminto.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Liettuassa asuvat henkilöt, jotka toimittavat sähköisiä asiakirjoja, saavat 25 prosentin alennuksen oikeudenkäyntimaksuista. Heidän ei tarvitse tulostaa oikeudenkäyntiasiakirjoja eikä toimittaa niitä postissa tuomioistuimelle. Heidän ei tarvitse mennä pankkiin maksamaan oikeudenkäyntimaksua eikä toimittaa kuittia maksusta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Internetin välityksellä vireille pantuihin kanteisiin sovelletaan samoja siviiliprosessisääntöjä kuin tavallisiin kanteisiin. Siviiliprosessilain (Civilinio proceso kodeksas) 139 §:n 1 momentin mukaan kantaja voi peruuttaa kanteensa, jos tuomioistuin ei ole vielä lähettänyt siitä jäljennöstä vastaajalle. Tämän jälkeen kanne voidaan peruuttaa ainoastaan vastaajan suostumuksella ja sillä edellytyksellä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole vielä antanut asiassa päätöstään. Ennen rekisteröintiä kanne voidaan peruuttaa yksinkertaisesti poistamalla se järjestelmästä. Rekisteröinnin jälkeen kanteen poistaminen järjestelmästä edellyttää peruutushakemusta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tuomioistuimelle voidaan toimittaa asiakirjoja sekä sähköisessä että paperimuodossa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköisten viestintävälineiden käyttö siviiliasioissa ei vaikuta siviiliprosessisääntöjen soveltamiseen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköisten viestintävälineiden käyttö siviiliasioissa ei vaikuta siviiliprosessisääntöjen soveltamiseen.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisiä asiakirjoja voidaan toimittaa vireillä olevissa asioissa riippumatta siitä, dokumentoidaanko käsittely paperimuodossa vai sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Asiat voidaan dokumentoida sähköisesti, jos käsittely liittyy tuomioistuimen määräyksiin tai jos tuomarineuvosto on määrännyt sähköisestä dokumentoinnista. Samoin oikeudenkäyntiin liittyvät tiedot voidaan käsitellä sähköisesti. Kun asiakirjavihko muodostetaan sähköisesti, kaikki paperimuodossa tuomioistuimeen saapuvat tai sieltä lähetettävät asiakirjat digitoidaan, kun taas paperimuodossa olevat asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään Liettuan tuomarineuvoston määräämällä tavalla, jonka Liettuan johtava arkistonhoitaja on hyväksynyt.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, valitus voidaan tehdä sähköisesti sekä siviili- että hallintoasioissa. Tuomioistuimen tuomiot voidaan antaa sekä sähköisesti että muilla laissa säädetyillä menetelmillä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain muutos, joka koskee sähköisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöä täytäntöönpanoasioissa, on tullut voimaan 1. heinäkuuta 2013. Vielä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä täytäntöönpanohakemusta internetissä. Täytäntöönpanoasioiden sähköisen tietojärjestelmän oli määrä olla toiminnassa huhtikuusta 2015 lähtien.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianajajat ja heidän avustajansa ovat voineet 1. heinäkuuta 2013 alkaen vastaanottaa tuomioistuinmenettelyyn liittyvät asiakirjat sähköisten viestintävälineiden avulla.

Päivitetty viimeksi: 21/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Luxemburg

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Ei ole. Luxemburgin lainsäädännön mukaan kaikki haastehakemukset on laadittava kirjallisesti.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ei ole.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei. Ne on annettava tiedoksi tapauksesta riippuen joko haastemiehen (huissier de justice) välityksellä suoraan vastaanottajalle tai postitiedoksiantona taikka kirjaajan toimesta (postitse).

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Kirjaaja toimittaa tuomioistuimen päätökset osapuolille näiden asianajajien välityksellä. Yleensä tämä tapahtuu siten, että päätökset toimitetaan kirjaamosta asianomaisen asianajotoimiston postilaatikkoon; kaikilla asianajotoimistoilla on oma lukollinen postilaatikkonsa Luxemburgin kaupungin sillä alueella, missä kaikki tuomioistuimet sijaitsevat (Cité judiciaire). Suora tiedoksianto osapuolille tapahtuu postitse.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tämä ei ole mahdollista.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legilux.lu/

Päivitetty viimeksi: 09/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Unkari

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, asian voi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä. Säännöt, jotka koskevat sähköistä asiointia tuomioistuinten kanssa, ja asiaa koskevat linkit löytyvät seuraavasta osoitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Internetin kautta käynnistettäviä asioita koskevissa säännöissä on tapahtunut huomattava muutos: kun on kyse eräistä 1. tammikuuta 2018 tai sen jälkeen käynnistetyistä riita-asioista tai riidattomista menettelyistä, asianosaisilla ei ole pelkästään mahdollisuutta käyttää sähköistä asiointia, vaan sähköinen asiointi on velvollisuus. Näin ollen talouden toimijoiden, valtion, paikallishallinnon, budjettivallan käyttäjien, syyttäjien, notaarien, julkisten elinten tai muiden hallintoelinten, jotka ovat asianosaisina jossakin asiassa, ja tällaisten asianosaisten oikeudellisten edustajien on pääsääntöisesti käytettävä sähköistä asiointia.

Lisäksi tietyntyyppiset asiat voidaan hoitaa ainoastaan sähköisesti riippumatta siitä, kuuluvatko asianosaiset johonkin edellä mainituista ryhmistä. Esimerkiksi yrityksen rekisteröintiä (tai rekisteritietojen muuttamista) koskeva menettely on mahdollista käynnistää vain sähköisesti, ja väestörekisterimenettelyissä hakemus voidaan jättää ainoastaan sähköisesti, jos hakija esimerkiksi pyytää yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä (tietojen muuttamista koskevaa menettelyä) tai jos organisaatio esittää hakemuksen tullakseen luokitelluksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Myös yleishyödyllisiksi yhteisöiksi katsottavien elinten on esitettävä hakemuksensa aina sähköisesti siitä lähtien, kun ne on luokiteltu yleishyödyllisiksi.

Vaikka hakija ei olisi velvollinen käyttämään sähköistä asiointia, hakija voi halutessaan toimittaa hakemuksen sähköisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina lukuun ottamatta tietojärjestelmien ennalta suunniteltuja huoltokatkoksia tai odottamattomia häiriöitä järjestelmien toiminnassa. Määräaikoihin, jotka on vahvistettu päivinä tai työpäivinä joko lainsäädännössä tai tuomioistuimen määräyksellä, eivät sisälly päivät, joina lainsäädännössä määritelty huoltokatkos tai häiriö on kestänyt vähintään neljä tuntia. Vastaavasti tällainen päivä ei voi olla kuukausina ja vuosina ilmaistun määräajan päättymispäivä. Jos tunteina ilmaistu määräaika päättyisi lainsäädännössä määritellyn huoltokatkoksen tai häiriön aikana, määräaika päättyy sen sijaan seuraavana työpäivänä virka-ajan alkamista seuraavan ensimmäisen tunnin päättyessä. Jos sähköinen asiointi on pois käytöstä kauemmin kuin yhden työpäivän, sähköistä asiointipalvelua tarjoavan elimen on varmistettava asianosaisten hakemusten vastaanotto ja käsittely muutoin kuin sähköisesti, vaikka lainsäädännössä säädettäisiin kyseisten menettelyjen kohdalla pelkästään sähköisestä asioinnista.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Jos hakemuksen (pyynnön) tekemistä tai sen liitteiden esittämistä varten on käytettävissä erityinen lomake, sitä ei saa muuttaa eikä tietojen esitysmuotoa siten ole mahdollista muuttaa. Lomakkeet ovat saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://birosag.hu/, ja niiden täyttämisessä voidaan käyttää apuna tähän tarkoitettua ohjelmistoa (Általános Nyomtatványkitöltő Program). Sähköistä asiointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19. joulukuuta 2016 annetun hallituksen asetuksen nro 451/2016 ja Unkarin kansallisen oikeusviraston (Országos Bírói Hivatal) määräyksen mukaisesti sähköisissä oikeudenkäyntiasiakirjoissa hyväksytään seuraavat tiedostomuodot: odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Lomakkeiden liitteet voivat olla jossakin seuraavista tiedostomuodoista: dosszie, dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic ja .asice. Lomakkeisiin liitettävien yksittäisten tiedostojen koko voi olla enintään 150 MB, ja kaikkien liitteiden yhteenlaskettu koko voi olla enintään 300 MB. Jos hakemuksen liitteiden yhteenlaskettu koko on suurempi kuin 300 MB, kyseiset tiedostot voidaan toimittaa erillisellä tallennusvälineellä tähän tarkoitukseen varatun erityisen P28-lomakkeen liitteenä, ja liitteitä on toimitettava yksi kappale enemmän kuin asiassa on asianosaisia. Tallennusvälineinä tuomioistuimet hyväksyvät ainoastaan CD R-, CD +-., DVD R- tai DVD R +-levyjä ja USB-muistitikkuja.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Sähköisissä menettelyissä tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä käyttäen tietoteknisiä välineitä, joilla turvataan viestintään ja asiakirjojen tiedoksiantoon tarkoitetut järjestelmät sekä sisäinen hallintojärjestelmä. Sähköinen asiointi on mahdollista ainoastaan asiakasportaalin, yritysportaalin tai viranomaisportaalin kautta, ja ennen käyttöä on rekisteröidyttävä. Tietojen siirtäminen ja tallentaminen on suojattu esimerkiksi sähköisten tunnistautumispalvelujen, turvattujen toimituspalvelujen ja sähköisten allekirjoituspalvelujen avulla sekä valtion ja paikallishallintojen sähköisten tietojen turvaamisesta vuonna 2013 annetun lain L ja muiden asiaankuuluvien säädösten tiukoilla säännöksillä.

Sähköistä asiointia käyttävä henkilö voi esimerkiksi lähettää tuomioistuimelle hakemuksen suojattuna paitsi tuomioistuimen antamalla salausavaimella myös omalla salausavaimellaan. Sähköistä asiointia käyttävä henkilö lähettää salausvaimen tuomioistuimelle hakemuksen mukana, ja tuomioistuin salaa tämän avaimen avulla asiakirjat, jotka se antaa tiedoksi sähköistä asiointia käyttävälle henkilölle.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Tuomioistuimelle sähköisesti toimitettavan hakemuksen on täytettävä jokin seuraavista vaatimuksista:

 • sähköisessä asiakirjassa on allekirjoittajan hyväksytty tai hyväksyttyyn varmenteeseen perustuva kehittynyt sähköinen allekirjoitus tai sähköinen leima sekä aikaleima, jos tämä on lain mukaan tarpeen,
 • allekirjoittaja varmentaa sähköisen asiakirjan käyttäen tunnistamiseen perustuvaa varmennuspalvelua tai
 • sähköinen asiakirja on luotu sellaisen palvelun yhteydessä, jossa palveluntarjoaja yhdistää asiakirjan sen antavaan henkilöön, jonka palveluntarjoaja on ensin tunnistanut, ja varmentaa asiakirjan ja henkilön välisen yhteyden luotettavasti tiedoilla, jotka voidaan selvästi johtaa takaisin asiakirjan antajan omakätiseen allekirjoitukseen, tai tällaisten tietojen perusteella, ja palveluntarjoaja todistaa tämän kiistämättömän yhteyden sähköiseen asiakirjaan erottamattomasti liitetyssä lausekkeessa ja lopuksi lisää kokonaisuuteen vähintään kehittyneen sähköisen leiman tai kehittyneen sähköisen aikaleiman.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Tuomioistuinmaksut ja menettelyistä perittävät maksut ovat samat riippumatta siitä, onko kyseessä paperimuodossa tapahtuva vai sähköinen menettely.

Silloin kun menettelyssä peritään maksu, maksun määrä on ilmoitettava hakemuksessa ja lisäksi merkittävä lomakkeen kohtaan ”Suoritettava maksu”. Maksu voidaan suorittaa niiden tietojen perusteella, jotka annetaan lomakkeen toimittamisen jälkeen automaattisesti lähetettävässä vastaanottotodistuksessa. Maksu on mahdollista suorittaa sähköisen maksu- ja selvitysjärjestelmän (EFER) kautta virtuaalipäätteen avulla oikeuslaitoksen maksuportaalissa (Igazságügyi Fizetési Portál). Lisäksi maksun voi suorittaa toimivaltaisen yleisen tuomioistuimen (törvényszék) tilille, joka on avattu Unkarin valtionkassaan (Államkincstár) tätä tarkoitusta varten.

Yrityksen rekisteröintiä (rekisteritietojen muuttamista) koskevassa menettelyssä menettelymaksut ja julkaisukustannukset on maksettava sähköisesti ennen rekisteröintihakemuksen (rekisteröintitietojen muuttamista koskevan hakemuksen) tekemistä. Maksamisen yhteydessä on ilmoitettava maksun tai kustannuksen viitenumero, joka löytyy yritystietopalvelun verkkosivuilta. Tuomioistuinmaksut on maksettava kauppatuomioistuimen tilille valtionkassassa, ja julkaisumaksut puolestaan maksetaan oikeusasioista vastaavan ministerin johtaman ministeriön tilille valtionkassassa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sen jälkeen kun asiakirja on toimitettu, sitä ei ole mahdollista peruuttaa. Kanteen (tai muun hakemuksen tai muutoksenhaun) voi peruuttaa ainoastaan prosessioikeuden säännösten mukaisesti. Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet ovat sähköisesti käynnistetyssä menettelyssä aivan samat kuin silloin kun kanne on toimitettu paperimuodossa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Sillä ei ole merkitystä, millä tavalla kantaja on nostanut kanteen, vaan ratkaisevaa on, onko vastaaja velvollinen käyttämään sähköistä asiointia. Jos vastaaja on henkilö, joka on kysymykseen 2 annetun vastauksen mukaisesti velvollinen käyttämään sähköistä asiointia, vastaaja voi pääsääntöisesti toimittaa vastauksensa ainoastaan internetin kautta, noudattaen lainsäädännössä esitettyjä vaatimuksia, tai hänen vastauksensa on mitätön. Muissa tapauksissa vastaaja voi vapaasti päättää, toimittaako hän vastauksensa paperimuodossa vai sähköisesti. Jos vastaaja päättää vastata sähköisesti (lähettää vastineensa sähköisesti), hänen on siitä lähtien oltava menettelyn aikana yhteydessä tuomioistuimeen sähköisesti, ja tuomioistuin toimittaa kaikki asiakirjat vastaajalle sähköisesti. Jos ilman oikeudellista edustajaa toimiva asianosainen tai asianosaisen edustaja, jota ei katsota oikeudelliseksi edustajaksi, on valinnut sähköisen asioinnin, tuomioistuimelta voi jälkikäteen pyytää lupaa siirtyä paperimuodossa tapahtuvaan menettelyyn samalla, kun tuomioistuimelle toimitetaan hakemus paperimuodossa. Hakemuksessa on mainittava, että asianosaisen tai hänen edustajansa tilanteessa on tapahtunut muutos, jonka takia menettelyn jatkaminen sähköisesti aiheuttaisi kohtuuttoman taakan.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Menettelysäännöt ovat samat paperimuodossa tapahtuvassa ja sähköisessä menettelyssä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Katso kohtiin 9 ja 10 annetut vastaukset.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Jos asianosaisen on tietyssä asiassa käytettävä sähköistä asiointia tai jos asianosainen on valinnut sähköisen asioinnin, asiakirja ja liitteet on toimitettava käyttäen vakiolomaketta, eikä lomakkeeseen voi tehdä muutoksia. Jos hakemusta ja sen liitteitä varten ei ole olemassa valmista lomaketta, asianosaisen on toimitettava hakemus ja liitteet jossakin niistä kansallisen oikeusviraston puheenjohtajan hyväksymistä tiedostomuodoista, jotka mainitaan kohdassa 4, noudattaen samassa kohdassa vahvistettuja sääntöjä. (Poikkeukset velvollisuudesta toimittaa asiakirjoja sähköisesti vahvistetaan lainsäädännössä. Poikkeuksen muodostaa muun muassa tapaus, jossa asiakirja on esitettävä ja sitä on tarkasteltava paperimuodossa sen takia, että paperimuodossa olevan asiakirjan aitous on kiistetty.)

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan antaa tiedoksi internetin välityksellä. Tuomioistuin antaa oikeudenkäyntiasiakirjoja tiedoksi sähköisesti sellaisille asianosaisille, jotka käyttävät sähköistä asiointia kysymyksiin 2 ja 9 annetuissa vastauksissa esitettyjen sääntöjen mukaisesti. Sähköisesti tiedoksi annetut asiakirjat tallennetaan vastaanottajan viestikansioon tapauksen mukaan joko asiakasportaalissa, viranomaisportaalissa tai yritysportaalissa, jossa asiakirjaan pääsee käsiksi napauttamalla asiakirjan internetlinkkiä. Kun asiakirja on avattu, se katsotaan tiedoksi annetuksi, ja järjestelmä generoi sähköisen vastaanottotodistuksen, joka lähetetään automaattisesti tuomioistuimelle.

Vastaanottajan viralliseen osoitteeseen toimitettu viesti katsotaan tiedoksi annetuksi, vaikka kyseisen osoitteen tarjoava palveluntarjoaja todistaisi, että vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta viestiä. Tässä tapauksessa tiedoksiantopäivä on kieltäytymispäivä. Jos palveluntarjoaja on lähettänyt viestin kahdesti ja vastaanottaja on kummallakin kerralla kieltäytynyt vastaanottamasta viestiä, tiedoksiantopäiväksi katsotaan viides työpäivä toisesta palveluntarjoajan lähettämästä viestistä lukien.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä, katso kohtaan 13 annettu vastaus.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Jos asianosainen on velvoitettu käyttämään sähköistä asiointia tai on aiemmin valinnut sähköisen asioinnin, myös muutoksenhaku on tehtävä sähköisesti. Jos asianosainen sen sijaan on tähän saakka asioinut paperimuodossa olevien asiakirjojen perusteella, muutoksenhaun yhteydessä on vielä mahdollista siirtyä sähköiseen asiointiin. Muutoksenhaun ratkaiseva tuomioistuin antaa päätöksensä tiedoksi sähköisesti kohdassa 13 esitettyjen sääntöjen mukaisesti asianosaisille, joilla on velvollisuus käyttää sähköistä asiointia, sekä asianosaisille, jotka ovat valinneet sähköisen asioinnin.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Voidaan. Silloin kun sähköinen asiointi on lain mukaan pakollista, menettely on luonnollisesti käynnistettävä sähköisesti. Asianosaisella, jota ei ole velvoitettu käyttämään sähköistä asiointia, on oikeus käynnistää menettely sähköisesti. Asianosaisen on kuitenkin ensin hyväksyttävä kirjallisesti Unkarin ulosottomiesten liiton (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar) tiedoksiantojärjestelmän käyttöä koskevat ehdot.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä voivat eräissä menettelyissä, kuten yrityksiä koskevissa menettelyissä.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Malta

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, mutta se ei ole mahdollista kaikissa tuomioistuimissa.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Menettelyt, jotka voidaan käynnistää internet-sovelluksella, ovat seuraavat:

 • menettely vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa (Small Claims Tribunal),
 • menettely hallintotuomioistuimessa (Administrative Review Tribunal),
 • menettely Maltan tai Gozon alioikeudessa (Court of Magistrates).

Pelkästään internetissä toteutettavia menettelyjä ei ole.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Järjestely on aina käytettävissä, mutta pyynnöt ja hakemukset käsitellään tuomioistuimen aukioloaikoina eli klo 9–15 (1. lokakuuta–15. kesäkuuta) ja klo 8–12 (16. kesäkuuta–30. syyskuuta). Jos pyyntö tai hakemus on lähetetty muuna aikana, se katsotaan jätetyksi seuraavana työpäivänä edellä mainittujen aukioloaikojen mukaisesti.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kun kyseessä on vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa nostettava kanne, verkossa olevaan lomakkeeseen on täytettävä kaikki asian käsittelyssä vaadittavat tiedot.

Hallintotuomioistuimessa tai Maltan tai Gozon alioikeudessa käsiteltävien asioiden osalta on täytettävä ensin sähköiseen lomakkeeseen vaaditut tiedot. Siihen on tämän jälkeen liitettävä skannattu kopio hakemuksesta ja mahdollisista muista asiakirjoista laissa säädetyssä muodossa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tiedot siirretään salatussa muodossa, ja niiden säilyttämistä säännellään valtiovallan toimenpitein.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kun menettely aloitetaan vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa, sähköistä allekirjoitusta ei tarvita. Sen sijaan vastaukset vastavaateisiin (ja muuntyyppiset vastaukset) sekä kyseiselle tuomioistuimelle esitettävät muutoksenhaut on allekirjoitettava sähköisesti, koska ne edellyttävät verkkotunnistautumista.

Sähköinen allekirjoitus vaaditaan aina hallintotuomioistuimessa ja Maltan tai Gozon alioikeudessa nostettavissa kanteissa, koska kyseinen palvelu on ainoastaan lakimiesten ja oikeudellisten asiamiesten käytettävissä. He rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi tunnistautumalla verkossa.

Asiakirjojen lähetysajankohta kirjautuu järjestelmään automaattisesti, kun vaatimus tai hakemus rekisteröidään.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä, verkossa toimitetuista asiakirjoista perittävät maksut suoritetaan myös verkossa. Maksut ovat samat kuin ei-sähköisistä asiakirjoista perittävät maksut.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Tätä ei voida tehdä verkossa, vaan henkilön on henkilökohtaisesti käytävä tuomioistuimen kirjaamossa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Hallintotuomioistuimessa sekä Maltan ja Gozon alioikeudessa ainoastaan kanteen nostaminen on mahdollista internetin välityksellä. Vastauksia kanteisiin ei toistaiseksi voida toimittaa sähköisesti.

Vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa kanteen nostamisen lisäksi myös vastaukset vastavaateisiin (ja muuntyyppiset vastaukset) sekä kyseiselle tuomioistuimelle esitettävät muutoksenhaut voidaan toimittaa sähköisesti.

Vastaajan ei tarvitse vastata internetissä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Asia otetaan käsittelyyn riippumatta siitä, vastataanko kanteeseen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Asia otetaan käsittelyyn, vaikka kanteeseen ei ole vastattu määräajan puitteissa.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti, kunhan ne toimitetaan yhdessä sähköisesti tehdyn alkuperäisen vaatimuksen kanssa.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Maltan lainsäädännön mukaan tuomioita koskevaa tiedoksiantoa ei vaadita.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Jokainen alustava tai lopullinen tuomio luetaan ääneen tuomioistuimessa. Siitä annetaan jäljennös istunnossa läsnä oleville osapuolille tai laillisille edustajille. Tuomiosta voidaan antaa jäljennös sähköisesti, kuten jäljempänä selitetään.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Sähköinen hakemus on mahdollinen vain vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen päätöstä koskevassa muutoksenhaussa. Sen sijaan tuomiota ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Tämä ei ole mahdollista.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Oikeusministeriön Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivuilla on palvelu, jossa lailliset edustajat ja yleisö voivat tutustua päätöksiin maksutta.

Tämän verkkosivuston lisäksi oikeusalan ammattilaiset voivat tunnistautua sähköisesti eCourts-palveluun osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://ecourts.gov.mt/onlineservices tutustuakseen oikeustapauksiin sekä tuomioistuimen asiakirjoihin ja määräyksiin.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Alankomaat

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Sähköinen asiointi on 1. syyskuuta 2017 lähtien ollut pakollista Keski-Alankomaiden (Midden-Nederland) ja Gelderlandin tuomioistuimissa siviilikanteissa, joissa on kyse yli 25 000 euron vaateista (ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen verkkosivut).

Sähköinen asiointi on 1. lokakuuta 2019 lähtien ollut mahdollista ainoastaan asioissa, jotka on pantu vireille sähköisesti Keski-Alankomaiden tai Gelderlandin tuomioistuimissa 1. syyskuuta 2017 tai sen jälkeen. Kyseisissä tuomioistuimissa ei ole voinut panna uusia asioita vireille sähköisesti 1. lokakuuta 2019 jälkeen.

Edunvalvoja voi toimittaa selvityksen valvottavan taloudesta (rekening en verantwoording) sähköisesti alioikeuden kantonijaoston sähköisen asiointipisteen (digitaal loket kanton) välityksellä. Selvityksen valvottavan taloudesta (tulot, menot, varallisuus, saatavat ja velat) voi laatia ja toimittaa vuosittain sähköisellä lomakkeella alioikeuden kantonijaostolle, ellei se toisin päätä. Sähköinen asiointi edellyttää sähköistä tunnistautumista (DigID).

Kaikki tuomioistuimet ovat marraskuusta 2017 lähtien kehottaneet edunvalvonnan ammattilaisia käyttämään edunvalvonta-asioissa sähköistä viestintää. Sähköiseen viestintään siirrytään asteittain ja edunvalvontatoimistoittain (ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen verkkosivut).

Korkeimmassa oikeudessa kassaatiovalitukset siviilioikeudellisissa asioissa, jotka on pantu vireille haasteella, tehdään aina sähköisesti (ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaankorkeimman oikeuden verkkosivut).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa siviilikanne on pitänyt nostaa 1.9.2017–1.10.2019 välisenä aikana sähköisesti asioissa, joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista. Muissa tuomioistuimissa se ei ole mahdollista. Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa kyseisellä ajanjaksolla vireille pannut asiat käsitellään periaatteessa sähköisesti (ks. myös kohdat 3–16).

Tuomioistuinlaitos valmistelee uutta sähköistä asiointitapaa siviiliasioissa. Asian edistymistä voi seurata Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa sähköinen asiointi on mahdollista vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä siviiliasioissa, jotka on pantu vireille kohdassa 2 mainitulla ajanjaksolla ja joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista. Tuomioistuinlaitoksen palvelukeskukseen (rechtsspraakservicecentrum) voi ottaa yhteyttä sähköisesti tai puhelimitse klo 8–20.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä. Vireillepanoasiakirja toimitetaan tuomioistuinlaitoksen verkkoportaalin välityksellä.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Katso asiaa koskevat määräykset Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kyllä. Asiakirjojen toimittaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Asianajajat käyttävät tunnistautumiseen toimilupaansa (advocatenpas). Kansalaiset voivat käyttää tunnistautumiseen DigID-sovellusta ja yritykset sähköistä tunnistettaan. Laissa säädetään, mitkä tunnistautumismenetelmät ovat sallittuja.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä. Kaikkiin menettelyihin liittyy tuomioistuinmaksuja. Asianajajilla on käyttötili tuomioistuinlaitoksessa. Sähköisessä asioinnissa myös tuomioistuinmaksut suoritetaan sähköisesti. Ilman maksua asian käsittely ei etene.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Laissa ja tuomioistuimen menettelysäännöissä säädetään, miten kanteen voi peruuttaa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kyllä. Jos asiassa sovelletaan sähköistä asiointia koskevaa lainsäädäntöä, vastaaja voi vastata sähköisesti. Jos vastaajalla on asianajaja, vastaus on toimitettava sähköisesti. Jos vastaaja ajaa itse asiaansa, hän voi toimittaa vastauksen sähköisesti tai paperilla.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköinen menettely tapahtuu verkossa alusta loppuun. Vastaaja saa sähköpostitse ilmoituksen jokaisesta sähköiseen aineistoon lisätystä asiakirjasta. Hän voi itse lisätä asiakirjoja ja tutustua aineistoon verkossa. Myös tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi sähköisesti.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos asia on annettu vastapuolelle tiedoksi sääntöjen mukaisesti, tuomio voidaan antaa tämän poissa ollessa. Menettelyn eri vaiheista ilmoitetaan vastapuolelle kirjallisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Katso vastaus kysymykseen 1. Viestien ja asiakirjojen toimittaminen sähköpostitse ei ole sallittua, koska toimitustavan turvallisuutta ei voida taata aukottomasti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei. Oikeudellisia asiakirjoja ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä. Sen sijaan monet tuomiot julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla, ja niille annetaan nk. ECLI-numero, jonka avulla ne löytyvät helposti. Istunnon puheenjohtaja päättää tavallisesti, julkaistaanko tuomio edellä mainitulla sivustolla. Kaikkia tuomioita ei julkaista verkossa. Mainitulle sivustolle päätyvät ainoastaan sellaiset tuomiot, jotka ovat oikeudenkäytön näkökulmasta merkityksellisiä tai suuren (media)huomion kohteena.

Tuomioista poistetaan henkilöiden nimet heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Sen sijaan yritykset ja henkilöt, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin ammattinsa puolesta, esiintyvät tuomioissa omilla nimillään.

Asioissa, jotka voi tai täytyy hoitaa sähköisesti, tuomio liitetään sähköiseen asiakirja-aineistoon, josta asianosaiset saavat sen tiedoksi.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Tuomio voidaan julkaista verkossa vasta sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi asianosaisille, eli vasta sen antopäivän jälkeen. Katso myös vastaus kysymykseen 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei. Muutoksenhaku ei ole mahdollista sähköisesti. Muutosta voi hakea sähköisesti ainoastaan asioissa, joissa syytetty ei ole ollut läsnä ja joissa asiointi on tapahtunut sähköisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei. Sähköisesti hoidettavissa asioissa ainoastaan asianajajat voivat tutustua asiakirja-aineistoon milloin tahansa.

Joitakin lomakkeita voi ladata pdf-muodossa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen sivuilta, mutta nekin on lähetettävä tuomioistuimeen tavallisena postilähetyksenä, jotta ne voidaan ottaa huomioon menettelyssä. Tällaisia lomakkeita ovat muun muassa asiantuntijoiden ja tulkkien ilmoituslomakkeet sekä omaisuuden jakamista, vanhuuseläkkeen jakamista, huoltajuuden, holhouksen ja edunvalvonnan muuttamista, maksukyvyttömyyttä, eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä, eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä ja kantelua muutoksenhakuasioissa koskevat lomakkeet.

Tiedot, joilla voi olla oikeudenkäynnin kannalta merkitystä, samoin kuin tiedot, joilla pyritään takaamaan tuomarien riippumattomuus, tallennetaan keskitetysti, ja kuka tahansa voi tutustua niihin tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla. Tällaisia verkosta löytyviä rekistereitä ovat holhous- ja edunvalvonta-asioiden keskusrekisteri (Centraal Curateleregister), maksukyvyttömyysrekisteri (Centraal Insolventieregister), aviovarallisuusrekisteri (huwelijksgoederenregister) ja tuomareiden sivutoimirekisteri (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Päivitetty viimeksi: 02/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Itävalta

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, oikeudenkäynti voidaan panna vireille internetin välityksellä käyttäen sähköistä menettelyä (Elektronisch Rechtsverkehr, ERV). Tällöin on kuitenkin rekisteröidyttävä yhdessä useista välityspisteistä, joiden kautta hakemus välitetään oikeudelle. Rekisteröityminen maksaa. Perusmaksu on noin 20 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tulee noin 30 sentin maksu välitettyä hakemusta kohden. Kirjattu kirje maksaa Itävallassa noin 3 euroa.

Vireillepanoon voidaan myös käyttää henkilökorttiin perustuvaa maksutonta latauspalvelua, mutta ERV:stä poiketen palvelu on yksisuuntainen.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen menettely mahdollistaa yhteydenpidon tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen ja oikeudenkäynnin asianosaisten välillä samalla tavalla kuin paperilla käytävä kirjeenvaihto. Sitä voidaan käyttää kaikissa menettelyissä. Sellaisia menettelyjä ei ole, joissa internetin käyttö olisi ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei pelkästään kanne vaan kaikki menettelytiedot, jotka kanteessa on annettava, on esitettävä XML-tiedostona (tai tällaisen tiedoston PDF-liitteenä).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietoliikenne on ERV:ssä turvattu https-protokollalla. Osallistuja tunnistetaan sertifikaateilla. Myös palvelimet viestivät keskenään sertifikaattien perusteella. Lisäksi turvallisuus taataan vaatimuksella rekisteröityä yhteyspisteessä (ks. kohta 1).

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Katso kohta 5 (sertifikaatit). Sähköinen allekirjoitus ei ole tarpeen. Ainoastaan maarekisterikirjauksia varten on palvelu, josta lähettäjä saa lähetys- tai saapumisajankohdasta tiedon, jos kirjaus on onnistunut.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisen asioinnin yhteydessä oikeudenkäyntimaksut maksetaan suoraan tililtä. Oikeudenkäynnin sähköisestä vireillepanosta peritään yleensä samansuuruinen maksu kuin paperimuodossa tapahtuvasta vireillepanosta. Joissakin erityistapauksissa maksuista annetaan alennusta, jos asiakas käyttää sähköistä menettelyä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Tässäkään tapauksessa sähköinen menettely ei eroa perinteisestä menettelystä. Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin. Vaikka kannetta ei olisi pantu vireille sähköisesti, se voidaan peruuttaa sähköisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kyllä, internetin välityksellä voidaan vastata myös kanteisiin, muutoksenhakuihin jne. Sähköisen menettelyn käyttö ei yleensä ole pakollista, mutta asianajajilla, notaareilla, pankeilla, vakuutusyhtiöillä, lakisääteisten sosiaaliturvalaitosten, talousrikoksiin erikoistuneen Finanzprokuratur-syyttäjänviraston ja asianajajaliittojen edellytetään käyttävän sitä.

Asiantuntijat ja tulkit ovat tietyin edellytyksin velvollisia käyttämään ERV:tä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Siviilioikeudenkäynneistä annettuja sääntöjä sovelletaan yhtäläisesti myös sähköisesti vireillepantuihin oikeudenkäynteihin.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä, kaikenlaiset asiakirjat voidaan toimittaa tuomioistuimille sähköistä menettelyä käyttäen. Maarekisteri- ja yritysrekisterimenettelyissä jopa asiakirjat, joihin rekisterikirjaus perustuu, voidaan toimittaa sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä, ERV:n kautta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä, ERV:n kautta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, ERV:n kautta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, ERV:n kautta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä, asianosaiset ja heidän oikeudelliset edustajansa voivat välityspisteiden kautta seurata asiarekisterissä siviili- ja täytäntöönpanomenettelyjä, joissa he ovat asianosaisena tai edustajana. Oikeus asian seuraamiseen todistetaan koodilla, joka annetaan kaikille asian seuraamiseen oikeutetuille.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Puola

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Internetin välityksellä on mahdollista panna vireille ns. sähköinen maksamismääräysmenettely (elektroniczne postępowanie upominawcze). Menettelyn ensimmäinen vaihe toteutetaan ilman velallisen osallistumista. Velallinen voi vastustaa menettelyä vasta kun maksamismääräys on annettu hänelle tiedoksi.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen maksamismääräysmenettely voidaan panna vireille rahavaateita koskevissa asioissa vaateen arvosta riippumatta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköinen maksamismääräysmenettely ns. sähköisessä tuomioistuimessa (e-sąd) voidaan panna vireille milloin tahansa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Hakijan toimittama tekstitiedosto muunnetaan tarvittavaan muotoon automaattisesti tätä varten suunnitellun ohjelman avulla.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietoturvallisuus varmistetaan mm. käyttämällä CAPTCHA-evästettä (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Sen avulla varmistetaan, että tietojen toimittaja on ihminen eikä tietokone. Eväste suojaa portaalia tietokoneiden perustamilta tileiltä vaatimalla käyttäjää kirjoittamaan kuvassa näkyvän tekstin. Siinä olevia merkkejä on tahallisesti vääristetty niin, että sitä ei voida lukea optisen tunnistuksen avulla, mutta ihminen voi sen ymmärtää. (Optinen tunnistus on tekniikka tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanohjelmisto, jonka avulla voidaan tunnistaa Linkki avautuu uuteen ikkunaangraafisessa Linkki avautuu uuteen ikkunaantiedostossa Linkki avautuu uuteen ikkunaanbittikarttana esitetyt merkit tai kokonaiset tekstit). Kuvassa näkyvä koodi kirjoitetaan täytettävään kenttään pien- tai suuraakkosin.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköiseen maksamismääräysmenettelyyn toimitetut kanteet ja muut asiakirjat allekirjoitetaan sähköisesti. Tämä voidaan tehdä käyttäen

a) tavallista sähköistä allekirjoitusta, joka on saatavilla sähköisen maksamismääräysmenettelyn sivuilla maksutta. Tätä varten sivustolle on ensin luotava tili. Tilin aktivoinnin jälkeen haetaan varmennetta sähköisen maksamismääräysmenettelyn varmennekeskukselta. Kun ilmoitus varmenteen myöntämisestä tulee (noin kahden tunnin kuluttua), varmenne ladataan omalle koneelle. Varmenteen asentamiseksi käyttöjärjestelmään tarvitaan salasana, joka toimitetaan sähköpostitse. Jos varmenne katoaa, on tehtävä uusi hakemus. Tavallista sähköistä allekirjoitusta voidaan käyttää ainoastaan sähköisessä menettelyssä. Tavallisen sähköisen allekirjoituksen varmenne on voimassa vuoden ajan.

b) hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta. Hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen käyttö on mahdollista automaattisesti heti kun käyttäjätili on rekisteröity. Käyttäjän on kuitenkin ensin itse hankittava hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä tuomioistuinmaksu voidaan maksaa ainoastaan sähköisesti maksupalveluntarjoajan välityksellä. Maksun suuruus on ¼ tavallisessa maksamismääräysmenettelyssä perittävästä maksusta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kantaja voi peruuttaa sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä nostamansa kanteen, jos menettelyssä ei ole vielä annettu lainvoimaista päätöstä. Kanne peruutetaan toimittamalla oikeudenkäyntiasiakirja, jossa ilmoitetaan kanteen peruuttamisesta ja pankkitilin numero.
Jos kanne peruutetaan kokonaan, kantaja luopuu kaikkien kanteessa esitettyjen vaateiden ajamisesta niiden koko arvosta. Kanne voidaan myös peruuttaa vain osaksi. Kanteen peruuttamisen yhteydessä kantaja voi samalla luopua kaikista siinä esitetyistä vaateista. Kanteen peruuttamista koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava pankkitilin numero tuomioistuinmaksun palauttamista varten. Tuomioistuinmaksu palautetaan, jos kanne peruutetaan ennen kuin maksamismääräys on annettu.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä vastaaja ei voi toimittaa vastaustaan internetin välityksellä. Tässä menettelyssä ensimmäinen asiakirja, joka annetaan tiedoksi vastaajalle, on maksamismääräys. Vastaaja voi hakea siihen muutosta toimittamalla vastineen joko sähköisesti tai perinteiseen tapaan.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä vastaaja ei voi toimittaa vastaustaan internetin välityksellä. Maksamismääräykseen voidaan hakea muutosta ainoastaan toimittamalla tuomioistuimelle vastine joko sähköisesti tai perinteiseen tapaan. Tällöin maksamismääräys menettää lainvoiman eikä siitä aiheudu oikeusvaikutuksia. Sähköinen käsittely lopetetaan, ja asia siirretään siihen tuomioistuimeen, jonka toimivalta-alueella vastaajalla on kotipaikka. Tämä tuomioistuin käsittelee asian erillisessä menettelyssä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä annettu maksamismääräys saa lainvoiman kahden viikon kuluttua siitä kun se on annettu tiedoksi vastaajalle. Sähköisessä menettelyssä annettu ja tietojärjestelmään tallennettu lainvoimainen maksamismääräys vastaa täytäntöönpanoasiakirjaa. Tuomioistuin liittää täytäntöönpanolausekkeen tällaiseen maksamismääräykseen sähköisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä ei ole mahdollista liittää asiakirjoja sähköisesti toimitettuihin hakemuksiin.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi kantajalle sähköisesti. Kun kantaja aloittaa sähköisen maksamismääräysmenettelyn nostamalla kanteen sähköisen tuomioistuimen verkkosivulla, hän saa pääsyn sivustolla olevaan osioon, jonka kautta hän voi ottaa vastaan tuomioistuimen toimittamia asiakirjoja menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta (sähköinen tiedoksianto). Asiakirjat annetaan tiedoksi vastaajalle sähköisesti vain jos tämä on hyväksynyt tällaisen tiedoksiantotavan.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä tuomioistuimen päätökset annetaan sähköisesti.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, ainoastaan sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Jos täytäntöönpanoasiakirja koskee sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä annettua päätöstä, hakemus täytäntöönpanon aloittamiseksi voidaan toimittaa sähköisesti menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä osapuolilla on rajoittamaton pääsy heitä koskevan asian asiakirja-aineistoon menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta. Asiakirjat voidaan myös tulostaa. Muissa menettelyissä tämä ei ole mahdollista.

Päivitetty viimeksi: 01/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Portugali

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, asian voi saattaa Portugalissa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä. Käytössä on erityisiä tietojärjestelmiä, joiden avulla asiat käsitellään, kuten Citius-portaali ja pesänselvityksen hallintajärjestelmä, Plataforma de Gestão de Processos de Inventário.

Citius

Pääsääntöisesti oikeudenkäyntiasiakirjat ja niiden liitteet voidaan toimittaa siviilioikeudellisissa menettelyissä sähköisesti Citius-tietojärjestelmän (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/) kautta. Ne on toimitettava järjestelmän mukaista menettelyä ja siinä annettuja ohjeita noudattaen.

Citius-järjestelmässä on omat erityiset moduulinsa asian käsittelyä sekä tuomarien, syyttäjän ja oikeuslaitoksen muiden virkamiesten toteuttamia toimia varten. Myös asianajajien toimia ja menettelyjä koskevia tiedonhakuja varten on oma moduulinsa (määräys 280/2013, 3 §).

Citius-portaalin käyttö edellyttää, että asianajajat (advogados), asianajajaharjoittelijat (advogados estagiários) ja toimistoasianajajat (solicitadores) rekisteröityvät järjestelmän käyttöoikeuksista vastaavaan yhteisöön. Rekisteröityminen tapahtuu kunkin ammattiliiton antamien, ammattipätevyyden vahvistavien tietojen perusteella.

Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjille annetaan salassa pidettävät henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, joita ei voi siirtää toisille. Niiden avulla pääsee Citius-järjestelmän suojattuihin palveluihin.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Kun perinnönjaosta tulee riita, asianosaiset ovat voineet valita 2. syyskuuta 2013 lähtien notaarin, jolta he haluavat hakea pesänselvitystä. Edellytyksenä on, että olennainen liittymä perinnönjakoon on olemassa, kun otetaan huomioon paikka, jossa perimys on alkanut, jossa suurin osa perintöön kuuluvista kiinteistöistä tai perintöön kuuluva liikeyritys sijaitsee tai jossa suurimmalla osalla perillisistä on kotipaikka. Menettely saatetaan tietyssä vaiheessa tuomioistuimen käsiteltäväksi: tuomari antaa ratkaisun, johon sisältyy perinnönjaon vahvistava tuomio.

Notaarin on hoidettava pesänselvitys mieluiten sähköisesti 26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 mukaisesti (laki 117/2019, 2 §).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Citius

Kaikki tuomioistuinmenettelyt (kuten pääasiat, turvaamistoimet, välitoimet, tuomioistuimen erilliset tiedoksiannot ja mitkä tahansa muut liitännäiset tai erillisenä käytävät menettelyt, myös muutoksenhakumenettelyt) käsitellään sähköisesti Citius-järjestelmässä (määräys 280/2013, 3 §).

Yleisten tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvissa asioissa Citius-järjestelmää voidaan käyttää asian vireillepanoon ja käsittelemiseen

a) tavanomaisissa siviilikanteissa, turvaamistoimia koskevissa menettelyissä ja tuomioistuinten erillisissä tiedoksiannoissa, lukuun ottamatta vaarassa olevien lasten ja nuorten suojelua koskevia menettelyjä ja vahingonkorvaushakemuksia tai rikosoikeudellisia menettelyjä seuraavia luonteeltaan siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä;

b) siviilioikeudellisissa täytäntöönpanoasioissa ja kaikissa täytäntöönpanoon liittyvissä välitoimissa (tällöin täytäntöönpanomenettely vain aloitetaan ja keskeisinä pidetyt asiakirjat tulostetaan sen jälkeen, kun tuomioistuin on vastaanottanut hakemuksen tai tietoja, jotka edellyttävät tuomarin toimia).

Citius-järjestelmää voidaan käyttää myös maksamismääräysmenettelyissä. Tästä on lisätietoja asiaa koskevalla tietosivulla.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Pesänselvitystä koskevan hakemuksen ja sitä vastustavan vastineen esittäminen notaarille sekä kaikki myöhemmät toimet on toteutettava pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta aina kun mahdollista (laki 23/2013, 6 §).

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Edellä kuvatut palvelut ovat käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Citius

Oikeudenkäyntiasiakirjat esitetään täyttämällä kysymykseen 1 annetussa vastauksessa mainitulla verkkosivulla olevat sähköiset lomakkeet. Lomakkeisiin liitetään

a) tiedostot, jotka sisältävät muut laissa edellytetyt tiedot, oikeudenkäyntiasiakirjojen aineellisen sisällön ja muita tietoja, joita oikeudenkäyntiedustaja pitää merkityksellisinä ja jotka eivät mahdu lomakekenttiin;

b) asiakirjat, jotka on liitettävä oikeudenkäyntiasiakirjoihin.

Näin toimitetut oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat on allekirjoitettava digitaalisesti käyttämällä sähköistä allekirjoitusvarmennetta, jonka avulla osoitetaan allekirjoittajan ammattiasema. Allekirjoitus tapahtuu Citius-järjestelmässä oikeudenkäyntiasiakirjojen toimituksen yhteydessä.

Mainitut tiedostot ja asiakirjat on esitettävä pdf-muodossa (portable document format), mieluiten pdf/a-tiedostona, jonka sisällöstä voidaan tehdä hakuja (määräys 280/2013, 8 §).

Maksamismääräysmenettelyssä tiedostot voidaan lähettää xml-muodossa (extensive markup language). Tarkemmat ohjeet on annettu sivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Pesänselvitystä koskevan hakemuksen voi esittää 
a) asianosainen tai tämän edustaja täyttämällä pesänselvityksen hallintajärjestelmässä olevan sähköisen lomakkeen, johon on liitettävä tarvittavat asiakirjat järjestelmän mukaisten menettelyjen ja siinä annettujen ohjeiden mukaisesti;
b) asianosainen toimittamalla notaarille paperiversiona mallin mukaan laaditun edellisessä kohdassa tarkoitetun pesänselvitystä koskevan hakemuksen yhdessä tarvittavien liiteasiakirjojen kanssa.  (Määräys 278/2013, 4 §)

Edellä mainittua verkkosivustoa käytetään seuraavilla sähköisillä varmenteilla: 
a) tavalliset kansalaiset henkilökortissa olevalla sähköisellä varmenteella
b) asianajajat ja toimistoasianajajat ammattipätevyyden vahvistavalla sähköisellä varmenteella.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuimen tuomiovaltaansa käyttäessään keräämiä henkilötietoja käsitellään Citius-tietojärjestelmässä, jonka on perustanut ja jota hallinnoi oikeusministeriön alainen oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.). Virasto toimii (yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 8 kohdan ja 28 artiklan mukaisesti) henkilötietojen käsittelijänä suhteessa ylintä tuomioistuinvaltaa käyttävään elimeen eli korkeimpaan tuomarineuvostoon (Conselho Superior da Magistratura).

Viraston tehtävänä on taata riittävien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen sen varmistamiseksi, että henkilötietoja käsitellään asetuksen mukaisesti ja että rekisteröityjen oikeudet suojataan. Oikeusministeriö on nimittänyt tietosuojavastaavan alaisuudessaan toimiville elimille, myös varainhoito- ja infrastruktuurivirastolle, yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti.

Asian käsittelevä tuomari tekee päätöksen tuomioistuinmenettelyssä esille tulevien henkilötietojen tutustuttaviksi antamisesta sekä näiden tietojen siirtämisestä käsiteltävässä asiassa sovellettavien prosessioikeuden säännösten mukaisesti. Tuomari noudattaa myös seuraavia yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä erityisvaatimuksia: käsiteltäessä henkilötietoja tuomioistuimissa voidaan asetuksen soveltaminen rajoittaa tiettyihin toimiin ja noudatettaviin menettelyihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 1 kohdan d ja f alakohta); valvontaviranomainen ei voi valvoa käsittelytoimia, joita tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviensä yhteydessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 55 artiklan 3 kohdassa asetettu rajoitus). Näihin tuomioistuimen päätöksiin sovelletaan Portugalin prosessioikeudessa säädettyjä muutoksenhakusäännöksiä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Citius

Oikeudenkäyntiasianajajien toimittamat oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat on allekirjoitettava digitaalisesti käyttämällä sähköistä allekirjoitusvarmennetta, jonka avulla osoitetaan allekirjoittajan henkilöllisyys ja ammattipätevyys.

Citius-järjestelmässä on seuraavat toiminnot:

a) todistus lähetyspäivästä ja kellonajasta;

b) lähettäjän mahdollisuus saada lähetettyjen oikeudenkäyntiasiakirjojen ja muiden asiakirjojen kopio, josta ilmenee todistettu lähetyspäivä ja kellonaika;

c) jos vastaanotto ei ole onnistunut, lähettäjä saa viesti-ilmoituksen siitä, ettei oikeudenkäyntiasiakirjoja ja muita asiakirjoja ole voitu ladata tietojärjestelmään.

Tuomareiden ja syyttäjäviranomaisten toimet toteutetaan aina Citius-järjestelmän kautta ja varmennetaan hyväksytyllä tai kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella.

Kun kyseessä on asia, jossa asianajajan käyttäminen ei ole tarpeen eikä osapuolella ole edustajaa, oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan esittää tuomioistuimelle myös seuraavin tavoin (siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 144 §:n 7 momentti):

a) jättämällä ne tuomioistuimen kirjaamoon, jolloin asiakirjat katsotaan toimitetuiksi kyseisenä päivänä;

b) toimittamalla ne postitse kirjattuna kirjeenä, jolloin asiakirjat katsotaan toimitetuiksi kirjatun kirjeen postileiman päivänä;

c) toimittamalla ne faksilla, jolloin asiakirjat katsotaan toimitetuiksi lähetyspäivänä.

Kun asianosaista edustaa asianajaja, joka on perustellusti estynyt suorittamasta prosessitoimia sähköisen tietojärjestelmän kautta, voidaan kyseiset toimet suorittaa jollakin edellisessä kohdassa mainituista tavoista.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Kun hakemus on toimitettu edellisessä kohdassa kuvatun mukaisesti, hakija saa pesänselvityksen hallintajärjestelmästä tai notaarilta todistuksen hakemuksen jättämisestä. Todistuksesta ilmenee seuraavaa: 
a) hakemuksen jättämisen päivä ja kellonaika
b) tunnus ja ohjeet järjestelmän käyttöä varten (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.inventarios.pt/), jotta hakemuksen tekijä voi seurata menettelyn kulkua

c) maksuviite notaarinpalkkioiden ensimmäisen erän maksamista varten sekä maksettava määrä
d) asianumero, joka annetaan asialle notaarinpalkkion ensimmäisen erän maksamisen jälkeen.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Citius

Kyllä, oikeudenkäyntikulut on maksettava.

Ennen maksamista on täytettävä maksulomake (Documento Único de Cobrança, DUC), joka on saatavilla oikeusministeriön varain- ja omaisuudenhoidosta vastaavan laitoksen (IGFEJ) verkkosivuilla osoitteessa  Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

DUC-lomakkeen mukaisen maksun voi suorittaa

 • maksupäätteellä (Multibanco) tai verkkopankissa (valtiolle suoritettavien maksujen viitteellä ”Pagamentos ao Estado”)
 • tuomioistuimen kansliassa maksukortilla
 • pankissa.

Lisätietoja saa seuraavalta verkkosivulta:

Oikeusministeriön oikeudenkäyntikuluja koskeva verkkosivu  Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Menettelyissä, joissa sähköisten järjestelmien käyttö ei ole pakollista, tuomioistuinmaksua pienennetään 90 prosenttia, jos asianosainen toimittaa kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat käytettävissä olevien sähköisten järjestelmien kautta (oikeudenkäyntikuluista annetun asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 6 §).

Maksamismääräysmenettelyä koskevat tiedot on annettu sitä koskevalla tietosivulla.

Portugalissa oikeudenkäyntikulut voidaan maksaa myös ulkomailta käsin pankkisiirrolla.

Tuomioistuinmaksujen laskuri on käytettävissä osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Pesänselvitysmenettelyn kustannuksiin kuuluvat notaarin palkkiot ja kulut. Nämä maksetaan hakemuksen esittämisen yhteydessä luodulla maksuviitteellä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Hakemus tai vaatimus on mahdollista peruuttaa tapauskohtaisesti sovellettavien Portugalin prosessilainsäädännön säännösten mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tuomioistuinmenettelyissä vastaajan toimittamat asiakirjat esitetään tuomioistuimelle yleensä sähköisen tietojärjestelmän kautta. Asiakirjojen toimituspäiväksi katsotaan lähetyspäivä (siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 144 §).

Kun kyseessä on asia, jossa asianajajan käyttäminen ei ole tarpeen eikä osapuolella ole edustajaa, voidaan oikeudenkäyntiasiakirjat esittää tuomioistuimelle myös jättämällä ne tuomioistuimen kirjaamoon, lähettämällä ne postitse kirjattuna kirjeenä tai faksilla.

Pesänselvitysmenettelyä koskevat tiedot on annettu kohdissa 4 ja 6.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Citius

Jos vastaaja vastustaa vaatimusta, jatkuu käsittely sähköisenä, mutta tietyt oikeudenkäyntiasiakirjat tulostetaan. Paperiset oikeudenkäyntiasiakirjat ovat edelleen välttämättömiä. (Tuomareilla ei esimerkiksi ole teknistä laitteistoa, jotta he voisivat tutkia asiaa ja laatia ratkaisun erillisillä päätteillä tai tutustua menettelyn sähköiseen aineistoon istuntosalissa asian käsittelyn aikana. Toisinaan tuomioistuimen on myös ratkaistava, tarvitaanko paperiversiota, jotta tietty oikeudenkäyntiasiakirja saadaan tutkittua huolellisesti.)

Paperiversio on tulostettava vain niistä oikeudenkäyntiasiakirjoista, päätöksistä ja muista asiakirjoista, jotka ovat olennaisia pääasian asiakysymyksen ratkaisemisen kannalta. Tuomari ilmoittaa nämä asiakirjat menettelykohtaisesti perustellussa päätöksessä. Muun muassa seuraavien asiakirjojen ei oleteta olevan välttämättömiä (määräys 280/2013, 28 §):

a) istuntopäivän muuttamista koskevat pyynnöt;

b) prosessinjohtotoimet ja niiden täyttämiseksi toteutetut toimet eli pelkästään prosessin kulkua ohjaavat toimet ja niihin saadut vastaukset, kuten

i) haastamista tai asianosaisille tiedoksiantoa koskevat määräykset;

ii) istuntopäivän määrääminen;

iii) menettelyn siirtäminen syyttäjäviranomaiselle;

iv) viranomaisten välisten toimenpiteiden toteuttamisesta määrääminen (rikospoliisi, rekisterinpitäjät, oikeuslääketieteen ja rikospaikkatutkinnan kansallinen virasto (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.), rikosseuraamusvirasto (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ja sosiaaliturvalaitos (Direcção-Geral da Segurança Social));

v) syyttäjän ja tuomarin tarkastusleimat;

c) ulosottomiehen nimeämisen hyväksyminen tiedoksiantoa varten;

d) sisäinen viestintä;

e) julkishallinnon yksiköiden sähköisissä tietokannoissa tehtyjen hakujen perusteella annettavat todistukset siitä, ettei merkintöjä ole;

f) ulosottomiehen toimet, ilmoitukset tai tiedoksiannot.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Notaarin on kirjattava pesänselvityksen hallintajärjestelmään kaikki menettelyn aikana toteutetut toimet siten, että jokainen toimi pystytään yksilöimään. Näin myös toimiin liittyvistä asiakirjoista ja mahdollisista liiteasiakirjoista saadaan kopiot.

Notaarin on vietävä kaikkien asiaan osallistuneiden osapuolten muulla tavoin kuin sähköisesti toimittamat asiakirjat tietojärjestelmään tiedostoina ja kirjattava ne asianomaiseen pesänselvitysmenettelyyn.

Ellei edellisessä kohdassa tarkoitettu tietojärjestelmään vieminen ole mahdollista menettelyasiakirjojen tai asianosaisen esittämän muun asiakirjan luonteen vuoksi, notaarin on kirjattava toimi pesänselvityksen hallintajärjestelmään. Tällöin on lisättävä merkintä siitä, että kyseiseen asiakirjaan voi tutustua notaarin toimipaikassa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ellei vastaaja vastusta vaatimusta, kanteen käsittelyä jatketaan sovellettavan menettelyn mukaisesti, ja käsittely säilyy sähköisenä loppuun asti. Osa oikeudenkäyntiasiakirjoista tulostetaan edelliseen kysymykseen annetun vastauksen mukaisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ks. vastaukset kysymyksiin 2 ja 4.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Citius

Tietosivulla ”Asiakirjojen tiedoksianto – Portugali” ja erityisesti sen kohdissa 5 ja 6 on annettu tarkemmat tiedot siitä, milloin haastaminen tai tiedoksianto voi tapahtua laillisesti internetin kautta.

Kun sähköinen tiedoksianto on sallittua, se tehdään Citius-järjestelmän kautta. Tiedoksianto tapahtuu järjestelmässä automaattisesti, ja tiedoksiannettavaan asiakirjaan voi tutustua osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Notaarin tiedoksiannot asiaan jo osallisina olevien osapuolten asianajajille suoritetaan pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta. Tähän käytetään kyseisen asianajajan henkilökohtaista tiliä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä siitä, kun tiedoksianto on ladattu asianajajan henkilökohtaiselle tilille, tai tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä, ellei kolmas päivä ole arkipäivä.

Samalla kun tiedoksianto ladataan järjestelmään asianajajan tilille, asianajajalle lähetetään tämän aiemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ilmoitus tiedoksiannosta.

Tiedoksiannot suoraan asianosaisille tehdään paperisilla asiakirjoilla siviiliprosessilaissa (Código de Processo Civil) säädetyllä tavalla. Ne dokumentoidaan pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta asiasta vastaavan virkamiehen sähköisellä allekirjoituksella varmennettuina.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tietosivulla ”Asiakirjojen tiedoksianto – Portugali” ja erityisesti sen kohdissa 5 ja 6 on annettu tarkemmat tiedot siitä, milloin tuomioistuimen ratkaisut voidaan antaa tiedoksi laillisesti internetin kautta.

Tuomioistuimen ratkaisut annetaan Citius-Magistrados Judiciais -järjestelmässä, ja ne tulevat saataville Citius-portaaliin.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, sähköisesti voi esittää muutoksenhakemuksen, väitteitä ja vastaväitteitä sekä vastustaa muutoksenhaun hylkäämistä ja muutoksenhaun raukeamista.

Ks. kysymykseen 13 annettu vastaus muutoksenhakua koskevan päätöksen tiedoksiannosta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, täytäntöönpanomenettely voidaan käynnistää internetin välityksellä.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Citius

Asianomaiset voivat hakea itse täytäntöönpanomenettelyjä koskevia tietoja. Muissa tuomioistuinmenettelyissä tietojen haku verkossa on mahdollista vain oikeudellisille edustajille (asianajajat ja toimistoasianajajat), ulosottomiehille ja konkurssimenettelyissä pesänhoitajille.

Hakija tai vastaaja voi hakea täytäntöönpanomenettelyn tietoja sähköisesti osoitteessa https://processoexecutivo.justica.gov.pt. Henkilöllisyys on varmennettava henkilökortissa olevalla digitaalisella varmenteella tai digitaalisella avaimella (chave móvel digital). Tietojen haku tapahtuu kyseisen verkkosivuston mukaisen menettelyn ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Asianosaiset ja oikeudelliset edustajat voivat hakea pesänselvitystä koskevia tietoja pesänselvityksen hallintajärjestelmästä.

Asianosaiset pääsevät pesänselvityksen hallintajärjestelmään ainoastaan tiedonhakua varten koodilla, jonka notaari on antanut ensimmäisen kyseiselle asianosaiselle osoitetun tiedoksiannon yhteydessä.

Sovellettava lainsäädäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 41/2013, annettu 26. kesäkuuta 2013 – siviiliprosessilaki (Código de Processo Civil)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMääräys nro 280/2013, annettu 26. elokuuta 2013 – sähköiset tuomioistuinmenettelyt (Portaria – Tramitação electrónica dos processos judiciais)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaki nro 117/2019, annettu 13. syyskuuta 2019 – pesänselvitystä koskeva säännöstö (Regime do Inventário Notarial)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMääräys nro 278/2013, annettu 26. elokuuta 2013 – pesänselvitykseen liittyvien asiakirjojen käsittely ja menettelyn kulku (Portaria – Processamento dos actos e os termos do processo de inventário)

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCitius-portaali

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriön sivusto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDirecção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanDirecção-Geral da Política de Justiça (oikeuspolitiikan keskusvirasto)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça)

Huomautus:

Näillä tietosivuilla esitetyt tiedot eivät sido siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteitä, tuomioistuimia tai muita viranomaisyksiköitä. Näistä tiedoista huolimatta on syytä perehtyä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Säännöksiä ajantasaistetaan usein ja myös oikeuskäytäntö kehittyy ajan myötä.

Päivitetty viimeksi: 15/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sähköinen asiointi - Romania

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentin mukaan haastehakemus voidaan toimittaa tuomioistuimeen henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai skannattuna sähköpostitse tai sähköisenä asiakirjana.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Siviilioikeudellisissa asioissa haastehakemuksen voi toimittaa tuomioistuimeen skannattuna sähköpostitse tai sähköisenä asiakirjana. Sellaisia menettelyjä ei ole, joissa internetin käyttö olisi ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

Siviiliprosessilain 199 §:n 1 momentin mukaan henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä, postitse, kuriiripalvelun kautta, faksitse tai skannattuna sähköpostitse tai sähköisenä asiakirjana toimitettu haastehakemus kirjataan ja siihen merkitään vastaanottamispäivämäärä saapumisleimalla. Kirjaamisen jälkeen kanne ja sen liiteasiakirjat sekä tarvittaessa näyttö siitä, miten ne on toimitettu tuomioistuimelle, annetaan tuomioistuimen presidentille tai tämän nimittämälle henkilölle, joka ryhtyy välittömästi toimeen muodostaakseen satunnaisesti valitun kokoonpanon lainsäädännön mukaisesti.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Siviiliprosessilaissa ei säädetä vakiomuotoisten oikeudellisten vaatimusten käytöstä. Siviiliprosessia koskevissa yleislainsäädännön säännöissä määritellään joidenkin siviilioikeudellisten vaatimusten sisältö (esimerkiksi kanne, vastine ja vastakanne).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä sähköpostiohjelman omalla tietoteknisellä järjestelmällä, kuten palomuurilla, varmennuksilla, virustentorjunnalla ja eri rooleihin perustuvalla tietoihin pääsyn valvonnalla. Lisäksi sovelletaan alan hyviä käytäntöjä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Siviiliprosessilain 148 §:n 2 ja 5 momentin mukaan tuomioistuimille osoitettavat vaatimukset voidaan esittää myös sähköisessä muodossa, mikäli laissa esitetyt edellytykset täyttyvät. Vaatimuksessa on oltava allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan esittää skannattuna sähköpostilla ja se voi olla sähköinen, jos myös haastehakemus on toimitettu sähköisenä asiakirjana.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä. Tuomioistuinmaksu suoritetaan leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 mukaisesti, mutta sen määrä vaihtelee. Maksuvelvollinen suorittaa leimaveron käteisenä, tilisiirtona tai verkkomaksuna pankkitilille, joka on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru) ja joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka, ja niille oikeushenkilöille, joilla on toimipaikka aluehallintoyksikön alueella. Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa sijaitsee kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä, samoin edellytyksin kuin ne, joiden mukaan kantaja voi peruuttaa kanteen. Siviiliprosessilain 406 §:n mukaan kantaja voi peruuttaa kanteen koska tahansa suullisesti tuomioistuimen istunnossa tai kirjallisella hakemuksella.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaajan ei ole pakko käyttää internetiä.

Siviiliprosessilain 149 §:n 4 momentin ja 154 §:n 6 momentin mukaan haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta vastaa viran puolesta menettelystä vastaava tuomioistuimen virkamies tai muu työntekijä tai sellaisen muun tuomioistuimen virkamies tai työntekijä, jonka tuomiopiirissä tiedoksiannon saaja oleskelee. Tuomioistuimen kirjaamo voi toimittaa haasteet ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat myös faksilla, sähköpostilla tai muulla keinolla, jolla asiakirjan tekstin lähettäminen on mahdollista ja jolla lähettämisestä voi saada todisteen, mikäli osapuoli on toimittanut tuomioistuimelle yhteystiedot tätä varten. Tuomioistuin toimittaa vastaanottotodistuksen antamista varten lomakkeen, joka sisältää tuomioistuimen nimen, tiedoksiantopäivän, tiedoksiantamisesta vastuussa olevan kirjaajan nimen ja maininnan toimitetuista asiakirjoista. Vastaanottaja täydentää lomakkeeseen vastaanottopäivän sekä kirjeenvaihdosta vastaavan henkilön nimen ja allekirjoituksen. Tämän jälkeen lomake lähetetään tuomioistuimeen faksilla, sähköpostilla tai muilla keinoin. Jos vaatimus on esitetty lainsäädännön mukaisesti faksilla tai sähköpostilla, tuomioistuimen kirjaajan on toimitettava siitä viran puolesta jäljennös sen osapuolen kustannuksella, jolle tämä velvoite kuuluu.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Vastine annetaan tiedoksi samalla tavoin kuin oikeudenkäyntiasiakirja. Ks. vastaus kysymykseen 9.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Siviiliprosessilain 208 §:n mukaan seuraamus siitä, ettei kanteeseen anneta vastinetta laissa vahvistetussa määräajassa, on sama riippumatta tavasta, jolla vastine olisi esitetty. Tällöin vastaaja menettää oikeuden esittää lisänäyttöä ja vedota muihin kuin oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyviin väitteisiin, mikäli laissa ei säädetä toisin.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ks. vastaus kysymykseen 9.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ks. vastaus kysymykseen 9.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ks. vastaus kysymykseen 9.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ks. vastaus kysymyksiin 1 ja 9.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Pakkotäytäntöönpanomenettelyn yhteydessä annettuihin oikeudellisiin asiakirjoihin sovelletaan samoja yleislainsäädännön sääntöjä kuin oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoon. Ks. vastaus kysymykseen 1.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät voi. Tuomioistuinportaalin (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) tai tiettyjen tuomioistuinten yhteydessä olevien neuvontapisteiden (Info chiosc) kautta voi kuitenkin tutustua päätöksiä koskeviin lyhennelmiin viitenumeron, asian kohteen ja osapuolten nimien perusteella. On tarkoitus, että tulevaisuudessa tuomioistuimen aineistoon voi tutustua maksua vastaan myös kotoa.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Slovenia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä. Siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) mukaan siviilioikeudellisissa menettelyissä on mahdollista jättää hakemuksia myös sähköisessä muodossa tai järjestää oikeudenkäynti internetin välityksellä.

Lain 105 b §:ssä säädetään tarkemmin, että hakemukset jätetään siviilioikeudellisissa menettelyissä kirjallisesti. Kirjallinen hakemus on kirjoitettu tai tulostettu ja omakätisesti allekirjoitettu (fyysinen hakemus) tai sähköisessä muodossa oleva hakemus, jossa on käsin kirjoitettua allekirjoitusta vastaava sähköinen allekirjoitus. Fyysisessä muodossa oleva hakemus lähetetään postitse, sähköisesti tai viestintäteknologiaa käyttäen, toimitetaan suoraan tai sen toimittaa henkilö, joka toimittaa hakemuksia työkseen (poslovni ponudnik). Sähköisessä muodossa oleva hakemus toimitetaan tuomioistuimen tietojärjestelmään ja järjestelmä ilmoittaa hakijalle automaattisesti hakemuksen vastaanottamisesta.

Voimassa olevista kauppa- ja siviilioikeudellisiin menettelyihin sovellettavista säädöksistä (lait ja johdettu oikeus) huolimatta tällä hetkellä on mahdollista käynnistää internetin kautta tai sähköisessä muodossa ainoastaan menettelyt, jotka on otettu e-Sodstvo-oikeusportaaliin. Täytäntöönpanomenettelyissä on mahdollista jättää täytäntöönpanohakemuksia ja muita hakemuksia sähköisessä muodossa ja laatia ja antaa tiedoksi tuomioistuimen asiakirjoja. Joillekin vastaanottajille sähköinen tiedoksianto on pakollista (notaarit ja asianajajat). Maksukyvyttömyysmenettelyissä hakemusten jättäminen ja päätösten antaminen ja maarekisterimenettelyissä maarekisterihakemusten jättäminen ja päätösten antaminen on mahdollista sähköisessä muodossa.

Sloveniassa on tätä varten e-Sodstvo-portaali, jonka kautta asiakirjoja voidaan toimittaa sähköisessä muodossa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköisten hakemusten jättäminen ja sähköinen tiedoksianto on mahdollista siviilioikeudenkäynneissä ja muissa siviilioikeudellisissa menettelyissä. Tällöin sovelletaan siviiliprosessilain säännöksiä.

Maarekisterimenettely voidaan käynnistää ainoastaan internetissä, sillä maarekisterilain (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK) 125 a §:n mukaan asiakirjat on jätettävä sähköisesti. Hakija voi kuitenkin jättää hakemuksen omistusoikeuden kirjaamisesta edukseen myös kirjauttamalla hakemuksen maarekisterituomioistuimen pöytäkirjaan henkilökohtaisesti virka-aikana siinä tuomioistuimessa, jonka alueella hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee. Maarekisterituomioistuimelle on annettava kaikki lain 142 §:ssä tarkoitetut asiakirjat, joihin pyydetty kirjaus perustuu, ja maksettava hakemukseen sovellettavat maksut. Hakijan, joka on itse jättänyt sähköisen maarekisterihakemuksen, ja notaarin, asianajajan, kiinteistöyhtiön tai syyttäjän, joka edustaa hakijaa maarekisterimenettelyssä, on jätettävä kaikki hakemukset sähköisesti (maarekisterilain 125 a §:n 4 momentti).

Muissa menettelyissä, jotka on mahdollista käynnistää sähköisesti, on lain mukaan edelleen mahdollista jättää hakemus myös paperimuodossa.

Täytäntöönpano: Täytäntöönpanoa ja turvaamistoimia koskevan lain (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) 29 §:n 2 momentissa säädetään, että oikeusministeri määrää, minkä tyyppisissä täytäntöönpanomenettelyissä täytäntöönpanohakemukset ja muut asiakirjat jätetään sähköisesti ja tallennetaan tietojärjestelmään automaattisesti ja mikä on menettelyn kulku. Edellä mainitun artiklan mukaisesti lomakkeita, erilaisia täytäntöönpanotyyppejä ja automatisoitua täytäntöönpanomenettelyä koskevien sääntöjen (Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in avtomatiziranem izvršilnem postopku) liitteessä 5 kerrotaan, mitä hakemuksia voi toimittaa e-Sodstvo-oikeusportaaliin kuuluvan, täytäntöönpanomenettelyille tarkoitetun e-Izvršba-portaalin kautta. e-Izvršba-portaalin kautta hakemukset voidaan jättää sähköisessä muodossa.

Maksukyvyttömyysmenettelyt: Selvittäjän on toimitettava raporttinsa, luettelot todetuista vaatimuksista ja muut asiakirjansa tuomioistuimelle sähköisessä muodossa, laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella varustettuna (yritysten rahoitusoperaatioista, maksukyvyttömyysmenettelystä ja pakollisesta purkamisesta annettu laki, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP, 98 §). Asianosaista maksukyvyttömyysmenettelyssä edustavan asianajajan on toimitettava asianosaisen vaatimukset ja muut hakemukset sähköisessä muodossa, laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella varustettuna (ZFPPIPP:n 123 a §). Muussa tapauksessa tuomioistuin hylkää hakemuksen. Asiakirjat toimitetaan asianosaista maksukyvyttömyysmenettelyssä edustavalle asianajajalle ja maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjälle suojattuun sähköpostiosoitteeseen.

Samoin tuomioistuin antaa alkuperäisen päätöksen tai määräyksen sähköisessä muodossa, laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella varustettuna (ZFPPIPP:n 124 §).

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

e-Sodstvo-tietojärjestelmään on voitava syöttää tietoja työpäivinä klo 8.00-20.00. Yleensä e-Sodstvo-tietojärjestelmä on kuitenkin käytössä ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä paitsi silloin, kun järjestelmään tehdään teknisiä päivityksiä.

Siviiliprosessilain 111 §:n mukaan ajankohtaa, jolloin sähköinen hakemus on toimitettu sähköisesti tietojärjestelmään, pidetään ajankohtana, jolloin se on toimitettu siihen tuomioistuimeen, jolle se on osoitettu. Täytäntöönpanosäädöksenä annetuissa säännöissä sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä (Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih) todetaan, että jos sähköiseen hakemukseen sovelletaan määräaikaa, hakemus katsotaan saapuneeksi sillä hetkellä, kun se e-Sodstvo-tietojärjestelmän kautta vastaanotetaan palvelimella, jolla kyseisenlaisen siviilioikeudellisen menettelyn sähköistä rekisteriä pidetään (sääntöjen 18 §).

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Jos sähköisen hakemuksen vakioimaton tekstiosuus on alun perin laadittu sähköisenä asiakirjana, se on toimitettava sähköisen hakemuksen toimittamisen yhteydessä PDF/A-muodossa. Sähköisen hakemuksen vakioimaton tekstiosuus, joka on alun perin laadittu paperilla, ja liitteet, jotka on laadittu paperilla, on muunnettava skannaamalla sähköiseen muotoon, jotta ne voidaan toimittaa sähköisesti. Tällä tavoin toimitettavan sähköisen asiakirjan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • asiakirjan on oltava PDF/A-muodossa, mustavalkoisena
 • resoluution on oltava 240–300 pistettä tuumalle
 • jos paperiasiakirja on monisivuinen, kaikki sivut on sisällytettävä samaan PDF-tiedostoon niin, että kukin sivu on omalla sivullaan ilman tyhjiä välisivuja
 • jos asiakirjoja on kaksi tai useampia, kunkin asiakirjan on oltava omana PDF-tiedostonaan.

Jos sähköinen asiakirja ei täytä näitä vaatimuksia, sähköinen hakemus katsotaan epätäydelliseksi (säännöt sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

e-Sodstvo-tietojärjestelmä on suojatussa valtion HKOM-verkossa, ja tietoja säilytetään HKOM-verkon keskuspalvelimella.

Oikeus tutustua tietoihin kuuluu oikeuksiin, joiden käyttöä Slovenian korkeimman oikeuden tietotekniikkakeskus sääntelee sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä annettujen sääntöjen mukaisesti. e-Sodstvo-tietojärjestelmän ja sen alaisuuteen kuuluvien kolmen tietojärjestelmän käyttäjien on ennen sähköistä asiointia rekisteröidyttävä järjestelmän turvallisuusohjelmaan. Käyttäjäryhmiä erotellaan sen perusteella, mikä on niiden rooli tietojärjestelmässä (tavalliset käyttäjät, rekisteröidyt käyttäjät ja valtuutetut käyttäjät). Käyttöoikeudet (sähköinen asiointi) sivustolla ja sen alasivustoilla määräytyvät sen perusteella, mihin ryhmään käyttäjä kuuluu.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköinen hakemus on aina vahvistettava hakijan sähköisellä allekirjoituksella (digitaalinen laatuvarmenne). e-Sodstvo-tietojärjestelmä kirjaa jokaiseen vastaanotettuun sähköiseen hakemukseen aikaleiman, ja hakija saa automaattisen sähköisen varmenteen ajasta, jolloin hakemus on vastaanotettu e-Sodstvo-järjestelmään.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), jonka mukaan Slovenian tuomioistuimissa maksetaan oikeudenkäyntimaksuja kyseisen lain mukaisesti. Laissa ei periaatteessa tehdä eroa sähköisten ja ei-sähköisten menettelyjen välillä, mutta se kannustaa sähköiseen asiointiin täytäntöönpanomenettelyissä, sillä sähköisessä muodossa toimitetuista hakemuksista oikeudenkäyntimaksu on 20 % pienempi kuin fyysisessä muodossa (paperilla) toimitetuista hakemuksista.

Täytäntöönpanomenettely:

Hakijalle annetaan hakemuksen sähköisen toimittamisen yhteydessä määräys suorittaa maksu kahdeksan päivän kuluessa. Tili- ja viitenumero ilmoitetaan määräyksessä. Oikeudenkäyntimaksun maksamismääräystä pidetään tiedoksiannettuna, kun hakija tai hänen edustajansa on jättänyt hakemuksen sähköisesti.

Jos hakija ei maksa oikeudenkäyntimaksua maksumääräyksen mukaisesti kahdeksan päivän kuluessa eivätkä maksusta vapauttamisen, maksun lykkäyksen tai osamaksun ehdot täyty, hakemusta pidetään peruttuna. Poikkeuksena on täytäntöönpanohakemuksen jättäminen sähköisessä muodossa virallisen asiakirjan perusteella, jolloin maksuvelvollisuus syntyy, kun pyyntö syötetään tietojärjestelmään. Hakija ei saa maksumääräystä, vaan tiedot, joiden avulla oikeudenkäyntimaksun voi suorittaa. Jos hakija ei kahdeksan päivän määräajassa maksa oikeudenkäyntimaksua viralliseen asiakirjaan perustuvasta täytäntöönpanopyynnöstä, josta vastaa virallisten asiakirjojen keskusosasto COVL (centralni oddelek za verodostojno listino), katsotaan, että täytäntöönpanohakemusta ei ole jätetty.

Jos kyseessä on jokin muu sähköinen hakemus kuin viralliseen asiakirjaan perustuva täytäntöönpanohakemus, oikeudenkäyntimaksun suorittamiseen pätevät samat säännöt kuin yleensäkin. Siinä tapauksessa, että viralliseen asiakirjaan perustuva täytäntöönpanopyyntö esitetään fyysisessä muodossa (paperilla) eikä hakija maksa oikeudenkäyntimaksua pyyntölomakkeessa esitettyjen tietojen perusteella, tuomioistuin lähettää hakijalle maksumääräyksen.

Maarekisterimenettely: Jos maarekisterihakemuksesta tai muusta sähköisestä hakemuksesta on maksettava oikeudenkäyntimaksu, hakemuksen sähköisen toimittamisen yhteydessä annetaan määräys suorittaa maksu kahdeksan päivän kuluessa. Tili- ja viitenumero ilmoitetaan määräyksessä. Oikeudenkäyntimaksun maksamismääräystä pidetään tiedoksiannettuna, kun hakija tai hänen edustajansa on jättänyt hakemuksen sähköisesti. Jos hakija ei maksa oikeudenkäyntimaksua maksumääräyksen mukaisesti kahdeksan päivän kuluessa, hakemusta pidetään peruttuna.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköisesti toimitettujen pyyntöjen ja hakemusten perumiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin paperilla toimitettujen pyyntöjen ja hakemusten perumiseen. Automatisoiduissa täytäntöönpano-, maksukyvyttömyys- ja maarekisterimenettelyissä peruminen on mahdollista myös sähköisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kuten kohdassa 1 mainittiin, voimassa olevista säädöksistä huolimatta sähköinen asiointi ei ole mahdollista kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä.

Lomakkeita, erilaisia täytäntöönpanotyyppejä ja automatisoitua täytäntöönpanomenettelyä koskevissa säännöissä on luettelo hakemuksista ja muista asiakirjoista, jotka voidaan täytäntöönpanomenettelyssä toimittaa sähköisesti. Jos vastapuoli haluaa täytäntöönpanomenettelyssä toimittaa vastauksensa tai sähköisen hakemuksen e-Sodstvo-portaalin e-Izvršba-sivujen (sähköinen täytäntöönpano) kautta, sen on täytettävä e-Sodstvo-tietojärjestelmän ulkopuolisille valtuutetulle käyttäjille asetetut ehdot (avoin suojattu sähköposti, slovenialaisen varmentajan antama digitaalinen laatuvarmenne, joka on kytketty veronumeroon) ja muut ehdot siitä riippuen, mistä käyttäjäryhmästä on kyse (säännöt sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä, 12 §).

Ks. kohdan 2 vastaus, jossa on tietoa velvollisuuksista, jotka koskevat joitakin sähköisessä muodossa asiakirjoja toimittavia ja maksukyvyttömyysmenettelyyn osallistuvia.

Maarekisterimenettelyssä ja joissakin täytäntöönpanomenettelyissä on mahdollista toimittaa myös vastine tai hakea muutosta internetin kautta. Joidenkin osallistujien (asianajajat, notaarit, valtiolliset elimet, kiinteistöyhtiöt) on maarekisterimenettelyissä toimitettava kaikki asiakirjat sähköisessä muodossa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Jos vastapuoli ei anna vastinetta, sähköinen menettely etenee aivan kuten kirjallinen menettely. Kun vastaajalle tai velalliselle asetettu määräaika on kulunut umpeen, tuomioistuin tekee päätöksen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ks. kohta 10 – sama kysymys.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Siviiliprosessilaissa (16 a §) säädetään, että sähköinen asiakirja vastaa kirjallista asiakirjaa, jos tuomioistuin pystyy käsittelemään sähköisessä muodossa olevia tietoja ja niiden myöhempi käyttö on mahdollista, ja että sähköisessä muodossa olevien tietojen todistusarvoa ei saa kiistää pelkästään siksi, että tiedot ovat sähköisessä muodossa. Samoin säädetään myös laissa sähköisestä asioinnista ja sähköisistä allekirjoituksista (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 13 §:n 1 momentti).

Täytäntöönpano- ja turvaamismenettelyissä asiakirjoja ja todisteita voidaan toimittaa sähköisessä muodossa. Kun ei ole kyse sähköisistä hakemuksista vaan sähköisistä asiakirjoista (liitteistä), sovelletaan sähköisiä asiakirjoja koskevien sääntöjen 19 §:n 1 ja 2 momenttia soveltuvin osin. Ks. myös vastaus 4.

Asiakirjoja voidaan esittää myös sähköisessä muodossa. Sähköinen hakemus on sähköinen asiakirja, joka sisältää asianosaisen hakemuksen siviilioikeudellisessa menettelyssä (säännöt sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä). Samoissa säännöissä määritellään myös, että sähköinen liite on sähköiseen muotoon muutettu asiakirja, joka on sähköisen hakemuksen liitteenä.

Käyttäjä jättää sähköisen hakemuksen valitsemalla e-Sodstvo-portaalissa sähköisten hakemusten jättämiseen tarkoitetun toiminnon ja täyttämällä hakemuksen vakioidussa tekstiosuudessa vaaditut tiedot verkkolomakkeen kenttiin. Jos sähköiseen hakemukseen on lain mukaan tai hakijan niin halutessa sisällytettävä perusteluja, käyttäjä luo perusteluja varten erillisen sähköisen asiakirjan (sähköisen hakemuksen vakioimaton tekstiosuus), jonka on täytettävä sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä annettujen sääntöjen 19 §:n vaatimukset, ja liittää tämän sähköisen asiakirjan e-Izvršba-hakemukseen. Käyttäjä allekirjoittaa hakemuksen sähköisellä allekirjoituksellaan. Sama koskee soveltuvin osin myös sähköisiin hakemuksiin liitettäviä sähköisiä asiakirjoja. Ks. myös edelliset vastaukset.

Koska maarekisterimenettelyssä sähköiseen muotoon muunnettu asiakirja saa alkuperäisen asiakirjan luonteen (todistusvoima), oikeusvarmuuden takia ainoastaan notaari (julkista luottamusta nauttivana henkilönä) voi muuntaa yksityisiä asiakirjoja (sopimuksia) sähköiseen muotoon. Notaarin on säilytettävä tällaiset asiakirjat asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti, kunnes niiden maarekisterikirjaus saa lainvoiman. Asianosainen/hakija voi itse muuntaa sähköiseen muotoon muita asiakirjoja, joihin kirjaus perustuu (tuomioistuimen ja muiden valtiollisten elinten) päätökset.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä annettujen sääntöjen mukaan sähköistä tuomioistuimen päätöstä pidetään alkuperäisenä tuomioistuimen päätöksenä. Kun tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi sähköisesti, tuomioistuimen päätös lähetetään sähköisenä asiakirjana. Kun tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi postitse, sähköinen tuomioistuimen päätös lähetetään tulostettuna asiakirjana.

Huomattakoon, että säädöksistä huolimatta kauppa- ja siviilioikeudellisissa menettelyissä ei tällä hetkellä ole käytännössä mahdollista lähettää asiakirjoja sähköisesti muissa kuin maarekisteri-, maksukyvyttömyys- ja täytäntöönpanomenettelyissä. Täytäntöönpanomenettelyissä myös oikeudelliset asiakirjat on toimitettu ja annettu tiedoksi asianajajille ja täytäntöönpanijoille sähköisessä muodossa 10.4.2014 alkaen.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Tuomarijaoston puheenjohtaja allekirjoittaa sähköisessä muodossa annetun tuomion tai päätöksen omalla sähköisellä allekirjoituksellaan ja laatuvarmenteella vahvistetulla tuomioistuimen sähköisellä allekirjoituksella. Jos tuomarijaoston puheenjohtajan sähköinen allekirjoitus, jossa mainitaan myös tuomioistuin, on vahvistettu laatuvarmenteella, tuomioistuimen sähköistä allekirjoitusta ei tarvita. Tietojärjestelmässä automaattisesti käsiteltävissä tuomioissa voi olla allekirjoituksen ja leiman sijaan niiden kuva.

Päätös, joka on annettu fyysisessä tai sähköisessä muodossa, voidaan antaa asianosaiselle tiedoksi oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sähköisenä (skannattuna) jäljennöksenä tai sähköisessä muodossa. Ks. myös lisähuomautus kohdassa 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kuten on jo mainittu, voimassa olevista säädöksistä huolimatta sähköisten hakemusten jättäminen tai sähköinen muutoksenhaku ei ole mahdollista kaikissa menettelyissä. Se on kuitenkin mahdollista täytäntöönpano-, maksukyvyttömyys- ja maarekisterimenettelyissä, jos hakija täyttää e-Sodstvo-tietojärjestelmän käyttäjille asetetut ehdot. Ks. myös edelliset vastaukset.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä. Sähköinen täytäntöönpano on mahdollista e-Sodstvo-portaalin kautta. Portaalin e-Izvršba-osion kautta hakija voi jättää viralliseen asiakirjaan perustuvan täytäntöönpanopyynnön rekisteröidyn käyttäjän ja ulkopuolisen valtuutetun käyttäjän ominaisuudessa. Täytäntöönpanoasiakirjaan perustuvan täytäntöönpanopyynnön ja turvaamistoimia koskevan pyynnön hakija voi kuitenkin jättää e-Izvršba-järjestelmän kautta ainoastaan ulkopuolisen valtuutetun käyttäjän ominaisuudessa. Huomattakoon, että kyseessä on täytäntöönpano- ja turvaamistoimia koskeva menettely, josta säädetään Slovenian lainsäädännössä (ZIZ).

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianosaisilla on oikeus tutustua tietojärjestelmässä sähköisessä muodossa oleviin asiakirjoihin ja kopioida niitä, kunhan asianosainen todistaa henkilöllisyytensä laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella.

Käyttäjä, joka on jättänyt sähköisen hakemuksen e-Izvršba-sivujen kautta, voi paikallistuomioistuimissa (okrajno sodišče) vireille pannuissa täytäntöönpano- ja turvaamistoimia koskevissa menettelyissä katsella omia asiakirjojaan sekä prosessitoimia koskevia asiakirjoja asiassa, jossa käyttäjä on jättänyt sähköisen hakemuksen, jossa hänet on mainittu osallisena. Lomakkeita, erilaisia täytäntöönpanotyyppejä ja automatisoitua täytäntöönpanomenettelyä koskevissa säännöissä kerrotaan, mitä tietoja kuhunkin käyttäjäryhmään kuuluvat käyttäjät saavat katsella.

Tietojen katselu on mahdollista myös maarekisterimenettelyissä. Täytäntöönpanomenettelystä poiketen lainvoimaisia maarekisterikirjauksia voivat katsella kaikki rekisteröidyt käyttäjät (eivät siis ainoastaan hakijat ja muut osalliset). Ainoastaan prosessitoimet (hakemus, tuomioistuimen päätös ym.) ovat kaikkien nähtävillä mutta eivät liitteet. Tarkoituksena on suojata osallisten henkilötietoja.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.uradni-list.si/

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.sodisce.si/

Päivitetty viimeksi: 10/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Slovakia

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Tuomioistuinmenettely voidaan panna vireille – eli kanne nostaa tai muu hakemus toimittaa – sähköisesti, mikäli käytetään varmennettua sähköistä allekirjoitusta.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen toimittaminen on mahdollista kaikentyyppisille kanteille ja muille hakemuksille. Jos pääasian käsittelyä koskeva kanne toimitetaan sähköisesti ilman vahvistusta (varmennettua sähköistä allekirjoitusta), se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota kannetta käsiteltäväksi. Tuomioistuin ei erikseen pyydä toimittamaan kannetta uudelleen.

Hakemusasioissa haastehakemus voidaan toimittaa mille tahansa piirituomioistuimelle, jolloin se on velvollinen kirjaamaan sen ja toimittamaan sen viipymättä toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Tällaisella toimittamisella on sama oikeusvaikutus kuin jos kanne olisi kirjattu toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Erityistä muotoa ei edellytetä, vaan kanne arvioidaan sisällön perusteella. Jos siinä annetut tiedot ovat puutteelliset, tuomioistuin antaa lausunnon, jossa osapuolta kehotetaan tarkistamaan tai täydentämään kannetta määräajassa, jonka on oltava vähintään 10 päivää.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietojen siirtämiseen ja tallentamiseen sovelletaan piirituomioistuinten, alueoikeuksien ja erikois- ja sotilastuomioistuinten hallinnosta ja menettelyistä annettua lakia 543/2005, sellaisena kuin se on muutettuna (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy), jäljempänä ’tuomioistuinten hallinto- ja menettelysäännöt’.

a) Sähköisesti allekirjoitettujen kanteiden vastaanottamiseen sovelletaan sähköisestä allekirjoituksesta ja eräiden lakien muuttamisesta annettua lakia 215/2002, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 679/2004, (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) ja Slovakian kansallisen turvallisuusviranomaisen NBÚ:n (Národný bezpečnostný úrad) määräystä 542/2002 sähköisen allekirjoituksen menetelmästä ja menettelystä kaupallisissa ja hallinnollisissa suhteissa (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Tällä tavoin vastaanotettu kanne toimitetaan kirjaamoon, joka menettelee tuomioistuinten hallinto- ja menettelysääntöjen 129 §:n mukaisesti. Kirjaamo kirjaa kanteet ohjelmasovellusta käyttäen.

b) Kanteet, joita ei ole allekirjoitettu sähköisesti, toimitetaan välittömästi niiden vastaanottamisen jälkeen kirjaamoon, joka menettelee tuomioistuinten hallinto- ja menettelysääntöjen 129 §:n mukaisesti.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Jos kanne toimitetaan sähköisesti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta, se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Muussa tapauksessa tuomioistuin ei ota kannetta käsiteltäväksi. Jos kanne on allekirjoitettu varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. Toimittamisen tarkka kellonaika kirjataan muistiin.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeudenkäyntimaksu kattaa jäljennösten ottamisen kanteesta ja sen liitteistä tuomioistuimen asiakirja-aineistoon tallettamista ja osapuolille toimittamista varten, jos kanne on toimitettu sähköisin keinoin ja sähköisesti allekirjoitettuna noudattaen sähköisestä allekirjoituksesta ja eräiden lakien muuttamisesta annettua lakia 215/2002, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 679/2004, ja Slovakian kansallisen turvallisuusviranomaisen NBÚ:n määräystä 542/2002 sähköisen allekirjoituksen menetelmästä ja menettelystä kaupallisissa ja hallinnollisissa suhteissa. Taksa on 0,10 euroa/sivu mutta vähintään 10 euroa jokaisesta kanteesta tai muusta menettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta liitteineen ja vähintään 3 euroa kaikista muista hakemuksista liitteineen (oikeudenkäyntimaksuista annetun lain 71/1992, sellaisena kuin se on muutettuna, (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení) liitteessä oleva 20a kohta).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä, kanne voidaan sen toimitustavasta riippumatta peruuttaa osittain tai kokonaan.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimia näin, mutta se ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköiseen asiointiin sovelletaan piirituomioistuinten, alueoikeuksien ja erikois- ja sotilastuomioistuinten hallinnosta ja menettelyistä annettua lakia 543/2005, sellaisena kuin se on muutettuna.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköiseen asiointiin sovelletaan piirituomioistuinten, alueoikeuksien ja erikois- ja sotilastuomioistuinten hallinnosta ja menettelyistä annettua lakia 543/2005, sellaisena kuin se on muutettuna.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Jos kyse on todisteiden vastaanottamisesta, todisteina ja todistelukeinoina voidaan käyttää mitä tahansa keinoja, joiden avulla voidaan määrittää asian tosiseikasto, ja kaikentyyppisissä menettelyissä. Tuomioistuimelle voidaan toimittaa asiakirjoja riita-asiain siviiliprosessilain (Civilný sporový poriadok) 125 §:ssä määritellyin ehdoin.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Asiakirjoja voidaan riita-asiain siviiliprosessilain 105 §: n mukaisesti antaa tiedoksi myös sähköisesti. Tuomioistuimen asiakirja katsotaan annetuksi tiedoksi viidentenä päivänä sen lähettämisestä, vaikka vastaanottaja ei olisi lukenut asiakirjaa.

Sähköinen tiedoksianto on kuitenkin suljettu pois, jos kyse on tuomioista, muista tuomioistuimen päätöksistä, haasteista tai muista sellaisista asiakirjoista, jotka on lain mukaan annettava tiedoksi henkilökohtaisesti. Tuomio on aina annettava tiedoksi henkilökohtaisesti ilman mahdollisuutta sähköiseen tiedoksiantoon.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Tuomio annetaan kirjallisessa muodossa käyttäen tietoteknistä mallia, johon on esipainettu Slovakian tasavallan vaakuna ja teksti: ”Slovakian tasavallan nimissä annettu tuomio”. Asiakirjan allekirjoittaa oikeuden puheenjohtaja tai yhden tuomarin kokoonpanossa tuomari.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan tehdä sähköisesti. Jos muutoksenhakemus toimitetaan sähköisesti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta, se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Jos hakija ei toimi näin, hakemusta ei oteta käsiteltäväksi. Muutoksenhakua koskevaa päätöstä ei voida toimittaa sähköisesti vaan pelkästään kirjallisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Päätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus voidaan tehdä sähköisesti. Jos hakemus toimitetaan sähköisesti ilman varmennettua sähköistä allekirjoitusta, se on toimitettava uudelleen 10 päivän kuluessa kirjallisessa muodossa tai sähköisesti siten, että se allekirjoitetaan varmennetulla sähköisellä allekirjoituksella. Jos osapuoli ei toimi näin, hakemusta ei oteta käsiteltäväksi.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Osapuolet ja asianajajat voivat tutustua asiakirjoihin ainoastaan henkilökohtaisesti tuomioistuimen henkilöstön jäsenen läsnä ollessa.

Slovakian oikeusministeriön (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) verkkosivuilla on mahdollisuus tehdä hakuja tuomioistuinten päätösten tietokannasta. Sen kautta jokainen voi hakea tuomioistuinten päätöksiä ja tutustua niihin. Hakukriteereinä ovat päätöksen antamispäivä, päätöksen antanut tuomioistuin, tunnusnumero, päätöksen muoto, päätöksen luonne, oikeuden ala, sovelletut säännökset sekä päätöksen antaneen tuomarin tai tuomioistuimen virkamiehen etu- ja sukunimi. Päätöksiä voi hakea myös sanahaulla (ns. fulltext).

Päivitetty viimeksi: 16/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Suomi

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia voidaan käyttää tehtäessä haastehakemus riidattomissa velkomusasioissa, haettaessa oikeusapua (sekä haettaessa puolustajan määräyksiä, asianomistajan avustajan määräyksiä ja avustajan hakiessa palkkio- ja kuluvaatimuksia valtion varoista) sekä haettaessa ulosottoa (lähetettäessä yksityisoikeudellisten asioiden ulosottohakemuksia, jotka perustuvat käräjäoikeuden antamaan päätökseen tai tuomioon).

Suomessa ei ole menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus asiointiin.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköisessä asioinnissa on käytössä paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille XML-tiedostomalli. Erillisessä asiointipalvelussa on kansalaisten ja yritysten käytössä sähköinen verkkolomake.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuinten asiointipalvelu on toteutettu suojatulla https-tiedonsiirtoprotokollalla. Tuomioistuimen toimittamat tiedot ovat suojatulla palvelimella, jolta asianosainen käy noutamassa asiakirjat.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Noudettaessa asiakirjoja suojatulta palvelimelta, käyttäjältä edellytetään tunnistautumista.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisen menettelyn maksut eivät eroa maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä.  Käräjäoikeudet perivät asian käsittelyn päätyttyä hakemusasian hakijalta ja riita-asian kantajalta maksun, jonka suuruus vaihtelee asian laadun ja käsittelytarpeen mukaan.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköistä menettelyä koskevat samat periaatteet kuin perinteisillä kirjallisilla menettelyillä vireille pantuja kanteita.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimittaa vastauksensa internetin välityksellä, mutta internetin käyttö ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Riita-asian käsittelyssä ei ole eroa sähköisen menettelyn ja tavanomaisen menettelyn välillä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Riita-asian käsittelyssä ei ole eroa sähköisen menettelyn ja tavanomaisen menettelyn välillä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä.  Haastehakemus, vastaus ja muu oikeudenkäyntiasiakirja saadaan toimittaa tuomioistuimelle myös sähköpostitse.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Muut kuin todisteellisesti tiedoksi annettavat asiakirjat (esimerkiksi vastapuolen lausumat, kutsut riita-asian valmisteluistuntoon ja pääkäsittelyyn, tuomioistuimen laatimat yhteenvedot yms.) voidaan lähettää suoraan asianosaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätös voidaan asianosaisen pyynnöstä toimittaa hänelle myös sähköisesti.  Asianosaisen tai tämän edustajan on tunnistauduttava noutaessaan päätösasiakirjaa sähköisestä palvelusta.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakua ei toistaiseksi voi tehdä sähköisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ulosottoa voi hakea sähköisesti. Sähköisessä palvelussa voi lähettää yksityisoikeudellisten asioiden ulosottohakemuksia, jotka perustuvat käräjäoikeuden antamaan päätökseen tai tuomioon.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä, riita-asioissa kantaja voi seurata asian etenemistä kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun, jos asia on saatettu tämän palvelun kautta vireille.

Päivitetty viimeksi: 08/02/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Ruotsi

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Riita-asioiden haastehakemusta ei toistaiseksi ole mahdollista tehdä internetin välityksellä. Haastehakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava kantajan tai hänen asiamiehensä omakätinen allekirjoitus. Allekirjoitusvaatimuksen vuoksi haastehakemusta ei voi tehdä sähköisesti.

Riita-asiaa koskevassa summaarisessa menettelyssä Linkki avautuu uuteen ikkunaankruununvoutiviranomaiselle (Kronofogdemyndigheten) tehtävä maksamismääräyksen antamista koskeva hakemus voidaan tehdä internetin välityksellä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Kuten vastauksesta kysymykseen 1 käy ilmi, tämä on mahdollista vain riita-asiaa koskevassa summaarisessa menettelyssä.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kruununvoutiviranomaiselle tehtävä maksamismääräyksen antamista koskeva sähköinen hakemus on allekirjoitettava sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklassa tarkoitetulla kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella. Kruununvoutiviranomainen voi sallia poikkeuksen allekirjoitusvaatimukseen henkilölle, jonka odotetaan tekevän suuren määrän hakemuksia turvallisella ja teknisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos maksamismääräystä koskeva asia toimitetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi tavallisena riita-asiana, sähköistä hakemusta ei tarvitse täydentää paperilla olevalla allekirjoituksella.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kuten vastauksesta kysymykseen 12 käy ilmi, internetin välityksellä on yleensä mahdollista toimittaa vastauksia ja muita oikeudenkäyntiasiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisesti voidaan toimittaa asiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti. Näin ollen periaatteessa kaikki asiakirjat haastehakemuksia lukuun ottamatta voidaan toimittaa sähköisesti. Tuomioistuin voi kuitenkin yksittäistapauksessa päättää, että lähettäjän on vahvistettava sähköisesti lähetetty asiakirja allekirjoitetulla asiakirjalla.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Mikään ei estä sitä, että tuomioistuin lähettää asiakirjan sähköisesti ja sen vastaanotto vahvistetaan esimerkiksi sähköpostin välityksellä, mikäli tätä pidetään asianmukaisena esimerkiksi suhteessa voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätökset lähetetään postitse, ellei osapuoli ole muuta pyytänyt. Tarvittaessa asiakirja voidaan lähettää faksilla tai sähköpostilla tai saattaa muulla tavoin käytettäväksi sähköisessä muodossa, mikäli se on asianmukaista esimerkiksi suhteessa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan lähettää sähköpostitse. Tarvittaessa tuomioistuin voi pyytää lähettäjää vahvistamaan muutoksenhakemuksen allekirjoitetulla asiakirjalla.

Tiedoksiantojen osalta ks. vastaus kysymykseen 13.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Edunsaaja voi tehdä hakemuksen täytäntöönpanosta itse tai asiamiehen välityksellä suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen käsittely edellyttää, että hakija (eli se, joka hakee täytäntöönpanoa) saapuu kruununvoutiviranomaisen luo. Kantajan tai hänen edustajansa on allekirjoitettava kirjallinen hakemus. Kruununvoutiviranomainen voi kuitenkin myöntää useita hakemuksia tekevälle luvan toimittaa asiakirjoja sähköisesti.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät voi.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Englanti ja Wales

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, asia voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä joko Linkki avautuu uuteen ikkunaanMoney Claim Online (MCOL) -palvelun tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanPossession Claim Online (PCOL) -palvelun välityksellä. Molempien verkkopalvelujen käytössä tukea antaa tukipalvelu (joka ei kuitenkaan tarjoa oikeudellista neuvontaa). Tukipalveluun voi ottaa yhteyttä puhelinnumeroihin 0845 601 5935 (Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ja +44 1604 619 402 (soitettaessa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta).

Lontoon Rolls Buildingin eri oikeudenkäyttöelimissä (ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) varallisuusoikeudellisiin asioihin erikoistunut Chancery Division, kauppatuomioistuin (Commercial Court), tekniikan- ja rakennusalan tuomioistuimet (Technology and Construction Court), Mercantile Court ja Admiralty Court) voidaan myös panna vireille kanteita. Tapauksia hallinnoidaan CE File -järjestelmässä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

MCOL-palvelua voidaan käyttää County Court -tuomioistuimille jätettävissä oikeudenkäyntimaksuineen ja mahdollisine asianajokustannuksineen alle 100 000 punnan (noin 125 000 euron) kiinteämääräisissä rahavaatimuksissa. Kanne voi kohdistua enintään kahta henkilöä vastaan, ja vastaajan tai vastaajien on oleskeltava Englannissa tai Walesissa. Myös kantajalla on oltava tiedoksianto-osoite Englannissa tai Walesissa.

PCOL-palvelua voidaan käyttää maaomaisuuden (käsittää myös rakennukset tai rakennusten osat) palauttamista koskevissa vaateissa. Se kattaa asuinkiinteistöjen hallintaa koskevat vaatimukset, joita vuokranantaja esittää vuokralaista vastaan yksinomaan vuokrarästien perusteella (mutta ei kata vuokrasuhteen purkamista) tai kiinnitysvelallinen kiinnityksenhaltijaa vastaan yksinomaan kiinnityksen perusteella suoritettavien määrien laiminlyönnin perusteella. Se ei kata mitään muita korjaustoimenpiteitä kuin vuokrarästien tai kiinnelainan mukaisten lyhennysten, korkojen ja kulujen suorittamisen. Kuten MCOL-palvelussa, kaikilla vastaajilla on oltava tiedoksianto-osoite Englannissa tai Walesissa ja velkojalla on oltava Englannissa tai Walesissa osoite, johon asiakirjat voidaan toimittaa. Kantajan on myös voitava antaa kohteena olevaa maaomaisuutta koskeva postinumero, ja hänellä on oltava sähköpostiosoite.

Sekä MCOL-palvelussa että PCOL-palvelussa hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt, psyykkisesti toimintakykyinen, hän ei saa saada oikeusapua vuoden 1988 oikeusapua koskevan säädöksen mukaisesti eikä hän saa olla haitantekotarkoituksessa kanteita vireille paneva henkilö (High Courtin tuomari on kieltänyt henkilöä panemasta vireille menettelyjä missään Englannin ja Walesin alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) ilman lupaa). Kannetta ei voi nostaa hallitusta tai kuningashuonetta vastaan.

Tällaisia asioita ei tarvitse saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä.

CE File ‑järjestelmä on käytettävissä kaikkia kanteita varten (lukuun ottamatta maksuista vapauttamista (fee remission) koskevaa hakemusta), jotka muuten toimitettaisiin Rolls Buildingiin. Jos kannetta ei panna vireille CE File ‑järjestelmän välityksellä, molemmat keinot ovat mahdollisia.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sekä MCOL-palvelu että PCOL-palvelu ovat käytettävissä kaikkina aikoina. Kun kannehakemus vastaanotetaan tuomioistuimen aukiolopäivänä ennen kello yhdeksää aamulla, hakemus käsitellään samana päivänä. Kun se vastaanotetaan kello yhdeksän jälkeen, hakemus käsitellään tuomioistuimen seuraavana aukiolopäivänä. Tavallisesti kannehakemus tulostetaan ja postitetaan vastaajalle sen käsittelypäivänä.

Myös CE File ‑järjestelmä on käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä säännöllisiä huoltoja lukuun ottamatta.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sekä MCOL- että PCOL-palvelussa hakijaa pyydetään täyttämään useita näkymiä. Kukin näkymä koskee tiettyä vaadittavaa tietoa, kuten velkojan koko nimeä ja osoitetta, vastaajan tai vastaajien koko nimeä ja osoitetta sekä vaadittua rahamäärää ja kanteen yksityiskohtia.

Tiedot tallentuvat MCOL- ja PCOL-järjestelmissä automaattisesti, kun ne on syötetty näkymään. Jos näkymät on täytetty vain osittain, velkoja voi tallentaa tiedot valitsemalla vaihtoehdon Tallenna, joka on näkyvissä kunkin näkymän ylä- ja alareunassa. MCOL-järjestelmässä tiedot säilytetään 28 päivän ajan, jotta velkojalla on riittävästi aikaa kerätä kaikki tarvittavat lisätiedot. PCOL-järjestelmässä hakemusluonnos säilytetään siihen saakka, kun käyttäjä joko jättää hakemuksen tai poistaa sen.

Alustavat tiedot asianosaisista ja näiden asianajajista toimitetaan sähköisellä lomakkeella. Asianosainen voi ladata CE File ‑järjestelmään asiakirjoja samalla tavalla kuin toimittaisi niitä kansliaan. Ainoastaan tiedostojen koko on rajattu. Jos asiakirja on tiedostona liian iso, se on toimitettava jaettuna useampaan osaan.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää sekä MCOL- että PCOL-järjestelmässä. Koska tietyt velkojan toimittamat tiedot voivat olla arkaluonteisia, turvallisuus taataan käyttäjätunnuksella ja salasanoilla. Verkkosivuston turvallisuus on suojattu ja internetin kautta kulkevat tiedot salataan. Asianosaisten on kuitenkin otettava huomioon, että lähetettyä tai vastaanotettua sähköpostia ei ole suojattu.

Velkojien on rekisteröidyttävä MCOL- ja PCOL-verkkosivustoille. Vasta sen jälkeen vaatimus voidaan esittää verkossa. Rekisteröitymisen jälkeen hakijaa pyydetään valitsemaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnuksen ja salasanan on oltava pituudeltaan 8–12 merkkiä, ja niissä on oltava sekä kirjaimia että numeroita.

MCOL- ja PCOL-palvelussa velkojaa pyydetään myös valitsemaan turvakysymys sekä kirjoittamaan siihen vastaus rekisteröityessään. Sitä kysytään, jos velkoja unohtaa salasanansa. Järjestelmä lähettää salasanan edellyttäen, että turvakysymykseen on vastattu oikein. Jos käyttäjätunnus unohtuu, sitä ei voi saada uudestaan.

CE File on turvallinen menetelmä tiedonsiirtoon sekä tuomioistuinten välillä että asianosaisten ja näiden pankkien välillä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta ei edellytetä. Kysymykseen 5 annetussa vastauksessa kuvattua kirjautumismenettelyä kuitenkin sovelletaan. Hakemuksen toimittamisen kellonaika määrittää päivän, jona hakemus käsitellään, kuten vastauksessa kysymykseen 3 selitetään.

Koska CE File on asiakirjojen tallennusmenetelmä, sähköistä allekirjoitusta ei edellytetä. Toimittamisen ajankohta on joko asiaankuuluvan maksun suorittamisajankohta tai tätä koskevissa säännöissä määritetty päivämäärä ja kellonaika.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisesti vireille pantuihin kanteisiin liittyvät maksut ovat pienempiä kuin kirjallisesti vireille pantuihin kanteisiin liittyvät maksut, koska ne työllistävät vähemmän tuomioistuimen henkilöstöä. Sekä MCOL- että PCOL-palveluihin liittyvät maksut suoritetaan pankki- tai luottokortilla. PCOL-palveluun liittyvät maksut voidaan suorittaa myös suoraveloituksella organisaatioiden ja asianajajien osalta. Henkilöt, jotka voivat hakea vapautusta maksuista, eivät voi käyttää MCOL- tai PCOL-palvelua. Jos maksusta haetaan vapautusta, hakemukseen on liitettävä näyttöä, joka tuomioistuimen henkilöstöön kuuluvan on tarkistettava. Tämän vuoksi maksuvapautusta ei voi hakea verkossa. Kantajien, jotka katsovat olevansa oikeutettuja maksuvapautuksiin, on otettava yhteyttä paikalliseen tuomioistuimeen ja toimitettava hakemuksensa mukana kirjallinen kanne.

Suoritettavat maksut ovat samat kuin kirjallisesti toimitetussa asiassa. Ne voi maksaa luottokortilla tai tililtä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

MCOL- ja PCOL-palveluissa tallennetut kanteet ja vaatimukset voidaan poistaa ennen niiden toimittamista, mutta sen jälkeen niitä ei voi poistaa. MCOL- tai PCOL-palvelun välityksellä vireille pantu asia voidaan peruuttaa samalla tavalla kuin ei-sähköisessä menettelyssä. Kun peruuttamishakemus esitetään menettelyn vireillepanon jälkeen, oikeudenkäyntimaksuja ei palauteta.

CE File ‑järjestelmässä asia voidaan perua samalla tavalla kuin kansliaan toimitettu hakemus.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Jos kanne on nostettu MCOL- tai PCOL-palvelun välityksellä, vastaaja voi toimittaa vastauksensa sähköisesti käyttäen hakemuslomakkeessa esitettyä kirjautumissalasanaa. Internetin käyttö ei ole pakollista.

CE File ‑järjestelmässä vireille pantu asia säilyy järjestelmässä, jos mitään sääntöä ei ole.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Vastaaja voi vastata kanteeseen verkossa MCOL-palvelua käyttäen viidellä tavalla. Hän voi

 • suorittaa vaateen kokonaisuudessaan
 • hyväksyä vaateen kokonaisuudessaan
 • hyväksyä vaateen osittain
 • esittää saantitodistuksen
 • antaa vastineen
 • esittää vastakanteen kantajaa vastaan.

Jos vastaaja toimittaa vastineen, asia siirretään vastaajan paikalliseen tuomioistuimeen. Jos vastaaja toimittaa vastakanteen, asia siirretään toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Molemmissa tapauksissa asian käsittely etenee samalla tavalla kuin muulla kuin sähköisellä tavalla vireille pantu asia.

Jos vastaaja hyväksyy vaateen osittain, velkojalta kysytään, hyväksyykö tämä osittaisen maksun. Jos velkoja hyväksyy sen, hän voi pyytää tuomioistuinta tuomitsemaan vastaajan ja lähettämään maksumääräyksen. Jos velkoja ei hyväksy osittaista maksua, asia etenee riitautettuna asiana.

Jos vastaaja vastaa hallintaa koskevaan vaatimukseen, jäljennös vastauksesta toimitetaan kantajalle ja liitetään oikeudenkäyntiasiakirjoihin hallintaa koskevaa alustavaa käsittelyä varten. Vastaajat voivat täyttää PCOL-palvelussa vastauslomakkeen, joka on varallisuutta koskeva lausunto. Se vaaditaan etukäteen hallintaa koskevaa käsittelyä varten.

CE File -järjestelmään sisältyvän asian vastaajalla on käytettävissään samat vaihtoehdot kuin CE File -järjestelmään sisältymättömässä asiassa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei vastaa kanteeseen, velkoja voi hakea yksipuolista tuomiota verkossa MCOL-palvelun välityksellä. Hakemus voidaan jättää valitsemalla vaihtoehto ”Judgment Start”. Velkojaa pyydetään päättämään, haluaako hän, että vastaaja suorittaa vaateen osissa vai kertamaksuna. Jos velkoja on vaatinut alkuperäisessä hakemuksessaan myös korkoja, hänellä on oikeus vaatia maksettavaksi korkoa vireillepanopäivästä aina päivään, jona tuomiota haetaan. Kuten asian tuomioistuimen käsiteltäväksi saattamisen yhteydessä, myös tuomion hakemista koskeva pyyntö, joka toimitetaan MCOL-palvelussa ennen aamuyhdeksää tuomioistuimen aukioloaikana, käsitellään saman päivän aikana. Jos pyyntö toimitetaan kello yhdeksän jälkeen, se käsitellään tuomioistuimen seuraavana aukiolopäivänä. Tällöin se ilmestyy MCOL-palveluun seuraavana päivänä.

PCOL-palvelua voidaan käyttää siihen, että tuomioistuinta pyydetään vahvistamaan luovutuspäivämäärä, jos vastaaja ei ole noudattanut luovutusmääräyksen ehtoja. Tässä vaaditut todisteet on kuitenkin toimitettava suoraan tuomioistuimeen. Niitä ei voida liittää verkossa tehtyyn hakemukseen.

Jos vastaaja ei osallistu CE File ‑järjestelmään sisällytettyä tapausta koskevaan menettelyyn, tulos on sama kuin CE File ‑järjestelmän ulkopuolisessa menettelyssä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

PCOL-palvelun avulla kantajat voivat toimittaa seuraavat asiakirjat sähköisesti:

 • Yleinen kirjeenvaihto
 • Yleinen hakemus
 • Käsittelyn lykkäämistä koskeva pyyntö
 • Kanteen peruuttaminen

MCOL-palvelun avulla kantajat voivat sähköisesti myös

 • pyytää myöntämiseen tai osittaiseen myöntämiseen perustuvaa tuomiota tai yksipuolista tuomiota
 • hakea täytäntöönpanomääräystä.

Kantajat ja vastaajat voivat lähettää MCOL- ja PCOL-palveluiden välityksellä sähköpostia ja kyselyitä. Yleistä kirjeenvaihtoa tai yleisiä hakemuksia ei kuitenkaan voida toimittaa sähköisesti.

Kaikki asiakirjat voidaan tallentaa CE File ‑järjestelmään sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tuomioita voidaan julkaista MCOL- ja PCOL-palveluissa, mutta ne on annettava tiedoksi säännöissä kuvatulla tavalla.

CE File ‑järjestelmässä menettelyn käynnistänyt osapuoli on vastuussa tiedoksiantamisesta.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomareilla ei ole mahdollisuutta lähettää päätöksiä sähköisesti asianosaisille.

CE File ‑järjestelmän käytöllä ei ole vaikutusta tuomioiden antamiseen.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutosta voidaan hakea PCOL-palvelun yleisessä hakemuksessa, mutta muuten muutosta ei voida hakea sähköisesti PCOL- tai MCOL-palvelujen välityksellä. Päätöksiä ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä.

CE File ‑järjestelmässä ei ole sovellusta muutoksenhakua varten.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kun kantaja pyytää yksipuolista tuomiota ja välitöntä suoritusta MCOL-palvelun välityksellä, hän voi hakea täytäntöönpanomääräystä heti, kun MCOL-palvelussa näkyy, että tuomio on annettu, ja vastaaja on laiminlyönyt tuomion ehtoja (riippumatta siitä, onko tuomio yksipuolinen vai perustuuko se myöntämiseen). Velkojan on maksettava määräyksestä maksu joko pankki- tai luottokortilla. Tämä oikeudenkäyntimaksu lisätään velkaan. Velkoja voi pyytää täytäntöönpanomääräystä verkossa kirjauduttuaan järjestelmään käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Tämän jälkeen on valittava kanne ja sen jälkeen ’täytäntöönpanomääräys’.

Määräys on annettava

joko tuomion kattaman koko velan osalta

tai, jos velka voidaan maksaa erissä, 50 punnan vähimmäiseristä tai yhdestä kuukausierästä sen mukaan, kumpi on suurempi.

Kun määräys on annettu, se toimitetaan sähköisesti vastaajan paikallisen tuomioistuimen ulosottomiehelle. Ulosottomies yrittää periä velkojan rahat useaan otteeseen.

MCOL-palvelun välityksellä ei ole saatavilla muita täytäntöönpanomenetelmiä. Niitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot esitetään Englantia ja Walesia koskevalla tietosivulla Tuomion täytäntöönpanomenettelyt.

PCOL-palvelun välityksellä voi toimittaa tuomioistuimelle haltuunottomääräystä (Warrant of Possession) koskevan hakemuksen. Tämä on keino panna täytäntöön maanhallinnasta annettuja tuomioita tai määräyksiä (tässä ’maalla’ tarkoitetaan sekä rakennuksia että maata). Jos maan hallussapitäjät eivät poistu vapaaehtoisesti, ulosottomiehellä on määräyksen nojalla valtuudet karkottaa heidät. Tästä on suoritettava maksu.

PCOL-palvelussa voidaan myös jättää tuomioistuimelle hakemus palauttamismääräyksen (Warrant of Restitution) antamisesta. Palauttamismääräykset soveltuvat ainoastaan tilanteisiin, joissa ulosottomies on onnistunut panemaan täytäntöön haltuunottomääräyksen ja aiempi hallussapitäjä on saanut omaisuuden uudelleen haltuunsa. Jos hakemuksen tueksi kuitenkin aiotaan esittää erillinen todistajanlausunto tai asiakirjoja, hakemusta ei voida toimittaa verkossa. PCOL-palvelun välityksellä ei voi hakea muita täytäntöönpanomenetelmiä.

CE File ‑järjestelmässä ei ole täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianosaiset voivat tarkastella asian tilaa verkossa. He näkevät palvelussa myös vireille panemansa asiat tai heitä vastaan nostetut kanteet.

CE Files ‑järjestelmään tallennetuissa tiedostoissa voidaan tehdä siviilioikeudellisia menettelyjä koskevien sääntöjen mukaisesti hakuja tähän tarkoitetun päätteen avulla.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMoney Claim Online

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPossession Claim Online

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCivil Procedure Rules

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö (Ministry of Justice)

Päivitetty viimeksi: 20/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Pohjois-Irlanti

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, siviilioikeudellisia tuomioistuinmenettelyjä voidaan panna vireille internetin välityksellä vähäisiä vaateita koskevan verkkopalvelun (Small Claims Online, SCOL) kautta. Se löytyy osoitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Vähäisiä vaateita koskeva verkkopalvelu (SCOL) soveltuu ilman oikeudenkäyntikuluja alle 3 000 punnan rahavaateisiin, jotka eivät koske henkilövahinkoa, tieliikenneonnettomuutta, kunnianloukkausta, maanomistusta, perintöä tai elinkorkoa tai aviovarallisuutta.

Haastettu henkilö / haastetut henkilöt (vastaaja(t)) voivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun asianmukaisen tiedoksianto-osoitteen määrittämiseksi on annettu postinumero. Jos vastaajan osoite on Englannissa, Skotlannissa tai Walesissa, kantajan on vahvistettava, että kanteen perusteena olevasta asiasta ei ole nostettu kannetta missään muussa tuomioistuimessa. Jos vastaajan osoite on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, SCOL-palvelua ei voi käyttää.

SCOL-palvelussa hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt, psyykkisesti toimintakykyinen, hän ei saa saada oikeusapua vuoden 1988 oikeusapua koskevan säädöksen mukaisesti eikä hän saa olla haitantekotarkoituksessa kanteita vireille paneva henkilö (High Courtin tuomari on kieltänyt henkilöä panemasta vireille menettelyjä missään Pohjois-Irlannin alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) ilman lupaa). Kannetta ei voi nostaa hallitusta tai kuningashuonetta vastaan.

Vähäisiä vaateita koskeva kanne voidaan panna vireille tuomioistuimen kansliassa tai verkossa SCOL-menettelyä käyttäen.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

SCOL-palvelu on tällä hetkellä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

SCOL-palvelussa hakijaa pyydetään täyttämään useita näkymiä. Kukin näkymä koskee tiettyä vaadittavaa tietoa, kuten hakijan koko nimeä ja osoitetta, vastaajan tai vastaajien koko nimeä ja osoitetta sekä vaadittua rahamäärää ja kanteen yksityiskohtia.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Koska tietyt hakijan toimittamat tiedot voivat olla arkaluonteisia, turvallisuus taataan käyttäjätunnuksella ja salasanoilla. Verkkosivuston turvallisuus on suojattu ja internetin kautta kulkevat tiedot salataan.

Hakijoiden on rekisteröidyttävä verkkosivustolle. Vasta sen jälkeen vähäisiä vaateita koskeva kanne voidaan panna vireille verkossa. Rekisteröitymisen yhteydessä hakijaa pyydetään valitsemaan käyttäjätunnus ja salasana. Salasanan on oltava vähintään 7 merkkiä pitkä, ja siinä on oltava sekä pieniä että isoja kirjaimia ja numeroita.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta ei vaadita. Hakijan on täytettävä totuusvakuutus (Statement of Truth).

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Internetin välityksellä ja muissa kuin sähköisissä menettelyissä vireille pantujen kanteiden tuomioistuinmaksut eivät poikkea toisistaan. Tuomioistuinmaksut voi maksaa pankki- tai luottokortilla tai ennalta maksuun tarkoitetulta tililtä. Henkilöt, joille myönnetään maksuvapautuksia tai huojennuksia (exemptions or remissions) maksuihin, eivät voi käyttää SCOL-palvelua.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Hakija voi tehdä ilmoituksen vireille pannun kanteen peruuttamisesta. Ilmoitus voidaan toimittaa verkossa tai tuomioistuimen kansliaan. Se muuttaa tapauksen tilan ”käsitellyksi”.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Jos kanne on pantu vireille SCOL-palvelun kautta, vastaaja voi vastata sähköisesti käyttäen haastehakemuksen alussa esitettyjä kannetta koskevia tietoja. Vastaaja voi myös vastata asiasta vastaavaan tuomioistuimen kansliaan. Internetin käyttö ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Vastaaja voi vastata kanteeseen verkossa SCOL-palvelua käyttäen kolmella tavalla. Hän voi täyttää seuraavat asiakirjat:

Vastuun ottamista koskeva lomake (Acceptance of Liability), jos vastaaja hyväksyy vaateen ja haluaa sopia asian.

Vastaajan on täytettävä asiakirja ja palautettava se, jos hän myöntää velan ja aikoo maksaa jäljellä olevan määrän. Asiakirjassa on erikseen mainittava, jos maksuajalle tarvitaan pidennystä, joko esittämällä viikossa/kuukaudessa lyhennettävä määrä tai tietty päivämäärä, jona loppuvelka voidaan suorittaa.

Ilmoitus kanteen riitauttamisesta (Notice of Dispute) – jos vastaaja haluaa riitauttaa hänelle esitetyn vaateen.

Jos vastaaja ei hyväksy vaatimusta, hänen on täytettävä ja toimitettava ilmoitus kanteen riitauttamisesta ja esitettävä perustelut sille, miksi asia on riitautettava. Kun asiakirja on tarkistettu, asia siirretään alkuperäiseen hakemukseen merkittyyn tuomioistuimen kansliaan (tavallisesti paikallisen tuomioistuimen kanslia) luetteloitavaksi (tämä tarkoittaa merkitsemistä kalenteriin) ja käsiteltäväksi. Hakijan on toimitettava jäljennökset mahdollisista asian perustelemiseen käytettävistä asiakirjoista asiasta vastaavan tuomioistuimen kansliaan viimeistään 10 päivää ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Ilmoitus kanteen riitauttamisesta ja vastakanne – jos vastaaja haluaa riitauttaa häntä vastaan nostetun kanteen ja esittää kantajaa vastaan vastakanteen. Tämä asiakirja on maksullinen, ja maksu perustuu määrään, jota vastaaja vaatii. Tästä hakemuksesta vastaajan on maksettava sähköisesti pankki- tai luottokortilla. Jos vastaajalla ei ole pankki- tai luottokorttia, hänen on toimitettava tämä asiakirja siviilioikeudelliseen käsittelykeskukseen (Civil Processing Centre), ja suoritettava maksu käteisellä, postiosoituksella tai sekillä. Sekki on osoitettava Pohjois-Irlannin oikeusvirastolle.

Kun asiakirja on tarkistettu siviilioikeudellisessa käsittelykeskuksessa, asia siirretään alkuperäiseen hakemukseen merkittyyn tuomioistuimen kansliaan (tavallisesti paikallisen tuomioistuimen kanslia) luetteloitavaksi ja käsiteltäväksi. Hakijan on toimitettava jäljennökset mahdollisista asian perustelemiseen käytettävistä asiakirjoista asiasta vastaavan tuomioistuimen kansliaan viimeistään 10 päivää ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Jos vastaaja toimittaa vastineen, asia siirretään vastaajan paikalliseen tuomioistuimeen. Jos vastaaja toimittaa vastakanteen, asia siirretään toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Molemmissa tapauksissa asian käsittely etenee samalla tavalla kuin muulla kuin sähköisellä tavalla vireille pantu asia.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei vastaa palautuspäivään mennessä, hakija voi hakea yksipuolista määräystä rahamääräisenä tai ei-rahamääräisenä (Liquidated or Unliquidated Default Decree). Yksipuolista määräystä koskeva hakemus voidaan täyttää ja toimittaa verkossa.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Yleistä verkkopalvelua asiakirjojen toimittamiseksi tuomioistuimelle ei ole käytössä, mutta tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi ilmoittaa ottavansa vastaan tiettyjä asiakirjoja sähköisesti. Asiakirjat voidaan hyväksyä toimitettavaksi rikosoikeudellisen suojatun sähköpostin (Criminal Justice Secure eMail, CJSM) tilien välillä, eli yhdestä CJSM-sähköpostiosoitteesta toiseen. Pohjois-Irlannin oikeusviraston ja muiden organisaatioiden välistä sähköistä tietojenvaihtoa Pohjois-Irlannin lastenhuoltolakiin (Children (Northern Ireland) Order 1995) liittyvissä asioissa koskevassa pöytäkirjassa esitetään hyväksyttyjen asiakirjojen vaihtoa koskevat parametrit.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei.

Linkkejä

Pohjois-Irlannin oikeushallinto (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Skotlanti

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, mutta vain yksinkertaisen menettelyn osalta. Yksinkertainen menettely on tuomioistuinmenettely, joka on suunniteltu nopeaksi, edulliseksi ja vapaamuotoiseksi tavaksi ratkaista riita-asioita, joiden rahallinen arvo on enintään 5 000 puntaa.

Lisätietoja civil online -palvelusta on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanScottish Courts and Tribunals) verkkosivustolta seuraavasta linkistä: Linkki avautuu uuteen ikkunaancivil online.

Skotlannin oikeushallinnolla on pitkään ollut tavoitteena lisätä sähköisten palvelujen tarjontaa, mutta toistaiseksi tarjolla on ainoastaan edellä mainittu toiminto. Erilaisten tuomioistuinmenettelyjen aloittaminen internetin välityksellä on keskeinen tavoite, kun sisäisiä järjestelmiä ja menettelyjä tarkistetaan.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen asiointi on mahdollista vain yksinkertaisessa menettelyssä. Menettelyjä ei toteuteta yksinomaan internetin välityksellä, ja asian voi edelleen saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi kirjallisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköiset palvelut ovat käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Vahvistus kanteen vastaanottamisesta tuomioistuimeen voidaan kuitenkin antaa vain virastoaikana, kun henkilökunta voi tarkistaa kanteen kelpoisuuden ja käsitellä sen.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä, saatavilla on vakiolomakkeita, jotka ovat tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisia. Ne voi täyttää ja toimittaa sähköisesti.

Yksinkertaista menettelyä koskevat säännöt ja lomakkeet ovat saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla kohdassa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuimen työjärjestys.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Käyttäjien on tunnistauduttava ennen kuin he voivat saada mitään tietoja. Tiedot on salattu siirron ja säilytyksen aikana. Sovelluksen perustana on tason 2 OWASP ASVS 3.0.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta ei vaadita.

Kanteen ja muiden asiakirjojen toimittamisen aika ja päivämäärä rekisteröidään tapausten hallinnointijärjestelmään.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Tuomioistuinmaksut veloitetaan. Ne perustuvat lainsäädäntöön.

Maksut voi suorittaa verkossa pankki- tai luottokortilla, kun kyse on yksinkertaisessa menettelyssä käsiteltävästä kanteesta, joka nostetaan kansalaisten verkkopalvelun välityksellä.

Muussa kuin sähköisessä menettelyssä tuomioistuinmaksut voidaan maksaa myös käteisellä tai sekillä sekä pankki- tai luottokortilla.

Lisätietoja on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla kohdassa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinmaksut.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei, mutta yksinkertaisessa menettelyssä esitetty kanne voidaan hylätä tai asia voidaan sopia Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tämä on mahdollista, mutta ei pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Jos vastaus esitetään sähköisesti, tuomioistuin vahvistaa sähköisesti vastaanottaneensa vastauksen. Se neuvoo mahdollisissa jatkomenettelyissä lähettämällä sähköisen ilmoituksen.

Lisätietoja on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla kohdassa Linkki avautuu uuteen ikkunaankanteeseen vastaaminen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastausta ei anneta, tuomioistuin ei lähetä ilmoitusta. Kantajan on otettava yhteyttä vastaajaan ja ilmoitettava asian tuloksesta aikanaan.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kun yksinkertaisessa menettelyssä käsiteltävä kanne pannaan vireille kansalaisten verkkopalvelussa, kaikki tuomioistuimelle sähköisesti toimitettu näyttö esitetään tuomioistuimessa sähköisesti. Tämä koskee ainoastaan verkkopalvelussa vireille pantuja asioita.

Kaikissa muissa tapauksissa tämä on mahdollista vain, kun molemmat osapuolet ja asiaa käsittelevä tuomari hyväksyvät sähköisen muodon.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Jos asia on kuitenkin edennyt täysipainoiseen käsittelyyn ja asian ratkaisemiseen tuomioistuimessa, jäljennös tuomioistuimen lausunnosta voidaan julkaista myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla ja/tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin oikeuslaitoksen verkkosivustolla.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei. Joitakin tuomioistuimen lausuntoja on kuitenkin saatavilla verkossa. Lisätietoja on saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin oikeushallinnon ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin oikeuslaitoksen verkkosivustoilla.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Sähköinen asiointi - Gibraltar

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Gibraltarissa ei tällä hetkellä voi saattaa asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä. Gibraltarissa tuomioistuimeen ei voi myöskään toimittaa asiakirjoja, tuomioita ei voi antaa tiedoksi, tuomioistuimen päätöksiä ei voi antaa eikä muutoksenhakuja voi tehdä sähköisesti.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Ei sovelleta

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ei sovelleta

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei sovelleta

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Ei sovelleta

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei sovelleta

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Ei sovelleta

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei sovelleta

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei sovelleta

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ei sovelleta

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ei sovelleta

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei sovelleta

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei sovelleta

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei sovelleta

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei sovelleta

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 20/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.