Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Ruotsi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Riita-asioissa haastehakemus on Ruotsissa tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava kantajan tai hänen asiamiehensä omakätinen allekirjoitus. Allekirjoitusvaatimuksen vuoksi haastehakemusta ei voi tehdä sähköisesti.

Sama vaatimus koskee myös kruununvoutiviranomaiselle tehtävää maksamismääräyshakemusta. Maksamismääräyksen tapauksessa kruununvoutiviranomainen voi kuitenkin joissain tilanteissa myöntää poikkeuksen sellaiselle, joka tekee useita maksamismääräystä koskevia hakemuksia.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Kuten vastauksesta kysymykseen 1 käy ilmi, tämä on mahdollista vain summaarisessa menettelyssä tietyissä poikkeustapauksissa.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä. Kuten vastauksesta kysymykseen 12 käy ilmi, internetin välityksellä on yleensä mahdollista toimittaa vastauksia ja muita oikeudenkäyntiasiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Asioita ei voi panna vireille internetin välityksellä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisesti voidaan toimittaa asiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti. Näin ollen periaatteessa kaikki asiakirjat haastehakemuksia lukuun ottamatta voidaan toimittaa sähköisesti. Tuomioistuin voi kuitenkin yksittäistapauksessa päättää, että lähettäjän on vahvistettava sähköisesti lähetetty allekirjoittamaton asiakirja allekirjoitetulla asiakirjalla.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Mikään ei estä sitä, että viranomainen lähettää asiakirjan sähköisesti ja sen vastaanotto vahvistetaan esimerkiksi sähköpostin välityksellä, mikäli tätä pidetään asianmukaisena esimerkiksi suhteessa voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätökset lähetetään postitse, ellei osapuoli ole muuta pyytänyt. Tarvittaessa asiakirja voidaan lähettää faksilla tai sähköpostilla tai saattaa muulla tavoin käytettäväksi sähköisessä muodossa, mikäli se on asianmukaista esimerkiksi suhteessa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan lähettää sähköpostitse. Tarvittaessa tuomioistuin voi pyytää lähettäjää vahvistamaan muutoksenhakemuksen allekirjoitetulla asiakirjalla.

Tiedoksiantojen osalta ks. vastaus kysymykseen 13.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Asianomainen voi tehdä hakemuksen täytäntöönpanosta itse tai asiamiehen välityksellä suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen käsittely edellyttää, että hakija (eli se, joka hakee täytäntöönpanoa) saapuu kruununvoutiviranomaisen luo. Hakijan tai hänen asiamiehensä on allekirjoitettava kirjallinen hakemus. Kruununvoutiviranomainen voi kuitenkin myöntää sellaiselle, joka tekee useita hakemuksia, luvan asiakirjojen toimittamiseen sähköisesti.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät.

Päivitetty viimeksi: 14/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme