Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Voi.

Sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista syyttäjille ja asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Myös muut (luonnolliset ja oikeushenkilöt) ovat voineet halutessaan käyttää näitä menettelyjä 1. tammikuuta 2017 alkaen. Sähköinen asiointi on otettu laajasti käyttöön vuoden 2017 aikana. Oikeusministeriö pitää käytettävissä olevista menettelyistä ja niitä koskevista ohjeista julkista rekisteriä, johon yleisöllä on pääsy internetin välityksellä.

Sähköinen allekirjoitus takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia voidaan käyttää kaikkien siviilioikeudellisten menettelyjen yhteydessä.

Muiden kuin oikeusalan ammattilaisten mahdollisuus sähköiseen asiointiin on kuitenkin vasta toteutumassa, ja joillakin alueilla sähköinen asiointi voidaan väliaikaisesti rajoittaa koskemaan ainoastaan maksamismääräysmenettelyjä.

Syyttäjien ja asianosaisten oikeudellisten edustajien on käytettävä sähköisiä menettelyjä asian vireille saattamisessa. Muille se on vapaaehtoista.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Ne ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Jos oikeustoimi toteutetaan yleisenä vapaapäivänä, se on lainvoimainen vasta seuraavana arkipäivänä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Pakollista tiedostomuotoa ei ole. Jos sähköinen tiedosto on niin suuri, että se voi kaataa järjestelmän, kanneasiakirja on toimitettava paperilla.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että käytössä olevat sähköiset järjestelmät ovat asianmukaiset. Tiedot suojataan todennusjärjestelmällä. Pääsy tietoihin edellyttää oikeusalan ammattilaisilta sähköistä allekirjoitusta ja valtuutetuilta viranomaisten edustajilta älykorttia ja digitaalista varmennetta. Järjestelmän on oltava sellainen, että se takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Todennusjärjestelmän käyttö on pakollista.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeushenkilöiden hakemuksista veloitetaan maksu, luonnollisten henkilöiden hakemukset ovat maksuttomia. Maksu on suoritettava sähköisesti internetin välityksellä riippumatta siitä, toimitetaanko hakemus sähköisesti vai muulla tavalla. Maksutosite on liitettävä hakemukseen (jos tosite puuttuu, se voidaan kuitenkin toimittaa myöhemmin).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköisestä kanteesta voidaan luopua virallisesti samalla tavoin kuin perinteisellä kirjallisella menettelyllä vireille pannusta kanteesta. Jo vireille pantua kannetta ei voida peruuttaa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei ole, vaan asianosaisen on käytettävä sähköistä menettelyä, jos hän on oikeusalan ammattilainen. Muille sähköisten menettelyjen käyttö on vapaaehtoista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Menettelyllä ei ole merkitystä. Sähköinen menettely on vain keino toimittaa asiakirjat ja tiedoksiannot asianosaisten oikeudellisille edustajille. Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti. Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla ja antaa ne tiedoksi joko sähköisesti tai henkilökohtaisesti sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Menettelyllä ei ole merkitystä. Sähköinen menettely on vain keino toimittaa asiakirjat ja tiedoksiannot asianosaisten oikeudellisille edustajille. Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti. Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla ja antaa ne tiedoksi joko sähköisesti tai henkilökohtaisesti sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Tuomioistuimilla on tekniset valmiudet vastaanottaa asiakirjoja sähköisesti. Asiakirjojen toimittamisesta vastaavat asianosaisten oikeudelliset edustajat.

Asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti kaikissa menettelyissä.

Ennen toimittamista ne on todennettava oikeusalan ammattilaisen sähköisellä allekirjoituksella.

Myös oikeushenkilöt ja muut luonnolliset henkilöt voivat halutessaan noudattaa tätä menettelyä edellä esitetyin ehdoin.

Alkuperäinen asiakirja on toimitettava, jos tuomioistuin sitä pyytää. Se voidaan toimittaa postitse.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille. Todennetut asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti myös oikeushenkilöille ja muille luonnollisille henkilöille.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät voi. Asianosaisilla ja heidän oikeudellisilla edustajillaan ei ole tällaista mahdollisuutta, koska riita-asian käsittelyä ei voida seurata verkossa koko Espanjan alueella. Tämä mahdollisuus on kuitenkin tulossa käyttöön joillakin alueilla.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme