Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Alankomaiden parlamentti on antanut lainsäädäntöä, jonka mukaan sähköinen asiointi on mahdollista (ja joissakin tapauksissa pakollista) siviilioikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä. Kyseinen lainsäädäntö tulee voimaan vaiheittain vuosina 2017–2021. Vuonna 2017 sähköinen asiointi oli jo mahdollista Keski-Alankomaiden (Midden-Nederland) ja Gelderlandin tuomioistuimissa turvapaikka- ja säilöönottoasioissa sekä siviilikanteissa, joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista.

Sähköinen asiointi on mahdollista hallinto-oikeudessa sen sähköisen asiointipisteen (Digitaal loket bestuursrecht) välityksellä, ja edunvalvoja voi toimittaa selvityksen valvottavan taloudesta (rekening en verantwoording) sähköisesti kantonioikeuden sähköisen asiointipisteen (Digitaal loket kanton) välityksellä (http://www.rechtspraak.nl/).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa siviilikanteen on voinut nostaa asioissa, joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista, ainoastaan sähköisesti syyskuusta 2017 alkaen. On odotettavissa, että käytäntö ulotetaan koskemaan koko maata vuoden 2018 keväällä. Muiden menettelyjen osalta lainsäädäntö, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin, tulee voimaan vaiheittain vuoteen 2021 mennessä.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköinen asiointi on mahdollista vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Oikeushallinnon palvelukeskukseen (rechtsspraakservicecentrum) voi ottaa yhteyttä sähköisesti tai puhelimitse klo 8–20.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä. Vireillepanoasiakirja toimitetaan oikeuslaitoksen verkkoportaalin välityksellä.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kyllä. Asiakirjojen toimittaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Asianajajat käyttävät tunnistautumiseen toimilupaansa (advocatenpas). Kansalaiset voivat käyttää tunnistautumiseen DiGID-sovellusta ja yritykset sähköistä tunnistettaan. Laissa säädetään, mitkä tunnistautumismenetelmät ovat sallittuja.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä. Kaikkiin menettelyihin liittyy tuomioistuinmaksuja. Asianajajilla on käyttötili tuomioistuinlaitoksessa. Sähköisessä asioinnissa myös tuomioistuinmaksut suoritetaan sähköisesti. Ilman maksua asian käsittely ei etene.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Laissa ja tuomioistuimen menettelysäännöissä säädetään, miten kanteen voi peruuttaa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kyllä. Jos asiassa sovelletaan sähköistä asiointia koskevaa lainsäädäntöä, vastaaja voi vastata sähköisesti. Jos vastaajalla on asianajaja, vastaus on toimitettava sähköisesti. Jos vastaaja ajaa itse asiaansa, hän voi toimittaa vastauksen sähköisesti tai paperilla.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköinen menettely tapahtuu verkossa alusta loppuun. Vastaaja saa sähköpostitse ilmoituksen jokaisesta sähköiseen aineistoon lisätystä asiakirjasta. Hän voi itse lisätä asiakirjoja ja tutustua aineistoon verkossa. Myös tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi sähköisesti.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos asia on annettu vastapuolelle tiedoksi sääntöjen mukaisesti, tuomio voidaan antaa tämän poissa ollessa. Menettelyn eri vaiheista ilmoitetaan vastapuolelle kirjallisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Katso vastaus kysymykseen 1. Viestien ja asiakirjojen toimittaminen sähköpostitse ei ole sallittua, koska toimitustavan turvallisuutta ei voida taata aukottomasti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei. Oikeudellisia asiakirjoja ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä.  Sen sijaan monet tuomiot julkaistaan osoitteessa http://www.rechtspraak.nl/, ja niille annetaan nk. LJN-numero, jonka avulla ne löytyvät helposti. Istunnon puheenjohtaja päättää tavallisesti, julkaistaanko tuomio edellä mainitulla sivustolla.  Kaikkia tuomioita ei julkaista verkossa. Mainitulle sivustolle päätyvät ainoastaan sellaiset tuomiot, jotka ovat oikeudenkäytön näkökulmasta merkityksellisiä tai suuren (media)huomion kohteena.

Tuomioista poistetaan henkilöiden nimet heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Sen sijaan yritykset ja henkilöt, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin ammattinsa vuoksi, esiintyvät tuomioissa omilla nimillään.

Asioissa, jotka voi tai täytyy hoitaa sähköisesti, tuomio liitetään sähköiseen asiakirja-aineistoon, josta asianosaiset saavat sen tiedoksi.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Tuomio voidaan julkaista verkossa vasta sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi asianosaisille, eli vasta sen antopäivän jälkeen. Katso myös vastaus kysymykseen 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, mutta ainoastaan asioissa, jotka voi tai täytyy hoitaa sähköisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Kyllä. Sähköisesti hoidettavissa asioissa asianosaiset voivat tutustua asiakirja-aineistoon verkossa, mitä varten he tarvitsevat kirjautumiskoodin.

Joitakin lomakkeita voi ladata pdf-muodossa sivustolta http://www.rechtspraak.nl/, mutta nekin on lähetettävä tavallisena postilähetyksenä tuomioistuimeen, jotta ne voidaan ottaa huomioon menettelyssä. Tällaisia lomakkeita ovat muun muassa asiantuntijoiden ja tulkkien ilmoituslomakkeet sekä omaisuuden jakamista, vanhuuseläkkeen jakamista, huoltajuuden ja edunvalvonnan muuttamista, maksukyvyttömyyttä, eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä, eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä ja kantelua muutoksenhakuasioissa koskevat lomakkeet.

Tiedot, joilla voi olla oikeudenkäynnin kannalta merkitystä, samoin kuin tiedot, joilla pyritään takaamaan tuomarien riippumattomuus, tallennetaan keskitetysti, ja kuka tahansa voi tutustua niihin osoitteessa http://www.rechtspraak.nl/. Tällaisia verkosta löytyviä rekistereitä ovat holhousasioiden keskusrekisteri (Centraal Curateleregister), maksukyvyttömyysrekisteri (Centraal Insolventieregister), aviovarallisuusrekisteri (huwelijksgoederenregister) ja tuomareiden sivutoimirekisteri (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Päivitetty viimeksi: 11/06/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme