Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Rootsi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Rootsis tuleb vaidlusega seotud hagiavaldus esitada kirjalikult ja selle peab oma käega olema allkirjastanud hageja või tema esindaja. Allkirjanõue tähendab, et hagiavaldust ei saa esitada elektrooniliselt.

Sama kehtib Rootsi täitevasutusele esitatavate maksekäsuavalduste korral. Seoses maksekäskudega on Rootsi täitevasutusel siiski mõned võimalused teha erand nende isikute suhtes, kes esitavad suurel arvul maksekäsuavaldusi.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Nagu selgub küsimusele nr 1 antud vastusest, on see võimalik vaid teatavatel erandlikel juhtudel kiirmenetluse raames.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel. Nagu nähtub küsimusele nr 12 antud vastusest, on üldiselt siiski võimalik esitada kaitseväide ja muud menetlusdokumendid interneti teel, kui need ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kohtuasja ei ole võimalik algatada interneti teel.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Need dokumendid, mis ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud, võib esitada elektrooniliselt. See tähendab, et põhimõtteliselt on elektrooniliselt võimalik esitada kõik dokumendid peale hagiavalduse. Kohus võib siiski üksikjuhtumipõhiselt otsustada, et saatja peab elektrooniliselt esitatud allkirjastamata originaaldokumendi kinnitama, esitades allkirjastatud originaaldokumendi.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Miski ei takista ametiasutusel saata dokumente elektrooniliselt ja kinnitada dokumentide kättesaamist e-kirja teel, näiteks kui seda peetakse vajalikuks isikuandmeid jms käsitlevate kehtivate õigusnormide kohaselt.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Kohtuotsus saadetakse posti teel, välja arvatud juhul, kui pool taotleb muu kättetoimetamisviisi kasutamist. Kui see on asjakohane, näiteks seoses isikuandmeid käsitlevate kehtivate õigusnormidega, võidakse dokumendid saata hoopis faksi või e-kirja teel või need võidakse teha kättesaadavaks muus elektroonilises vormis.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Kaebust on võimalik esitada e-kirja teel. Vajaduse korral võib kohus nõuda, et saatja kinnitaks sellise kaebuse, esitades allkirjastatud originaaldokumendi.

Hagiavalduste kohta vt küsimusele nr 13 antud vastus.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Täitmisavalduse saab õigustatud isik või tema esindaja esitada kas suuliselt või kirjalikult. Suulise avalduse esitamise korral peab täitmisavalduse esitaja (täitmisele pööramist taotlev isik) võtma ühendust Rootsi täitevasutusega. Kirjaliku avalduse peab allkirjastama avalduse esitaja või tema esindaja. Rootsi täitevasutus võib siiski võimaldada isikul, kes esitab täitmisavaldusi suurel arvul, teha seda elektrooniliselt.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Ei.

Viimati uuendatud: 14/03/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.