Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Maksemäärusega on interneti kaudu võimalik algatada elektroonilise menetlusena tuntud menetlus (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Selle menetluse esimene etapp teostatakse ilma võlgniku osaluseta. Võlgnikud saavad end kaitsta alles pärast seda, kui maksekäsk on välja antud ja neile kätte toimetatud.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Maksemäärusega saab elektroonilise menetluse algatada juhtudel, mis hõlmavad rahalisi nõudeid, olenemata vaidluse eseme väärtusest.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Maksemäärusega algatatud elektroonilise menetluse nõude avalduse saab igal ajal esitada e‑kohtus (e-sąd).

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

E‑kohtu jaoks loodud eritarkvaraga teisendatakse nõudeavaldust sisaldav tekst automaatselt e‑kohtu nõutavasse vormingusse ja andmestruktuuri.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

Andmeid kaitstakse mitmete täiustatud IT-lahendustega, sealhulgas ka süsteemiga CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA on teatud liiki tehnoloogia, mida kasutatakse veebisaidi turvaelemendina (robotilõks), mis võimaldab edastada üksnes inimeste sisestatud andmeid. Sel viisil kaitseb CAPTCHA veebiportaali, takistades masinaid sellele kontosid tegemast. Selle kontrollimiseks nõuab süsteem kasutajalt pildil kuvatava teksti sisestamist. Tekst on sihilikult moonutatud, et seda ei saaks lugeda OCR- (Optical Character Recognition, optiline tekstituvastus) tehnoloogiaga (tehnoloogiate või tarkvara komplekt, mida kasutatakse tähemärkide ja kogu teksti äratundmiseks graafilises failis raster vormis), aga mis on inimestele siiski piisavalt loetav. Pildilt loetud kood tuleb tippida väljale, kasutades kas väike- või suurtähti.

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Maksemäärusega algatatud nõudeavalduste ja menetlusdokumentide allkirjastamiseks tuleb kasutada elektroonilist allkirja. Kasutada võib järgmisi allkirjastamise liike:

a) tavaline elektrooniline allkiri, mille saab tasuta hankida EPU veebisaidilt. Enne kui saate seda teha, peate kõigepealt looma konto. Kui konto on aktiveeritud, peate EPU sertifitseerimiskeskuselt taotlema sertifikaadi väljastamist ning seejärel ootama kinnitust sertifikaadi väljastamise kohta (ligikaudu 2 tundi). Seejärel peate sertifikaadi alla laadima. Selleks et sertifikaat korrektselt operatsioonisüsteemi installida, on teil vaja sertifikaadi salasõna. Salasõna saadetakse e‑postiga. Kui kaotate sertifikaadi pärast allalaadimist ära, peate sertifikaadi saamiseks koostama uuesti taotluse. Tavalist elektroonilist allkirja saab kasutada üksnes e‑menetluste puhul. Tavalise elektroonilise allkirja sertifikaat kehtib üks aasta;

b) kvalifitseeritud elektrooniline allkiri, mis valideeritakse kehtiva kvalifitseeritud sertifikaadiga. Pärast kasutajakonto registreerimist saate automaatselt kasutada kvalifitseeritud elektroonilist allkirja. Kuid kõigepealt peate ise hankima kvalifitseeritud elektroonilise allkirja.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Maksemäärusega algatatud elektroonilise menetluse eest tasumisele kuuluva kohtulõivu saab tasuda üksnes elektrooniliselt, makseteenuse osutaja kaudu. See moodustab ¼ lõivust, mis kuulub tasumisele maksemäärusega algatatud tavalise menetluse eest.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Nõude esitaja võib maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses võtta nõudeavalduse tagasi, enne kui menetlus lõppotsuse tegemisega lõpetatakse. Selleks tuleb esitada menetlusdokumendid. Need menetlusdokumendid peavad sisaldama nõude esitaja avaldust nõude tagasivõtmise kohta ning osutada tuleb pangakonto number. Nõude esitaja võib nõude täielikult tagasi võtta – sel juhul loobub nõude esitaja kõigi nõudeavalduses osutatud nõuete (nende täissummades) õiguskaitsest. Nõudeavalduse võib tagasi võtta ka vaid osaliselt, seda nimetatakse nõude osaliseks tagasivõtmiseks. Nõudeavalduse tagasivõtmisel võib nõude esitaja loobuda (lahti öelda) ka esitatud nõudest. Nõudeavalduse tagasivõtmise menetlusdokumentides tuleb osutada pangakonto number, kuhu kohtulõiv tagasi maksta. Kohtulõiv makstakse tagasi juhul, kui nõudeavaldus võetakse tagasi enne maksekäsu väljastamist.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses ei saa kostja interneti kaudu vastata. Esimene dokument, mis toimetatakse maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses kostjale kätte, on maksekäsk. Kostja võib esitada edasikaebuse, esitades vastuväite (tavalises või elektroonilises vormis).

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses ei saa kostja nõudeavaldusele vastata. Ainus viis kaevata maksekäsk edasi on esitada kohtule vastuväide (tavalises või elektroonilises vormis). Sel juhul kaotab maksekäsk kehtivuse ja sel ei ole õiguslikke tagajärgi. E‑kohus saadab asja edasi kohtule, millel on kostja elukohas territoriaalne pädevus, ja seda arutatakse teises menetluses.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses väljastatud maksekäsk muutub lõplikuks kaks nädalat pärast kostjale kättetoimetamist. Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses väljastatud ja IT-süsteemi sisestatud lõplik maksekäsk on täitemäärus. Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses väljastatud maksekäsu tunnistab kohus täidetavaks elektroonilise täitekorraldusega.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses ei saa elektrooniliselt esitatud menetlusdokumentidele dokumente lisada.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses toimetatakse kohtutoimingute protokollid nõude esitajale kätte elektrooniliselt. Kui menetlus algatatakse nõudeavalduse esitamisega e‑kohtu veebisaidi kaudu, saavad nõude esitajad juurdepääsu e‑kohtu veebisaidi erijaotisele, mis võimaldab neil kohtu kirjad kätte saada. Kohtutoimingute protokollid toimetatakse nõude esitajale kätte maksemäärusega algatatud elektroonilist menetlust toetava andmeedastussüsteemi kaudu (kohtutoimingute protokollide elektrooniline kättetoimetamine). Kostjale toimetatakse kohtutoimingute protokollid elektrooniliselt kätte üksnes juhul, kui kostja on protokollide sellise kättetoimetamisviisiga nõustunud.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses on kohtuotsused elektroonilised.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

Jah, ainult maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Kui täitekorraldus hõlmab maksemäärusega algatatud elektroonilises menetluses väljastatud kohtuotsust, võib täitemenetluse algatamise taotluse esitada elektrooniliselt. See tuleb esitada maksemäärusega algatatud elektroonilist menetlust toetava andmeedastussüsteemi kaudu.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Maksemäärusega algatatud elektroonilise menetluse käigus on pooltel nende asjas toimuva menetluse toimikutele täielik juurdepääs. Juurdepääs antakse menetlust toetava andmeedastussüsteemi kaudu. Juurdepääsetavaid dokumente saab ka välja printida. Muudes kui maksemäärusega algatatud elektroonilistes menetlustes seda teha ei saa.

Viimati uuendatud: 15/06/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta