Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Automaatne töötlemine

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas kohtumenetlust on võimalik algatada interneti teel?

Madalmaade parlament on vastu võtnud õigusaktid, millega võimaldatakse ja koguni nõutakse tsiviil- ja haldusmenetluste elektroonilist teostamist. Need õigusaktid jõustatakse järk-järgult aastatel 2017–2021. 2017. aastal on elektrooniline menetlus võimalik varjupaiga- ja hooldusõiguse asjades ning kohustusliku seadusliku esindatusega nõuete puhul, mis on esitatud Kesk-Madalmaade ja Gelderlandi kohtutesse.

Halduskohtumenetlusi saab elektrooniliselt teostada haldusõiguse digitaalse teenindustoe (Digitaal loket bestuursrecht) kaudu ning administraatorid/pankrotihaldurid saavad kontoväljavõtteid ja täitmistõendeid esitada kohaliku digitaalse teenindustoe (Digitaal loket kanton) (http://www.rechtspraak.nl/) kaudu.

2 Kui jah, siis millist tüüpi kohtuasjade puhul saab seda kasutada? Kas mõnda menetlust saab algatada ainult interneti teel?

Alates 2017. aasta septembrist on Kesk-Madalmaade ja Gelderlandi kohtutes toimuvate kohustusliku esindatusega tsiviilnõuete puhul kohustuslik elektrooniline menetlus. 2018. aasta kevadel hakkab selline kord seda liiki kohtuasjade puhul eeldatavalt kehtima Madalmaades tervikuna. Kõigi muude menetluste puhul jõustatakse menetluste elektroonilist teostamist võimaldavad õigusaktid järk-järgult 2021. aastaks.

3 Kas seda võimalust saab kasutada kogu aeg (st 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas) või ainult kindlaksmääratud ajal? Kui jah, siis millisel ajal?

Elektroonilisi menetlusi saab toimetada 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Kohtuteenistuse keskuse kasutajatoega (rechtsspraakservicecentrum) saab ühendust võtta elektrooniliselt ja telefonitsi 8.00–20.00.

4 Kas kohtuasja üksikasjad tuleb esitada mingis kindlas vormis?

Jah. Hagi algatatakse algatamisdokumendi (procesinleiding) esitamisega kohtuteenistuse veebiportaali kaudu.

5 Kuidas on tagatud andmete edastamise ja säilitamise turvalisus?

6 Kas tuleb kasutada teatavat liiki elektroonilist allkirja ja/või kellaaja salvestamist?

Jah, dokumentide esitamisel on vajalik e-identimine. Juristid kasutavad sel otstarbel oma ametitõendit, kodanikele kättesaadavad valikud on DigiID koodi või elektroonilise ID (ettevõtted) kasutamine. Seadusega sätestatakse, millised identifitseerimisvahendid on lubatud.

7 Kas toimingu eest tuleb tasuda riigilõivu? Kui jah, siis kuidas saab seda tasuda ja kas lõivu summa on mitteelektroonilise menetluse puhul erinev?

Jah, kõigi menetluste puhul tuleb tasuda kohtulõivud. Juristide olukord jääb kohtusüsteemis samaks. Elektrooniliste menetluste puhul tasutakse kohtulõivud elektrooniliselt. Kui makset ei ole tehtud, ei saa menetluse algatamisega (enam) edasi minna.

8 Kas interneti teel esitatud nõuet on võimalik tagasi võtta?

Jah, nõude tagasivõtmist reguleeriv õigus ja nõude tagasivõtmise viisid on sätestatud kohtusüsteemi korralduse seadustikus.

9 Kui hageja algatab menetluse interneti teel, kas kostja võib ja/või peab vastama samuti interneti teel?

Jah. Kui kohaldatakse elektroonilist menetlust, saab kostja vastata interneti kaudu. Kui kostjat abistab jurist, tuleb vastus esitada interneti kaudu. Kui kostjal on õigus tegutseda enda nimel, on lubatud esitada vastus ka paberil.

10 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja vastab nõudele?

Elektroonilised menetlused toimuvad täielikult internetis. Kostja saab e-posti teel teatise iga elektroonilisse kohtuasja toimikusse esitatud dokumendi kohta. Kostjad saavad lisada oma dokumente elektrooniliselt ning ka tutvuda oma toimikuga elektrooniliselt. Kohtuotsus toimetatakse kätte elektrooniliselt.

11 Mis järgneb elektroonilises menetluses sellele, kui kostja ei vasta nõudele?

Kui hagidokumendid on teisele poolele nõuetekohaselt kätte toimetatud, saab kohtuasjas teha mitteilmumise korral tagaseljaotsuse. Teist poolt teavitatakse menetlusetappidest kirjalikult.

12 Kas kohtule on võimalik esitada dokumente elektrooniliselt ning kui jah, siis millist liiki menetlustes ja millistel tingimustel on see võimalik?

Vt vastus küsimusele 1. Sõnumite ja dokumentide esitamine e-posti teel ei ole lubatud, kuna ei ole võimalik tagada piisavat turvalisust.

13 Kas kohtudokumente, eelkõige kohtuotsuseid, on võimalik kätte anda interneti teel?

Ei, kohtudokumente ei tohi interneti kaudu kätte toimetada ega nendest interneti kaudu teatada. Paljud kohtuotsused avaldatakse aga aadressil http://www.rechtspraak.nl/ ning neile määratakse LJN-number, tänu millele on võimalik need kiiresti leida. Tavaliselt otsustab kohtu eesistuja, kas kohtuotsus tuleb eespool nimetatud veebisaidile panna. Kõiki kohtuotsuseid internetti ei panda, vaid valitakse, mis on õiguslikult olulised või mille vastu on märkimisväärne (meedia-)huvi.

Kohtuotsuses esinevad isikunimed on eraelu kaitsmiseks muudetud anonüümseks. Kohtuga tööalaselt seotud ettevõtete ja eraisikute nimesid ei muudeta anonüümseks.

Kohtuasjades, mille puhul menetlused võivad olla või peavad olema elektroonilised, pannakse kohtuotsus kohtuasja elektroonilisse toimikusse. Sel viisil tehakse kohtuotsus pooltele teatavaks.

14 Kas kohtulahendeid saab teha elektrooniliselt?

Ei, internetis avaldamine toimub pärast poolte teavitamist ning seega pärast kohtuotsuse tegemise kuupäeva. Vt ka vastus küsimusele 13.

15 Kas interneti teel on võimalik esitada apellatsioonkaebust ja anda kätte selle kohta tehtud otsus?

See on võimalik üksnes kohtuasjades, kus menetlused võivad olla või peavad olema elektroonilised.

16 Kas interneti teel on võimalik algatada täitemenetlust?

Ei.

17 Kas menetlusosalised või nende seaduslikud esindajad saavad jälgida elektroonilist menetlust? Kui jah, siis kuidas?

Jah, kohtuasjades, kus menetlused võivad olla või peavad olema elektroonilised, on pooltel igal ajal võimalik tutvuda kohtuasja dokumentidega. Selleks peab pooltel olema luba, mis võimaldab siseneda tunnustatud sisselogimiskoodi kaudu.

Mõned vormid saab PDF-vormingus alla laadida saidilt http://www.rechtspraak.nl/, aga seejärel tuleb need dokumendid saata kohtutele tavapostiga, et neid menetluses arvestataks. Need dokumendid hõlmavad varalahususe vorme ning vanaduspensioni jaotamise vorme, hooldusõiguse muutmise vorme, täiskasvanu eestkoste vorme, varaga seotud usaldusteenuseid ja mentorlust, deklaratsioonivorme ekspertidele ja tõlkijatele, maksejõuetusega seotud vorme, Euroopa maksekäsu menetluse vorme, Euroopa väiksemate nõuete menetluse vorme ning apellatsioonimenetluste kaebusevorme.

Teave, mis võib olla kohtumenetluses oluline, ja ka teave, millega tagatakse kohtunike sõltumatus, talletatakse keskselt ning see on üldsusele internetis kättesaadav veebisaidil http://www.rechtspraak.nl/. Sellel viidatakse täiskasvanute eestkoste keskregistrile (Centraal Curateleregister), maksejõuetuse keskregistrile (Centraal Insolventieregister), abieluvararegistrile (huwelijksgoederenregister) ning kohtute lisaülesannete registrile (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), mille kõigiga saab tutvuda internetis.

Viimati uuendatud: 11/06/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta