Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Στη Σουηδία, η αίτηση για την έκδοση δικαστικής κλήσης σε περίπτωση διαφοράς πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να υπογράφεται από τον ενάγοντα ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Η απαίτηση της υπογραφής σημαίνει ότι η αίτηση έκδοσης κλήσης δεν μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής που υποβάλλονται στη σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής, ωστόσο, παρέχεται στη σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής σε όσους υποβάλλουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 1, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις στο πλαίσιο των συνοπτικών διαδικασιών.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 12, η υποβολή υπομνήματος αντικρούσεως και άλλων δικονομικών εγγράφων είναι κατά κανόνα δυνατή μέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Έγγραφα τα οποία δεν χρειάζεται να υπογράφονται ιδιοχείρως μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν, καταρχήν, να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα όλα τα έγγραφα, με εξαίρεση τις αιτήσεις έκδοσης κλήτευσης. Εντούτοις, το δικαστήριο δύναται να αποφανθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι ένα ανυπόγραφο πρωτότυπο έγγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον αποστολέα με την προσκόμιση του πρωτότυπου υπογεγραμμένου εγγράφου.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Οι αρχές μπορούν κάλλιστα να διαβιβάζουν έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα και η παραλαβή του εγγράφου να επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό κρίνεται, για παράδειγμα, αναγκαίο βάσει των κείμενων διατάξεων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Η δικαστική απόφαση διαβιβάζεται ταχυδρομικά, εκτός εάν ο διάδικος έχει ζητήσει να διαβιβαστεί με άλλον τρόπο. Κατά περίπτωση, όσον αφορά, για παράδειγμα, τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η διαβίβαση των εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον αποστολέα να επιβεβαιώσει το ένδικο μέσο με την υποβολή πρωτότυπου υπογεγραμμένου δικογράφου.

Όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση, βλ. απάντηση στην ερώτηση 13.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εκτέλεσης από τον νικήσαντα διάδικο ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, είτε προφορικώς είτε γραπτώς. Για την προφορική αίτηση, ο αιτών (ο διάδικος που επιδιώκει την εκτέλεση της απόφασης) υποχρεούται να απευθυνθεί στη σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Η γραπτή αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Ωστόσο, η σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης δύναται να επιτρέψει σε διάδικο που υποβάλλει μεγάλο αριθμό αιτήσεων να χρησιμοποιήσει προς τον σκοπό αυτόν ηλεκτρονικά μέσα.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο